hair stylers

PHA1151GB
Instruction manual
PHS2000
manual
PHS2102
Datasheet