Bosch

GKS 18 V-LI
Operating instructions
GKS 36 V-LI
Operating instructions

Makita

BHS630RFE
Datasheet
BSS500RFE
Datasheet
HS300DZ
Datasheet