Download Bosch SMS65E32GB dishwasher

Transcript
ȋȿȪȳȱȮɄȰȲȦȱȦȽȮȲȦ
CH
ȍȴȿȷȨȦȲȫȭȦȫȯȶȴȰȳȦȷȦȻȮɄ
K
%
$
K
K
PLQ
6WDUW
&
5HVHWVHF
5HVHWVHF
bg
a a
a e o ac oc . . . . . . . . . . . 4
p oc a a a . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
p
c a pa e o . . . . . . . . . . . . . . 4
p e e e o o
o
a e ...... 4
Ko a o
o a
c o o
a e a .. 4
o pa e a pa a a . . . . . . . . . . . . 5
o po a a y o
e .......... 5
p o pe a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
p
x p
e ................. 5
a o a a e c ype a . . . . . . . . . . . . . . . 6
O c y a
a e ............... 6
B pe a ac a ype a . . . . . . . . . . 6
.............. 6
C c e a ao e o
a e ........... 7
Hac po
..................... 7
Ta
ac cc e e
e a
p oc
a o a a ...................... 7
C e a a co $ . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
o
a e a c e a a co . . . . . 8
o c a
pe apa c c
c
p a e a co . . . . . . . . . . . . . . 8
a e ao e o a e o ..... 8
pe apa a
a a e% ......... 9
Pe y pa e a o
ec o o
pe apa a
a a e .......... 9
a e a
a opa a
o o
a pe apa a a
a a e . . . . . . 10
C o e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
He o xo
ac o
a
a
a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
o pe
ac
e
a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
o pe a e a c o e e . . . . . . . . 11
a a e a c o e e . . . . . . . . . . 11
op e a o
c
e
a
. . . . 11
Te
ep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
e e e a p op . . . . . . . . . . . 12
C
ae
pa e
e
. . . . . . . . . . 12
oc a a a pe
ac . . . . . . . . 12
o c a
pe apa . . . . . . . . . . . . . 13
oc a e e o c a
pe apa . . . 14
....................
pe e
a po pa
e ...........
pa e a po pa a . . . . . . . . . .
.
TurboSpeed 20 min. . . . . . . . . . . . . .
o
e
y
...........
ec e e a pe e (VarioSpeed) . . .
o o
ape a e . . . . . . . . . . . . .
X
e a ......................
15
16
16
16
17
18
18
18
18
e
a o a................
e o cy a a e . . . . . . . .
a e ac o e..............
a
a po pa a a . . . . . . . . . . . .
Ce op a o a (Aquasensor) . . . . . .
B
e e ype a . . . . . . . . . . . . . . . .
C o e e ac c o
e o
a po pa a a . . . . . . . . . . . . . . . . .
C o e e a oc a a o o pe e . .
O o e c ap . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kpa a po pa a a . . . . . . . . . . . . .
o
.................
a e a ype a . . . . . . . . . . . .
pe c a e a po pa a a . . . . . . .
C pa e a po pa a a . . . . . . . . . .
C
a a po pa a a . . . . . . . . . . . .
e
o cy e e . . . . . . . . . . . . .
O c y a e
o p
a ........
O oc c o
e a a
a a .....
C e a a co
pe apa
a
a a e ..................
e
........................
p c a
pa e a . . . . . . . . . . . . . .
.....
o a a p c a a o a .........
... c e
a e ..............
... p ac po a e . . . . . . . . . . . . . .
... a ype a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... p
a e ................
... a c o e e . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C e a
pa cep
...........
c a pa e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a a
a e o ac oc . . . . . . . . .
oc a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............
oc a
e .....................
o
a p c a o a ..........
o
a c a o a ............
.......
E e p ec
o
............
e o
pa e . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tpa c op pa e . . . . . . . . . . . . . . . .
a
ao a p
a e
(
pa e e a ype a) . . . . . . . . . . .
x p
e .....................
O a o a .....................
A op
pa ype
............
18
18
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
24
24
24
24
25
26
27
27
27
28
28
28
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31
bg
a a
p
a e o ac oc
oc a
a a
– Be a a po epe e o a o a a
c o
a a a
a
a pa c op
e e
. A o ype
e o pe e , e o yc a e
e c oa a
, a ce c p e e
c oc a
a.
–
x p e eo a o a a
c o e c
e c yc a o e
e
pa
a.
– He pe oc a
eo a o a a
ac o e a pa a e a.
C ec y a o ac oc o a y a a e
c ap o
e
o o o.
p
c a
pa e o
Ka pa
o a oc a
e
ype a o e e a po e e e
« c a pa e».
p e e
e
o o
c p e e
pa e
o
– C o
a a a
a p
a a
ce o ap a c ce
pa o pe e,
ca o a oc a
e
a a e
a c o e e, a a ce
e a
apa
a
, a o a p ep
p pe
a e.
– C a a ey a a
a
a e o ac oc , c o e o
a
o
a e, a e
pxy
o a o
e a po y
e
a
a e
a
a a e.
ã=
Ho o
pxo
e
xop
Ko a o
e a
–
a e
–
o
a ec o
a a a
a
ca o
o a
c o o ca o a
o a, a oe o e pe a a e a:
a e ac o e e
o a
c o o.
–
,
,
–
–
,
–
.
– He c a e
e ce o
pa e pxy
o ope a a pa a. pe
o e a ce
peo p e.
–
p c o o oc o
e ype
a e pe
, e o a o
o
e ca pe
e , ype
o e a ce peo p e.
– He oc a
e pa op e
o e e e o a
e e. C ec y a
o ac oc o e c o
.
–
o pe e a e c a a po pa a
a e o o ap
e pa a a.
C ec y a o ac oc o ype a a
p c a ope a o a.
4
e e, a
e p
e e o
o a
–
o
py e ac
a a ce oc a
a p op
o o o e e.
o a
c
o o
c oc p
a
o
a e a
a a a e a,
c y a e
a a a a. To o o
o ca e e a ep e o a
a op a a.
He pa pe a a e a e a a
a pa c ype a
a oo c y a .
a e e e a a a e e
o pe apa e a o c a e
a a e. Te o a a p
apa
a
a yc a a, p o o
o
e
a o e a
o a y a a e.
a e e e a a a e e o o ope a a
c o
a a
a. Bo a a
o o e e e o a
e e e
e
e a o a,
e
o e a
a
oc a
o o c a
e
pe apa .
a a e e a a a e
p a
B
o e e e o a a e
1:.
Ma
e p c e a o a
a ce a e
o op e.
p ype
e, oc a e
a co o,
p o ap e
a ap e a pa a a
a a e e a a a e ce
a e
p
c a e y
pa a a a ype a
a pa a a
ce o o y pa a a
a .
bg
a
(
o
a a e a
pa e a pa a a) *
p
O ca e o a a
a a a e a
ce a pa o a a op a a.
*
a c oc o o e a
a
a a e a(
a y o
e)
o
po
a
Mo e e a a
e ype a cpe y
c pa e a po pa a a o e
a e
( a p ep: e pa o ep o
o c y a e o e a).
A
pa e a
o po a a
a y o
e:
– C ap pa e e a a a po pa a.
–
a p
e a c a y o +
o o o 4 ce y
, o a o
po o o
c o e e o a e ’–.
A o o pe e a
e e
a po pa a ce a c e po
o e
y o
po o o c o e e
c a ’–
. He e
o o
pe c a e a po pa a a (Reset).
ea
pa e a o po a a
a y o
e:
–
a p
e a c a y o +
o o o 4 ce y
, o a o
po o o
c o e e ’–
e e.
C pa a po pa a a (‹:‹‹
c a
ce c c
po o c o e e)
o po a a a y o
e ce
ea
pa.
p pe c a e a e e p ec o o
axpa a e o po a a a y o
e
oc a a a e c a. C c o o o
c ap pa e a po pa a a
o po a a a y o
e p
a
a ce a
pa o o o.
p
–
x
p
e
– Ha pa e e c ap e ype
e
o
ae , a a
e e e
e ac
c y a a o- ce e a .
–
x p e e ype a c o e c
e
c e c a
e pa
a.
ã=
e a a o a a ce a e
ype a
(o ac oc o a y a a e)
a
o a a
py a o ac a c ya
.
a o a:
a e e e ce a o o a a,
pe c e e axpa a
a e
o o c pa e e. o pe e e
a a a
a pa a a, a a e pa a a a e o e
a ce a ap .
o pe a
o pa
ep e
o a a ce
p a ca o o c e a c .
pe
p
a ae
e o
e e p ec a a pe a.
a e e
e ce a o o a a
e e
axpa a e o. a ope e pa a
a o a a.
5
bg
a o
a a e c ype a
Cxe
e ao c y a
a e
a
pe a a ac a ype a ce a
o pe a op a a.
Ha o e
e o
eo p a o
a e
pe
e c a.
O c y
a
a e
( y o BK ./ K .
0 y o
a po pa
e
8 C o e e « po epe
axpa a e o c o a»
@
a op a
o o
H
a op a
o o
a
a a e
P y o a o ap e a
X O o e c ap *
` o
e
y
h y o CTAPT
)" C o e e a c c o
a po pa a a
)*
c e
*
a
** Ko
B
1"
1*
12
1:
1B
1J
1R
1Z
1b
c oc o o e a
ec o o a c o
pe
.
pa
a ac
**
e
a co a
a pe apa a
pa a a
**
e o
o e a
a ype a
e e e a p op
op a o
a ac o e
op o p c a o pa o
O e e e a a e
o o p c a o pa o
Pe ep oap a c e a a co
e
o a o
a ac o e
Pe ep oap a pe apa
a
a a e
1j O e e e a o c a
pe apa
9" a e a a ap e a o e e e o
a o c a
pe apa
9* T o a a e a
6
•
š
§
‘
˜
•:‹‹ - •:‹ˆ
e
o cy e e š:‹‹ - š:‹‚
pe apa a
a a e §:‹‹ -§:‹‡
‘:‹‹ - ‘:‹‚
˜:‹‹ - ˜:‹ƒ
bg
C c e a ao e o
a e
a oc a e a o p pe y a
p
a e oc o
a a
a y a
o e a o a, .e. c a o apo
,
po
e c y a oc o e e
o
pe a a ac a ype a ce o a a
oc a
o apo
.
Bo o po o a o a
pa
e a
7° dH (1,2 mmol/l) p
a
a ce o e o . To a c a a c o o a
a c e a a co (pe e ep pa a co )
c c e a a
ao e o a e ac o
a a
a
a.
Hac po
e, a ae o c o a
eo xo
o o o
ec o co , a c
o c e e a a
p oc a e
a a
o a(
a
a a).
Hac po
Ko
ec o o o a e a co
o e
a ce pe y pa o •:‹‹ o •:‹ˆ.
p
pa a c o oc •:‹‹
e e eo xo
a co .
– Oc e o e e ce a c o oc a
ac e e a a
p oc a o a a.
a o a o e aB o o e o a a
c a
.
– B e e e c o e a a c o oc
a ac po a e o a
a ac
p oc a a o a a.
–
a ope e pa a a.
– B
e e y o a BK ./ K . (.
–
a p
e a c a
y o a a po pa a #
a c a e y o a CTAPT h,
o a o ce o a e
po o
c o e e •:‹....
– Oc o o e e a a y o a.
C e
a op a y o #
a o a a
a
po o o
c o e e )* o a a a p
o
ac poe a a c o oc •:‹….
a a po e
e ac po a a:
– Ha c e e y o a a po pa a 3.
C c o
a c a e a y o a ac poe a a
c o oc ce y e
a ace a c e e ;
p oc a e a c o oc •:‹ˆ,
c o e e o ce p a o pa o
a •:‹‹ (
e o).
– Ha c e e y o a CTAPT h.
pa a a c o oc e
a a e e a ype a.
Ta
a
ac cc e e
e
p oc a o a a
PPROO
&ǺRDZǵRFǺ
ǯDâǵDFǺSRDZǪDǵH
ǪâǴDȀǰǵDǺD
&ǺRDZǵRFǺ
ǯDâǺǪȂSǬRFǺ
ǵDâǪRǬDǺDƒG+
&ǺHǷHǵ
ǵDâǺǪȂSǬRFǺ
ǴHDzD
‡¯¯
ǴHDzD
‡¯³
FSHǬǵD
‡¯›
FSHǬǵD
‡¯´
FSHǬǵD
‡¯ž
ǺǪȂSǬD
‡¯‚
ǺǪȂSǬD
‡¯±
ǺǪȂSǬD
‡¯Å
7
bg
C e
a
o
a op a
o o a co a/
a e ao e o
a e o
a co $
a e ac e
a
a co
ape
a
a e o c c co p
a ac a a
e ocpe c e o pe
a e o a ype a. o o
a
pa e
co e pa op o e
a ce o
e e a a pe ep oap
a
e e
a a opo pa.
– Pa
e a a a a a pe ep oapa
a co 1J.
– Ha
e e pe ep oapa c o a
( eo xo
o e ca o p
p o o
yc a e e c oa a
).
– C e o a oc a e e c e a a co
( e o apc a co
a e
).
Ta a o a a ce
y a
a.
Ko a o
a op
a
o o
a co a @ o c y a
a e
c e e, p
ao o o a o a
e
c e a a co .
*
a
c
oc o
o e a
o
a e a o
pe apa c c c
a co
c a
p a
e
p
o
a e a o
pa
o c a
pe apa c c c
p a e
a co
o
c y a p
p oc
a o a a o 21° dH (37° fH, 26° Clarke,
3,7 mmol/l) o e a e ce
o
a
c e a a co . p
p oc a o a a
a 21° dH e a
e o
o
a e o a c e a a co .
8
Ko a o
a op
a
o o
a co a @ pe ( a p ep p
o
a e a o
pa
o c a
pe apa c c c
p a e a co ), o
o e a ce
.
– C a a e c py
e
«Hac po a e a c c e a a
a o e o a e»
epe e
c o oc •:‹‹.
o o
a
c c e a a
ao e o a e
a opa
a
o o a co a ca
e .
ã=
– H o a e oc a
e o c a
pe apa
pe ep oapa
a c e a a co . Ta a
ey
o
ec c e a a
a o e o a e.
–
a a
ao
e o opo
co a
p
a a ce c
a
a
e ocpe c e o pe
a e o
a ype a.
bg
pe apa
a
a
a e%
– B
a e o a e e pe apa a
a a e o o o a e e o max.
pxy o opa a
e e.
H
,
,
1–2
.
.
pe apa
a
a a e ce
o
a
a
a e a c o e e e a oc a a
e a
a
c
a a
e.
o
a e ca o pe apa
a
a a e, pe a a e
a o a
c o
a
.
Ko
pa
e o c a
pe apa ,
c
p a
o o e
a
a a e
o a a ce
o
a ca o o
o pe e e a
p oc a o a a o
21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l).
p
p oc a o a a a 21° dH
o
a e o a pe apa a
a a e op
o c y a e
a
e o.
– O ope e pe ep oapa 1b, a o
a c e e
o
e ee
e o a
a a a.
PD[
–
a ope e a a a a a, e a ce ye
pa a e.
– A o e eo xo
o o c e e
pa e
pe apa a
a a ec
p a, a a e ce o pa y a
pe a e o
o o
a p
c e a o o
e e.
Pe y pa e a o
pe apa a
a
ec o o
a e
Ko
ec o o o a e pe apa
a
a a e o e a ce pe y pa
o §:‹‹ o §:‹‡. a p
o ac poe a a
c o oc e §:‹†.
po e
e o a a o o o
ec o
pe apa a
a a e ca o o a o
pxy c o e e oc a a
(
epe e
o- c a c e e )
o
e a(
epe e o- co a c e e ).
–
a ope e pa a a.
– B
e e y o a BK ./ K . (.
–
a p
e a c a
y o a a po pa a #
a c a e y o a CTAPT h,
o a o ce o a e
po o
c o e e •:‹....
– Oc o o e e a a y o a.
C e
a op a y o #
a o a a
a
po o o
c o e e )* o a a a p
o
ac poe a a c o oc •:‹….
– Ha c a e y o a a po pa a #
po o o c o e e )*
o a o
o a e a p
o ac poe a a
c o oc §:‹†.
9
bg
a a po e
e ac po a a:
– Ha c e e y o a a po pa a 3.
C c o
a c a e a y o a ac poe a a
c o oc ce y e
a a
ce ac e e ; p
oc a e a c o oc §:‹‡,
c o e e o ce p a o pa o
a §:‹‹ (
e o).
– Ha c e e y o a CTAPT h.
pa a a c o oc e a a e e a.
a
a
a e a
a opa
o o a pe apa a
a a e
Ko a o
a op
a
o o
a pe apa a a
a a e H pe
( a p ep p
o
a e o
a o
pa
o c a
pe apa
o e
c cc c a
a
a a e), o
a
e
e .
– C a a e c py
e
«Pe y pa e a o
ec o o
pe apa a
a a e»
epe e
c o oc §:‹‹.
Ta a
a op
a
o o
a pe apa a a
a a eH
e
e .
10
C
o e
He o xo
ac o
a a
a
–
–
ac o p op
c o eo
p o.
y c
e
e op pa c
e
a ,p
o pa o e
a
c
e
a . e opa
e pxy
x e
p a
c o
a a
a.
– Heyc o
a o
a ac aco
ac .
– C o eo
e
.
– C o e, o o ca a pce c pax,
oc , c a o
ac a
o .
pac e pxy a , a y
e
e
cpe p
e ac
o a p
a e o
a ce o e
a
e e .C o
a a
o
o ec
o( a o
a p ep p c a
e pe e ) o a
a o
e c e
o o
a
.
o pe
ac
e
a
p
:
– B a ac
o o
ex o o
a
a po
o c o ac
o o.
– X
c c a a o c a
pe apa .
– Te epa ypa a a o a a
a po pa a a a
a e.
pe op
:
–
o
a e ca o c
e
a
op e a , o o ca o o a e o
po
o
e
a o o xo
a
a e c o
a a
a.
–
o
a e o c a
pe apa ,
o o a e
a o a
c o e e.
–
o
o oc
a a e
c
e
e a
p op e o
c o
a a a
a e a ac e
pa a po pa a a.
bg
o pe
a e ac
o e e
Te
– O c pa e e e p e oc a
o xpa a. He e eo xo
o
a e o e a a o a.
–
o pe e e c o e e, a a e:
–
ac o c a
o
a e o a
a ce peo p a .
– Bc
y
a ca oc a e
c o op e a o y.
–
ac e c
a
a
a ca oc a e
ac pa ,
a a o e a ce o
a o a a.
–
a e ce o pa
a a p e e o
a e e p c a
pa e a – 12
1B.
pe a e o a
e ac o c o e
e p
a a ce
a
a a, a a
e
a a o o
e.
a
a e ac
o
ep
a o
o e 1Z
a ac
o e e
a a e a a a
o a o op a a
o
a pxy c o e e
o a a
o
a e pe op
e o
a
pa a e ype a o o y a ope.
(
.
)
-
!
.
,
.
op e a o
op a o
,
c
a ac
e
,
a
o e 1*
.
.
11
bg
e
e
e a p
op
o pe e e p op e
a p op 1", a o e
ac
a a. O e o o
y ec
a
a a e oc
e e e o o e a ce
C
ae
pa
e
oc a
e e e o
o a a o
o pe a e
e
a e.
a a.
e
Pe y pa e a
a o
e
*
*
a c oc o o e a
Pa e
e
e ce p
pa a o y
a o- ec o o pe a e a e
ep ,
y
a .
a a pe
co
*
ac ,
p.
a a
op a a o
a a c o e 1* o e
a ce pe ec a a p c e e
a ope
a o y, a a ce a pa
o e e
c oc o e o
op a a
o a a o
a.
B co
a a ype a 81,5 cm
Ce e 1 a c
Ce e 2 a c
Ce e 3 a c
B co
y ø
y ø
y ø
op a o
a
16 cm
18,5 cm
21 cm
o
a o
a
30 cm
27,5 cm
25 cm
a a ype a 86,5 cm
Ce e 1 a c
Ce e 2 a c
Ce e 3 a c
12
ac
*
a c oc o o e a
B pxy e
o a a ce oc a
e o
o e
ac aco
a o a p ep a , a a
y ø
y ø
y ø
op a o
a
18 cm
20,5 cm
23 cm
o
a o
a
33 cm
30,5 cm
28 cm
bg
–
e e e op a a o
a
a c o e 1* a
.
–
ac a
e a o y a c e ee
c e py
a a oc a
o
c oo
a a
c pa a a o
a a a
pe.
B c o o pe e p
e o
a a
o c pa
a op
p ,
a a e a e a a a o y.
o
c
a
pe apa
Mo e e a
o
a e a e
, a o
paxoo pa e
e e o c a
pe apa a c o
a
,
a
c y a o a e pe apa
ap
o
e e.
.
.
,
.
.
.
.
-
a o
a ex a e e o
a a
c pa
o a op
p
o
e e a ope.
–
pe
a p epe e o
a a
a
pe, y epe e ce, e o
e e
c pa e oc a e a e a a
co
a. B po
e c y a
pa a a a ype a
a a o e
a ce a op
op o o p c a o
pa o
a a
a p
ac o a a
c c e a.
.
–
(
:
,
)
.
!
o o o e e a py
a
poc pe op
a e a ce o p e e
op a o
e e po e
a po
o
e
e a o c a
e
pe apa .
ã=
C a a ey a a
a a e o ac oc ,
c o e o a
o
a e, a e
pxy
o a o
e a po y
e
a
a e
a
a a e.
13
bg
oc a e e o
c
a
pe apa
–
a ope e a a a a o
a o c a
pe apa
a e a ope, o
a a a a.
– A oo e e e o a o c a
pe apa 1j o e e a ope o,
a c e e pa epa 9", a a o
o op e.
e e e o
a o
o a ap e
1j (
,
o pa e:
y a a
a a po
o
e
pxy
o a o a a.
e e
a a o
ec o o
o e e e o a o c a
pe apa 1j e B
o o a
a oc a
e o o o o
ec o
e e
paxoo pa e o c a
pe apa .
20 ml–
25 ml
.
).
O e e e o a o c a
pe apa
ce o ap a o a
o
a c oc
o po pa a a
a - o xo
o e . paxoo pa
e e
o c a
pe apa ce pa pe e
ype a ce pa ap , a e a a
a a o e e e o a a e
a ce pa ap o pa o.
.
PO
PO
PO
p
o- a o a pce c o e
o e o e oc a
o a o oa o o oco e o o o
ec o
pe apa .
o
(
14
).
bg
– O
(
)
.
,
5in1
(3in1)
(4in1,
–
. .)
,
.
(
– 21°dH).
–
.
Ko a o ce
o c a
a
a
a a, e
o o
o
a
o
a o
pa
po y
, po pa a a
e ce a ac a a o a
o
a
a ce o y a a
a - o p e pe y a
e o
cy a a e o.
–
ã=
– He oc a
e a
e a a
e e
o e e e o a a e
1:, o a
pe
a pa o ep o o pa ap e
a a e
e.
– A o c e c ap pa e a po pa a a
c a e a o a
e c o e, e
o
a eo e e e o a
a e
1: a o p
a a op a a
o
a. Ta e a a o e e e a e
o a a a a
a a e o oc e e
ac
o pa ope a a a e a.
–
–
a
pe y a o
a e o
cy a a e o e oc
e e p
o
a e o a o c a
pe apa c e
o o e
o
a
co e o o a e
co
pe apa a
a a e.
p pa
e po pa
opa
pa
a a c e e a pa op oc
a e
e o a e e ya o
a e po
o oc e c
e
pxy c o e e o a a oc a a
c e o epa ope pe apa . a
e
po pa
o- o xo
ca
paxoo pa
e o c a
pe apa .
p «
e
a» po pa a ( p
o
o e ) o pa e o a e a
a e a e oc a
o. p
o
a e o a paxoo pa e
o c a
pe apa o e e
o
e o a oc a
e a o
o c a
pe apa
pxy pa a a
a ype a.
op o a o
a op
a
o o
a co a /
pe apa a a
a a e c e , po pa a a a
a e pa o
e po e
p
o
a e o a o
pa
o c a
pe apa .
p
o
a e a o c a
pe apa c pa op a
o a
pe a a o
a: X a a e
o
a a ca o c c cyx p e
oc a
e o c a
pe apa
ca o a co
o cyxo o e e e
a o c a
pe apa ,
po
e
c y a
o e a a e e.
Ko a o pe
a a eo o
pa
o c a
pe apa
o c a
pe apa c e
o o e , p
a
a
a a ec c e a a
ao e o a e
o
ec o o
pe apa a
a a e a ca
ac poe
a pa
a a c o oc .
15
bg
pe e
B o
a po pa
pe
e
e e pe c a e
a - o e
o e
po
po pa
.
.
B
o ec
o e
,
po pa a
,
B
o
y
o
e
±/°
,
e
a 70°
Á
A o a
a
45° – 65°
c
á/à
E o 50°
,
é/è
,
,
a
a 40°
TurboSpeed 20
min.
,
ù/ø
pe ap e o
a e
e
ec e e
o o
o
cy
o
cy
pe ap e o
a e
o c a e 70°
Me
o
a e
a a e 65°
cy a a e
O
pa
ce a c oc o
a pc a e o c o o a
a ce op e.
pe ap e o
a e
o c a e 50°
Me
o
a e
a a e 65°
cy a a e
pe ap e o
a e
a o a
o c a e 40°
a pe e
o
a e
ape a e Me
a a e 55°
e o
a a e
cy a a e
o c a e 50° – 60°
e o
a a e
a a e 55° – 65°
a
pe ap e o
a e
pa e a po pa a
B a c oc o
a ac o e e
c e e a a a pc a e o e e a
epe e o xo
a a po pa a.
E-Mail
[email protected]
:
(EаNr.)
(FD),
9*
16
.
bg
,
TurboSpeed 20 min. –
,
(o o o 25 min.),
(
20 min.)
.
,
.
–
a ope e pa a a.
– B
e e y o a BK ./ K . (.
a o a a
ac o e ec
o a a
a a oc e a a
pa a
po pa a.
–
TurboSpeed
20 min.
)*
•
(• =
).
– Ha c e e y o a CTAPT h.
.
.
,
,
.
)*
(
«
«
»
»).
•
.
p (p =
,
–
B
a
)
h.
e!
.
)*
.
)*
–
‹:‹‹
.
–
.
B
a
e! C
!
)*
p.
–
,
.
–
. (.
./
17
bg
o
*
e
Ï
y
a c oc o o e a
pa ce c y o
e a o
y
`.
e
Ÿ ec e e a pe e
(VarioSpeed) *
C
y
a c
a >> ec e e a pe e<<
oc o
pa a a po pa a
a
a e pe e pae e o o e
a ce a a c o o o 20% o 50%.
C o e a a po
a
a po
e oc a ce o a a
c
po o o c o e e )*.
a a ce oc
a
pe
a a e o o
pe e o
a
pe y a
o
a e o ce y e
a a pa xo
a o a e e poe ep
.
§
o o
ape
a e*
Ko a o
a e a oc o e
a
a e ( a p ep: c
e
op e a o
a ,
), o e e
a
e« o o
ape a e».
o o
a
ce ec
o a, e ep
pe e. a
a e o oc a e e
o e e e o a o c a
pe apa
a o o- a o o c a
pe apa ,
o o o o e pe op a o a
o
ape a e a a
a a.
·X
e a*
o pe e a po eca a
e epa ypa a ce o a a.
ce oc a o- o pa x
e
o
e a y
e
a p ep a o c a e o
ap a e
e e
18
a e
Ta a
a. Ta
ea a
a c
e a.
e
a o a*
ep e
a e a c ece c o e.
Mo e e a
e ec
o a pce
e
ep
a , oc a e
o a a
o
a, ae o c op a o a pce
c o e, oc a e
op a a o
a.
C a a a p c a e
o a a
o
aey e
e a
e epa ypa a e
o- co a.
¿
o
e
o
cy a a e *
o
e a a e epa ypa o pe e
a
a a e y
e a a
a a a cy a a e o- o po
cy a a e
a ac aco
e ac .
Pa xo
a e ep
e e o o
e .
bg
a e ac
a
a po pa a a
op a
a po pa
e (pa xo
e
) o e e a a ep e
pa o o
a e. T ce o ac a op a
o
pa a c o oc a
p oc
o a a •:‹…. Pa
a op ,
oo a a
e, a o a p ep
epa ypa a
a
a e o
o a a, o a a o e a
o
o e
.
op
y
yc
a
o
e
a
o
Ce
op a o a (Aquasensor) *
*
a c oc o o e a
Ce op
a o aeo
e
ep a e e p op ( o o e a),
c o o ce
ep a a pce oc a
a o a ao
a a e o.
o
a e o a ce opa a o a
ec e
o a c a po pa a.
Ko a o ce op
a o aea
pa
« c a a» o a o
a a e o o e a
ce
o
a ac e a o o
a a e,
c oe o pa xo
a o a ce a a
a
c3–6
pa. A o a pc a e o e oo
o, o a a ce
o
a ce a e
c c a o a. p a o a
e
po pa
c e e a
a a pc a e a o a
o ce
ac po a e epa ypa a
po
e oc a a po pa a a.
B
TurboSpeed 20 min.:
o e
e e ype a
– O ope e pa a a o a a o pa .
– B
e e y o a BK ./ K . (.
a o a a
ac o e ec
o a a
a a oc e a a
pa a po pa a. Ta
po pa a
e
oc a a
pa a, a o e
a c a y o a py a po pa a
0
po o o c o e e )*
a o a a
a
o a a
pe
e a a po
e oc
a po pa a a.
– Ha c e e y o a CTAPT h.
e e o a po pa a a
a o a.
(
h
25 min.,
)
.
,
h
(20 min.).
C o
e e ac c o
a po pa a a )"
-/, C
5/% C
=/< C
C o
e
pe e
e o
o e e ce o
c a .
o e e ce
a
a .
o e e ce cy a .
e a oc a a o o
p
pa e a po pa a
po o o
c o e e )* o a a oc a a o o
pe e o pa a po pa a a.
po
e oc a a po pa a a
ce o pe e
o pe e a pa o a
o e epa ypa a a o a a,
o
ec o o c o e, a o
o c e e a a a pc a e
o e
( a c oc o po pa a a)
a ce po e .
TurboSpeed 20 min.:
•
p
,
,
.
.
19
bg
O
o e c ap *
*
a c oc o o e a
Mo e e a o a a e c ap pa e o
a po pa a a a
ep a o aco e
o 24 aca.
–
a ope e pa a a.
– B
e e y o a BK ./ K . (.
–
a p
e a c a y o aX+
o a o
po o o c o e e )*
ce p a a œ:‹‚.
– Ha c a e y o a X +
–
o a o o a a o o pe e o o ap
a e a
aB .
– Ha c e e y o a CTAPT h,
o o e
c ap e a
pa .
–
a a y pa e a o o e
c ap
a c a e y o aX+
–
o a o
po o o c o e e )*
o a e œ:‹‹.
o c ap pa e o a po pa a a
o e e a po e
e po pa a a
o e a e.
Kpa
a po pa a a
po pa a a e
e a, o a o
po o o c o e e )*
c a
c o oc ‹:‹‹.
TurboSpeed 20 min.
:
)*
‹:‹‹
.
p.
./
. (.
*
*
a
c
oc o
o e a
,
1
(
).
˜:‹‹
˜:‹ƒ.
˜:‹‹
˜:‹‚
1
˜:‹ƒ
120
y
–
a ope e pa a a.
– B
e e y o a BK ./ K . (.
–
a p
e a c a y o a a
po pa a #
a c a e y o a
CTAPT h, o a o ce o a e
po o c o e e •:‹....
– Oc o o e e a a y o a.
C e
a op a y o #
a o a a
a
po o o
c o e e )* o a a a p
o
ac poe a a c o oc •:‹….
– Ha c a e y o a a po pa a #
o a o
po o o c o e e )*
o a e a p
o ac poe a a
c o oc ˜:‹‚.
a a po e
e ac po a a:
– Ha c e e y o a a po pa a 3.
C c o a c a e a y o a
a a
pe y pa a a c o oc ce y e
c o e a c e e ; o a o oc
e e
c o oc ˜:‹ƒ, c o e e o
ce p a o pa o a ˜:‹‹
(
e o).
– Ha c e e y o a CTAPT h.
pa a a c o oc e a a e e a.
a e a ype a
Ma o c e pa a po pa a a:
–
e e y o a BK ./ K . (.
–
a ope e pa a a o a a (o a a
p A a-c o ).
–
a e ec o e ec e a o
c
a .
20
bg
e
ã=
a
a a e a c o e e c e pa
a po pa a a o ap
e pa a a
o pa , e
p
ap
e. E e ya o
e
o o a
a oc a
ap ,
o o o a a o pe
oy c
e
e pa o
o o e.
TurboSpeed 20 min.
,
.
pe
c a e a po pa a a
e e y o a BK ./ K . (.
C e
e
a op
ac a .
po pa a a oc a a a a e e a.
Ko a o o ap e pa a a a ype ,
c p a
o a o a,
o a o
a
a a e a p a, a p
e
pa a a
p o
o o
y
p
ope a e a c e o a
a ope e. B po
e c y a
opa
pa
p a e (c p x a
a e)
pa a a a ype a o e a ce o op
o ype a a
e e o a.
–
a po
a a e a po pa a a
o o o a c e e y o a BK ./
K . (.
–
C
pa e a po pa a a (Reset)
– Ha c e e y o a CTAPT h
a o o o 3 ce .
po o o c o e e )*
o a a ‹:‹‚.
–
po pa a a po
a ao e
o o o1
y a.
po o o
c o e e )* o a a ‹:‹‹.
–
e e y o a BK ./ K . (.
C
o cy e e
p
a a e o ce pa o c oco a e epa ypa, a o o o
a
ce oc a o- o p pe y a
p cy e e o. p o a
po
e oc a o e e a
e o
a ce y e
. (B
a a e c oy c
e
e ac o c o e e!)
–
a ope e pa a a.
– B
e e y o a BK ./ K . (.
–
a p
e a c a
y o a a po pa a #
a c a e y o a CTAPT h,
o a o ce o a e
po o
c o e e )* •:‹....
– Oc o o e e a a y o a.
C e
a op a y o #
a o a a
a
po o o
c o e e )* o a a a p
o
ac poe a a c o oc •:‹….
– Ha c a e y o a a po pa a #
o a o
po o o c o e e )*
o a e a p
o ac poe a a
c o oc š:‹‹.
a a po e
e ac po a a:
– C a c a e a y o 3 o e e a
a e š:‹‚
a e š:‹‹
e
o o
cy e e.
– Ha c e e y o a CTAPT h.
pa a a c o oc e a a e e a.
a a po pa a a
C e a c a e a y o a CTAPT h
ee
o o a ce c e
po pa a a.
C
a a po pa a a o e a
c a e ca o c e c pa e a e y a a
po pa a (Reset).
21
bg
O c y
Pe o
o c y
a pe
ec
O
a e
o o po
a e a
o pa
pe e
oc c o
o
p
ep a e
ype a c o a a
a e o a o pe
ep .
e a
a
–
a
C e
a
–
a a
pe apa
po epe e
a op e
a
o o @ H. A o
e eo xo
o o a e e co
pe apa a
a a e.
. To a
po epe e o e e e o
a
a e ao a a
a a
apo
.
A oo p e e a
ao a a
, o
o a a:
–
oc a e e o c a
pe apa
o e e e o a o c a
pe apa . C ap pa e ype a e
c o e a o
epe e po pa a a c
a - co a e epa ypa.
a o c a e a ype a
o
a e
ca o pe a a e c e a o
ac o
a
o c a
pe apa / pe apa
ac o
.
– Pe o o a pc a e y
e e o
a pa a a c a a p a.
H o a e
o
a e apo c a a
a o c a e ac o
a a a
a.
po
o
e
e oe a o o op oc
a
a
e e .
pc a e pe a a ac
a e a
a ype a pe o o c e o
a a e a p a; o a
a o
pe apa a c o e ca oc a
. He
o
a e
c py a o px oc
a pa
o c a
pe apa ;
e e o a a o e a o
a pac a e a o px oc e.
p ype o
a opo a c o a a: e
o
a e
a e
o o pa o pe
p o o
o
a e,
a a pe o pa e opo
.
a a co
a a e
/
e
e 1R a p a e p e
o a ao
e e o a e e
o o a a. Te
a pc a
o
o a o a a a y a
C c e a ao
p ce c c o
e pa e a, e a oc a
a
e a
po e a.
–
po ep a e e
ec e
a e a a pc a
.
– Pa
p e e
pa a
a oe o a a o ac
a
a e ec c e a ao e
e
o
y
p e.
o e a
e a
c
o
pa,
a,
.
ã=
H o a e
o
a e py
c
p a
x op o a
c
o c a
pe apa ! O ac oc
a pa e o!
22
– O c pa e e e e ya
e oc a
o c e e e
e o e a a
o a.
– C o e ec c e a ao e
o
o pa
pe
a a ec e
a ap e o c pe
e a ac a a
e a cpe y py a.
bg
p c a
pa e a
Bapo
o y
eo o a a
o
a e o o a a o pa
a epy a e o a p c a
e
pa e a 12 1B.
–
po epe e
yc a e
e
a p c a
e
pa e a a a y a
.
– Pa
e op o o p c a o
pa o 12.
–
e e e o o o p c a o
pa o 1B a ope.
,
,
,
.
.
.
,
–
o c e
pa e a
– O o o
a
e,
e
o
oc
p
p c a
e
e a a o a.
a e e, c o e o
c a
e pa e a.
(Reset).
(
)
ã=
Ko a o
po o o c o e e )*
o a e o a pe a (“:‹‚ o “:„‹),
ype
p
a p o a ce
a
o o e e p ec a a pe a
a ce a op pa a a o a a.
O pe e e
o pe (
c e a
c c
a o pe
e) o e e a
o c pa
e ca , p c
oc a a
o pe ce c p e e c c
c e a
pa
cep
c o e e
o epa a o pe a a, o o ce
c a
– “:XX.
ã=
a e pe
: o pa
o a
a ce
p a ca o o c e a c .
A o e eo xo
a o
a a a
o
ac p
a a ae e, e ce
o
a
ca o op
a
pe ep
ac .
He ope
o
p e
e o pa
o
a e o a pe ep
ac , o o
e ca op
a
, o a a o e a o
a
e
o pe
a ype a
o ac oc a o
a e .
23
bg
o
a a
p c a a o a
E p oc a
o xpa a
o a a
o
a e o, o o e ca
x a a
o e
e, o a a o pa o a a
a p c a a o a. B o c y a
p c a a o a e ce
o
a oc a a
a
pa.
B o c y a :
–
p o a
o
e e ype a
o e e p ec a a pe a.
– C a e e e
e 1R.
– O c pa e e o a a,
a o e eo xo
o
o
a e
a.
–
o
e e a a a a o a a
c
a( a oe o a a o
ac
a a) o a o pa e, c e
o ax a e e a a a a
a a,
o
e e o a ope o a o yce e
c po
e e c e o a
o
a e e a o o
e
e
a pe .
–
po epe e
pe a a ac
e eo xo
o o c pa e e y
e a.
a o
e
– B p e e a a a
y o o e e, a
ac o ope e.
p o a a o o
c e e o a o y
.OLFN
–
oc a e e e
... c e
e.
a e
pe
e pa o .
–
po e
c y o
e c pa a a.
–
pe
ee
e
e e p ec a a pe a.
– Bpa a a a ype a e e
a ope a o pe.
... p
ac po
a e
po
a a a a e a ac po a
e y
o pa, c ap pa ce
po pa a.
– Ha c a e pe e
y o
a po pa a. pe c e e
po pa a a (
pa e
«C pa e a po pa a a (Reset)»)
a o e e o a a o.
– He e
a a pa
a po pa a a.
... a ype a
o
py
–
Bpa
–
o o p c a o pa o ce
p
o.
p c a o o pa o e o pa o.
a a ce o ap py o. *
a
a a a e aea
pa a.
a e o a ea
pa e ce
a pa o a a op a a.
*
a c oc o o e a
Bpa a a e o e a ce a op .
– K
a a a ce e o p a a. a a
p e e o pa o p
a a a op e
pa a a c o- o
a c a.
24
bg
Ka a
a o e e e o a pe apa
a o c a e e ce a ap .
– O e e e o a pe apa e
pe
e o
exa
e
o pa o a e a oc a
o
pe apa a.
Oc a
o pe apa
o e e e o
a pe apa .
–
o pe e a a
a e o
o e e e oe
o o po.
C e c o
e e « po epe e
axpa a e o c o a» 8.
– Bo o po o
pa e a ope .
–
pe c a o e axpa a e o c o a.
–
axpa a
ap y e pe
a .
–
p
a axpa a
ap y e
a y e .
–
e e ype a
e e
e ce a o o a a.
–
a ope e pa a a o a a.
–
o c e e
pa a
axpa a
ap y .
–
–
e
e ca a y e .
po pa a a o e e e c p
a.
a a e pa a po pa a a
(
po o o c o e e
o a a ‹:‹‹).
o
a e
y
a «Reset».
“:ƒƒ
–
1R
.
a op
a
o o a co a @ /
a pe apa a a
a a eH
ec e .
–
a op /
a op e a
o o
ca
e .
– Co a/ pe apa
a
a a ee
oc a
o o
ec o.
a op
a
o o
a c e a a a co @ c e .
– H a co .
o a e e c e a a co .
– Ce op
e pe c p pa co a
a a e
.
o
a e py a c e a a co .
)*
p
•.
–
!
TurboSpeed 20 min.,
«
».
... p
– B c a o e e p
a ac
e e p ec a a pe a.
– O ope e pa a a o a a.
– B
e e ype a.
– C e
pa a po pa a a ype a
oc a a o a.
– (“:ƒ…) Map y
a p c a a
o ae a y e
pe
a .
e
e ca a y e .
– (“:ƒ†) o a a a p c a a o a
e o pa a, a a
a o a a
a p c a a o a e e a ope
o pe
(
).
a e
Heo
a o o pa y a e a
a
– B o e e e o a pe apa a
a
a a e
a pe apa
a
e e a p a.
Pa c a
pe apa
a
a a e o
o eo
a o
o pa y a e a
a, a o a
o o c pa e e c p a.
o pe e a pa o a ype
c pa.
–
pe c a o e axpa a e o
c e e p ec o.
–
pe c a o e axpa a e o c o a.
a a
e a
e e
y o y ap p
–
o y a a ce p
oc a
e a o o po o a
a
e pxy y
e
a a
a a. He e
o o
o c pa
a e.
25
bg
y o y ap/ pa a e o pe e
a
e e
–
p c a o o pa o ce y p
ac o
c o e e.
– C o e e e ca o pe e
o pe.
... a c
o e e
Oc a
o xpa a
pxy c o e e.
– C o e e ca
o o
oe
o py , o
a a ac o e
e pe
e a.
– He oc a
o o c a
pe apa .
–
pe a e o c a a po pa a
a
a e.
– B
pe
c a oe
e e o
a p c a o o pa o.
–
a y e ca
e a p c a
e
pa e a.
–
e
e ca a y e .
–
e
e e ca oc a e
o pe.
–
o a a a p c a a o a
e o pa a.
–
op a a o
a
o
c o
e e oc a e a a e a a co
a.
Oc a
eo a
ep
o
e ca o c pa e
a
o.
–
o c a
pe apa e c
p e
c
e a
c oco oc .
– Te epa ypa a a
e ee
pe a e o c a.
–
o c a
pe apa
e e oc a
e / e o xo
.
e
e a o c o e e/ a
e
oc a a
.
p
o
a e o a o c a
pe apa
e
oc a o a o o a a
e
p a, o- ec o ce o y a a e
o a a
pxy c o e e
pxy
c e
e a pe ep oapa.
–
o c a
pe apa
e e oc a
e / e o xo
.
–
pa a e
p e c a a po pa a.
–
pe apa
a
a a e
e e oc a
e /
c a.
a/
– C e a a a co e e oc a
c a.
– C c e a a ao e o a e
e ac poe a a e o xo
a
c o oc .
– Ka a
a pe ep oapa a co
e e a ope o pe.
26
O p e e ce
po
o
e
a o c a
pe apa oco e o o a o:
– c e pa a po pa a a c o e e
ca
o o o p .
– ce o
a e a o apo
.
M
, pa a a
a
, e a a
e o a a ce
.
– He o xo
o c a
pe apa .
–
a
e e ca o xo
ac o
a a
a.
pxy a
e
p op e,
a
e
e
a a o e a
.
–
pe apa
a
a a ee
p e
o o.
O e
a
pxy ac aco
ac .
–
o c a
pe apa
e e oc a
e / e o xo
.
–
pa a e
p e c a a po pa a.
C e
o p
a
pxy p op e.
–
p op e e ca o ep
ae a
c o a a.
– C
p a e o a co
o a a
a
a e e pe a e o co o,
a o o a a
a pe ep oapa
a co e e a ope o pe
p
ape a e o c c co co a
e pa
a.
C o e e e ca cyx .
– Bpa a a a ype a e o ope a
pe a e o pa o c o e e ca
a e
pe a e o pa o.
–
pa a e po pa a e
cy a a e.
–
/
.
–
.
–
.
.(
.)
bg
C e
a
pa cep
c a
,
.
-
. Ko a o ce o a
ec o e e
o epa a ype a (E-Nr. = 1)
o epa FD
(FD = 2), o o e a ep e pxy
o a a a e a 9* a pa a a a
ype a.
a e y pe a pa o a c o
a a
a
a p
a aec p a a p
o.
a
e ac p a e oc c a a
p c a a o a, a o c o oc e
ac p a e
e e p ec a a
pe a p
a a o o ap
a
c a
e ce p ep , a a a o
ca o ca
c e a
e c ,
c o e o a o ca o pe e e
y a a e o a o a .
p
o a ac a a ec e a a
oc e o a e oc a pa o
ec
:
–
po ep a p oc a a a
–
oc a
e
–
o
a p c a o a
–
o
a c a o a
– E e p ec
o
a a
)'
–
–
.
.
,
,
pa e
–
.
–
–
–
a e o ac oc
e e c a pa e o
c p a e o c o e c
e
cy a a
a
a c a pa e
o a .
o pe e a c a pa e o
c o
a a a
a e p
a a
ec p a a
e e p ec a a
pe a.
epe e ce, e c c e a a o a
po o
a e e p ec a a
c pa a c a a
e
c a pa a c o e c
ec
c a
a.
E e p ec
e yc o
ac p a e p
a ac o e c a
a a
eo
o a a a e a 9*
ac o
a a a
a.
Ko a o axpa a
a e a ype a
ce o pe , o p
a a ce c e
c c c e a e axpa a
a e .
a a pe o pa e o ac oc , o
p
a a ce o e ca o
c e a
pa cep
.
Ko a o c o
a a a
a ce
pa a
co
a , o p
a
a e a pe e
pa
o.
27
bg
–
e p pa
e ype
ype
e,
pe a a e
a o
pa e o
a o e, o
pa e ca o o e
pa o
o o e, o o ca ax a a
c
o e a c ce
e
a o e,
a a oc yp e e o
oc a
.
– He c a pa e ype a
oc o
o
a o
a (o o
e
ype , a y y a op a o
a,
e
py ype , o o
a o
a)
e o
pa a e o o o .
– C e oc a
e o a ype a
o a
p
a a e ec o
oc
e .
–
p
o
o e :
ac aco
op yc a o o o
axpa a e
a e e p ec
a a ,
axpa a
ap y
ce a pa p
e a c p a e. He
pep
a e o
ap y ,
e o a
e ac aco
op yc
o a.
ã=
Ko a o ype
ee
a
o o
a
e a a y c pa a e c o o o
oc
a, opa c o pa e
a c yp oc
c o o
a ax a a e a pa a a o c pa
o a (o ac oc o
p
a a ce o
apa
a e). O
o a o e e a
a ep e c e a
pa
cep
p o c a a pe a.
oc a
a
Ba a a c o
a a
ae
po epe a
a o a oc o o o
o o e e a e y pe oc a
a pa o a. B c e c
e a o a ca
oc a a
a
e a o o a. Te e
e a c e
p
a
a e.
28
:
a c
y
60 kg
:
220–240 V, 50 Hz
60 Hz
:
2,0–2,4 kW
:
10/16 A
Ha
a e a o a a:
a - a o 0,05 MPa (0,5 bar), a - o o
1 MPa (10 bar). p o- co o a
a e
a o a a:
o
a e a a
a a a
a e a a
a e o a o a a.
oc
a o o
ec o:
y 10
pa/
y a
Te epa ypa a o a a:
c y e a o a; o a o o a a e o a –
a c a a e epa ypa 60 °C.
oc a
e
Heo xo
e pa ep
a pa a e e a ep e y
a e o
a o a . o pa e e ype a
xop o a o a o
o
a e
e pa
e pa e a. B
a a e
ype
a e oc a e c a
o.
–
e p pa
e ype
ype
e,
pe a a e
a o
pa e o
a o e, o o o
e o
ce oc a
a oc o o oc o
,
p
a a ca o c ype cpe y
peo p a e, a p ep pe
ax a a e c
o e
c e a a
pe
o
pa e o
yx e c
o , o o e ax a a c
o e
c ce
e
a o e.
–
pe
o e e po e o
a ce oc a
e y p e
ac aco c e . Ko a o c e
pa a e o o a
ee
c o o o oc
e ,
a
a e a pe
ca
a
a e o ac oc p
a pe
c a pa e o a ce o
pa
o o o c o pe c a e o
yc po c o c o op a o a a
y 3 mm.
bg
o
a p c a o a
– Heo xo
e pa o
c
e a ep e y
a e o
a o a , a o e eo xo
o
o
pa e c o c
o .
– C p e e ap y a a o e a e
a p c a a o ac o o a
a p e a
e ac
o a
a c o a.
B
a a e o xo
ap y a e
e pe
a , p
c a
o e e
a o xo
a a a
a
a a a, o o a pe
ao
a e o a o a a!
o
a
*
*
a
c
oc o
o e a
60 °C.
,
,
.
.
‘:‹‚
c a o a
p e e ap y a a c a a o a
o o po o
pa
c o e c
ecy
a e o
a o a
a o
o
a e
p e a
e ac .
B
a a e ap y
a c a a
o a a e e pe
a , p
c a
o e e .
–
p c
a a ype a
a
p
a
a ce
o
a o
ap y
a c a a o a.
Ha
a e a o a a:
Ha - a o 0,05 MPa (0,5 bar), a - o o
1 MPa (10 bar). p o- co o
a
a e a o a a:
o
a e a a
a a a
a e a a
a e o a o a a.
oc
a o o
ec o:
y 10
pa/
y a
Te epa ypa a o a a:
c y e a o a; o a o o a a e o a –
a c a a e epa ypa 60 °C.
.
– C
(
-
)
60 °C.
-
40 °C
,
–
–
–
–
–
a
–
–
.
:
a ope e pa a a.
B
e e y o a BK ./ K . (.
a p
e a c a y o a a
po pa a #
a c a e y o a
CTAPT h, o a o ce o a e
po o c o e e •:‹....
Oc o o e e a a y o a.
C e
a op a y o #
a o a a
a
po o o
c o e e )* o a a a p
o
ac poe a a c o oc •:‹….
Ha c a e y o a a po pa a #
o a o
po o o c o e e )*
o a e a p
o ac poe a a
c o oc ‘:‹‹.
a po e
e ac po a a:
3
‘:‹‹
‘:‹‚
.
Ha c e e y o a CTAPT h.
pa a a c o oc e a a e e a.
29
bg
E e
p
ec
o
– C p a e ype a ca o p
po e
o a pe e e
pa
e
o 220 V o 240 V 50 Hz
60 Hz
ocpe c o
c a pa
c o e c
ec
c a
a
o a c c a
e po o
.
Heo xo
pe a e –
o a a a e a 9*.
– Ko a
p
a ae
o
o ype a c e
pa a e o p
a
a e c o o o oc
e .
–
po e
oc p a e o o a
a ce
p a ca o o c e a c .
–
e e a axpa a
a e
ce op
a a
e o
o c e a
pa
cep
.
–
p
o
a e a pe a e
a ep a y e e o
o e
a ce oc a ca o e
c o o a e e ‚. Ca o
o apa
pa
e e o
a a
e
o e a pa ope
.
–
pe
ac c e a
a o a a
a.
a e pe
,
e
pa o ca o p
e o
e e p ec o axpa a e.
e o
pa e
Ty c o c a a e oc e o a e oc a
a pa o
ec
:
–
e e ype a o e e p ec a a
pe a.
–
a ope e pa a a c a a o a.
– Pa a e e ap y
e a c a a
a p c a a o a.
– Pa
e a pe a
e
o e o
yx e c
o .
– C a e e c a a a o
a, a o
a
a a a.
–
a e e ype a a o
a a e
a ap y a.
30
Tpa c op
pa e
pa
e ec o
a a
a
a y pe e e o
e ac .
pe
p
a a ce
pa
p
c a a e ac e
ec
:
– O ope e pa a a o a a.
–
a ope e pa a a.
– B
e e y o a BK ./ K . (.
o a a ce c o e e
a oc e a a
pa a po pa a.
–
epe e po pa a a c a - co a a
e epa ypa.
po o o c o e e )*
c a
pe o a ae a a po
e oc
a po pa a a.
– Ha c e e y o a CTAPT h.
a o a
e e o
a po pa a a.
– C e o o o4
y
a c e e
y o a CTAPT h
a p
e
o a o
po o o c o e e ‹:‹‚
o a e.
C e o o o1
y a
po o o
c o e e
c a ‹:‹‹.
–
e e ype a ( c pe e
pa a a o a a.
Tpa c op pa e ype a ca o
pa e .
( a a e o e
a e a a y pa e e
a a
a a a o a e oc a a a
ype a o a, o o a o e e
o e pa
o
y
o pa e a po pa
e).
a
ao
a p
a e
Ko a o ype
e oc a e
o e e e,
oe o o e a a p
e ( a p ep
a
a), p
a a
o
a o
pa
e(
Tpa c op pa e).
–
a ope e pa a a o a a, pa
e
ap y a a c a a o a oc a e e
o a a
e o a
e e.
bg
x
p
e
O a o
e a o
e ype , a o
a op
pa
e ype c
p a
e
cypo
a ep a , o o
o a a ce
o
a o op o.
x p
eo e
e ac pa e o.
a a ya
e a
a pa e o
x p
e ao a
e
ce
op pa e o
p o e a
o o
c a a, c o e o pa c a a
y pa a.
O a o
a
Bc
ac aco
ac
a ype a
ca o o a e c e y apo o p e
yc o
a ( a p ep >PS<
o c po ). o o
a
p
x p
e a ype a ce y ec
a
pa e
e o a pa
e
ac aco o a
.
C a a e a a
a a e o ac oc
pa e « p oc a a a».
A op
pa
C a a e
pa e «
a a
x p
ype
a a e o ac oc
e».
pe
eo o a e
c o e c
ec
pe
a
2002/96/EC a E po e c
c
ao a
e
o e e p ec o e e po o
o opy a e (waste electrical and
electronic equipment – WEEE).
pe
a a o pe e pa a a
a a
o
e
E po e c
c
p a e
o op o
pepa o a e a a op
pa
ype .
NjǤdzǤǫǦǤǰǩǵǬdzǴǤǦDzǶDzDZǤdzǴDzǰǩDZǬ
31
ƶDǨǗǡDǖDǓHǥDưǚRǙǗSDǜHǜDǑSDǡDǡDâ
$ǮǶǬǦǬSDDZHDZDǫDǽǬǶDǶDǫDǨHǺD
2ǶǦDSȃDZHDZDǦSDǶDǶDdzSǬ
DǮǶǬǦǬSDDZDǫDǽǬǶDǫDǨHǺD
LjHDǮǶǬǦǬSDDZHDZDǫDǽǬǶDǶD
ǫDǨHǺD
%ǬDZDǧǬǫDǶǦDSȃǭǶHdzǯǾǶDZRǦSDǶDǶD
DZD\SHǨDǮRǧDǶRDZDdz\FǮDǶH\SHǨD
ǫDǽRǶRFDǰRǶDǮDǰRǪHǶH
ǨDdzSHǨdzDǫǬǶHǨHǺDǶDRǶǦǾǫǰRǪDZǬ
RdzDFDZRFǶǬ
ƾSǩFǙDǨDǒǚDǑDǖDǗǖǛǗǑDǜHǜDǡDǑǗâ
LJRǯHǰǬǶDǦǬǬǯǬSHǼHǶǮǬǮDǮǶRǬǻǬDZǬǬFǨǬDǰHǶǾSdzRǧRǯȃǰRǶââFP
dzǯDǶDǻǬDZǬǬǫDFdzDǧHǶǬRFDZRǦDZǬǻǬDZǬǬǰRǪHǶHǨDdzRǻǬFǶǦDǶHFdzRǰRǽǶD
DZDǶDǫǬdzSǾFǮDǽDǧǯDǦDNjDâǶDǫǬǺHǯFǦDǯHǶHǧRSDZDǮRǼDZǬǺDǬdzRFǶDǦHǶH
dzSǾFǮDǽDǶDǧǯDǦDǮDǮǶRHâdzRǮDǫDDZRDZDFDZǬǰǮDǶD
NjDâǨDǰRǪHdzSǾFǮDǽDǶDFǶS\ȃǨDǨRFǶǬǧDZHǨRǦFǬǻǮǬǻDFǶǬdzRǨSHǨHǶHǶDǦǬǶH
ǮDǮǶRHdzRǮDǫDDZRDZDFDZǬǰǮDǶDǰDǮFǬǰ\ǰǶDǦǬǫDdzHǻHDZHǬSHǼHǶǮǬ
njǫdzRǯǫǦDǭǶHFǾǨRǰǬȃǯDZDǶDǰDǼǬDZDǦǬDZDǧǬǬǯǬFâǧRSDZDǮRǼDZǬǺD
ǬǯǬFâdzSǾFǮDǽDǶDǧǯDǦDǫDǰǬHDZHDZDâǶDǦǬ
dzSǬDZȃǮRǬǰRǨHǯǬ
$TXD6WRSȽDSDɧɰɢɹ
)FȨBȬȮȭBZQFȪȮȷFȯPȮȷPȲɄȱBȷ"RVB4UPQ
0ȷȪFȰȲPPȷȴPFȷȮȷFBȲȩBȬȮȱFȲȷȮȯȿȱȯȰȮFȲȷBDȪPȩPȨPQBȭBȴPȯZȴȯB
ȮPȷȪFȰȲPPȷȩBQBȲȻȮɄȷBPDȮȩZQɄȨBȱFȴPȪȱɄȲBȴQȮDȰFȪȲȮȷFZDȰPȨȮɄ
,PȩBȷPȴPQBȪȮȴPȨQFȪBȨȲBȽBȷBDȮDȷFȱB"RVB4UPQFȴQȮȼȮȲFȲBȾFȷBPȷȨPȪB
ȨȿȭDȷBȲPȨɄȨBȱFȾFȷȮȷFȲBȼBDȷȲȮȷFȴPȰȭȨBȷFȰȮȂBȪBȹZȲȯȻȮPȲȮQBȴQBȨȮȰȲP
ȨPȪȲBȷBȭBȾȮȷBZQFȪȿȷȷQɄȧȨBȪBFDȨȿQȭBȲȯȿȱFȰFȯȷQȮȼFDȯBȷBȱQFȬB
5BȭȮȩBQBȲȻȮɄȨBȬȮȭBȴQPȪȿȰȬȮȷFȰȲPDȷȷBȲBȬȮȨPȷȲBZQFȪB
ȉQFȪȴPDȷBȨȯBȭBȴQFȪɄȨɄȨBȲFȲBȮDȯBȲFȴPȩBQBȲȻȮɄȷBFZQFȪȿȷD"RVB4UPQ
ȪBFȴPDȷBȨFȲȮDȨȿQȭBȲPȷDȴFȻȮBȰȮDȷDȿPȧQBȭȲPȲBȽFȷPZȴȿȷȨBȲF
0ȨBȨȯȰɃȼȨBȮDȨȿQȭȨBȲFȷPȲBȪPȴȿȰȲFȲȮFȷP"RVB4UPQPQȮȩȮȲBȰȲȮ
ȴQȮȲBȪȰFȬȲPDȷȮ
ǾBQBȲȻȮɄȷBȲȮȲFȴPȯQȮȨBȪFȹFȯȷȲȮȨPȪPȴQPȨPȪȲȮ
ȨQȿȭȯȮȮȰȮȴQȮȲBȪȰFȬȲPDȷȮȪPȨQȿȭȯBȷBȲBDȮDȷFȱBȷB"RVB4UPQ
ȯȿȱȨPȪPȴQPȨPȪȲȮɄȯQBȲ
)FFȲFPȧYPȪȮȱPȪBȲBȧȰɃȪBȨBȷFȴPȨQFȱFȲBQBȧPȷBZQFȪȮȷFD"RVB4UPQ
DȿPȷȨFȷȲPDȰFȪȷPȨBȪBDFȴPȪDȮȩZQɄȨBȷFȯBȷPȭBȷȨBQɄȷFȨPȪPȴQPȨPȪȲȮɄȯQBȲ
ȃȭȯȰɃȼFȲȮFȴQBȨɄȷDȰZȼBȮȷFȲBȴPȪȿȰȩPPȷDȿDȷȨȮFPȷȪPȱBȲBȴQȮȱFQ
ȴQȮȲɄȯPȰȯPDFȪȱȮȼFȲPȷȴZDȯȨPȪPȴQPȨPȪȲȮɄȷȯQBȲȷQɄȧȨBȪBDFȭBȷȨPQȮ
ǿȦȲȲȮȭȦȨȵȿȭȯȦȨȿȨȨȶȮȼȯȮȶȷȵȦȲȮȱȳȬȫȷȫȪȦȲȦȱȫȵȮȷȫ
ȨȴȵȮȰȳȬȫȲȮɄȶȴȮȶȿȯȲȦȶȴȫȻȮȦȰȮȭȮȵȦȲȮȷȫȶȫȵȨȮȭȮ
5REHUW%RVFK+DXVJHUlWH*PE+
$BSM8FSZ4USB•F
.ßODIFO
(FSNBOZ
ZZZERVFKKRPHFRP
*9000714828*
9000714828 bg (9006-1) 640MG