Download Bosch GPL 3 Professional

Transcript
OBJ_BUCH-807-002.book Page 103 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
Česky | 103
Kontrola svislé přesnosti nivelace
Pro kontrolu potřebujete volnou měřící dráhu na
pevném podkladu se vzdáleností ca. 5 m mezi
podlahou a stropem.
– Narýsujte na strop přímou čáru.
– Měřící přístroj namontujte na držák nebo na
stativ. Měřící přístroj zapněte a otočte jej tak,
aby byl spodní paprsek svislice viditelný na
podlaze.
5m
– Napolohujte měřící přístroj tak, aby vrchní
paprsek svislice zasáhl čáru na stropě. Měřící
přístroj nechte znivelovat. Označte střed
horního laserového bodu na čáře na stropě
(bod I). Kromě toho označte střed dolního
laserového bodu na podlaze (bod II).
d
Pracovní pokyny
f K označení využijte vždy pouze střed laserového bodu. Velikost laserového bodu se mění
se vzdáleností.
Upevnění pomocí držáku
Pro upevnění měřícího přístroje na držák 8
pevně přišroubujte zajišťovací šroub 9 držáku
do otvoru 1/4" pro stativ 6 na měřícím přístroji.
Pro otočení měřícího přístroje na držáku šroub 9
lehce povolte.
– Otočte měřící přístroj na držáku 8 ke straně
nebo dozadu, aby se spodní paprsek svislice
stal viditelným.
– Otočte měřící přístroj na držáku 8 pro
přenesení výšek pomocí vodorovného
laserového paprsku.
S pomocí držáku 8 máte následující možnosti
upevnění měřícího přístroje:
– Namontujte držák 8 otvorem 1/4" pro stativ
13 na stativ 18 nebo na v obchodě běžný
fotostativ. Pro upevnění na běžném stavebním stativu použijte otvor 5/8" pro stativ 14.
– Na ocelových dílech lze držák 8 upevnit
pomocí magnetů 12.
– Na za sucha zděných nebo dřevěných stěnách lze držák 8 přišroubovat pomocí vrutů.
K tomu prostrčte vruty minimální délky
50 mm šroubovými otvory 10 držáku.
– Na trubkách či obdobných tvarech lze držák
8 upevnit pomocí běžného popruhu, který se
protáhne vedením popruhu 11.
– Otočte měřící přístroj o 180°. Napolohujte
jej tak, aby střed dolního laserového bodu
ležel na již označeném bodu II a horní laserový bod na čáře na stropě. Měřící přístroj
nechte znivelovat. Označte střed horního
laserového bodu na čáře na stropě (bod III).
– Rozdíl d obou označených bodů I a III na
stropě udává skutečnou odchylku měřícího
přístroje od svislic.
Na měřící dráze 2 x 5 m = 10 m činí maximální
přípustná odchylka:
10 m x ± 0,3 mm/m = ± 3 mm.
Rozdíl d mezi body I a III smí tedy činit nejvýše
3 mm.
Bosch Power Tools
1 609 929 S08 | (30.9.08)