Download Bosch GPL 3 Professional

Transcript
OBJ_BUCH-807-002.book Page 229 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
Tiøng Vi·t | 229
Thõìng xuy›n lau s”ch bÖ m◊t c¯c c¥a chiøu laze
mét c¯ch kþ lõîng, vμ lõu û {øn c¯c tõa vΩi hay sïi
chÜ.
Nøu giΩ nhõ dông cô {o bÔ hõ háng dñ {’ {õïc bΩo
quΩn thŸn trãng trong qui tr‡nh sΩn xu`t vμ qua kiÚm
tra, vi·c s¥a chùa phΩi do trung tÉm phôc vô dông
cô {i·n sau khi b¯n còa Bosch òy nhi·m thúc hi·n.
Trong mãi thõ t» giao dÔch vμ {ên {◊t hμng phô
tñng thay thø, xin vui làng ghi {ò m’ så bao g≥m
10 con så {õïc ghi tr›n nh’n lo”i còa dông cô {o.
Trong trõìng hïp s¥a chùa, xin g¥i dông cô {o
{õïc bãc trong tÏi x¯ch bΩo v· 16.
ThΩi bá
Dông cô {o, phô ki·n vμ bao b‡ phΩi {õïc phÉn lo”i
{Ú t¯i chø theo hõëng thÉn thi·n vëi mäi trõìng.
Pin låc/pin:
Khäng {õïc vöt bá pin låc/pin vμo chung vëi r¯c
sinh ho”t, l¥a hay nõëc. C¯c pin låc/pin phΩi {õïc
thu gom l”i, t¯i chø hay thΩi bá theo hõëng thÉn
thi·n vëi mäi trõìng.
[õïc quyÖn thay {çi néi dung mμ khäng phΩi thäng b¯o
trõëc.
DÔch vô hè trï kh¯ch hμng vμ bΩo
hμnh-bΩo tr‡
Bé phŸn phôc vô hμng sau khi b¯n còa chÏng täi trΩ
lìi c¯c cÉu hái li›n quan {øn vi·c bΩo dõîng vμ s¥a
chùa c¯c sΩn ph¤m cóng nhõ phô tñng thay thø còa
b”n. Sê {≥ mä tΩ vμ thäng tin vÖ phô tñng thay thø
cóng cß thÚ tra cöu theo dõëi {Éy:
www.bosch-pt.com
C¯c nhÉn vi›n tõ v`n kh¯ch hμng còa chÏng täi trΩ
lìi c¯c cÉu hái còa b”n li›n quan {øn vi·c mua sΩn
ph¤m nμo lμ tåt nh`t, c¯ch öng dông vμ {iÖu chÜnh
sΩn ph¤m vμ c¯c phô ki·n.
Vi·t Nam
Trung TÉm Thõêng M”i Sμigàn
37 Tän [öc ThÄng
P. Bøn Ngh⁄
Q.1
Tp. Hcm
Vi·t Nam
Tel.: +84 (8) 9 11 13 74 – 9 11 13 75
Fax: +84 (8) 9 11 13 76
Bosch Power Tools
1 609 929 S08 | (30.9.08)