Download Bosch SMS73L02TR dishwasher

Transcript
tr
Zamanönseçim
Cihazın kullanılması
Zaman ön seçimi *
* modele ba lı
Programın çalı maya ba lama zamanını
azami 24 saat kaydırabilirsiniz.
1. Cihazın kapısını kapatınız.
2. AÇIK/KAPALI alterini ( açınız.
3. + tu una @, sayı göstergesi )"
de i ip œ:‹‚ oluncaya kadar basınız.
4. + veya – tu una @, gösterilen
zaman istedi iniz zamana uygun
oluncaya kadar basınız.
5. Zaman ön seçimi aktif oluncaya
kadar, START tu una P basınız.
6. Zaman ön seçimini silmek için + veya
– tu una @, sayı
göstergesinde )" gösterilinceye
kadar basınız œ:‹‹.
Programı çalı tırana kadar yapmı
oldu unuz program eçimini
de i tirmeniz mümkündür.
Program sonu
Gösterge panelinde )" gösterilen
de er ‹:‹‹ oldu u zaman, program
sona ermi tir.
Program sonunda otomatik
kapatma veya iç aydınlatma*
Otomatik ap tma/ çaydınlatma
* modele ba lı
Enerjiden tasarruf etmek için, bula ık
makinesi programın sona ermesinden 1
dakika veya 120 dakika sonra otomatik
kapatılabilir.
24
Ayar, ˜:‹‹ ile ˜:‹ƒ arasında seçilebilir.
˜:‹‹ Cihaz otomatik olarak kapanmaz.
Cihaz kapa ı açık oldu unda,
AÇIK/KAPALI alterinin ( açık
veya kapalı olmasından ba ımsız
olarak, devreye sokulmu iç
aydınlatma 1" yanar. Cihaz
kapa ı kapalıyken, aydınlatma da
kapalıdır. E er cihaz kapa ı 60
dakikadan daha uzun açık kalırsa,
aydınlatma otomatik olarak
kapanır. ç aydınlatma 1"
sadece ˜:‹‹ ayar de erinde
yanar.
˜:‹‚ Cihaz 1 dakika sonra kapanır.
˜:‹ƒ Cihaz 120 dakika sonra kapanır.
1. Cihazın kapısını kapatınız.
2. AÇIK/KAPALI alterini ( açınız.
3. Program tu unu # basılı tutunuz
ve START tu una P, sayı
göstergesinde •:‹... gösterilinceye
kadar basınız.
4. Tu ların her ikisini de bırakınız.
Tu un # ı ık göstergesi )" yanıp
söner ve sayı göstergesinde fabrika
ayarında girilmi olan de er
yanar •:‹….
5. Sayı göstergesinde )" ilgili
de er ˜:‹... belirinceye kadar,
program tu una # basınız.
Ayarı de i tirmek için:
1. Program tu unu 3 basınız.
Tu a her basıldı ında sertlik ayar
de eri artar. ˜:‹ƒ de erine
ula ıldı ında ekrandaki de er ˜:‹‹
de erine ula ır.
2. START tu una P basınız.
Ayar de eri belle e kaydedilmi tir.