Download Bosch SMS73L02TR dishwasher

Transcript
tr
Bula ık
Parlatıcı ilave göstergesinin
kapatılması
Cam ve bula ıklarda olu an
hasarlar
E er parlatıcı ilave göstergesi h
rahatsız ediyorsa (örn. parlatıcı bile eni
de olan kombine deterjan kullanılması
halinde), bu gösterge kapatılabilir.
”Parlatıcı miktarının ayarlanması”
bölümünde tarif edilen prosedür
izlenmeli ve de err §:‹‹ olarak
ayarlanmalıdır.
Böylelikle parlatıcı ilave gösterges h
kapatılmı olur.
Sebepleri:
Cam türü ve cam üretim yöntemi.
Bula ık deterjanının kimyasal yapısı.
Yıkama programındaki su sıcaklık
derecesi.
Tavsiye:
Sadece üreticisi tarafından bula ık
makinesinde yıkanmaya elveri li
oldu u tasdik edilen cam ve
porselen kullanınız.
Bula ıklara kar ı hassas ve koruyucu
olarak tanımlanmı deterjan
kullanınız.
Cam malzemeleri ve çatal bıçakları
program sonunda bula ık
makinesinden mümkün oldu u kadar
çabuk çıkarınız.
- Bula ık
kışaBul
Uygun de il
Tamamen veya kısmen tahtadan
ka ık, çatal, bıçak.
Hassas dekorlu bardaklar, sanat
e yaları, antika e yalar. Bu tür
dekorlar bula ık makinesinde
yıkanmaya elveri li de ildir.
Yüksek ısıya kar ı dayanıklı olmayan
plastik parçalar.
Bakır ve kalaydan veya kalaylı
parçalar.
Kül, balmumu, ya lama gresi veya
boya ile pislenmi bula ıklar.
Cam üzerine i lenmi süslemeler,
alüminyum ve gümü parçalar da
yıkama i leminde renk verebilir ve
renkleri solabilir. Bazı cam türleri de
(örn. kristal cam parçalar) birçok kez
yıkandıktan sonra körelebilir, yani sütsü
bir bulanık renk alabilir.
14
Bula ıkların cihaza
yerle tirilmesi
1. Kaba yemek artıklarını bula ıklardan
gideriniz. Bula ıkların musluktan
akan su altında ön temizlemeye tabi
tutulması gerekmez.
2. Bula ıklar cihaza u ekilde
yerle tirilmelidir:
– Bula ıklar cihaza emin bir ekilde
duracak ve devrilmeyecek ekilde
yerle tirilmelidir.
– Tüm kapların a ızları a a ı do ru
olmalıdır.
– Çıkıntılı veya girintili parçalar,
suyun rahat akabilmesi için
cihaza dik ve biraz e ik konumda
yerle tirilmelidir.
– 1B ve 1J numaralı su
püskürtme kollarının dönmesi
engellenmeyecek ekilde
yerle tirilmelidir.