Zanussi ZFU219WO Technical data Download

Transcript
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
2EVDK
%H]SHþQRVWQtLQIRUPDFHB BB BB BB BB BB BB BB BB B 2
3ĜLSUYQtPSRXåLWtBB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB B 4
2YOiGDFtSDQHOB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB B 4
'HQQtSRXåtYiQt BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB B 4
8åLWHþQpUDG\DWLS\BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB B 5
ýLãWČQtD~GUåED BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB B 5
&RGČODWNG\å BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB B 7HFKQLFNp~GDMH BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB B 7
,QVWDODFHB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB B 7
3R]QiPN\NåLYRWQtPXSURVWĜHGt BB BB BB BB BB BB B 8
=PČQ\Y\KUD]HQ\EH]SĜHGFKR]tKRXSR]RUQČQt
%H]SHþQRVWQtLQIRUPDFH
9]iMPXVYpEH]SHþQRVWLDVSUiYQpKRFKRGX
VSRWĜHELþHVLSĜHGMHKRLQVWDODFtDSUYQtPSRXåLWtP
SR]RUQČSĜHþWČWHQiYRGNSRXåLWtYþHWQČUDGD
XSR]RUQČQt1Hå]DþQHWHVSRWĜHELþSRXåtYDWMHGĤOHåLWp
VHVH]QiPLWVMHKRSURYR]HPDEH]SHþQRVWQtPL
IXQNFHPL7\WRSRN\Q\XVFKRYHMWHD]DMLVWČWHDE\
]ĤVWDO\XVSRWĜHELþHLYSĜtSDGČMHKRSĜHVWČKRYiQtQD
MLQpPtVWRQHERSURGHMHGDOãtPRVREiPDE\VHWDN
YãLFKQLXåLYDWHOpSRFHORXGREXåLYRWQRVWLVSRWĜHELþH
PRKOLĜiGQČLQIRUPRYDWRMHKRSRXåtYiQtDEH]SHþQRVWL
'RGUåXMWHSRN\Q\XYHGHQpYWRPWRQiYRGXNSRXåLWt
DE\VWHQHRKUR]LOLVYp]GUDYtDPDMHWHNDXYČGRPWHVL
åHYêUREFHQHUXþt]D~UD]\DãNRG\]SĤVREHQpMHMLFK
QHGRGUåHQtP
%H]SHþQRVWGČWtDSRVWLåHQêFKRVRE
y7HQWRVSRWĜHELþQHVPČMtSRXåtYDWRVRE\YþHWQČGČWt
VHVQtåHQêPLWČOHVQêPLVP\VORYêPLQHERGXãHYQtPL
VFKRSQRVWPLQHERRVRE\EH]SDWĜLþQêFK]NXãHQRVWt
D]QDORVWtSRNXGWDNQHþLQtSRGGRKOHGHPQHER
YHGHQtPRVRE\RGSRYČGQp]DMHMLFKEH]SHþQRVW1D
PDOpGČWLMHWĜHEDGRKOpGQRXWDE\VLVHVSRWĜHELþHP
QHKUiO\
y9ãHFKQ\REDO\GREĜHXVFKRYHMWHPLPRGRVDKGČWt
+UR]tQHEH]SHþtXGXãHQt
y-HVWOLåHOLNYLGXMHWHVWDUêVSRWĜHELþY\WiKQČWH]iVWUþNX
]H]iVXYN\RGĜt]QČWHQDSiMHFtNDEHOFRQHMEOtåHX
VSRWĜHELþHDRGVWUDĖWHGYHĜHDE\QHGRãORN~UD]X
GČWtHOHNWULFNêPSURXGHPQHERVHGČWLQHPRKO\
]DYĜtWXYQLWĜ
y-HVWOLåHMHWHQWRVSRWĜHELþY\EDYHQPDJQHWLFNêP
WČVQČQtPGYHĜtDQDKUD]XMHVWDUãtVSRWĜHELþV
SUXåLQRYêP]iPNHP]iSDGNRXQDGYHĜtFKQHER
YtNXQH]DSRPHĖWHSĜHGOLNYLGDFtSUXåLQRYê]iPHN
]QHKRGQRWLW1HKUR]tSDNQHEH]SHþtåHVHXYQLWĜ
]DYĜRXGČWL
9ãHREHFQpEH]SHþQRVWQtLQIRUPDFH
3R]RU8GUåXMWHYČWUDFtRWYRU\YROQČSUĤFKRGQp
y7HQWRVSRWĜHELþMHXUþHQNXFKRYiYiQtSRWUDYLQ
QHERQiSRMĤYEČåQpGRPiFQRVWLMDNMHXYHGHQR
YQiYRGXNSRXåLWt
y.XU\FKOHQtRGPUD]RYiQtQHSRXåtYHMWHPHFKDQLFNp
QHERMLQpSRPRFQpSURVWĜHGN\
y9SURVWRUXFKODGLFtFKVSRWĜHELþĤQHSRXåtYHMWHMLQp
HOHNWULFNpSĜtVWURMHQDSĜYêUREQtN\]PU]OLQ\QHå
W\S\VFKYiOHQpNWRPXWR~þHOXYêUREFHP
y1HSRãNRćWHRNUXKFKODGLYD
y&KODGLYRLVREXWDQ5DNWHUpMHREVDåHQRY
FKODGLFtPRNUXKXVSRWĜHELþHMHSĜtURGQtSO\QNWHUê
MHGREĜHVQiãHQåLYRWQtPSURVWĜHGtPDOHMHKRĜODYê
%ČKHPSĜHSUDY\DLQVWDODFHVSRWĜHELþHGEHMWHQD
WRDE\QHGRãORNSRãNR]HQtåiGQpþiVWLFKODGLFtKR
RNUXKX
– QHSRXåtYHMWHYEOt]NRVWLVSRWĜHELþHRWHYĜHQêRKHĖ
DMLQp]GURMHPRåQpKRY]SODQXWt
– GĤNODGQČYČWUHMWHPtVWQRVWYHNWHUpMHVSRWĜHELþ
XPtVWČQê
y=PČQDWHFKQLFNêFKSDUDPHWUĤQHERMDNiNROL
MLQi~SUDYDVSRWĜHELþHMHQHEH]SHþQi-DNpNROL
SRãNR]HQtNDEHOXPĤåH]SĤVRELW]NUDWSRåiUQHER
~UD]HOHNWULFNêPSURXGHP
9DURYiQt(OHNWULFNpGtO\QDSiMHFtNDEHO]iVWUþND
NRPSUHVRUVPtY\PČĖRYDWSRX]HDXWRUL]RYDQê
]iVWXSFHQHERNYDOL¿NRYDQêSUDFRYQtNVHUYLVX
1DSiMHFtNDEHOVHQHVPtQDVWDYRYDW
=NRQWUROXMWH]GD]iVWUþNDQHQtGHIRUPRYDQi
QHERSRãNR]HQi]DGQtVWUDQRXVSRWĜHELþH
2
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
'HIRUPRYDQiQHERSRãNR]HQi]iVWUþNDVHPĤåH
SĜHKĜiWD]SĤVRELWSRåiU
=DMLVWČWHDE\E\OD]iVWUþNDVSRWĜHELþHGREĜH
SĜtVWXSQi
1HWDKHMWH]DQDSiMHFtNDEHO
3RNXGMHVtĢRYi]iVXYNDXYROQČQiQH]DVXQXMWH
GRQt]iVWUþNX+UR]tQHEH]SHþt~UD]XHOHNWULFNêP
SURXGHPQHERSRåiUX
6SRWĜHELþQHVSRXãWČMWHSRNXGQHQtNU\WYQLWĜQtKR
RVYČWOHQtQDVYpPPtVWČ
y7HQWRVSRWĜHELþMHWČåNê3ĜLSĜHPLVĢRYiQtVSRWĜHELþH
EXćWHSURWRRSDWUQt
y1HY\WDKXMWHYČFL]PUD]QLþN\DQLVHMLFKQHGRWêNHMWH
PiWHOLYOKNpQHERPRNUpUXFHSURWRåHE\VWHVLPRKOL
]SĤVRELWRGĜHQLQ\QHERRPU]OLQ\
y6SRWĜHELþQHVPtEêWGORXKRGREČY\VWDYHQSĜtPpPX
VOXQHþQtPX]iĜHQt
'HQQtSRXåtYiQt
y1HVWDYWHKRUNpSĜHGPČW\QDSODVWRYpþiVWL
VSRWĜHELþH
y1HVNODGXMWHYHVSRWĜHELþLKRĜODYpSO\Q\QHER
NDSDOLQ\SURWRåHE\PRKORGRMtWNH[SOR]L
y3RWUDYLQ\QHXNOiGHMWHSĜtPRQDYČWUDFtRWYRU\
Y]DGQtVWČQČ
y=PUD]HQpSRWUDYLQ\VHQHVPtSRUR]PUD]HQt]QRYX
]PUD]RYDW
y=DNRXSHQpEDOHQp]PUD]HQpSRWUDYLQ\VNODGXMWH
SRGOHSRN\QĤMHMLFKYêUREFH
y-HQXWQpSĜHVQČGRGUåRYDWSRN\Q\YêUREFH
VSRWĜHELþHWêNDMtFtVHXFKRYiYiQtSRWUDYLQěLćWHVH
SĜtVOXãQêPLSRN\Q\
y'RPUD]LFtKRRGGtOXQHYNOiGHMWHQiSRMHVY\VRNêP
REVDKHPR[LGXXKOLþLWpKRQHERQiSRMHVEXEOLQNDPL
NWHUpY\WYiĜtWODNQDQiGREXDPRKRXYpVWNYêEXFKX
DSRãNR]HQtVSRWĜHELþH
y1HMH]WH]PU]OLQXLKQHGSRY\MPXWt]PUD]QLþN\
KUR]tQHEH]SHþtRPU]OLQ
ýLãWČQtD~GUåED
y3ĜHGþLãWČQtPQHER~GUåERXVSRWĜHELþYåG\Y\SQČWH
DY\WiKQČWHVtĢRYRX]iVWUþNX]HOHNWULFNpVtWČ
y1HþLVWČWHVSRWĜHELþNRYRYêPLSĜHGPČW\
y.RGVWUDQČQtQiPUD]\QHSRXåtYHMWHRVWUpSĜHGPČW\
3RXåLMWHSODVWRYRXãNUDENX
,QVWDODFH
'ĤOHåLWp8HOHNWULFNpKRSĜLSRMHQtVHSHþOLYČĜLćWH
SRN\Q\XYHGHQêPLYSĜtVOXãQêFKRGVWDYFtFK
y6SRWĜHELþY\EDOWHD]NRQWUROXMWH]GDQHQt
SRãNR]HQê-HOLVSRWĜHELþSRãNR]HQêQH]DSRMXMWH
MHMGRVtWČ3ĜtSDGQpSRãNR]HQtRNDPåLWČQDKODVWH
SURGHMFLXNWHUpKRMVWHVSRWĜHELþNRXSLOL9WDNRYpP
SĜtSDGČVLXVFKRYHMWHREDO
y'RSRUXþXMHPHYiPDE\VWHVH]DSRMHQtPVSRWĜHELþH
SRþNDOLQHMPpQČþW\ĜLKRGLQ\DE\ROHMPRKOQDWpFW
]SČWGRNRPSUHVRUX
y.ROHPVSRWĜHELþH]DMLVWČWHGRVWDWHþQRXFLUNXODFL
Y]GXFKXMLQDNE\VHPRKOSĜHKĜiW.GRVDåHQt
GRVWDWHþQpKRYČWUiQtVHĜLćWHSRN\Q\NLQVWDODFL
y3RNXGMHWRPRåQpPČOE\VSRWĜHELþVWiW]DGQt
VWUDQRXNHVWČQČDE\E\O\MHKRKRUNpþiVWL
QHSĜtVWXSQpNRPSUHVRUNRQGHQ]iWRUDQHPRKOL
MVWHVHRQČ]DFK\WLWQHERVSiOLW
y6SRWĜHELþQHVPtEêWXPtVWČQYEOt]NRVWLUDGLiWRUĤ
QHERVSRUiNĤ
y=NRQWUROXMWH]GDMH]iVWUþNDSRLQVWDODFLVSRWĜHELþH
SĜtVWXSQi
y6SRWĜHELþSĜLSRMWHYêKUDGQČNSĜtYRGXSLWQpYRG\
2EVOXKD
y-DNpNROLYHOHNWULNiĜVNpSUiFHQXWQpSUR]DSRMHQt
WRKRWRVSRWĜHELþHVPtSURYiGČWSRX]HNYDOL¿NRYDQê
HOHNWULNiĜQHERRVREDVSĜtVOXãQêPRSUiYQČQtP
y3RNXGMHVSRWĜHELþQXWQpRSUDYLWREUDĢWHVHQD
DXWRUL]RYDQpVHUYLVQtVWĜHGLVNRNWHUpVPtSRXåtW
YêKUDGQČRULJLQiOQtQiKUDGQtGtO\
2FKUDQDåLYRWQtKRSURVWĜHGt
7HQWRSĜtVWURMYFKODGLFtPRNUXKXQHERYL]RODþQtFK
PDWHULiOHFKQHREVDKXMHSO\Q\NWHUpPRKRX
SRãNRGLWR]yQRYRXYUVWYX6SRWĜHELþQHOLNYLGXMWH
VSROHþQČVGRPiFtPRGSDGHPDVPHWtP,]RODþQtSČQD
REVDKXMHKRĜODYpSO\Q\VSRWĜHELþE\PČOEêW
]OLNYLGRYiQYVRXODGXVSĜHGSLV\DY\KOiãNDPLPtVWQtFK
~ĜDGĤ=DEUDĖWHSRãNR]HQtFKODGLFtMHGQRWN\KODYQČ
Y]DGXYEOt]NRVWLYêPČQtNXWHSOD0DWHULiO\SRXåLWpX
WRKRWRVSRWĜHELþHR]QDþHQpV\PEROHP MVRX
UHF\NORYDWHOQp
3RNXGMHNU\WRVYČWOHQtVRXþiVWtYêEDY\
3RNXGMHVSRWĜHELþEH]QiPUD]RYê
3RNXGMHYRGRYRGQtSĜtSRMNDVRXþiVWtYêEDY\
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
3ĜLSUYQtPSRXåLWt
ýLVWČQtYQLWĜNXVSRWĜHELþH
3ĜHGSUYQtPSRXåLWtPVSRWĜHELþHY\P\MWHYQLWĜHND
YHãNHUpYQLWĜQtSĜtVOXãHQVWYtYODåQRXYRGRXVWURFKRX
QHXWUiOQtKRP\FtKRSURVWĜHGNXDE\VWHRGVWUDQLOLW\SLFNê
SDFKQRYpKRYêURENXSDNYãHGĤNODGQČY\WĜHWHGR
VXFKD
'ĤOHåLWp1HSRXåtYHMWHþLVWLFtSURVWĜHGN\QHERDEUD]LYQt
SUiãN\NWHUpPRKRXSRãNRGLWSRYUFKVSRWĜHELþH
2YOiGDFtSDQHO
2YOiGDFtSDQHOD'LVSOHM
Ä6XSHU)UHH]H³RSČWVWLVNQČWHWODþtWNRÄ6XSHU)UHH]H³
DNRQWURONDÄ6XSHU³]KDVQH7LS\
5HåLPU\FKOpKRPUD]HQtÄ6XSHU)UHH]H³VHQHY\SQH
DXWRPDWLFN\/]HMHMY\SQRXWSRX]HRSČWRYQêP
VWLVNQXWtPSĜtVOXãQpKRWODþtWND
5HJXOiWRUWHSORW\
7HQWRNQRÀtNVHSRXåtYiNUHJXODFLWHSORW\YPUD]LFtP
RGGtOH
y3RORKDÄ0LQ³±1t]NiWHSORWD
y3RORKDÄ1RUPDO³±1LåãtWHSORWDQRUPiOQtQDVWDYHQt
y3RORKDÄ0D[³±1HMQLåãtWHSORWD
7ODþtWNRIXQNFHÄ6XSHU)UHH]H³
3RNXGSRWĜHEXMHWHU\FKOHVQtåLWWHSORWXXYQLWĜPUD]QLþN\
VWLVNQČWHWRWRWODþtWNRDUR]VYtWtVHNRQWURONDÄ6XSHU³
3RNXGSRWĜHEXMHWHY\SQRXWUHåLPU\FKOpKRPUD]HQt
.RQWURONDÄ$ODUP³
.RQWURODSĜtOLãY\VRNpWHSORW\3RNXGMHVSRWĜHELþQD
GHOãtGREXEH]SĜtYRGXHOHNWULFNpKRSURXGXQDSĜSĜL
GHOãtPYêSDGNXWHSORWDXYQLWĜVSRWĜHELþHVWRXSQH
-DNPLOHMHWHSORWDY\ããtQHå°&UR]VYtWtVHSR
REQRYHQtGRGiYN\HOHNWULFNpKRSURXGXNRQWUROND
Ä$ODUP³.RQWURONDÄ$ODUP³DXWRPDWLFN\]KDVQHMDNPLOH
WHSORWDXYQLWĜVSRWĜHELþHNOHVQHSRGƒ&
.RQWURONDÄ3RZHU³
.RQWURODQDSiMHQt
'HQQtSRXåtYiQt
=PUD]RYiQtþHUVWYêFKSRWUDYLQ
y0UD]LFtRGGtOVHKRGtSUR]PUD]RYiQtþHUVWYêFK
SRWUDYLQDSURGORXKRGREpXORåHQt]PUD]HQêFK
DKOXERNR]PUD]HQêFKSRWUDYLQ
yýHUVWYpSRWUDYLQ\NWHUpFKFHWH]PUD]LWSRORåWHGR
GROQtKRRGGtOX
y0D[LPiOQtPQRåVWYtþHUVWYêFKSRWUDYLQNWHUpMH
PRåQp]PUD]LW]DKRGLQMHXYHGHQRQDW\SRYpP
ãWtWNXXYQLWĜVSRWĜHELþH
y=PUD]RYiQtWUYiKRGLQSRWXWRGREXGRVSRWĜHELþH
QHYNOiGHMWHåiGQpGDOãtSRWUDYLQ\NH]PUD]HQt
8FKRYiYiQt]PUD]HQêFKSRWUDYLQ
3ĜLSUYQtP]DSQXWtVSRWĜHELþHQHERSRMHKRGORXKRGREp
RGVWiYFH3ĜHGYORåHQtPSRWUDYLQGRPUD]LFtKRRGGtOX
QHFKWHVSRWĜHELþEČåHWQHMPpQČKRGLQ\QDY\ããt
QDVWDYHQt
4
'ĤOHåLWp9SĜtSDGČQiKRGQpKRUR]PUD]HQt
QDSĜtNODG]GĤYRGXYêSDGNXSURXGXWUYDMtFtKRGpOH
QHåMHXYHGHQRYWDEXOFHWHFKQLFNêFK~GDMĤYþiVWL
Ä6NODGRYDFtþDVSĜLSRUXãH³MHQXWQpUR]PUD]HQp
SRWUDYLQ\U\FKOHVSRWĜHERYDWQHERLKQHGXYDĜLWþLXSpFW
DSRWRPRSČW]PUD]LW
5R]PUD]RYiQt
+OXERFH]PUD]HQpQHER]PUD]HQpSRWUDYLQ\MHPRåQp
SĜHGSRXåLWtPUR]PUD]LWYPUD]QLþFHQHERSĜLSRNRMRYp
WHSORWČY]iYLVORVWLQDSRWĜHEQpPþDVH
0DOpNRXVN\O]HGRNRQFHWHSHOQČXSUDYRYDWMHãWČ
]PUD]HQpSĜtPR]PUD]QLþN\ýDVSĜtSUDY\EXGHDOHY
WDNRYpPSĜtSDGČGHOãt
9êUREDOHGRYêFKNRVWHN
6SRWĜHELþMHY\EDYHQMHGQRXQHERYtFHQiGRENDPLSUR
YêUREXOHGRYêFKNRVWHN
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
8åLWHþQpUDG\DWLS\
7LS\SUR]PUD]RYiQtSRWUDYLQ
.GRVDåHQtGRNRQDOpKR]PUD]RYiQtGRGUåXMWH
QiVOHGXMtFtGĤOHåLWpUDG\
yPD[LPiOQtPQRåVWYtSRWUDYLQNWHUpMHPRåQp
]PUD]LW]DKRGLQMHXYHGHQRQDW\SRYpPãWtWNX
y]PUD]RYDFtSRVWXSWUYiKRGLQ9WpWRGREČ
QHSĜLGiYHMWHåiGQpGDOãtSRWUDYLQ\NH]PUD]HQt
yPUD]WHSRX]HSRWUDYLQ\SUYRWĜtGQtNYDOLW\þHUVWYp
DGRNRQDOHRþLãWČQp
ySRWUDYLQ\VLSĜLSUDYWHYPDOêFKSRUFtFKDE\VH
PRKO\U\FKOHD]FHOD]PUD]LWDE\ORSDNPRåQp
UR]PUD]LWSRX]HSRåDGRYDQpPQRåVWYt
y]DEDOWHSRWUDYLQ\GRDOREDOXQHERSRO\HW\OpQX
DSĜHVYČGþWHVHåHMVRXEDOtþN\Y]GXFKRWČVQp
yþHUVWYpQH]PUD]HQpSRWUDYLQ\VHQHVPtGRWêNDW
MLå]PUD]HQêFKSRWUDYLQSURWRåHE\]YêãLO\MHMLFK
WHSORWX
yOLERYpSRWUDYLQ\Y\GUåtXORåHQpGpOHDYOHSãtP
VWDYXQHåWXþQpVĤO]NUDFXMHGpONXEH]SHþQpKR
VNODGRYiQtSRWUDYLQ
yYRGRYp]PU]OLQ\PRKRXSĜLNRQ]XPDFLRNDPåLWČSR
Y\MPXWt]PUD]LFtKRRGGtOX]SĤVRELWY~VWHFKDQD
SRNRåFHSRSiOHQLQ\PUD]HP
yGRSRUXþXMHPHQDSVDWQDNDåGêEDOtþHNYLGLWHOQČ
GDWXPXVNODGQČQtDE\VWHPRKOLVSUiYQČGRGUåHW
GREXXFKRYiQtSRWUDYLQ
7LS\SURVNODGRYiQt]PUD]HQêFKSRWUDYLQ
.GRVDåHQtQHMOHSãtKRYêNRQX]DNRXSHQpKR
VSRWĜHELþHGRGUåXMWHQiVOHGXMtFtSRGPtQN\
yYåG\VLSĜLQiNXSXRYČĜWHåH]DNRXSHQp]PUD]HQp
SRWUDYLQ\E\O\SURGHMFHPVSUiYQČVNODGRYDQp
y]DMLVWČWHDE\]PUD]HQpSRWUDYLQ\E\O\]REFKRGX
SĜLQHVHQ\YFRQHMNUDWãtPPRåQpPþDVH
yQHRWYtUHMWHþDVWRGYHĜHDQLMHQHQHFKiYHMWH
RWHYĜHQpGpOHQHåMHQH]E\WQČQXWQp
yMLåUR]PUD]HQpSRWUDYLQ\VHU\FKOHND]tDQHVPtVH
]QRYX]PUD]RYDW
yQHSĜHNUDþXMWHGREXVNODGRYiQtXYHGHQRXYêUREFHP
QDREDOX
ýLãWČQtD~GUåED
ýLãWČQt
=K\JLHQLFNêFKGĤYRGĤMHQXWQpYQLWĜHNVSRWĜHELþH
YþHWQČYQLWĜQtKRSĜtVOXãHQVWYtSUDYLGHOQČþLVWLW
3R]RU6SRWĜHELþQHVPtEêWSĜLþLãWČQtSĜLSRMHQN
HOHNWULFNpVtWL+UR]tQHEH]SHþt~UD]XHOHNWULFNêP
SURXGHP3ĜHGNDåGêPþLãWČQtPVSRWĜHELþY\SQČWHD
Y\WiKQČWHVtĢRYRX]iVWUþNX]H]iVXYN\QHERSĜHSQČWH
þLY\SQČWHHOHNWULFNêMLVWLþþLSRMLVWNX1LNG\VSRWĜHELþ
QHþLVWČWHSDUQtPþLVWLFtP]DĜt]HQtP9HOHNWULFNêFK
GtOHFKE\VHPRKODQDKURPDGLWYOKNRVWDPRKORE\GRMtW
N~UD]XHOHNWULFNêPSURXGHP+RUNiSiUDPĤåH
SRãNRGLWSODVWRYpGtO\6SRWĜHELþPXVtEêWSĜHG
RSČWRYQêP]DSQXWtPVXFKê
'ĤOHåLWpeWHULFNpROHMHDRUJDQLFNiUR]SRXãWČGOD
PRKRXUHDJRYDWVSODVWRYêPLGtO\QDSĜFLWURQRYi
ãĢiYDQHERãĢiYD]SRPHUDQþRYpNĤU\N\VHOLQD
PiVHOQiþLVWLGODQDEi]LN\VHOLQ\RFWRYp
y7\WROiWN\VHQHVPtGRVWDWGRNRQWDNWXVGtO\
VSRWĜHELþH
y9\MPČWHSRWUDYLQ\]PUD]QLþN\8ORåWHMHQDFKODGQp
PtVWRPXVtEêWGREĜH]DEDOHQp
y9\SQČWHVSRWĜHELþD]iVWUþNXY\WiKQČWH]H]iVXYN\
QHERSĜHSQČWHþLY\SQČWHHOHNWULFNêMLVWLþQHER
SRMLVWNX
y2P\MWHVSRWĜHELþDYQLWĜQtSĜtVOXãHQVWYtKDGĜtNHP
QDPRþHQêPYHYODåQpYRGČ3RY\þLãWČQt
RSOiFKQČWHþLVWRXYRGRXDRWĜHWHGRVXFKD
y1DKURPDGČQêSUDFKQDNRQGHQ]iWRUX]Y\ãXMH
VSRWĜHEXHQHUJLH-HGQRXURþQČSURWRSHþOLYČ
Y\þLVWČWHNRQGHQ]iWRUQD]DGQtVWUDQČVSRWĜHELþH
PČNNêPNDUWiþHPQHERY\VDYDþHP
y=FHODVXFKêVSRWĜHELþPĤåHWHRSČWXYpVWGRSURYR]X
2GPUD]RYiQtPUD]QLþN\
9PUD]LFtPRGGtOHVHSRVWXSQČY\WYRĜtQiPUD]D7XMH
WĜHEDRGVWUDQLW
y1HSRXåtYHMWHåiGQpDEUD]LYQtþLVWLFtSURVWĜHGN\
5
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
.RGVWUDĖRYiQtQiPUD]\]YêSDUQtNXQHSRXåtYHMWH
QLNG\RVWUpNRYRYpQiVWURMH0RKOLE\VWHMHMSRãNRGLW
-HVWOLåHMHYãDNYUVWYDOHGXQDYQLWĜQtPREORåHQtMLå
KRGQČVLOQiPČOLE\VWHRGGtO]FHODRGPUD]LWSRGOH
QiVOHGXMtFtKRSRVWXSX
yY\WiKQČWH]iVWUþNX]H]iVXYN\
yQHFKWHGYHĜHRWHYĜHQpDSRGVSRWĜHELþXPtVWČWH
PLVNXQD]DFK\WiYiQtUR]PUDåHQpYRG\
ySRVNRQþHQtRGPUD]RYiQtY\VXãWHGĤNODGQČYQLWĜQt
SURVWRU
y=DVXĖWH]iVWUþNX]SČWGR]iVXYN\DRSČWVSRWĜHELþ
]DSQČWH
yY\MPČWHYãHFKQ\]PUD]HQpSRWUDYLQ\]DEDOWHMHGR
QČNROLNDYUVWHYQRYLQDGHMWHMHQDFKODGQpPtVWR
&RGČODWNG\å
3R]RU3ĜLKOHGiQtDRGVWUDĖRYiQt]iYDG\
Y\WiKQČWH]iVWUþNX]HVtĢRYp]iVXYN\
2GVWUDĖRYiQt]iYDG\NWHUiQHQtXYHGHQDYWRPWR
QiYRGXVPtSURYiGČWSRX]HNYDOL¿NRYDQêHOHNWULNiĜ
QHERRVREDVSĜtVOXãQêPRSUiYQČQtP
3UREOpP
6SRWĜHELþ
QHIXQJXMH
6SRWĜHELþSĜtOLã
PUD]t
3RWUDYLQ\QHMVRX
GRVWDWHþQČ
]PUDåHQp
'ĤOHåLWp%ČKHPQRUPiOQtKRSRXåtYiQtY\GiYi
VSRWĜHELþUĤ]Qp]YXN\NRPSUHVRUFKODGLFtRNUXK
0RåQiSĜtþLQD
ěHãHQt
6SRWĜHELþQHQt]DSQXWê
=DSQČWHVSRWĜHELþ
6tĢRYi]iVWUþNDQHQt]DVXQXWiGR
]iVXYN\QHERMHXYROQČQi
=DVXĖWH]iVWUþNX
3RMLVWNDMHVSiOHQiQHERYDGQi
=NRQWUROXMWHSRMLVWNXMHOLWRQXWQpY\PČĖWHML
=iVXYNDMHYDGQi
=iYDG\QDHOHNWULFNpVtWLVPtRSUDYRYDW
SRX]HHOHNWULNiĜ
'ĤYRGHPMHQDVWDYHQiSĜtOLãQt]Ni
WHSORWDQHERVSRWĜHELþEČåtYUHåLPX
Ä6XSHU)UHH]H³
2WRþWHUHJXOiWRUHPWHSORW\GRþDVQČQD
Y\ããtWHSORWXQHERVWLVNQXWtPWODþtWNDÄ6XSHU
)UHH]H³UHåLPU\FKOpKRPUD]HQt6XSHU
)UHH]HY\SQČWH
7HSORWDQHQtVSUiYQČQDVWDYHQD
3ĜHþWČWHVLSURVtPSRþiWHþQtþiVWÄ2YOiGDFt
SDQHO³
'YHĜHE\O\GHOãtGREXRWHYĜHQp
'YHĜHRWYtUHMWHMHQQDQH]E\WQČQXWQRXGREX
9SRVOHGQtFKKRGLQiFKMVWHYORåLOLGR
VSRWĜHELþHYHONpPQRåVWYtWHSOpKRMtGOD
2WRþWHUHJXOiWRUHPWHSORW\GRþDVQČQD
FKODGQČMãtQDVWDYHQt
6SRWĜHELþMHYEOt]NRVWLWHSHOQpKR]GURMH 3ĜHþWČWHVLSURVtPþiVWÄ0tVWRLQVWDODFH³
6LOQiQiPUD]DQD
WČVQČQtGYHĜt
1HREY\NOêKOXN
7ČVQČQtGYHĜtQHWČVQt
2SDWUQČ]DKĜHMWHSURVDNXMtFtþiVWLGYHĜQtKR
WČVQČQtY\VRXãHþHPYODVĤQDVWDYHQêPQD
VWXGHQêY]GXFK6RXþDVQČY\WYDUXMWHUXNRX
]DKĜiWpGYHĜQtWČVQČQtWDNDE\VSUiYQČ
SĜLOpKDOR
6SRWĜHELþQHQtY\URYQDQê
1DVWDYWHVSUiYQČQRåLþN\
6SRWĜHELþVHGRWêNiVWČQ\QHERMLQpKR
SĜHGPČWX
7URFKXVSRWĜHELþSRVXĖWH
1ČMDNêGtOQDSĜWUXENDQD]DGQt
VWUDQČVSRWĜHELþHVHGRWêNiMLQpKRGtOX
VSRWĜHELþHQHERVWČQ\
-HOLWRQXWQpRSDWUQČGtOSRVXĖWH
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
3RNXGVH]iYDGDREMHYt]QRYXREUDĢWHVHQDVHUYLVQt
VWĜHGLVNR
2]QDþHQtPRGHOX
0RG
.U\FKOpD~þLQQpSRPRFLMVRXQH]E\WQpW\WR~GDMH
3RWĜHEQp~GDMHNWHUpQDOH]QHWHQDW\SRYpPãWtWNX
VLSR]QDPHQHMWHVHP
9êUREQtþtVOR
31&
6pULRYpþtVOR
61
7HFKQLFNp~GDMH
7HFKQLFNp~GDMHMVRXXYHGHQ\QDW\SRYpPãWtWNX
XPtVWČQpPQDYQLWĜQtOHYpVWUDQČVSRWĜHELþHDQD
HQHUJHWLFNpPãWtWNX
5R]PČU\
9êãND
PP
âtĜND
PP
+ORXEND
PP
6NODGRYDFtþDVSĜLSRUXãH
1KRGLQ
,QVWDODFH
3ĜHþWČWHVLSHþOLYČÄ%H]SHþQRVWQtLQIRUPDFH³
MHãWČSĜHGLQVWDODFtN]DMLãWČQtEH]SHþQRVWLD
VSUiYQpKRSURYR]XVSRWĜHELþH
DOHVSRĖPP3RNXGMHWRYãDNPRåQpVSRWĜHELþ
SRGVNĜtĖN\QHVWDYWH6SUiYQpY\URYQiQt]DMLãĢXMHMHGQD
QHERYtFHVHĜLGLWHOQêFKQRåLþHNQDVSRGNXVSRWĜHELþH
8PtVWČQt
9DURYiQt6SRWĜHELþPXVtEêWPRåQRRGSRMLWRG
HOHNWULFNpVtWČSURWRPXVtEêW]iVWUþNDLSR
LQVWDODFLGREĜHSĜtVWXSQi
6SRWĜHELþLQVWDOXMWHQDPtVWČMHKRåRNROQtWHSORWD
RGSRYtGiNOLPDWLFNpWĜtGČXYHGHQpQDW\SRYpPãWtWNX
VSRWĜHELþH
.OLPDWLFNi
WĜtGD
SN
2NROQtWHSORWD
°&Då°C
N
°&Då°C
67
°&Då°C
7
°&Då°C
8PtVWČQt
6SRWĜHELþPXVtEêWLQVWDORYDQêYGRVWDWHþQpY]GiOHQRVWL
RG]GURMĤWHSODMDNRMVRXUDGLiWRU\ERMOHU\SĜtPê
VOXQHþQtVYLWDSRG8MLVWČWHVHåHY]GXFKPĤåHYROQČ
FLUNXORYDWNROHP]DGQtþiVWLVSRWĜHELþH-HVWOLåHMH
VSRWĜHELþXPtVWČQêSRGVNĜtĖNDPLNXFK\ĖVNpOLQN\
MHSUR]DMLãWČQtVSUiYQpKRYêNRQXQXWQiPLQLPiOQt
Y]GiOHQRVWPH]LKRUQtþiVWtVSRWĜHELþHDVNĜtĖNDPL
3ĜLSRMHQtNHOHNWULFNpVtWL
6SRWĜHELþVPtEêWSĜLSRMHQNVtWLDåSRRYČĜHQt
åHQDSČWtDIUHNYHQFHXYHGHQpQDW\SRYpPãWtWNX
RGSRYtGDMtQDSČWtYGRPiFtVtWL6SRWĜHELþPXVtEêW
X]HPQČQ=iVWUþNDQDSiMHFtKRNDEHOXMHNWRPXWR
~þHOXY\EDYHQDSĜtVOXãQêPNRQWDNWHP3RNXGQHQt
GRPiFt]iVXYNDX]HPQČQiSRUDćWHVHVRGERUQtNHPD
SĜLSRMWHVSRWĜHELþNVDPRVWDWQpPXX]HPQČQtYVRXODGX
VSODWQêPLSĜHGSLV\
9êUREFHRGPtWiYHãNHURXRGSRYČGQRVWYSĜtSDGČ
QHGRGUåHQtYêãHXYHGHQêFKSRN\QĤ7HQWRVSRWĜHELþMH
YVRXODGXVHVPČUQLFHPL(+6
7
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Paigaldamine
Důležité Upozornění
Abyste zajistili dostatečnou cirkulaci vzduchu kolem
spotřebiče, je nutné zajistit požadovaný prostor 100
mm po stranách a nad homí stranou mrázak a
vzdálenost 50 mm mezi zadní stranou spotrěbiče a zdí
100
50
100
100
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
7DUWDORPMHJ\]pN
%L]WRQViJLLQIRUPiFLyN BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB B 9
(OVĘKDV]QiODW B BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB 11
.H]HOĘSDQHOB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB 11
1DSLKDV]QiODWB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB 11
+DV]QRVMDYDVODWRNpVWDQiFVRN BB BB BB BB BB BB BB 12
ÈSROiVpVWLV]WtWiVB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB
0LWWHJ\HNKD BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB
0ĦV]DNLDGDWRNB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB
h]HPEHKHO\H]pVB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB
.|UQ\H]HWYpGHOPLWXGQLYDOyN BB BB BB BB BB BB BB BB
12
1
14
14
15
eUWHVtWpVQpONOYiOWR]KDW
%L]WRQViJLLQIRUPiFLyN
6DMiWEL]WRQViJDpVDKHO\HVKDV]QiODWEL]WRVtWiVD
pUGHNpEHQDNpV]OpN]HPEHKHO\H]pVHpVHOVĘ
KDV]QiODWDHOĘWWROYDVVDiW¿J\HOPHVHQH]WDKDV]QiODWL
~WPXWDWyWEHOHpUWYHDWDQiFVRNDWpV¿J\HOPH]WHWpVHNHWLV
$V]NVpJWHOHQKLEiNpVEDOHVHWHNHONHUOpVHpUGHNpEHQ
IRQWRVDQQDNEL]WRVtWiVDKRJ\PLQGHQNLDNLDNpV]OpNHW
KDV]QiOMDMyOLVPHUMHDQQDNPĦN|GpVpWpVEL]WRQViJRV
KDV]QiODWiWėUL]]HPHJH]WDKDV]QiODWL~WPXWDWyWpVKD
DNpV]OpNHWHODMiQGpNR]]DYDJ\HODGMDD]~WPXWDWyWLV
PHOOpNHOMHKR]]iKRJ\DQQDNWHOMHVpOHWWDUWDPiQNHUHV]WO
PLQGHQNLDNLKDV]QiOMDPHJIHOHOĘLQIRUPiFLyNNDO
UHQGHONH]]HQDQQDNKDV]QiODWiWpVEL]WRQViJiWLOOHWĘHQ
$]HPEHULpOHWpVDYDJ\RQWiUJ\DNEL]WRQViJDpUGHNpEHQ
WDUWVDEHDMHOHQKDV]QiODWL~WPXWDWyEDQV]HUHSOĘ
yYLQWp]NHGpVHNHWPLYHODJ\iUWyQHPIHOHOĘVD]H]HN
HOPXODV]WiVDPLDWWEHN|YHWNH]ĘNiURNpUW
*\HUPHNHNpVIRJ\DWpNNDOpOĘV]HPpO\HN
EL]WRQViJD
y$NpV]OpNNLDODNtWiVDQHPRO\DQKRJ\D]WFV|NNHQW
¿]LNDLpUWHOPLYDJ\PHQWiOLVNpSHVVpJĦLOOHWYH
PHJIHOHOĘWDSDV]WDODWRNpVLVPHUHWHNKtMiQOpYĘ
V]HPpO\HNEHOHpUWYHDJ\HUPHNHNHWLVKDV]QiOKDVViN
KDFVDNDEL]WRQViJXNpUWIHOHOĘVV]HPpO\QHPEL]WRVtW
V]iPXNUDIHOJ\HOHWHWpV~WPXWDWiVWDNpV]OpN
KDV]QiODWiUDYRQDWNR]yDQ*RQGRVNRGMRQDUUyOKRJ\
DJ\HUPHNHNQHMiWV]KDVVDQDNDNpV]OpNNHO
y$FVRPDJROyDQ\DJRNDWWDUWVDDJ\HUPHNHNWĘOWiYRO
)XOODGiVYHV]pO\HVHN
y$NpV]OpNOHVHOHMWH]pVHNRUK~]]DNLDGXJDV]WD
KiOy]DWLDOM]DWEyOYiJMDHODKiOy]DWLWiSNiEHOWRO\DQ
N|]HODNpV]OpNKH]DPHQQ\LUHFVDNOHKHWpV
WiYROtWVDHOD]DMWyWDQQDNPHJHOĘ]pVHpUGHNpEHQ
KRJ\DJ\HUPHNHNiUDPWpVWV]HQYHGMHQHNYDJ\
PDJXNDWDNpV]OpNEH]iUMiN
y+DH]DPiJQHV]iUDVDMWyYDOHOOiWRWWNpV]OpNHJ\
UXJy]iUDVNLOLQFVHVDMWyYDOYDJ\IHGpOOHOHOOiWRWWUpJL
NpV]OpNKHO\pUHNHUODNNRUQHIHOHMWVHHODUpJL
NpV]OpNNLGREiVDHOĘWWKDV]QiODWUDDONDOPDWODQQi
WHQQLDUXJyV]iUDW(QQHND]DFpOMDKRJ\J\HUHNHN
QHWXGMDQDNEHQQUHNHGQLDNpV]OpNEHQ
ÈOWDOiQRVEL]WRQViJLWXGQLYDOyN
)LJ\HOHP1HWDNDUMDOHDV]HOOĘ]ĘQ\tOiVRNDW
y$NpV]OpNUHQGHOWHWpVHpOHOPLV]HUHNpVYDJ\
LWDORNQRUPiOKi]WDUWiVLWiUROiVDDMHOHQKDV]QiODWL
~WPXWDWyEDQOHtUWDNV]HULQW
y1HKDV]QiOMRQPHFKDQLNXVHV]N|]WYDJ\PHVWHUVpJHV
HV]N|]|NHWDOHROYDV]WiVLIRO\DPDWHOĘVHJtWpVpUH
y1HPĦN|GWHVVHQPiVHOHNWURPRVNpV]OpNHWSpOGiXO
IDJ\ODOWNpV]tWĘJpSHWKĦWĘEHUHQGH]pVHNEHOVHMpEHQ
KDFVDNH]WDJ\iUWyNLIHMH]HWWHQMyYiQHPKDJ\MD
yhJ\HOMHQDUUDKRJ\QHVpUOM|QPHJDKĦWĘN|U
y$NpV]OpNKĦWĘN|UHL]REXWiQ5DKĦWĘDQ\DJRW
WDUWDOPD]H]DN|UQ\H]HWUHFVHNpO\KDWiVWJ\DNRUOy
WHUPpV]HWHVJi]DPHO\D]RQEDQJ\~OpNRQ\
$NpV]OpNV]iOOtWiVDpV]HPEHKHO\H]pVHVRUiQ
EL]RQ\RVRGMRQPHJDUUyOKRJ\DKĦWĘN|UVHPPLO\HQ
|VV]HWHYĘMHQHPVpUOWPHJ
– .HUOMHQ\tOWOiQJpVWĦ]J\~MWyHV]N|]|NKDV]QiODWiW
– $ODSRVDQV]HOOĘ]WHVVHNLD]WDKHO\LVpJHWDKROD
NpV]OpNWDOiOKDWy
y9HV]pO\HVDWHUPpNPĦV]DNLMHOOHP]ĘLWPHJYiOWR]WDWQL
YDJ\DWHUPpNHWEiUPLO\HQPyGRQiWDODNtWDQL
$KiOy]DWLWiSNiEHOEiUPLO\HQVpUOpVHU|YLG]iUODWRW
W]HWYDJ\iUDPWpVWRNR]KDW
9LJ\i]DW$]HOHNWURPRVDONRWyHOHPHNKiOy]DWL
WiSNiEHOGXJDV]NRPSUHVV]RUFVHUpMpWKLYDWDORV
V]HUYL]NpSYLVHOĘQHNYDJ\V]DNNpS]HWWV]HUHOĘQHNNHOO
HOYpJH]QLH
$KiOy]DWLWiSNiEHOWQHPV]DEDGPHJKRVV]DEEtWDQL
hJ\HOMHQDUUDKRJ\DKiOy]DWLGXJDV]WQH
Q\RPMD|VV]HYDJ\NiURVtWVDDNpV]OpNKiWODSMD
$]|VV]HQ\RPRWWYDJ\VpUOWKiOy]DWLGXJDV]
W~OPHOHJHGKHWpVW]HWRNR]KDW
9
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
*RQGRVNRGMRQDUUyOKRJ\DNpV]OpNKiOy]DWL
GXJDV]DHOpUKHWĘOHJ\HQ
1HK~]]DDKiOy]DWLNiEHOW
+DDKiOy]DWLDOM]DWNLYDQOD]XOYDQHFVDWODNR]WDVVD
DKiOy]DWLGXJDV]W(]iUDPWpVWYDJ\W]HWRNR]KDW
1HPV]DEDGPĦN|GWHWQLDNpV]OpNHWKDDEHOVĘ
YLOiJtWiVOiPSDEXUiMDQLQFVDKHO\pQ
y(]DNpV]OpNQHKp]0R]JDWiVDNRUN|UOWHNLQWpVVHO
MiUMRQHO
y1HV]HGMHQNLGROJRNDWDIDJ\DV]WyEyOpVQHLVpUMHQ
KR]]iLO\HQHNKH]QHGYHVYL]HVNp]]HOPLYHOH]D
EĘUVpUOpVHNHWLOOHWYHIDJ\iVRNR]WDVpUOpVHNHW
HUHGPpQ\H]KHW
y1HWHJ\HNLKRVV]~LGĘQNHUHV]WON|]YHWOHQ
QDSVWpVQHNDNpV]OpNHW
VpUOW$]HVHWOHJHVVpUOpVHNHWD]RQQDOMHOHQWVHRWW
DKRODNpV]OpNHWYiViUROWD,O\HQHVHWEHQĘUL]]HPHJ
DFVRPDJROiVW
y$MiQODWRVOHJDOiEEQpJ\yUiWYiUQLDNpV]OpN
EHN|WpVpYHOpVKDJ\QLKRJ\D]RODMYLVV]DIRO\MRQ
DNRPSUHVV]RUED
y$NpV]OpNN|UOEL]WRVtWVDDPHJIHOHOĘOpJPR]JiVW
NO|QEHQW~OPHOHJHGKHW$]HOpJVpJHVV]HOOĘ]pV
HOpUpVHpUGHNpEHQN|YHVVHDYRQDWNR]y]HPEH
KHO\H]pVLXWDVtWiVRNDW
y$PLNRUFVDNOHKHWVpJHVDNpV]OpNKiWODSMDIDOIHOp
Qp]]HQKRJ\HOOHKHVVHQNHUOQLDIRUUyDONDWUpV]HN
NRPSUHVV]RUNRQGHQ]iWRUPHJpULQWpVpWYDJ\
PHJIRJiViWD]HVHWOHJHVpJpVLVpUOpVHNPHJHOĘ]pVH
pUGHNpEHQ
1DSLKDV]QiODW
y$NpV]OpNHWQHPV]DEDGUDGLiWRURNYDJ\WĦ]KHO\HN
N|]HOpEHQHOKHO\H]QL
y1HWHJ\HQIRUUyWiUJ\DNDWDNpV]OpNPĦDQ\DJ
UpV]HLUH
yhJ\HOMHQDUUDKRJ\DKiOy]DWLGXJDV]KR]]iIpUKHWĘ
OHJ\HQDNpV]OpNWHOHStWpVHXWiQ
y1HWiUROMRQJ\~OpNRQ\Ji]WYDJ\IRO\DGpNRWD
NpV]OpNEHQPHUWD]RNIHOUREEDQKDWQDN
y$NpV]OpNHWFVDNLYyYt]KiOy]DWKR]FVDWODNR]WDVVD
y1HWHJ\HQpOHOPLV]HUHNHWN|]YHWOHQODKiWODSRQOpYĘ
OHYHJĘNLPHQHWHOp
y$IDJ\DV]WRWWpOHOPLV]HUWNLROYDV]WiVXWiQW|EEpQHP
V]DEDG~MUDOHIDJ\DV]WDQL
y$]HOĘUHFVRPDJROWIDJ\DV]WRWWiUXWDIDJ\DV]WRWWiUX
J\iUWyMiQDNXWDVtWiVDLV]HULQWNHOOWiUROQL
y$NpV]OpNJ\iUWyMiQDNWiUROiVUDYRQDWNR]yDMiQOiVDLW
V]LJRU~DQEHNHOOWDUWDQL2OYDVVDHOD]HUUHYRQDWNR]y
XWDVtWiVRNDW
y1HWHJ\HQV]pQVDYDVLWDORNDWDIDJ\DV]WyEDPHUW
Q\RPiVNHOHWNH]LNDSDODFNEDQDPLPLDWWIHOUREEDQKDW
pVNiUWRNR]KDWDNpV]OpNEHQ
y$MpJQ\DOyNDIDJ\iVPLDWWLVpUOpVHNHWRNR]KDWKD
U|JW|QDNpV]OpNEĘONLYpYHHQQLNH]GLN
ÈSROiVpVWLV]WtWiV
y.DUEDQWDUWiVHOĘWWNDSFVROMDNLDNpV]OpNHWpV
K~]]DNLDKiOy]DWLFVDWODNR]yGXJyWDKiOy]DWL
FVDWODNR]yDOM]DWEyO
y1HWLV]WtWVDDNpV]OpNHWIpPHV]N|]|NNHO
6]HUYL]
y$NpV]OpNV]HUYL]HOpVpKH]V]NVpJHVPLQGHQ
YLOODQ\V]HUHOpVLPXQNiWV]DNNpS]HWWYLOODQ\V]HUHOĘQHN
YDJ\NRPSHWHQVV]HPpO\QHNNHOOHOYpJH]QLH
y$NpV]OpNHWNL]iUyODJDUUDIHOKDWDOPD]RWW
V]HUYL]N|]SRQWMDYtWKDWMDpVFVDNHUHGHWL
SyWDONDWUpV]HNKDV]QiOKDWyN
.|UQ\H]HWYpGHOHP
(QQHNDNpV]OpNQHNVHPDKĦWĘIRO\DGpNNHULQJHWĘ
UHQGV]HUHVHPSHGLJDV]LJHWHOĘDQ\DJDLQHP
WDUWDOPD]QDND]y]RQUpWHJHWNiURVtWyJi]RNDW
$NpV]OpNHWQHPV]DEDGDODNRVViJLKXOODGpNNDOpV
V]HPpWWHOHJ\WWNLGREQL$V]LJHWHOĘKDEJ\~OpNRQ\
Ji]RNDWWDUWDOPD]DNpV]OpNOHVHOHMWH]pVpWDKHO\L
KDWyViJRNV]DEiO\R]iVDV]HULQWNHOOYpJH]QL9LJ\i]]RQ
QHVpUOM|QPHJDKĦWĘHJ\VpJNO|Q|VHQKiWXOD
KĘFVHUpOĘN|UQ\pNH$NpV]OpNHQKDV]QiOWpV V]LPEyOXPPDOPHJMHO|OWDQ\DJRN~MUDKDV]QRVtWKDWyDN
+DUHQGHONH]LNOiPSDEXUiYDO
+DDNpV]OpNGpUPHQWHVtWĘUHQGV]HUĦ
+DYt]YH]HWpNUHFVDWODNR]WDWKDWy
y$GpUHOWiYROtWiViUDQHKDV]QiOMRQpOHVHV]N|]|NHW
$ONDOPD]]RQPĦDQ\DJNDSDUyNpVW
h]HPEHKHO\H]pV
)RQWRV$]HOHNWURPRVKiOy]DWUDYDOyFVDWODNR]WDWiVW
LOOHWĘHQN|YHVVHDPHJIHOHOĘIHMH]HWHN~WPXWDWiViW
y&VRPDJROMDNLDNpV]OpNHWpVHOOHQĘUL]]HKRJ\QHP
VpUOWHPHJ1HFVDWODNR]WDVVDDNpV]OpNHWKD
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
(OVĘKDV]QiODW
$NpV]OpNEHOVHMpQHNWLV]WtWiVD
$]HOVĘKDV]QiODWHOĘWWPRVVDNLDNpV]OpNEHOVHMpWpVD]
|VV]HVEHOVĘWDUWR]pNRWVHPOHJHVNpPKDWiV~PRVyV]HUHV
ODQJ\RVYt]]HOKRJ\HOWiYROtWVDD]~MWHUPpNHNWLSLNXV
V]DJiWPDMGDODSRVDQV]iUtWVDNLDNpV]OpNHW
)RQWRV1HKDV]QiOMRQPRVyV]HUHNHWYDJ\V~UROySRURNDW
PHUWH]HNPHJVpUWKHWLNDIHOOHWHW
.H]HOĘSDQHO
.H]HOĘSDQHOpVNLMHO]Ę
)UHH]H´]HPPyGRWQ\RPMDPHJLVPpWDÄ6XSHU)UHH]H´
JRPERWHNNRUDNLDOV]LNDÄ6XSHU´MHO]ĘOiPSD7DQiFVRN
$Ä6XSHU)UHH]H´]HPPyGRWQHPOHKHWDXWRPDWLNXVDQ
OHiOOtWDQL&VDNDJRPELVPpWHOWPHJQ\RPiViYDO
NDSFVROKDWyNL
+ĘPpUVpNOHWV]DEiO\R]yJRPE
Ä$ODUP´MHO]ĘOiPSD
$JRPEDIDJ\DV]WyUHNHV]KĘPpUVpNOHWpQHN
V]DEiO\R]iViUDV]ROJiO
0DJDVKĘPpUVpNOHWMHO]pVH+DDNpV]OpNPĦN|GpVH
KRVV]~LGĘQiWV]QHWHOSpOGiXOKRVV]DEEiUDPNLPDUDGiV
PLDWWDEHOVĘKĘPpUVpNOHWPHJQĘ+DDKĘPpUVpNOHW
°&QiOPDJDVDEEpUWpNUHHPHONHGLND]Ä$ODUP´
MHO]ĘOiPSDNLJ\XOODGDPLNRUD]iUDPYLVV]DWpU$]$ODUP
MHO]ĘOiPSDDXWRPDWLNXVDQNLDOV]LNKDDEHOVĘKĘPpUVpNOHW
DODFVRQ\DEE°&QiO
yÄ0LQ´IRNR]DW±KLGHJ
yÄ1RUPiO´IRNR]DW±KLGHJHEEQRUPiOEHiOOtWiV
yÄ0D[´IRNR]DW±OHJKLGHJHEE
Ä6XSHU)UHH]H´JRPE
1\RPMDPHJDJRPERWKDDIDJ\DV]WyKĘPpUVpNOHWpQHN
J\RUVFV|NNHQpVpWNtYiQMDHOĘLGp]QLHNNRUNLJ\~OD
Ä6XSHU´MHO]ĘOiPSD+DOHV]HUHWQpiOOtWDQLDÄ6XSHU
Ä3RZHU´MHO]ĘOiPSD
$]HOHNWURPRViUDPMHO]pVH
1DSLKDV]QiODW
)ULVVpOHOPLV]HUOHIDJ\DV]WiVD
y$IDJ\DV]WyUHNHV]DONDOPDVIULVVpOHOPLV]HUHN
OHIDJ\DV]WiViUDYDODPLQWIDJ\DV]WRWWpVPpO\KĦW|WW
pOHOPLV]HUHNKRVV]~WiY~WiUROiViUDLV
y+HO\H]]HDOHIDJ\DV]WDQGyIULVVpOHOPLV]HUWD]DOVy
UHNHV]EH
y$yUDDODWWOHIDJ\DV]WKDWyPD[LPiOLVpOHOPLV]HU
PHQQ\LVpJD]DGDWODSRQYDQIHOWQWHWYHDPHO\D
NpV]OpNEHOVHMpEHQWDOiOKDWy
y$IDJ\DV]WiVLIRO\DPDWyUiWYHV]LJpQ\EHH]DODWW
D]LGĘDODWWQHWHJ\HQEHWRYiEELOHIDJ\DV]WDQGy
pOHOPLV]HUW
)DJ\DV]WRWWpOHOPLV]HUWiUROiVD
$]HOVĘLQGtWiVNRULOOHWYHKRVV]DEEKDV]QiODWRQNtYOL
LGĘXWiQ0LHOĘWWD]pOHOPLV]HUHNHWDUHNHV]EHSDNROQi
]HPHOWHVVHDNpV]OpNHWPDJDVDEEIRNR]DWRQOHJDOiEE
NpWyUiQiW
)RQWRV9pOHWOHQV]HUĦHQSpOGiXOiUDPNLPDUDGiVPLDWW
EHN|YHWNH]ĘNLROYDGiVHVHWpQDPLNRUD]iUDPV]QHWD
PĦV]DNLMHOOHP]ĘNQpODÄIHOROYDGiVLLGĘ´DODWWIHOWQWHWHWW
pUWpNQpOWRYiEEWDUWDIHOROYDGWpOHOPLV]HUWJ\RUVDQHONHOO
IRJ\DV]WDQLYDJ\D]RQQDOPHJNHOOIĘ]QLpVD]XWiQ~MUD
OHIDJ\DV]WDQL
.LROYDV]WiV
$PpO\IDJ\DV]WRWWYDJ\IDJ\DV]WRWWpOHOPLV]HUHNKDV]QiODW
HOĘWWDIDJ\DV]WyUHNHV]EHQYDJ\V]REDKĘPpUVpNOHWHQ
NLROYDV]WKDWyNDWWyOIJJĘHQKRJ\PHQQ\LLGĘiOO
UHQGHONH]pVUHHKKH]DPĦYHOHWKH]
$NLVHEEGDUDERNPpJDNiUIDJ\DV]WRWWiOODSRWEDQ
N|]YHWOHQODIDJ\DV]WyEyONLYpYHLVPHJIĘ]KHWĘN(EEHQ
D]HVHWEHQDIĘ]pVKRVV]DEELGHLJWDUW
-pJNRFNDNpV]tWpV
$NpV]OpNEHQHJ\YDJ\W|EEMpJNRFNDWDUWyWDOiOKDWy
MpJNRFNiNNpV]tWpVpKH]
11
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
+DV]QRVMDYDVODWRNpVWDQiFVRN
)DJ\DV]WiVVDONDSFVRODWRVWDQiFVRN
+DDOHJMREEDQV]HUHWQpKDV]QRVtWDQLDIDJ\DV]WiVL
HOMiUiVWWDUWVRQEHQpKiQ\IRQWRVDMiQOiVW
y$]DGDWODSRQPHJWHNLQWKHWLD]WDPD[LPiOLVpOHOPLV]HU
PHQQ\LVpJHWDPHO\yUDDODWWOHIDJ\DV]WKDWy
y$IDJ\DV]WiVLIRO\DPDWyUiWYHV]LJpQ\EH(]DODWW
D]LGĘV]DNDODWWQHPV]DEDGWRYiEELIDJ\DV]WiVUDYiUy
pOHOPLV]HUWEHWHQQL
y+DDYt]EĘONpS]ĘG|WWMHJHWDIDJ\DV]WyUHNHV]EĘO
W|UWpQĘNLYpWHOXWiQU|JW|QIRJ\DV]WDQLNH]GLND]
IDJ\iVEyOHUHGĘpJpVLVpUOpVHNHWRNR]KDWDEĘU|Q
y$MiQODWRVPLQGHQFVRPDJRQIHOWQWHWQLDOHIDJ\DV]WiV
GiWXPiWKRJ\Q\RPRQOHKHVVHQN|YHWQLDWiUROiVL
LGĘNHW
7DQiFVRNIDJ\DV]WRWWpOHOPLV]HUHN
WiUROiViKR]
y&VDNHOVĘRV]WiO\~IULVVpVDODSRVDQPHJWLV]WtWRWW
pOHOPLV]HUHNHWIDJ\DVV]RQOH
$QQDNpUGHNpEHQKRJ\DOHJMREEWHOMHVtWPpQ\WpUMHHO
DNpV]OpNNHO
y.pV]tWVHQNLVHEEDGDJpWHOHNHWKRJ\J\RUVDQpV
WHOMHVHQPHJIDJ\MDQDNpVKRJ\DNpVĘEELHNEHQFVDN
DNtYiQWPHQQ\LVpJHWNHOOMHQIHOROYDV]WDQL
y(OOHQĘUL]]HKRJ\DNHUHVNHGHOPLOHJOHIDJ\DV]WRWW
pOHOPLV]HUHNHWPHJIHOHOĘHQWiUROWDHD]HODGy
y&VRPDJROMDD]pWHOWDOXIyOLiEDYDJ\IROSDFNEDpV
HOOHQĘUL]]HKRJ\VLNHUOWHDFVRPDJROiVVDONL]iUQL
DOHYHJĘW
y1HKDJ\MDKRJ\DIULVVPpJPHJQHPIDJ\RWW
pOHOPLV]HUHNKR]]ipUMHQHNDPiUOHIDJ\DV]WRWW
DGDJRNKR]PHUWNO|QEHQD]XWyEELDNQDN
PHJHPHONHGLNDKĘPpUVpNOHWH
y$]VtUV]HJpQ\pWHOHNHWN|QQ\HEEHQpVKRVV]DEE
LGHLJOHKHWWiUROQLPLQWD]VtURVDNDWDVyFV|NNHQWLD]
pOHOPLV]HUHNWiUROKDWyViJLLGHMpW
y*RQGRVNRGMRQDUUyOKRJ\DIDJ\DV]WRWWpOHOPLV]HUHN
DOHKHWĘOHJU|YLGHEELGĘQEHOOD]pOHOPLV]HU]OHWEĘO
DIDJ\DV]WyEDNHUOMHQHN
y1HQ\LWRJDVVDJ\DNUDQD]DMWyWLOOHWYHQHKDJ\MDD
IHOWpWOHQOV]NVpJHVQpOWRYiEEQ\LWYD
y$NLROYDV]WRWWpOHOPLV]HUHNQDJ\RQJ\RUVDQURPODQDN
pVQHPIDJ\DV]WKDWyNYLVV]D
y1HOpSMHW~OD]pOHOPLV]HUJ\iUWyiOWDOIHOWQWHWHWWWiUROiVL
LGĘWDUWDPRW
ÈSROiVpVWLV]WtWiV
7LV]WtWiV
$NpV]OpNEHOVHMpWEHOHpUWYHDEHOVĘWDUWR]pNRNDWLV
UHQGV]HUHVHQPHJNHOOWLV]WtWDQL
)LJ\HOHP$NpV]OpNHWQHPV]DEDGDWiSKiOy]DWKR]
FVDWODNR]WDWQLDWLV]WtWiVDODWWÈUDPWpVYHV]pO\HiOO
IHQQ$WLV]WtWiVHOĘWWNDSFVROMDNLDNpV]OpNHWPDMGK~]]D
NLDKiOy]DWLNiEHOWDNRQQHNWRUEyOYDJ\NDSFVROMDNLD
KiOy]DWLPHJV]DNtWyWYDJ\DEL]WRVtWpNRW6RKDQHWLV]WtWVD
DNpV]OpNHWJĘ]]HOPĦN|GĘWLV]WtWyJpSSHO$QHGYHVVpJ
IHOKDOPR]yGKDWD]HOHNWURPRVNRPSRQHQVHNHQDPL
iUDPWpVYHV]pO\pYHOMiU$IRUUyJĘ]NiURVtWKDWMDD
PĦDQ\DJDONDWUpV]HNHW$NpV]OpNHWV]iUD]UDNHOOW|U|OQL
PLHOĘWWLVPpW]HPEHiOOtWDQi
)RQWRV$]LOOyRODMRNpVDV]HUYHVROGyV]HUHNSOFLWURPOp
YDJ\QDUDQFVKpMOHYHYDMVDYHFHWVDYDWWDUWDOPD]y
WLV]WtWyV]HUHNPHJWiPDGKDWMiNDPĦDQ\DJDONDWUpV]HNHW
y.DSFVROMDNLDNpV]OpNHWpVK~]]DNLDKiOy]DWL
WiSNiEHOGXJyMiWNDSFVROMDOHYDJ\FVDYDUMDNL
DKiOy]DWLPHJV]DNtWyWYDJ\DEL]WRVtWpNRW
y7LV]WtWVDPHJDNpV]OpNHWpVDEHOVĘWDUWR]pNRNDWHJ\
W|UOĘNHQGĘYHOpVODQJ\RVYt]]HO$WLV]WtWiVXWiQPRVVD
OHWLV]WDYt]]HOpVW|U|OMHV]iUD]UD
y$V]HQQ\H]ĘGpVIHOKDOPR]yGiVDDNRQGHQ]iWRUQiO
PHJQ|YHOLD]HQHUJLDIRJ\DV]WiVW(]pUWJRQGRVDQ
WLV]WtWVDPHJDNpV]OpNKiWXOMiQOpYĘNRQGHQ]iWRUW
pYHQWHHJ\V]HUSXKDNHIpYHOYDJ\SRUV]tYyYDO
y+DPLQGHQPHJV]iUDGWiOOtWVDLVPpW]HPEH
DNpV]OpNHW
$IDJ\DV]WyOHROYDV]WiVD
$IDJ\DV]WyUHNHV]WIRO\DPDWRVDQHJ\UHW|EEGpUIRJMD
HOOHSQL(]WHONHOOWiYROtWDQL
y1HKDJ\MDKRJ\LO\HQDQ\DJRNpULQWNH]pVEHNHUOMHQHN
DNpV]OpNDONDWUpV]HLYHO
y1HKDV]QiOMRQVHPPLO\HQV~UROyV]HUW
y9HJ\HNLD]pWHOHNHWDKĦWĘV]HNUpQ\EĘO7iUROMDKĦY|V
KHO\HQMyOEHWDNDUYD
12
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
6RKDQHSUyEiOMDPHJpOHVIpPHV]N|]|NVHJtWVpJpYHO
OHNDSDUQLDMHJHWDSiURORJWDWyUyOPHUWPHJVpUWKHWL
D]W$PLNRUD]RQEDQDMpJQDJ\RQPHJYDVWDJV]LN
DEHOVĘEXUNRODWRQWHOMHVMpJPHQWHVtWpVWNHOOYpJH]QL
DN|YHWNH]ĘNV]HULQW
y+~]]DNLDGXJyWDNRQQHNWRUEyO
y+DJ\MDQ\LWYDD]DMWyWpVWHJ\HQDNpV]OpNDOiHJ\
ODYyUWDNLROYDGWYt]|VV]HJ\ĦMWpVpUH
y$MpJPHQWHVtWpVEHIHMH]pVHXWiQV]iUtWVDNLDODSRVDQ
DNpV]OpNEHOVHMpW
y$NpV]OpNLVPpWHOWPĦN|GWHWpVpKH]LOOHVV]HYLVV]D
DGXJyWDKiOy]DWLDOM]DWED
y6]HGMHQNLPLQGHQWiUROWpOHOPLV]HUWFVRPDJROMDĘNHW
W|EEUpWHJ~MViJSDStUEDpVWHJ\HKLGHJKHO\UH
0LWWHJ\HNKD
)LJ\HOHP$KLEDHOKiUtWiVPHJNH]GpVHHOĘWWK~]]D
NLDKiOy]DWLGXJDV]WDKiOy]DWLDOM]DWEyO.L]iUyODJ
V]DNNpS]HWWYLOODQ\V]HUHOĘYDJ\NRPSHWHQVV]HPpO\
YpJH]KHWRO\DQKLEDHOKiUtWiVWDPHO\HWH]DNp]LN|Q\Y
QHPWDUWDOPD]
-HOHQVpJ
1HPPĦN|GLN
DNpV]OpN
$NpV]OpNW~O
HUĘVHQIDJ\DV]W
$]pWHOQHPIDJ\RWW
PHJHOpJJp
(UĘWHOMHV
GpUNpS]ĘGpVWpV]OHO
D]DMWyW|PtWpVHQ
6]RNDWODQ]DMRNDW
pV]OHO
)RQWRV1RUPiOKDV]QiODWN|]EHQEL]RQ\RVKDQJRN
KDOOKDWyNNRPSUHVV]RUKĦWĘIRO\DGpNiUDPOiVD
/HKHWVpJHVRN
0HJROGiV
$NpV]OpNQLQFVEHNDSFVROYD
.DSFVROMDEHDNpV]OpNHW
$KiOy]DWLGXJDV]QLQFVYDJ\QHP
PHJIHOHOĘHQYDQFVDWODNR]WDWYD
&VDWODNR]WDVVDDKiOy]DWLGXJDV]W
$EL]WRVtWpNNLpJHWWYDJ\KLEiV
(OOHQĘUL]]HDEL]WRVtWpNRWpVFVHUpOMHNLKD
V]NVpJHV
$]DOM]DWKLEiV
$KiOy]DWLKLEiLWYLOODQ\V]HUHOĘQHNNHOONLMDYtWDQLD
$KĘPpUVpNOHWW~OKLGHJUHYDJ\D
NpV]OpNÄ6XSHU)UHH]H´]HPPyGUD
YDQiOOtWYD
ÈOOtWVDDKĘPpUVpNOHWV]DEiO\R]yJRPERW
LGHLJOHQHVHQPHOHJHEEEHiOOtWiVUDYDJ\D6XSHU
)UHH]H]HPPyGOHiOOtWiViKR]Q\RPMDPHJD
Ä6XSHU)UHH]H´JRPERW
$KĘPpUVpNOHWQLQFVPHJIHOHOĘHQ
EHiOOtWYD
.pUMNROYDVVDHODNH]GHWL.H]HOĘSDQHOFUpV]W
+RVV]~LGHLJQ\LWYDYROWDMWy
&VDNDQQ\LLGHLJOHJ\HQQ\LWYDD]DMWyDPHGGLJ
V]NVpJHV
1DJ\PHQQ\LVpJĦPHOHJpOHOPLV]HUW
SDNROWEHDNpV]OpNEHD]HOP~OWyUD
VRUiQ
.DSFVROMDLGHLJOHQHVHQDKĘPpUVpNOHWV]DEiO\R]y
JRPERWHJ\KLGHJHEEIRNR]DWED
$NpV]OpNHJ\KĘIRUUiVN|]HOpEHQYDQ
.pUMNROYDVVDHOD]h]HPEHKHO\H]pVKHO\H
FUpV]W
$]DMWyW|PtWpVHQHP]iUOpJPHQWHVHQ
ÏYDWRVDQPHOHJtWVHPHJKDMV]iUtWyYDOQHP
W~OPHOHJEHiOOtWiVPHOOHWWD]DMWyW|PtWpVpQHN
V]LYiUJyUpV]HLW(]]HOHJ\LGĘEHQNH]pYHO
DODNtWVD~J\DIHOPHOHJtWHWWDMWyW|PtWpVWKRJ\D]
PHJIHOHOĘHQLOOHV]NHGMHQ
$NpV]OpNQLQFVV]LQWEHiOOtWYD
ÈOOtWVDEH~MUDDNpV]OpNOiEDLW
$NpV]OpNKR]]ipUDIDOKR]YDJ\PiV
WiUJ\DNKR]
.LVVpPR]GtWVDHODNpV]OpNHW
9DODPLO\HQDONRWyHOHPSOHJ\FVĘD
NpV]OpNKiWODSMiQKR]]ipUDNpV]OpN
HJ\PiVLNUpV]pKH]YDJ\DIDOKR]
6]NVpJHVHWpQyYDWRVDQKDMOtWVDHOD]DGRWW
DONRWyHOHPHW
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Ha a meghibásodás ismét jelentkezik, forduljon
a szervizhez.
Modell megnevezése
(Mod.)
...................................................
$J\RUVpVPHJIHOHOĘVHJtWVpJQ\~MWiVKR]D]DOiEELDGDWRN
szükségesek. Írja ide a szükséges adatokat, melyeket az
adattáblán talál.
Termékszám
(PNC)
..................................................
Sorozatszám
(S.N.)
..................................................
0ĦV]DNLDGDWRN
Az 1/1998. (I. 12.) IKIM sz. miniszteri rendeletnek
PHJIHOHOĘHQ
Modellnév
ZFU219WO
Gyártó
Electrolux
Magasság
Szélesség
Mélység
Fagyasztótér nettó térfogata
+ĦWĘWpUQHWWyWpUIRJDWD
Energiaosztály (A++ és G között, ahol az A++
a leghatékonyabb, G a legkevésbé hatékony)
(QHUJLDIRJ\DV]WiVDKDV]QiODWWyOpVD]HOKHO\H]pVWĘO
IJJĘHQ
Energiafelhasználási besorolás
)HOROYDGiVLLGĘ
)DJ\DV]WiVLNDSDFLWiV
.OtPDRV]WiO\
Feszültség
Zajszint
mm
mm
mm
Liter
Liter
1440
554
570
157
A+
kWh/év
Óra
kg/24 h
Volt
dB/A
216
****
11
7
N-ST
220-240
43
$PĦV]DNLDGDWRNDNpV]OpNEHOVHMpQHNEDOROGDOiQOpYĘ
DGDWWiEOiQpVD]HQHUJLDEHVRUROiVLFtPNpQWDOiOKDWyN
Üzembe helyezés
$]]HPEHKHO\H]pVHOĘWW¿J\HOPHVHQROYDVVDHO
a Biztonsági információk c. részt saját biztonsága és
a készülék helyes üzemeltetése érdekében.
Elhelyezés
Olyan helyen helyezze üzembe a készüléket, amelynek
N|UQ\H]HWLKĘPpUVpNOHWHPHJIHOHODQQDNDNOtPDRV]WiO\QDN
amely a készülék adattábláján fel van tüntetve:
Klímaosztály
.|UQ\H]HWLKĘPpUVpNOHW
SN
+10°C és +32°C között
N
+16°C és +32°C között
ST
+16°C és +38°C között
T
+16°C és +43°C között
Elhelyezés
$NpV]OpNHWPLQGHQKĘIRUUiVWyOSpOGiXOUDGLiWRURNWyO
ND]iQRNWyON|]YHWOHQQDSVWpVWĘOVWEWiYRONHOO]HPEH
KHO\H]QL*RQGRVNRGMRQDUUyOKRJ\DOHYHJĘV]DEDGRQ
iUDPROKDVVRQDNpV]OpNKiWODSMDN|UO$OHJMREE
WHOMHVtWPpQ\HOpUpVHpUGHNpEHQKDDNpV]OpNHWHJ\IDOUD
IJJHV]WHWWHOHPDOiKHO\H]LNDNpV]OpNIHOVĘODSMDpV
a fali elem között legalább 100 mm távolságot kell hagyni.
$SRQWRVYt]V]LQWEHiOOtWiVWDNpV]OpNDOMiQWDOiOKDWyHJ\
YDJ\W|EEiOOtWKDWyOiEUpYpQEL]WRVtWKDWMD
Vigyázat!/HKHWĘYpNHOOWHQQLKRJ\DNpV]OpNHWOH
OHKHVVHQYiODV]WDQLDKiOy]DWLiUDPN|UUĘOH]pUW
a dugónak az üzembe helyezés után legyen könnyen
HOpUKHWĘQHNNHOOOHQQLH
14
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
100
Uzstādīšana
Ahhoz, hogy biztosítva legyen a szükséges hely a
készülék körül a megfelelő szellőzéshez, kérjük
hagyjon 100 mm helyet a fagyasztó két oldala és a
fal között, illetve a teteje és a fal között, valamint
50 mm helyet a fagyasztó hátsó fala és a fal között.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
50
100
100
9VHELQD
9DUQRVWQHLQIRUPDFLMHB BB BB BB BB BB BB BB BB BB
3UYDXSRUDEDBB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB
8SUDYOMDOQDSORãþDB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB
9VDNRGQHYQDXSRUDED BB BB BB BB BB BB BB BB BB
.RULVWQLQDPLJLLQQDVYHWLB BB BB BB BB BB BB BB BB
1
18
18
18
19
9]GUåHYDQMHLQþLãþHQMHBB BB BB BB BB BB BB BB BB
.DMVWRULWHYSULPHUX«BB BB BB BB BB BB BB BB BB
7HKQLþQLSRGDWNL BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB
1DPHVWLWHYBB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB
6NUE]DRNROMHBB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB
19
2
21
21
22
3ULGUåXMHPRVLSUDYLFRGRVSUHPHPEEUH]SUHGKRGQHJDREYHVWLOD
9DUQRVWQHLQIRUPDFLMH
3UHGQDPHVWLWYLMRLQSUYRXSRUDERQDSUDYHQDWDQþQR
SUHEHULWHQDYRGLOD]DXSRUDERYNOMXþQR]QDVYHWLLQ
RSR]RULOL6WHP]DJRWRYLWHYDUQRLQSUDYLOQRXSRUDER
'DELVHL]RJQLOLQHSRWUHEQLPQDSDNDPLQQHVUHþDP
SRVNUELWHGDERGRYVLXSRUDEQLNLQDSUDYHSRGUREQR
VH]QDQMHQL]QMHQLPGHORYDQMHPLQYDUQRVWQLPL
IXQNFLMDPL1DYRGLODVKUDQLWHLQSRVNUELWHGDREVHOLWYL
DOLSURGDMLRVWDQHMR]QDSUDYR7DNR]DJRWRYLWHGD
ERGRYVLNDVQHMãLXSRUDEQLNLXVWUH]QRVH]QDQMHQL
]QDþLQRPXSRUDEHLQYDUQLPGHORYDQMHP
=DUDGLRVHEQHYDUQRVWLLQYDUQRVWLODVWQLQHXSRãWHYDMWH
YDUQRVWQDQDYRGLODWHKQDYRGLO]DXSRUDERNHU
SURL]YDMDOHFQHSUHY]HPDRGJRYRUQRVWL]DSRãNRGEH
QDVWDOH]DUDGLQHXSRãWHYDQMDWHKQDYRGLO
9DUQRVWRWURNLQUDQOMLYLKRVHE
y1DSUDYHQDMQHXSRUDEOMDMRRVHEHYNOMXþQR]RWURNL
]]PDQMãDQLPLWHOHVQLPLþXWQLPLDOLUD]XPVNLPL
VSRVREQRVWPLDOLVSRPDQMNDQMHPL]NXãHQMWHU
]QDQMDUD]HQþHMHRVHEDNLMHRGJRYRUQD]D
QMLKRYRYDUQRVW]DJRWRYLODQDG]RUR]MLKQDWDQþQR
VH]QDQLOD]XSRUDERQDSUDYH=DJRWRYLWHXVWUH]HQ
QDG]RURWURNLQSUHSUHþLWHLJUDQMH]QDSUDYR
y(PEDODåRKUDQLWHL]YHQGRVHJDRWURN2EVWDMD
QHYDUQRVW]DGXãLWYH
yýHRGVWUDQMXMHWHQDSUDYRL]YOHFLWHYWLþL]YWLþQLFH
SUHUHåLWHSULNOMXþQLNDEHOþLPEOLåMHQDSUDYLLQ
RGVWUDQLWHYUDWDGDRWURFLQHERGRL]SRVWDYOMHQL
HOHNWULþQHPXXGDUXDOLGDVHQHERGR]DSUOLY
QDSUDYR
yýHQDPHUDYDWHVWRQDSUDYR]PDJQHWQLPLWHVQLOLYUDW
]DPHQMDWLVWDUHMãRQDSUDYR]Y]PHWQLP]DNOHSRP
]DSDKRPQDYUDWLKDOLSRNURYXY]PHWQL]DNOHS
RQHPRJRþLWHSUHGHQ]DYUåHWHVWDURQDSUDYR7DNR
QHERSUHGVWDYOMDODVPUWQHQHYDUQRVWL]DRWURND
6SORãQDYDUQRVWQDQDYRGLOD
3R]RU3UH]UDþHYDOQHRGSUWLQHQDMQHERGR
RYLUDQH
y1DSUDYDMHQDPHQMHQDKUDPELåLYLOLQDOLSLMDþH
YRELþDMQHPJRVSRGLQMVWYXNRWMHRSLVDQRYWHK
QDYRGLOLK]DXSRUDER
y=DSRVSHãHYDQMHRGWDMHYDQMDQHXSRUDEOMDMWH
PHKDQVNHQDSUDYHDOLXPHWQLKVUHGVWHY
y9KODGLOQLKQDSUDYDKQHXSRUDEOMDMWHGUXJLK
HOHNWULþQLKQDSUDYNRWVRDSDUDWL]DVODGROHGUD]HQ
þHMLK]DWDQDPHQRGREULSURL]YDMDOHF
y1HSRãNRGXMWHKODGLOQHJDNURJRWRND
y=QRWUDMKODGLOQHJDNURJRWRNDQDSUDYHVHQDKDMD
KODGLOQRVUHGVWYRL]REXWDQ5DQDUDYQLSOLQ
]YLVRNRVWRSQMRRNROMVNHQHRSRUHþQRVWLNLSDMH
YVHHQRYQHWOMLY
3D]LWHGDVHPHGSUHYR]RPLQQDPHãþDQMHP
QDSUDYHQHSRãNRGXMHMRVHVWDYQLGHOLKODGLOQHJD
NURJRWRND
– L]RJLEDMWHVHRGSUWHPXRJQMXLQYLURPYåLJD
– WHPHOMLWRSUH]UDþLWHSURVWRUNMHUVWRMLQDSUDYD
y9VDNUãQRVSUHPLQMDQMHODVWQRVWLL]GHONDDOLVDPHJD
L]GHONDMHQHYDUQR3RãNRGEHNDEODODKNRSRY]URþLMR
NUDWHNVWLNSRåDULQDOLHOHNWULþQLXGDU
2SR]RULOR9VHHOHNWULþQHGHOHHOHNWULþQLNDEHO
YWLþNRPSUHVRUPRUD]DPHQMDWLSRREODãþHQ
]DVWRSQLNDOLXVSRVREOMHQRVHUYLVQRRVHEMH
(OHNWULþQHJDNDEODQLGRYROMHQRSRGDOMãHYDWL
3D]LWHGD]]DGQMLPGHORPQDSUDYHQHVWLVQHWHDOL
SRãNRGXMHWHYWLþD6WLVQMHQDOLSRãNRGRYDQYWLþVH
ODKNRSUHJUHMHLQSRY]URþLSRåDU
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
3RVNUELWHGDERVWHLPHOLGRVWRSGRHOHNWULþQHJD
YWLþDQDSUDYH
1HYOHFLWHHOHNWULþQHJDSULNOMXþQHJDNDEOD
ýHMHYWLþQLFD]DHOHNWULþQLYWLþ]UDKOMDQDYDQMRQH
YWLNDMWHYWLþD/DKNRSULGHGRHOHNWULþQHJDXGDUD
DOLSRåDUD
1DSUDYHQHVPHWHXSRUDEOMDWLEUH]QDPHãþHQHJD
SRNURYDåDUQLFH]DQRWUDQMRUD]VYHWOMDYR
y1DSUDYDMHWHåND%RGLWHSUHYLGQLNRMRSUHPLNDWH
y1HRGVWUDQMXMWHLQQHGRWLNDMWHVHHOHPHQWRY
YSUHGDOLK]DPU]RYDOQLNDþHLPDWHPRNUHYODåQH
URNHNHUODKNRSULGHGRRGUJQLQDOLR]HEOLQQDNRåL
y1DSUDYDQHVPHELWLGOMHþDVDL]SRVWDYOMHQD
QHSRVUHGQHPXVRQFX
9VDNRGQHYQDXSRUDED
y1DSODVWLþQHGHOHYQDSUDYLQHSRVWDYOMDMWHYURþLK
SUHGPHWRY
y9QDSUDYLQHVKUDQMXMWHYQHWOMLYHJDSOLQDLQWHNRþLQH
NHUODKNRHNVSORGLUDWD
yäLYLOQHSRVWDYOMDMWHQHSRVUHGQRREL]VWRSQRRGSUWLQR
]D]UDNQD]DGQMLVWHQL
y2GWDMDQH]DPU]QMHQHKUDQHQHVPHWHSRQRYQR
]DPU]QLWL
1DPHVWLWHY
3RPHPEQR3ULSULNOMXþHYDQMXHOHNWULNHVNUEQR
XSRãWHYDMWHQDYRGLODSRGDQDYXVWUH]QLKRGVWDYNLK
y5D]SDNLUDMWHQDSUDYRLQSUHYHULWHDOLMHPRUGD
SRãNRGRYDQD3RãNRGRYDQHQDSUDYHQHSULNOMXþXMWH
0RUHELWQHSRãNRGEHWDNRMVSRURþLWHSURGDMDOFX
9WHPSULPHUXREGUåLWHHPEDODåR
y3UHGSULNOMXþLWYLMRQDSUDYHMHSULSRURþOMLYRSRþDNDWL
YVDMãWLULXUHGDROMHVWHþHQD]DMYNRPSUHVRU
y3RVNUELWH]D]DGRVWQRNURåHQMH]UDNDRNROLQDSUDYH
GDVHQHSUHJUHMHýHåHOLWHGRVHþLXVWUH]QR
]UDþHQMHXSRãWHYDMWHQDYRGLODNLVRSRPHPEQD]D
QDPHVWLWHY
yýHMHPRåQRQDMERKUEWQDVWUDQL]GHONDREVWHQL
6WHPVHL]RJQHWHPRåQRVWLGDELVHGRWDNQLOL
YURþLKGHORYNRPSUHVRUNRQGHQ]DWRULQQDWD
QDþLQSUHSUHþLWHPRUHELWQHRSHNOLQH
y1DSUDYDQHVPHVWDWLYEOLåLQLUDGLDWRUMHYDOL
ãWHGLOQLNRY
y3RVNUELWHGDERYWLþGRVHJOMLYWXGLSRQDPHVWLWYL
QDSUDYH
y3ULNOMXþLWHOHQDYRGRYRGQLVLVWHPVSLWQRYRGR
6HUYLV
y3UHGSDNLUDQD]DPU]QMHQDåLYLODVKUDQMXMWHYVNODGX
]QDYRGLOLSURL]YDMDOFD]DPU]QMHQLKåLYLO
y9VDHOHNWULþQDGHODSRWUHEQD]DVHUYLVLUDQMH
QDSUDYHPRUDL]YHVWLXVSRVREOMHQHOHNWULþDUDOL
VWURNRYQRXVSRVREOMHQDRVHED
y6WURJRMHWUHEDXSRãWHYDWLSULSRURþLOD]DVKUDQMHYDQMH
SURL]YDMDOFDQDSUDYH2JOHMWHVLXVWUH]QDQDYRGLOD
y,]GHOHNODKNRVHUYLVLUDVDPRSRREODãþHQVHUYLVHUNL
PRUDXSRUDEOMDWLVDPRRULJLQDOQHQDGRPHVWQHGHOH
y9]DPU]RYDOQLNQHQDODJDMWHJD]LUDQHSLMDþHNHU
XVWYDUMDSULWLVNQDYVHEQLNNLJDODKNRUD]QHVHWHU
SRVOHGLþQRSRãNRGXMHQDSUDYR
9DUVWYRRNROMD
y6ODGROHGQHOXþNHODKNRSRY]URþLMRR]HEOLQHþHMLK
]DXåLMHWHQHSRVUHGQRL]]DPU]RYDOQLND
9]GUåHYDQMHLQþLãþHQMH
y3UHGY]GUåHYDQMHPL]NORSLWHQDSUDYRLQL]WDNQLWHYWLþ
L]YWLþQLFH
y1DSUDYHQHþLVWLWHVNRYLQVNLPLSUHGPHWL
y=DRGVWUDQMHYDQMHLYMDL]QDSUDYHQHXSRUDEOMDMWH
RVWULKSUHGPHWRY8SRUDELWHSODVWLþQRVWUJDOR
7DQDSUDYDQHYVHEXMHSOLQRYNLELãNRGRYDOL
R]RQVNHPXSODãþXQHYKODGLOQHPNURJRWRNXQH
YL]RODFLMVNHPPDWHULDOX1DSUDYHQLGRYROMHQR
RGVWUDQMHYDWLVNXSDM]PHVWQLPLRGSDGNLLQVPHWPL
,]RODFLMVNDSHQDYVHEXMHYQHWOMLYHSOLQHQDSUDYR
PRUDWHRGVWUDQLWLYVNODGXVSUHGSLVLNLVRQDYROMRSUL
NUDMHYQLKREODVWHK3UHSUHþLWHSRãNRGEHKODGLOQH
HQRWHãHSRVHEHMQDKUEWQLVWUDQLRENRQGHQ]DWRUMX
0DWHULDOHXSRUDEOMHQHSULWHMQDSUDYLNLMLKR]QDþXMH
VLPERO ODKNRUHFLNOLUDWH
ýHMHYNOMXþHQSRNURYåDUQLFH
ýHLPDQDSUDYDIXQNFLMRVDPRGHMQHJDRGWDMHYDQMD
ýHMHYNOMXþHQYRGRYRGQLSULNOMXþHN
17
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
3UYDXSRUDED
ýLãþHQMHQRWUDQMRVWL
3UHGSUYRXSRUDERQDSUDYHRþLVWLWHQRWUDQMRVWLQYVR
QRWUDQMRRSUHPR]PODþQRYRGRLQEODJLPPLORPGD
RGVWUDQLWHWLSLþHQYRQMSRQRYHPWHUQDWRWHPHOMLWR
SRVXãLWH
3RPHPEQR1HXSRUDEOMDMWHGHWHUJHQWRYDOLJURELK
SUDãNRYNHUODKNRSRãNRGXMHWHSUHPD]
8SUDYOMDOQDSORãþD
8SUDYOMDOQDSORãþDLQSULND]RYDOQLN
SULWLVQLWHWLSNRª6XSHU)UHH]H©LQOXþNDª6XSHU©ER
SUHQHKDODVYHWLWL1DVYHWL
1DþLQDª6XSHU)UHH]H©QLPRJRþHSUHNLQLWL
VDPRGHMQR3UHNLQLWHYMHPRåQDOHVSRQRYQLP
SULWLVNRPWLSNH
*XPE]DQDVWDYLWHYWHPSHUDWXUH
*XPEVHXSRUDEOMD]DQDVWDYLWHYWHPSHUDWXUHY
]DPU]RYDOQLNX
y3RORåDMª0LQ©±0U]OR
y3RORåDMª1RUPDO©±+ODGQHMHRELþDMQDQDVWDYLWHY
y3RORåDMª0D[©±1DMKODGQHMH
7LSNDª6XSHU)UHH]H©
ýHåHOLWHKLWHUSDGHFWHPSHUDWXUHY]DPU]RYDOQLNX
SULWLVQLWHWRWLSNRLQ]DVYHWLODEROXþNDª6XSHU©
ýHåHOLWHSUHNLQLWLQDþLQª6XSHU)UHH]H©SRQRYQR
/XþNDª$ODUP©
,QGLNDWRUSUHYLVRNHWHPSHUDWXUHýHQDSUDYD
GDOMþDVDQHGHOXMHQSUYþDVXGDOMãHJDL]SDGD
HOHNWULþQHJDWRNDVHWHPSHUDWXUDYQRWUDQMRVWL
GYLJQH.RMHWHPSHUDWXUDYLãMDRG°&RESRQRYQL
Y]SRVWDYLWYLQDSDMDQMD]DVYHWLOXþNDª$ODUP©/XþND
$ODUPVDPRGHMQRSUHQHKDVYHWLWLNRWHPSHUDWXUDY
QRWUDQMRVWLSDGHSRG°&
/XþNDª3RZHU©
,QGLNDWRUHOHNWULþQHJDQDSDMDQMD
9VDNRGQHYQDXSRUDED
=DPU]RYDQMHVYHåLKåLYLO
y=DPU]RYDOQLNMHSULPHUHQ]D]DPU]RYDQMHVYHåLK
åLYLOLQGROJRWUDMQRVKUDQMHYDQMH]DPU]QMHQLKLQ
JORERNR]DPU]QMHQLKåLYLO
y6YHåDåLYLODNLMLKåHOLWH]DPU]QLWLSRORåLWHYVSRGQML
SUHGDO
y1DMYHþMDNROLþLQDåLYLONLMLKODKNR]DPU]QHWHY
XUDKMHQDYHGHQDQDSORãþLFL]DWHKQLþQH
QDYHGEHR]QDNLYQRWUDQMRVWLQDSUDYH
3RPHPEQR9SULPHUXQHQDPHUQHJDRGWDMDQMD
QSUþHMHL]SDGHOHNWULþQHJDWRNDGDOMãLRGYUHGQRVWL
QDYHGHQHYUD]SUHGHOQLFLWHKQLþQLKSRGDWNRYSRG
ªýDVQDUDãþDQMDWHPSHUDWXUH©PRUDWHRGWDMDQDåLYLOD
SRUDELWLKLWURDOLWDNRMVNXKDWLLQSRQRYQR]DPU]QLWL
2GPU]RYDQMH
*ORERNR]DPU]QMHQDDOL]DPU]QMHQDåLYLODODKNRSUHG
XSRUDERRGPU]QHWHY]DPU]RYDOQHPSUHGHONXDOLSUL
VREQLWHPSHUDWXULRGYLVQRRGUD]SRORåOMLYHJDþDVD
y3RVWRSHN]DPU]RYDQMDWUDMDXUYWHPþDVXQH
GRGDMDMWHGUXJHKUDQH]D]DPU]RYDQMH
0DMKQHNRVHODKNR]DþQHWHSULSUDYOMDWLãH]DPU]QMHQH
QHSRVUHGQRL]]DPU]RYDOQLND9WHPSULPHUXER
SULSUDYDKUDQHWUDMDOHGOMH
6KUDQMHYDQMH]DPU]QMHQLKåLYLO
3ULSUDYDOHGHQLKNRFN
2ESUYHP]DJRQXDOLSRGDOMãHPþDVXQHXSRUDEH
3UHGHQåLYLODSRORåLWHYSUHGDOHQDMQDSUDYDYVDMGYH
XULGHOXMHSULYLãMLKQDVWDYLWYDK
18
7DQDSUDYDMHRSUHPOMHQD]HQLPDOLYHþSODGQML]D
SULSUDYROHGHQLKNRFN
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
.RULVWQLQDPLJLLQQDVYHWL
1DPLJL]D]DPU]RYDQMH
=DQDMEROMãLL]NRULVWHNSRVWRSND]DPU]RYDQMDMHQD
YROMRQHNDMSRPHPEQLKQDPLJRY
yQDMYHþMDNROLþLQDåLYLONLMLKODKNR]DPU]QHWHY
XUDKMHSULND]DQDQDSORãþLFL]DWHKQLþQH
QDYHGEH
yþHNRFNHOHGXXåLYDWHQHSRVUHGQRL]]DPU]RYDOQLND
ODKNRSRY]URþLMRR]HEOLQH
yQDYVDN]DYLWHNMHSULSRURþOMLYR]DEHOHåLWLGDWXP
]DPU]RYDQMDGDLPDWHSRGQDG]RURPþDV
VKUDQMHYDQMD
1DPLJL]DVKUDQMHYDQMH]DPU]QMHQLKåLYLO
ySRVWRSHN]DPU]RYDQMDWUDMDXU9WHPþDVXQH
VPHWHGRGDMDWLåLYLO]D]DPU]RYDQMH
=DQDMEROMãRXþLQNRYLWRVWQDSUDYHPRUDWHQDUHGLWL
QDVOHGQMH
y]DPU]XMWHOHNDNRYRVWQDVYHåDLQSRYVHPRþLãþHQD
åLYLOD
ySUHSULþDMWHVHGDMHLPHOSURGDMDOHF]DPU]QMHQD
åLYLODSULPHUQRVKUDQMHQD
ySULSUDYLWHPDMKQHSRUFLMHåLYLOGDERGRODKNRKLWUR
LQSRYVHP]DPU]QMHQDWHUGDERVWHODKNRSR]QHMH
RGWDMDOLOHåHOHQRNROLþLQR
ySRVNUELWHGDERGR]DPU]QMHQDåLYLODL]WUJRYLQHY
]DPU]RYDOQLNSUHQHVHQDYQDMNUDMãHPPRåQHPþDVX
yåLYLOD]DãþLWLWH]DOXPLQLMDVWRIROLMRDOLSROLHWLOHQRPLQ
VHSUHSULþDMWHGDVR]DYLWNLQHSURGXãQR]DSUWL
yVYHåDQH]DPU]QMHQDåLYLODVHQHVPHMRGRWLNDWLåH
]DPU]QMHQLKåLYLONHUQDWDQDþLQSUHSUHþLWHSRUDVW
WHPSHUDWXUHVOHGQMLK
yYUDWQHRGSLUDMWHSRJRVWRLQMLKQHSXãþDMWHRGSUWLK
GDOMNRWMHSRWUHEQR
yRGWDMDQDåLYLODVHKLWURSRNYDULMRLQMLKQHVPHWH
SRQRYQR]DPU]QLWL
yQHSUHNRUDþLWHREGREMD]DPU]RYDQMDNLJDQDYHGH
SURL]YDMDOHFåLYLO
yQHPDVWQDåLYLODODKNRODåMHLQGDOMþDVDVKUDQMXMHWH
RGPDVWQLKVROVNUDMãDGRERVKUDQMHYDQMDåLYLO
9]GUåHYDQMHLQþLãþHQMH
ýLãþHQMH
,]KLJLHQVNLKUD]ORJRYMHWUHEDQRWUDQMRVWQDSUDYH
YNOMXþQR]QRWUDQMRRSUHPRUHGQRþLVWLWL
3R]RU0HGþLãþHQMHPQDSUDYDQHVPHELWL
SULNOMXþHQDQDHOHNWULþQRRPUHåMH2EVWDMD
QHYDUQRVWHOHNWULþQHJDXGDUD3UHGþLãþHQMHPQDSUDYR
L]NORSLWHLQL]YOHFLWHYWLþL]YWLþQLFHDOLL]NORSLWHR]
L]NOMXþLWHRGNORSQLNDOLYDURYDONR1DSUDYHQHþLVWLWHV
SDUQLPþLVWLOQLNRP9ODJDVHODKNRQDEHUHYHOHNWULþQLK
VHVWDYQLKGHOLKNDUSUHGVWDYOMDQHYDUQRVWHOHNWULþQHJD
XGDUD9URþLKODSLODKNRSRãNRGXMHMRSODVWLþQHGHOH
1DSUDYDPRUDELWLVXKDSUHGHQMR]DþQHWHSRQRYQR
XSRUDEOMDWL
3RPHPEQR(WHULþQDROMDLQRUJDQVNDWRSLODODKNR
QDSDGHMRSODVWLþQHGHOHQSUOLPRQRYVRNDOLVRN
SRPDUDQþQHOXSLQHPDVOHQDNLVOLQDþLVWLODNL
YVHEXMHMRRFHWQRNLVOLQR
y2GVWUDQLWHåLYLODL]]DPU]RYDOQLND'REURSRNULWDMLK
VKUDQLWHQDKODGQHP
y,]NORSLWHQDSUDYRLQL]YOHFLWHYWLþL]YWLþQLFHDOL
L]NORSLWHR]L]NOMXþLWHRGNORSQLNDOLYDURYDONR
y1DSUDYRLQQRWUDQMRRSUHPRRþLVWLWHVNUSRLQPODþQR
YRGR3RþLãþHQMXREULãLWHVVYHåRYRGRLQRVXãLWH
y1DNRSLþHQSUDKQDNRQGHQ]DWRUMXSRYHþDSRUDER
HOHNWULþQHHQHUJLMH=DWRHQNUDWOHWQRNRQGHQ]DWRU
QDKUEWQLVWUDQLQDSUDYHSUHYLGQRRþLVWLWH]PHKNR
NUWDþNRDOLVVHVDOQLNRP
y.RMHYVHVXKRQDSUDYRSRQRYQR]DþQLWH
XSRUDEOMDWL
2GWDMHYDQMH]DPU]RYDOQLND
9]DPU]RYDOQLNXVHSRVWRSRPDQDEHUHLYMH7UHEDJD
MHRGVWUDQLWL
y3RVNUELWHGDWDNãQHVQRYLQHSULGHMRYVWLN]GHOL
QDSUDYH
y1HXSRUDEOMDMWHJURELKþLVWLOQLKVUHGVWHY
19
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
=DVWUJDQMHLYMDQLNROLQHXSRUDEOMDMWHRVWULKNRYLQVNLK
SULSRPRþNRYVDMODKNRSRãNRGXMHWH]DPU]RYDOQLN
9HQGDUSDNRVHOHGYQRWUDQMRVWL]HOR]GHEHOLMHWUHED
FHORWQRRGWDMHYDQMHL]YHVWLQDQDVOHGQMLQDþLQ
yL]YOHFLWHYWLþL]RPUHåQHYWLþQLFH
yRGVWUDQLWHVKUDQMHQDåLYLODRYLMWHMLKYYHþSODVWL
þDVRSLVQHJDSDSLUMDLQMLKSRVWDYLWHQDKODGQRPHVWR
yYUDWDSXVWLWHRGSUWDLQSRGQDSUDYRSRVWDYLWH
SRVRGR]D]ELUDQMHRGWDMDQHYRGH
yNRMHRGWDMHYDQMHNRQþDQRWHPHOMLWRRVXãLWH
QRWUDQMRVW
yYWLþSRQRYQRYWDNQLWHYYWLþQLFR]DSRQRYHQYNORS
QDSUDYH
.DMVWRULWHYSULPHUX«
3R]RU3UHGRGSUDYOMDQMHPWHåDYL]NORSLWH
QDSDMDQMH7HåDYHNLQLVRRSLVDQHYWHP
SULURþQLNXQDMRGSUDYLVDPRXVSRVREOMHQLHOHNWULþDUDOL
XVSRVREOMHQDRVHED
7HåDYD
1DSUDYDQHGHOXMH
3RPHPEQR0HGRELþDMQLPGHORYDQMHPVHSRMDYLMR
QHNDWHUL]YRNLNRPSUHVRUNURåHQMHKODGLOQHJD
VUHGVWYD
0RåHQY]URN
1DSUDYDQLYNORSOMHQD
9NORSLWHQDSUDYR
9WLþQLYWDNQMHQYYWLþQLFRDOLMH]UDKOMDQ
9WDNQLWHYWLþYYWLþQLFR
9DURYDONDMHSUHJRUHODDOLMHRNYDUMHQD
3UHYHULWHYDURYDONRLQMRSRSRWUHEL
]DPHQMDMWH
9WLþQLFDMHRNYDUMHQD
1HSUDYLOQRVWLYHOHNWULþQHPRPUHåMXPRUD
RGSUDYLWLHOHNWULþDU
1DSUDYDSUHPRþQR 7HPSHUDWXUDMHSUHQL]NDDOLSDQDSUDYD
]DPU]XMH
GHOXMHYQDþLQXª6XSHU)UHH]H©
äLYLODQLVRGRYROM
]DPU]QMHQD
0RþQRQDELUDQMH
LYMDQDWHVQLOXYUDW
1HQDYDGQL]YRNL
5HãLWHY
5HJXODWRUWHPSHUDWXUH]DþDVQRREUQLWHQD
YLãMRWHPSHUDWXURDOLSULWLVQLWHWLSNRª6XSHU
)UHH]H©]D]DXVWDYLWHYQDþLQD6XSHU
)UHH]H
7HPSHUDWXUDQLSUDYLOQRQDVWDYOMHQD
2JOHMWHVLSUYRWQLUD]GHOHNXSUDYOMDOQH
SORãþH
9UDWDVRELODRGSUWDGDOMþDVD
9UDWDLPHMWHRGSUWDOHWROLNRþDVDNRWMH
SRWUHEQR
9]DGQMLKXUDKVWHYQDSUDYRVKUDQLOL
YHþMRNROLþLQRWRSOLKåLYLO
5HJXODWRUWHPSHUDWXUH]DþDVQRREUQLWHQD
QLåMRWHPSHUDWXUR
1DSUDYDVWRMLYEOLåLQLWRSORWQHJDYLUD
2JOHMWHVLUD]GHOHNPHVWRQDPHVWLWYH
7HVQLORYUDWQHWHVQL
3UHYLGQRVHJUHMWHSUHGHOHQDWHVQLOXYUDW
NMHUQHWHVQLGREURVVXãLOQLNRP]DODVH
QDYLãMRWHPSHUDWXUR6RþDVQRURþQR
REOLNXMWHVHJUHWRWHVQLORYUDWGDVHER
SUDYLOQRSULOHJDOR
1DSUDYDQLL]UDYQDQD
3RQRYQRQDVWDYLWHQRJH
1DSUDYDVHGRWLNDVWHQHDOLGUXJLK
SUHGPHWRY
0DOFHSUHPDNQLWHQDSUDYR
6HVWDYQLGHOQSUFHYQDKUEWQLVWUDQL
QDSUDYHVHGRWLNDGUXJHJDGHODQDSUDYH
DOLVWHQH
3RSRWUHELVHVWDYQLGHOSUHYLGQR
RGPDNQLWH
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
ýHVHQDSDNDYGHORYDQMXSRQRYLVHREUQLWHQD
VHUYLVQLFHQWHU
2SLVPRGHOD
0RG
7LSRGDWNLVRSRWUHEQL]DKLWURLQSUDYLOQRSRPRþ
7XNDM]DEHOHåLWHSRWUHEQHSRGDWNHJOHMWHSORãþLFR]D
WHKQLþQHQDYHGEH
âWHYLONDL]GHOND
31&
6HULMVNDãWHYLOND
61
7HKQLþQLSRGDWNL
=DGRGDWQHWHKQLþQHLQIRUPDFLMHVLRJOHMWHWHKQLþQH
QDYHGEHQDQRWUDQMLOHYLVWUDQLQDSUDYHLQHQHUJLMVNL
QDOHSNL
0HUH
9LãLQD
PP
âLULQD
PP
*ORELQD
PP
ýDVQDUDãþDQMDWHPSHUDWXUH
1XU
1DPHVWLWHY
3UHGQDPHVWLWYLMRQDSUDYHVL]DUDGLODVWQH
YDUQRVWLLQSUDYLOQHJDGHORYDQMDVNUEQRSUHEHULWH
9DUQRVWQDQDYRGLOD
1DPHVWLWHY
7RQDSUDYRQDPHVWLWHYSURVWRUXVWHPSHUDWXURNL
XVWUH]DNOLPDWVNHPXUD]UHGXNLMHQHYHGHQQDSORãþLFL
]DWHKQLþQHQDYHGEHQDSUDYH
.OLPDWVNLUD]UHG
SN
7HPSHUDWXUDRNROMD
°&GR°C
N
°&GR°C
67
°&GR°C
7
°&GR°C
0HVWRQDPHVWLWYH
1DSUDYDQDMERSRVWDYOMHQDþLPGOMHRGYLURYWRSORWH
NRWVRUDGLDWRUMLJUHOFLQHSRVUHGQDVRQþQDVYHWORED
LWG=DJRWRYLWHQHPRWHQRNURåHQMH]UDNDQDKUEWQL
VWUDQLRKLãMD=D]DJRWRYLWHYQDMEROMãHJDGHORYDQMDþH
MHQDSUDYDSRVWDYOMHQDSRGYLVHþRVWHQVNRHQRWRPRUD
ELWLQDMPDQMãDUD]GDOMDPHGYUKRPRKLãMDLQVWHQVNR
HQRWRQDMPDQMPPýHMHPRåQRQDMQDSUDYD
QHERSRVWDYOMHQDSRGYLVHþLPLVWHQVNLPLHQRWDPL
1DWDQþQRQDPHVWLWHYYYRGRUDYQROHJRGRVHåHWH]HQR
DOLYHþQDVWDYOMLYLPLQRJDPLQDGQXRKLãMD
2SR]RULOR2PRJRþHQDPRUDELWLL]NOMXþLWHY
QDSUDYHL]QDSDMDQMDYWLþPRUDELWLSRQDPHVWLWYL
]DWRHQRVWDYQRGRVWRSHQ
3ULNOMXþLWHYQDHOHNWULþQRRPUHåMH
3UHGSULNOMXþLWYLMRQDSUDYHVHSUHSULþDMWHGDVH
QDSHWRVWLQIUHNYHQFDVSORãþLFH]DWHKQLþQHQDYHGEH
XMHPDWD]YDãRKLãQRHOHNWULþQRQDSHOMDYR1DSUDYD
PRUDELWLR]HPOMHQD=DWRLPDYWLþQDSDMDOQHJD
NDEODYDUQRVWQLNRQWDNWýHYWLþQLFDKLãQHHOHNWULþQH
QDSHOMDYHQLR]HPOMHQDQDSUDYRSULNOMXþLWHQDGUXJR
R]HPOMLWHYYVNODGX]YHOMDYQLPLSUHGSLVLSUHGWHPSD
VHSRVYHWXMWH]XVSRVREOMHQLPHOHNWULþDUMHP
3URL]YDMDOHFQHSUHY]HPDRGJRYRUQRVWLYSULPHUX
QHXSRãWHYDQMD]JRUQMLKYDUQRVWQLKQDYRGLO1DSUDYDMH
L]GHODQDYVNODGX]GLUHNWLYDPL(*6
21
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Namestitev
POMEMBNO
Za prezračevanje okoli hladilne naprave je potrebno
zagotoviti prostor. Razdalja med dvema stranicama in
zgornjim delom naprave mora biti vsaj 100mm ter med
zadnjim delom naprave in steno vsaj 50mm.
100
50
100
100
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
øoLQGHNLOHU
*YHQOLNELOJLOHUL BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB 2
øONNXOODQÕPBB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB 25
.RQWUROSDQHOLBB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB 25
*QONNXOODQÕP BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB 25
<DUDUOÕLSXoODUÕYHELOJLOHUB BB BB BB BB BB BB BB BB 2
%DNÕPYHWHPL]OLNBB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB 2
6HUYLVLDUDPDGDQ|QFHBB BB BB BB BB BB BB BB BB 27
7HNQLNYHULOHU BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB 28
0RQWDM BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB 28
dHYUH\OHLOJLOLELOJLOHUBB BB BB BB BB BB BB BB BB BB 29
gQFHGHQX\DUÕGDEXOXQPDNVÕ]ÕQGH÷LúWLULOHELOLU
*YHQOLNELOJLOHUL
*HQHOHPQL\HW
.HQGLJYHQOL÷LQL]YHFLKD]ÕQGR÷UXNXOODQÕPÕLoLQ
FLKD]ÕPRQWHHWPHGHQYHLONNH]NXOODQPDGDQ|QFHEX
NXOODQPDNÕODYX]XQXLSXoODUÕYHX\DUÕELOJLOHULGHGDKLO
ROPDN]HUHGLNNDWOLFHRNX\XQ*HUHNVL]KDWDODUGDQYH
ND]DODUGDQNDoÕQPDNLoLQFLKD]ÕNXOODQDQWPNLúLOHULQ
FLKD]ÕQNXOODQÕPÕ\ODYHJYHQOLN|]HOOLNOHUL\OHLOJLOL
ELOJL\HVDKLSROPDVÕ|QHPOLGLU%XNÕODYX]XVDNOD\ÕQ
YHFLKD]EDúNDELU\HUHWDúÕQGÕ÷ÕQGDYH\DVDWÕOGÕ÷ÕQGD
EHUDEHULQGHYHULQE|\OHFHFLKD]ÕNXOODQDFDNGL÷HU
NLúLOHULQGHFLKD]ÕQNXOODQÕPÕYHJYHQOLNLoLQ\DSÕOPDVÕ
JHUHNHQOHUKDNNÕQGDELOJLVDKLELROPDVÕVD÷ODQPÕúROXU
y%XFLKD]NXOODQPDNÕODYX]XQGDDoÕNODQGÕ÷ÕJLELELU
HYGHNXOODQÕODQ\L\HFHNYHYH\DLoHFHNOHULPXKDID]D
HWPHNDPDFÕ\ODUHWLOPLúWLU
hUHWLFL¿UPDLKPDOOHUGHQND\QDNODQDQ]DUDUODUGDQ
VRUXPOXROPDGÕ÷ÕQGDQNHQGLFDQYHPDOJYHQOL÷LQL]
LoLQEXNXOODQÕFÕWDOLPDWODUÕQGDNLX\DUÕODUÕGLNNDWHDOÕQ
y6R÷XWXFXGHYUHVLQH]DUDUYHUPH\LQ
dRFXNODUÕQYHWHKOLNH\HDoÕNNLúLOHULQJYHQOL÷L
y%XFLKD]¿]LNVHOGX\XPVDOYH\D]LKLQVHONDSDVLWHVL
GúNNLúLOHUoRFXNODUGDGDKLOYH\D\HWHUOLELOJL
YHGHQH\LPHVDKLSROPD\DQNLúLOHUWDUDIÕQGDQ
\DQODUÕQGDJYHQOLNOHULQGHQVRUXPOXYHFLKD]ÕQ
NXOODQÕPÕ\ODLOJLOLELOJLYHUHQYHJ|]HWOH\HQELUNLúL
ROPDGÕNoDNXOODQÕOPDPDOÕGÕUdRFXNODUÕQFLKD]OD
R\QDPDGÕNODUÕQGDQHPLQRODFDNúHNLOGHJ|]HWLP
DOWÕQGDWXWXOPDVÕJHUHNLU
y7PDPEDODMPDO]HPHOHULQLoRFXNODUGDQX]DNWXWXQ
%R÷XOPDULVNLEXOXQPDNWDGÕU
y(÷HUFLKD]ÕHOGHQoÕNDUÕ\RUVDQÕ]oRFXNODUÕHOHNWULN
oDUSPDVÕQDYHFLKD]ÕQLoLQGHNLOLWOLNDOPD\DNDUúÕ
NRUXPDNLoLQ¿úLQLSUL]GHQoHNLQHOHNWULNNDEORVXQX
NHVLQPPNQROGX÷XQFDFLKD]D\DNÕQNÕVPÕQGDQ
YHNDSÕVÕQÕoÕNDUÕQ
y(÷HUPÕNQDWÕVOÕNDSÕFRQWDODUÕRODQEXFLKD]
NDSÕVÕQGDYH\DNDSD÷ÕQGD\D\OÕELUNLOLWGLO
PHNDQL]PDVÕRODQHVNLELUFLKD]ÕQ\HULQHDOÕQPÕú
LVHHVNLFLKD]ÕQÕ]ÕHOGHQoÕNDUPDGDQ|QFHNLOLW
PHNDQL]PDVÕQÕNXOODQÕOPD]KDOHJHWLULQ%XúHNLOGH
oRFXNODUÕQFLKD]ÕQLoLQGHNLOLWOLNDODUDNNHQGLOHULQH
]DUDUYHUPHOHULQL|QOHPLúROXUVXQX]
'LNNDW+DYDODQGÕUPDPHQIH]OHULQLWÕNDQPDVÕQÕ
|QOH\HUHNWHPL]KDOGHWXWXQ
y%X]o|]PHVUHFLQLKÕ]ODQGÕUPDNLoLQPHNDQLNELU
D\JÕWYH\DEDúNDVXQLELU\|QWHPNXOODQPD\ÕQ
yhUHWLFL¿UPDWDUDIÕQGDQRQD\ODQPDGÕ÷ÕVUHFHGL÷HU
HOHNWULNOLFLKD]ODUÕGRQGXUPD\DSPDPDNLQHOHULJLEL
VR÷XWXFXFLKD]ODUÕQLoLQGHNXOODQPD\ÕQ
y&LKD]ÕQVR÷XWXFXGHYUHVLQGHoHYUH\OHROGXNoDGRVW
GR÷DOELUJD]RODQYHEXQXQODELUOLNWH\DQÕFÕ|]HOOL÷L
RODQVR÷XWXFXL]REWDQ5DEXOXQPDNWDGÕU
&LKD]ÕQQDNOL\HVLYHPRQWDMÕVUHVLQFHVR÷XWXFX
GHYUHELOHúHQOHULQLQKLoELULQLQKDVDUJ|UPHGL÷LQGHQ
HPLQROXQ
– dÕSODNDWHúYHDWHúOHPHND\QDNODUÕQÕX]DNWXWXQ
– &LKD]ÕQ\HUOHúWLULOGL÷LRGD\ÕL\LFHKDYDODQGÕUÕQ
y%XUQQ|]HOOLNOHULQGHGH÷LúLNOLN\DSPDNYH\D
UQKHUKDQJLELUúHNLOGHGH÷LúWLUPHNWHKOLNHOLGLU
.DEORGDNLKHUKDQJLELUKDVDUELUNÕVDGHYUH\H
\DQJÕQDYHYH\DHOHNWULNoDUSPDVÕQDQHGHQ
RODELOLU
8\DUÕ+HUKDQJLHOHNWULNOLELUSDUoDHOHNWULN
NDEORVX¿úNRPSUHV|UVHUWL¿NDOÕELUVHUYLV
\HWNLOLVLYH\DNDOL¿\HELUVHUYLVSHUVRQHOLWDUDIÕQGDQ
GH÷LúWLULOPHOLGLU
(OHNWULNNDEORVXX]DWÕOPDPDOÕGÕU
(OHNWULN¿úLQLQFLKD]ÕQDUNDVÕQGDVÕNÕúÕS
H]LOPHGL÷LQGHQYH\D]DUDUJ|UPHGL÷LQGHQHPLQ
ROXQ6ÕNÕúÕSH]LOPLúYH\D]DUDUJ|UPúELUHOHNWULN
¿úLDúÕUÕÕVÕQDELOLUYHELU\DQJÕQDQHGHQRODELOLU
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
&LKD]ÕQHOHNWULN¿úLQHHULúHELOGL÷LQL]GHQHPLQ
ROXQ
(OHNWULNNDEORVXQXoHNPH\LQ
(OHNWULNSUL]LJHYúHNLVHHOHNWULN¿úLQLWDNPD\ÕQ
(OHNWULNoDUSPDVÕYH\D\DQJÕQULVNLV|]
NRQXVXGXU
&LKD]ÕGDKLOLD\GÕQODWPDODPEDVÕQÕQNDSD÷Õ
ROPDGDQoDOÕúWÕUPD\ÕQ
y%XFLKD]D÷ÕUGÕU7DúÕUNHQGLNNDWOLROXQPDOÕGÕU
y(÷HUHOOHULQL]QHPOLÕVODNLVHGRQGXUXFXGDQELU
úH\oÕNDUPD\ÕQYH\DGRNXQPD\ÕQDNVLKDOGH
FLOGLQL]WDKULúRODELOLUYH\DGRQPD\DVR÷XN
\DQÕ÷ÕQDQHGHQRODELOLU
y&LKD]ÕX]XQVUHGR÷UXGDQJQHúÕúÕ÷ÕQDPDUX]
EÕUDNPD\ÕQ
*QONNXOODQÕP
y6ÕFDNQHVQHOHULFLKD]ÕQLoLQGHNLSODVWLNSDUoDODUÕQ
]HULQHNR\PD\ÕQ
y<DQÕFÕJD]YHVÕYÕODUÕFLKD]DNR\PD\ÕQoQN
EXQODUSDWOD\DELOLU
y<L\HFHNOHULGR÷UXGDQDUNDSDQHOGHNLKDYDoÕNÕúÕQD
\HUOHúWLUPH\LQ
y'RQPXú\L\HFHNOHUEX]Xo|]OGNWHQVRQUDWHNUDU
GRQGXUXOPDPDOÕGÕU
0RQWDM
gQHPOL(OHNWULNED÷ODQWÕVÕLoLQLOJLOLSDUDJUDÀDUGD
YHULOHQWDOLPDWODUDGLNNDWOLFHX\XQ
y&LKD]ÕDPEDODMÕQGDQoÕNDUÕQYHKDVDUROXSROPDGÕ÷ÕQÕ
NRQWUROHGLQ(÷HUKDVDUYDUVDFLKD]ÕQ¿úLQLSUL]H
WDNPD\ÕQ2ODVÕKDVDUODUÕGHUKDOVDWÕQDOGÕ÷ÕQÕ]\HUH
ELOGLULQ%|\OHELUGXUXPGDDPEDODMÕDWPD\ÕQ
y<D÷ÕQNRPSUHV|UHJHULDNPDVÕQÕVD÷ODPDNLoLQ
FLKD]ÕQ¿úLQLWDNPDGDQ|QFHHQD]G|UWVDDW
EHNOHPHQL]|QHULOLU
y&LKD]oHYUHVLQGH\HWHUOLKDYDGRODúÕPÕROGX÷XQGDQ
HPLQROXQDNVLWDNGLUGHFLKD]DúÕUÕÕVÕQDELOLU
<HWHUOLKDYDODQGÕUPDVD÷ODPDNLoLQPRQWDMODLOJLOL
WDOLPDWODUDX\XQ
y2ODVÕ\DQPDODUÕ|QOHPHNLoLQFLKD]ÕQVÕFDN
SDUoDODUÕQDNRPSUHV|U\R÷XúWXUXFX
GRNXQXOPDVÕQÕHQJHOOHPHNDPDFÕ\ODFLKD]ÕQDUND
NÕVPÕPPNQVHELUGXYDUD\DVODQPDOÕGÕU
y&LKD]NDORULIHUYH\DSLúLUPHFLKD]ODUÕQÕQ\DNÕQÕQD
\HUOHúWLULOPHPHOLGLU
y&LKD]PRQWHHGLOGLNWHQVRQUDHOHNWULNSUL]LQLQ
HULúLOHELOLUNRQXPGDNDOGÕ÷ÕQGDQHPLQROXQ
y6DGHFHLoLOHELOLUNDOLWHGHNLVXND\QDNODUÕQDED÷OD\ÕQ
6HUYLV
y+D]ÕUGRQPXú\L\HFHNOHULGRQPXúJÕGDUHWLFLVLQLQ
WDOLPDWODUÕQDJ|UHPXKDID]DHGLQ
y&LKD]ÕQVHUYLVLúOHPLLoLQ\DSÕOPDVÕJHUHNHQ
HOHNWULNOHLOJLOLKHUKDQJLELULúNDOL¿\HELUHOHNWULNoL
YH\DX]PDQELUNLúLWDUDIÕQGDQ\DSÕOPDOÕGÕU
y&LKD]UHWLFLVLQLQ\L\HFHNOHULQVDNODQPDVÕLOHLOJLOL
|QHULOHULQHPXWODNDX\JXQKDUHNHWHGLOPHOLGLUøOJLOL
WDOLPDWODUDEDNÕQ
y%XUQQVHUYLVLúOHPOHULELU\HWNLOLVHUYLVWDUDIÕQGDQ
\DSÕOPDOÕYHVDGHFHRULMLQDO\HGHNSDUoDODU
NXOODQÕOPDOÕGÕU
y'RQGXUXFX\DNDUERQDWOÕYH\DJD]OÕLoHFHNOHU
NR\PD\ÕQoQNEXVÕYÕODUEXOXQGXNODUÕNDEÕQ
LoLQGHEDVÕQoROXúWXUXUYHVRQXoRODUDNSDWOD\ÕS
FLKD]ÕQKDVDUJ|UPHVLQHQHGHQRODELOLU
dHYUH.RUXPDVÕ
ydXEXNGRQGXUPDODUH÷HUFLKD]GDQoÕNDUÕOÕU
oÕNDUÕOPD]GLUHNWWNHWLOLUVHGRQ\DQÕNODUÕQDQHGHQ
RODELOLU
%DNÕPYHWHPL]OLN
y%DNÕPGDQ|QFHFLKD]ÕNDSD\ÕQYHHOHNWULN¿úLQL
SUL]GHQoHNLQ
y&LKD]ÕPHWDOQHVQHOHUNXOODQDUDNWHPL]OHPH\LQ
%XFLKD]ÕQVR÷XWXFXGHYUHVLQGHYH\DOÕWÕP
PDO]HPHOHULQGHR]RQWDEDNDVÕQD]DUDUYHUHQ
JD]ODUEXOXQPD]%XFLKD]NHQWVHODWÕNODUYHo|SOHUOH
ELUOLNWHDWÕOPDPDOÕGÕU<DOÕWÕPN|S÷\DQÕFÕJD]ODU
LoHULUFLKD]\HUHO\|QHWLPOHUGHQHGLQHELOHFH÷LQL]
\|QHWPHOLNOHUHX\JXQRODUDNDWÕOPDOÕGÕU6R÷XWPD
QLWHVLQH|]HOOLNOHGHÕVÕHúDQM|U\DNÕQÕQGDNLNÕVPD
]DUDUJHOPHVLQL|QOH\LQ%XFLKD]GDNXOODQÕODQ
VHPERO\OHLúDUHWOLPDO]HPHOHUJHULG|QúPOGU
%LUD\GÕQODWPDNDSD÷ÕYDUVD
&LKD]1RIURVWLVH
%LUVXED÷ODQWÕVÕYDUVD
y&LKD]ÕQEX]XQXWHPL]OHPHNLoLQNHVNLQQHVQHOHU
NXOODQPD\ÕQ3ODVWLNELUND]Õ\ÕFÕNXOODQÕQ
24
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
øONNXOODQÕP
øoNÕVPÕQWHPL]OL÷L
&LKD]ÕLONNH]NXOODQPDGDQ|QFH\HQLELUUQQVDKLS
ROGX÷XWLSLNNRNX\XJLGHUPHNLoLQFLKD]ÕQLoNÕVPÕQÕ
YHGDKLOLDNVHVXDUODUÕQÕÕOÕNVXYHELUD]Q|WUVDEXQ
NXOODQDUDN\ÕND\ÕQYHGDKDVRQUDL\LFHNXUXOD\ÕQ
gQHPOL&LKD]ÕQNDSODPDVÕQD]DUDUYHUGLNOHULQGHQ
GHWHUMDQYH\DDúÕQGÕUÕFÕWR]WHPL]OLNUQOHUL
NXOODQPD\ÕQ
.RQWUROSDQHOL
.RQWUROSDQHOLYH*|VWHUJH
³6XSHU)UHH]H´WXúXQDWHNUDUEDVÕQ³6XSHU´ÕúÕ÷Õ
V|QHFHNWLUøSXoODUÕ
³6XSHU)UHH]H´PRGXRWRPDWLNRODUDNGXUGXUXODPD]
6DGHFHWXúDWHNUDUEDVÕODUDNGXUGXUXODELOLU
6ÕFDNOÕND\DUG÷PHVL
%XG÷PHGRQGXUXFXE|OPHVLQLQVÕFDNOÕ÷ÕQÕD\DUODPDN
LoLQNXOODQÕOÕU
y³0LQ´NRQXPX±6R÷XN
y³1RUPDO´NRQXPX±'DKDVR÷XNQRUPDOD\DU
y³0D[´NRQXPX±(QVR÷XN
³6XSHU)UHH]H´WXúX
'RQGXUXFXLoLQGHNLVÕFDNOÕ÷ÕQKÕ]ODGúPHVL
JHUHNL\RUVDEXWXúDEDVÕQ³6XSHU´ÕúÕ÷Õ\DQDFDNWÕU
³6XSHU)UHH]H´PRGXQXGXUGXUPDQÕ]JHUHNL\RUVD
³$ODUP´ÕúÕ÷Õ
$úÕUÕVÕFDNOÕNJ|VWHUJHVLGLU&LKD]HOHNWULNNHVLQWLOHULQGH
ROGX÷XJLELX]XQVUHNXOODQÕOPD]VDLoVÕFDNOÕN
DUWDFDNWÕU6ÕFDNOÕN°&GH÷HULQLQ]HULQHoÕNWÕ÷ÕQGD
JoWHNUDUVD÷ODQGÕ÷ÕQGD³$ODUP´ÕúÕ÷Õ\DQDUøoVÕFDNOÕN
°&GH÷HULQLQDOWÕQDGúW÷QGH$ODUPÕúÕ÷ÕRWRPDWLN
RODUDNV|QHU
³3RZHU´ÕúÕ÷Õ
(OHNWULNJFJ|VWHUJHVLGLU
*QONNXOODQÕP
7D]H\L\HFHNOHULQGRQGXUXOPDVÕ
y'RQGXUXFXE|OPHVLWD]H\L\HFHNOHULQGRQGXUXOPDVÕ
GRQGXUXOPXúYHGHULQGRQGXUXOPXú\L\HFHNOHULQ
X]XQVUHOLPXKDID]DVÕLoLQX\JXQGXU
y'RQGXUXODFDNRODQWD]H\L\HFH÷LDOWE|OPH\H
\HUOHúWLULQ
yVDDWWHGRQGXUXODELOHFHNPDNVLPXP\L\HFHN
PLNWDUÕFLKD]ÕQLoLQGHEXOXQDQELOJLHWLNHWLQGH
\D]ÕOÕGÕU
y'RQGXUPDLúOHPLVDDWVUHUEXVUHER\XQFD
GRQGXUXOPDN]HUHEDúNDELU\L\HFHNNR\PD\ÕQ
'RQGXUXOPXú\L\HFHNOHULQVDNODQPDVÕ
øONNH]oDOÕúWÕUÕUNHQYH\DX]XQVUHNXOODQÕOPDGÕNWDQ
VRQUD<L\HFHNOHULE|OPH\H\HUOHúWLUPHGHQ|QFH
FLKD]ÕHQD]VDDWVUH\OH\NVHND\DUODUGD
oDOÕúWÕUÕQ
gQHPOL.D]DUDEX]o|]PHLúOHPLX\JXODQPDVÕ
KDOLQGH|UQH÷LQWHNQLN|]HOOLNOHUE|OPQGH³EDúODWPD
VUHVL´EDúOÕ÷ÕNÕVPÕQGDEHOLUWLOHQVUHGHQGDKDX]XQ
VUHQELUHOHNWULNNHVLQWLVLQGHQVRQUDEX]Xo|]OHQ
\L\HFHNKHPHQWNHWLOPHOLYH\DGHUKDOSLúLULOPHOLGLUYH
DUGÕQGDQ\HQLGHQGRQGXUXOPDOÕGÕU
%X]o|]PH
'HULQGRQGXUXOPXúYH\DQRUPDOGRQPXúJÕGDODU
NXOODQÕOPDGDQ|QFHVR÷XWXFXE|OPHVLQGHYH\DRGD
VÕFDNOÕ÷ÕQGDEXLúOHPLoLQJHUHNHQVUH\HED÷OÕRODUDN
HULWLOHELOLU
.oNSDUoDODUGRQGXUXFXGDQoÕNDUÕOGÕNODUÕDQGDELOH
SLúLULOHELOLU%|\OHELUGXUXPGDSLúLUPHLúOHPLELUD]
GDKDX]XQVUHFHNWLU
%X]NS\DSPD
%XFLKD]EX]NSOHUL\DSPDGDNXOODQÕODQELUYH\DGDKD
ID]ODVD\ÕGDNDSLoHUPHNWHGLU
25
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
<DUDUOÕLSXoODUÕYHELOJLOHU
'RQGXUPDWDYVL\HOHUL
%LUoRNGRQGXUPDLúOHPLQGHVL]H\DUGÕPFÕRODFDNED]Õ
|QHPOLWDYVL\HOHUDúD÷ÕGDYHULOPHNWHGLU
yVDDWWHGRQGXUXODELOHFHNPDNVLPXP\L\HFHN
PLNWDUÕELOJLHWLNHWLQGHEHOLUWLOPHNWHGLU
y'RQGXUPDLúOHPLVDDWVUHU%XVUHER\XQFD
GRQGXUXOPDN]HUHEDúNDELU\L\HFHNNRQXOPDPDOÕGÕU
y6DGHFHHQL\LNDOLWHWD]HYHL\LWHPL]OHQPLú
\L\HFHNOHULGRQGXUXQ
y+Õ]OÕYHWDPDPHQGRQPDVÕQÕYHEX]XHULGLNWHQ
VRQUDVDGHFHJHUHNOLPLNWDUGDWNHWLOHELOPHVLQL
VD÷ODPDNLoLQ\L\HFHNOHULNoNSRUVL\RQODUDE|OQ
y<L\HFHNOHULDOPLQ\XPIRO\R\DYH\DSROLHWLOHQH
VDUÕQYHEX\DSWÕ÷ÕQÕ]SDNHWOHULQKDYDJHoLUPH]
ROGX÷XQGDQHPLQROXQ
y&LKD]ÕQLoLQGHNLVÕFDNOÕ÷ÕQ\NVHOPHVLQL|QOHPHN
LoLQWD]HYH\DGRQPDPÕú\L\HFHNOHULQ|QFHGHQ
GRQPXú\L\HFHNOHUHWHPDVHWPHVLQHL]LQYHUPH\LQ
y<D÷VÕ]\L\HFHNOHU\D÷OÕ\L\HFHNOHUHJ|UHGDKDL\LYH
GDKDX]XQVUHPXKDID]DHGLOLUWX]\L\HFHNOHULQ
PXKDID]D|PUQNÕVDOWÕU
y(÷HUVXEX]ODUÕGRQGXUXFXE|OPHVLQGHQoÕNDUÕOGÕNWDQ
KHPHQVRQUDWNHWLOLUVHFLOWWHVR÷XN\DQÕNODUÕQD
QHGHQRODELOLU
y<L\HFHNOHULQPXKDID]DVUHOHULQLNRQWUROHGHELOPHN
DPDFÕ\ODKHUELU\L\HFHNSDNHWLQLQ]HULQHGRQGX
UXFX\DNRQXOPDWDULKLQL\D]PDQÕ]WDYVL\HHGLOLU
'RQPXú\L\HFHNOHULQPXKDID]DVÕ\ODLOJLOL
WDYVL\HOHU
%XFLKD]GDQHQL\LSHUIRUPDQVÕHOGHHWPHNLoLQ
DúD÷ÕGDNLKXVXVODUDGLNNDWHWPHOLVLQL]
y3L\DVDGDGRQPXúKDOGHVDWÕODQ\L\HFHNOHULQ
VDWÕFÕWDUDIÕQGDQX\JXQúHNLOGHPXKDID]DHGLOPLú
ROGX÷XQGDQHPLQROXQ
y'RQPXú\L\HFHNOHULQVDWÕQDOGÕ÷ÕQÕ]\HUGHQ
GRQGXUXFXQX]DPPNQRODQHQNÕVDVUHGH
DNWDUÕOPDVÕQÕVD÷OD\ÕQ
y&LKD]ÕQNDSÕVÕQÕVÕNoDDoPD\ÕQYH\DNHVLQOLNOH
JHUHNPHGLNoHDoÕNEÕUDNPD\ÕQ
y%X]o|]PHLúOHPL\DSÕOGÕNWDQVRQUD\L\HFHNOHU
oDEXNo|]OUYHWHNUDUGRQGXUXODPD]
y<L\HFHNUHWLFLVLQLQEHOLUWWL÷LPXKDID]DVUHOHULQL
DúPD\ÕQ
%DNÕPYHWHPL]OLN
7HPL]OLN
+LM\HQLNQHGHQOHUGHQ|WUGDKLOLDNVHVXDUODUGD
GDKLOROPDN]HUHFLKD]ÕQLoNÕVPÕG]HQOLRODUDN
WHPL]OHQPHOLGLU
'LNNDW7HPL]OLNVÕUDVÕQGDFLKD]ÕQ¿úLSUL]H
WDNÕOPDPDOÕGÕU(OHNWULNoDUSPDWHKOLNHVL7HPL]OLN
LúOHPLQGHQ|QFHFLKD]ÕNDSD\ÕQYH¿úLQLSUL]GHQoHNLQ
YH\DúDOWHUL\DGDVLJRUWD\ÕNDSD\ÕQYH\DoÕNDUÕQ&LKD]Õ
DVODEXKDUOÕELUWHPL]OH\LFLLOHWHPL]OHPH\LQ(OHNWULNOL
DNVDPODUGDQHPELULNHELOLUYHHOHNWULNoDUSPDVÕQD\RO
DoDELOLU6ÕFDNEXKDUSODVWLNSDUoDODUD]DUDUYHUHELOLU
&LKD]WHNUDUoDOÕúWÕUÕOPDGDQ|QFHNXUXROPDOÕGÕU
gQHPOL8oXFXSHWUROUQOHULYHRUJDQLNo|]FOHU
SODVWLNSDUoDODUD]DUDUYHUHELOLU|UQH÷LQOLPRQVX\X
YH\DSRUWDNDONDEX÷XVX\XEWLULNDVLWDVHWLNDVLW
LoHUHQWHPL]OLNPDO]HPHOHUL
y%XWUPDGGHOHULQFLKD]ÕQSDUoDODUÕQDWHPDV
HWPHVLQHL]LQYHUPH\LQ
y<L\HFHNOHULGRQGXUXFXGDQoÕNDUÕQ.DSDOÕKDOGH
VR÷XNELU\HUGHPXKDID]DHGLQ
y&LKD]ÕNDSD\ÕQYH¿úLQLSUL]GHQoHNLQYH\DúDOWHUL\D
GDVLJRUWD\ÕNDSD\ÕQYH\DoÕNDUÕQ
y&LKD]ÕYHGDKLOLDNVHVXDUODUÕQÕELUEH]YHÕOÕNVX\OD
WHPL]OH\LQ7HPL]OLNLúOHPLQLWDPDPODGÕNWDQVRQUD
VXLOHVLOLQYHL\LFHNXUXOD\ÕQ
y<R÷XúWXUXFXQLWHVLQGHELULNHQWR]ODUHQHUML
WNHWLPLQLDUWÕUÕU%XVHEHSOHFLKD]ÕQDUNDVÕQGDNL
\R÷XúWXUXFXQLWHVLQL\ÕOGDELUGHID\XPXúDN
ELUIÕUoDYH\DELUHOHNWULNOLVSUJHLOHGLNNDWOLFH
WHPL]OH\LQ
y7PSDUoDODUNXUXGXNWDQVRQUDFLKD]ÕWHNUDU
oDOÕúWÕUÕQ
'RQGXUXFXQXQEX]XQXQo|]OPHVL
'RQGXUXFXE|OPHVLGHYDPOÕúHNLOGHNDUODEX]OD
NDSODQDFDNWÕU%XQXQo|]OPHVLJHUHNLU
y+HUKDQJLELUDúÕQGÕUÕFÕWHPL]OLNUQNXOODQPD\ÕQ
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
%XKDUODúWÕUÕFÕGDNLEX]NDUROXúXPODUÕQÕDVODVLYUL
PHWDOQHVQHOHUOHND]ÕPD\ÕQDNVLKDOGHEXKDUODúWÕUÕFÕ\D
]DUDUYHUHELOLUVLQL]$QFDNLoNDSODPD]HULQGHNLEX]
NDOÕQOÕ÷ÕoRNDúÕUÕ\VDDúD÷ÕGDDQODWÕOGÕ÷ÕJLELELUEX]
o|]PHLúOHPLX\JXOD\ÕQ
y.DSÕ\ÕDoÕNEÕUDNÕQYHo|]OHQEX]XQVX\XQX
WRSODPDNLoLQFLKD]ÕQDOWÕQDELUNDS\HUOHúWLULQ
y%X]o|]PHLúOHPLWDPDPODQGÕ÷ÕQGDLoNÕVPÕL\LFH
NXUXOD\ÕQ
y&LKD]ÕWHNUDUoDOÕúWÕUPDNLoLQ¿úLSUL]HWDNÕQ
y&LKD]ÕQ¿úLQLSUL]GHQoHNLQ
y&LKD]ÕQLoLQGHNL\L\HFHNOHULoÕNDUÕQELUNDoNDW
JD]HWHND÷ÕGÕQDVDUÕQYHVHULQELU\HUHNR\XQ
6HUYLVLDUDPDGDQ|QFH
'LNNDW6RUXQXQND\QD÷ÕQÕEXOPD\DoDOÕúPDGDQ
|QFHFLKD]ÕQ¿úLQLSUL]GHQoHNLQ%XNÕODYX]GD
\D]ÕOÕROPD\DQELUDUÕ]DWHúKLVYH\DVRUXQJLGHUPH
LúOHPLVDGHFHNDOL¿\HELUHOHNWULNoLYH\DX]PDQELUNLúL
WDUDIÕQGDQ\DSÕOPDOÕGÕU
6RUXQ
&LKD]oDOÕúPÕ\RU
gQHPOL1RUPDONXOODQÕPVÕUDVÕQGDED]ÕVHVOHU
JHOHELOLUNRPSUHV|UVR÷XWXFXGHYUHVL
2ODVÕQHGHQ
&LKD]DoÕOPDPÕúWÕU
(OHNWULN¿úLSUL]HWDNÕOPDPÕúWÕUYH\D
JHYúHNWLU
6LJRUWD\DQPÕúWÕUDWPÕúWÕUYH\D
DUÕ]DOÕGÕU
3UL]DUÕ]DOÕGÕU
6ÕFDNOÕNoRNGúNRODUDN
D\DUODQPÕúWÕUYH\DFLKD]³6XSHU
)UHH]H´PRGXQGDoDOÕúÕ\RUGXU
6ÕFDNOÕNGR÷UXRODUDN
D\DUODQPDPÕúWÕU
.DSÕX]XQFDELUVUHDoÕNNDOPÕúWÕU
<L\HFHNOHU
\HWHULQFHGRQPX\RU &LKD]DVRQVDDWLoLQGHoRN
ID]ODPLNWDUGDVÕFDN\L\HFHN
\HUOHúWLULOPLúWLU
&LKD]ELUÕVÕND\QD÷ÕQD\DNÕQGÕU
&LKD]oRNID]OD
GRQGXUX\RU
d|]P
&LKD]ÕDoÕQ
)LúLSUL]HWDNÕQ
6LJRUWD\ÕNRQWUROHGLQJHUHNLUVHGH÷LúWLULQ
(OHNWULNWHVLVDWÕ\ODLOJLOLDUÕ]DODUELUHOHNWULNoL
WDUDIÕQGDQG]HOWLOPHOLGLU
6ÕFDNOÕND\DUG÷PHVLQLJHoLFLRODUDNGDKDVÕFDN
ELUD\DUDJHWLULQYH\D6XSHU)UHH]HPRGXQX
GXUGXUPDNLoLQ³6XSHU)UHH]H´WXúXQDEDVÕQ
/WIHQEDúODQJÕoWDNL.RQWURO3DQHOLE|OPQH
EDNÕQ
.DSÕ\ÕVDGHFHJHUHNWL÷LNDGDUDoÕQ
,VÕD\DUÕQÕJHoLFLRODUDNGDKDVR÷XNELUD\DUD
JHWLULQ
/WIHQPRQWDM\HULE|OPQHEDNÕQ
.DSÕFRQWDVÕQÕQNDoDN\DSDQ\HUOHULQLELUVDo
NXUXWPDPDNLQHVLLOHGLNNDWOLFHÕVÕWÕQVR÷XN
D\DUGD$\QÕ]DPDQGDNDSÕFRQWDVÕQÕQGR÷UX
ELUúHNLOGH\HULQHRWXUPDVÕLoLQÕVÕQDQNÕVÕPODUÕQÕ
HOLQL]OHG]HOWLQ
$\DNODUÕWHNUDUD\DUOD\ÕQ
.DSÕFRQWDVÕQGD
DúÕUÕEX]ROXúXPX
YDU
.DSÕFRQWDVÕVÕ]GÕUPD]GH÷LOGLU
2OD÷DQGÕúÕVHVOHU
YDU
&LKD]GHQJHGHGH÷LOGLU
&LKD]GXYDUDYH\DEDúNDELUHú\D\D
&LKD]Õ\DYDúoDoHNLQ
WHPDVHGL\RUGXU
&LKD]ÕQDUNDVÕQGDNLELUSDUoD
|UQH÷LQELUERUXFLKD]ÕQEDúND
*HUHNLUVHSDUoD\ÕELUD]H÷HUHNQRUPDO
ELUNÕVPÕQDYH\DGXYDUDWHPDV
GR÷UXOWXVXQGDQVDSWÕUÕQ
HGL\RUGXU
27
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
$UÕ]DWHNUDUODQÕUVDVHUYLVPHUNH]LQLDUD\ÕQ
$úD÷ÕGDNLELOJLOHUVL]HGDKDKÕ]OÕYHGDKDGR÷UXGHVWHN
VD÷ODPDNLoLQJHUHNOLGLU%LOJLHWLNHWLQHEDúYXUDUDN
JHUHNOLELOJLOHULEXUD\D\D]ÕQ
0RGHOWDQÕPÕ
0RG
hUQQXPDUDVÕ
31&
6HULQXPDUDVÕ
61
7HNQLNYHULOHU
7HNQLNNRQXODUGDGDKDID]ODELOJLLoLQFLKD]ÕQLoVRO
WDUDIÕQGDNLELOJLHWLNHWLQHYHHQHUMLHWLNHWLQHEDúYXUXQ
%R\XWODU
<NVHNOLN
PP
*HQLúOLN
PP
'HULQOLN
PP
1VDDW
%DúODWPDVUHVL
0RQWDM
*YHQOL÷LQL]YHFLKD]ÕQGR÷UXoDOÕúPDVÕLoLQ
FLKD]ÕPRQWHHWPHGHQ|QFH*YHQOLNELOJLOHUL
E|OPQRNX\XQ
\HUOHúWLULOPHPHOLGLU.DELQLQDOWÕQGDNLD\DUODQDELOLU
D\DNODUÕQELULYH\DGDKDID]ODVÕNXOODQÕODUDNGR÷UX
G]OHPVHOOLNHOGHHGLOLU
.RQXPODQGÕUPD
8\DUÕ&LKD]ÕQ¿úLQLHOHNWULNSUL]LQGHQoHNHELOPHN
PPNQROPDOÕGÕUGROD\ÕVÕ\OD¿úFLKD]
NXUXOXPXQGDQVRQUDNROD\HULúLOHELOLUROPDOÕGÕU
%XFLKD]ÕRUWDPVÕFDNOÕ÷ÕQÕQFLKD]ÕQELOJLHWLNHWLQGH
EHOLUWLOHQLNOLPVÕQÕIÕQDX\JXQROGX÷XELU\HUHPRQWH
HGLQ
øNOLPVÕQÕIÕ
2UWDPVÕFDNOÕ÷Õ
SN
°&LOD°C
N
°&LOD°C
67
°&LOD°C
7
°&LOD°C
<HU
&LKD]NDORULIHUÕVÕWÕFÕND]DQGLUHNWJQHúÕúÕ÷ÕJLEL
ÕVÕND\QDNODUÕQGDQ\HWHULQFHX]D÷DPRQWHHGLOPHOLGLU
+DYDQÕQNDELQLQDUNDWDUDIÕQGDUDKDWoDGHYULGDLP
\DSDELOGL÷LQGHQHPLQROXQ(QL\LSHUIRUPDQVÕHOGH
HWPHNLoLQH÷HUFLKD]ELUDVPDWDYDQDOWÕQDPRQWH
HGLOPLúVHFLKD]NDELQLQLQVWLOHGXYDUDUDVÕQGDNL
PLQLPXPERúOXNHQD]PPROPDOÕGÕU%XQXQOD
ELUOLNWHLGHDORODUDNFLKD]DVPDWDYDQODUDOWÕQD
(OHNWULNED÷ODQWÕVÕ
&LKD]ÕQ¿úLQLSUL]HWDNPDGDQ|QFHELOJLHWLNHWLQGH
\D]ÕOÕJHULOLPYHIUHNDQVGH÷HUOHULQLQHYLQL]LQHOHNWULN
ND\QD÷ÕLOHD\QÕROGX÷XQGDQHPLQROXQ&LKD]
WRSUDNODQPDOÕGÕU(OHNWULNNDEORVXQXQ¿úLEXDPDFD
\|QHOLNRODUDNELUNRQWDNLOHGRQDWÕOPÕúWÕU(÷HUHYLQ
HOHNWULNSUL]LWRSUDNOÕGH÷LOVH\UUONWHNLNDQXQODUD
X\JXQRODUDNYHNDOL¿\HELUHOHNWULNoL\HGDQÕúDUDN
FLKD]ÕD\UÕELUWRSUDNKDWWÕQDED÷OD\ÕQ
hUHWLFL¿UPD\XNDUÕGDEHOLUWLOHQJYHQOLN|QOHPOHULQH
X\XOPDPDVÕKDOLQGHVRUXPOXOXNNDEXOHWPH]%XFLKD]
((&'LUHNWLÀHULLOHX\XPOXGXU
28
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Montaj
Önemli
Havalandırma için derin dondurucu etrafında gerekli alanı
oluşturmak amacıyla, derin dondurucu 2 yan tarafı
ve üst kısmı ile duvar arasında 100 mm ve derin
dondurucu arka tarafı ile duvar arasında 50 mm
boşluk bırakın.
100
50
100
100
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Ɂɦɿɫɬ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɬɟɯɧɿɤɢɛɟɡɩɟɤɢB BB BB BB BB BB BB BB
ɉɟɪɲɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB
ɉɚɧɟɥɶɤɟɪɭɜɚɧɧɹ BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB
ɓɨɞɟɧɧɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹB BB BB BB BB BB BB BB BB BB
Ʉɨɪɢɫɧɿɩɨɪɚɞɢ BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB
2
2
2
Ⱦɨɝɥɹɞɬɚɱɢɫɬɤɚ B BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB
ɓɨɪɨɛɢɬɢɤɨɥɢ« BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB
Ɍɟɯɧɿɱɧɿɞɚɧɿ BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚBB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ BB BB BB BB BB BB BB BB BB
4
5
5
Ɇɨɠɟɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹɛɟɡɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɬɟɯɧɿɤɢɛɟɡɩɟɤɢ
Ɂɚɞɥɹɜɥɚɫɧɨʀɛɟɡɩɟɤɢɬɚɧɚɥɟɠɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɩɪɢɥɚɞɭɩɟɪɲɧɿɠɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɣɨɝɨɣɩɨɱɢɧɚɬɢ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸɪɟɬɟɥɶɧɨɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟɰɸɿɧɫɬɪɭɤɰɿɸ
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɩɿɞɤɚɡɤɢɬɚɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɓɨɛ
ɭɧɢɤɧɭɬɢɩɨɦɢɥɤɨɜɢɯɞɿɣɿɧɟɳɚɫɧɢɯɜɢɩɚɞɤɿɜɭɫɿɦ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɩɪɢɥɚɞɭɫɥɿɞɭɜɚɠɧɨɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡ
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀɿɬɟɯɧɿɤɢɛɟɡɩɟɤɢɁɛɟɪɟɠɿɬɶ
ɰɸɿɧɫɬɪɭɤɰɿɸɿɜɪɚɡɿɩɪɨɞɚɠɭɱɢɩɟɪɟɞɚɱɿɩɪɢɥɚɞɭ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɧɚɞɚɣɬɟʀʀɧɨɜɨɦɭɜɥɚɫɧɢɤɭɳɨɛɭɫɿ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɦɨɝɥɢɜɛɭɞɶɹɤɢɣɱɚɫɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡ
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀɿɬɟɯɧɿɤɢɛɟɡɩɟɤɢ
Ɂɚɞɥɹɛɟɡɩɟɤɢɠɢɬɬɹɬɚɦɚɣɧɚɞɨɬɪɢɦɭɣɬɟɫɹ
ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯɭɰɿɣɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɡɬɟɯɧɿɤɢ
ɛɟɡɩɟɤɢɨɫɤɿɥɶɤɢɤɨɦɩɚɧɿɹɜɢɪɨɛɧɢɤɧɟɧɟɫɟ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɡɚɡɛɢɬɤɢɡɚɜɞɚɧɿɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ
ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɰɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ
Ȼɟɡɩɟɤɚɞɿɬɟɣɿɜɪɚɡɥɢɜɢɯɨɫɿɛ
yɐɟɣɩɪɢɥɚɞɧɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣɞɥɹɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ
ɨɫɨɛɚɦɢɡɨɤɪɟɦɚɞɿɬɶɦɢɡɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢɮɿɡɢɱɧɢɦɢ
ɚɛɨɩɫɢɯɿɱɧɢɦɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢɚɬɚɤɨɠɨɫɨɛɚɦɢɛɟɡ
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɬɚɡɧɚɧɶɨɤɪɿɦɜɢɩɚɞɤɿɜɤɨɥɢ
ɬɚɤɿɨɫɨɛɢɩɪɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿɩɪɢɥɚɞɨɦɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ
ɩɿɞɧɚɝɥɹɞɨɦɚɛɨɜɢɤɨɧɭɸɬɶɜɤɚɡɿɜɤɢɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀ
ɡɚʀɯɛɟɡɩɟɤɭɥɸɞɢɧɢɉɢɥɶɧɭɣɬɟɳɨɛɞɿɬɢɧɟ
ɝɪɚɥɢɫɹɡɩɪɢɥɚɞɨɦ
yɉɚɤɭɜɚɥɶɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɫɥɿɞɬɪɢɦɚɬɢɜɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɦɭ
ɞɥɹɞɿɬɟɣɦɿɫɰɿȱɫɧɭɽɪɢɡɢɤɡɚɞɭɲɟɧɧɹ
yɉɟɪɲɧɿɠɭɬɢɥɿɡɭɜɚɬɢɩɪɢɥɚɞɜɢɣɦɿɬɶɜɢɥɤɭ
ɡɪɨɡɟɬɤɢɜɿɞɪɿɠɬɟɤɚɛɟɥɶɭɦɿɫɰɿɹɤɟɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ
ɹɤɨɦɨɝɚɛɥɢɠɱɟɞɨɤɨɪɩɭɫɭɿɡɧɿɦɿɬɶɞɜɟɪɰɹɬɚɳɨɛ
ɡɚɩɨɛɿɝɬɢɜɢɩɚɞɤɚɦɤɨɥɢɞɿɬɢɝɪɚɸɱɢɫɶɨɬɪɢɦɚɸɬɶ
ɟɥɟɤɬɪɨɲɨɤɚɛɨɡɚɦɤɧɭɬɶɫɹɜɫɟɪɟɞɢɧɿ
yɐɟɣɩɪɢɥɚɞɨɫɧɚɳɟɧɢɣɦɚɝɧɿɬɧɢɦɡɚɦɤɨɦəɤɳɨ
ɜɢɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɟɣɨɝɨɡɚɦɿɫɬɶɫɬɚɪɨɝɨɩɪɢɥɚɞɭ
ɡɩɪɭɠɢɧɧɢɦɡɚɦɤɨɦɤɥɹɦɤɨɸɧɚɞɜɟɪɰɹɬɚɯ
ɚɛɨɤɪɢɲɰɿɬɨɜɢɜɟɞɿɬɶɡɥɚɞɭɩɪɭɠɢɧɭɩɟɪɟɞ
ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɽɸɫɬɚɪɨɝɨɩɪɢɥɚɞɭɐɟɡɚɜɚɞɢɬɶɣɨɦɭ
ɫɬɚɬɢɫɦɟɪɬɟɥɶɧɨɸɩɚɫɬɤɨɸɞɥɹɞɢɬɢɧɢ
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɩɪɚɜɢɥɚɛɟɡɩɟɤɢ
ɍɜɚɝɚȼɟɧɬɢɥɹɰɿɣɧɿɨɬɜɨɪɢɫɥɿɞɬɪɢɦɚɬɢ
ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ
yɐɟɣɩɪɢɥɚɞɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣɞɥɹɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɯɚɪɱɨɜɢɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜɿɧɚɩɨʀɜɭɡɜɢɱɚɣɧɨɦɭɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ
ɹɤɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹɜɰɿɣɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ
yɇɟɡɚɫɬɨɫɨɜɭɣɬɟɦɟɯɚɧɿɱɧɿɩɪɢɫɬɪɨʀɱɢɿɧɲɿɲɬɭɱɧɿ
ɡɚɫɨɛɢɞɥɹɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɪɨɡɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ
yɇɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟɿɧɲɿɟɥɟɤɬɪɢɱɧɿɩɪɢɫɬɪɨʀ
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɩɪɢɥɚɞɞɥɹɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɦɨɪɨɡɢɜɚ
ɜɫɟɪɟɞɢɧɿɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɚɹɤɳɨɰɟɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ
ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ
yɈɛɟɪɿɝɚɣɬɟɜɿɞɭɲɤɨɞɠɟɧɶɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɣɤɨɧɬɭɪ
ɩɪɢɥɚɞɭ
yɍɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɦɭɤɨɧɬɭɪɿɦɿɫɬɢɬɶɫɹɯɨɥɨɞɨɚɝɟɧɬ
ɿɡɨɛɭɬɚɧ5D–ɩɪɢɪɨɞɧɢɣɝɚɡɳɨɦɚɣɠɟɧɟ
ɲɤɿɞɥɢɜɢɣɞɥɹɞɨɜɤɿɥɥɹɩɪɨɬɟɡɚɣɦɢɫɬɢɣ
ɉɨɞɛɚɣɬɟɩɪɨɬɟɳɨɛɩɿɞɱɚɫɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ
ɬɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɩɪɢɥɚɞɭɠɨɞɟɧɡɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ
ɨɯɨɥɨɞɠɭɜɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɧɟɛɭɜɩɨɲɤɨɞɠɟɧɢɣ
– ɭɧɢɤɚɣɬɟɤɨɧɬɚɤɬɭɡɜɿɞɤɪɢɬɢɦɜɨɝɧɟɦɚɛɨ
ɞɠɟɪɟɥɚɦɢɡɚɣɦɚɧɧɹ
– ɪɟɬɟɥɶɧɨɩɪɨɜɿɬɪɿɬɶɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɞɟɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ
ɩɪɢɥɚɞ
yȱɡɦɿɪɤɭɜɚɧɶɛɟɡɩɟɤɢɧɟɫɥɿɞɡɦɿɧɸɜɚɬɢɬɟɯɧɿɱɧɿ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɪɢɥɚɞɭɱɢɹɤɢɦɨɫɶɱɢɧɨɦɣɨɝɨ
ɦɨɞɢɮɿɤɭɜɚɬɢȻɭɞɶɹɤɟɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹɤɚɛɟɥɸɦɨɠɟ
ɜɢɤɥɢɤɚɬɢɤɨɪɨɬɤɟɡɚɦɢɤɚɧɧɹɩɨɠɟɠɭɣɭɪɚɠɟɧɧɹ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦɫɬɪɭɦɨɦ
ɍɜɚɝɚɁɚɦɿɧɭɜɫɿɯɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯɱɚɫɬɢɧɤɚɛɟɥɸ
ɜɢɥɤɢɤɨɦɩɪɟɫɨɪɚɩɨɜɢɧɟɧɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɟɪɬɢɮɿ
ɤɨɜɚɧɢɣɦɚɣɫɬɟɪɚɛɨɩɟɪɫɨɧɚɥɫɟɪɜɿɫɧɨɝɨɰɟɧɬɪɭ
Ɂɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹɩɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢɤɚɛɟɥɶɠɢɜɥɟɧɧɹ
ɉɨɞɛɚɣɬɟɩɪɨɬɟɳɨɛɜɢɥɤɚɤɚɛɟɥɸɠɢɜɥɟɧɧɹ
ɧɟɛɭɥɚɪɨɡɞɚɜɥɟɧɚɱɢɩɨɲɤɨɞɠɟɧɚɡɚɞɧɶɨɸ
ɱɚɫɬɢɧɨɸɩɪɢɥɚɞɭɊɨɡɞɚɜɥɟɧɚɱɢɩɨɲɤɨɞɠɟɧɚ
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
ɜɢɥɤɚɤɚɛɟɥɸɠɢɜɥɟɧɧɹɦɨɠɟɩɟɪɟɝɪɿɬɢɫɹɿ
ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢɩɨɠɟɠɭ
ɉɨɞɛɚɣɬɟɩɪɨɧɚɹɜɧɿɫɬɶɞɨɫɬɭɩɭɞɨɜɢɥɤɢɧɚɤɿɧɰɿ
ɤɚɛɟɥɸɹɤɢɦɨɫɧɚɳɟɧɢɣɩɪɢɥɚɞ
ɇɟɬɹɝɧɿɬɶɡɚɤɚɛɟɥɶɠɢɜɥɟɧɧɹ
ɇɟɜɫɬɚɜɥɹɣɬɟɜɢɥɤɭɜɪɨɡɟɬɤɭɹɤɚɯɢɬɚɽɬɶɫɹ
ȱɫɧɭɽɪɢɡɢɤɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝɨɭɞɚɪɭɱɢɡɚɣɦɚɧɧɹ
ɇɟɦɨɠɧɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶɩɪɢɥɚɞɨɦɛɟɡ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨɩɥɚɮɨɧɚɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ
yɉɪɢɥɚɞɜɚɠɤɢɣȻɭɞɶɬɟɨɛɟɪɟɠɧɿɩɪɢɣɨɝɨ
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɿ
yɇɟɦɨɠɧɚɛɪɚɬɢɫɹɚɛɨɬɨɪɤɚɬɢɫɹɪɟɱɟɣɭɦɨɪɨ
ɡɢɥɶɧɨɦɭɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿɜɨɥɨɝɢɦɢɚɛɨɦɨɤɪɢɦɢɪɭɤɚɦɢ
ɨɫɤɿɥɶɤɢɰɟɦɨɠɟɩɪɢɡɜɟɫɬɢɞɨɩɨɪɚɧɟɧɧɹɚɛɨ
ɯɨɥɨɞɨɜɨɝɨɨɩɿɤɭ
yɇɟɫɥɿɞɧɚɞɨɜɝɨɡɚɥɢɲɚɬɢɩɪɢɥɚɞɩɿɞɩɪɹɦɢɦɢ
ɫɨɧɹɱɧɢɦɢɩɪɨɦɟɧɹɦɢ
ɓɨɞɟɧɧɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
yɇɟɫɬɚɜɬɟɝɚɪɹɱɿɩɪɟɞɦɟɬɢɧɚɩɥɚɫɬɢɤɨɜɿɱɚɫɬɢɧɢ
ɩɪɢɥɚɞɭ
yɇɟɡɛɟɪɿɝɚɣɬɟɜɩɪɢɥɚɞɿɡɚɣɦɢɫɬɿɝɚɡɢɬɚɪɿɞɢɧɢ
ɨɫɤɿɥɶɤɢɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶɜɢɛɭɯɧɭɬɢ
yɇɟɤɥɚɞɿɬɶɯɚɪɱɨɜɿɩɪɨɞɭɤɬɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɩɪɨɬɢ
ɨɬɜɨɪɿɜɞɥɹɩɨɜɿɬɪɹɜɡɚɞɧɿɣɫɬɿɧɰɿɩɪɢɥɚɞɭ
yɁɚɦɨɪɨɠɟɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢɩɿɫɥɹɪɨɡɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹɧɟ
ɦɨɠɧɚɡɚɦɨɪɨɠɭɜɚɬɢɡɧɨɜɭ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ
ȼɚɠɥɢɜɨɉɿɞɱɚɫɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɞɨɟɥɟɤɬɪɨɦɟɪɟɠɿ
ɪɟɬɟɥɶɧɨɞɨɬɪɢɦɭɣɬɟɫɹɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣɧɚɜɟɞɟɧɢɯ
ɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɚɪɚɝɪɚɮɚɯ
yɁɧɿɦɿɬɶɩɚɤɭɜɚɧɧɹɡɩɪɢɥɚɞɭɬɚɩɟɪɟɜɿɪɬɟɱɢ
ɜɿɧɧɟɩɨɲɤɨɞɠɟɧɢɣɇɟɩɿɞɤɥɸɱɚɣɬɟɞɨɦɟɪɟɠɿ
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɢɣɩɪɢɥɚɞȼɢɹɜɢɜɲɢɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ
ɧɟɝɚɣɧɨɩɨɜɿɞɨɦɬɟɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɣɡɚɤɥɚɞɞɟɩɪɢɥɚɞ
ɛɭɜɩɪɢɞɛɚɧɢɣɍɰɶɨɦɭɪɚɡɿɡɛɟɪɟɠɿɬɶɭɩɚɤɨɜɤɭ
yɉɟɪɲɧɿɠɩɿɞɤɥɸɱɚɬɢɩɪɢɥɚɞɡɚɱɟɤɚɣɬɟɯɨɱɚ
ɛɱɨɬɢɪɢɝɨɞɢɧɢɳɨɛɦɚɫɥɨɩɨɜɟɪɧɭɥɨɫɹɞɨ
ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɚ
yɁɚɛɟɡɩɟɱɬɟɞɨɫɬɚɬɧɸɰɢɪɤɭɥɹɰɿɸɩɨɜɿɬɪɹɧɚɜɤɨɥɨ
ɩɪɢɥɚɞɭɿɧɚɤɲɟɜɿɧɦɨɠɟɩɟɪɟɝɪɿɜɚɬɢɫɹɓɨɛ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɧɚɥɟɠɧɭɜɟɧɬɢɥɹɰɿɸɞɨɬɪɢɦɭɣɬɟɫɹ
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣɳɨɞɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
yɇɚɦɚɝɚɣɬɟɫɹɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɩɪɢɥɚɞɡɚɞɧɶɨɸ
ɫɬɨɪɨɧɨɸɞɨɫɬɿɧɢɳɨɛɭɛɟɡɩɟɱɢɬɢɫɟɛɟɜɿɞ
ɬɨɪɤɚɧɧɹɞɨɝɚɪɹɱɢɯɞɟɬɚɥɟɣɤɨɦɩɪɟɫɨɪ
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɿɦɨɠɥɢɜɨɝɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹɨɩɿɤɿɜ
yɉɪɢɥɚɞɧɟɫɥɿɞɫɬɚɜɢɬɢɩɨɛɥɢɡɭɛɚɬɚɪɟʀɨɩɚɥɟɧɧɹ
ɱɢɩɥɢɬɢ
yɉɨɞɛɚɣɬɟɳɨɛɩɿɫɥɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɩɪɢɥɚɞɭɛɭɜ
ɡɪɭɱɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɪɨɡɟɬɤɢ
yɉɿɞ¶ɽɞɧɭɣɬɟɩɪɢɥɚɞɬɿɥɶɤɢɞɨɞɠɟɪɟɥɚɩɢɬɧɨʀɜɨɞɢ
Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
yɁɛɟɪɿɝɚɣɬɟɮɚɫɨɜɚɧɿɡɚɦɨɪɨɠɟɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢ
ɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣɜɢɪɨɛɧɢɤɚ
yȿɥɟɤɬɪɢɱɧɿɪɨɛɨɬɢɡɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɩɪɢɥɚɞɭ
ɩɨɜɢɧɧɿɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦɟɥɟɤɬɪɢɤɨɦ
ɚɛɨɿɧɲɨɸɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɸɨɫɨɛɨɸ
yɇɟɨɛɯɿɞɧɨɱɿɬɤɨɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɩɪɢɥɚɞɭɳɨɞɨɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɿɜȾɢɜ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ
yɌɟɯɧɿɱɧɟɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɩɪɢɥɚɞɭɩɨɜɢɧɧɨ
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɫɟɪɜɿɫɧɢɦɰɟɧɬɪɨɦ
ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɢɬɿɥɶɤɢɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯɡɚɩɱɚɫɬɢɧ
yɇɟɫɬɚɜɬɟɝɚɡɨɜɚɧɿɱɢɲɢɩɭɱɿɧɚɩɨʀɜɦɨɪɨɡɢɥɶɧɟ
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɨɫɤɿɥɶɤɢɱɟɪɟɡɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɬɢɫɤɭɜɨɧɢ
ɦɨɠɭɬɶɜɢɛɭɯɧɭɬɢɿɩɨɲɤɨɞɢɬɢɩɪɢɥɚɞ
Ɂɚɯɢɫɬɞɨɜɤɿɥɥɹ
yɆɨɪɨɡɢɜɨɦɨɠɟɜɢɤɥɢɤɚɬɢɯɨɥɨɞɨɜɿɨɩɿɤɢɹɤɳɨɣɨɝɨ
ʀɫɬɢɩɪɹɦɨɡɦɨɪɨɡɢɥɶɧɢɤɚ
Ⱦɨɝɥɹɞɬɚɱɢɫɬɤɚ
yɉɟɪɲɧɿɠɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɬɟɯɧɿɱɧɟɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ
ɜɢɦɤɧɿɬɶɩɪɢɥɚɞɿɜɿɞ
ɽɞɧɚɣɬɟɣɨɝɨɜɿɞ
ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɪɟɠɿ
yɉɪɢɱɢɳɟɧɧɿɩɪɢɥɚɞɭɧɟɦɨɠɧɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ
ɦɟɬɚɥɟɜɢɦɢɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ
yɇɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟɝɨɫɬɪɿɩɪɟɞɦɟɬɢɞɥɹɱɢɳɟɧɧɹ
ɩɪɢɥɚɞɭɜɿɞɥɶɨɞɭɄɨɪɢɫɬɭɣɬɟɫɹɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɦ
ɲɤɪɟɛɤɨɦ
ɇɿɜɨɯɨɥɨɞɠɭɜɚɥɶɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɧɿɜɿɡɨɥɹɰɿɣɧɢɯ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯɰɶɨɝɨɩɪɢɥɚɞɭɧɟɦɿɫɬɢɬɶɫɹɝɚɡɿɜɹɤɿ
ɦɨɝɥɢɛɧɚɧɟɫɬɢɲɤɨɞɭɨɡɨɧɨɜɨɦɭɲɚɪɭɉɪɢɥɚɞɧɟ
ɦɨɠɧɚɭɬɢɥɿɡɭɜɚɬɢɪɚɡɨɦɡɩɨɛɭɬɨɜɢɦɢɜɿɞɯɨɞɚɦɢɬɚ
ɫɦɿɬɬɹɦȱɡɨɥɹɰɿɣɧɚɩɿɧɚɦɿɫɬɢɬɶɡɚɣɦɢɫɬɿɝɚɡɢɩɪɢɥɚɞ
ɫɥɿɞɭɬɢɥɿɡɭɜɚɬɢɡɝɿɞɧɨɞɿɸɱɢɯɩɪɚɜɢɥɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ
ɦɿɫɰɟɜɢɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɜɥɚɞɢɍɧɢɤɚɣɬɟɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ
ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɝɨɚɝɪɟɝɚɬɭɨɫɨɛɥɢɜɨɜɡɚɞɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿ
ɩɨɛɥɢɡɭɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɤɚɆɚɬɟɪɿɚɥɢɩɨɡɧɚɱɟɧɿ
ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɜɬɨɪɢɧɧɿɣɩɟɪɟɪɨɛɰɿ
əɤɳɨɩɥɚɮɨɧɞɨɞɚɽɬɶɫɹ
əɤɳɨɩɪɢɥɚɞ)URVW)UHHɛɟɡɧɚɦɟɪɡɚɧɧɹ
əɤɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɞɨɜɨɞɢ
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
ɉɟɪɲɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
Ɇɢɬɬɹɤɚɦɟɪɢ
ɉɟɪɲɧɿɠɩɨɱɚɬɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹɩɪɢɥɚɞɨɦɩɨɦɢɣɬɟ
ɣɨɝɨɤɚɦɟɪɭɿɜɫɿɜɧɭɬɪɿɲɧɿɚɤɫɟɫɭɚɪɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɬɟɩɥɨʀɜɨɞɢɡɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɦɦɢɥɨɦɳɨɛɭɫɭɧɭɬɢ
ɬɢɩɨɜɢɣɡɚɩɚɯɧɨɜɨɝɨɩɪɢɥɚɞɭɚɩɨɬɿɦɪɟɬɟɥɶɧɨ
ɜɢɬɪɿɬɶɣɨɝɨ
ȼɚɠɥɢɜɨɇɟɡɚɫɬɨɫɨɜɭɣɬɟɞɟɬɟɪɝɟɧɬɢɚɛɨɚɛɪɚɡɢɜɧɿ
ɩɨɪɨɲɤɢɬɨɦɭɳɨɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶɩɨɲɤɨɞɢɬɢɩɨɜɟɪɯɧɸ
ɉɚɧɟɥɶɤɟɪɭɜɚɧɧɹ
ɉɚɧɟɥɶɤɟɪɭɜɚɧɧɹɿɞɢɫɩɥɟɣ
ɪɟɠɢɦ©6XSHU)UHH]Hªɧɚɬɢɫɧɿɬɶɳɟɪɚɡɤɧɨɩɤɭ©6XSHU
)UHH]Hªɣɿɧɞɢɤɚɬɨɪ©6XSHUªɡɝɚɫɧɟɉɨɪɚɞɢ
Ɋɟɠɢɦ©6XSHU)UHH]Hªɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɧɟɜɢɦɢɤɚɽɬɶɫɹ
Ƀɨɝɨɦɨɠɧɚɜɢɦɤɧɭɬɢɥɢɲɟɡɧɨɜɭɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢɤɧɨɩɤɭ
Ɋɭɱɤɚɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ
ɐɹɪɭɱɤɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɦɨɪɨɡɢɥɶɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ
yɉɨɥɨɠɟɧɧɹ©0LQª±ɏɨɥɨɞɧɟ
yɉɨɥɨɠɟɧɧɹ©1RUPDOª±ɏɨɥɨɞɧɿɲɟɡɜɢɱɚɣɧɟ
ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ
yɉɨɥɨɠɟɧɧɹ©0D[ª±ɇɚɣɯɨɥɨɞɧɿɲɟ
Ʉɧɨɩɤɚ©6XSHU)UHH]Hª
əɤɳɨɜɚɦɩɨɬɪɿɛɧɨɚɛɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɜɫɟɪɟɞɢɧɿ
ɦɨɪɨɡɢɥɶɧɢɤɚɲɜɢɞɤɨɡɧɢɡɢɥɚɫɶɧɚɬɢɫɧɿɬɶɰɸɤɧɨɩɤɭ
ɿɡɚɝɨɪɢɬɶɫɹɿɧɞɢɤɚɬɨɪ©6XSHUªəɤɳɨɩɨɬɪɿɛɧɨɜɢɦɤɧɭɬɢ
ɋɢɝɧɚɥɶɧɚɥɚɦɩɨɱɤɚ©$ODUPª
ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɜɢɫɨɤɨʀɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢəɤɳɨɩɪɢɥɚɞ
ɩɪɢɩɢɧɹɽɪɨɛɨɬɭɧɚɬɪɢɜɚɥɢɣɱɚɫɧɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɩɿɞɱɚɫɬɪɢɜɚɥɨʀɩɟɪɟɪɜɢɜɩɨɞɚɱɿɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɜɫɟɪɟɞɢɧɿɦɨɪɨɡɢɥɶɧɢɤɚɩɿɞɜɢɳɢɬɶɫɹ
ɉɿɫɥɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɞɨɩɨɧɚɞ°&ɩɪɢ
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɿɟɧɟɪɝɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɡɚɝɨɪɢɬɶɫɹɫɢɝɧɚɥɶɧɚ
ɥɚɦɩɨɱɤɚ©$ODUPªɋɢɝɧɚɥɶɧɚɥɚɦɩɨɱɤɚ©$ODUPª
ɜɢɦɢɤɚɽɬɶɫɹɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɤɨɥɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɜɫɟɪɟɞɢɧɿ
ɦɨɪɨɡɢɥɶɧɢɤɚɧɢɠɱɚɡɚ°&
ȱɧɞɢɤɚɬɨɪ©3RZHUª
ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɟɥɟɤɬɪɨɠɢɜɥɟɧɧɹ
ɓɨɞɟɧɧɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
Ɂɚɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹɫɜɿɠɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
yɆɨɪɨɡɢɥɶɧɟɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɩɿɞɯɨɞɢɬɶɞɥɹɡɚɦɨɪɨɠɭ
ɜɚɧɧɹɫɜɿɠɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɬɚɞɥɹɬɪɢɜɚɥɨɝɨɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ
ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɿɩɪɨɞɭɤɬɿɜɝɥɢɛɨɤɨʀɡɚɦɨɪɨɡɤɢ
yɋɜɿɠɿɩɪɨɞɭɤɬɢɹɤɿɩɨɬɪɿɛɧɨɡɚɦɨɪɨɡɢɬɢɩɨɤɥɚɞɿɬɶɭ
ɧɢɠɧɽɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ
yɆɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɞɭɤɬɿɜɹɤɿɦɨɠɧɚ
ɡɚɦɨɪɨɡɢɬɢɡɚɝɨɞɢɧɢɜɤɚɡɚɧɚɧɚɬɚɛɥɢɱɰɿɡ
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢɞɚɧɢɦɢɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɿɣɧɚɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ
ɫɬɨɪɨɧɿɩɪɢɥɚɞɭ
yɉɪɨɰɟɫɡɚɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹɬɪɢɜɚɽɝɨɞɢɧɢɜɩɪɨɞɨɜɠ
ɰɶɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɧɟɞɨɞɚɜɚɣɬɟɧɨɜɿɩɪɨɞɭɤɬɢɞɥɹ
ɡɚɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ
Ɂɛɟɪɿɝɚɧɧɹɡɚɦɨɪɨɠɟɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
ɉɟɪɟɞɩɟɪɲɢɦɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦɚɛɨɩɿɫɥɹɬɪɢɜɚɥɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɩɪɨɫɬɨɸɉɟɪɟɞɬɢɦɹɤɩɨɤɥɚɫɬɢɩɪɨɞɭɤɬɢɜɦɨɪɨɡɢɥɶɧɟ
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɡɚɥɢɲɬɟɩɪɢɥɚɞɩɪɚɰɸɜɚɬɢɦɿɧɿɦɭɦ
ɝɨɞɢɧɢɜɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢɛɿɥɶɲɯɨɥɨɞɧɭɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ
ȼɚɠɥɢɜɨɍɪɚɡɿɜɢɩɚɞɤɨɜɨɝɨɪɨɡɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɹɤɳɨɟɥɟɤɬɪɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɩɟɪɟɪɢɜɚɥɨɫɹ
ɧɚɞɨɜɲɢɣɱɚɫɧɿɠɡɚɡɧɚɱɟɧɨɧɚɬɚɛɥɢɱɰɿɬɟɯɧɿɱɧɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɝɪɚɮɿ©ULVLQJWLPHªɩɪɨɞɭɤɬɢɳɨ
ɪɨɡɦɨɪɨɡɢɥɢɫɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨɹɤɧɚɣɲɜɢɞɲɟɫɩɨɠɢɬɢɚɛɨ
ɧɟɝɚɣɧɨɩɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢɚɩɨɬɿɦɡɧɨɜɭɡɚɦɨɪɨɡɢɬɢ
Ɋɨɡɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ
ɉɟɪɲɧɿɠɫɩɨɠɢɜɚɬɢɩɪɨɞɭɤɬɢɝɥɢɛɨɤɨʀɡɚɦɨɪɨɡɤɢʀɯ
ɦɨɠɧɚɪɨɡɦɨɪɨɡɢɬɢɭɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɦɭɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿɚɛɨɩɪɢ
ɤɿɦɧɚɬɧɿɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɬɨɝɨɫɤɿɥɶɤɢɱɚɫɭ
ɭɜɚɫɽɧɚɰɟ
ɇɟɜɟɥɢɤɿɲɦɚɬɤɢɦɨɠɧɚɝɨɬɭɜɚɬɢɧɚɜɿɬɶɡɚɦɨɪɨɠɟ
ɧɢɦɢɩɪɹɦɨɡɦɨɪɨɡɢɥɶɧɢɤɚɍɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɧɚ
ɝɨɬɭɜɚɧɧɹɩɿɞɟɛɿɥɶɲɟɱɚɫɭ
ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹɤɭɛɢɤɿɜɥɶɨɞɭ
ɐɟɣɩɪɢɥɚɞɨɫɧɚɳɟɧɢɣɨɞɧɢɦɚɛɨɤɿɥɶɤɨɦɚɥɨɬɤɚɦɢ
ɞɥɹɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹɤɭɛɢɤɿɜɥɶɨɞɭ
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Ʉɨɪɢɫɧɿɩɨɪɚɞɢ
ɉɨɪɚɞɢɳɨɞɨɡɚɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ
Ɉɫɶɤɿɥɶɤɚɜɚɠɥɢɜɢɯɩɿɞɤɚɡɨɤɹɤɿɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶɜɚɦ
ɨɬɪɢɦɚɬɢɧɚɣɤɪɚɳɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɡɚɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ
yɲɦɚɬɨɱɤɢɥɶɨɞɭɹɤɳɨʀɯɩɪɨɤɨɜɬɧɭɬɢɜɿɞɪɚɡɭɩɿɫɥɹ
ɬɨɝɨɹɤɩɪɨɞɭɤɬɛɭɜɜɢɣɧɹɬɢɣɡɦɨɪɨɡɢɥɶɧɢɤɚ
ɦɨɠɭɬɶɜɢɤɥɢɤɚɬɢɯɨɥɨɞɨɜɢɣɨɩɿɤ
yɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɞɭɤɬɿɜɹɤɭɦɨɠɧɚ
ɡɚɦɨɪɨɡɢɬɢɡɚɝɨɞɜɤɚɡɚɧɚɭɬɚɛɥɢɰɿ
ɡɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢɞɚɧɢɦɢ
yɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹɜɤɚɡɭɜɚɬɢɧɚɤɨɠɧɿɣɨɤɪɟɦɿɣ
ɭɩɚɤɨɜɰɿɞɚɬɭɡɚɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹɳɨɛɧɟ
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ
yɩɪɨɰɟɫɡɚɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹɬɪɢɜɚɽɝɨɞɢɧɢɍɩɪɨɞɨɜɠ
ɰɶɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɧɟɦɨɠɧɚɞɨɞɚɜɚɬɢɩɪɨɞɭɤɬɢɞɨɬɢɯ
ɹɤɿɜɠɟɡɚɦɨɪɨɠɭɸɬɶɫɹ
ɉɨɪɚɞɢɳɨɞɨɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɡɚɦɨɪɨɠɟɧɢɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
yɡɚɦɨɪɨɠɭɣɬɟɥɢɲɟɩɪɨɞɭɤɬɢɧɚɣɜɢɳɨʀɹɤɨɫɬɿɫɜɿɠɿ
ɿɪɟɬɟɥɶɧɨɜɢɦɢɬɿ
yɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫɹɳɨɩɪɨɞɭɤɬɢɹɤɿɩɪɨɞɚɸɬɶɫɹɡɚɦɨɪɨ
ɠɟɧɢɦɢɧɚɥɟɠɧɢɦɱɢɧɨɦɡɛɟɪɿɝɚɥɢɫɹɜɦɚɝɚɡɢɧɿ
yɝɨɬɭɣɬɟɩɪɨɞɭɤɬɢɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢɩɚɪɬɿɹɦɢɳɨɛɦɨɠɧɚ
ɛɭɥɨʀɯɲɜɢɞɤɨɿɩɨɜɧɨɸɦɿɪɨɸɡɚɦɨɪɨɡɢɬɢɚɩɨɬɿɦ
ɪɨɡɦɨɪɨɡɢɬɢɫɬɿɥɶɤɢɫɤɿɥɶɤɢɩɨɬɪɿɛɧɨ
yɩɨɞɛɚɬɢɩɪɨɬɟɳɨɛɡɚɦɨɪɨɠɟɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢ
ɹɤɧɚɣɲɜɢɞɲɟɛɭɥɢɩɟɪɟɧɟɫɟɧɿɡɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɝɨ
ɦɚɝɚɡɢɧɭɞɨɦɨɪɨɡɢɥɶɧɢɤɚ
yɡɚɝɨɪɬɚɣɬɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɚɥɸɦɿɧɿɽɜɭɮɨɥɶɝɭɚɛɨ
ɫɤɥɚɞɚɣɬɟɜɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜɿɤɭɥɶɤɢɩɚɤɭɜɚɧɧɹɦɚɽ
ɛɭɬɢɝɟɪɦɟɬɢɱɧɢɦ
yɧɟɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢɱɚɫɬɨɞɜɟɪɰɹɬɚɿɧɟɡɚɥɢɲɚɬɢʀɯ
ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢɞɨɜɲɟɧɿɠɰɟɜɤɪɚɣɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
yɧɟɞɚɜɚɣɬɟɧɟɡɚɦɨɪɨɠɟɧɢɦɩɪɨɞɭɤɬɚɦɤɨɧɬɚɤɬɭɜɚɬɢ
ɡɭɠɟɡɚɦɨɪɨɠɟɧɢɦɢɜɿɧɲɨɦɭɪɚɡɿɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɨɫɬɚɧɧɿɯɩɿɞɜɢɳɢɬɶɫɹ
yɩɥɚɫɤɿɩɪɨɞɭɤɬɢɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɤɪɚɳɟɿɞɨɜɲɟɧɿɠ
ɬɨɜɫɬɿɫɿɥɶɡɦɟɧɲɭɽɬɟɪɦɿɧɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
ɓɨɛɨɬɪɢɦɚɬɢɧɚɣɤɪɚɳɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
yɩɿɫɥɹɪɨɡɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɢɲɜɢɞɤɨɩɫɭɸɬɶɫɹ
ɿʀɯɧɟɦɨɠɧɚɡɚɦɨɪɨɠɭɜɚɬɢɡɧɨɜɭ
yɧɟɦɨɠɧɚɡɛɟɪɿɝɚɬɢɩɪɨɞɭɤɬɢɞɨɜɲɟɧɿɠɜɤɚɡɚɧɨ
ɤɨɦɩɚɧɿɽɸɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
Ⱦɨɝɥɹɞɬɚɱɢɫɬɤɚ
ɑɢɳɟɧɧɹ
ȱɡɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯɦɿɪɤɭɜɚɧɶɤɚɦɟɪɭɩɪɢɥɚɞɭɜɤɥɸɱɚɸɱɢ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɽɩɪɢɥɚɞɞɹɫɥɿɞɪɟɝɭɥɹɪɧɨɨɱɢɳɭɜɚɬɢ
ɍɜɚɝɚɇɚɱɚɫɱɢɳɟɧɧɹɩɪɢɥɚɞɫɥɿɞɜɿɞ
ɽɞɧɚɬɢɜɿɞ
ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɪɟɠɿɇɟɛɟɡɩɟɤɚɜɪɚɠɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ
ɫɬɪɭɦɨɦɉɟɪɟɞɱɢɳɟɧɧɹɦɜɢɦɤɧɿɬɶɩɪɢɥɚɞɿɜɢɬɹɝɧɿɬɶ
ɜɢɥɤɭɡɪɨɡɟɬɤɢɚɛɨɜɢɦɤɧɿɬɶɡɚɩɨɛɿɠɧɢɤɱɢɚɜɬɨɦɚ
ɬɢɱɧɢɣɜɢɦɢɤɚɱɁɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹɱɢɫɬɢɬɢɩɪɢɥɚɞ
ɩɚɪɨɨɱɢɫɧɢɤɨɦȼɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯɦɨɠɟ
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢɫɶɜɨɥɨɝɚɧɟɛɟɡɩɟɤɚɭɪɚɠɟɧɧɹ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦɫɬɪɭɦɨɦȽɚɪɹɱɚɩɚɪɚɦɨɠɟɩɨɲɤɨɞɢɬɢ
ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɿɱɚɫɬɢɧɢɉɟɪɟɞɭɜɿɦɤɧɟɧɧɹɦɩɪɢɥɚɞ
ɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢɫɭɯɢɦ
ȼɚɠɥɢɜɨȿɮɿɪɧɿɦɚɫɥɚɬɚɨɪɝɚɧɿɱɧɿɪɨɡɱɢɧɧɢɤɢ
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɥɢɦɨɧɧɢɣɫɿɤɫɿɤɡɚɩɟɥɶɫɢɧɨɜɨʀɲɤɿɪɤɢ
ɦɚɫɥɹɧɚɤɢɫɥɨɬɚɚɛɨɨɱɢɫɧɢɤɢɳɨɦɿɫɬɹɬɶɨɰɬɨɜɭ
ɤɢɫɥɨɬɭɦɨɠɭɬɶɩɨɲɤɨɞɢɬɢɩɥɚɫɬɦɚɫɨɜɿɟɥɟɦɟɧɬɢ
yȼɢɦɤɧɿɬɶɩɪɢɥɚɞɬɚɜɢɣɦɿɬɶɜɢɥɤɭɡɪɨɡɟɬɤɢɚɛɨ
ɜɢɦɤɧɿɬɶɡɚɩɨɛɿɠɧɢɤɱɢɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɣɜɢɦɢɤɚɱ
yȼɢɦɢɣɬɟɩɪɢɥɚɞɬɚɜɧɭɬɪɿɲɧɽɩɪɢɥɚɞɞɹɬɤɚɧɢɧɨɸ
ɡɦɨɱɟɧɨɸɭɬɟɩɥɿɣɜɨɞɿɉɿɫɥɹɨɱɢɳɟɧɧɹɩɪɨɬɪɿɬɶ
ɜɫɟɱɢɫɬɨɸɜɨɞɨɸɬɚɜɢɬɪɿɬɶɧɚɫɭɯɨ
yɇɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɩɢɥɭɛɿɥɹɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɚɡɛɿɥɶɲɭɽ
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀɌɨɦɭɫɥɿɞɪɚɡɧɚɪɿɤ
ɪɟɬɟɥɶɧɨɨɱɢɳɭɜɚɬɢɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɡɬɢɥɶɧɨʀɫɬɨɪɨɧɢ
ɩɪɢɥɚɞɭɦ
ɹɤɨɸɳɿɬɤɨɸɚɛɨɩɢɥɨɫɨɫɨɦ
yɉɿɫɥɹɬɨɝɨɹɤɩɪɢɥɚɞɿɩɪɢɥɚɞɞɹɜɢɫɨɯɧɭɬɶɦɨɠɧɚ
ɡɧɨɜɭɜɦɢɤɚɬɢɩɪɢɥɚɞ
Ɋɨɡɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹɦɨɪɨɡɢɥɶɧɢɤɚ
ɍɦɨɪɨɡɢɥɶɧɨɦɭɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿɡɱɚɫɨɦɧɚɤɨɩɢɱɭɽɬɶɫɹ
ɤɪɢɝɚȲʀɫɥɿɞɭɫɭɜɚɬɢ
yɍɧɢɤɚɣɬɟɤɨɧɬɚɤɬɭɬɚɤɢɯɪɟɱɨɜɢɧɡɱɚɫɬɢɧɚɦɢ
ɩɪɢɥɚɞɭ
yɇɟɤɨɪɢɫɬɭɣɬɟɫɹɚɝɪɟɫɢɜɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɞɥɹɱɢɳɟɧɧɹ
yȼɢɣɦɿɬɶɩɪɨɞɭɤɬɢɡɦɨɪɨɡɢɥɶɧɢɤɚɁɛɟɪɿɝɚɣɬɟʀɯ
ɜɩɪɨɯɨɥɨɞɧɨɦɭɦɿɫɰɿɝɚɪɧɨɡɚɝɨɪɧɭɬɢɦɢ
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
ɓɨɛɧɟɩɨɲɤɨɞɢɬɢɜɢɩɚɪɧɢɤɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟ
ɦɟɬɚɥɟɜɿɩɪɟɞɦɟɬɢɞɥɹɜɢɞɚɥɟɧɧɹɿɧɟɸɈɞɧɚɤ
ɤɨɥɢɲɚɪɤɪɢɝɢɜɫɟɪɟɞɢɧɿɦɨɪɨɡɢɥɶɧɢɤɚɫɬɚɽɞɨɫɢɬɶ
ɬɨɜɫɬɢɦɫɥɿɞɜɢɤɨɧɚɬɢɩɨɜɧɟɪɨɡɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɱɢɧɨɦ
yɡɚɥɢɲɚɣɬɟɞɜɟɪɰɹɬɚɜɿɞɱɢɧɟɧɢɦɢɬɚɩɨɫɬɚɜɬɟ
ɩɿɞɞɨɧɩɿɞɩɪɢɥɚɞɞɥɹɡɛɨɪɭɜɨɞɢɜɿɞ
ɪɨɡɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ
yɜɢɬɹɝɧɿɬɶɜɢɥɤɭɡɪɨɡɟɬɤɢ
yɁɧɨɜɭɜɫɬɚɜɬɟɜɢɥɤɭɜɪɨɡɟɬɤɭɳɨɛɭɜɿɦɤɧɭɬɢ
ɩɪɢɥɚɞ
yɜɢɣɦɿɬɶɩɪɨɞɭɤɬɢɡɚɝɨɪɧɿɬɶʀɯɭɞɟɤɿɥɶɤɚɝɚɡɟɬɬɚ
ɩɨɤɥɚɞɿɬɶɭɩɪɨɯɨɥɨɞɧɟɦɿɫɰɟ
yɩɿɫɥɹɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɪɨɡɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹɧɚɫɭɯɨɜɢɬɪɿɬɶ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɸɤɚɦɟɪɭɦɨɪɨɡɢɥɶɧɢɤɚ
ɓɨɪɨɛɢɬɢɤɨɥɢ«
Ɉɛɟɪɟɠɧɨɉɟɪɲɧɿɠɧɚɦɚɝɚɬɢɫɹɥɿɤɜɿɞɭɜɚɬɢ
ɧɟɫɩɪɚɜɧɿɫɬɶɜɿɞɤɥɸɱɿɬɶɩɪɢɥɚɞɜɿɞɟɥɟɤɬɪɨ
ɠɢɜɥɟɧɧɹɍɫɭɧɟɧɧɹɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣɹɤɿɧɟɜɤɚɡɚɧɿɭɰɿɣ
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀɩɨɜɢɧɧɨɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦ
ɟɥɟɤɬɪɢɤɨɦɚɛɨɿɧɲɨɸɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɸɨɫɨɛɨɸ
ɉɪɨɛɥɟɦɚ
ɉɪɢɥɚɞɧɟɩɪɚɰɸɽ
ɉɪɢɥɚɞɡɚɦɨɪɨɠɭɽ
ɡɚɧɚɞɬɨɫɢɥɶɧɨ
ɉɪɨɞɭɤɬɢɧɟ
ɡɚɦɨɪɨɠɭɸɬɶɫɹ
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ
Ɂɧɚɱɧɟ
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɤɪɢɝɢ
ɧɚɭɳɿɥɶɧɸɜɚɱɿ
ɞɜɟɪɰɹɬ
ɇɟɡɜɢɱɧɢɣɲɭɦ
ȼɚɠɥɢɜɨɉɿɞɱɚɫɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢɩɪɢɥɚɞɭɱɭɬɢ
ɩɟɜɧɿɡɜɭɤɢɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿɤɨɦɩɪɟɫɨɪɨɦɚɛɨɰɢɪɤɭɥɹɰɿɽɸ
ɯɨɥɨɞɨɚɝɟɧɬɭ
Ɇɨɠɥɢɜɚɩɪɢɱɢɧɚ
ɋɩɨɫɿɛɭɫɭɧɟɧɧɹ
ɉɪɢɥɚɞɧɟɜɜɿɦɤɧɭɬɢɣ
ɍɜɿɦɤɧɿɬɶɩɪɢɥɚɞ
ȼɢɥɤɚɤɚɛɟɥɸɠɢɜɥɟɧɧɹɧɟɜɫɬɚɜɥɟɧɚɜ
ɪɨɡɟɬɤɭɚɛɨɜɫɬɚɜɥɟɧɚɧɟɩɨɜɧɿɫɬɸ
ȼɫɬɚɜɬɟɜɢɥɤɭɤɚɛɟɥɸɠɢɜɥɟɧɧɹɜɪɨɡɟɬɤɭ
Ɂɚɩɨɛɿɠɧɢɤɩɟɪɟɝɨɪɿɜɚɛɨɧɟɫɩɪɚɜɧɢɣ
ɉɟɪɟɜɿɪɬɟɡɚɩɨɛɿɠɧɢɤɡɚɩɨɬɪɟɛɢɡɚɦɿɧɿɬɶ
Ɋɨɡɟɬɤɚɧɟɫɩɪɚɜɧɚ
ɇɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿɦɟɪɟɠɿɟɥɟɤɬɪɨɠɢɜɥɟɧɧɹ
ɩɨɜɢɧɧɿɭɫɭɜɚɬɢɫɹɟɥɟɤɬɪɢɤɨɦ
Ɍɢɦɱɚɫɨɜɨɜɫɬɚɧɨɜɿɬɶɪɟɝɭɥɹɬɨɪ
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɡɚɧɚɞɬɨɯɨɥɨɞɧɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɧɚɜɢɳɭɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭɚɛɨ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɚɛɨɩɪɢɥɚɞɩɪɚɰɸɽɜɪɟɠɢɦɿ
ɧɚɬɢɫɧɿɬɶɤɧɨɩɤɭ©6XSHU)UHH]Hªɞɥɹ
©6XSHU)UHH]Hª
ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɪɟɠɢɦɭ©6XSHU)UHH]Hª
ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɿɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ
Ⱦɢɜɪɨɡɞɿɥ©ɉɚɧɟɥɶɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹª
Ⱦɜɟɪɰɹɬɚɛɭɥɢɜɿɞɤɪɢɬɿɜɩɪɨɞɨɜɠ
ɬɪɢɜɚɥɨɝɨɱɚɫɭ
ȼɿɞɤɪɢɜɚɣɬɟɞɜɟɪɰɹɬɚɥɢɲɟɧɚɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ
ɩɪɨɦɿɠɨɤɱɚɫɭ
ȼɟɥɢɤɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɬɟɩɥɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɛɭɥɚ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚɜɩɪɢɥɚɞɡɚɨɫɬɚɧɧɿɝɨɞɢɧɢ
Ɍɢɦɱɚɫɨɜɨɜɫɬɚɧɨɜɿɬɶɪɟɝɭɥɹɬɨɪ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɧɚɯɨɥɨɞɧɿɲɭɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ
ɉɪɢɥɚɞɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɩɨɛɥɢɡɭɞɠɟɪɟɥɚ
ɬɟɩɥɚ
Ɂɜɟɪɧɿɬɶɫɹɞɨɪɨɡɞɿɥɭɩɪɨɦɿɫɰɟ
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɩɪɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ
ɍɳɿɥɶɧɸɜɚɱɞɜɟɪɰɹɬɧɟɝɟɪɦɟɬɢɱɧɢɣ
Ɉɛɟɪɟɠɧɨɧɚɝɪɿɣɬɟɦɿɫɰɹɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ
ɭɳɿɥɶɧɸɜɚɱɚɞɜɟɪɰɹɬɮɟɧɨɦ
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɧɚɯɨɥɨɞɧɟɩɨɜɿɬɪɹ
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨɪɭɤɨɸɧɚɞɚɣɬɟɮɨɪɦɭ
ɬɟɩɥɨɦɭɭɳɿɥɶɧɸɜɚɱɭɞɜɟɪɰɹɬɬɚɤɚɛɢɜɿɧ
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɜɫɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
ɉɪɢɥɚɞɧɟɜɢɪɿɜɧɹɧɢɣ
ȼɿɞɪɟɝɭɥɸɣɬɟɧɿɠɤɢ
ɉɪɢɥɚɞɬɨɪɤɚɽɬɶɫɹɫɬɿɧɢɱɢɿɧɲɢɯɨɛ
ɽɤɬɿɜ
Ɂɥɟɝɤɚɜɿɞɫɭɧɶɬɟɩɪɢɥɚɞ
əɤɚɫɶɞɟɬɚɥɶɧɚɩɪɢɤɥɚɞɲɥɚɧɝɧɚɡɚɞɧɿɣ
əɤɳɨɩɨɬɪɿɛɧɨɨɛɟɪɟɠɧɨɜɿɞɯɢɥɿɬɶɞɟɬɚɥɶ
ɫɬɿɧɰɿɩɪɢɥɚɞɭɬɨɪɤɚɽɬɶɫɹɿɧɲɨʀɱɚɫɬɢɧɢ
ɚɛɢɜɨɧɚɧɟɬɨɪɤɚɥɚɫɶɿɧɲɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ɩɪɢɥɚɞɭɚɛɨɫɬɿɧɢ
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
əɤɳɨɩɪɨɛɥɟɦɚɜɢɧɢɤɚɽɡɧɨɜɭɡɜɟɪɧɿɬɶɫɹɞɨ
ɫɟɪɜɿɫɧɨɝɨɰɟɧɬɪɭ
Ɉɩɢɫɦɨɞɟɥɿ
0RG
ɐɿɞɚɧɿɩɨɬɪɿɛɧɿɳɨɛɦɨɠɧɚɛɭɥɨɲɜɢɞɤɨɿɤɜɚɥɿɮɿ
ɤɨɜɚɧɨɞɨɩɨɦɨɝɬɢɜɚɦɐɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɦɨɠɧɚɡɧɚɣɬɢ
ɭɬɚɛɥɢɰɿɡɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢɞɚɧɢɦɢɡɚɩɢɲɿɬɶʀʀɬɚɤɨɠɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɩɨɥɹ
ɇɨɦɟɪɜɢɪɨɛɭ
31&
ɋɟɪɿɣɧɢɣɧɨɦɟɪ
61
Ɍɟɯɧɿɱɧɿɞɚɧɿ
Ɍɟɯɧɿɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɦɿɫɬɢɬɶɫɹɧɚɬɚɛɥɢɱɰɿ
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿɣɧɚɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭɥɿɜɨɦɭɛɨɰɿɩɪɢɥɚɞɭɬɚ
ɧɚɹɪɥɢɤɭɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
Ɋɨɡɦɿɪɢ
ȼɢɫɨɬɚ
ɦɦ
ɒɢɪɢɧɚ
ɦɦ
Ƚɥɢɛɢɧɚ
ɦɦ
ɑɚɫɜɢɯɨɞɭɜɪɨɛɨɱɢɣɪɟɠɢɦ
1ɝɨɞɢɧ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɉɟɪɟɞɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɩɪɢɥɚɞɭɭɜɚɠɧɨɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ
ɪɨɡɞɿɥ©ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɡɬɟɯɧɿɤɢɛɟɡɩɟɤɢªɳɨɛ
ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɩɪɚɜɢɥɚɦɢɛɟɡɩɟɤɢɿɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ
ɦɟɧɲɟɦɦɉɪɨɬɟɜɿɞɟɚɥɶɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɩɪɢɥɚɞ
ɤɪɚɳɟɧɟɫɬɚɜɢɬɢɩɿɞɧɚɜɿɫɧɢɦɢɲɚɮɚɦɢɌɨɱɧɟ
ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɨɞɧɿɽʀɚɛɨ
ɤɿɥɶɤɨɯɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɯɧɿɠɨɤɜɧɢɡɭɧɚɤɨɪɩɭɫɿɩɪɢɥɚɞɭ
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɍɜɚɝɚɓɨɛɦɚɬɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɿɞ¶ɽɞɧɭɜɚɬɢɩɪɢɥɚɞ
ɜɿɞɟɥɟɤɬɪɨɦɟɪɟɠɿɡɚɛɟɡɩɟɱɬɟɜɿɥɶɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨ
ɪɨɡɟɬɤɢɩɿɫɥɹɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ȼɫɬɚɧɨɜɿɬɶɩɪɢɥɚɞɭɦɿɫɰɿɞɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɧɚɜɤɨɥɢɲ
ɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɤɥɿɦɚɬɢɱɧɨɦɭɤɥɚɫɭ
ɜɤɚɡɚɧɨɦɭɜɬɚɛɥɢɰɿɡɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢɞɚɧɢɦɢɩɪɢɥɚɞɭ
Ʉɥɿɦɚɬɢɱɧɢɣ
ɤɥɚɫ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
SN
°&±°C
N
°&±°C
67
°&±°C
7
°&±°C
Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ
ɉɪɢɥɚɞɫɥɿɞɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɩɨɞɚɥɿɜɿɞɞɠɟɪɟɥɬɟɩɥɚ
ɬɚɤɢɯɹɤɛɚɬɚɪɟʀɛɨɣɥɟɪɢɩɪɹɦɟɫɨɧɹɱɧɟɫɜɿɬɥɨ
ɿɬɞɉɨɜɿɬɪɹɩɨɜɢɧɧɨɜɿɥɶɧɨɰɢɪɤɭɥɸɜɚɬɢɞɨɜɤɨɥɚ
ɡɚɞɧɶɨʀɩɚɧɟɥɿɩɪɢɥɚɞɭȾɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɣɜɢɳɨʀ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɪɨɛɨɬɢɹɤɳɨɩɪɢɥɚɞɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹɩɿɞ
ɧɚɜɿɫɧɨɸɲɚɮɨɸɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚɜɿɞɫɬɚɧɶɜɿɞɜɟɪɯɧɶɨɝɨ
ɤɪɚɸɩɪɢɥɚɞɭɞɨɧɚɜɿɫɧɨʀɲɚɮɢɩɨɜɢɧɧɚɫɬɚɧɨɜɢɬɢɧɟ
ɉɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɞɨɟɥɟɤɬɪɨɦɟɪɟɠɿ
ɉɟɪɲɧɿɠɩɿɞɤɥɸɱɚɬɢɩɪɢɥɚɞɞɨɟɥɟɤɬɪɨɦɟɪɟɠɿ
ɩɟɪɟɤɨɧɚɣɬɟɫɹɳɨɩɨɤɚɡɧɢɤɢɧɚɩɪɭɝɢɿɱɚɫɬɨɬɢ
ɜɤɚɡɚɧɿɜɬɚɛɥɢɰɿɡɩɚɫɩɨɪɬɧɢɦɢɞɚɧɢɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɦɟɪɟɠɿɭɜɚɲɨɦɭɪɟɝɿɨɧɿɉɪɢɥɚɞɦɚɽɛɭɬɢ
ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɦɁɰɿɽɸɦɟɬɨɸɜɢɥɤɚɩɪɢɥɚɞɭɨɫɧɚɳɟɧɚ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɤɨɧɬɚɤɬɨɦəɤɳɨɭɪɨɡɟɬɰɿɡɚɡɟɦɥɟɧɧɹ
ɧɟɦɚɽɡɚɡɟɦɥɿɬɶɩɪɢɥɚɞɨɤɪɟɦɨɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨ
ɱɢɧɧɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɜɢɦɨɝɩɪɨɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɜɲɢɫɶɿɡ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦɟɥɟɤɬɪɢɤɨɦ
ȼɢɪɨɛɧɢɤɧɟɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɭɪɚɡɿɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɰɢɯɩɪɚɜɢɥɬɟɯɧɿɤɢɛɟɡɩɟɤɢɐɟɣɩɪɢɥɚɞɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚɦȯɋ
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Установка
важно:
для вентиляции морозильника, необходимо
сохранение надлежащего пространства вокруг
него. Следует обеспечить зазоры между
стенкамии ближайшими предметами, в 100mm.
От верха прибора до стены илилобого другого
препятствия, расстояние должно составлять 50mm.
100
50
100
100
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Inhalt
Sicherheitshinweise _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
372
394
Erste Inbetriebnahme_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Bedienleiste __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
394
Täglicher Gebrauch__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
394
Praktische Tipps und Hinweise _ __ __ __ __ __ __ __
405
Reinigung und Pflege __ __ __ __ __ __ __ __ __ __405
Was tun, wenn…_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __416
Technische Daten __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __427
Montage __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __427
438
Umwelttipps__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Änderungen vorbehalten.
Sicherheitshinweise
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für eine optimale
Nutzung des Geräts vor der Installation und dem
ersten Gebrauch die vorliegende Gebrauchsanweisung
einschließlich der Ratschläge und Warnungen aufmerksam
durch. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern
und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit
der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut
sind. Heben Sie die Gebrauchsanweisung gut auf und
übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Geräts
dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten
Lebensdauer des Geräts über Gebrauch und Sicherheit
informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz
Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der
vorliegenden Bedienungsanweisungen, da der Hersteller bei
Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
UÊ Personen (einschließlich Kinder), die aufgrund ihrer
eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder
Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu
bedienen, sollten dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder
Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.
Kinder sind sorgsam zu beaufsichtigten, so dass sie
nicht mit dem Gerät spielen können.
UÊ Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von
Kindern fern. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.
UÊ Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den
Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie
möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass
Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich
nicht in dem Gerät einschließen können.
UÊ Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein
älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an
der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den
Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes
unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät zu einer
Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Vorsicht! Die Belüftungsöffnungen müssen immer
frei zugänglich sein.
UÊ Das Gerät ist für die Aufbewahrung von
Lebensmitteln und/oder Getränken in einem
normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden
Gebrauchsanweisung beschrieben wird.
UÊ Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen
Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
UÊ Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie
Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte
nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck
zugelassen sind.
UÊ Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu
beschädigen.
UÊ Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf
des Gerätes ist ein natürliches und sehr
umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht
entflammbar ist.
Achten Sie beim Transport und bei der Montage
des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des
Kältekreislaufs zu beschädigen.
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
UÊ Änderungen der technischen Eigenschaften oder am
Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann
Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder zu
Stromschlägen führen.
Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker,
Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst oder einer
qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden.
1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht
von der Geräterückseite gequetscht oder beschädigt
wird. Ein gequetschter oder beschädigter Netzstecker
überhitzt und kann einen Brand verursachen.
37
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des
Gerätes frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere
Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung
der Innenbeleuchtung1).
UÊ Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
UÊ Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten
Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen oder
Kälteverbrennungen führen kann.
UÊ Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Täglicher Gebrauch
UÊ Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf die
Kunststoffteile im Gerät.
UÊ Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten
in dem Gerät. Es besteht Explosionsgefahr.
UÊ Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den Luftauslass
an der Rückwand.2)
UÊ Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren
werden.
es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die
Verpackung auf.
UÊ Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen,
bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den
Kompressor zurückfließen kann.
UÊ Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das
Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr.
Halten Sie sich für die Belüftung an die Montageanweisungen.
UÊ Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen
durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor,
Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine
Wand aufgestellt werden
UÊ Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder
Kochern installiert werden.
UÊ Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes
nach der Installation frei zugänglich ist.
UÊ Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einer
Trinkwasserzuleitung.3)
Service
UÊ Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den
Herstellerangaben aufbewahren.
UÊ Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten
verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten
Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt
werden.
UÊ Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sind
strikt einzuhalten. Halten Sie sich an die betreffenden
Anweisungen.
UÊ Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an
Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und
verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
UÊ Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in das
Gefrierfach stellen, da der Druckanstieg in den Behältern
zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.
Umweltschutz
UÊ Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn
es direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierschrank
gegessen wird.
Reinigung und Pflege
UÊ Schalten Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten immer ab,
und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
UÊ Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
UÊ Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum
Entfernen von Reif und Eis im Gerät, sondern einen
Kunststoffschaber.
Das Gerät enthält im Kältekreislauf oder im
Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das
Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt
werden. Der Isolierschaum enthält entzündliche Gase: Das
Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt
werden, die Sie bei Ihrer Gemeinde-/Stadtverwaltung
erhalten. Beschädigungen des Kälteaggregats vermeiden,
insbesondere an der Rückseite in der Nähe des
Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung
dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol
markiert sind, können recycelt werden.
1) Wenn eine Lampenabdeckung vorgesehen ist
2) No-Frost-Geräte
3) Wenn ein Wasseranschluss mitgeliefert wurde
Montage
Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss
strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
UÊ Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf
eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät
nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie
die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie
38
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Erste Inbetriebnahme
Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie
den typischen „Neugeruch“ am besten durch Auswaschen
der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen
Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder
Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche beschädigt
wird.
Bedienleiste
Bedienleiste und Display
möchten, drücken Sie die Taste „Super Freeze“ erneut. Die
Kontrolllampe „Super“ erlischt. Tipps:
Der „Super Freeze“-Modus kann nicht automatisch
gestoppt werden. Er kann nur durch erneutes Drücken der
Taste ausgeschaltet werden.
Temperaturwahlknopf
Kontrolllampe „Alarm“
Mit diesem Knopf kann die Temperatur im Gefrierfach
eingestellt werden.
Anzeige eines starken Temperaturanstiegs im Gerät. Fällt
das Gerät längere Zeit aus, zum Beispiel während eines
längeren Stromausfalls, erhöht sich die Temperatur im
Geräteinnern. Wenn die Temperatur über -8°C steigt,
leuchtet die Kontrolllampe „Alarm“ auf, wenn wieder
Strom anliegt. Die Kontrolllampe „Alarm“ schaltet sich
automatisch aus, wenn die Temperatur im Innern des
Geräts unter -8°C fällt.
UÊ Position „Min“ – Kalt
UÊ Position „Normal“ - Kälter, Standardeinstellung
UÊ Position „Max“ - Sehr kalt
„Super Freeze“-Taste
Soll die Temperatur im Gefriergerät schnell fallen, drücken
Sie diese Taste. Die Kontrolllampe „Super“ leuchtet
auf. Wenn Sie den „Super Freeze“-Modus ausschalten
Kontrolllampe „Power“
Elektrische Betriebs-Kontrolllampe.
Täglicher Gebrauch
Einfrieren frischer Lebensmittel
UÊ Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von frischen
Lebensmitteln und zum Lagern von gefrorenen und
tiefgefrorenen Lebensmitteln über einen längeren Zeitraum.
UÊ Legen Sie die frischen Lebensmittel, die eingefroren
werden sollen, in das untere Fach.
UÊ Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24 Stunden
eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild
angegeben, das sich im Innern des Gerätes befindet.
UÊ Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen
Sie während dieses Zeitraums keine weiteren
einzufrierenden Lebensmittel in das Gerät.
Lagern von Gefriergut
Beim ersten Einschalten oder nach einem langen Zeitraum
ohne Benutzung. Bevor Sie Lebensmittel in das Fach
einlegen, lassen Sie das Gerät vorher mindestens 2 Stunden
lang mit mit höherer Einstellung laufen.
Wichtig! Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall,
der länger dauerte als der in der Tabelle mit den technischen
Daten angegebene Wert (siehe „Ausfalldauer“) zu einem
ungewollten Abtauen, dann müssen die aufgetauten
Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort gekocht und
nach dem Abkühlen erneut eingefroren werden.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der
Verwendung je nach der zur Verfügung stehenden Zeit im
Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können unter Umständen
sogar direkt aus dem Gefrierschrank entnommen und
anschließend sofort gekocht oder gegart werden. In diesem
Fall dauert der Garvorgang allerdings etwas länger.
Eiswürfelbereitung
Dieses Gerät ist mit einer oder mehreren Schalen für die
Herstellung von Eiswürfeln ausgestattet.
39
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Praktische Tipps und Hinweise
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen
optimalen Gefriervorgang:
UÊ Weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser
lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt die Lagerzeit von
Lebensmitteln im Gefrierfach.
UÊ Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24 Stunden
eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild
angegeben.
UÊ Werden Eiswürfel direkt nach der Entnahme aus dem
Gefrierfach verwendet, können sie Frostbrand auf der
Haut verursachen.
UÊ Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie
während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in das Gefrierfach.
UÊ Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen
Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über
die Lagerzeit zu haben.
UÊ Frieren Sie ausschließlich frische und gründlich
gewaschene Lebensmittel von sehr guter Qualität ein.
Hinweise zur Lagerung gefrorener
Lebensmittel
UÊ Teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein,
damit diese schnell und vollständig gefrieren und Sie
später nur die Menge auftauen müssen, die Sie gerade
benötigen.
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:
Hinweise zum Einfrieren
UÊ Verpacken Sie die einzufrierenden
Lebensmittelportionen stets luftdicht in Alufolie oder in
lebensmittelechte Gefrierbeutel und achten Sie darauf,
dass die Verpackung so wenig Luft wie möglich enthält.
UÊ Achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch
ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass sie keinen
Kontakt mit Gefriergut bekommen, da diese sonst
antauen können.
UÊ Prüfen Sie sorgfältig, ob die im Handel erworbenen
gefrorenen Lebensmittel sachgerecht gelagert wurden.
UÊ Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften
gefrorenen Lebensmittel in der kürzest möglichen Zeit in
Ihr Gefriergerät zu bringen.
UÊ Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese
nicht länger offen als unbedingt notwendig.
UÊ Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und
eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.
UÊ Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung
sollte nicht überschritten werden.
Reinigung und Pflege
Reinigung
Aus Gründen der Hygiene sollte das Innere des Geräts
einschließlich des inneren Zubehörs regelmäßig gereinigt
werden.
Vorsicht! Während der Reinigung darf das Gerät
nicht an der Netzversorgung angeschlossen sein.
Stromschlaggefahr! Schalten Sie das Gerät vor der
Reinigung ab und ziehen Sie den Netzstecker oder schalten
Sie es am Trennschalter oder an der Sicherung ab.
Reinigen Sie das Gerät nie mit einem Dampfreiniger. In den
elektrischen Komponenten könnte sich Feuchtigkeit
ansammeln, was zu einer Stromschlaggefahr führt. Heiße
Dämpfe können Kunststoffteile beschädigen. Das Gerät
muss trocken sein, bevor es wieder in Betrieb gesetzt wird.
UÊ Entnehmen Sie alle Lebensmittel aus dem Kühlschrank.
Lagern Sie diese gut abgedeckt an einem kühlen Platz.
UÊ Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den
Netzstecker oder schalten Sie es am Trennschalter oder
an der Sicherung ab.
UÊ Reinigen Sie das Innere des Geräts und das innere
Zubehör mit einem Tuch und lauwarmem Wasser.
Wischen Sie nach der Reinigung mit klarem Wasser
nach und reiben Sie das Gerät trocken.
UÊ Eine Ansammlung von Staub auf dem Wärmetauscher
erhöht den Energieverbrauch. Reinigen Sie aus diesem
Grund den Wärmetauscher auf der Rückseite des Geräts
einmal pro Jahr mit einem weichen Pinsel oder mit
einem Staubsauger.
Wichtig! Ätherische Öle und organische Reinigungsmittel
können Kunststoffteile angreifen, wie z. B. Zitronensaft, der
Saft in der Orangenschale, Buttersäure oder Reiniger, der
Essigsäuren enthalten.
Abtauen des Gefriergeräts
UÊ Lassen Sie solche Substanzen mit den Teilen des Geräts
nicht in Berührung kommen.
Im Gefrierfach kann es zunehmend zu Eisablagerungen
kommen. Diese sollten entfernt werden.
UÊ Nachdem alles wieder trocken ist, setzen Sie das Gerät
wieder in Betrieb.
UÊ Verwenden Sie keine Scheuermittel.
40
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Entfernen Sie Reif und Eis vom Verdampfer bitte niemals
mit scharfen Gegenständen, da dieser dadurch beschädigt
werden könnte. Wenn das Eis auf der Innenauskleidung
zu dick wird, ist eine vollständige Abtauung wie folgt
durchzuführen:
UÊ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
UÊ Lassen Sie die Tür offen und stellen Sie einen Behälter
unter das Gerät, um das Abtauwasser aufzufangen.
UÊ Wenn der Gefrierraum vollständig abgetaut ist, wischen
Sie das Innere sorgfältig trocken.
UÊ Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose, um das
Gerät wieder einzuschalten.
UÊ Verpacken Sie das gesamte Gefriergut in mehrere
Schichten Zeitungspapier und lagern Sie es an einem
kühlen Ort.
Was tun, wenn…
Vorsicht! Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer den
Netzstecker aus der Steckdose. Eine Fehlersuche, die
in der vorliegenden Gebrauchsanweisung nicht
beschrieben ist, darf nur von einem Elektriker oder einer
qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.
Problem
Das Gerät
funktioniert nicht
Das Gerät kühlt zu
stark
Die Lebensmittel
werden nicht
ausreichend gefroren
Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen
bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).
Mögliche Ursache
Gerät einschalten.
Der Netzstecker ist nicht oder nur lose
eingesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker ein.
Sicherung durchgebrannt oder defekt.
Sicherung prüfen und ggf. ersetzen.
Netzsteckdose ist defekt.
Störungen an der Netzversorgung müssen von
einem Elektriker repariert werden.
Die Temperatur ist zu niedrig eingestellt oder
das Gerät wird im „Super Freeze“-Modus
betrieben.
Drehen Sie den Temperaturregler
vorübergehend auf eine höhere Einstellung
oder drücken Sie die Taste „Super Freeze“, um
den Schnellgefrier-Modus auszuschalten.
Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.
Lesen Sie bitte im Abschnitt „Bedienblende“
nach.
Die Tür war für einen längeren Zeitraum offen.
Öffnen Sie die Tür nur so lange wie
erforderlich.
Innerhalb der letzten 24 Stunden wurde eine
große Menge warmer Speisen in das Gerät
eingelegt.
Drehen Sie den Temperaturregler
vorübergehend auf eine niedrigere Einstellung.
Das Gerät steht in der Nähe einer
Wärmequelle.
Lesen Sie bitte im Abschnitt „Aufstellungssort“
nach.
Starke Reifbildung an
Türdichtung ist nicht luftdicht.
der Türdichtung
Ungewöhnliche
Geräusche
Abhilfe
Das Gerät ist nicht eingeschaltet.
Erwärmen Sie die undichten Abschnitte der
Türdichtung mit einem Haartrockner (auf einer
kühlen Einstellung). Formen Sie gleichzeitig
die erwärmte Türdichtung von Hand, bis sie
richtig sitzt.
Das Gerät steht nicht waagrecht.
Stellen Sie die Gerätefüße nochmal ein.
Das Gerät berührt die Wand oder andere
Gegenstände.
Bewegen Sie das Gerät etwas.
Eine Komponente, z. B. ein Rohr auf der
Rückseite des Geräts berührt einen anderen
Teil des Geräts oder die Wand.
Biegen Sie ggf. die Komponente vorsichtig auf
die Seite.
41
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Installation
Wichtig
Um den Platzbedarf um den gefriergerät für die
Belüftung behalten, Bitte beachten 100mm Abstand
zwischen 2 Seiten und oben auf dem gefriergerät
gefriergerät und der Wand und 50mm Abstand
zwischen Rückseite des gefriergerät und der Wand.
100
50
100
100
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Contents
Safety information __ __ __ __ __ __ __ __ __ __449
First use __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 46
11
Control panel _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 46
11
Daily use _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 46
11
Helpful hints and tips __ __ __ __ __ __ __ __ _ 47
12
Care and cleaning __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 47
12
What to do if... __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 48
13
Technical data __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 49
14
Installation __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 49
14
Environmental concerns _ __ __ __ __ __ __ __ _ 50
15
Subject to change without notice.
Safety information
In the interest of your safety and to ensure the correct
use, before installing and first using the appliance,
read this user manual carefully, including its hints
and warnings. To avoid unnecessary mistakes and
accidents, it is important to ensure that all people
using the appliance are thoroughly familiar with its
operation and safety features. Save these instructions
and make sure that they remain with the appliance
if it is moved or sold, so that everyone using it
throughout its life will be properly informed on
appliance use and safety.
For the safety of life and property follow the precautions
of these user's instructions as the manufacturer is not
responsible for damages caused by omission.
Children’s and vulnerable people’s safety
UÊ This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety. Children should
be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
UÊ Keep all packaging well away from children. There is
risk of suffocation.
UÊ If you are discarding the appliance pull the plug out
of the socket, cut the connection cable (as close to
the appliance as you can) and remove the door to
prevent children suffering electric shock or shutting
themselves in it.
UÊ If this appliance featuring magnetic door seals is
to replace an older appliance having a spring lock
(latch) on the door or lid, be sure to make that spring
lock unusable before you discard the old appliance.
This will prevent it from becoming a death trap for
a child.
44
General safety
Caution! Keep ventilation openings clear of
obstruction.
UÊ The appliance is intended for keeping foodstuffs and/
or beverages in a normal household as explained in
this instruction booklet.
UÊ Do not use a mechanical device or any artificial
means to speed up the thawing process.
UÊ Do not use other electrical appliances (such as ice
cream makers) inside refrigerating appliances, unless
they are approved for this purpose by the manufacturer.
UÊ Do not damage the refrigerant circuit.
UÊ The refrigerant isobutane (R600a) is contained within
the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas
with a high level of environmental compatibility,
which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the
appliance, be certain that none of the components of
the refrigerant circuit become damaged.
– avoid open flames and sources of ignition
– thoroughly ventilate the room in which the
appliance is situated
UÊ It is dangerous to alter the specifications or modify
this product in any way. Any damage to the cord may
cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
Warning! Any electrical component (power cord,
plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel.
1. Power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not squashed
or damaged by the back of the appliance.
A squashed or damaged power plug may overheat
and cause a fire.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
3. Make sure that you can access the mains plug of
the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the
power plug. There is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance unless the
interior light cover1) is in place.
UÊ This appliance is heavy. Care should be taken when
moving it.
UÊ Do not remove or touch items from the freezer
compartment if your hands are damp/wet, as this
could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
UÊ Avoid prolonged exposure of the appliance to direct
sunlight.
Installation
Important! For electrical connection carefully follow
the instructions given in specific paragraphs.
UÊ Unpack the appliance and check if it is damaged.
Do not connect the appliance if it is damaged. Report
possible damages immediately to the place you
bought it. In that case retain packing.
UÊ It is advisable to wait at least four hours before
connecting the appliance to allow the oil to flow back
in the compressor.
UÊ Ensure adequate air circulation around the appliance,
otherwise it could overheat. To achieve sufficient
ventilation follow the instructions relevant to
installation.
UÊ Do not put hot objects on the plastic parts in the
appliance.
UÊ Wherever possible the back of the product should be
against a wall to avoid touching or catching warm
parts (compressor, condenser) to prevent possible
burn.
UÊ Do not store flammable gas and liquid in the
appliance, because they may explode.
UÊ The appliance must not be located close to radiators
or cookers.
UÊ Do not place food products directly against the air
outlet on the rear wall.2)
UÊ Make sure that the mains plug is accessible after the
installation of the appliance.
UÊ Frozen food must not be re-frozen once it has thawed.
UÊ Connect to drinkable water supply only.3)
UÊ Store pre-packed frozen food in accordance with the
frozen food manufacturer's instructions.
Service
Daily use
UÊ Appliance manufacturer's storage recommendations
should be strictly adhered to. Refer to relevant
instructions.
UÊ Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer
compartment as it creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in damage
to the appliance.
UÊ Ice lollies can cause frost burns if consumed straight
from the appliance.
Care and cleaning
UÊ Before maintenance, switch off the appliance and
disconnect the mains plug from the mains socket.
UÊ Do not clean the appliance with metal objects.
UÊ Do not use sharp objects to remove frost from the
appliance. Use a plastic scraper.
UÊ Any electrical work required for the servicing of
the appliance should be carried out by a qualified
electrician or competent person.
UÊ This product must be serviced by an authorized Service
Centre and only genuine spare parts must be used.
Environmental Protection
This appliance does not contain gases which could
damage the ozone layer, in either its refrigerant
circuit or insulation materials. The appliance should not
be disposed of with urban refuse and rubbish. The
insulation foam contains flammable gases: the
appliance should be disposed of according to the
regulations obtained from your local authority. Avoid
damaging the cooling unit, especially at the rear near
the heat exchanger. The materials used on this
appliance marked by the symbol are recyclable.
1) If a light cover is included
2) If the appliance is Frost Free
3) If a water connection is included
45
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the
interior and all internal accessories with lukewarm water
and some neutral soap so as to remove the typical smell
of a brand new product, then dry thoroughly.
Important! Do not use detergents or abrasive powders,
as these will damage the finish.
Control panel
Control panel and Display
please press the “Super Freeze” button again and the
“Super” light will go out. Tips:
The Super Freeze mode cannot be stopped
automatically. It can only be stopped by pressing the
button again.
Temperature regulation knob
The knob is used to regulate the temperature of the
freezer compartment.
UÊ Position “Min” – Cold
UÊ Position “Normal” – Colder, normal setting
UÊ Position “Max” – Coldest
“Super Freeze” button
If you need the temperature inside the freezer to drop
quickly, press this button and the “Super” light will be
turned on. If you need to stop the “Super Freeze” mode,
“Alarm” light
Extensive temperature indicator. If the appliance stalls
for a long time, for example during a long power failure,
the inside temperature will go up. Once the temperature
is higher than -8°C, the “Alarm” light will be turned on
when the power recovers. The Alarm light will be shut
off automatically when the inside temperature is lower
than -8°C.
“Power” light
Electrical power indicator.
Daily use
Freezing fresh food
UÊ The freezer compartment is suitable for freezing fresh
food and storing frozen and deep-frozen food for
a long time.
UÊ Place the fresh food to be frozen in the bottom
compartment.
UÊ The maximum amount of food that can be frozen
in 24 hours is specified on the rating plate, a label
located on the inside of the appliance.
UÊ The freezing process lasts 24 hours: during this
period do not add other food to be frozen.
Storing frozen food
When first starting-up or after a period out of use.
Before putting foodstuffs in the compartment let the
appliance run at least 2 hours on the higher settings.
Important! In the event of accidental defrosting, for
example the power has been off for longer than the
value shown in the technical characteristics chart under
“rising time”, the defrosted food must be consumed
quickly or cooked immediately and then re-frozen.
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to use, can be thawed
in the freezer compartment or at room temperature,
depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, direct
from the freezer. In this case, cooking will take longer.
Ice-cube production
This appliance is equipped with one or more trays for
the production of ice-cubes.
46
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Helpful hints and tips
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process, here
are some important hints:
UÊ The maximum quantity of food which can be frozen
in 24 hrs. is shown on the rating plate;
UÊ The freezing process takes 24 hours. No further food
to be frozen should be added during this period;
UÊ Only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned,
foodstuffs;
UÊ Prepare food in small portions to enable it to be
rapidly and completely frozen and to make it possible
subsequently to thaw only the quantity required;
UÊ Wrap the food in aluminium foil or polythene and
make sure that the packages are airtight;
UÊ Do not allow fresh, unfrozen food to touch food
which is already frozen, thus avoiding a rise in
temperature of the latter;
UÊ Lean foods store better and longer than fatty ones;
salt reduces the storage life of food;
UÊ Water ices, if consumed immediately after removal
from the freezer compartment, can cause the skin to
be freeze burnt;
UÊ It is advisable to show the freezing date on each
individual pack to enable you to keep tabs on the
storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you
should:
UÊ Make sure that the commercially frozen foodstuffs
were adequately stored by the retailer;
UÊ Ensure that frozen foodstuffs are transferred from the
foodstore to the freezer in the shortest possible time;
UÊ Not open the door frequently or leave it open longer
than absolutely necessary;
UÊ Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot
be refrozen;
UÊ Do not exceed the storage period indicated by the
food manufacturer.
Care and cleaning
Cleaning
For hygiene reasons the appliance interior, including
interior accessories, should be cleaned regularly.
Caution! The appliance must not be connected to
the mains during cleaning. Danger of electrical
shock! Before cleaning switch the appliance off and
remove the plug from the mains, or switch off or turn
out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance
with a steam cleaner. Moisture could accumulate in
electrical components, danger of electrical shock! Hot
vapours can damage plastic parts. The appliance must
be dry before it is placed back into service.
Important! Ethereal oils and organic solvents can
attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice from
orange peel, butyric acid, cleaners that contain acetic
acid.
UÊ Do not allow such substances to come into contact
with the appliance parts.
UÊ Do not use any abrasive cleaners.
UÊ Remove foodstuffs from the freezer. Store them in
a cool place, well covered.
UÊ Switch the appliance off and remove the plug from
the mains, or switch off or turn out the circuit breaker
or fuse.
UÊ Clean the appliance and the interior accessories with
a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with
fresh water and rub dry.
UÊ Accumulation of dust at the condenser increases
energy consumption. For this reason carefully clean
the condenser at the back of the appliance once
a year with a soft brush or a vacuum cleaner.
UÊ After everything is dry place appliance back into
service.
Defrosting of the freezer
The freezer compartment, however, will become
progressively covered with frost. This should be
removed.
47
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Never use sharp metal tools to scrape off frost from
the evaporator as you could damage it. However, when
the ice becomes very thick on the inner liner, complete
defrosting should be carried out as follows:
UÊ pull out the plug from the socket;
UÊ remove all stored food, wrap it in several layers of
newspaper and put it in a cool place;
UÊ keep the door open, and place a basin underneath
the appliance to collect the defrost water;
UÊ when defrosting is completed, dry the interior
thoroughly.
UÊ Replace the plug in the power socket to run the
appliance again.
What to do if...
Caution! Before troubleshooting, disconnect the
power supply. Only a qualified electrician or
competent person must do the troubleshooting that is
not in this manual.
Problem
Important! There are some sounds during normal use
(compressor, refrigerant circulation).
Possible cause
Appliance is not switched on.
Appliance does not
work
Appliance freezes
too much
The food is not
frozen enough
Heavy build-up of
frost on the door
seal
Unusual noises
Solution
Switch on the appliance.
Mains plug is not plugged in or is loose.
Insert mains plug.
Fuse has blown or is defective.
Check fuse, replace if necessary.
Socket is defective.
Mains malfunctions are to be corrected by
an electrician.
Turn the temperature regulator to a warmer
Temperature is set too cold or the appliance
setting temporarily or press “Super Freeze”
is running in Super Freeze mode.
button to stop Super Freeze mode.
Temperature is not properly adjusted.
Please look in the initial Control Panel
section.
Door was open for an extended period.
Open the door only as long as necessary.
A large quantity of warm food was placed in
the appliance within the last 24 hours.
Turn the temperature regulation to a colder
setting temporarily.
The appliance is near a heat source.
Please look in the installation location
section.
Door seal is not air-tight.
Carefully warm the leaking sections of
the door seal with a hair dryer (on a cool
setting). At the same time shape the warmed
door seal by hand so that it sits correctly.
Appliance is not level.
Re-adjust the feet.
The appliance is touching the wall or other
objects.
Move the appliance slightly.
A component, e.g. a pipe, on the rear of the
appliance is touching another part of the
appliance or the wall.
If necessary, carefully bend the component
out of the way.
48
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Installation
Important
In order to reserve the required space around the
appliance for ventilation,please keep 100mm distance
between 2 sides and top of the freezer appliance and the
wall and 50 mm distance between rear of appliance and
the wall.
100
50
100
100
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Sommaire
Consignes de sécurité __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 51
Première utilisation __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 53
Bandeau de commande _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 53
Utilisation quotidienne __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 53
Conseils utiles __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 54
Entretien et nettoyage __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 54
En cas d'anomalie de fonctionnement _ __ __ __ __ __ _ 55
Caractéristiques techniques_ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 56
Installation __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 56
En matière de protection de l'environnement __ __ __ __ _ 57
0QFAP¸[email protected]ł?=PEKJO=JOLNÀ=REO
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et dans le but de garantir un usage
correct de l'appareil, nous vous invitons à lire attentivement
cette notice d'utilisation, ainsi que les recommandations
et les avertissements qu'elle contient, avant de procéder à
l'installation et à la première utilisation de l'appareil. Pour
éviter tout risque d’erreur ou d’accident, assurez-vous que les
utilisateurs de cet appareil aient parfaitement pris connaissance
de son fonctionnement et des mesures à observer en matière
de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil
doit être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous
que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur
pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et des
avertissements s'y rapportant.
Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une
mauvaise installation ou utilisation. Pour la sécurité des biens
et des personnes, ainsi que pour le respect de l'environnement,
vous devez d'abord lire impérativement les préconisations
suivantes avant toute utilisation de votre appareil.
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des
enfants ou des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et
de connaissances les empêchent d'utiliser l'appareil sans
risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence
d'instructions d'une personne responsable qui puisse leur
assurer une utilisation de l'appareil sans danger. Veillez à
ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
• Au déballage de l'appareil, ne laissez pas les emballages
à portée de main des enfants. Risque d'asphyxie ou de
blessure corporelle.
• Lors de la mise au rebut de l'appareil, et pour éviter tout
risque corporel et matériel, mettez hors d'usage ce qui pourrait
présenter un danger: débranchez l'appareil électriquement,
coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et retirez la
porte pour empêcher les enfants de s'enfermer à l'intérieur de
l'appareil. Mettez l'appareil au rebut.
• Si cet appareil muni de fermetures magnétiques. S'il
remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort, nous
vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de vous
en débarrasser pour empêcher les enfants de s'enfermer dans
l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.
Consignes générales de sécurité
Attention !)AOKNEł[email protected][email protected]=O
être obstrués.
• Les réfrigérateurs et/ou congélateurs sont destinés
uniquement à la conservation et/ou congélation des
aliments.
• N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques
KQPKQP=QPNAOUOP¿IA=NPEł?EAHLKQN=??ÀHÀNANHALNK?AOOQO
de dégivrage.
• Nefaites pas fonctionner d'appareils électriques (comme
des sorbetières électriques...) à l'intérieur de l'appareil.
• Faites très attention lorsque vous déplacez l'appareil
=ł[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]
refroidissement et ainsi d'éviter des risques de fuite.
• Conformément au règlement UTE-C-73-997 de juillet
2006, seules les personnes ayant reçues une formation
spécifique aux fluides inflammables peuvent intervenir
sur cet appareil qui contient des hydrocarbures. Ce gaz
est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de votre appareil,
assurez-vous qu'aucune partie du circuit n'est
endommagée.
– ¦REPAVHAOŃ=IIAORERAOĠ>NEMQAP
APPKQP=QPNA=HHQI=CA
(étincelles).
– Aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil.
• [email protected]łAVL=OHAOOLÀ?Eł[email protected]=LL=NAEH0EHA?º>HA
d'alimentation est endommagé ou écrasé, il peut causer un
court circuit, un incendie et/ou une électrocuation.
Avertissement ! Les éventuelles réparations ou
interventions sur votre appareil, ainsi que le
remplacement du câble d'alimentation, ne doivent être
effectuées que parQJLANOKJJAHMQ=HEłÀ.
1.
L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'une
rallonge, d'une prise multiple ou d'un raccordement
multiple (risque d'incendie).
2.
Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou
endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de
courant endommagée peut surchauffer et provoquer
un incendie.
51
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
3.
Vérifiez que la prise murale reste accessible une fois que
l'installation est terminée.
4.
Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble,
particulièrement lorsque l'appareil est tiré de son
logement.
5.
Si la prise murale est mal fixée, ne branchez pas l'appareil.
Risque d'électrocution ou d'incendie.
6.
N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de l'ampoule
d'éclairage1) n'est pas installé.
UÊ Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son
déplacement.
UÊ Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces
givrées et les produits congelés (risque de brûlure et
d'arrachement de la peau).
UÊ Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons
solaires.
Utilisation quotidienne
UÊ Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique
de l'appareil.
UÊ Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments
imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité
ou sur l'appareil (risque d'explosion).
UÊ Ne placez pas de denrées contre les orifices d'aération sur
la paroi du fond à l'intérieur de l'appareil.2)
UÊ Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.
UÊ Conservez les aliments préemballés conformément aux
instructions de leur fabricant.
UÊ Suivez les indications du fabricant pour la conservation
et/ou congélation des aliments. Reportez-vous aux
instructions correspondantes.
UÊ Ne placez ni bouteilles ni boîtes de boissons gazeuses
dans l'appareil, elles pourraient éclater et endommager
l'appareil.
UÊ Ne consommez pas certains produits, tels que les
bâtonnets glacés, dès leur sortie de l'appareil (risque de
brûlures).
Entretien et nettoyage
Si l'appareil est endommagé, contactez votre magasin
vendeur. Dans ce cas, conservez l'emballage.
UÊ Attendez au moins 4 heures avant de brancher votre
appareil pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.
UÊ Veillez à ce que l'air circule librement tout autour de
l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Suivez les
instructions fournies dans le chapitre correspondant.
UÊ Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec
des pièces chaudes (compresseur, condenseur) et tout
risque de brûlure.
UÊ L'appareil ne doit pas être placé à proximité de radiateurs
ou de cuisinières.
UÊ Vérifiez que la prise murale reste accessible une fois que
l'installation est terminée.
UÊ Connectez l'appareil uniquement à une arrivée d'eau potable.3)
Service après-vente
UÊ Ne confiez les travaux électriques de votre habitation
nécessaires à l'installation de votre appareil qu'à un
électricien qualifié.
UÊ Toute intervention ou réparation sur votre appareil ne doit
être effectuée que par un professionnel qualifié. Contactez
votre service après vente. Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne
contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver
l'environnement. L'appareil ne peut être traité comme déchet
ménager. The insulation foam contains flammable gases : Pour
obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez
prendre contact avec les services de votre commune ou le
magasin vendeur où vous avez effectué l'achat. Lorsque
l'appareil est mis au rebut, évitez d'endommager le circuit
réfrigérant, surtout à l'arrière de l'appareil, près du condenseur.
Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le
symbole sont recyclables.
1) Si l'appareil est équipé d'un diffuseur d'éclairage
2) Si l'appareil est de conception « Frost Free »
3) Si l'appareil est équipé d'un raccordement eau
UÊ Avant toute opération de nettoyage manuel (intérieur et
extérieur), débranchez votre appareil électriquement.
UÊ Ne nettoyez pas votre appareil avec un objet métallique.
UÊ N'utilisez pas d'objet métallique ou tout autre objet
tranchant (couteau) pour dégivrer l'appareil. N'employez
pour cela qu'une spatule en plastique.
Installation
Attention ! Pour le raccordement électrique, suivez
attentivement les instructions indiquées dans les chapitres
correspondants.
UÊ Vérifiez que l'appareil n'a subi aucun dommage au cours
du transport. Ne branchez jamais un appareil endommagé.
52
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Première utilisation
Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez
l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau
tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du
« neuf », puis séchez soigneusement.
Attention ! N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à
récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.
Bandeau de commande
Bandeau de commande et affichage
nouveau sur la touche « Super Freeze » et le voyant « Super »
s'éteint. Conseils :
La fonction « Super Freeze » (Congélation rapide) ne se
désactive pas automatiquement. Elle ne se désactive que
lorsque l'on appuie de nouveau sur la touche correspondante.
Thermostat
Voyant « Alarm » (Alarme)
Le thermostat est utilisé pour régler la température du
compartiment congélateur.
Voyant de température trop élevée. Si l'appareil se met à l'arrêt
pendant un certain temps, par exemple lors d'une coupure
de courant importante, la température intérieure remontera.
Lorsque la température est supérieure à -8°C, le voyant
« Alarm » s'allume lorsque l'appareil est de nouveau alimenté
électriquement. Le voyant « Alarm » s'éteint automatiquement
lorsque la température intérieure est inférieure à -8°C.
UÊ Position « Min » : moins de froid
UÊ Position « Normal » : plus froid, réglage normal
UÊ Position « Max » : plus de froid
Touche « Super Freeze » (Congélation
rapide)
Si vous souhaitez obtenir plus de froid rapidement dans le
compartiment congélateur, appuyez sur cette touche et le
voyant « Super » s'allume. Si vous souhaitez désactiver la
fonction « Super Freeze » (Congélation rapide), appuyez de
Voyant « Power » (Mise sous tension)
Voyant d'alimentation électrique.
Utilisation quotidienne
Congélation d'aliments frais
UÊ Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des
denrées fraîches et conserver à long terme des aliments
surgelés ou congelés.
UÊ Placez les denrées fraîches à congeler dans le compartiment
inférieur.
UÊ La quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler
par 24 heures figure sur la plaque signalétique, située à
l’intérieur de l’appareil.
UÊ Le processus de congélation dure 24 heures : vous ne
devez ajouter aucune autre denrée à congeler au cours de
cette période.
Conserver des aliments surgelés
Lors de la première utilisation ou après une période de nonutilisation. Avant de ranger les aliments dans le compartiment,
laissez l'appareil fonctionner au moins 2 heures au réglage
maximum.
Attention ! En cas d'arrêt de fonctionnement, si la panne est de
courte durée, il n'y a aucun risque d'altération pour les aliments.
Abstenez-vous cependant d'ouvrir la porte. Si la panne doit se
prolonger, transférez les produits surgelés et congelés dans un
autre congélateur. L'autonomie de fonctionnement est indiquée
au chapitre « Caractéristiques Techniques ». Cette durée est
sensiblement raccourcie suivant la charge de l'appareil. Dès
que vous constatez un début de décongélation, consommez les
aliments le plus rapidement possible ou recongelez-les après
les avoir cuits (aliments crus).
Décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés
dans le compartiment congélateur ou à température ambiante,
en fonction du temps disponible pour cette opération.
Les petites pièces peuvent même être cuites sans décongélation
préalable. Dans ce cas, la cuisson est plus longue.
Fabrication de glaçons
Cet appareil est équipé d'un ou de plusieurs bacs à glaçons.
53
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Conseils utiles
Conseils pour la congélation
Conseils pour la congélation :
UÊ La quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler
par 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique ;
UÊ Le temps de congélation est de 24 heures. Aucune autre
denrée à congeler ne doit être ajoutée pendant cette période ;
UÊ Congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de
qualité supérieure (une fois nettoyées) ;
UÊ Préparez les aliments en petits paquets pour une
congélation rapide et uniforme, adaptés à l'importance de la
consommation ;
UÊ Enveloppez les aliments dans des feuilles d'aluminium ou
de polyéthylène et assurez-vous que les emballages sont
étanches ;
UÊ Ne laissez pas des aliments frais, non congelés, être en
contact avec des aliments déjà congelés pour éviter une
remontée en température de ces derniers ;
UÊ Les aliments maigres se conservent mieux et plus
longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de
conservation des aliments ;
UÊ L'identification des emballages est importante : indiquez
la date de congélation du produit et respectez la durée de
conservation indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des produits
surgelés et congelés du commerce
Pour une bonne conservation des produits surgelés et
congelés, vous devez :
UÊ Vous assurer que l'emballage de ces produits est intact et
qu'il ne présente aucune trace d'humidité, signe d'un début
de décongélation ;
UÊ Prévoir un temps réduit au minimum pour leur transport du
magasin d'alimentation à votre domicile (utilisez des sacs
isothermes dans la mesure du possible) ;
UÊ Eviter d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et ne la
laisser ouverte que le temps nécessaire ;
UÊ Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement
et ne peuvent pas être recongelés.
UÊ Repérez la date de fabrication du produit, et respectez la
durée de conservation indiquée par le fabricant.
UÊ La température très basse à laquelle se trouvent les
bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie du
compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures ;
Entretien et nettoyage
Nettoyage
Pour des raisons d'hygiène, nettoyez l'intérieur de l'appareil et
tous les accessoires régulièrement.
Attention ! Débranchez l'appareil électriquement avant
de procéder à son nettoyage. Risque d'électrocution !
Avant toute opération d'entretien et de nettoyage, mettez à
l'arrêt l'appareil et débranchez-le électriquement, ou coupez le
fusible ou le disjoncteur. N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur
ou à haute pression pour nettoyer l'appareil. L'humidité
pourrait s'accumuler sur les composants électriques. Risque
d'électrocution ! Les vapeurs chaudes peuvent endommager
les pièces plastique. Essuyez et séchez l'appareil avant de le
remettre en fonctionnement.
UÊ Retirez les denrées du congélateur. Enveloppez celles-ci
dans plusieurs feuilles de papier journal, ou mieux, dans
des emballages isothermes. Conservez-les dans un endroit
frais.
UÊ Mettez à l'arrêt l'appareil et débranchez-le électriquement
ou débranchez le fusible ou coupez le disjoncteur.
UÊ Videz l'appareil de ses accessoires. Lavez les parois et
les accessoires avec de l'eau tiède et un détergent liquide
inodore (produit utilisé pour la vaisselle). Rincez et séchez
très soigneusement.
UÊ L'accumulation de poussière sur le condenseur fait
augmenter la consommation d'énergie. Dépoussiérez une
fois par an le condenseur situé à l'arrière de l'appareil à
l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur.
Attention ! Les huiles essentielles et les solvants organiques
peuvent attaquer les pièces en plastique utilisées dans cet
appareil, par exemple le jus de citron ou le jus d'un zeste
d'orange, l'acide butyrique, les produits d'entretien qui
contiennent de l'acide acétique.
Dégivrage du congélateur
UÊ Veillez à ce que ces substances n'entrent pas en contact
direct avec les pièces de l'appareil.
Cependant, le compartiment congélateur se couvrira
progressivement de givre. Il faut le retirer.
UÊ Après avoir tout soigneusement essuyé, remettez l'appareil
en fonctionnement.
UÊ N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou
caustiques ni d'éponges avec grattoirs pour procéder au
nettoyage intérieur ou extérieur de l'appareil.
54
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
N'utilisez jamais de couteau ou d'objet métallique pour
gratter la couche de givre, vous risquez de détériorer
irrémédiablement l'évaporateur. Cependant, lorsque la couche
de givre devient trop épaisse, il est recommandé de procéder
au dégivrage complet de l'appareil :
UÊ débranchez l’appareil ;
UÊ maintenez la porte ouverte, puis placez au-dessous un
récipient dans lequel s'écoulera l'eau de dégivrage ;
UÊ une fois le dégivrage terminé, séchez correctement
l'intérieur ;
UÊ rebranchez l'appareil.
UÊ sortez les denrées congelées, enveloppez-les dans plusieurs
feuilles de papier journal et conservez-les dans un endroit
frais ;
En cas d'anomalie de fonctionnement
Attention ! Avant toute intervention sur l'appareil,
débranchez-le. La résolution des problèmes non
mentionnés dans la présente notice doit être exclusivement
confiée à un électricien qualifié ou à votre service après-vente.
Anomalie
L'appareil ne
fonctionne pas
L'appareil refroidit
beaucoup trop
Les aliments ne sont
pas suffisamment
congelés
Accumulation de givre
sur le joint de porte
Bruits inhabituels
Attention ! L'appareil émet certains bruits pendant son
fonctionnement (compresseur, circuit de réfrigérant).
Cause possible
Solution
L'appareil n'est pas sous tension.
Mettez l'appareil sous tension.
La fiche d'alimentation n'est pas branchée ou est
desserrée.
Branchez correctement la fiche dans la prise.
Le fusible a disjoncté ou est défectueux.
Contrôlez le fusible, remplacez-le si nécessaire.
La prise est défectueuse.
Faites appel à un électricien qualifié.
La température est trop basse ou l'appareil
fonctionne en mode « Super Freeze »
(Congélation rapide).
Modifiez la position du thermostat pour obtenir
moins de froid ou appuyez sur la touche « Super
Freeze » pour mettre à l'arrêt cette fonction (si
elle a été activée).
Le thermostat n'est pas correctement réglé.
Reportez-vous au chapitre « Bandeau de
commande ».
La porte a été ouverte plus longtemps que
nécessaire.
Ne laissez la porte ouverte que le temps
nécessaire.
Trop de produits chauds ont été placés dans
l'appareil au cours des dernières 24 heures.
Modifiez la position du thermostat pour obtenir
plus de froid.
L'appareil est installé près d'une source de
chaleur.
Reportez-vous au chapitre « Emplacement ».
Le joint de la porte n'est pas étanche à l'air.
Chauffez la partie concernée à l'aide d'un
sèche-cheveux (en position de froid). Aidez
manuellement le joint à reprendre sa position
naturelle.
L'appareil n'est pas de niveau.
Réglez de nouveau les pieds.
L'arrière de l'appareil est appuyé contre un mur
ou d'autres objets.
Déplacez légèrement l'appareil.
Un composant, par ex. un tuyau situé à l'arrière
de l'appareil touche un autre composant ou le
mur.
Si nécessaire, pliez le tuyau pour le dégager.
55
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Instructions D'installation
Attention
En vue de maintenir un espace de ventilation adéquat
autour du congélateur, veuillez garder une distance de
100 mm entre le mur et les deux côtés et le dessus du
congélateur, et une distance de 50 mm entre l'arrière
du congélateur et le mur.
100
50
100
100
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Inhoud
Veiligheidsinformatie __ __ __ __ __ __ __ __ __ _58
23
Ingebruikneming _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _60
25
Bedieningspaneel __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _60
25
Dagelijks gebruik_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _60
25
Nuttige aanwijzingen en tips_ __ __ __ __ __ __ __ _ 61
26
Onderhoud en reiniging _ __ __ __ __ __ __ __ __ _61
26
Problemen oplossen _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _62
27
Technische gegevens __ __ __ __ __ __ __ __ __ _63
28
Installatie _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 63
28
Milieubescherming __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _64
29
Aan verandering onderhevig zonder voorafgaande
waarschuwing.
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik
te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens
het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen,
grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en
ongevallen te voorkomen, is het belangrijk ervoor te zorgen
dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend
zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat ze bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat
iedereen die het apparaat gedurende de levensduur ervan
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en
de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u
zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te
houden. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die
door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
UÊ Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
(met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke
of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
tenzij ze van een dergelijke persoon instructies hebben
ontvangen over het gebruik van het apparaat. Houd
kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het
apparaat spelen.
UÊ Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van
kinderen. Er bestaat een gevaar voor verstikking.
UÊ Als u het apparaat afdankt, trek dan de stekker uit het
stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht
mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te
voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of
zichzelf in het apparaat opsluiten.
UÊ Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische
deursluiting, een ouder apparaat vervangt dat voorzien
is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg
er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u
het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen
er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
Let op Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies.
UÊ Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van
levensmiddelen en/of dranken in een gewoon
huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
UÊ Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of
kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
UÊ Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld
ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel zijn
goedgekeurd door de fabrikant.
UÊ Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
UÊ Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het
koelcircuit van het apparaat. Dit is een natuurlijk gas
dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst
ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens
transport en installatie van het apparaat niet beschadigd
zijn geraakt.
– Open vuur en ontstekingsbronnen vermijden.
– De ruimte waar het apparaat zich bevindt, grondig
ventileren.
UÊ Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in
de specificaties of dit product op enigerlei wijze te
modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting,
brand en/of een elektrische schok veroorzaken.
Waarschuwing Alle elektrische onderdelen
(netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend
vervangen worden door een erkende onderhoudsdienst of
gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1. Het netsnoer mag niet worden verlengd.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of
beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat.
Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
58
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
3. Zorg ervoor dat u de stekker van het apparaat kunt
bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen
onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht
hebt. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
5. Als de stekker loszit, steek hem dan niet in het
stopcontact. Dan bestaat er een risico op een
elektrische schok of brand.
UÊ Wij adviseren u om vier uur te wachten voordat u het
apparaat aansluit. Dan kan de olie terugvloeien in de
compressor.
6. U mag het apparaat pas bedienen als de afdekking van
de binnenverlichting1) op zijn plaats zit.
UÊ Zorg voor voldoende luchtcirculatie rondom het
apparaat. Anders kan het apparaat oververhit raken. Om
voldoende ventilatie te verkrijgen, moet u de instructies
met betrekking tot de installatie opvolgen.
UÊ Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het
apparaat verplaatst.
UÊ Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet
aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid
beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
UÊ Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
Dagelijks gebruik
UÊ Zet geen hete objecten op de kunststof onderdelen in
het apparaat.
UÊ Bewaar geen brandbare gassen en vloeistoffen in het
apparaat, deze kunnen ontploffen.
UÊ Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in
de achterwand.2)
UÊ Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden
ingevroren als het eenmaal is ontdooid.
UÊ Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de
aanwijzingen van de fabrikant.
UÊ U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen
van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot
het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende
aanwijzingen.
UÊ Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken
in de vriezer. Deze dranken veroorzaken druk op de fles
die daardoor kan ontploffen. Dit kan schade toebrengen
aan het apparaat.
UÊ Jslolly's kunnen vrieswonden veroorzaken als ze
rechtstreeks vanuit het apparaat worden geconsumeerd.
Onderhoud en reiniging
UÊ Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
UÊ Maak het apparaat niet met metalen voorwerpen schoon.
UÊ Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het
apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
UÊ De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur
geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete
onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
UÊ Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen
geplaatst worden.
UÊ Zorg ervoor dat de stekker na installatie van het apparaat
toegankelijk is.
UÊ Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding3).
Service
UÊ Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat,
dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd
elektricien of deskundig persoon.
UÊ Dit product mag alleen worden onderhouden door een
erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag
kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet
worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval.
Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet worden afgedankt in overeenstemming met de
voorschriften van uw lokale overheidsinstanties. Voorkom
beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant
bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor
dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn
recyclebaar.
1) Als er een afdekking van de binnenverlichting is meegeleverd
2) Als het apparaat rijpvrij is
3) Als er een aansluiting voor op de waterleiding is meegeleverd
Installatie
Belangrijk Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de
instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te
worden opgevolgd.
UÊ Haal het apparaat uit de verpakking en controleer
of het beschadigd is. Sluit het apparaat niet aan als
59
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Ingebruikneming
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast
u de binnenkant en de interne accessoires met lauw water
en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een
nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
Belangrijk Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders.
Deze beschadigen de lak.
Bedieningspaneel
Bedieningspaneel en display
de toets “Super Freeze". Het lampje “Super” gaat nu uit.
Tips:
De stand Super Freeze kan niet automatisch worden
stopgezet. U kunt deze stand alleen stopzetten door
nogmaals op de toets te drukken.
Thermostaatknop
"Alarm” -lampje
De knop wordt gebruikt om de temperatuur van het vriesvak
te regelen.
Uitgebreide temperatuurindicator. Als het apparaat
gedurende lange tijd niet werkt, bijvoorbeeld tijdens een
langdurige stroomstoring, gaat de binnentemperatuur
omhoog. Als de temperatuur hoger wordt dan -8°C, gaat
het “Alarm” -lampje aan wanneer de stroom is hersteld. Het
alarmlampje wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de
binnentemperatuur lager is dan -8°C.
UÊ Stand “Min” – koud
UÊ Stand “Normal” – kouder, normale instelling
UÊ Stand “Max” – koudst
Toets “Super Freeze"
Als u wilt dat de temperatuur in de vriezer snel daalt, drukt
u op deze toets. Het lampje “Super” gaat branden. Als u de
stand “Super Freeze” wilt stopzetten, drukt u nogmaals op
“Power” -lampje
Elektrische stroomindicator.
Dagelijks gebruik
Het invriezen van vers voedsel
UÊ Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers
voedsel en voor het gedurende een lange periode
bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
UÊ Plaats het verse voedsel dat moet worden ingevroren in
het onderste compartiment.
UÊ De maximale hoeveelheid levensmiddelen die in
24 uur kan worden ingevroren, staat aangegeven op het
typeplaatje, een label dat zich aan de binnenkant van het
apparaat bevindt.
UÊ Het invriesproces duurt 24 uur. Vries tijdens deze
periode geen extra voedsel in.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Bij de eerste ingebruikname of na een periode van
stilstand. Laat het apparaat eerst minstens 2 uur aan staan
op de hoogste instelling voordat u er producten in opbergt.
duur die op de kaart met technische kenmerken onder
“tijdsduur” is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel
geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en
dan weer worden ingevroren.
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kan, voordat het wordt
gebruikt, in het koelvak of op kamertemperatuur ontdooien,
afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine producten kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de
vriezer worden opgewarmd, als ze nog bevroren zijn. In dat
geval zal de bereiding iets langer duren.
Het maken van ijsblokjes
Dit apparaat is uitgerust met een of meer ijsblokvormpjes
voor het maken van ijsblokjes.
Belangrijk In het geval van onbedoelde ontdooiing,
bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de
60
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Nuttige aanwijzingen en tips
Tips voor het invriezen
Om u te helpen het voedsel zo goed mogelijk in te vriezen,
volgen hier een paar belangrijke tips:
UÊ De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan
worden ingevroren, wordt vermeld op het typeplaatje.
UÊ Het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze
periode geen extra in te vriezen voedsel toe.
UÊ Vries alleen vers en grondig schoongemaakte
levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in.
UÊ Bereid het voedsel in kleine porties voor. Zo kan het
snel en volledig worden ingevroren en kunt u later
alleen die hoeveelheid ontdooien die u nodig hebt.
UÊ Water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak wordt
geconsumeerd, kan het aan de huid vastvriezen.
UÊ Het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te
vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al bewaard is.
Tips voor het bewaren van ingevroren
voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:
UÊ Te zorgen dat de commercieel ingevroren
levensmiddelen op geschikte wijze door de
detailhandelaar werden opgeslagen;
UÊ Te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel
mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden;
UÊ Wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg
ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn.
UÊ De deur niet vaker te openen of open te laten staan dan
strikt noodzakelijk;
UÊ Leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al
ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste
warm wordt.
UÊ Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan
het niet opnieuw worden ingevroren;
UÊ Mager voedsel kan beter worden ingevroren dan vet
voedsel. Zout zorgt dat het voedsel minder lang in de
vriezer goed blijft.
UÊ Het voedsel niet langer te bewaren dan de door de
fabrikant aangegeven bewaarperiode.
Onderhoud en reiniging
Reiniging
Vanwege de hygiëne moet de binnenkant van het
apparaat, waaronder de toebehoren, regelmatig worden
schoongemaakt.
Let op Tijdens het schoonmaken moet de stekker
uit het stopcontact zijn getrokken. Gevaar voor
elektrische schokken! Voordat u het apparaat gaat
schoonmaken, schakelt u het apparaat uit en haalt u de
stekker uit het stopcontact, of zet u het apparaat uit en
schakelt u de stroomonderbreker of zekering uit. Reinig
het apparaat nooit met een stoomreiniger. Vocht kan
zich ophopen in elektrische onderdelen, gevaar voor
elektrische schokken! Hete dampen kunnen plastic
onderdelen beschadigen. Het apparaat moet droog zijn
voordat het opnieuw mag worden ingeschakeld.
Belangrijk Etherische olie en organische oplosmiddelen
kunnen kunststof onderdelen aantasten, bijv. citroensap of
sinaasappelsap, boterzuur en schoonmaakmiddelen met
azijnzuur.
UÊ Haal al het voedsel uit de vriezer. Bewaar het voedsel
afgedekt op een koele plek.
UÊ Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact, of zet het apparaat uit en schakel de
stroomonderbreker of zekering uit.
UÊ Maak het apparaat en de toebehoren schoon met een
doek en lauw water. Na het schoonmaken, afnemen met
schoon water en afdrogen.
UÊ Stofophoping op de condensator verhoogt het
energieverbruik. Maak daarom de condensator aan de
achterkant van het apparaat een keer per jaar schoon
met een borstel of stofzuiger.
UÊ Als het apparaat droog is, kan het weer in gebruik
worden genomen.
De vriezer ontdooien
Het vriesvak wordt echter in de loop van de tijd bedekt door
rijp. Dit moet worden verwijderd.
UÊ Laat de substanties niet in contact komen met de
onderdelen van het apparaat.
UÊ Gebruik geen schuurmiddelen.
61
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Gebruik nooit scherpe metalen om de rijp van de
verdamper te krabben. Deze zou beschadigd kunnen raken.
Wanneer het ijs op de binnenbekleding echter erg dik
wordt, moet de vriezer als volgt volledig worden ontdooid:
UÊ Houd de deur open en plaats een opvangbak onder het
apparaat om het dooiwater op te vangen.
UÊ Trek de stekker uit het stopcontact.
UÊ Steek de stekker weer in het stopcontact en zet het
apparaat aan.
UÊ Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een
paar lagen krantenpapier en leg het op een koele plaats.
UÊ Na afloop van het ontdooien maakt u de binnenkant
grondig droog.
Problemen oplossen
Let op Voordat u problemen oplost, trekt u eerst de
stekker uit het stopcontact. Het opsporen van
storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te
worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus of
deskundig persoon.
Probleem
Het apparaat werkt
niet
Het apparaat vriest
te veel
Het eten is
niet voldoende
ingevroren
Veel rijp op de
afdichting van de
deur
Ongebruikelijke
geluiden
Belangrijk Er zijn tijdens de normale werking geluiden
te horen (compressor, koelcircuit).
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat staat niet aan.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet in het stopcontact of zit los.
Steek de stekker in het stopcontact.
De zekering is doorgebrand of defect.
Controleer de zekering, vervang indien nodig.
Het stopcontact is defect.
Defecte stopcontacten moeten worden
gerepareerd door een elektricien.
De temperatuur is te koud ingesteld of het
apparaat staat in de stand Super freeze.
Zet de thermostaatknop tijdelijk op een
warmere instelling of druk op de toets “Super
Freeze” om de stand Super freeze stop te
zetten.
De temperatuur is niet goed afgesteld.
Raadpleeg het eerste hoofdstuk over het
bedieningspaneel.
Deur heeft te lang open gestaan.
Laat de deur niet langer open staan dan
noodzakelijk.
Een grote hoeveelheid warm voedsel is de
afgelopen 24 uur in het apparaat geplaatst.
Draai de thermostaatknop tijdelijk naar een
koudere instelling.
Het apparaat staat bij een warmtebron.
Raadpleeg het hoofdstuk over de locatie voor
de installatie.
De afdichting van de deur is niet luchtdicht.
Verwarm de lekkende delen van de afdichting
van de deur met een haardroger (op een koude
stand). Vorm tegelijkertijd de afdichting van
de deur met de hand zodat hij goed op de
deur past.
Apparaat staat niet waterpas.
Pas de voetjes aan.
Het apparaat raakt de wand of andere
voorwerpen.
Verplaats het apparaat een beetje.
Een onderdeel, bijv. een leiding, aan de
achterkant van het apparaat raakt een ander
deel van het apparaat of de muur.
Verbuig indien nodig het onderdeel
voorzichtig.
62
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Installatie
Belangrijk
Om de benodigde ruimte te reserveren om de vriezer
voor ventilatie, Houd 100mm afstand tussen twee
zijkanten en de bovenkant van de vriezer en de
muur en 50mm afstand tussen de de achterkant van
vriezer en de muur.
100
50
100
100
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Sadržaj
Sigurnosne informacije..................................... 65 Održavanje i ÜišÚenje......................................... 68
Prva uporaba..................................................... 67 Što uÜiniti ako.....................................................69
70
67T TehniÜki podaci......................................................
UpravljaÜka ploÜa.................................................
Svakodnevno korištenje.................................... 674 Instalacija......................................................... 70
Korisni savjeti .................................................. 68 Ekološki problemi............................................ 71
Podložno promjenama bez prethodne najave
Sigurnosne informacije
U interesu vaše sigurnosti te kako bi osigurali
ispravnu uporabu, prije instalacije i prvog
korištenja uretaja, pažljivo proÜitajte ove upute
za upotrebu, ukljuÜujuÚi i njegove savjete i
upozorenja. Kako biste izbjegli nepotrebne
pogreške i ozljede, važno je osigurati da svi ljudi
koji koriste budu temeljito upoznati s njegovim
radom i sigurnosnim znaÜajkama. Spremite ove
upute i pazite da ostanu sa aparatom, ako je
premješten ili prodan, tako da svatko bude
ispravno informiran o uporabi aparata i
sigurnosti.
Za sigurnost života i imovine poštivajte mjere
opreza date u uputama za korisnika jer
proizvotaÜ ne preuzima odgovornost za štete
prouzroÜene propustima.
provjerite da li je reza neupotrebljiva prije
nego odbacite stari aparat. To Úe sprijeÜiti
da stari aparat postane smrtna klopka za
dijete.
OpÚa sigurnost
Oprez! Uklonite zapreke sa ventilacijskih
otvora.
g
g
g
Sigurnost djece i osjetljivih osoba
g
Ovaj aparat nije namijenjen za korištenje
od osoba (ukljuÜujuÚi djecu) sa
smanjenom fiziÜkom, osjetnom ili
mentalnom sposobnosti, ili nedostatkom
iskustva i znanja, osim ako su dobili
nadzorom ili uputa upute o korištenju
aparata od strane osoba odgovornih za
njihovu sigurnost. Djeca trebaju biti pod
nadzorom kako bi se osiguralo da se ne
igraju s uretajem.
g Svu ambalažu Üuvajte daleko od djece.
Postoji rizik od gušenja.
g Ako aparat odlažete izvucite utikaÜ iz
utiÜnice, odrežite prikljuÜni kabel (što je
bliže moguÚe aparatu) i uklonite vrata kako
bi sprijeÜili da djeca koja se igraju stradaju
od elektriÜnog udara ili da se zatvore
unutar aparata.
g Ako ovaj aparat sa magnetnim brtvama
vrata treba zamjeniti stariji aparat s rezom
(kvakom) na vratima ili poklopcu,
g
g
g
Aparat je namijenjen za Üuvanje namirnica
i/ili piÚa u normalnom domaÚinstvu kao
što je objašnjeno u ovoj knjižici sa
uputama,
Nemojte koristiti mehaniÜke uretaje ili niti
bilo koja umjetna sredstva da ubrzate
proces otapanja.
Nemojte koristiti druge elektriÜne aparate
(kao što je uretaj za spravljanje sladoleda)
unutar rashladnog aparata, ako nisu
odobreni za tu svrhu od strane proizvotaÜa.
Nemojte oštetiti rashladni krug.
Rashladno sredstvo izobutan (R600a)
nalazi se u rashladnom krugu aparata; to je
prirodni plin s visokom razinom ekološke
kompatibilnosti, ali ipak zapaljiv. Tjekom
prijevoza i ugradnje aparata, provjerite da
se nijedna od komponenti rashladnog
kruga nije oštetila.
- Izbjegavajte izvore otvorenog plamena i
izvora paljenja
- temeljito provjetravajte prostoriju u
kojoj se nalazi aparat.
Opasno je mijenjati specifikacije ili
modificirati ovaj proizvod na bilo koji naÜin.
Bilo kakvo ošteÚenje kabela može uzrokovati
kratak spoj, požar i/ili elektriÜni udar.
Upozorenje! Svaka elektriÜna
komponenta (kabel za napajanje,
utikaÜ, kompresor) mora biti
zamijenjena od strane ovlaštenog
65
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
zastupnika servisa ili kvalificiranog
osoblja servisa.
1.
g
g
Kabel za napajanje se ne smije
produžavati.
2. Uvjerite se da utikaÜ nije zgnjeÜen ili
ošteÚen poletinom aparata. IzgnjeÜen
ili ošteÚen utikaÜ može se pregrijati i
izazvati požar.
3. Pobrinite se da možete doÚi do
utikaÜa glavnog voda aparata.
4. Nemojte izvlaÜiti glavni strujni kabel.
5. Ako je utiÜnica labava, nemojte
umetati utikaÜ. Postoji opasnost od
elektriÜnog udara ili požara.
Ovaj aparat je težak. Potrebno je voditi
raÜuna o tome prilikom pomicanja.
Izbjegavajte dugotrajno izlaganje aparata
izravnoj sunÜevoj svjetlosti.
Svakodnevna uporaba
g
g
g
g
g
g
g
Ne stavljajte vruÚi lonac na plastiÜne
dijelove u aparatu.
Ne spremajte zapaljive plinove i tekuÚine u
aparat, jer oni mogu eksplodirati.
Smrznuta hrana ne smije biti ponovno
zamrznuta nakon što se otopi.
Ostavite prepakiranu smrznutu hranu u
skladu sa uputama proizvotaÜa smrznute
hrane.
Treba se strogo pridržavati preporuka
proizvotaÜa aparata o pohrani. Pogledajte
relevantne upute.
Ne stavljajte gazirana piÚa u zamrzivaÜ, jer
se tako stvara pritisak na bocu, što može
uzrokovati da ona eksplodira, što bi dovelo
do ošteÚenja aparata.
Sladoled na štapiÚu može uzrokovati
ozebline ako se konzumira izravno iz aparata.
g Raspakirajte uretaj i provjerite da li ima
ošteÚenja na njemu. Nemojte spajati uretaj
ako je ošteÚen. Prijavite moguÚa ošteÚenja
odmah na mjestu gdje ste ga kupili. U tom
sluÜaju saÜuvajte pakiranje.
g PreporuÜljivo je priÜekati najmanje Üetiri
sata prije spajanja uretaja kako bi se
omoguÚio povrat ulja natrag u kompresor.
g Treba osigurati odgovarajuÚe strujanje
zraka oko aparata kako bi se izbjeglo
pregrijavanje. Kako bi se postigla dostatna
ventilacija slijedite upute koje se odnose na
instalaciju.
g Kad god je moguÚe stražnji dio proizvoda
bi trebao biti naslonjen uz zid kako bi se
izbjeglo dodirivanje ili hvatanje toplih
dijelova (kompresor, kondenzator) kako bi
se sprijeÜile moguÚe opekline.
g Aparat ne smije biti smješten blizu
radijatora ili štednjaka.
g Pobrinite se da utikaÜ glavnog voda bude
dostupan nakon instalacije aparata.
Servis
g
Bilo koji elektriÜni rad potreban za
servisiranje aparata treba provoditi
kvalificirani elektriÜar ili struÜna osoba.
g Ovaj proizvod mora se servisirati u
ovlaštenom servisnom centru, a moraju se
koristiti samo originalni rezervni dijelovi.
Zaštita okoliša
Održavanje i ÜišÚenje
g
Prije održavanja, iskljuÜite aparat i iskopÜajte
utikaÜ glavnog voda iz strujne utiÜnice.
g Nemojte Üistiti aparat s metalnim
predmetima.
g Ne koristite oštre predmete da uklonite led
iz aparata. Koristite plastiÜni strugaÜ.
Instalacija
Važno! Za elektriÜno prikljuÜivanje pažljivo
slijedite upute date u odretenim poglavljima.
66
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Ovaj uretaj ne sadrži plinove koji bi mogli
oštetiti ozonski sloj, u oba njegova
rashladna kruga ili u izolacijskim
materijalima. Aparat se ne smije odlagati,
zajedno sa kuÚnim otpadom ili smeÚem.
Izolacijska pjena sadrži zapaljive plinove:
aparat Úe se odlagati u skladu s važeÚim
propisima koje možete dobiti od lokalnih
vlasti. Izbjegavajte ošteÚenja rashladne
jedinice, posebno na stražnjem dijelu kod
izmjenjivaÜa topline. Materijali koji se
koriste na ovom aparatu oznaÜeni
simbolom
se mogu reciklirati.
Prva uporaba
ÛišÚenje unutrašnjosti
Prije nego što koristite uretaj po prvi put, operite
unutrašnjost i sav unutarnji pribor s mlakom
vodom i nekim neutralnim sapunom kako bi
uklonili tipiÜan miris potpuno novog proizvoda, a
zatim temeljno osušite.
Važno! Nemojte koristiti deterdžente ili abrazivna
sredstva jer oni mogu oštetiti površinu.
UpravljaÜka ploÜa
UpravljaÜka ploÜa i zaslon
gumb i lampica "Super" Úe se ukljuÜiti. Ako
trebate zaustaviti Super Freeze, molim pritisnite
gumb "Super Freeze" ponovo i lampica "Super"
Úe se iskljuÜiti u isto vrijeme.
Lampica "Alarm"
Gumb za podešavanje temperature
Gumb se koristi za podešavanje temperature
zamrzivaÜa.
g
g
g
Pozicija "min" - hladno
Pozicija"Normal" - hladnije, normalno
podešenje
Pozicija "Max" - najhladnije
Pokazatelj previsoke temperature. Ako se aparat
gasi na duže vrijeme, na primjer, dug period
nestanka struje, unutarnja temperatura Úe rasti.
Nakon što je temperatura viša od -8ć, lampica
"Alarm" Úe se upaliti prilikom ponovnog dolaska
elektriÜne energije. Lampica alarma Úe se
iskljuÜiti automatski kada je unutarnja
temperatura niža od -8ć.
Gumb "Super zamrzavanje"
Lampica "Power"
Ako vam je potrebno da se temperatura unutar
zamrzivaÜa spusti brzo, molimo pritisnite ovaj
Indikator elektriÜne energije.
Svakodnevno korištenje
Zamrzavanje svježe hrane
g
zamrzivaÜ je pogodan za zamrzavanje
svježe hrane i Üuvanje smrznute i duboko
zamrznute hrana u dužem periodu.
g Stavite svježu hranu za zamrzavanje na
dno pretinca.
g Maksimalna koliÜina hrane koja se može
zamrznuti u 24 sata navedena je na etiketi,
naljepnici koja se nalazi u unutrašnjosti
aparata.
g Zamrzavanje traje 24 sata: u tom razdoblju
nemojte dodavati drugu hranu na
zamrzavanje.
Skladištenje smrznute hrane
Kod prvog pokretanja ili nakon razdoblja izvan
uporabe. Prije stavljanja proizvoda u odjeljak
neka aparat radi najmanje 2 sata na višim
postavkama.
Važno! Kod sluÜajnog odmrzavanja, na primjer,
kada je napajanje iskljuÜeno duže od vrijednosti
prikazane u grafikonu sa tehniÜkim karakteristikama
pod "vrijeme podizanja", odmrznuta hrana mora se
konzumirati brzo ili kuhati odmah, a zatim ponovno
smrznuti (nakon kuhanja).
Otapanje
Duboko zamrznuta ili smrznuta hrana, prije
uporabe, može se otapati u odjeljku hladnjaka ili
na sobnoj temperaturi, ovisno o vremenu koje
je na raspolaganju za ovu radnju.
Mali komadiÚi se Üak mogu kuhati dok su još
uvijek smrznuti, izravno iz zamrzivaÜa. U ovom
sluÜaju, kuhanje Úe trajati duže.
Pravljenje kocki leda
Ovaj aparat je opremljen sa jednom ili više
posuda za Pravljenje kocki leda.
67
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Korisni savjeti
Savjeti za zamrzavanje
Kako bi Vam pomogli da što bolje iskoristite
postupak zamrzavanja, ovdje Úemo dati neke
važne savjete:
g maksimalna koliÜina hrane koja se može
zamrznuti u 24 sata prikazana je na etiketi;
g postupak zamrzavanja traje 24 sata. Ne
treba zamrzavati dodatnu hranu u tom
razdoblju;
g zamrzavajte samo prehrambene proizvode
vrhunske kvalitete, svježe i temeljito
oÜišÚene;
g hranu pripremajte u malim dijelovima kako
bi se omoguÚilo da se brzo i potpuno
zamrzne i da je moguÚe naknadno otopiti
samo potrebnu koliÜinu;
g umotajte hranu u aluminijsku foliju ili
polieten i uvjerite se da je paket
hermetiÜno zatvoren
g ne dopustite da svježa, nezamrznuta hrana
dodiruje hranu koja je veÚ smrznuta, Üime
izbjegavate porast temperature ove
posljednje;
g posna hrana se pohranjuje bolje i duže od
masne; sol smanjuje vijek za pohranu
hrane;
g voda se ledi, ako se konzumira odmah
nakon uklanjanja iz odjeljka zamrzivaÜa, i
eventualno može dovesti do promrzlina
kože;
g poželjno je prikazati datum smrzavanja
svakog pojedinog paketa Üime Úete si
omoguÚiti da vodite karticu za vrijeme
pohrane.
Napomene za skladištenje smrznute
hrane
Da biste dobili najbolje performanse iz ovog
aparata, trebate:
g provjeriti da li su komercijalno smrznute
namirnice pohranjene na odgovarajuÚi
naÜin od strane prodavca;
g biti sigurni da su smrznute namirnice
prenesene iz trgovine da se zamrznu u
najkraÚem moguÚem vremenu;
g da ne otvarate vrata Üesto ili ih ostavljate
otvorenim duže nego što je potrebno.
g jednom odmrznuta, hrana brzo slabi i ne
može se ponovno zamrznuti.
g da ne prelazite razdoblje skladištenja
oznaÜeno od strane proizvotaÜa hrane.
Održavanje i ÜišÚenje
ÛišÚenje
g
Iz higijenskih razloga unutrašnjost aparata,
ukljuÜujuÚi i unutrašnji pribor, trebaju se
redovito Üistiti.
g
g
g
Oprez! Aparat ne smije biti povezan s
glavnim vodom za vrijeme ÜišÚenja.
Opasnost od elektriÜnog udara! Prije
ÜišÚenja iskljuÜite aparat i izvadite utikaÜ iz
struje ili iskljuÜite ili ugasite prekidaÜ ili osiguraÜ.
Nikada ne Üistite aparat s parnim ÜistaÜem.
Vlaga se može akumulirati u elektriÜnim
komponentama, opasnost od elektriÜnog udara!
VruÚe pare mogu dovesti do ošteÚenja
plastiÜnih dijelova. Aparat mora biti suh prije
nego se ponovno stavi u uporabu.
Važno! EteriÜna ulja i organska otapala mogu
otopiti plastiÜne dijelove, npr. limunov sok ili
sok od naranÜe, buteriÜna kiselina, sredstvo za
ÜišÚenje koje sadrži octenu kiselinu.
g
g
g
Ne dopustite da takve tvari dotu u doticaj
sa dijelovima aparata.
Ne koristite abrazivna sredstva za ÜišÚenje.
Izvadite hranu iz uretaja.
Ostaviti je na hladnom mjestu, dobro
pokrivenu.
IskljuÜite aparat i izvadite utikaÜ iz struje ili
iskljuÜite ili ugasiti prekidaÜ ili osiguraÜ.
OÜistite aparat i unutrašnji pribor s krpom i
mlakom vodom. Nakon ÜišÚenja obrišite
svježom vodom i osušite.
Nakupljanje prašine na kondenzatoru
poveÚava potrošnju energije. Iz tog razloga
pažljivo oÜistite kondenzator na stražnjoj
strani aparata jednom godišnje s mekanom
Üetkom ili usisavaÜem.
Odmrzavanje zamrzivaÜa
ZamrzivaÜ Úe postepeno s vremenom biti
prekriven injem. Njega bi trebalo ukloniti.
68
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Nikad ne koristite oštre metalne predmete kako
bi ostrugali inje s isparivaÜa jer bi time mogli
prouzroÜiti štetu.
Metutim, kad led na unutarnjoj stijenci postane
vrlo debeo, treba provesti kompletno
odmrzavanje na slijedeÚi naÜin:
g izvucite utikaÜ iz utiÜnice;
g uklonite svu pohranjenu hranu, zamotajte
ju u nekoliko slojeva novina i ostavite ju na
hladnom mjestu;
g
držite vrata otvorena i postavite posudu u
podnosžju aprata za skupljanje odletene
vode;
g kad je odmrzavanje dovršeno, temeljito
osušite unutrašnjost;
g kako bi ponovo ukljuÜili aparat, stavite
ponovo utikaÜ u utiÜnicu.
Što uÜiniti ako...
Oprez! Prije rješavanja problema,
iskljuÜite napajanje.
Samo kvalificirani elektriÜar ili struÜna
osoba mora otkloniti probleme koji nisu
u ovom priruÜniku.
Problem
Aparat ne radi
Aparat previše
smrzava
Hrana je
previše topla.
Nakupljanje
inja na brtvi
vrata
NeobiÜni
šumovi
Važno! Postoje neki zvukovi tijekom normalnog
korištenja (kompresor, hladnjak, cirkulacija)
MoguÚi uzrok
Rješenje
Aparat nije ukljuÜen
UkljuÜite aparat
Mrežni utikaÜ nije utaknut u utiÜnicu
ili je i prekidu
Umetnite mrežni utikaÜ.
OsiguraÜ je pregorio ili je neispravan.
Provjerite osiguraÜ, zamijenite ako je
potrebno.
Neispravna utiÜnica
Mrežne neispravnosti moraju biti
ispravljene od strane elektriÜara.
Prenisko podešena temperatura ili je
aparat postavljen u "Super Freeze"
naÜin.
Privremeno postavite regulator
temperature na višu temperaturu ili
iskljuÜite "super freeze" naÜin rada.
Temperatura nije ispravno podešena.
Molimo pogledajte poÜetno poglavlje
UpravljaÜka ploÜa
Vrata su bila otvorena za duže
vrijeme.
Otvarajte vrata samo dok je to potrebno.
Velika koliÜina tople hrane je
stavljena u aparat u posljednjih 24
sata.
Privremeno okrenite regulaciju
temperature na hladnije postavke.
Aparat je u blizini izvora topline.
Molimo pogledajte poglavlje o lokaciji
instalacije
Neispravna brtva vrata
Pažljivo otopite inje na brtvi vrata
sušilom za kosu (postavljeno na hladno
puhanje). Istovremeno vratite
iskrivljenu brtvu na pravilan položaj.
Aparat nije u vodoravnom položaju.
Ponovo podesite noge.
Aparat dodiruje zid ili druge objekte.
Malo pomaknite aparat.
69
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Problem
MoguÚi uzrok
Rješenje
Komponenta, n.p.cijev, na stražnjem
dijelu uretaja dodiruje drugi dio
uretaja ili zid.
Ako se kvar ponavlja, kontaktirajte servisni
centar.
Ovi podaci Úe vam biti potrebni prilikom
kontaktiranja servisnog centra. Podaci se nalaze
na nazivnoj ploÜici aparata.
Ako je potrebno, pažljivo savijte
komponentu.
Opis modela
(Mod.)
Broj proizvoda
(PNC)
Serijski broj
(S.N.)
···········································
···········································
···········································
TehniÜki podaci
Za daljnje tehniÜke informacije pogledajte etiketu na unutarnjoj lijevoj strani aparata i energetsku
naljepnicu.
Dimenzija
Visina
Širina
Dubina
1440 mm
554 mm
570 mm
Vrijeme pokretanja prije
prve uporabe
11 sati
Instalacija
ProÜitajte pažljivo "Sigurnosne
informacije" za vašu sigurnost i ispravan
rad aparata prije instaliranja uretaja.
Pozicioniranje
Instalirajte aparat na mjestu gdje temperatura
okoline odgovara klimatskom razredu
naznaÜenom na etiketi aparata:
Klima klasa
SN
N
ST
T
Temperatura okoline
+10ć to +32ć
+16ć to +32ć
+16ć to +38ć
+16ć to +43ć
Lokacija
Aparat mora biti instaliran daleko od izvora
topline kao što su radijatori, bojleri, izravne
sunÜeve svjetlosti itd. OmoguÚite da zrak može
cirkulirati slobodno oko stražnjeg dijela aparata.
Kako bi se osigurale najbolje performanse, ako
je aparat postavljen ispod gornjeg kuhinjskog
elementa, minimalna udaljenost izmetu gornjeg
dijela aparata i gornjeg kuhinjskog elementa
mora biti najmanje 100 mm. U idealnom sluÜaju,
metutim, aparat ne bi trebalo postavljati ispod
gornjeg kuhinjskog elementa. Ispravno
niveliranje je osigurano pomoÚu jedne ili više
podesivih nogu na dnu kabineta.
Upozorenje: Mora biti moguÚe iskljuÜiti
aparat iz mrežnog napajanja; utikaÜ
stoga mora biti lako dostupan nakon
instalacije.
ElektriÜni prikljuÜak
Prije ukljuÜivanja, provjerite da napon i
frekvencija prikazani na etiketi odgovaraju
vašem lokalnom napajanju.Aparat mora biti
uzemljen. UtikaÜ kabela za napajanje ima
ugraten kontakt za tu svrhu. Ako utiÜnica
lokalnog napajanja nije uzemljena, povežite
uretaj na odvojeno uzemljenje u skladu s
važeÚim propisima, uz konzultacije s
kvalificiranim elektriÜarem. ProizvotaÜ odbija
svu odgovornost ako se ne pridržavate gore
navedenih mjera opreza.
70
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Instalace
Važno
kako bi se oko uređaja omogučilo dovoljno prostora za
prozračivanje, molimo ostavite razmak od 100mm
između zida i 2 strane i gornjeg dijela zamrzivača i
50 mm između stražnjeg dijela uređaja i zida.
100
50
100
100
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Spis treĆci
Informacje dotyczØce bezpieczeöstwa.................72
Pierwsze uruchomienie.......................................74
Panel sterowania ................................................74
Codzienna eksploatacja ......................................75
Kilka praktycznych porad ...................................75
Konserwacja i czyszczenie.....................................76
Co zrobiÚ, gdy.......................................................76
Dane techniczn......................................................78
Instalacja...............................................................78
Ochrona Ćrodowiska..............................................79
MoĚe ulec zmianom bez uprzedniego
powiadomienia
Informacje dotyczØce bezpieczeöstwa
W celu zapewnienia bezpieczeöstwa oraz
prawidwowej eksploatacji, przed przystØpieniem
do podwØczenia i eksploatacji urzØdzenia
prosimy o dokwadne zapoznanie siã z instrukcjØ
obswugi oraz zawartymi w niej wskazówkami i
ostrzeĚeniami. Aby uniknØÚ niepotrzebnych
pomywek lub wypadków wszystkie osoby
korzystajØce z urzØdzenia powinny dokwadnie
zapoznaÚ siã z jego obswugØ oraz elementami
bezpieczeöstwa. NaleĚy zachowaÚ niniejszØ
instrukcjã oraz pamiãtaÚ o przekazaniu jej wraz
z urzØdzeniem w przypadku sprzedaĚy lub
przekazania innemu uĚytkownikowi tak, aby
kaĚda osoba korzystajØca z urzØdzenia bywa
wwaĆciwie poinformowana o sposobie oraz
bezpieczeöstwie uĚytkowania.
W celu ochrony Ěycia i mienia naleĚy
przestrzegaÚ Ćrodków ostroĚnoĆci zawartych w
niniejszej instrukcji obswugi. Producent nie
bierze odpowiedzialnoĆci za szkody powstawe w
wyniku zaniedbania.
Bezpieczeöstwo dzieci oraz osób
szczególnie naraĚonych na
niebezpieczeöstwo
g
Niniejsze urzØdzenie nie jest przeznaczone
do uĚytkowania przez osoby (wwØcznie z
dzieÚmi) o ograniczonych zdolnoĆciach
fizycznych, czuciowych lub umyswowych
lub takie, które nie majØ odpowiedniego
doĆwiadczenia lub wiedzy, chyba, Ěe sØ
pod nadzorem lub zostawy poinstruowane
w zakresie uĚytkowania urzØdzenia przez
osobã odpowiedzialnØ za ich
bezpieczeöstwo. Dzieci powinny byÚ pod
nadzorem tak, aby nie bawiwy siã czy
manipulowawy przy urzØdzeniu.
g
Wszelkie opakowania naleĚy trzymaÚ z dala
od dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.
g Przed wyrzuceniem urzØdzenia naleĚy
wyciØgnØÚ wtyczkã z gniazdka, odciØÚ kabel
elektryczny (tak blisko urzØdzenia jak to
moĚliwe) a nastãpnie zdemontowaÚ drzwi
tak, aby zapobiec zamkniãciu siã w Ćrodku
lub poraĚeniu prØdem bawiØcych siã dzieci.
g W przypadku wymiany starego urzØdzenia
wyposaĚonego w zamek z zapadkØ
sprãĚynowØ (zatrzask) na drzwiach lub
pokrywie na niniejsze urzØdzenie
wyposaĚone w magnetyczne uszczelki
drzwiowe, przed wyrzuceniem starego
urzØdzenia naleĚy rozmontowaÚ ten zamek
w sposób uniemoĚliwiajØcy jego dalsze
uĚytkowanie. Ma to zapobiec powstaniu
Ćmiertelnej puwapki dla dzieci.
Ogólne zasady bezpieczeöstwa
Uwaga! NaleĚy usunØÚ elementy
utrudniajØce wentylacjã.
g
UrzØdzenie to przeznaczone jest do
przechowywania ĚywnoĆci i/lub napojów w
gospodarstwie domowym, zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w niniejszej
instrukcji obswugi.
g Nie naleĚy uĚywaÚ jakichkolwiek
mechanicznych przyrzØdów lub sztucznych
Ćrodków w celu przyspieszenia procesu
rozmraĚania.
g Nie naleĚy uĚywaÚ innych urzØdzeö
elektrycznych (takich jak np. maszynka do
lodów) wewnØtrz urzØdzenia chwodniczego
chyba, Ěe sØ dopuszczone do takiego
uĚytkowania przez producenta.
g Nie wolno dopuĆciÚ do uszkodzenia ukwadu
chwodniczego.
72
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
g
W ukwadzie chwodniczym urzØdzenia
znajduje siã izobutan (R600a). Jest to gaz
naturalny o wysokiej zgodnoĆci
Ćrodowiskowej, jednak jest to gaz palny.
Podczas transportu oraz instalacji
urzØdzenia naleĚy zwróciÚ szczególnØ na to,
aby nie uszkodziÚ jakichkolwiek elementów
ukwadu chwodzØcego.
- naleĚy unikaÚ otwartego ognia oraz
Ęródew zapwonu
- naleĚy dokwadnie wietrzyÚ
pomieszczenie, w którym znajduje siã
urzØdzenie.
g Zmiana parametrów technicznych lub
jakiekolwiek modyfikacje produktu sØ
niebezpieczne. Jakiekolwiek uszkodzenie
przewodu zasilajØcego moĚe wywowaÚ
spiãcie, poĚar i/lub poraĚenie elektryczne.
Uwaga! Wymiana wszelkich elementów
elektrycznych (przewód zasilajØcy,
wtyczka, sprãĚarka) musi byÚ
dokonywana przez autoryzowanego
serwisanta lub wykwalifikowany
personel serwisowy.
1. Nie wolno przedwuĚaÚ przewodu
zasilajØcego.
2. NaleĚy dopilnowaÚ, aby wtyczka
elektryczna nie zostawa zgnieciona lub
uszkodzona przez tylnØ Ćciankã
urzØdzenia. Zgnieciona lub uszkodzona
wtyczka elektryczna moĚe ulec
przegrzaniu i spowodowaÚ poĚar.
3. NaleĚy zapewniÚ stawy dostãp do wtyczki
sieciowej urzØdzenia.
4. Nie wolno ciØgnØÚ za przewód
zasilajØcy.
5. Nie wolno wkwadaÚ wtyczki do gniazdka
zasilajØcego, jeĚeli jest ono luĘne. Istnieje
ryzyko poraĚenia prØdem lub poĚaru.
g UrzØdzenie jest ciãĚkie. NaleĚy zachowaÚ
ostroĚnoĆÚ przy jego przenoszeniu.
g NaleĚy unikaÚ dwuĚszego wystawiania
urzØdzenia na bezpoĆrednie dziawanie
promieni swonecznych.
Codzienna eksploatacja
g
Nie wolno stawiaÚ gorØcych przedmiotów
na plastykowych elementach urzØdzenia.
g Nie wolno przechowywaÚ w urzØdzeniu
palnych gazów oraz pwynów ze wzglãdu na
ryzyko wybuchu.
g
g
g
g
g
Nie wolno ponownie zamraĚaÚ raz
rozmroĚonej ĚywnoĆci.
MroĚonki naleĚy przechowywaÚ zgodnie z
zaleceniami producenta.
NaleĚy szczegówowo przestrzegaÚ zaleceö
producenta urzØdzenia dotyczØcych
przechowywania, opisanych w
odpowiednim rozdziale instrukcji.
Nie wolno wkwadaÚ napojów gazowanych
do komory zamraĚarki poniewaĚ w
pojemniku z napojem wytwarza siã
ciĆnienie, które moĚe spowodowaÚ
rozerwanie pojemnika i tym samym
uszkodziÚ urzØdzenie.
Lody na patyku spoĚywane bezpoĆrednio
po wyciØgniãciu z urzØdzenia mogØ
spowodowaÚ odmroĚenie.
Konserwacja i czyszczenie
g
Przed przystØpieniem do konserwacji
naleĚy wywØczyÚ urzØdzenie oraz wyciØgnØÚ
wtyczkã z gniazdka sieciowego.
g Nie wolno czyĆciÚ urzØdzenia metalowymi
przedmiotami.
g Nie wolno uĚywaÚ ostrych przedmiotów do
usuwania szronu z urzØdzenia. Do tego
celu naleĚy uĚywaÚ plastykowej skrobaczki.
Instalacja
WaĚne! PodwØczenie do sieci elektrycznej naleĚy
wykonaÚ zgodnie z instrukcjami podanymi w
odpowiednich akapitach niniejszej instrukcji.
g
Po rozpakowaniu urzØdzenia naleĚy
sprawdziÚ czy nie ma uszkodzeö. Nie
podwØczaÚ urzØdzenia, jeĚeli jest
uszkodzone. Niezwwocznie zgwosiÚ
ewentualne uszkodzenia w miejscu zakupu
urzØdzenia. W powyĚszym przypadku
naleĚy zachowaÚ opakowanie.
g Przed podwØczeniem urzØdzenia zaleca siã
odczekanie minimum czterech godzin tak,
aby olej mógw spwynØÚ ponownie do
sprãĚarki.
g NaleĚy zapewniÚ odpowiedni obieg
powietrza woków urzØdzenia, brak obiegu
powietrza prowadzi do przegrzania. W celu
zapewnienia odpowiedniej wentylacji
naleĚy przestrzegaÚ instrukcji dotyczØcych
instalacji.
g Tam, gdzie to moĚliwe naleĚy ustawiaÚ
urzØdzenie tywem do Ćciany tak, aby
uniemoĚliwiÚ dotkniãcie gorØcych
73
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
elementów (sprãĚarka, skraplacz) i
zapobiec potencjalnemu oparzeniu.
g Nie wolno ustawiaÚ urzØdzenia w pobliĚu
grzejników lub kuchenek.
g NaleĚy zapewniÚ stawy dostãp do wtyczki
sieciowej po zainstalowaniu urzØdzenia.
Ochrona Ćrodowiska
Niniejsze urzØdzenie nie zawiera gazów
szkodliwych dla powwoki ozonowej
zarówno w ukwadzie chwodzØcym jak i
materiawach izolacyjnych. Niniejsze
urzØdzenie nie powinno byÚ wyrzucane
razem z odpadami i Ćmieciami
komunalnymi. Pianka izolacyjna zawiera
gazy palne: urzØdzenie naleĚy zutylizowaÚ
zgodnie ze stosownymi przepisami, które
moĚna otrzymaÚ od wwadz lokalnych.
NaleĚy unikaÚ uszkodzenia jednostki
chwodzØcej, w szczególnoĆci w tylnej
czãĆci, w pobliĚu wymiennika ciepwa.
Materiawy uĚyte do produkcji urzØdzenia
oznaczone symbolem
nadajØ siã do
powtórnego przetworzenia – recyklingu.
Serwis
g
g
Wszelkie prace elektryczne przy
serwisowaniu urzØdzenia powinny byÚ
wykonywane przez wykwalifikowanego
elektryka lub innØ kompetentnØ osobã.
Niniejszy produkt musi byÚ serwisowany w
autoryzowanym punkcie serwisowym tylko
i wywØcznie przy wykorzystaniu
oryginalnych czãĆci zamiennych.
Pierwsze uruchomienie
Czyszczenie wnãtrza
Przed rozpoczãciem uĚytkowania nowego
urzØdzenia naleĚy umyÚ starannie jego wnãtrze i
wszystkie akcesoria letniØ wodØ z wagodnym
detergentem, w celu usuniãcia zapachu
typowego dla fabrycznie nowego wyrobu, a
nastãpnie dokwadnie je wytrzeÚ.
WaĚne! Nie naleĚy uĚywaÚ detergentów lub
proszków szorujØcych, poniewaĚ mogØ one
uszkodziÚ powierzchniã urzØdzenia.
Panel sterowania
Panel sterowania
Wskazówka:
Tryb „Szybkie zamraĚanie” nie wywØcza siã
samoczynnie. MoĚna go wywØczyÚ jedynie
poprzez ponowne naciĆniãcie przycisku "Super
Freeze”.
Pokrãtwo termostatu
Kontrolka „Alarm”
Pokrãtwo swuĚy do regulacji temperatury w
komorze zamraĚarki.
g Pozycja “Min” - zimno
g NPozycja “Normal” - zimniej, ustawienie
standardowe
g Pozycja “Max” - najzimniej
WskaĘnik zbyt wysokiej temperatury. JeĚeli
urzØdzenie nie pracuje przez dwuĚszy czas np. w
wyniku dwuĚszej awarii zasilania, temperatura
wewnØtrz urzØdzenia wzrasta. JeĚeli
temperatura wzroĆnie powyĚej -8°C to po
ponownym wwØczeniu zasilania zapali siã
kontrolka „Alarm”. Kontrolka „Alarm” zgaĆnie
samoczynnie po tym jak temperatura w Ćrodku
urzØdzenia spadnie poniĚej -8°C.
Przycisk „Szybkie zamraĚanie”
JeĚeli zachodzi potrzeba szybkiego obniĚenia
temperatury wewnØtrz zamraĚarki, naleĚy
wcisnØÚ przycisk „Super Freeze”. Po wciĆniãciu
go zapali siã kontrolka „Super”.
Kontrolka „Power”
WskaĘnik zasilania elektrycznego.
Aby wywØczyÚ tryb „Szybkie zamraĚanie” naleĚy
ponownie nacisnØÚ przycisk „Super Freeze”.
RównoczeĆnie zgaĆnie kontrolka „Super”.
74
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Codzienna eksploatacja
ZamraĚanie ĚywnoĆci.
g
Komora zamraĚarki moĚe swuĚyÚ do zamraĚania
ĚywnoĆci oraz przechowywania przez dwugi
okres czasu juĚ zamroĚonej ĚywnoĆci.
g ęywnoĆÚ, która ma byÚ zamroĚona naleĚy
uwoĚyÚ w komorze dolnej.
g Maksymalna iloĆÚ ĚywnoĆci, która moĚe byÚ
zamroĚona w ciØgu 24 godzin jest okreĆlona
na tabliczce znamionowej znajdujØcej siã w
Ćrodku urzØdzenia.
g Proces zamraĚana trwa 24 godziny, w tym
czasie nie naleĚy dodawaÚ do mroĚenia
dodatkowej ĚywnoĆci.
Przechowywanie zamroĚonej ĚywnoĆci.
Przy pierwszym uruchomieniu lub po dwuĚszej
przerwie w uĚytkowaniu, przed wwoĚeniem
ĚywnoĆci do komory urzØdzenia naleĚy pozwoliÚ
aby urzØdzenie pracowawo przez min. 2 godziny
na najwyĚszych ustawieniach.
WaĚne! W razie przypadkowego rozmroĚenia np.
w wyniku braku zasilania przez okres dwuĚszy niĚ
okreĆlony w tabeli dane techniczne jako “czas
wzrostu temperatury”, rozmroĚona ĚywnoĆÚ musi
byÚ szybko skonsumowana lub niezwwoczne
ugotowana a nastãpnie zamroĚona ponownie (po
ugotowaniu).
RozmraĚanie
Przed uĚyciem, zamroĚona ĚywnoĆÚ moĚe byÚ
rozmraĚana w komorze chwodziarki lub w
temperaturze pokojowej w zaleĚnoĆci od iloĆci
czasu, którym dysponujemy. Mawe kawawki mogØ
byÚ gotowane jeszcze zamroĚone, bezpoĆrednio
po wyjãciu z zamraĚarki. W takim przypadku
gotowanie zajmie wiãcej czasu.
Wytwarzanie lodu
UrzØdzenie to wyposaĚone jest w jednØ lub wiãcej
tacek do wytwarzania lodu w kostkach.
Kilka praktycznych porad
Wskazówki dotyczØce zamraĚania
W celu uzyskania najlepszych efektów w
procesie mroĚenia naleĚy przestrzegaÚ
poniĚszych wskazówek:
g
g
g
g
g
g
maksymalna iloĆÚ ĚywnoĆci, która moĚe
byÚ zamroĚona w ciØgu 24 godzin jest
okreĆlona na tabliczce znamionowej
proces zamraĚana trwa 24 godziny, w tym
czasie nie naleĚy dokwadaÚ dodatkowej
ĚywnoĆci do zamroĚenia.
naleĚy zamraĚaÚ tylko i wywØcznie dobrze
umytØ, ĆwieĚØ ĚywnoĆÚ najlepszej jakoĆci
w celu szybkiego i cawkowitego zamroĚenia
naleĚy podzieliÚ ĚywnoĆÚ na mawe porcje,
umoĚliwi to równieĚ póĘniejsze
rozmroĚenie jedynie poĚØdanej, w danym
momencie, porcji
naleĚy szczelnie zapakowaÚ ĚywnoĆÚ w
foliã aluminiowØ lub plastikowØ (ochrona
przed dostãpem powietrza)
nie naleĚy dopuszczaÚ do tego aby nie
zamroĚona jeszcze ĚywnoĆÚ dotykawa
ĚywnoĆci zamroĚonej, pomoĚe to uniknØÚ
wzrostu temperatury tej drugiej
g ĚywnoĆÚ chuda przechowuje siã lepiej i
dwuĚej niĚ twusta; sól skraca czas
przechowywania ĚywnoĆci
g sorbety konsumowane bezpoĆrednio po
wyjãciu z komory zamraĚarki mogØ
doprowadziÚ do odmroĚenia
g zaleca siã opisanie kaĚdej pojedynczej
paczki datØ zamroĚenia tak, aby moĚna
bywo kontrolowaÚ czas przechowywania
Wskazówki dotyczØce przechowywania
zamroĚonej ĚywnoĆci.
W celu zapewnienia najlepszej pracy
urzØdzenia naleĚy:
g
upewniÚ siã, Ěe fabrycznie zapakowane
mroĚonki bywy wwaĆciwie przechowywane
przez sprzedawcã
g dopilnowaÚ, aby mroĚonki zostawy
przeniesione ze sklepu do zamraĚarki w
najkrótszym moĚliwym czasie
g nie otwieraÚ drzwi zbyt czãsto oraz nie
pozostawiaÚ ich otwartych dwuĚej niĚ to
konieczne
g po rozmroĚeniu ĚywnoĆÚ bardzo szybko
siã psuje i nie moĚe byÚ ponownie
zamraĚana
75
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
g
producenta ĚywnoĆci.
nie naleĚy przekraczaÚ czasu
przechowywania zalecanego przez
Konserwacja i czyszczenie
Czyszczenie
Ze wzglãdów higienicznych naleĚy regularnie
czyĆciÚ wnãtrze urzØdzenia oraz wewnãtrzne
akcesoria.
Uwaga! Podczas czyszczenia urzØdzenie
musi byÚ odwØczone od zasilania.
Niebezpieczeöstwo poraĚenia
elektrycznego! Przed przystØpieniem do
czyszczenia urzØdzenia naleĚy wyciØgnØÚ
wtyczkã z gniazdka sieciowego lub wywØczyÚ
wywØcznik prØdu lub bezpiecznik. Nie wolno
czyĆciÚ urzØdzenia myjkØ parowØ. MoĚe to
spowodowaÚ zawilgocenie elementów
elektrycznych oraz niebezpieczeöstwo poraĚenia
elektrycznego! GorØca para moĚe spowodowaÚ
uszkodzenie elementów plastykowych. Przed
ponownym uruchomieniem urzØdzenie musi
byÚ suche.
WaĚne! Olejki eteryczne lub organiczne
rozpuszczalniki takie jak np. sok z cytryny, sok
ze skórki pomaraöczy, kwas maswowy, Ćrodek
czyszczØcy zawierajØcy kwas octowy mogØ
uszkodziÚ elementy plastykowe.
g Nie naleĚy dopuszczaÚ do kontaktu takich
substancji z elementami urzØdzenia.
g Nie naleĚy stosowaÚ jakichkolwiek
szorujØcych Ćrodków czyszczØcych.
g WyjØÚ ĚywnoĆÚ z urzØdzenia.
g PrzechowaÚ jØ pod przykryciem w
chwodnym miejscu.
g Przed przystØpieniem do czyszczenia
urzØdzenia naleĚy je wywØczyÚ, wyciØgnØÚ
wtyczkã z gniazdka sieciowego lub
wywØczyÚ wywØcznik prØdu lub bezpiecznik.
g WyczyĆciÚ urzØdzenie oraz wewnãtrzne
akcesoria szmatkØ i letniØ wodØ. Po
czyszczeniu przetrzeÚ ĆwieĚØ wodØ oraz
wytrzeÚ do sucha.
g Gromadzenie siã kurzu na skraplaczu
zwiãksza zuĚycie energii. Z tego powodu
naleĚy raz w roku dokwadnie oczyĆciÚ
skraplacz z tywu urzØdzenia miãkkØ
szczotkØ lub odkurzaczem.
g Po osuszeniu wszystkich elementów
moĚna przystØpiÚ do ponownej
eksploatacji urzØdzenia.
RozmraĚanie zamraĚarki
W miarã upwywu czasu w komorze zamraĚarki
stopniowo bãdzie odkwadaw siã szron. Szron ten
naleĚy usuwaÚ.
Nigdy nie naleĚy uĚywaÚ ostrych metalowych
narzãdzi do zdrapywanie szronu z parownika
poniewaĚ moĚna go w ten sposób uszkodziÚ.
W przypadku gdy warstwa szronu na
wewnãtrznej powierzchni urzØdzenia jest bardzo
gruba naleĚy cawkowicie rozmroziÚ urzØdzenie w
nastãpujØcy sposób:
g wyciØgnØÚ wtyczkã z gniazdka;
g wyciØgnØÚ cawØ ĚywnoĆÚ przechowywanØ
w zamraĚarce, owinØÚ jØ kilkoma
warstwami gazet i powoĚyÚ w chwodnym
miejscu;
g pozostawiÚ otwarte drzwi a pod
urzØdzeniem ustawiÚ miskã, w której
bãdzie zbierawa siã woda powstawa w
wyniku rozmraĚania;
g po rozmroĚeniu wytrzeÚ dokwadnie do
sucha wnãtrze urzØdzenia,
g wwoĚyÚ wtyczkã z powrotem do gniazdka i
uruchomiÚ ponownie urzØdzenie.
Co zrobiÚ, gdy...
Uwaga! Przed przystØpieniem do
rozwiØzywania problemu naleĚy
odwØczyÚ zasilanie.
76
Usterki, które nie sØ wymienione w
niniejszej instrukcji mogØ byÚ usuwane
jedynie przez wykwalifikowanego
elektryka lub innØ kompetentnØ osobã
WaĚne! Podczas normalnego uĚytkowania
urzØdzenia swyszalne sØ dĘwiãki wydawane przez
sprãĚarkã, chwodziarkã, obieg czynnika
chwodniczego.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Problem
MoĚliwa przyczyna
RozwiØzanie
Pokrãtwo termostatu ustawione jest w
pozycji «0».
UstawiÚ pokrãtwo w innej pozycji w celu
wwØczenia urzØdzenia.
Wtyczka sieciowa nie jest podwØczona
do gniazdka lub jest luĘna.
PodwØczyÚ wtyczkã do gniazdka.
Spalony lub wadliwy bezpiecznik.
SprawdziÚ bezpiecznik, w razie
koniecznoĆci wymieniÚ.
Gniazdko jest wadliwe.
Awarie gniazdka muszØ byÚ usuwane
przez elektryka.
Temperatura nie jest wwaĆciwie
ustawiona.
Patrz rozdziaw Panel Sterowania.
Drzwi bywy otwarte przez dwuĚszy
okres czasu.
Nie pozostawiaÚ otwartych drzwi dwuĚej
niĚ to konieczne.
W ciØgu ostatnich 24 godzin wwoĚono
do urzØdzenia duĚØ iloĆÚ ciepwej
ĚywnoĆci.
Tymczasowo ustawiÚ pokrãtwo
termostatu na niĚszØ temperaturã.
UrzØdzenie znajduje siã w pobliĚu
Ęródwa ciepwa.
Patrz rozdziaw Instalacja.
Ustawiona jest zbyt niska
temperatura.
UstawiÚ pokrãtwo termostatu na wyĚszØ
temperaturã.
UrzØdzenie nie jest wypoziomowane.
WyregulowaÚ stopki.
UrzØdzenie dotyka Ćciany lub innych
przedmiotów.
PrzesunØÚ nieznacznie urzØdzenie.
Element z tywu urzØdzenia np. rurka
dotyka innej czãĆci urzØdzenia lub
Ćciany.
W razie koniecznoĆci ostroĚnie odgiØÚ
element tak, aby siã nie stykawy.
DuĚa iloĆÚ
szronu,
ewentualnie
równieĚ w
okolicy
uszczelki.
Uszczelka przepuszcza powietrze.
OstroĚnie rozgrzaÚ nieszczelne partie
uszczelki suszarkØ do wwosów (chwodne
ustawienie). W tym samym czasie
rãcznie uformowaÚ rozgrzanØ uszczelkã
SprãĚarka nie
startuje
zaraz po
zmianie
ustawienia
temperatury.
Jest to prawidwowe, nie ma awarii.
SprãĚarka zaczyna pracowaÚ po
pewnym czasie.
UrzØdzenie nie
dziawa
ęywnoĆÚ jest
zbyt ciepwa.
UrzØdzenie
zbyt mocno
chwodzi.
GwoĆne
dziawanie
77
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
JeĚeli awaria powtórzy siã naleĚy skontaktowaÚ
siã z punktem serwisowym.
W celu uzyskania szybkiej i wwaĆciwej pomocy
naleĚy podaÚ nastãpujØce dane. PoniĚej naleĚy
zapisaÚ niezbãdne dane na podstawie tabliczki
znamionowej.
Model
(Mod.)
Numer produktu
(PNC)
Numer seryjny
(S.N.)
·····································
·····································
·····································
Dane techniczne
Wiãcej informacji technicznych znajduje siã na tabliczce znamionowej, wewnØtrz urzØdzenia po
lewej stronie oraz na naklejce z danymi dotyczØcymi zuĚycia energii.
Wymiary
WysokoĆÚ
SzerokoĆÚ
GwãbokoĆÚ
1440mm
554mm
570mm
Czas wzrostu
temperatury
11godzin
Instalacja
Dla wwasnego bezpieczeöstwa oraz
prawidwowego funkcjonowania
urzØdzenia przed jego zainstalowaniem uwaĚnie
przeczytaÚ „Informacje dotyczØce
bezpieczeöstwa”.
Ustawienie
moĚe byÚ mniejsza niĚ 100 mm. Nie mniej
jednak najlepiej nie umieszczaÚ urzØdzenia pod
szafkami wiszØcymi. Odpowiednie
wypoziomowanie moĚna uzyskaÚ przy pomocy
jednej lub wiãcej regulowanych stopek u
podstawy urzØdzenia.
Uwaga! NaleĚy zapewniÚ moĚliwoĆÚ
odwØczenia urzØdzenia od sieci
elektrycznej, w zwiØzku z tym po
ustawieniu naleĚy zapewniÚ watwy
dostãp do wtyczki.
UstawiÚ urzØdzenie w miejscu, którego
temperatura otoczenia odpowiada klasie
klimatycznej wskazanej na tabliczce
znamionowej urzØdzenia:
Klasa
klimatyczna
SN
N
ST
T
Temperatura otoczenia
+10ć
+16ć
+16ć
+16ć
to +32ć
to +32ć
to +38ć
to +43ć
Miejsce ustawienia
UrzØdzenie powinno byÚ ustawione z dala od
Ęródew ciepwa takich jak grzejniki, bojlery,
bezpoĆrednie promieniowanie swoneczne itp.
NaleĚy zapewniÚ swobodnØ cyrkulacjã powietrza
z tywu urzØdzenia. JeĚeli urzØdzenie ustawione
jest pod szafkØ wiszØcØ, aby zapewniÚ jego jak
najlepsze funkcjonowanie, odlegwoĆÚ pomiãdzy
górnØ krawãdziØ urzØdzenia a szafkØ wiszØcØ nie
PodwØczenie do sieci elektrycznej
Przed wwØczeniem urzØdzenia do gniazdka
upewniÚ siã, Ěe napiãcie oraz czãstotliwoĆÚ na
tabliczce znamionowej sØ zgodne z parametrami
dostãpnej instalacji elektrycznej.
UrzØdzenie musi byÚ uziemione. Wtyczka
przewodu elektrycznego jest wyposaĚona w
bolec uziemiajØcy. JeĚeli gniazdko domowej
sieci elektrycznej nie jest wyposaĚone w
uziemienie, podwØczyÚ urzØdzenie do osobnego
uziemienia zgodnie z obowiØzujØcymi
przepisami i w konsultacji z wykwalifikowanym
elektrykiem.
W przypadku nie przestrzegania powyĚszych
Ćrodków bezpieczeöstwa producent nie ponosi
Ěadnej odpowiedzialnoĆci.
78
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Instalacja
Ważne
Należy zachować odstęp 100mm między oboma
bokami i górnym blatem urządzenia a ścianami
oraz odstęp 50 mm pomiędzy jego tyłem a ścianą,
w celu zapewnienia odpowiedniej przestrzeni wokół
urządzenia, która umożliwi niezbędną wentylację.
100
50
100
100
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Cuprins
InformaČii pentru siguranČÖ................................80
Folosire pentru prima datÖ............................... 82
...
Panou de control.............................................. 82
Utilizare cotidianÖ............................................. 82
Îngrijire Ĉi curÖČare............................................ 83
Ce facem dacÖ.......................................................84
85
Date tehnice..........................................................
Instalare ............................................................85
86
Sugestii utile...................................................... 83 GrijÖ faČÖ de mediu....................................................
Ne rezervÖm dreptul de a face schimbÖri fÖrÖ
notificÖri prealabile
InformaČii pentru siguranČÖ
Pentru siguranČa dumneavoastrÖ Ĉi folosirea
corectÖ a aparatului, înainte de instalarea Ĉi
utilizarea acestuia pentru prima datÖ, citiČi cu
atenČie acest manual, inclusiv recomandÖrile Ĉi
avertismentele. Pentru a evita greĈelile Ĉi
accidentele nedorite este important ca toate
persoanele care folosesc aparatul sÖ fie complet
familizate cu operaČiile Ĉi recomandÖrile de
siguranČÖ.
PÖstraČi aceste instrucČiuni Ĉi asiguraČi-vÖ cÖ
rÖmân împrenunÖ cu aparatul în cazul în care
acesta este transferat sau vândut, pentru ca
oricine va folosi aparatul pe toatÖ perioada lui
de viaČÖ sÖ fie corespunzÖtor informat asupra
utilizÖrii Ĉi siguranČei. Pentru securitatea vieČii Ĉi
a proprietÖČii, respectaČi aceste instrucČiuni,
fabricantul neputând fi responsabil pentru
pagubele sau accidentele reultate din cauza
omisiunilor.
Securitatea copiilor Ĉi persoanelor
vulnerabile
g
Acest aparat nu e destinat utilizÖrii de cÖtre
persoane (inclusiv copii), cu capacitÖČi
fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau
lipsite de experinČÖ ori cunoĈtinČe, dacÖ nu
sunt supravegheate sau instruite de o
persoanÖ responsabilÖ de siguranČa lor.
g Ambalajele trebuie ferite de copii. ExistÖ
riscul de sufocare.
g DacÖ renunČaČi la aparat, scoateČi-l din
prizÖ, tÖiaČi cablul de legÖturÖ cât mai
aproape de aparat Ĉi demontaČi uĈa pentru
evitarea Ĉocuri electrice sau asfixierea
copiilor în cazul în care aceĈtia se joacÖ cu
aparatul dezafectat.
g DacÖ acest aparat având închiderea uĈii
asigurata de garniturÖ magneticÖ
80
înlocuieĈte un aparat mai vechi la care
închiderea se realiza cu broascÖ, distrugeČi
broasca vechiului aparat astfel ca acesta sa
nu devinÖ o capcanÖ mortalÖ pentru copii.
SiguranČÖ generalÖ
AtenČie! MenČineČi orificiile de
ventilaČie neobstrucČionate.
g
g
g
g
g
g
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Acest aparat e destinat pÖstrÖrii
alimentelor Ĉi/sau bÖuturilor în gospodÖrie
aĈa cum se explicÖ în broĈura cu
instrucČiuni.
Nu folosiČi mijloace mecanice sau alte
modalitÖČi artificiale pentru a accelera
procesul de dezgheČare.
Nu folosiČi alt aparat electric (cum ar fi
maĈinÖ de îngheČatÖ) în interiorul
frigiderului, dacÖ nu e aprobat în acest
scop de cÖtre fabricant.
Nu deterioaraČi circuitul agentului de
rÖcire.
Agentul de rÖcire (R600a) pÖstrat în
circuitul de rÖcire al aparatului este un gaz
natural cu un înalt nivel de compatilitate cu
mediul, fiind totuĈi inflamabil. În timpul
transportului sau instalÖrii aparatului
asiguraČi-vÖ cÖ nici o componentÖ a
circuitului de rÖcire nu este deterioaratÖ.
Este periculoasÖ alterarea specificaČiilor
sau modificarea produsului sub orice
formÖ. Orice deteriorare a cablului de
alimentare poate produce un scurt circuit,
incendiu Ĉi/sau electrocutare.
AtenČie! Orice componentÖ electricÖ
(cablu de alimentare, Ĉtecher,
compresor) trebuie sÖ fie înlocuitÖ de
cÖtre un service autorizat sau de cÖtre
personal calificat.
1.
Cablul electric de alimentare nu
trebuie prelungit. Este interzisa
folosirea prelungitoarelor de cablu
electric.
2. AsiguraČi-vÖ cÖ Ĉtecherul nu e strivit
sau deteriorat de partea din spate a
aparatului. Strivirea sau deteriorarea
prizei de putere poate provoca
supraîncÖlzire Ĉi incendiu.
3. AsiguraČi-vÖ cÖ aveČi acces la priza de
une este alimentat aparatul.
4. Nu trageČi de cablul de alimentare.
5. DacÖ priza este slÖbitÖ, nu introduceČi
Ĉtecherul. ExistÖ riscul de
electrocutare sau incendiu.
g Acest aparat este greu, fiČi atenČi la
manipularea lui.
g EvitaČi expunerea prelungitÖ a aparatului la
lumina directÖ a soarelui.
Instalare
Important! Pentru legÖtura electricÖ, urmaČi cu
atenČie instrucČiunile din paragrafe specifice.
g
g
g
g
Utilizarea cotidianÖ
g
g
g
g
g
g
g
Nu puneČi vase firbinČi pe pÖrČile de plastic
din interiorul aparatului.
Nu depozitaČi gaze sau lichide inflamabil în
aparat, ele pot exploda.
Alimentele congelate nu trebuie sÖ fie
recongelate dupÖ ce au fost dezgheČate o datÖ.
PÖstraČi alimentele congelate preambalate
în conformitate cu instrucČiunile
producÖtorului de astfel de alimente.
RecomandÖrile de depozitare ale
fabricantul acestui produs trebuie
respectate cu stricteČe. ConsultaČi
instrucČiunile.
Nu puneČi bÖuturi carbogazoase în
compartimentul de congelare, deoarece se
creeazÖ presiune în recipient, care poate
cauza explozie, ducând la deteriorarea
aparatului.
ÎngheČata pe bÖČ poate provoca leziuni
dacÖ este consumatÖ direct din congelator.
g
g
DespachetaČi aparatul Ĉi verificaČi dacÖ
existÖ deteriorÖri ale acestuia. Nu conectaČi
aparatul dacÖ e defect. AnunČaČi imediat
posibilele deteriorÖri la magazinul de unde
aČi cumpÖrat aparatul. PÖstraČi ambalajul
într-un asemenea caz.
Este recomandat sÖ aĈteptaČi cel puČin
patru ore înainte de a conecta a aparatul
pentru a permite uleiului sÖ revinÖ în
compresor.
În jurul aparatului trebuie sÖ existe
ventilaČie suficientÖ, lipsa acesteia putând
duce la supraîncÖlzire. RespectaČi
instrucČiunile referitoare la instalare, pentru
o ventilaČie corespunzÖtoare.
DacÖ este posibil, instalarea aparatului
trebuie realizatÖ cu spatele acestuia lângÖ
un perete pentru a evita atingerea pÖrČilor
calde (compresor, condensator) Ĉi
aventuarele arsuri.
Aparatul nu trebuie aĈezat aprope de
radiatoare sau aragaze.
AsiguraČi-vÖ accesul la prizÖ dupÖ
instalarea aparatului.
Service
g
Orice intervenČie la pÖrČile electrice ale
aparatului trebuie fÖcutÖ de un electrician
calificat sau o persoanÖ compntentÖ.
g ReparaČiile pentru acest produs trebuie
asigurate de cÖtre un centru de service
autorizat, Ĉi trebuie folosite numai piese de
schimb autentice.
Protejarea mediului
ÎntreČinere Ĉi curÖČare
g
Înainte de orice operaČiune de întreČinere,
deschideČi aparatul Ĉi deconectaČi Ĉtecherul
de la prizÖ
g Nu curÖČaČi aparatul cu obiecte metalice.
g Nu folosiČi obiecte ascuČite pentru a
elimina depunerile de gheaČÖ de pe aparat.
FolosiČi o racletÖ din plastic.
Acest aparat nu conČine gaze care ar putea
deteriora stratul de ozon, nici în circuitul
de rÖcire, nici în materialele de izolare.
Acest produs nu se va arunca împreunÖ cu
gunoiul menajer. Spuma de izolare conČine
gaze inflamabile: acest aparat se
depoziteazÖ ca deĈeu în locurile aprobate
de autoritÖČile locale. EvitaČi deterioararea
unitÖČii de rÖcire, mai ales în spate lângÖ
schimbÖtorul de cÖldurÖ. Materialele
folosite în acest aparat Ĉi marcate cu
simbolul
sunt reciclabile.
81
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Folosire pentru prima datÖ
CurÖČarea interiorului
Înainte de a folosi pentru prima datÖ aparatul,
spÖlaČi interiorul Ĉi toate accesoriile cu apÖ
cÖlduČÖ Ĉi sÖpun neutru pentru a înlÖtura mirosul
tipic al produsului nou, apoi uscaČi complet.
Important! Nu folosiČi detergent sau pulbere
abrazivÖ, acestea putând distruge finisajul.
Panoul de control
Panoul de control Ĉi afiĈare
buton Ĉi se va aprinde indicatorul luminos
„Super”. DacÖ aveČi nevoie sÖ opriČi îngheČarea
rapidÖ, apÖsaČi din nou butonul.
Indicatorul luminos „Alarm”
Butonul de reglare a temperaturii
Butonul este folosit pentru a regla temperatura
din compartimentul congelator.
g PoziČia "Min" - rece
g PoziČia "Normal" - mai rece, setare normalÖ
g PoziČia "Max" - cel mai rece
Butonul de îngheČare rapidÖ “Super”
DacÖ aveČi nevoie ca temperatura din interiorul
congelatorului sÖ scadÖ rapid, apÖsaČi acest
În cazul când aparatul se opreĈte pentru o lungÖ
perioadÖ de timp, de exemplu, o panÖ lungÖ de
curent, temperatura interioarÖ va creĈte. Când
temperatura interioarÖ depÖĈeĈte - 8 °C,
indicatorul luminos "AlarmÖ" se va aprinde.
Indicatorul luminos se va stinge automat când
temperatura din interior scade sub -8 °C.
Indicatorul luminos „Power”
Acest indicator luminos aratÖ prezenČa tensiunii
electrice de alimentare.
Utilizarea cotidinanÖ
Congelarea alimentelor proaspete
g
Compartimentul de congelare este potrivit
pentru congelarea alimentelor proaspete Ĉi
pentru depozitarea alimentelor congelate
pentru o perioadÖ mai lungÖ de timp.
g PuneČi alimentele proaspete sÖ îngheČe în
compartimentul de jos.
g Cantitatea maximÖ de alimente care pot fi
congelate în 24 ore este specificatÖ pe
plÖcuČa de identificare, o etichetÖ situatÖ în
interiorul aparatului.
g Procesul de congelare dureazÖ 24 de ore:
în aceastÖ perioadÖ, nu adaugaČi alte
alimente care urmeazÖ sÖ fie congelate.
PÖstrarea alimentelor congelate
Când se foloseĈte pentru prima datÖ sau dupÖ o
perioadÖ mai lungÖ de neutilizare, înainte de a
pune produsele în interior, lÖsaČi aparatul sÖ
funcČioneze cel puČin 2 ore pe setarea cea mai
mare (cea mai scÖzutÖ temperaturÖ).
Important! În caz de dezgheČare accidentalÖ, de
exemplu, curentul electric a fost oprit pentru o
peroadÖ mai mare de timp, alimentele
decongelate trebuie consumate rapid sau gÖtite
imediat Ĉi apoi congelate (dupÖ preparare).
DezgheČare
Alimentele congelate sau îngheČate pot fi
dezgheČate în rÖcitor sau la temperatura camerei,
în funcČie de timpul disponibil pentru acesta
operaČiune înainte de a fi consumate.
BucÖČile mici congelate, se pot gÖti chiar scoase
direct din congelator. În acest caz, prapararea
va dura mai mult.
Producerea de cuburi de gheaČÖ
Acest aparat este echipat cu una sau mai multe
tÖvi pentru a produce cuburi de gheaČÖ.
82
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Sugestii utile
Sugestii pentru îngheČare
Pentru a vÖ ajuta sÖ congelaČi cât mai eficient,
iatÖ câteva sugestii utile.
g Cantitatea maximÖ de alimente care pot fi
congelate în 24 de ore este afiĈatÖ pe
plÖcuČa de identificare;
g procesul de congelare dureazÖ 24 de ore.
Nu trebuie adÖugat nici un aliment pentru
congelare în acest interval;
g congelaČi numai alimente de calitate
superioarÖ, proaspete Ĉi curÖČate;
g pregÖtiČi alimentele în porČii mici, pentru a
permite ca acestea sÖ se congeleze rapid Ĉi
complet Ĉi pentru a face posibil sÖ se
decongeleze ulterior numai cantitatea
necesarÖ;
g împachetaČi alimentele în folii de aluminiu
sau de polietilenÖ Ĉi asiguraČi-vÖ cÖ
pachetele sunt închise;
g nu permiteČi ca alimentele proaspete
neîngheČate sÖ se atingÖ de alimente care
sunt deja congelate, evitând astfel
creĈterea temperaturii acestora din urmÖ;
g alimentele fÖrÖ grÖsime se pÖstreazÖ Ĉi mai
mult decât cele grase; sarea reduce durata
de depozitare a alimentelor;
g
atingerea cuburilor de gheaČÖ, imediat
dupÖ ce au fost scoase din congelator
poate provoca leziuni ale pielii si
mucoaselor.
g este recomandat sÖ se consemneze, data
de congelare pe fiecare pachet individual
pentru a putea fi respectatÖ perioada de
pÖstrare recomandatÖ.
Sugestii pentru pÖstrarea alimentelor
congelate
Pentru a obČine cele mai bune performanČe de la
acest aparat, trebuie sÖ:
g
g
g
g
g
vÖ asiguraČi cÖ alimentele congelate
industrial au fost pÖstrate în mod adecvat
de cÖtre detailist;
vÖ asiguraČi cÖ alimentele îngheČate sunt
transferate de la magazin în congelatorul
dumneavoastrÖ în cel mai scurt timp
posibil;
cÖ nu deschideČi uĈa des Ĉi n-o lÖsaČi
deschisÖ mai mult decât e absolutÖ
necesar.
odatÖ decongelate, alimentele se
degradeazÖ rapid Ĉi nu pot fi recongelate.
nu depÖĈiČi perioada de depozitare indicatÖ
de producÖtorul alimentelor.
ÎntreČinere Ĉi curÖČare
CurÖČare
Din motive de igienÖ, interiorul aparatului,
inclusiv accesoriile interioare, trebuiesc curÖČe
periodic.
AtenČie! DeconectaČi aparatul de la
reČeaua electricÖ în timpul curÖČÖrii.
ExistÖ pericolul de electrocutare!
Înainte de curÖČare, opriČi aparatul Ĉi scoateČi
Ĉtecherul din prizÖ, sau intrerupeČi circuitul de la
comutator ori siguranČÖ fuzibilÖ. NiciodatÖ nu
curÖČaČi interiorul aparatului cu un curÖČitor cu
abur. Umezeala s-ar putea acumula în
componente electrice, existÖ pericol de
electrocutare! Aburii fierbinČi pot duce la
deteriorarea pieselor din mase plastice. Aparatul
trebuie sÖ fie uscat înainte de punerea în
funcČiune.
Important! Uleiurile eterice Ĉi solvenČii organici
pot ataca pÖrČile din plastic, (de exemplu, suc
de lÖmâie sau suc de la coajÖ de portocale, acid
butiric, substanČe de curÖČat care conČin acid
acetic).
g
g
g
g
g
g
Nu permiteČi ca astfel de substanČe sÖ vinÖ
în contact cu pÖrČi ale aparatului.
Nu folosiČi niciun fel de substanČe de
curÖČat abrazive.
ScoateČi alimentele din frigider.
PÖstraČi-le într-un loc rÖcoros, bine
acoperite.
OpriČi aparatul Ĉi deconectaČi Ĉtecherul din
prizÖ, sau folosiČi întrerupÖtorul de circuit
sau decuplaČi siguranČa fuzibilÖ.
CurÖČati aparatul Ĉi accesoriile din interior,
cu o cârpÖ Ĉi apÖ cÖlduČÖ. DupÖ curÖČare
83
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
ĈtergeČi cu apÖ curatÖ Ĉi ĈtergeČi cu cârpÖ
uscatÖ.
g Acumularea de praf în condensator creĈte
consumul de energie. Din aceastÖ cauzÖ,
curÖČaČi cu atenČie condensatorul din spate
al aparatului o datÖ pe an, cu o perie moale
sau cu aspiratorul.
DezgheČarea congelatorului
Interiorul congelatorului va deveni totuèi
progresiv acoperit cu gheaìÖ. Aceasta trebuie
îndepÖrtata.
Nu utilizaìi niciodatÖ instrumente de metal
ascuČit sau abrazive ca sÖ înlÖturaìi gheaìa de
pe evaporator, l-aìi putea deteriora.
Cu toate acestea, în cazul când la interior gheata
devine foarte groasÖ si aparatul ar trebui
complet dezgheìat, faceìi urmÖtori paèi:
g VFRDWHì, mai intai ètecherul din prizÖ;
g scoateì‹ toate alimentele congelate,
împachetaìi-le cat mai bine Ĉi puneìi-le
într-un loc rÖcoros;
g lÖsaČi uĈa deschisÖ, Ĉi puneìi un recipient
sub aparat pentru colectarea apei de
decongelare;
g când dezgheìarea este totalÖ, uscaìi
complet interiorul.
g reconectaìI la prizÖ pentru repornirea
aparatului
Ce facem dacÖ...
AtenČie! Înainte de încercarea de a
rezolva eventualele probleme,
deconectaČi aparatul de la sursa de
energie electricÖ.
Numai un electrician calificat sau o
persoanÖ competentÖ trebuie rezolve
Problema
Aparatul nu
funcČioneazÖ
Aparatul
îngheaČÖ prea
mult
Alimentele nu
sunt prea reci.
problemele apÖrute Ĉi care nu sunt
menČionate în broĈurÖ.
Important! În timpul utilizÖrii normale se
produc unele sunete(compresor, frigider,
circulaČie)
CauzÖ probabilÖ
SoluČie
Aparatul nu este pornit
PorniČi aparatul
ćtecherul nu este conectat sau este
slÖbit.
ConectaČi Ĉtecherul la prizÖ
SguranČa electricÖ este defectÖ sau
arsÖ.
VerificaČi siguranČÖ Ĉi înlocuiČi-o dacÖ e
nevoie.
Priza este defecÖ.
DefecČiunea trebuie remediatÖ de un
electrician.
Temeratura este setatÖ la prea rece.
Sau aparatul funČioneazÖ în modul de
îngheČare rapidÖ
ReglaČi temporar butonul de
temperatura pe o treaptÖ mai joasÖ
(temperaturÖ mai mare) sau apÖsaČi
butonul «Super» pentru a opri
îngheČarea rapidÖ
Temperatura nu este ajustatÖ
corespunzÖtor.
GÖsiČi soluČia în secČiunea despre
panoul de control al frigiderului.
UĈa a rÖmas deschisÖ o perioadÖ
îndelungatÖ de timp.
ċineČi uĈa deschisÖ nu mai mult decât
necesar.
O mare cantitate de alimente calde a
fost pusÖ în congelator în ultimele 24
de ore.
ReglaČi temporar termperatura la o
treaptÖ mai joasÖ.
Aparatul este prea aproape de o
GÖsiČi soluČia în secČiunea despre
8
6
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Problema
Depunere
importantÖ de
gheaČÖ pe
garnitura de
izolaČie a uĈii
Zgomote
neobiĈnuite
CauzÖ probabilÖ
sursÖ de cÖldurÖ.
SoluČie
instalarea Ĉi poziČionarea aparatului.
Garnitura de izolaČia a uĈii nu este
etanĈÖ.
ÎncÖlzaČi cu atenČie, cu ajutorul unui
uscÖtor de pÖr (nu foarte fierbinte)
canalele de scurgere ale garniturii de
izolaČie a uĈii. În acelaĈi timp netiziČi
garnitura cu mâna ca sÖ se aĈeze
corect.
Aparatul este înclinat.
AjustaČi picioruĈele reglabile ale
aparatului.
Aparatul atinge peretele sau alte
obiecte.
MutaČi aparatul
O componentÖ, de exemplu o ČeavÖ,
din spatele a aparatului atinge o altÖ
componentÖ a aparatului sau
peretele.
DacÖ este necesar, mutaČi cu atenČie
componenta respectivÖ în altÖ direcČie.
DacÖ defecČiunea repare, contactaČi centrul de
service.
UrmÖtoarele date sunt necesare pentru a primi
rapid Ĉi corect ajutor. ScrieČi datele necesare
consemnate pe plÖcuČa de identificare.
Descriere modelului ···········································
(Mod.)
NumÖrul produsului ···········································
(PNC)
Serie
···········································
(S.N.)
Date tehnice
Pentru informaČii tehnice suplimentare vÖ rugÖm sÖ consultaČi plÖcuČa de identificare din interior
pe partea stângÖ a aparatului Ĉi eticheta de energie.
Dimensiune
ÎnÖlČime
LÖČime
Adâncime
1440 mm
554 mm
570 mm
11 ore
Timpul de creĈtere
Instalare
CitiČi cu atenČie secČiunea „InformaČii
pentru siguranČÖ” pentru siguranČa
dumneavoastrÖ Ĉi manipularea corectÖ a
aparatului înainte de instalare.
PoziČionare
InstalaČi aparatul într-un loc unde temperatura
mediului corespunde clasei climatice indicate pe
plÖcuČa de identificare a aparatului:
ClasÖ climaticÖ
SN
N
ST
T
Temperatura mediului
+10ć to +32ć
+16ć to +32ć
+16ć to +38ć
+16ć to +43ć
LocaČie
85
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
100
50
100
Instalarea
Atentie
Pentru a asigura spatiul necesar ventilarii in jurul
echipamentului, se vor pastra urmatoarele distante
minime fata de perete: 100 mm lateral si vertical,
50 mm spate.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
100
Obsah
BezpeÜnostné pokyny........................................
Ovládací panel ................................................ 88
Prvé použitie..................................................... 894
Každodenné používanie.....................................894
Tipy a nápady ................................................. 90
Údržba a Üistenie.............................................. 90
Ako odstrániĹ niektoré prevádzkové problémy... ..91
Technické údaje................................................92
Inštalácia.......................................................... 92
Ohĸad na životné prostredie.............................. 93
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu bez
predchádzajúceho upozornenia.
BezpeÜnostné pokyny
V záujme svojej bezpeÜnosti a na zabezpeÜenie
správneho používanie, si pred montážou a
prvým použitím spotrebiÜa pozorne preÜítajte
návod na používanie, vrátane tipov a upozornení.
Na predídenie zbytoÜným chybám a nehodám je
dôležité zabezpeÜiĹ, aby sa všetci použivatelia
dôkladne zoznámili s jeho prevádzkou a
bezpeÜnostnými funkciami.
Tento návod na používanie si starostlivo
uschovajte a v prípade sĹahovania alebo zmeny
vlastníka ho odovzdajte ĵalšiemu užívateĸovi.
Kvôli predídeniu rizikám ohrozujúcim život a
majetok, dbajte na pokyny v návode na
povžívanie. Výrobca nie je zodpovedný za
poškodenie spôsobené ich nedodržaním.
BezpeÜnosĹ detí a zraniteĸných osôb
g
Tento spotrebiÜ nesmú používaĹ osoby
(vrátane detí) s obmedzenými fyzickými,
zmyslovými alebo psychickými
schopnosĹami, alebo ak nemajú
dostatoÜné skúsenosti a znalosti a neboli
pouÜení o používaní spotrebiÜa osobou
zodpovednou za ich bezpeÜnosĹ. Deti by
mali byĹ pod dohĸadom, na zaistenie, že sa
nebudú hraĹ s spotrebiÜom.
g Nedovoĸte deĹom hraĹ sa s obalom
spotrebiÜa. Plastová fólia môže spôsobiĹ
udusenie.
g Pri likvidácii spotrebiÜa vytiahnite zástrÜku
zo zásuvky, odrežte napájací kábel (Üo
najbližšie pri spotrebiÜi) a odmontujte
dvierka, aby ste sa vyhli nebezpeÜenstvu,
že sa doú hrajúce deti zatvoria alebo utrpia
zásah elektrickým prúdom.
g Ak má toto zariadenie s magnetickým
tesnením dverí nahradiĹ staršie zariadenie
s pružinovým zámkom (západka) na dvere
alebo vekom, pred jeho vyhodením do
odpadu pružinový zámok znefunkÜnite. Tak
sa z neho nestane nebezpeÜná pasca pre
deti.
Všeobecné bezpeÜnostné pokyny
Pozor! Dbajte na to, aby ventilaÜné
otvory zostali vždy voĸné.
g SpotrebiÜ je urÜený na uchovávanie
potravín alebo nápojov v bežnej
domácnosti, ako je uvedené v návode.
g Na urýchlenie procesu odmrazovania
nepoužívajte žiadne mechanické ani iné
prostriedky.
g Vo vnútri mrazniÜky nepoužívajte žiadne
elektrické spotrebiÜe (napríklad
zmrzlinovaÜe), iba ak ich na tento úÜel
schválil výrobca.
g Dbajte na to, aby ste nepoškodili chladiaci
okruh chladniÜky.
g Chladiaci prvok izobután (R600a) je v
chladiacom okruhu zariadenia, je to
prírodný plyn s vysokou úrovúou
ekologickej kompatibility, no je horĸavý.
Pri preprave a inštalácii spotrebiÜa dajte
pozor, aby sa nepoškodil žiadny z
komponentov chladiaceho okruhu.
- zabráúte kontaktu s otvoreným ohúom
a zdrojmi vznietenia
- dôkladne vetrajte miestnosĹ, v ktorej sa
zariadenie nachádza
g Je nebezpeÜné meniĹ špecifikácie alebo
akokoĸvek upravovaĹ výrobok. Akékoĸvek
poškodenie kábla môže spôsobiĹ skrat,
požiar a / alebo zásah elektrickým prúdom
Upozornenie! Akékoĸvek elektrické
súÜiastky (sieĹový kábel, konektor,
kompresor) môže vymieúaĹ len
87
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
osvedÜený zástupca alebo
kvalifikovaný servisný personál.
1.
2.
3.
4.
5.
g
g
SieĹový kábel sa nesmie predlžovaĹ.
Uistite sa, že napájací kábel nie je
stlaÜený ani poškodený zadnou
ÜasĹou chladniÜky. Poškodený kábel
sa môže prehriaĹ a spôsobiĹ požiar.
Uistite sa, že sa môžete dostaĹ k
sieĹovému káblu spotrebiÜa.
NeĹahajte za sieĹový kábel.
Ak je zásuvka uvoĸnená, zástrÜku do
nej nezasúvajte. Vystavili by ste sa
nebezpeÜenstvu zásahu elektrickým
prúdom alebo požiaru.
SpotrebiÜ je Ĺažký. Pri jeho presúvaní
dávajte pozor.
Dbajte na to, aby ste chladniÜku
nevystavovali priamemu slneÜnému
žiareniu.
Každodenné používanie
g
g
g
g
g
g
g
Neklaĵte horúce hrnce na plastové Üasti
spotrebiÜa.
Neskladujte horĸavý plyn a kvapaliny v
spotrebiÜi, mohli by explodovaĹ.
Mrazené potraviny sa po rozmrazení
nesmú znovu zmrazovaĹ.
Vopred zabalené mrazené potraviny
skladujte podĸa návodu ich výrobcu.
OdporúÜania výrobcu spotrebiÜa o
skladovaní treba prísne dodržiavaĹ.
PreÜítajte si príslušné pokyny.
Šumivé nápoje neodkladajte do mraziacej
priehriadky, môže v nich vzniknúĹ tlak,
kvôli ktorému by mohli explodovaĹ a
poškodiĹ spotrebiÜ.
Nanuky môže spôsobiĹ omrzliny, ak sa
zjedia hneĵ po vytiahnutí zo spotrebiÜa.
g
g
g
g
g
Servis
g
Výmenu napájacieho kábla smie vykonaĹ
výluÜne kvalifikovaný opravár alebo iná
kompetentná osoba.
g Tento výrobok môžu opravovaĹ len
pracovníci autorizovaného servisného
strediska, možno pri tom použiĹ iba
originálne náhradné diely.
Ochrana životného prostredia
SpotrebiÜ neobsahuje plyny, ktoré by
mohli poškodzovaĹ ozónovú vrstvu, ani v
chladiacom okruhu ani v izolaÜných
materiáloch. SpotrebiÜ by sa nemal
likvidovaĹ spolu s bežným mestským
odpadom. IzolaÜná vrstva obsahuje
horĸavé plyny: spotrebiÜ by mal byĹ
odovzdaný do odpadu v súlade s
príslušnými smernicami, ktoré vám
poskytnú v miestnom úrade. Dbajte na to,
aby ste nepoškodili chladiacu jednotku,
obzvlášĹ vzadu pri výmenníku tepla.
Materiály použité v tomto výrobku,
oznaÜené symbolom
, sú
recyklovateĸné.
Inštalácia
Dôležité!Pri pripájaní do elektrickej siete sa
starostlivo riaĵte pokynmi uvedenými v
špecifických odsekoch.
g
poškodený. ObráĹte sa okamžite na
predajcu a obal nevyhadzujte.
Pred pripojením spotrebiÜa je vhodné
poÜkaĹ aspoú štyri hodiny, aby olej natiekol
späĹ do kompresora.
Okolo spotrebiÜa by mal primerane prúdiĹ
vzduch, inak sa prehreje. Kvôli
dostatoÜnému vetraniu sa riaĵte pokynmi
týkajúcimi sa inštalácie.
Vždy, keĵ sa dá, by mala byĹ zadná ÜasĹ
spotrebiÜa otoÜená k múru, Üím zabránite
styku s horúcimi ÜasĹami (kompresor,
kondenzátor) a predídete možným
popáleninám.
SpotrebiÜ nemožno umiestúovaĹ do
blízkosti radiátorov alebo sporákov.
Elektrická zásuvka musí byĹ dostupná aj po
inštalácii spotrebiÜa.
Vybaĸte spotrebiÜ a skontrolujte, Üi nie je
poškodený. Nezapínajte spotrebiÜ, ak je
Prvé použitie
Ûistenie vnútorného priestoru
Na odstránenie typickej vône nového produktu
pred prvým použitím spotrebiÜa umyte vnútorný
priestor a všetky vnútorné doplnky vlažnou
vodou a neutrálnym mydlom, a následne ho
dôkladne osušte.
8
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Dôležité! Nepoužívajte Üistiace prostriedky
alebo brúsny prášok, pretože môžu poškodiĹ
povrch.
Ovládací panel
Ovládací panel a displej
Tipy
Režim Super Freeze sa nevypína automaticky.
VypnúĹ ho možno len opätovným stlaÜením
tlaÜidla.
Gombík na reguláciu teploty
Gombík slúži na reguláciu vnútornej teploty
g
g
g
Poloha „Min“- vyššia teplota
Poloha „Normal“ - stredná teplota
Poloha „Max“- najnižšia teplota
TlaÜidlo „Super Freeze“
Ak potrebujete rýchlejšie znížiĹ teplotu vo vnútri
mrazniÜky, stlaÜte toto tlaÜidlo a zapne sa
kontrolka „Super“. Ak potrebujete Super Freeze
vypnúĹ, opäĹ stlaÜte tlaÜidlo „Super Freeze“ a
zároveú sa vypne kontrolka „Super“.
Kontrolka „Alarm“
Indikátor nadmernej teploty. Ak sa spotrebiÜ
dlhú dobu nepoužíva, napríklad v dôsledku
dlhodobého výpadku prúdu, vnútorná teplota sa
zvýši. Ak je je vyššia ako -8 °C, po zapnutí
prúdu sa zapne aj kontrolka „Alarm“. Kontrolka
sa vypne automaticky, po klesnutí vnútornej
teploty pod -8 °C.
Kontrolka „Power“
Indikátor elektrickej energie.
Každodenné používanie
Zmrazovanie Üerstvých potravín
g
Mraziaca priehradka je vhodná pre
zmrazenie Üerstvých potravín a dlhodobé
skladovanie mrazených a hlboko
zmrazených potravín.
g Ûerstvé potraviny, ktoré chcete zamraziĹ,
odložte do zadnej Üasti priehradky.
g Maximálne množstvo potravín, ktoré môže
byĹ zmrazené za 24 hodín, je uvedené v
štítku s technickými údajmi, ktorý je
umiestnený na vnútornej strane
spotrebiÜa.
g Proces zmrazenia trvá 24 hodín: poÜas
tejto doby nepridávajte ĵalšie potraviny na
zmrazenie.
Dôležité! V prípade náhodného rozmrazenia,
napríklad ak bol spotrebiÜ vypnutý dlhšie ako sú
hodnoty uvedené v tabuĸke technických údajov
konkrétne „akumulaÜná doba“, treba
rozmrznuté potraviny rýchlo spotrebovaĹ alebo
uvariĹa potom ich znovu mraziĹ (po vychladení).
Rozmrazovanie
Hlboko zmrazené potraviny alebo mrazené
potraviny sa pred spotrebovaním môžu roztápaĹ
v priehradke chladniÜky alebo pri izbovej
teplote.
Malé kúsky sa môžu dokonca variĹ ešte
zmrazené, priamo z mrazniÜky. V tomto prípade
bude varenie trvaĹ dlhší Üas.
Skladovanie mrazených potravín
Mrazenie kociek ĸadu
Prvé použitie alebo použitie po dlhodobom
odstavení. Pred vložením potravín do mrazniÜky
nechajte spotrebiÜ bežaĹ aspoú 2 hodiny.
MrazniÜka je vybavená špeciálnou miskou na
prípravu ĸadu.
89
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Tipy a nápady
Tipy pre zmrazovanie
Tu sú niektoré dôležité informácie, ktoré vám
pomôžu využiĹ zmrazovanie Üo najlepšie
g Maximálne množstvo potravín, ktoré môžu
byĹ zmrazené v 24 hodín je oznaÜené v
výkonnostnom štítku
g Proces zmrazenia trvá 24 hodín: v tomto
období nepridávajte ĵalšie potraviny na
zmrazenie.
g Zmrazujte len dobré, kvalitné, Üerstvé a
dôkladne oÜistené potraviny;
g Pripravujte jedlo v malých dávkach, aby sa
dalo rýchlo a celkom zamraziĹ, a následne
sa dalo rozmraziĹ iba požadované
množstvo;
g Zabaĸte jedlo do alobalu alebo
polyetylénových vreciek a uistite sa, že
obal je vzduchotesný;
g Ûerstvé nezmrazené potraviny nesmú prísĹ
do styku s potravinami, ktoré sú už
mrazené, Üím sa zabráni nárastu ich
teploty.
g
Chudé potraviny sa uchovávujú lepšie a
dlhšie ako mastné. Soĸ znižuje trvanlivosĹ
potravín;
g Nanuky môžu spôsobiĹ omrzliny, ak sa
zjedia priamo po vybratí zo spotrebiÜa
g Je vhodné oznaÜiĹ si Üas zmrazenia na
každom jednotlivom balení, aby ste vedeli
presnú dòžku doby ich zmrazenia.
Tipy na skladovanie zmrazených potravín
Ak chcete dosiahnuĹ najlepší výkon spotrebiÜa,
mali by ste sa riadiĹ nasledovným:
g uistite sa, že komerÜne mrazené potraviny
boli riadne uložené predajcom;
g uistite sa, že mrazené potraviny prenesiete z
potravín do mrazniÜky v Üo najkratšom Üase;
g neotvorte dvere mrazniÜky Üasto, ani ich
nechajte otvorené dlho, ak to nie je
nevyhnutné˗
g po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia a
nesmú sa znovu zmrazovaĹ˗
g neprekraÜujte dobu skladovania potravín
oznaÜenú výrobcom.
Údržba a Üistenie
Ûistenie
Z hygienických dôvodov by sa mal pravidelne
ÜistiĹ interiér spotrebiÜa vrátane interiérových
doplnkov.
Pozor! Pri Üistení nesmie byĹ spotrebiÜ
pripojený k zdroju elektrickej energie.
Inak hrozí nebezpeÜenstvo zásahu
elektrickým prúdom! Pred Üistením vypnite
spotrebiÜ a odpojte zástrÜku z elektrickej siete,
alebo vypnite poistky. Nikdy neÜistite spotrebiÜ
parným ÜistiÜom. VlhkosĹ by sa mohla
nahromadiĹ v elektrických súÜiastkach a
spôsobiĹ nebezpeÜenstvo zásahu elektrickým
prúdom! Horúce pary by mohli poškodiĹ
plastové Üasti. SpotrebiÜ treba pred opätovným
zapnutím vytrieĹ dosucha.
Dôležité! Éterické oleje a organické rozpúšĹadlá
môžu poškodiĹ plastové Üasti, napríklad
citrónová šĹava, šĹavy z pomaranÜovej kôry,
kyselina maslová a ÜistiÜe, ktoré obsahujú
kyselinu octovú.
g
90
Takéto látky nesmú prísĹ do kontaktu s
ÜasĹami spotrebiÜa.
g Nepoužívajte abrazívne Üistiace prostriedky
g Vyberte potraviny z mrazniÜky.
g Primerane prikryté ich odložte na chladné
miesto
g Pred Üistením vypnite spotrebiÜ a odpojte
zástrÜku z elektrickej siete, alebo vypnite
poistky.
g VyÜistite spotrebiÜ a vnútorné príslušenstvo
handriÜkou a vlažnou vodou. Po vyÜistení ho
vypláchnite Üistou vodou a osušte.
g Na ušetrenie energie udržujte kondenzátor
na zadnej Üasti spotrebiÜa Üistý. Raz roÜne
treba odstrániĹ špinu a prach nazbierané
na zadnej Üasti chladniÜky a kondenzátora.
Odmrazovanie mrazniÜky
Priehradka mrazniÜky sa však postupne
pokryva mrazom. Ak je vrstva námrazy príliš
hrubá, treba mraziacu priehradku odmraziĹ.
SpotrebiÜ neÜistite a námrazu neodstraúujte
ostrými kovovým nástrojmi, pretože môžete
spôsobiĹ poškodenie spotrebiÜa.
Ako odmrazovaĹ mrazniÜku˖
g MrazniÜku odpojte od elektrickej siete;
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
g
vyberte potraviny, vložte ich do nádob
mrazniÜky, prikryte ich hrubou textíliou a
nechajte ich nachladnom mieste;
g Dvierka spotrebiÜa nechajte otvorené.
Umiestníte misku pod spotrebiÜom na zber
odmrazenej vody.
g Po skonÜení odmrazovania treba vnútro
vytrieĹ do sucha a vyvetraĹ.
g MrazniÜku zapojte do elektrickej siete a
spotrebiÜ je znovu pripravený na
používanie.
Ako odstrániĹ niektoré prevádzkové problémy...
Pozor! Pred odstraúovaním problému
spotrebiÜ odpojte z napájania.
Problém, ktorý nie je na návode, môže
vyriešĹ iba autorizovaný servisný
pracovník alebo kvalifikovaný elektrikár.
Problém
SpotrebiÜ
nefunguje
SpotrebiÜ
chladí príliš
intenzívne
Teplota v
chladniÜke je
príliš vysoká.
Námraza na
tesnení dverí
Zvýšená
hluÜnosĹ
spotrebiÜa.
Dôležité! Chod spotrebiÜa sprevádzajú urÜité
zvuky (zvuk kompresora a zvuk cirkulácie).
Tieto zvuky neznamenajú poruchu, sú
sprievodným javom bežnej prevádzky
spotrebiÜa.
Možná príÜina
Odstránenie
ChladniÜka nie je zapnutá
Zapnite chladniÜku
ChladniÜka nie je zapojená do
elektrickej siete.
Zapojte spotrebiÜ do elektrickej siete.
Elektrická poistka je vypálená alebo
poškodená.
Skontrolujte elektrickú poistku Ak je
treba, vymeúte ju za novú.
Zásuvka je poškodená.
Takúto poruchu má odstraúovaĹ
elektrikár.
Teplota je nízka alebo je zapnutý
režim Super Freeze
Zvoĸte nižší stupeú na termostate v
mrazniÜke alebo zastavte Super Freeze
stlaÜením príslušného tlaÜidla.
Termostat je nastavený na nesprávný
stupeú.
Prosím, pozrite sa do prvej Üasti
zameranej na ovládanie spotrebiÜa.
Dvierka ste nechali otvorené príliš
dlho
Otvorte dvere len tak dlho ako je
potrebné.
Za 24 hodín ste do chladniÜky vložili
väÜšie množstvo teplých potravín.
Zvoĸte vyšší stupeú na termostate.
SpotrebiÜ je umiestnený v blízkosti
zdrojov tepla.
Pozrite si prvú ÜasĹ návodu o jeho
umiestnení.
Tesnenie dverí nie je vzduchotesné
Opatrne ohrejte tesnenie dverí fénom
nastaveným na fúkanie studeného
vzduchu. Zároveú vytvarujte ohriate
tesnenie tak, aby tesne priliehalo
SpotrebiÜ nie je na rovnej podlahe
Znovu upravte nohy spotrobiÜa.
SpotrebiÜ sa dotýka steny alebo
iných predmetov.
Posuúte ho.
Niektorá ÜasĹ, napr. rúra na zadnej
strane spotrebiÜa, sa dotýka inej Üasti
spotrebiÜa alebo steny.
Ak je treba, opatrne ohnite Üasti z
pôvodnej polohy.
91
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
V prípade opätovnej poruchy sa obráĹte na
servisné stredisko.
Tieto údaje sú potrebné na rýchlu a správnu
pomoc. Napíšte sem potrebné údaje ktoré
nájdete na typovom štítku.
Popis modelu
(Mod.)
Výrobné Üíslo
(PNC)
Sériové Üíslo
(S.N.)
···········································
···········································
···········································
Technické údaje
Na typovom štítku nájdete všetky potrebné údaje. Typový štítok spotrebiÜa je umiestnený na
vnútornej strane vĸavo.
Rozmery
Výška
Šírka
Hòbka
1440 mm
554 mm
570 mm
11 hodín
AkumulaÜná doba
Inštalácia
Pre vlastnú bezpeÜnosĹ a správne
ovládanie spotrebiÜa si pred inštaláciou
spotrebiÜa pozorne preÜítajte
„BezpeÜnostné pokyny“.
nesmie byĹ umiestnený pod kuchynskou
skrinkou. Presné zarovnanie zabezpeÜuje jedna
alebo viaceré nastaviteĸné nožiÜky na spodnej
strane spotrebiÜa.
Umiestnenie
Pri umiestúovaní spotrebiÜa je potrebné braĹ do
úvahy skutoÜnosĹ, že spotrebiÜ treba umiestniĹ
v rámci teploty prostredia, ktoré je v súlade s
jeho klimatickou triedou, ktorá je uvedená na
typovom štítku.
Klimatická
trieda
SN
N
ST
T
Teplota okolitého
prostredia
+10ć to +32ć
+16ć to +32ć
+16ć to +38ć
+16ć to +43ć
Umiestnenie
Dbajte na to, aby chladniÜka nebola vystavená
priamemu slneÜnému žiareniu. MrazniÜku
odporúÜame umiestniĹ v súlade s technickými
údajmi.
Okolo spotrebiÜa, najmä jeho zadnej Üasti, by
mal primerane cirkulovaĹ vzduch.
Na zaistenie Üo najlepšieho výkonu v prípade, že
je spotrebiÜ umiestnený pod nábytkovou stenou,
minimálna vzdialenosĹ medzi vrchnou ÜasĹou
spotrebiÜa a nábytkovou stenou musí byĹ aspoú
100 mm. V ideálnom prípade však spotrebiÜ
92
Upozornenie: SpotrebiÜ sa musí daĹ
kedykoĸvek odpojiĹ zo zásuvky, použitá
elektrická zásuvka musí byĹ prístupná aj
po jeho inštalácii.
Pripojenie do elektrickej siete
Pred pripojením do elektrickej siete skontrolujte,
Üi sa napätie a frekvencia uvedené na výrobnom
štítku zhodujú s napájaním u vás doma.
SpotrebiÜ musí byĹ uzemnený. ZástrÜka a
nápajací kábel majú kontakt urÜený na
uzemnenie. Ak zásuvka u vás doma nie je
uzemnená, po porade s kvalifikovaným
elektrikárom pripojte spotrebiÜ o osobitnému
uzemúovaciemu systému, ktoré je v súlade s
platnými predpismi.
Výrobca odmieta akúkoĸvek zodpovednosĹ v
prípade, že sa nedbá na vyššie uvedené
bezpeÜnostné opatrenia.
Tento spotrebiÜ zodpovedá smerniciam E.E.C.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Inštalácia
Dôležite
V záujme zabezpečenia potrebného priestoru na
vetranie okolo mrazničky zachovajte 100 mm
vzdialenosť po oboch stranách ako aj medzi vrchnou
stranou mrazničky a stenou, a 50mm vzdialenosť
medzi zadnou stenou mrazničky a stenou.
100
50
100
100
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Innhold
Sikkerhetsinformasjon............................................... 94
Kontrollpanel............................................................. 95
FŒrste gangs bruk................................................... 96
Daglig bruk............................................................... 96
Råd og tips.............................................................. 96
Vedlikehold og rengjŒring................................... 97
Hva kan du gjŒre hvis............................................. 97
Tekniske data............................................................. 98
Installasjon................................................................. 98
MiljŒhensyn...............................................................98
Kan endres uten forvarsel
Sikkerhetsinformasjon
Ut fra sikkerhetshensyn og for å sikre korrekt bruk
både fŒr installasjon og ved fŒrste gangs bruk, må
denne brukermanualen leses nŒye, også råd og
advarsler. For å unngå unŒdvendige feil og uhell er
det viktig å gjŒre seg godt kjent med bruken av
skapet og dets sikkerhetsfunksjoner. Ta vare på
denne brukermanualen, og pass på at den fŒlger
produkt hvis det blir flyttet eller solgt, slik at alle
som bruker det, er godt kjent med bruk og
sikkerhetsforanstalninger.
For sikkerhet på liv og eiendom, oppbevar denne
brukermanualen siden fabrikanten ikke er ansvarlig
for skader grunnet forsŒmmelse.
Û
Û
Û
Û
Barn og andres trygghet
Û
Û
Û
Û
Û
Û
Dette produkt er ikke ment for bruk av
personer (barn inkludert) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller som har
mangel på erfaring eller kunnskap, uten at de
fŒrst har blitt gitt skikkelig instruksjon om
bruken av produkt av en person som er
ansvarlig for deres trygghet. Barn bŒr overvåkes
for å passe på at produkt ikke blir lekt med.
Hold all emballasje vekk fra barn. Det kan vÕre
en risiko for kvelning.
Hvis du akter å kvitte deg med produkt , trekk
ut stŒpselet, kutt ledningen (så nÕre produkt
som mulig) , og fjern dŒren for hindre at barn
kan få elektrisk stŒt eller at de lukker seg inne.
Hvis dette skapet skal erstatte et eldre skap med
en fjÕrlås på dŒren eller lokket, pass på at låsen
Œdelegges fŒr du kaster det gamle produkt . Slik
unngår du at skapet blir en dŒdsfelle for barn.
Û
Forsiktig! Pass på at ventilasjonsåpningene
ikke er blokkert.
Skapet er laget for oppbevaring av vanlige
matvarer og/eller drikkevarer som forklart i
denne brukermanualen.
94
Û
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Ikke benytt mekaniske gjenstander eller andre
kunstige metoder for å forsere avtiningen.
Ikke bruk andre elektriske produkt (som
f.eks. iskremmaskiner) inne i kjŒleutstyr, hvis
de ikke er godkjent for dette av fabrikanten.
Ikke skad kjŒlekretsen.
Isobutan (R600a), skapets kjŒlemiddel, i
kjŒlekretsen på skapet, er en meget
miljŒvennlig naturgass, men likevel brennbar.
Pass på at kjŒlekretsen ikke blir skadet under
transport eller installasjon.
- Unngå åpen flamme eller andre kilder for gnist
- Rommet hvor skapet plasseres, skal ha god
ventilasjon.
Det er farlig å endre spesifikasjoner eller å
modifisere dette produktet på noen måte.
Enhver skade på ledningen kan forårsake
kortslutning, brann og/eller elektrisk stŒt.
Advarsel! Enhver elektrisk komponent
(ledning, stŒpsel, kompressor) må skiftes ut
av en autorisert tekniker eller kvalifisert
servicepersonale.
1. Ledningen må ikke forlenges.
2. Pass på at stŒpselet ikke klemmes eller blir
skadet på baksiden av produkt . Et klemt
eller skadet stŒpsel kan forårsake
overoppheting og brann .
3. Det må vÕre enkelt å nå skapets stŒpsel.
4. Ikke dra i ledningen.
5. Hvis den elektriske kontakten er lŒs, ikke
sett inn stŒpselet. Det kan fŒre til hŒy risiko
for elektrisk stŒt eller brann.
Dette produkt er tungt. VÕr forsiktig når det
skal flyttes på. Ikke ta ut eller berŒr gjenstander
fra fryseskapet hvis hendene dine er fuktige/våte.
Dette kan fŒre til sår eller frostskader.
Unngå at produkt står i direkte solskinn over
lengre tid.
Daglig bruk
Û
Û
Û
Û
Û
Û
Û
Ikke plasser varme gjenstander på skapets
plastikkdeler.
Ikke lagre brennbar gass eller vÕske i skapet da
de kan eksplodere.
,
Frossenmat må ikke fryses på nytt etter at
den har tinet.
Oppbevar ferdigpakket mat iht. produsentens
instruksjoner.
Fabrikantens anbefalinger for lagring skal nŒye
fŒlges. Se anvisninger om dette.
Ikke plasser kullsyreholdige eller brusende
drikker i fryseskapet, da dette kan fŒre til trykk
på beholderen som kan skade skapet.
Ispinner kan fŒre til frostskader hvis de spises
med en gang de tas ut av produkt.
Û
Û
Det må vÕre tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt
fryseskapet for å unngå overoppheting.
. For å
oppnå tilstrekkelig ventilasjon, må
installasjonsanvisningen fŒlges nŒye. Skapets
rygg skal plasseres mot vegg for å unngå å
komme i kontakt med varme deler. Skapet må
ikke plasseres nÕr radiator, komfyr etc.
Pass på at veggkontakten er tilgjengelig etter
at skapet er installert.
Service
Û
Û
Ethvert elektrisk arbeide som måtte vÕre
nŒdvendig ved service på produktet , må utfŒres
av en kvalifisert elektriker eller annen autorisert
person.
Service på skapet skal bare utfŒres av
autorisert serviceverksted . Bruk bare or iginale
reservedeler.
Vedlikehold og og rengjŒring
Û
Û
FŒr vedlikehold, slå av skapet og trekk ut
stŒpselet.
Ikke rengjŒr med metallgjenstander.
MiljŒbeskyttelse
Dette produktet inneholder ikke gasser som
kan skade ozonlaget, verken i kjŒlekrets eller
isolasjonsmaterialer. Dette produktet skal ikke
kastes sammen med vanlig avfall.
Isolasjonsskummet inneholder brennbare
gasser: Produktet skal kasseres i samsvar
med lokalt regelverk. Unngå å skade kjŒleenheten,
spesielt på baksiden av skapet i nÕrheten av
varmeveksleren. Materialer som
bÕrer symbolet
£j, er resirkulerbare.
Installasjon
Viktig! FŒlg nŒye anvisningene for elektrisk
tilkobling.
Û Pakk ut skapet, og se etter transportskader.
Ikke koble skapet til hvis det er skadet.
Rapporter straks eventuelle skader til
forhandleren. Oppbevar embalasjen i så tilfelle.
Û Det anbefales å vente minst fire timer fŒr
skapet kobles til strŒmnettet, for å la olje flyte
tilbake i kompressoren.
Kontrollpanel
Kontrollpanel og display
Bryter for temperaturregulering
Bryteren benyttes for å regulere temperaturen
i fryseskapet.
Û "Posisjon "Min"" - kald
Û Posisjon "Normal" - kaldere, standardinnstilling
Û Posisjon "Maks" HŒyeste tall - kaldest
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
95
"Superfrys"-knappen
"Alarm"-lys
Hvis du Œnsker at temperaturen inne i fryseren
skal falle raskt, trykk knappen, og "Super"-lyset
slås på. Hvis du Œnsker å stoppe
superfrysmodusen, trykk "superfrys"-knappen én
gang til, og "Super"-lyset slås av samtidig.
Tips: Superfrysmodusen kan ikke stoppes
automatisk. Den kan bare stoppes ved å trykke
én gang til på knappen.
Temperaturindikator. Hvis skapet er ute av drift
i et lengre tidsrom, for eksempel under et
langvarig strŒmbrudd, vil temperaturen inne i
fryseren stige. Hvis temperaturen er hŒyere enn
minus 8 grader Celsius. slås "Alarm"-lyset på når
strŒmmen vender tilbake. Alarmlyset slås automatisk
av når temperaturen inne i skapet er lavere enn
minus 8 grader. "StrŒm"-lys Elektrisk strŒmindikator.
Fryse ferskmat
Viktig!
Û Fryseren egner seg for å fryse ferskmat og
lagre fryst og dypfryst mat over lang tid.
Û Plasser den ferske maten som skal fryses,
nede i skapet.
Û Maksimal matmengde som kan fryses ned i
lŒpet av 24 timer, er spesifisert på typeskiltet,
en etikett du finner på innsiden av fryseskapet.
Û Fryseprosessen tar 24 timer: I lŒpet av denne
perioden må du ikke legge inn ytterligere
mat som skal fryses.
Lagre frossenmat
FŒrste gang du bruker skapet, eller hvis det har
vÕrt avslått lenge, må du la det stå på i minst
to timer på hŒyeste innstilling fŒr du legger inn
matvarer.
96
Ved uŒnsket avising, for eksempel hvis
strŒmmen har vÕrt av i lengre tid enn verdien
som vises i de tekniske
spesifikasjonene under "temperaturstigningstid", må
den tinte maten brukes raskt eller tilberedes
umiddelbart og deretter fryses på nytt (etter
tilberedning).
Tining Dypfryst eller fryst mat kan fŒr bruk tines i
kjŒleskap eller i romtemperatur, avhengig av hvor
mye tid som er tilgjengelig. Mindre biter kan
tilberedes direkte fra fryseboksen, mens de ennå er
fryste. I slike tilfeller tar tilberedningen lengre tid.
Produksjon av isterninger fryseskapet er utstyrt med
en eller flere skuffer for produksjon av isterninger.
Tining
Frosne matvarer kan tines i kjŒleskap eller i
vÕrelsestemperatur. Legg de frosne matvarene på
et underlag med kanter for å unngå at tinevann
renner utenfor.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Råd og tips
Tips for frysing
Û
Her er noen viktige tips som vil hjelpe deg med
å få mest mulig ut av fryseren:
Û
Û
Û
Û
Û
Û
Û
Maksimal matmengde som kan fryses ned i lŒpet
av 24 timer, er spesifisert på merkeplaten.
Fryseprosessen tar 24 timer. I lŒpet av denne tiden
bŒr du ikke legge inn mer mat.
Bare frys matvarer som er friske, grundig rengjort
og av topp kvalitet.
Del matvarene i mindre biter slik at de kan fryses
raskt og fullstendig, og slik at du senere bare kan
tine opp mengden du trenger.
Pakk maten inn i aluminiumsfolie eller plastfolie, og
kontroller at innpakningen er lufttett.
Ikke la frisk, ufryst mat komme i kontakt med mat
som allerede er fryst. Slik unngår du at den fryste
maten Œker i temperatur.
RengjŒring
Fryseskapet interiŒr og utstyr bŒr rengjŒres
regelmessig.
Pass på! Skapet skal ikke vÕre tilkoblet
under rengjŒring. Fare for elektrisk stŒt!
RengjŒr aldri med damp. Fukt kan oppsamles i
de elektriske komponentene og derved gi fare
for elektrisk stŒt.
Varm damp kan fŒre til skade på deler av plast.
Skapet må vÕre tŒrket fŒr det kan brukes igjen.
Viktig! Eteriske oljer og organiske lŒsemidler kan
angripe deler av plast, f.eks. sitronsaft eller saften
fra appelsinskall, smŒrsyre, eller rengjŒringsmiddel
som inneholder eddiksyre.
Û Ikke la slike stoffer komme i kontakt med
skapets deler.
Û Slå av skapet,og fjern stŒpselet fra stikkontakten, eller skru ut sikringen i sikringsskapet.
Û RengjŒralle deler og skapetsinnside med lunket
såpevann. Skyll med rent vann, og tŒrk godt.
Hva du kan gjŒre hvis..
Û
Mager mat lagres mer effektivt og lengre enn fet
mat. Salt reduserer matens holdbarhetstid.
saftis som spises umiddelbart etter at den tas ut av
fryseren, kan gi frostskader på huden eller i munnen.
Vi anbefaler at du noterer nedfrysingsdatoen på hver
individuelle pakke for å holde rede på
holdbarhetstiden.
Tips for å lagre frossenmat
For å oppnå best mulig ytelse bŒr du:
Û Sikre deg at fryste matvarer du kjŒper, ble korrekt
oppbevart i butikken.
Û Sikre at de fryste matvarene transporteres fra
matbutikken til fryseren på kortest mulig tid.
Û Ikke åpne dŒren ofte eller la den stå åpen i lengre
tid enn nŒdvendig.
Û Når maten er tint, skjemmes den raskt og kan ikke
fryses på nytt.
Û Ikke overskrid oppbevaringsperioden som
matprodusenten har indikert.
StŒv på kondensatoren Œker strŒmforbruket.
RengjŒr derfor kondensatoren på baksidenavskapet med en myk bŒrsteeller stŒvsuger Rens
blokkertdreneringsrŒr med en gjenstandsomikke
er skarp, og ikkekan skade skapet.
Û Etter at alt er tŒrt, kan fryseskapetigjen benyttes.
Û Ikke bruk skuremidler
Û Fjern matvarer fra fryseren, og lagre dem på
etkjŒlig sted, godt dekket.
Tining
Û
Û
Fryseren vil gradvis bli dekket av rim. Dette må
fjernes.
Benytt aldri skarpe gjenstander for å skrape vekk is
og rim fra fordamperen, den kan bli skadet. Hvis
islaget på innerveggen blir veldig tykt måman utfŒre
full avriming på fŒlgende vis:
Trekk stŒpselet ut av kontakten, eller skru
termostaten til 0.Fjern all lagret mat, pakk den godt
inn i avispapir, og legg på et kjŒlig sted.
La dŒren stå åpen, og plasser et fat eller bolle
under for å samle det tinte vannet.
Når avrimingen er ferdig , tŒrk interiŒret nŒye (ta
vare på skrapen til senere bruk).
Skru termostaten tilbake til Œnsket nivå, og/eller
sett inn stŒpselet i kontakten igjen
Obs! FŒr feilsŒking, trekk utledningen. FeilsŒking Under bruk er det vanlig at en hŒrer enkeltelyder,f.eks. fra
som ikke er nevntibrukermanualen, skal kun
kompressoren og kjŒlesystemet. Det erhelt normalt.
foretas av enelektriker eller autorisert person
Problem
Mulig årsak
LŒsning
Produkt er ikke slått på
KjŒleskapet virker ikke
Slå produkt på
StŒpselet er ikke plugget inn eller Sett inn stŒpselet.
eller er lŒst
Sikringen er gått eller er Œdelagt Sjekk sikring, skift hvis nŒdvendig. Skift sikring
Feil i veggkontakten
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
StrŒmfeil må rettes på av en elektriker
97
Det er is på dŒrpakningen
Problem
DŒrpakningen er ikke tett
Varm forsiktig opp de utette delene av
dŒrpakning med en hårtŒrrer (mens produkt
er stilt inn på kald temperatur). For m
samtidig den oppvarmede dŒrpakning for
hånd slik at den sitter korrekt.
Mulig årsak
LŒsning
Temperaturen er ikke justert riktig Les avsnittet om innstilling
DŒren har stått åpen for lenge
Maten er er ikke
tilstrekkelig frosset
Uvanlige lyder
For mye varm mat ble lagt inn i Still skapet inn på en lavere temperatur
kjŒleskapet i lŒpet av siste 24 timer. midlertidig
KjŒleskapet er nÕr en varmekilde
Se delen om plassering
Skapet står ikke stŒtt
Juster fŒttene
En komponent, f.eks. et rŒr på
baksiden av skapet er i kontakt
Hvis nŒdvendig, bŒy forsiktig rŒret ut av
med en annen del av skapet eller veien
veggen
Hvis feilen oppstår på nytt, ta kontakt med et
servicesenter.
Disse opplysningene er nŒdvendige for å hjelpe
deg raskt og korrekt . Skriv ned de nŒdvendige
opplysningene her, se dataplaten.
Modellbetegnelse
. ..................................
(Mod.)
...................................
Produktnummer
(PNC)
...................................
Serienummer
(S.N.)
Tekniske data
98
La dŒren stå åpen så kort tid som mulig
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Milj¡KHQV\Q
Milj¡KHQV\Q
6\PERlHtSnSURGXNtHtHllHUSDNNHPDtHUiDlHt
iQGiNHUHUDtSURGXNtHt iNNHVNDlEHKDQGlHVVRP
KXVKRlGQiQJVDYfDll.
DHtVNDl iVtHGHtEliEUDNt tilHQHJQHtDYfDllVSlDVV
IRUUHViUNXlHUiQJDYHlHNtriVNRJ HlHNtURQiVNXtVt\U.
9HGnfRUViNUH GHJRPDtGHttHSURGXNtHtElir
NDVtHt på riNtiJPntHKjHlSHUGXtilPHGDtPilj¡RJ
KHlVHElir iYDUHtDtt. )RUYiGHUHiQfRUPDVjRQRP
UHViUNXlHUiQJDYGHttHSURGXNtHttDNRQtDNtPHGGiQ
lRNDlHNRPPXQHHllHU fRUKDQGlHUHQKYRUGHttH
SURGXNtHtElHNj¡St.
8 100
Emballasje
0DtHUiDlHUPHGV\PERlHtNDQUHViUNXlHUHV.DVt
HPEDOODVMHQ iHJQHGHEHKRlGHUHfRUUHViUNXlHUiQJ.
.DVVHUiQJDYSURGXNWHt
7UHNNXt lHGQiQJHQfUDNRQtDNWHQ
.XttDY lHGQiQJHQRJfjHUQGHQ.
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
31
10
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
30
10
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
31
10
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
www.zanussi.com/shop
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals