fridges

C290.1502
Datasheet
KS 16-4 RV A++
Datasheet