Download Sharp R-822STWE microwave

Transcript
MIKROVÅGSTILLAGNING
Din ugn kan programmeras upp till 95 minuter (95:00).
Den inmatade enheten för tillagningstid (upptiningstid) varierar från 5 sekunder till 95 minuter. Det beror
på den totala längden av tillagningstid (upptiningstid)
som visas i tabellen.
Tillagningstid
0-1 minut
1-5 minuter
5-10 minuter
10-30 minuter
30-95 minuter
Ökningsenhet
5 sekunder
10 sekunder
30 sekunder
1 minut
5 minuter
MANUELL TILLAGNING/MANUELL UPPTINING
• Ange tillagningstiden och använd mikrovågseffektnivåer P100 till P10 för tillagning eller upptining
(se exempel nedan).
• Rör eller vänd på maten, om möjligt, 2 - 3 gånger under tillagning.
• Efter tillagningen täck över maten och låt stå, om det rekommenderas.
• Efter upptining, täck över maten med folie och låt stå tills helt upptinad.
Exempel:
Att tillaga i 2 minuter och 30 sekunder på 80% mikrovågseffekt.
1. Mata in effekten
genom att trycka
på knappen MIKROVÅGSEFFEKT
två gånger för P80
eller vrid INSTÄLLNING-ratten för att
välja mikrovågseffekt till P80.
MIKROVÅGSEFFEKT
x2 eller
2. Tryck på
START/+30 sek/
BEKRÄFTA för att
bekräfta den valda
effektnivån.
3. Ange önskad
tillagningstid
genom att vrida
på INSTÄLLNINGratten.
4. Tryck på START/
+30sek/BEKRÄFTAknappen för att starta
timern. (Displayen
kommer att räkna ner
genom den inställda
tillagningstiden.)
Samtidigt kommer
indikatorn mikrovåg
att tändas på
displayen.
OBS:
• När ugnen startar, kommer ugnslampan att tändas och tallriken roterar medurs eller moturs.
Om luckan öppnas under tillagningen/upptiningen för att röra om i eller vända maten, stannar
tillagningstiden på displayen automatiskt. Tillagnings-/upptiningstiden börjar räkna ner igen när
luckan är stängd och START/+30 sek/BEKRÄFTA-knappen trycks in.
• När tillagningen/upptiningen är klar, kommer tidpunkten på dagen tillbaka på displayen, om klockan har ställts in.
• Om du vill veta effektnivån under tillagningen, tryck på MIKROVÅGSEFFEKT-knappen. Den
nuvarande effektnivån visas i 2-3 sekunder.
IVIKTIGT:
• Stäng luckan efter tillagning/upptining. Observera att ljuset förblir på i 10 minuter när luckan är öppen, detta är för säkerhets skull för att påminna dig om att stänga luckan.
GRILL MATLAGNING/KOMBI MATLAGNING
1. BARA GRILL MATLAGNING
Grillen i toppen av ugnen har bara en effektinställning. Grillen bistås av skivtallriken som roterar samtidigt för att säkerställa jämn stekyta. Använd stativet för grillning av små bitar av mat som bacon, skinka
och teacakes. Mat kan placeras antingen direkt på stativet eller i en form/värmetålig tallrik på stativet.
SE-17