3M

17206
manual

Folex

26230.050.44000
Datasheet