Download Bosch GPL 3 Professional

Transcript
OBJ_BUCH-807-002.book Page 214 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
214 |
ภาษาไทย
เมื่อใช้ฐานจับเครื่อง 8 ท่านสามารถยึดติดเครื่องมือวัดได้ดังต่อไปนี้:
แว่นสำหรับมองแสงเลเซอร์ (อุปกรณ์ประกอบ)
– ประกอบฐานจับเครื่อง 8 เข้ากับขาตั้งแบบสามขา 18 หรือขาตั้ง
กล้องที่มีจำหน่ายทั่วไป เข้าในช่องประกอบกับขาตั้งแบบสามขา
ขนาด 1/4" 13 หากยึดกับขาตั้งงานก่อสร้างที่มีจำหน่ายทั่วไป ให้
ใช้ช่องประกอบกับขาตั้งแบบสามขาขนาด 5/8" 14
– สามารถยึดฐานจับเครื่อง 8 เข้ากับชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กกล้าได้
โดยใช้แม่เหล็ก 12
– สามารถยึดฐานจับเครื่อง 8 เข้ากับผนังห้องที่แห้งหรือผนังห้อง
ทำจากไม้โดยใช้สกรูยึด เมื่อต้องการยึด ให้สอดสกรูที่มี
ความยาว 50 มม. เป็นอย่างน้อยเข้าในรูสกรู 10 ของฐานจับ
เครื่อง
– สามารถยึดฐานจับเครื่อง 8 เข้ากับท่อหรือคานที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงโดยสอดสายรัดที่มีจำหน่ายทั่วไปผ่านช่อง 11 สำหรับ
ใส่สายรัด
แว่นสำหรับมองแสงเลเซอร์ช่วยกรองแสงสว่างรอบด้านออกไป
ทำให้ตามองเห็นแสงสีแดงของเลเซอร์ได้ชัดเจนขึ้น
การทำงานกับขาตั้งแบบสามขา (อุปกรณ์ประกอบ)
f อย่าใช้แว่นสำหรับมองแสงเลเซอร์เป็นแว่นนิรภัย แว่น
สำหรับมองแสงเลเซอร์ใช้สำหรับมองลำแสงเลเซอร์ให้เห็น
ชัดเจนขึ้น แต่ไม่ได้ช่วยป้องกันรังสีจากลำแสงเลเซอร์
f อย่าใช้แว่นสำหรับมองแสงเลเซอร์เป็นแว่นกันแดดหรือ
ใส่ขับรถยนต์ แว่นสำหรับมองแสงเลเซอร์ไม่สามารถป้องกัน
รังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ได้อย่างสมบูรณ์ และยังทำให้มอง
เห็นแสงสีไม่ชัดเจน
การบำรุงรักษาและการบริการ
การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด
ขาตั้งแบบสามขา 18 ช่วยให้สามารถทำการวัดได้อย่างมั่นคงและ
ปรับความสูงได้ วางเครื่องมือวัดโดยสวมช่องประกอบกับขาตั้ง
แบบสามขา 6 เข้าบนเกลียวนอกขนาด 1/4" ของขาตั้งแบบสามขา
และขันสกรูล็อคของขาตั้งแบบสามขาเข้าให้แน่น
เก็บรักษาและขนย้ายเครื่องมือวัดเฉพาะเมื่อบรรจุอยู่ภายใน
กระเป๋าใส่เครื่องมือวัดที่จัดมาให้เท่านั้น
การทำงานกับแผ่นวัด (อุปกรณ์ประกอบ)
อย่าจุ่มเครื่องมือวัดลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
แผ่นวัด 15 ช่วยให้สามารถคัดลอกเส้นเลเซอร์ไว้บนพื้นหรือคัดลอก
ความสูงเลเซอร์ไว้บนผนังได้
เช็ดสิ่งสกปรกออกด้วยผ้านุ่มที่เปียกหมาดๆ ห้ามใช้สารทำ
ความสะอาดหรือสารละลายใดๆ
ท่านสามารถใช้จุดศูนย์และมาตราส่วนเพื่อวัดส่วนต่างของความสูง
ที่ต้องการและนำไปวางเทียบยังสถานที่จุดอื่น ทั้งนี้เพื่อตัดปัญหาการ
ปรับตั้งเครื่องมือวัดไปยังความสูงที่จะต้องคัดลอก ซึ่งต้องปรับตั้ง
อย่างเที่ยงตรง
ทำความสะอาดพื้นผิวตรงช่องทางออกลำแสงเลเซอร์เป็นประจำ
และเอาใจใส่อย่าให้ขุยผ้าติด
แผ่นวัด 15 เคลือบสารสะท้อนกลับที่ช่วยให้มองเห็นลำแสงเลเซอร์ได้
ชัดเจนขึ้นในระยะทางไกลๆ หรือเมื่ออยู่ท่ามกลางแสงแดดจ้า ท่าน
จะเห็นความสว่างที่เข้มข้นเฉพาะเมื่อมองขนานคู่กับลำแสงเลเซอร์
ไปยังแผ่นวัดเท่านั้น
รักษาเครื่องมือวัดให้สะอาดตลอดเวลา
เครื่องมือวัดนี้ผ่านกรรมวิธีการผลิตและตรวจสอบอย่างละเอียด
ถี่ถ้วนมาแล้ว ถึงกระนั้น หากเครื่องเกิดขัดข้อง ต้องส่งเครื่องให้
ศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับมอบหมายสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า
บ๊อช ซ่อมแซม
เมื่อต้องการสอบถามและสั่งซื้ออะไหล่ กรุณาแจ้งหมายเลขสินค้า
10 หลักบนแผ่นป้ายรุ่นของเครื่องมือวัดทุกครั้ง
ในกรณีซ่อมแซม ให้ส่งเครื่องมือวัดโดยบรรจุลงในกระเป๋าใส่
เครื่องมือวัด 16
1 609 929 S08 | (30.9.08)
Bosch Power Tools