Download Makita UC3530A Instruction manual

Transcript
oleje.
Olej k mazání pilových řetězů BIOTOP prodávaný
společností MAKITA je vyroben ze speciálních
rostlinných a 100% biologicky odbouratelných olejů.
Olej BIOTOP získal ocenění „Blue angel“ za zvlášť
šetrný přístup k životnímu prostředí (RAL UZ 48).
Olej BIOTOP je k dispozici v následujících baleních
odpovídajících individuálním požadavkům:
1 litr
objednací číslo 980 008 610
5 litrů
objednací číslo 980 008 611
Biologicky odbouratelný olej je stabilní pouze po
omezené časové období. Olej je třeba spotřebovat
do 2 let od data výroby (datum je vytištěno na obalu).
(Obr. 39)
Důležitá poznámka k biologicky
odbouratelným řetězovým olejům
Nebudete-li pilu delší dobu používat, vyprázdněte
olejovou nádrž, nalijte do ní malé množství běžného
motorového oleje (SAE 30) a pak pilu na chvíli
uveďte do chodu. Tento krok je nezbytný k vypláchnutí
veškerého zbývajícího biologicky odbouratelného oleje
z olejové nádrže, systému přívodu oleje, řetězu a vodicí
lišty, neboť řada těchto olejů mívá tendenci zanechávat
časem lepkavé usazeniny, jež by mohly poškodit
olejové čerpadlo a další součásti.
Při příštím použití pily naplňte nádrž opět řetězovým
olejem BIOTOP. V případě vzniku škody v důsledku
použití vyjetého nebo nevhodného řetězového oleje
zaniká záruka poskytovaná na výrobek.
Informace o použití řetězového oleje získáte u prodejce.
Nikdy nepoužívejte vyjetý olej (Obr. 40)
Vyjetý olej je velmi nebezpečný pro životní prostředí.
Odpadní olej obsahuje velká množství karcinogenních
látek.
Usazeniny ve vyjetém oleji způsobí vysoký stupeň
opotřebení olejového čerpadla a řezného zařízení.
V případě vzniku škody v důsledku použití vyjetého
nebo nevhodného oleje na pilové řetězy zaniká záruka
poskytovaná na výrobek.
Informace o použití oleje na pilové řetězy získáte u
prodejce.
- Pevně přišroubujte víčko nádrže.
- Důkladně odstraňte jakýkoli přeteklý olej.
Důležité! (Obr. 43)
Před prvním použitím pily musí být systém přívodu oleje
kompletně zaplněn, aby olej promazával řetěz i vodicí
lištu.
Tato procedura může trvat až dvě minuty.
- Hladinu oleje lze kontrolovat v průzoru (2).
K zajištění dostatečného mazání pilového řetězu musí
být v nádrži vždy dostatek oleje.
Mazání pilového řetězu (Obr. 44)
Tuto operaci provádějte pouze pokud je vypnutý
motor a zástrčka vytažená ze zásuvky!
K zajištění bezproblémové funkce olejového čerpadla
je třeba v pravidelných intervalech kontrolovat a čistit
vodicí drážku oleje (3) a otvor vstupu oleje ve vodicí
liště (4).
Poznámka:
Po vypnutí pily odkapává ze systému přívodu oleje,
vodicí lišty a řetězu zbytkové množství řetězového oleje.
Jedná se o normální stav. V tomto případě se nejedná o
závadu!
Položte pilu na vhodnou plochu.
Pilu zapojte do zásuvky (Obr. 45)
POZOR!
Před připojením pily ke zdroji elektrické energie
vždy zkontrolujte, zda se přepínač ZAP./VYP.
(1) po stisknutí a uvolnění automaticky vrací
zpět do polohy „vyp.“ Jestliže tomu tak není,
nepřipojujte pilu za žádných okolností ke zdroji
napájení – nezapojujte ji do zásuvky. Před
zahájením jakékoli práce pilu předejte servisnímu
centru MAKITA.
Prodlužovací kabel a napájecí kabel pily sepněte
šňůrovou svorkou (2).
Zástrčku pily (3) zasuňte do zásuvky prodlužovacího
kabelu (4).
Zapnutí motoru (Obr. 46)
Produkty z minerálních olejů i samotný olej odmašťují
pokožku. Při opakovaném dlouhodobém kontaktu
s těmito látkami se pokožka vysušuje. Důsledkem
mohou být různá kožní onemocnění. Navíc jsou známy i
alergické reakce.
Při kontaktu s olejem může dojít k podráždění očí. Při
vniknutí oleje do očí je okamžitě vypláchněte čistou
vodou. Jestliže podráždění očí přetrvává, vyhledejte
lékařskou pomoc.
- Pilu zapojte do zásuvky (viz výše)
- Při zapínání elektrické řetězové pily držte nářadí
vždy oběma rukama. Zadní držadlo uchopte pravou
rukou a obloukové držadlo levou rukou. Držadla
uchopte pevně tak, aby palce směřovaly k ostatním
prstům. Lišta ani řetěz nesmějí být v kontaktu s
žádným předmětem.
- Nejprve stiskněte zajišťovací tlačítko (5) a potom
vypínač (1). Pak uvolněte zajišťovací tlačítko (5).
- Pozor: Řetěz se okamžitě rozběhne. Vypínač držte
stisknutý tak dlouho, jak dlouho má motor běžet.
UPOZORNĚNÍ:
Vypínač nikdy neblokujte v poloze ZAP.
Plnění olejové nádrže (Obr. 42)
Vypnutí motoru
Zamezte kontaktu oleje s kůží a očima
(Obr. 41)
Tuto operaci provádějte pouze pokud je vypnutý
motor a zástrčka vytažená ze zásuvky!
- Důkladně očistěte olejovou nádrž kolem víčka, abyste
zamezili vniknutí nečistot do nádrže.
- Povolte víčko nádrže (1) na nalijte řetězový olej až po
spodní okraj plnicího hrdla.
124
- Uvolněte stisknutí vypínače (1).
POZNÁMKA:
Při aktivaci řetězové brzdy se vypne napájení
motoru.
Jestliže se pila po stisknutí přepínače ZAP./VYP.
(1) nespustí, bude nutné uvolnit řetězovou brzdu.