Download Makita UC3530A Instruction manual

Transcript
- Potáhněte pevně za chránič ruky (6) ve směru šipky,
až ucítíte jeho aretaci. (Obr. 47)
Důležité:
Tyto modely jsou vybaveny omezovačem startovacího
proudu. Tato elektronická součástka zamezuje příliš
prudkému spuštění elektromotoru.
Nadproudová pojistka: Překročí-li hodnota
elektrického proudu přiváděného do pily přípustnou
úroveň, napájení motoru se automaticky vypne. Tento
prvek zabraňuje přehřívání motoru a následnému
poškození. Budete-li chtít zastavenou pilu znovu spustit,
uvolněte přepínač ZAP./VYP. a znovu jej stiskněte.
UPOZORNĚNÍ: Pilu nepoužívejte, jestliže nadproudová
pojistka pilu opakovaně vypíná. Obraťte se na servisní
středisko MAKITA.
Kontrola řetězové brzdy (Obr. 48)
S řetězovou pilou nepracujte, aniž byste nejprve
zkontrolovali funkci řetězové brzdy!
- Podle pokynů spusťte motor (zajistěte si pevný postoj
a řetězovou pilu položte na zem tak, aby se vodicí
lišta ničeho nedotýkala).
- Pevně uchopte jednou rukou obloukové držadlo a
druhou rukou držte rukojeť.
- Spusťte motor a hřbetem ruky zatlačte na chránič ruky
(1) ve směru šipky, až se řetězová brzda aktivuje.
Řetěz by se měl okamžitě zastavit.
- Ihned vypněte motor a uvolněte řetězovou brzdu.
Důležité: Pokud se pila při této zkoušce okamžitě
nezastaví, za žádných okolností ji nepoužívejte!
Řetězovou pilu nechte zkontrolovat v servisním
středisku MAKITA.
Zkouška doběhové brzdy (Obr. 49)
Bez předchozí zkoušky doběhové brzdy s pilou
nepracujte!
- Podle pokynů spusťte motor (zajistěte si pevný postoj
a řetězovou pilu položte na zem tak, aby se vodicí
lišta ničeho nedotýkala).
- Pevně uchopte jednou rukou obloukové držadlo a
druhou rukou držte rukojeť.
- Zapněte motor a pak jej vypněte. Řetěz by se měl po
vypnutí motoru do dvou sekund zcela zastavit.
Důležité: Pokud se pilový řetěz při této zkoušce
do dvou sekund nezastaví, pilu nepoužívejte!
Zkontrolujte opotřebení uhlíků.
Kontrola mazání řetězu (Obr. 50)
Nikdy neřežte, pokud není zaručeno dostatečné mazání
řetězu. V opačném případě se zkrátí životnost řezacího
zařízení. Před zahájením práce zkontrolujte hladinu
oleje v nádrži a přívod oleje. Podle níže uvedených
pokynů zkontrolujte množství dodávaného oleje:
- Spusťte elektrickou řetězovou pilu.
- Běžící řetězovou pilu podržte přibližně 15 cm nad
kmenem či nad zemí (zvolte vhodnou plochu).
Pokud je mazání dostatečné, uvidíte lehkou olejovou
stopu zanechanou odstřikujícím olejem z pilového
řetězu. Dejte pozor na směr větru a zbytečně se
nevystavujte stříkajícímu oleji!
ÚDRŽBA
Ostření pilového řetězu (Obr. 51)
Při pracích prováděných na pilovém řetězu
musíte vždy odpojit zástrčku od napájení a použít
ochranné rukavice.
Řetěz je nutno naostřit v následujících případech:
- pokud při řezání vlhkého dřeva vznikají piliny
vypadající jako dřevitá moučka.
- jestliže pilový řetěz proniká do dřeva pouze při
vyvinutí velkého tlaku.
- pokud je ostří viditelně poškozené.
- jestliže je řezací zařízení během činnosti
vytlačováno vpravo nebo vlevo. K tomu dochází při
nerovnoměrném naostření řetězu nebo z důvodu
poškození jedné ze stran.
Důležité: Ostření provádějte často, avšak
neodebírejte příliš mnoho materiálu!
Obvykle postačí 2–3 tahy pilníkem.
Pokud jste řetěz již několikrát nabrousili sami,
nechejte jej přebrousit v servisním středisku.
Správné ostření: (Obr. 52)
UPOZORNĚNÍ:
Používejte pouze řetězy a vodicí lišty určené pro
tuto pilu!
- Všechny zuby musí mít stejnou délku (rozměr a).
Zuby rozdílnými délkami vyvolají ztrátu plynulosti
chodu řetězu a mohou způsobit trhliny v řetězu.
- Minimální délka zubu je 3 mm (0,11”). Při dosažení
minimální délky zubu řetěz znovu nenaostřujte – je
nutné jej vyměnit.
- Hloubka řezu je určena výškovým rozdílem mezi
omezovačem hloubky (zaobleným nosem) a břitem.
- Nejlepších výsledků dosáhnete s
hloubkou-omezovače 0,64 mm (,025”).
UPOZORNĚNÍ:
Přílišná hloubka zvyšuje nebezpečí zpětného vrhu!
(Obr. 53)
- Všechny zuby musí být ostřeny pod stejným 30°
úhlem. Rozdílné úhly mohou způsobit hrubý a
nerovnoměrný pohyb řetězu, zvýšené opotřebení a
přetržení řetězu. (Obr. 54)
- 85° přední úhel čela břitu vyplývá z hloubky záběru
kruhového pilníku. Použijete-li správným způsobem
vhodný pilník, dosáhnete správného úhlu čela
automaticky.
Pilníky a jejich správné použití
- Pilové řetězy vyžadující použití kruhového pilníku o
průměru 4 mm ostřete pomocí speciálního držáku.
Běžné kruhové pilníky nejsou pro tento účel vhodné.
- Pilník by měl odebírat materiál pouze při pohybu
vpřed (ve směru šipky). Při pohybu zpět pilník
odlehčete. (Obr. 55)
- Nejprve naostřete nejkratší zub. Jeho délka pak bude
vzorem pro všechny ostatní zuby řetězu.
- Pilník vždy veďte tak, jak je znázorněno na obrázku.
- Držák usnadňuje vedení pilníku. Držák pilníku je
opatřen značkami pro správný 30° úhel ostření
(značky udržujte při pilování rovnoběžně s řetězem,
viz obrázek) a omezuje hloubku průniku na správné
4/5 průměru pilníku. (Obr. 56)
- Po naostření řetězu je nutné zkontrolovat řetězovou
měrkou výšku omezovače hloubky.
125