Download Makita UC3530A Instruction manual

Transcript
- Ochranné výztuže a pracovní kalhoty (4) jsou
vyrobeny z 22vrstvé nylonové tkaniny a chrání před
pořezáním. Velmi doporučujeme jejich používání. Při
práci s elektrickou řetězovou pilou v každém případě
noste dlouhé kalhoty z pevného materiálu. (Obr. 4)
- Ochranné rukavice (5) vyrobené ze silné kůže
tvoří součást předepsaného vybavení a při práci s
elektrickou řetězovou pilou je musíte vždy používat.
- Při řezání s elektrickou řetězovou pilou je rovněž
nutné vždy používat bezpečnostní obuv či holínky
(6) s protiskluzovou podrážkou, ocelovými špičkami
a ochranou nohy. Bezpečnostní obuv vybavená
ochrannou vrstvou chrání před pořezáním a umožňuje
bezpečný postoj.
Uvedení do provozu
- S elektrickou řetězovou pilou nepracujte v dešti ani
v mokrém či vlhkém prostředí, protože motor není
vodotěsný. (Obr. 5)
- Jestliže je elektrická řetězová pila vlhká, nesmí být
uvedena do provozu.
- Zamezte fyzickému kontaktu s uzemněnými plochami.
- S elektrickou řetězovou pilou nepracujte v blízkosti
hořlavých plynů či prachu. Hrozí nebezpečí
výbuchu.
- Napájecí kabel veďte vždy za sebou. Dejte pozor,
abyste kabel nepřiskřípli nebo nepořezali o předměty
s ostrými hranami. Kabel položte tak, aby nebyl nikdo
ohrožen.
- Zástrčku připojujte pouze do bezpečných zásuvek se
schválenou instalací. Ujistěte se, zda napětí síťového
napájení odpovídá údajům na identifikačním štítku.
Použijte pojistku 16 A. Budete-li s pilou pracovat
venku, připojte ji přes proudový chránič (FI) s
vypínacím proudem max. 30 mA.
- Věnujte pozornost průřezu vodičů prodlužovacího
kabelu. Při použití kabelu v bubnu je třeba kabel zcela
rozvinout. Používejte pouze prodlužovací kabely
splňující specifikace uvedené v části „Technické
údaje“. Při používání pily venku se ubezpečte, zda je
prodlužovací kabel pro takový účel schválen.
- Před zahájením práce je nutné zkontrolovat
bezchybnou funkci elektrické řetězové pily a
její provozní bezpečnost podle předepsaných
pokynů.
Zkontrolujte zejména funkci řetězové brzdy, správnou
montáž vodicí lišty, správné naostření a napnutí
řetězu, řádné upevnění chrániče řetězového kola,
bezproblémový pohyb vypínače, funkci zajišťovacího
tlačítka, dobrý mechanický stav kabelu i zástrčky a
čistotu a suchý stav držadel.
- Elektrickou řetězovou pilu uvádějte do provozu
pouze pokud je kompletně smontována. Elektrickou
řetězovou pilu nikdy nepoužívejte, pokud není
kompletní.
- Před zapnutím pily sejměte seřizovací nástroj.
- Při provozu musí být na místě veškerá ochranná
zařízení a kryt dodaný spolu s pilou.
- Přesvědčte se, zda se na pracovišti nezdržují žádné
děti ani nepovolané osoby. Dejte také pozor na
zvířata v blízkosti místa vykonávané práce. (Obr. 6)
- Před zapnutím elektrické řetězové pily si zajistěte
bezpečný postoj.
- Při zapínání elektrické řetězové pily držte nářadí
vždy oběma rukama. Zadní držadlo uchopte pravou
rukou a obloukové držadlo levou rukou. Držadla
uchopte pevně tak, aby palce směřovaly k ostatním
118
-
-
-
-
-
prstům. Vodicí lišta a řetěz musí být natočeny směrem
od vašeho těla. (Obr. 7)
Pilu zapínejte pouze způsobem popsaným v tomto
návodu. Pilu nepřetěžujte. Nářadí bude pracovat lépe
a bezpečněji, pokud jej budete používat v mezích
určeného výkonu.
Zpozorujete-li při provozu změny chování nářadí,
okamžitě elektrickou řetězovou pilu zastavte.
UPOZORNĚNÍ: Po uvolnění vypínače pokračuje
řetěz na krátkou dobu v pohybu (doběh).
Napájecí kabel chraňte před horkem, olejem a ostrými
hranami.
Napájecí kabel veďte tak, aby nemohlo při řezání dojít
k jeho zachycení ve větvích či jiných překážkách.
Pokud se kabel poškodí nebo prořízne, okamžitě
odpojte elektrickou zástrčku. (Obr. 8)
Narazíte-li pilou do kamenů, hřebíků či jiných tvrdých
předmětů, okamžitě odpojte elektrickou zástrčku a
zařízení zkontrolujte.
Před kontrolou napnutí řetězu, napínáním řetězu,
výměnou řetězu či odstraňováním poruch
odpojte zástrčku ze zásuvky. (Obr. 9)
• porucha zařízení
• údržba
• doplňování oleje
• ostření pilového řetězu
• přestávky
• transport
• přerušení práce
Při přerušení práce či vzdálení se od elektrické
řetězové pily zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku z
elektrické zásuvky. Elektrickou řetězovou pilu uložte
na bezpečné místo – zamezíte ohrožení dalších osob.
Před doplňováním olejové nádrže je nutné vytáhnout
zástrčku ze zásuvky. Při práci nekuřte a nepřibližujte
se k otevřenému ohni.
Zamezte kontaktu produktů z minerálních olejů s
pokožkou a očima. Při doplňování olejové nádrže
vždy používejte rukavice.
Dejte pozor, aby řetězový olej neprosákl do půdy
(chraňte životní prostředí). Pracujte na vhodném
povrchu.
Při rozlití oleje elektrickou řetězovou pilu okamžitě
očistěte.
Chování při práci/pracovní metody
- Nepracujte sami. Ve vaší blízkosti se pro případ
nouze musí nacházet další osoba (na doslech).
- Elektrickou řetězovou pilu držte při řezání vždy oběma
rukama. Budete ji tak moci bezpečně ovládat.
- S elektrickou řetězovou pilou pracujte pouze při
dostatečném osvětlení a viditelnosti. Dejte pozor na
kluzká či vlhká místa a na led se sněhem (nebezpečí
uklouznutí). Nebezpečí uklouznutí je mimořádně
vysoké při zpracovávání čerstvě odkorněného dřeva
(kluzká kůra).
- Nikdy nepracuje na nestabilních plochách. Zajistěte,
aby se na pracovišti nenacházely žádné překážky
(nebezpečí zakopnutí). Vždy si zajistěte bezpečný
postoj.
- Nikdy neřežte ve výšce nad úrovní ramen.
- Nikdy nepracujte na žebříku. (Obr. 10)
- Nikdy nešplhejte na stromy za účelem ořezávání
elektrickou řetězovou pilou.
- Při řezání se nikdy příliš nenaklánějte dopředu.
- Elektrickou řetězovou pilu veďte tak, aby se žádná
část vašeho těla nedostala do prodlouženého dosahu