Download Makita HW 151 Technical information

Transcript
124
Latviešu
6 INFORMĀCIJA PAR REGULĒŠANU 3.ATTĒLS
6.1
7.6
Regulējams izsmidzināšanas uzgalis (modeļos, kuriem tas ir)
Ūdens plūsmu kontrolē, regulējot uzgali (E).
6.2
Mazgāšanas līdzekļa plūsmas regulēšana (modeļos, kuriem
ir šāda funkcija)
Mazgāšanas līdzekļa plūsmu regulē, izmantojot regulatoru (F).
6.3
Mazgāšanas līdzekļa spiediena regulēšana
7.7
Spiediena regulēšana (modeļos, kuriem ir šāda funkcija)
Regulators (G) tiek izmantots spiediena regulēšanai. Spiediena
līmeni rāda spiediena mērītājs (kur tas ir uzstādīts).
7 INFORMĀCIJA PAR IERĪCES LIETOŠANU 4.ATTĒLS
7.1
Kontroles ierīces
- Slēdzis (H).
Pagrieziet slēdzi stāvoklī (ON/1), lai ieslēgtu motoru.
Lai izslēgtu ierīci, pagrieziet slēdzi stāvoklī (OFF/0).
- Ūdens strūklas kontroles svira (I).
Uzmanību - briesmas!
Darba laikā ierīcei jābūt novietotai tā, kā parādīts
4.attēlā, uz izturīgas, stabilas virsmas.
7.2
Palaide
8 TEHNISKĀ APKALPOŠANA 5.ATTĒLS
Tehniskās apkalpošanas darbi, kas nav norādīti šajā nodaļā, jāveic
pilnvarotam realizācijas un servisa centram.
1) Līdz galam ieslēdziet ūdens padeves tapu.
2) Atveriet drošības aizbīdni (D).
3) Uz dažām sekundēm nospiediet sprauslas palaidēju un
iedarbiniet ierīci, nospiežot slēdzi (ON/1).
Uzmanību - briesmas!
Pirms ierīces ieslēgšanas pārbaudiet, vai pareizi
pieslēgta ūdens padeves caurule; ierīces lietošana bez
ūdens izraisa tās bojājumus; darba laikā neaizklājiet
ventilācijas režģi.
TSS modeļi - TSS modeļos ar automātisko plūsmas bloķēšanu:
- kad atlaists sprauslas palaidējs, dinamiskais spiediens automātiski
atslēdz motoru (skatiet 4. attēlu);
- nospiežot palaidēju, automātiskā spiediena samazināšanās
iedarbina motoru, bet spiediens atjaunojas pēc neilga laika;
- lai TSS funkciju veiktu pareizi, sprauslas atlaišanas un
nospiešanas darbības jāveic ar vismaz 4 līdz 5 sekunžu
intervālu.
Lai novērstu iekārtas bojājumu, nepieļaujiet tās darbību,
kad iekārtā nav ūdens.
7.3
Ierīces izslēgšana
1) Pagrieziet slēdzi stāvoklī (OFF/0).
2) Nospiediet sprauslas palaidēju un izlaidiet atlikušo spiedienu
no caurulēm.
3) Leslēdziet drošības aizbīdni (D).
7.4
LV
Palaide
1) Atveriet drošības aizbīdni (D).
2) Nospiediet sprauslas palaidēju un izlaidiet palikušo gaisu no
caurulēm.
3) Pagrieziet slēdzi atpakaļ stāvoklī (ON/1).
7.5
Uzglabāšana
1)
2)
3)
4)
Izslēdziet ierīci (OFF/0).
Izņemiet spraudni no rozetes.
Aizgrieziet ūdens padeves tapu.
Izlaidiet atlikušo spiedienu no sprauslas, līdz no uzgaļa ir iztecējis
viss ūdens.
5) Darba sesijai beidzoties, iztukšojiet un izmazgājiet mazgāšanas
līdzekļa tvertni. Lai to izmazgātu, mazgāšanas līdzekļa vietā
lietojiet tīru ūdeni.
6) Ieslēdziet sprauslas drošības aizbīdni (D).
Ieteicamā tīrīšanas procedūra
Izšķīdiniet netīrumus, uz sausas virsmas uzklājot mazgāšanas
līdzekli, kas atšķaidīts ar ūdeni.
Strādājot ar vertikālām virsmām, mazgāšanu veiciet virzienā no
apakšas uz augšu. Uzgaidiet 1 līdz 2 minūtes, lai mazgāšanas
līdzeklis varētu iedarboties, taču neļaujiet virsmai pilnīgi nožūt.
Sākot no apakšas, virziet augstspiediena strūklu ne mazāk kā 30 cm
attālumā. Nevirziet skalošanas ūdeni uz vēl nenomazgātu virsmu.
Dažos gadījumos nepieciešams berzt ar suku, lai notīrītu visus netīrumus.
Augstspiediens ne vienmēr ir labākais risinājums, kā panākt teicamu
mazgāšanas rezultātu, jo tas var dažas virsmas sabojāt. Trauslu vai
krāsotu detaļu, vai komponentu, kuros ir spiediens (piemēram, riepas,
pneimatiskie vārsti u. tml.), tīrīšanā nedrīkst lietot pat smalkāko
regulējamās sprauslas strūklas iestatījumu vai rotācijas sprauslu.
Mazgāšanas efektivitāte zināmā mērā ir atkarīga gan no lietotā
spiediena, gan ūdens tilpuma.
Pagrieziet regulējamo uzgali (E) uz “ “, lai mazgāšanas līdzeklis
sasniegtu vajadzīgo spiedienu (modeļos, kuriem tas ir).
6.4
Mazgāšanas līdzekļa uzpilde un lietošana
Kad izmantojat mazgāšanas līdzekli, regulējamais uzgalis
jānostāda uz “ “ (modeļos, kuriem tas ir).
Garākas augstspiediena šļūtenes (nekā šļūtene, kas sākotnēji piegādāta
ar tīrīšanas iekārtu) vai papildu šļūtenes pagarinājuma lietojums var
samazināt vai pilnībā apturēt mazgāšanas līdzekļa iesūkšanu.
Uzpildiet tvertni ar videi draudzīgu tīrīšanas līdzekli.
Uzmanību - briesmas!
Pirms jebkādiem apkopes darbiem vienmēr
atvienojiet ierīces spraudni no strāvas avota rozetes.
8.1
Uzgaļa tīrīšana
1) Atvienojiet pūtes (injekcijas) aparātu no uzgaļa.
2) Iztīriet netīrumus uzgaļa atverē, izmantojot tam paredzēto rīku (C1).
8.2
Filtra tīrīšana
Pirms katra lietojuma vizuāli pārbaudiet iesūces filtru (L) un
mazgāšanas līdzekļa filtru (ja tāds uzstādīts) un nepieciešamības
gadījumā iztīriet atbilstoši norādījumiem.
8.3
Motora darbības traucējumu novēršana (modeļos, kuriem ir
šāda funkcija)
Ja tīrīšanas ierīce nav ilgi lietota, kaļķakmens nogulsnes var izraisīt
motora darbības traucējumus. Lai iedarbinātu motoru, pagrieziet
piedziņas vārpstu ar šim nolūkam paredzēto rīku (M).
8.4
Uzglabāšana sezonas beigās
Pirms novietošanas uz ziemas sezonas laiku apstrādājiet ierīci ar
nekorozējošu, netoksisku antifrīzu.
Novietojiet iekārtu sausā vietā, kas ir pasargāta no sala.