Sharp KC-860E air purifier Download

Transcript
AIR PURIFIER
with Humidifying Function
OPERATION MANUAL
ENGLISH
LUFTREINIGER
mit Befeuchtungsfunktion
BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH
*Plasmacluster is a trademark
of Sharp Corporation.
KC-840E
FRANÇAIS
Purificateur d’air avec
fonction d’humidification
MANUEL D’UTILISATION
KC-860E
KC-840E
KC-850E
KC-860E
Воздухоочиститель с
функцией увлажнения
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
РУССКИЙ
KC-850E
NEDERLANDS
LUCHTREINIGER
met luchtbevochtiger
GEBRUIKSAANWIJZING
SHARP CORPORATION
OSAKA, JAPAN
KC-840E_rus-2.indd 1
Printed
PrintedininChina
China
TINS-A347KKRZ
08HTINS-A279KKRZ 09F09F-
12
2009/06/18 14:43:59