Download Bosch GPL 3 Professional

Transcript
OBJ_BUCH-807-002.book Page 108 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
108 | Slovensky
Používanie
Nastavenie vypínacej automatiky
Uvedenie do prevádzky
Štandardne sa merací prístroj vypína automaticky 20 min. po zapnutí prístroja.
f Merací prístroj chráňte pred vlhkom a pred
priamym slnečným žiarením.
f Merací prístroj nevystavujte extrémnym
teplotám ani žiadnemu kolísaniu teplôt.
Nenechávajte ho odložený dlhší čas napr. v
motorovom vozidle. V prípade väčšieho
rozdielu teplôt nechajte najprv merací prístroj pred jeho použitím temperovať na
teplotu prostredia, v ktorom ho budete
používať. Pri extrémnych teplotách alebo v
prípade kolísania teplôt môže byť negatívne
ovplyvnená precíznosť meracieho prístroja.
f Vyhýbajte sa prudkým nárazom alebo pádom meracieho prístroja. V prípade intenzívnejšieho vonkajšieho zásahu by ste mali
predtým, ako budete pokračovať v práci,
vždy vykonať skúšku presnosti (pozri
„Presnosť nivelácie“).
f Ak budete merací prístroj prepravovať na
iné miesto, vypnite ho. Pri vypnutí sa
výkyvná jednotka zablokuje, inak by sa mohla
pri prudších pohyboch poškodiť.
Zapínanie/vypínanie
Ak chcete merací prístroj zapnúť, posuňte vypínač 4 smerom hore tak, aby sa pri vypínači
objavila značka „I“. Ihneď po zapnutí vysiela
merací prístroj z výstupných otvorov 1 po jednom laserovom lúči.
f Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na
zvieratá, ani sa sami nepozerajte do laserového lúča, dokonca ani z vačšej vzdialenosti.
Na vypnutie meracieho prístroja posuňte vypínač 4 smerom dole tak, aby sa pri vypínači
objavila značka „0“. Pri vypnutí sa výkyvná jednotka zablokuje.
1 609 929 S08 | (30.9.08)
Táto vypínacia automatika sa dá prestavovať v
rozsahu od 20 min. do 8 hodín. Zapnite na tento
účel merací prístroj, ihneď ho potom vypnite a v
priebehu 4 sek. ho znova zapnite. Na potvrdenie
vykonanej zmeny blikajú všetky laserové lúče po
druhom zapnutí po dobu 2 sek. v rýchlom rytme.
f Nenechávajte zapnutý merací prístroj bez
dozoru a po použití merací prístroj vždy
vypnite. Laserový lúč by mohol oslepiť iné
osoby.
Pri novom zapnutí meracieho prístroja bude
vypínacia automatika opäť nastavená na pôvodnú hodnotu 20 min.
Práca s nivelačnou automatikou
Postavte merací prístroj na vodorovnú a pevnú
podložku, alebo ho upevnite na držiak 8 alebo
na statív 18.
Po zapnutí prístroja nivelačná automatika automaticky vyrovná nerovnosti v rámci rozsahu
samonivelácie ± 5° (pozdĺžna os) resp. ± 3°
(priečna os). Nivelácia je ukončená v tom
okamihu, keď sa laserové body prestanú pohybovať.
Ak nie je automatická nivelácia možná, napr.
preto, že plocha stanoviska meracieho prístroja
sa odchyľuje od vodorovnej roviny viac ako 5°
resp. 3°, laserové lúče blikajú v rýchlom rytme.
V takomto prípade postavte merací prístroj do
vodorovnej polohy a počkajte, kým sa uskutoční
samonivelácia. Len čo sa merací prístroj
nachádza v rozsahu samonivelácie ± 5° resp.
± 3°, laserové lúče opäť trvalo svietia.
V prípade otrasov alebo pri zmenách polohy
počas prevádzky merací prístroj opäť vykoná
automatickú samoniveláciu. Po uskutočnenej
nivelácii prekontrolujte polohu laserových lúčov
so zreteľom na referenčné body, aby ste sa vyhli
chybám spôsobeným posunom meracieho
prístroja.
Bosch Power Tools