Download Electrolux Dishwasher EWF1481 User's Manual

Transcript
rëÉê j~åì~ä
NQTNQPRSM
qáãÉ j~å~ÖÉê
UhÖ ^Çî~åÅÉÇ t~ëÜ póëíÉã
btc NQUN
ÉäÉÅíêçäìñ P
tÉäÅçãÉ íç íÜÉ ïçêäÇ çÑ bäÉÅíêçäìñ
qÜ~åâ óçì Ñçê ÅÜççëáåÖ ~ Ñáêëí Åä~ëë éêçÇìÅí Ñêçã bäÉÅíêçäìñI ïÜáÅÜ ÜçéÉÑìääó ïáää
éêçîáÇÉ óçì ïáíÜ äçíë çÑ éäÉ~ëìêÉ áå íÜÉ ÑìíìêÉK qÜÉ bäÉÅíêçäìñ ~ãÄáíáçå áë íç çÑÑÉê ~
ïáÇÉ î~êáÉíó çÑ èì~äáíó éêçÇìÅíë íÜ~í ã~âÉ óçìê äáÑÉ ãçêÉ ÅçãÑçêí~ÄäÉK vçì ÑáåÇ
ëçãÉ Éñ~ãéäÉë çå íÜÉ ÅçîÉê áå íÜáë ã~åì~äK mäÉ~ëÉ í~âÉ ~ ÑÉï ãáåìíÉë íç ëíìÇó
íÜáë ã~åì~ä ëç íÜ~í óçì Å~å í~âÉ ~Çî~åí~ÖÉ çÑ íÜÉ ÄÉåÉÑáíë çÑ óçìê åÉï ã~ÅÜáåÉK
tÉ éêçãáëÉ íÜ~í áí ïáää éêçîáÇÉ ~ ëìéÉêáçê rëÉê bñéÉêáÉåÅÉ ÇÉäáîÉêáåÖ b~ëÉJçÑJ
jáåÇK dççÇ äìÅâ>
bk
Q ÉäÉÅíêçäìñ ÅçåíÉåíë
qÜÉ ëóãÄçäë óçì ïáää ëÉÉ çå ëçãÉ é~ê~Öê~éÜë çÑ íÜáë ÄççâäÉí Ü~îÉ íÜÉ ÑçääçïáåÖ
ãÉ~åáåÖW
qÜÉ ï~êåáåÖ íêá~åÖäÉ ~åÇLçê íÜÉ âÉó ïçêÇë Et~êåáåÖ>I `~ìíáçå>F ÉãéÜ~ëáòÉ
áåÑçêã~íáçå íÜ~í áë é~êíáÅìä~êäó áãéçêí~åí Ñçê óçìê ë~ÑÉíó çê ÅçêêÉÅí ÑìåÅ
íáçåáåÖ çÑ íÜÉ ~ééäá~åÅÉK
qÜÉ áåÑçêã~íáçå ã~êâÉÇ ïáíÜ íÜáë ëóãÄçä éêçîáÇÉë ~ÇÇáíáçå~ä áåëíêìÅíáçåë
~åÇ éê~ÅíáÅ~ä íáéë çå íÜÉ ìëÉ çÑ íÜÉ ~ééäá~åÅÉK
qáéë ~åÇ áåÑçêã~íáçå ~Äçìí ÉÅçåçãáÅ~ä ~åÇ ÉÅçäçÖáÅ~ä ìëÉ çÑ íÜÉ ã~ÅÜáåÉ
~êÉ ã~êâÉÇ ïáíÜ íÜáë ëóãÄçäK
lìê ÅçåíêáÄìíáçå íç íÜÉ éêçíÉÅíáçå çÑ íÜÉ ÉåîáêçåãÉåíW
ïÉ ìëÉ ÉåîáêçåãÉåí~ääó ÑêáÉåÇäó é~éÉêK
`çåíÉåíë
p~ÑÉíó áåÑçêã~íáçåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR
mêçÇìÅí ÇÉëÅêáéíáçå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT
`çåíêçä é~åÉä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKU
rëÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKV
t~ëÜáåÖ Üáåíë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOO
fåíÉêå~íáçå~ä ï~ëÜ ÅçÇÉ ëóãÄçäëKKKKKOR
t~ëÜáåÖ éêçÖê~ããÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKOSJOT
`~êÉ ~åÇ ÅäÉ~åáåÖ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOU
pçãÉíÜáåÖ åçí ïçêâáåÖKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPN
qÉÅÜáÅ~ä Ç~í~ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPR
fåëí~ää~íáçå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPS
båîáêçåãÉåí ÅçåÅÉêåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPV
bäÉÅíêçäìñ ï~êê~åíó KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQM
ë~ÑÉíó áåÑçêã~íáçå ÉäÉÅíêçäìñ R
p~ÑÉíó fåÑçêã~íáçå
få íÜÉ áåíÉêÉëí çÑ óçìê ë~ÑÉíó ~åÇ íç
ÉåëìêÉ íÜÉ ÅçêêÉÅí ìëÉI ÄÉÑçêÉ
áåëí~ääáåÖ ~åÇ Ñáêëí ìëáåÖ íÜÉ
~ééäá~åÅÉI êÉ~Ç íÜáë ìëÉê ã~åì~ä
Å~êÉÑìääóI áåÅäìÇáåÖ áíë Üáåíë ~åÇ
ï~êåáåÖëK qç ~îçáÇ ìååÉÅÉëë~êó
ãáëí~âÉë ~åÇ ~ÅÅáÇÉåíëI áí áë
áãéçêí~åí íç ÉåëìêÉ íÜ~í ~ää éÉçéäÉ
ìëáåÖ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ ~êÉ íÜçêçìÖÜäó
Ñ~ãáäá~ê ïáíÜ áíë çéÉê~íáçå ~åÇ ë~ÑÉíó
ÑÉ~íìêÉëK p~îÉ íÜÉëÉ áåëíêìÅíáçåë
~åÇ ã~âÉ ëìêÉ íÜ~í íÜÉó êÉã~áå
ïáíÜ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ áÑ áí áë ãçîÉÇ çê
ëçäÇI ëç íÜ~í ÉîÉêóçåÉ ìëáåÖ áí
íÜêçìÖÜ áíë äáÑÉ ïáää ÄÉ éêçéÉêäó
áåÑçêãÉÇ çå ~ééäá~åÅÉ ìëÉ ~åÇ
ë~ÑÉíóK
dÉåÉê~ä ë~ÑÉíó
● fí áë Ç~åÖÉêçìë íç ~äíÉê íÜÉ
ëéÉÅáÑáÅ~íáçåë çê ~ííÉãéí íç ãçÇáÑó
íÜáë éêçÇìÅí áå ~åó ï~óK
● aìêáåÖ ÜáÖÜ íÉãéÉê~íìêÉ ï~ëÜ
éêçÖê~ããÉë íÜÉ Çççê Öä~ëë ã~ó ÖÉí
ÜçíK aç åçí íçìÅÜ áí>
● j~âÉ ëìêÉ íÜ~í ëã~ää éÉíë Çç åçí
ÅäáãÄ áåíç íÜÉ ÇêìãK qç ~îçáÇ íÜáëI
éäÉ~ëÉ ÅÜÉÅâ áåíç íÜÉ Çêìã ÄÉÑçêÉ
ìëáåÖK
● ^åó çÄàÉÅíë ëìÅÜ ~ë ÅçáåëI ë~ÑÉíó
éáåëI å~áäëI ëÅêÉïëI ëíçåÉë çê ~åó
çíÜÉê Ü~êÇI ëÜ~êé ã~íÉêá~ä Å~å Å~ìëÉ
ÉñíÉåëáîÉ Ç~ã~ÖÉ ~åÇ ãìëí åçí ÄÉ
éä~ÅÉÇ áåíç íÜÉ ã~ÅÜáåÉK
● låäó ìëÉ íÜÉ ~ÇîáëÉÇ èì~åíáíáÉë çÑ
Ñ~ÄêáÅ ëçÑíÉåÉê ~åÇ ÇÉíÉêÖÉåíK
a~ã~ÖÉ íç íÜÉ Ñ~ÄêáÅ Å~å ÉåëìÉ áÑ
óçì çîÉêJÑáääK oÉÑÉê íç íÜÉ
ã~åìÑ~ÅíìêÉêÛë êÉÅçããÉåÇ~íáçåë çÑ
èì~åíáíáÉëK
●
●
●
●
t~ëÜ ëã~ää áíÉãë ëìÅÜ ~ë ëçÅâëI
ä~ÅÉëI ï~ëÜ~ÄäÉ ÄÉäíë ÉíÅ áå ~
ï~ëÜáåÖ Ä~Ö çê éáääçï Å~ëÉ ~ë áí áë
éçëëáÄäÉ Ñçê ëìÅÜ áíÉãë íç ëäáé Ççïå
ÄÉíïÉÉå íÜÉ íìÄ ~åÇ íÜÉ áååÉê ÇêìãK
aç åçí ìëÉ óçìê ï~ëÜáåÖ ã~ÅÜáåÉ íç
ï~ëÜ ~êíáÅäÉë ïáíÜ ïÜ~äÉÄçåÉëI
ã~íÉêá~ä ïáíÜçìí ÜÉãë çê íçêå
ã~íÉêá~äK
^äï~óë ìåéäìÖ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ ~åÇ
íìêå çÑÑ íÜÉ ï~íÉê ëìééäó ~ÑíÉê ìëÉI
ÅäÉ~å ~åÇ ã~áåíÉå~åÅÉK
råÇÉê åç ÅáêÅìãëí~åÅÉë ëÜçìäÇ óçì
~ííÉãéí íç êÉé~áê íÜÉ ã~ÅÜáåÉ
óçìêëÉäÑK oÉé~áêë Å~êêáÉÇ çìí Äó
áåÉñéÉêáÉåÅÉÇ éÉêëçåë ã~ó Å~ìëÉ
áåàìêó çê ëÉêáçìë ã~äÑìåÅíáçåáåÖK
`çåí~Åí óçìê äçÅ~ä pÉêîáÅÉ `ÉåíêÉK
^äï~óë áåëáëí çå ÖÉåìáåÉ ëé~êÉ é~êíëK
fåëí~ää~íáçå
● qÜáë ~ééäá~åÅÉ áë ÜÉ~îóK `~êÉ ëÜçìäÇ
ÄÉ í~âÉå ïÜÉå ãçîáåÖ áíK
● tÜÉå ìåé~ÅâáåÖ íÜÉ ~ééäá~åÅÉI
ÅÜÉÅâ íÜ~í áí áë åçí Ç~ã~ÖÉÇK fÑ áå
ÇçìÄíI Çç åçí ìëÉ áí ~åÇ Åçåí~Åí íÜÉ
pÉêîáÅÉ `ÉåíêÉK
● ^ää é~ÅâáåÖ ~åÇ íê~åëáí Äçäíë ãìëí ÄÉ
êÉãçîÉÇ ÄÉÑçêÉ ìëÉK pÉêáçìë
Ç~ã~ÖÉ Å~å çÅÅìê íç íÜÉ éêçÇìÅí
~åÇ íç éêçéÉêíó áÑ íÜáë áë åçí ~ÇÜÉêÉÇ
íçK pÉÉ êÉäÉî~åí ëÉÅíáçå áå íÜÉ ìëÉê
ã~åì~äK
● ^ÑíÉê Ü~îáåÖ áåëí~ääÉÇ íÜÉ ~ééäá~åÅÉI
ÅÜÉÅâ íÜ~í áí áë åçí ëí~åÇáåÖ çå íÜÉ
áåäÉí ~åÇ Çê~áå ÜçëÉ ~åÇ íÜÉ ïçêâíçé
áë åçí éêÉëëáåÖ íÜÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä ëìééäó
Å~ÄäÉK
● fÑ íÜÉ ã~ÅÜáåÉ áë ëáíì~íÉÇ çå ~
Å~êéÉíÉÇ ÑäççêI éäÉ~ëÉ ~Çàìëí íÜÉ ÑÉÉí
áå çêÇÉê íç ~ääçï ~áê íç ÅáêÅìä~íÉ ÑêÉÉäó
● ^äï~óë ÄÉ ëìêÉI íÜ~í íÜÉêÉ áë åç
ï~íÉê äÉ~â~ÖÉ Ñêçã ÜçëÉë ~åÇ íÜÉáê
ÅçååÉÅíáçåë ~ÑíÉê íÜÉ áåëí~ää~íáçåK
bk
S ÉäÉÅíêçäìñ ë~ÑÉíó áåÑçêã~íáçå
●
●
●
fÑ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ áë áåëí~ääÉÇ áå ~
äçÅ~íáçå ëìÄàÉÅí íç ÑêçëíI éäÉ~ëÉ êÉ~Ç
íÜÉ Ç~åÖÉêë çÑ ÑêÉÉòáåÖÒÅÜ~éíÉêK
^åó éäìãÄáåÖ ïçêâ êÉèìáêÉÇ íç áåëí~ää
íÜáë ~ééäá~åÅÉ ëÜçìäÇ ÄÉ Å~êêáÉÇ çìí
Äó ~ èì~äáÑáÉÇ éäìãÄÉê çê ÅçãéÉíÉåí
éÉêëçåK
^åó ÉäÉÅíêáÅ~ä ïçêâ êÉèìáêÉÇ íç áåëí~ää
íÜáë ~ééäá~åÅÉ ëÜçìäÇ ÄÉ Å~êêáÉÇ çìí
Äó ~ èì~äáÑáÉÇ ÉäÉÅíêáÅá~å çê
ÅçãéÉíÉåí éÉêëçåK
rëÉ
● qÜáë ~ééäá~åÅÉ áë ÇÉëáÖåÉÇ Ñçê
ÇçãÉëíáÅ ìëÉK fí ãìëí åçí ÄÉ ìëÉÇ
Ñçê éìêéçëÉë çíÜÉê íÜ~å íÜçëÉ Ñçê
ïÜáÅÜ áí ï~ë ÇÉëáÖåÉÇK
● låäó ï~ëÜ Ñ~ÄêáÅë ïÜáÅÜ ~êÉ
ÇÉëáÖåÉÇ íç ÄÉ ã~ÅÜáåÉ ï~ëÜÉÇK
cçääçï íÜÉ áåëíêìÅíáçåë çå É~ÅÜ
Ö~êãÉåí ä~ÄÉäK
● aç åçí çîÉêäç~Ç íÜÉ ~ééäá~åÅÉK pÉÉ
íÜÉ êÉäÉî~åí ëÉÅíáçå áå íÜÉ ìëÉê
ã~åì~äK
● _ÉÑçêÉ ï~ëÜáåÖI ÉåëìêÉ íÜ~í ~ää
éçÅâÉíë ~êÉ Éãéíó ~åÇ Äìííçåë ~åÇ
òáéë ~êÉ Ñ~ëíÉåÉÇK ^îçáÇ ï~ëÜáåÖ
Ñê~óÉÇ çê íçêå ~êíáÅäÉë ~åÇ íêÉ~í
ëí~áåë ëìÅÜ ~ë é~áåíI áåâI êìëíI ~åÇ
Öê~ëë ÄÉÑçêÉ ï~ëÜáåÖK råÇÉêïáêÉÇ
Äê~ë ãìëí klq ÄÉ ã~ÅÜáåÉ ï~ëÜÉÇK
● d~êãÉåíë ïÜáÅÜ Ü~îÉ ÄÉÉå áå
Åçåí~Åí ïáíÜ îçä~íáäÉ éÉíêçäÉìã
éêçÇìÅíë ëÜçìäÇ åçí ÄÉ ã~ÅÜáåÉ
ï~ëÜÉÇK fÑ îçä~íáäÉ ÅäÉ~åáåÖ ÑäìáÇë ~êÉ
ìëÉÇI Å~êÉ ëÜçìäÇ ÄÉ í~âÉå íç
ÉåëìêÉ íÜ~í íÜÉ ÑäìáÇ áë êÉãçîÉÇ Ñêçã
íÜÉ Ö~êãÉåí ÄÉÑçêÉ éä~ÅáåÖ áå íÜÉ
ã~ÅÜáåÉK
● kÉîÉê éìää íÜÉ éçïÉê ëìééäó Å~ÄäÉ íç
êÉãçîÉ íÜÉ éäìÖ Ñêçã íÜÉ ëçÅâÉíX
~äï~óë í~âÉ ÜçäÇ çÑ íÜÉ éäìÖ áíëÉäÑK
● kÉîÉê ìëÉ íÜÉ ï~ëÜáåÖ ã~ÅÜáåÉ áÑ
íÜÉ éçïÉê ëìééäó Å~ÄäÉI íÜÉ Åçåíêçä
é~åÉäI íÜÉ ïçêâáåÖ ëìêÑ~ÅÉ çê íÜÉ
Ä~ëÉ ~êÉ Ç~ã~ÖÉÇ ëç íÜ~í íÜÉ áåëáÇÉ
çÑ íÜÉ ï~ëÜáåÖ ã~ÅÜáåÉ áë
~ÅÅÉëëáÄäÉK
`ÜáäÇ ë~ÑÉíó
● qÜáë ~ééäá~åÅÉ áë åçí áåíÉåÇÉÇ Ñçê
ìëÉ Äó éÉêëçåë EáåÅäìÇáåÖ ÅÜáäÇêÉåF
ïáíÜ êÉÇìÅÉÇ éÜóëáÅ~äI ëÉåëçêó çê
ãÉåí~ä Å~é~ÄáäáíáÉëI çê ä~Åâ çÑ
ÉñéÉêáÉåÅÉ ~åÇ âåçïäÉÇÖÉI ìåäÉëë
íÜÉó Ü~îÉ ÄÉÉå ÖáîÉå ëìéÉêîáëáçå çê
áåëíêìÅíáçå ÅçåÅÉêåáåÖ ìëÉ çÑ íÜÉ
~ééäá~åÅÉ Äó ~ éÉêëçå êÉëéçåëáÄäÉ
Ñçê íÜÉáê ë~ÑÉíóK
● vçìåÖ ÅÜáäÇêÉå ëÜçìäÇ ÄÉ ëìéÉêîáëÉÇ
íç ÉåëìêÉ íÜ~í íÜÉó Çç åçí éä~ó ïáíÜ
íÜÉ ~ééäá~åÅÉK
● qÜÉ é~Åâ~ÖáåÖ ÅçãéçåÉåíë EÉKÖK
éä~ëíáÅ ÑáäãI éçäóëíóêÉåÉF Å~å ÄÉ
Ç~åÖÉêçìë íç ÅÜáäÇêÉå J Ç~åÖÉê çÑ
ëìÑÑçÅ~íáçå> hÉÉé íÜÉã çìí çÑ
ÅÜáäÇêÉåÛë êÉ~ÅÜ
● hÉÉé ~ää ÇÉíÉêÖÉåíë áå ~ ë~ÑÉ éä~ÅÉ
çìí çÑ ÅÜáäÇêÉåÛë êÉ~ÅÜK
● j~âÉ ëìêÉ íÜ~í ÅÜáäÇêÉå çê éÉíë Çç
åçí ÅäáãÄ áåíç íÜÉ ÇêìãK qç ~îçáÇ íÜáë
íÜÉ ã~ÅÜáåÉ áåÅçêéçê~íÉë ëéÉÅá~ä
ÑÉ~íìêÉK qç ~Åíáî~íÉ íÜáë ÇÉîáÅÉI
êçí~íÉ íÜÉ Äìííçå EïáíÜçìí éêÉëëáåÖ áíF
áåëáÇÉ íÜÉ Çççê ÅäçÅâïáëÉ ìåíáä íÜÉ
ÖêççîÉ áë Üçêáòçåí~äK fÑ åÉÅÉëë~êó ìëÉ
~ ÅçáåK
P1131
qç Çáë~ÄäÉ íÜáë ÇÉîáÅÉ ~åÇ êÉëíçêÉ
íÜÉ éçëëáÄáäáíó çÑ ÅäçëáåÖ íÜÉ ÇççêI
êçí~íÉ íÜÉ Äìííçå ~åíáJÅäçÅâïáëÉ ìåíáä
íÜÉ ÖêççîÉ áë îÉêíáÅ~äK
ÉäÉÅíêçäìñ éêçÇìÅí ÇÉëÅêáéíáçå T
mêçÇìÅí ÇÉëÅêáéíáçå
vçìê åÉï bäÉÅíêçäìñ qáãÉ j~å~ÖÉê ïáíÜ íÜÉ ^Çî~åÅÉÇ t~ëÜ póëíÉã ÇÉäáîÉêë ~
Üçëí çÑ ëéÉÅá~ä ÑÉ~íìêÉë íç ~ëëáëí óçì áå íÜÉ ä~ìåÇêóK
● qáãÉ j~å~ÖÉê ÖáîÉë óçì íÜÉ çééçêíìåáíó íç éêçÖê~ã íÜÉ ï~ëÜáåÖ ã~ÅÜáåÉ åçí
çåäó Äó Ñ~ÄêáÅ çê íÉãéÉê~íìêÉ Äìí ~äëç Äó qfjbI ÖáîáåÖ óçì íÜÉ ÑäÉñáÄáäáíó íç
~Çàìëí íÜÉ ï~ëÜáåÖ íáãÉ íç ëìáí íÜÉ íáãÉ óçì Ü~îÉ ~î~áä~ÄäÉK
● qÜÉ É~ëó íç ìëÉ Åçåíêçä é~åÉä ÖáîÉë óçì ÅçãéäÉíÉ Åçåíêçä çîÉê óçìê ï~ëÜáåÖ
áåÅäìÇáåÖ íÜÉ ~Äáäáíó íç ë~îÉ óçìê Ñ~îçìêáíÉ éÉêëçå~äáëÉÇ ï~ëÜ éêçÖê~ãë íç ìëÉ
~Ö~áå ~åÇ ~Ö~áå ïÜÉåÉîÉê óçì åÉÉÇ áíK
● qÜÉ àÉíëóíÉãíã ëéê~ó ~Åíáçå ~ääçïë íÜÉ ï~íÉê äÉîÉä íç ÄÉ ãìÅÜ äçïÉê J ~åÇ ÖÉíë
ï~íÉê C ÇÉíÉêÖÉåí ãçêÉ ÉÑÑÉÅíáîÉäó íç ~ää íÜÉ ï~ëÜK
N
aÉíÉêÖÉåí ÇáëéÉåëÉê Çê~ïÉê
O
`çåíêçä é~åÉä
P
aççê çéÉåáåÖ Ü~åÇäÉ
1
2
Favourite
3
Cottons
Normal
2
Eco
7Kg Dynamic System
1
Delicates
Spin
Wool
Q
aê~áå éìãé
R
^Çàìëí~ÄäÉ ÑÉÉí
Temp.
Spin
Options
Ok
Start/Pause
Handwash
Drain
Special
Time
Synthetics
Delicate spin
Rinses
Silk
EWF 16980
3
4
5
aÉíÉêÖÉåí ÇáëéÉåëÉê Çê~ïÉê
mêÉï~ëÜ
t~ëÜ
c~ÄêáÅ pçÑíÉåÉê
EN001
bk
U ÉäÉÅíêçäìñ Åçåíêçä é~åÉä
`çåíêçä é~åÉä
����������
�
�������
�
����������
����
�������
���������
�������
��������
�����
����
�������
Ok
���
������
�����
����
�����
�������
�����
���� ����
����
�����
�
��� ����
�
N
mêçÖê~ããÉ ëÉäÉÅíçê Çá~ä
O
aáëéä~ó
P
qÉãéÉê~íìêÉ Äìííçå
Q
péáå êÉÇìÅíáçå Äìííçå
R
léíáçåë Äìííçåë
S
`çåÑáêã Äìííçå
T
pí~êíLm~ìëÉ Äìííçå
U
qáãÉ ã~å~ÖÉê Äìííçåë
�
�
�
�
�
�
ìëÉ ÉäÉÅíêçäìñ V
rëÉ
a~áäó rëÉ
cáêëí rëÉ
●
båëìêÉ íÜ~í íÜÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä ~åÇ ï~íÉê
ÅçååÉÅíáçåë Åçãéäó ïáíÜ íÜÉ
áåëí~ää~íáçå áåëíêìÅíáçåëK
pÉííáåÖ íÜÉ ä~åÖì~ÖÉ
tÜÉå ëïáíÅÜáåÖ çå íÜÉ ~ééäá~åÅÉ Ñçê íÜÉ
Ñáêëí íáãÉI Äó íìêåáåÖ íÜÉ éêçÖê~ããÉ
ëÉäÉÅíçê Çá~äI óçì ãìëí ëÉí íÜÉ ä~åÖì~ÖÉ áå
ïÜáÅÜ óçì ï~åí íÜÉ áåÇáÅ~íçêë áå íÜÉ
Çáëéä~ó íç ~ééÉ~êK tÜÉå íÜÉ ~ééäá~åÅÉ áë
ëïáíÅÜÉÇ çå ~Ö~áå ~ää áåÇáÅ~íçêë áå íÜÉ
Çáëéä~ó ïáää ~ééÉ~ê áå íÜáë ä~åÖì~ÖÉK
fãéçêí~åí>
fÑ íÜÉ Çáëéä~ó áë åçí ëÜçïáåÖ ~åó ä~åÖì~ÖÉI
íÜÉ ~ééäá~åÅÉ Ü~ë ~äêÉ~Çó ÄÉÉå ëïáíÅÜÉÇ
çå çåÅÉK få ëìÅÜ Å~ëÉI áÑ óçì ïçìäÇ
ÅÜ~åÖÉ íÜÉ ä~åÖì~ÖÉ ëÉííáåÖI éêÉëë ~í íÜÉ
ë~ãÉ íáãÉ qÉãéK ~åÇ péáå Äìííçåë Ñçê S
ëÉÅçåÇë íç ~Åíáî~íÉ íÜÉ ãÉåì ä~åÖì~ÖÉK
_ó éêÉëëáåÖ íÜÉ
ÂléíáçåëÊ Äìííçåë
óçì Å~å ëÅêçää ~ää íÜÉ ~î~áä~ÄäÉ ä~åÖì~ÖÉëK
mêÉëë íÜÉ lâ Äìííçå íïáÅÉ íç ÅçåÑáêã óçìê
ÅÜçáÅÉK
pÉííáåÖ íÜÉ íáãÉ
^ÑíÉê Ü~îáåÖ ÅÜçëÉå íÜÉ ä~åÖì~ÖÉ óçì
ãìëí ëÉí íÜÉ íáãÉ éêáçê íç íÜÉ Ñáêëí ï~ëÜ
~åÇ ïÜÉå ÅÜ~åÖáåÖ íç ~åÇ Ñêçã Ç~óäáÖÜí
ë~îáåÖë íáãÉK qÜÉ ÅäçÅâ ëÉííáåÖ éÉêãáíë
óçì íç ãçÇáÑóLëÉí ìé íÜÉ ÅìêêÉåí íáãÉK fí áë
áãéçêí~åí íç âÉÉé áí ìéÇ~íÉÇ ~ë íÜÉ
ÅìêêÉåí bka `óÅäÉ qáãÉ ÇÉéÉåÇë çå áíK
táíÜ ~ ëÜçêíLëáåÖäÉ íáãÉ éêÉëëìêÉ çÑ íÜÉ
ÂléíáçåëÊ
ÄìííçåëI íÜÉ íáãÉ î~êáÉë
ãáåìíÉ Äó ãáåìíÉK táíÜ ~ ÅçåíáåìÉ
éêÉëëìêÉ çÑ íÜÉ ë~ãÉ ÄìííçåëI íÜÉ íáãÉ
î~êáÉë NM ãáåìíÉë Äó NM ãáåìíÉëK
mêÉëë íÜÉ lâ Äìííçå íç Ñáñ íÜÉ ÅìêêÉåí íáãÉK
`ìëíçãáòÉ óçìê ~ééäá~åÅÉ
qÜáë ~ééäá~åÅÉ áë éêçîáÇÉÇ çÑ ~ ÂëÉííáåÖëÊ
ãÉåì íÜ~í ~ääçïë óçì íç ãçÇáÑó íÜÉ
Ñ~Åíçêó ëÉííáåÖë ~ë óçì ï~åíK
tÜÉå óçì ëïáíÅÜ çå íÜÉ ã~ÅÜáåÉI Äó
íìêåáåÖ íÜÉ éêçÖê~ããÉ ëÉäÉÅíçê Çá~äI
éêÉëë íÜÉ ÂléíáçåëÊ
Äìííçåë íç
~Åíáî~íÉ íÜÉ léíáçåë ãÉåìK _ó éêÉëëáåÖ
~Ö~áå íÜÉ ë~ãÉ Äìííçåë óçì Å~å ãçîÉ
íÜêçìÖÜ ~ää íÜÉ ~î~áä~ÄäÉ çéíáçåë íáää ïÜÉå
óçì äçÅ~íÉ íÜÉ ÂpÉííáåÖëÊ ãÉåìK mêÉëë
ÂlâÊ íç ~ÅÅÉëë áå íÜÉ ãÉåìK rëÉ ~Ö~áå
ÂréLaçïåÊ Äìííçåë íç ëÅêçää ~ää íÜÉ
ëÉííáåÖë ~åÇ éêÉëë ÂlâÊ Äìííçå íç
ÅçåÑáêã óçìê ÅÜçáÅÉK
pÉííáåÖ íÜÉ ëçìåÇ îçäìãÉ
qÜÉ ëçìåÇ ëÉííáåÖ éÉêãáíë óçì íç ãçÇáÑó
íÜÉ îçäìãÉ çÑ íÜÉ ëçìåÇ ÉãáííÉêK _ó
éêÉëëáåÖ íÜÉ ÂléíáçåëÊ
ÄìííçåëI
óçì Å~å ÅÜççëÉ ÄÉíïÉÉå ÇáÑÑÉêÉåí
îçäìãÉ äÉîÉäë Ñêçã 0 íç 9 E0Z åç ëçìåÇX
9Z ã~ñKFK
mêÉëë lâ Äìííçå íç ÅçåÑáêã óçìê ÅÜçáÅÉK
pÉííáåÖ íÜÉ ÄêáÖÜíåÉëë
qÜÉ _êáÖÜíåÉëë ëÉííáåÖ ~ääçïë óçì íç
ãçÇáÑó íÜÉ Ä~ÅâäáÖÜí áåíÉåëáíó çÑ íÜÉ
Çáëéä~óK
_ó éêÉëëáåÖ íÜÉ ÂléíáçåëÊ
ÄìííçåëI óçì Å~å áåÅêÉ~ëÉ çê ÇÉÅêÉ~ëÉ
íÜÉ ÄêáÖÜíåÉëëK
vçì Å~å ÅÜççëÉ ÄÉíïÉÉå ÇáÑÑÉêÉåí äÉîÉäë
Ñêçã 0 íç 9 E0Z ãáåK J 9Z ã~ñKFK
mêÉëë lâ Äìííçå íç ÅçåÑáêã óçìê ÅÜçáÅÉK
pÉííáåÖ íÜÉ Åçåíê~ëí
qÜÉ `çåíê~ëí ëÉííáåÖ ~ääçïë óçì íç
ãçÇáÑó íÜÉ çéíáÅ~ä ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅ çÑ íÜÉ
Çáëéä~óK
bk
NM ÉäÉÅíêçäìñ ìëÉ
_ó éêÉëëáåÖ íÜÉ ÂléíáçåëÊ
ÄìííçåëI óçì Å~å áåÅêÉ~ëÉ çê ÇÉÅêÉ~ëÉ
íÜÉ Åçåíê~ëíK
vçì Å~å ÅÜççëÉ ÄÉíïÉÉå ÇáÑÑÉêÉåí äÉîÉäë
Ñêçã 0 íç 9 E0Z ãáåK J 9Z ã~ñKFK
mêÉëë lâ Äìííçå íç ÅçåÑáêã óçìê ÅÜçáÅÉK
oÉëÉí ëÉííáåÖë
qÜÉ oÉëÉí ëÉííáåÖ ÑìåÅíáçå ~ääçïë óçì íç
êÉJ~ééäó íÜÉ Ñ~Åíçêó ëÉííáåÖëK
mêÉëë lâ Äìííçå íç ~Åíáî~íÉ íÜáë
ÑìåÅíáçåK
mêÉëë lâ Äìííçå íç ÅçåÑáêã óçìê ÅÜçáÅÉK
oÉíìêå íç ã~áå ãÉåì
qÜáë ëÉííáåÖ ÑìåÅíáçå ~ääçïë óçì íç êÉíìêå
íç íÜÉ çéíáçåë ãÉåìK
içÅ~íÉ íÜÉ Â_~ÅâÊ çéíáçå
Äó
éêÉëëáåÖ íÜÉ ÂléíáçåëÊ
K
mêÉëë lâ Äìííçå íç ÅçåÑáêã óçìê ÅÜçáÅÉK
^ÅçìëíáÅ ëáÖå~äë
qÜÉ ã~ÅÜáåÉ áë éêçîáÇÉÇ ïáíÜ ~å
~ÅçìëíáÅ ÇÉîáÅÉI ïÜáÅÜ ëçìåÇë áå íÜÉ
ÑçääçïáåÖ Å~ëÉëW
● ïÜÉå íÜÉ ~ééäá~åÅÉ áë ëïáíÅÜÉÇ çå
● Äó éêÉëëáåÖ íÜÉ pí~êíLm~ìëÉ Äìííçå
● ~í íÜÉ ÉåÇ çÑ íÜÉ ÅóÅäÉ
● áå íÜÉ ÉîÉåí çÑ çéÉê~íáåÖ éêçÄäÉãë
fÑ óçì ï~åí íç Çáë~ÄäÉ íÜÉ ~ÅçìëíáÅ
ëáÖå~äëI ÉñÅÉéí Ñçê íÜÉ ÉîÉåí çÑ
çéÉê~íáåÖ éêçÄäÉãëI éäÉ~ëÉ êÉÑÉê íç íÜÉ
éêÉîáçìë ÅÜ~éíÉê ÂëÉííáåÖ íÜÉ ëçìåÇ
îçäìãÉÊK
P0004
jÉ~ëìêÉ çìí íÜÉ ÇÉíÉêÖÉåí ~åÇ íÜÉ
Ñ~ÄêáÅ ëçÑíÉåÉê
mìää çìí íÜÉ ÇáëéÉåëÉê Çê~ïÉê ìåíáä áí
ëíçéëK jÉ~ëìêÉ çìí íÜÉ ~ãçìåí çÑ
ÇÉíÉêÖÉåí êÉèìáêÉÇI éçìê áí áåíç íÜÉ ã~áå
ï~ëÜ Åçãé~êíãÉåí
~åÇI áÑ óçì ïáëÜ
íç Å~êêó çìí ~ éêçÖê~ããÉ ïáíÜ íÜÉ
ÂéêÉï~ëÜÊ çê Âëí~áåÊ éÜ~ëÉI éçìê áí
áåíç íÜÉ Åçãé~êíãÉåí ã~êâÉÇ
K
C0064
fÑ êÉèìáêÉÇI éçìê Ñ~ÄêáÅ ëçÑíÉåÉê áåíç íÜÉ
Åçãé~êíãÉåí ã~êâÉÇ
EíÜÉ ~ãçìåí
ìëÉÇ ãìëí åçí ÉñÅÉÉÇ íÜÉ j^uÒ ã~êâ
áå íÜÉ Çê~ïÉêFK `äçëÉ íÜÉ Çê~ïÉê ÖÉåíäóK
iç~Ç íÜÉ ä~ìåÇêó
léÉå íÜÉ Çççê Äó Å~êÉÑìääó éìääáåÖ íÜÉ
Çççê Ü~åÇäÉ çìíï~êÇëK mä~ÅÉ íÜÉ ä~ìåÇêó
áå íÜÉ ÇêìãI çåÉ áíÉã ~í ~ íáãÉI ëÜ~âáåÖ
íÜÉã çìí ~ë ãìÅÜ ~ë éçëëáÄäÉK `äçëÉ
íÜÉ ÇççêK
C0065
ìëÉ ÉäÉÅíêçäìñ NN
pÉäÉÅí íÜÉ êÉèìáêÉÇ éêçÖê~ããÉ
qìêå íÜÉ éêçÖê~ããÉ ëÉäÉÅíçê Çá~ä íç íÜÉ
êÉèìáêÉÇ éêçÖê~ããÉK tÜÉå íÜÉ
~ééäá~åÅÉ áë ëïáíÅÜÉÇ çåI ~ ÑêáÉäåÇäó
àáåÖäÉ Å~å ÄÉ ÜÉ~êÇI ~í íÜÉ ë~ãÉ íáãÉ
íÜÉ bäÉÅíêçäìñ äçÖç ~ééÉ~êë çå íÜÉ
Çáëéä~ó ~åÇI Ñçê ÑÉï ëÉÅçåÇëI ~ ëÜçêí
ÇÉëÅêáéíáçå çÑ íÜÉ ëÉäÉÅíÉÇ éêçÖê~ããÉ
áë ëÜçïå áå ä~ëí O êçïë çÑ íÜÉ Çáëéä~óK
^ÑíÉê Ü~îáåÖ ëÉäÉÅíÉÇ íÜÉ éêçÖê~ããÉI
íÜÉ ~ééäá~åÅÉ ïáää éêçéçëÉ çå íÜÉ
Çáëéä~ó íÜÉ ÑçääçïáåÖ áåÑçêã~íáçåW
N íÉãéÉê~íìêÉ
O ëéáå ëéÉÉÇ
P ëÉäÉÅíÉÇ çéíáçå áÅçåë
Q ëçáä ÇÉÖêÉÉ EGF
R ï~ëÜáåÖ éêçÖê~ããÉ Çìê~íáçå
S ÉåÇ çÑ ï~ëÜáåÖ ÅóÅäÉ
EGF låäó ïáíÜ `çííçåëI póåíÜÉíáÅë ~åÇ
aÉäáÅ~íÉë éêçÖê~ããÉë
5
2:00
60
1400
1
2
20:33
3
4
6
qÜÉ pí~êíLm~ìëÉ Äìííçå äáÖÜí ïáää ëí~êí
Ñä~ëÜáåÖK
qÜÉ ëÉäÉÅíçê Çá~ä áë ÇáîáÇÉÇ áåíç ÑçääçïáåÖ
ëÉÅíáçåëW
Favourite
2
Cottons
Synthetics
1
Delicates
Bedding
Woollens
Quick
Hand Wash
Silk
Rinse
Special
Drain
Spin
●
●
●
`çííçåë
I póåíÜÉíáÅë
I
aÉäáÅ~íÉë
tççääÉåë
I e~åÇ t~ëÜ
I
páäâ
péáå
I aê~áå
I oáåëÉë
`çííçåë bÅç
I _ÉÇÇáåÖ I
nìáÅâ
● c~îçìêáíÉë éêçÖê~ããÉë
W NI OK
qÜÉ ëÉäÉÅíçê Çá~ä Å~å ÄÉ íìêåÉÇ ÉáíÜÉê
ÅäçÅâïáëÉ çê ~åíáÅäçÅâïáëÉK mçëáíáçå l íç
oÉëÉí éêçÖê~ããÉL pïáíÅÜáåÖ lcc çÑ íÜÉ
ã~ÅÜáåÉK
^í íÜÉ ÉåÇ çÑ íÜÉ éêçÖê~ããÉ íÜÉ
ëÉäÉÅíçê Çá~ä ãìëí ÄÉ íìêåÉÇ íç
éçëáíáçå lI íç ëïáíÅÜ íÜÉ ã~ÅÜáåÉ çÑÑK
●
^ííÉåíáçå>
fÑ óçì íìêå íÜÉ éêçÖê~ããÉ ëÉäÉÅíçê Çá~ä
íç ~åçíÜÉê éêçÖê~ããÉ ïÜÉå íÜÉ
ã~ÅÜáåÉ áë ïçêâáåÖI çå íÜÉ Çáëéä~ó ïáää
~ééÉ~ê íÜÉ ÑçääçïáåÖ ãÉëë~ÖÉW ÂmäÉ~ëÉ
íìêå éêçÖê~ããÉ ëÉäÉÅíçê Çá~ä áå ä~ëí
ìëÉÇ éçëáíáçåÊK qÜÉ ã~ÅÜáåÉ ïáää åçí
éÉêÑçêã íÜÉ åÉï ëÉäÉÅíÉÇ éêçÖê~ããÉK
aáëéä~ó
kçíÉ>
qÜÉ afpmi^v áë ìëÉÇ Ñçê ëÉííáåÖ ~ ä~êÖÉ
åìãÄÉê çÑ ÑìåÅíáçåë ~åÇ ÅçãÄáåÉ íÜÉã
ïáíÜ É~ÅÜ çíÜÉê ìëáåÖ çåäó ~ ÑÉï Åçåíêçä
ÉäÉãÉåíë EN éêçÖê~ããÉ ëÉäÉÅíçê Çá~ä
~åÇ U ÄìííçåëFK qÜáë ëáãéäÉ Åçåíêçä
ãÉíÜçÇ áë ã~ÇÉ É~ëó íÜ~åâë íç íÜÉ
áåíÉê~ÅíáîÉ Çáëéä~óK fåíÉê~ÅíáîÉ ãÉ~åë
íÜ~í íÜÉ ï~ëÜáåÖ ã~ÅÜáåÉ Çáëéä~ó
ÅÜ~åÖÉë íç êÉÑäÉÅí É~ÅÜ ëíÉé óçì Ü~îÉ
ÉåíÉêÉÇK qÜáë ÉåëìêÉë íÜ~í çåäó íÜçëÉ
ëÉííáåÖë íÜ~í ã~âÉ ëÉåëÉ ~êÉ ã~ÇÉK vçì
~êÉ ~ÄäÉ íç ëÉÉ íÜÉ ÅìêêÉåí ëÉííáåÖë ~í
~åó íáãÉ áå íÜÉ áåÑçêã~íáçå é~åÉä ~åÇ áå
íÜÉ çéíáçå êçïK
qÜÉ Çáëéä~ó ëÜçïë íÜÉ ÑçääçïáåÖ
áåÑçêã~íáçåW
bk
NO ÉäÉÅíêçäìñ ìëÉ
aìê~íáçå çÑ íÜÉ ëÉäÉÅíÉÇ éêçÖê~ããÉ
1:37
Washing
^ÑíÉê ëÉäÉÅíáåÖ ~ éêçÖê~ããÉI íÜÉ
Çìê~íáçå çÑ íÜÉ ï~ëÜáåÖ éêçÖê~ããÉ E^F
~åÇ íÜÉ Éëíáã~íÉÇ ÉåÇ çÑ ÅóÅäÉ E_F ~êÉ
Çáëéä~óÉÇ áå Üçìêë ~åÇ ãáåìíÉë EÑçê
Éñ~ãéäÉ 2.05FK
qÜÉ Çìê~íáçå áë Å~äÅìä~íÉÇ ~ìíçã~íáÅ~ääó
çå íÜÉ Ä~ëáë çÑ íÜÉ ã~ñáãìã
êÉÅçããÉåÇÉÇ äç~Ç Ñçê É~ÅÜ íóéÉ çÑ
Ñ~ÄêáÅK
Temp.
60
Temp.
1400
Spin
20:33 B
Options
Options
Time
Manager
Set
Start/
Pause
0:40
Draining
Temp.
02:00 A
Spin
20:33
Spin
20:33
Options
Time
Manager
Set
Start/
Pause
Time
Manager
Set
Start/
Pause
^ÑíÉê íÜÉ éêçÖê~ããÉ Ü~ë ëí~êíÉÇI íÜÉ
íáãÉ êÉã~áåáåÖ áë ìéÇ~íÉÇ ÉîÉêó ãáåìíÉK
mêçÖê~ããÉ éêçÖêÉëë Çáëéä~ó
^ÑíÉê óçì Ü~îÉ éêÉëëÉÇ íÜÉ pí~êíLm~ìëÉ
ÄìííçåI íÜÉ Çáëéä~ó çÑ íÜÉ ã~ÅÜáåÉ
ëÜçïë ïÜáÅÜ éÜ~ëÉ çÑ íÜÉ ï~ëÜ
éêçÖê~ããÉ áíDë éÉêÑçêãáåÖK lå íÜÉ
Çáëéä~ó óçì Å~å ëÉÉ íÜÉ ëóãÄçä çÑ íÜÉ
ëÉäÉÅíÉÇ íóéÉ çÑ Ñ~ÄêáÅI íÜÉ ÅìêêÉåí
éÜ~ëÉI íÜÉ Çìê~íáçå çÑ íÜÉ ï~ëÜ
éêçÖê~ããÉ ~åÇ íÜÉ ÉåÇ çÑ ÅóÅäÉK tÜÉå
íÜÉ ã~ÅÜáåÉ éÉêÑçêãë íÜÉ ï~ëÜáåÖ
éÜ~ëÉ íÜÉ Çáëéä~ó ~äëç ëÜçïë ëçãÉ
~åáã~íÉÇ ÄìÄÄäÉë íÜ~í ëáãìä~íÉ íÜÉ
ãçîáåÖ çÑ ï~íÉêK
2:00
Filling
Temp.
Spin
20:33
Options
Time
Manager
Set
Start/
Pause
0:40
Draining
Temp.
Spin
20:33
Options
Time
Manager
Set
Start/
Pause
0:20
Spinning
Temp.
Spin
20:33
Options
Time
Manager
Set
Start/
Pause
ìëÉ ÉäÉÅíêçäìñ NP
^ä~êã ÅçÇÉë
få íÜÉ ÉîÉåí çÑ çéÉê~íáåÖ éêçÄäÉãëI
ëçãÉ ~ä~êã ÅçÇÉë Å~å ÄÉ Çáëéä~óÉÇI Ñçê
Éñ~ãéäÉ Â`~ååçí Ñáää ï~íÉêK mäÉ~ëÉ
ÅÜÉÅâ íÜ~í íÜÉ í~é áë çéÉå ~åÇ íÜÉå
éêÉëë pq^oqÊ EéäÉ~ëÉ ëÉÉ é~ê~Öê~éÜ
pçãÉíÜáåÖ åçí ïçêâáåÖÒFK
mêçÖê~ããÉ léíáçå Äìííçåë
aÉéÉåÇáåÖ çå íÜÉ éêçÖê~ããÉI ÇáÑÑÉêÉåí
ÑìåÅíáçåë Å~å ÄÉ ÅçãÄáåÉÇK qÜÉëÉ ãìëí
ÄÉ ëÉäÉÅíÉÇ ~ÑíÉê ÅÜççëáåÖ íÜÉ ÇÉëáêÉÇ
éêçÖê~ããÉ ~åÇ ÄÉÑçêÉ ÇÉéêÉëëáåÖ íÜÉ
pí~êíLm~ìëÉ ÄìííçåK
pÉäÉÅí íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉ
Cannot fill water.
Please check that the tap is
open and then press START
Temp.
Spin
Options
Time
Manager
Time
Manager
60
Set
Temp.
Spin
Options
Set
Start/
Pause
Start/
Pause
båÇ çÑ éêçÖê~ããÉ
tÜÉå íÜÉ éêçÖê~ããÉ Ü~ë ÑáåáëÜÉÇ íÜÉ
ãÉëë~ÖÉë YYaççê råäçÅâÉÇ[[ ~åÇ
YYÑáåáëÜÉÇ[[ ~ééÉ~ê ~äíÉêå~íáîÉäóK qÜÉ
Çççê
êÉã~áåë çå íç áåÑçêã íÜ~í íÜÉ
ï~ëÜ ÅóÅäÉ Ü~ë ÑáåáëÜÉÇ ~åÇ íÜÉ Çççê
Å~å ÄÉ çéÉåÉÇK
20:33
Door Unlocked
Finished
Temp.
Spin
Options
20:33
Time
Manager
Set
Start/
Pause
fÑ óçìê ä~ìåÇêó áë åçí êÉãçîÉÇ ÇìêáåÖ NM
ãáåìíÉë ~ÑíÉê íÜÉ éêçÖê~ããÉ áë ÑáåáëÜÉÇI
íÜÉ Ä~ÅâäáÖÜí çÑ íÜÉ Çáëéä~ó ëïáíÅÜÉë çÑÑ
~åÇ íÜÉ ÉåÉêÖó ë~îáåÖ ëóëíÉã ïáää ÄÉ
Éå~ÄäÉÇK
låäó íÜÉ pí~êíLm~ìëÉ Äìííçå éáäçí äáÖÜí áë
Ñä~ëÜáåÖ íç áåÇáÅ~íÉ íÜ~í íÜÉ ~ééäá~åÅÉ
Ü~ë íç ÄÉ ëïáíÅÜÉÇ çÑÑK
_ó éêÉëëáåÖ ~åó Äìííçåë íÜÉ ~ééäá~åÅÉ
ïáää ÅçãÉ çìí Ñêçã íÜÉ ÉåÉêÖó ë~îáåÖ
ëí~íìë ~åÇ óçì ÅçìäÇ ëÉí ~åçíÜÉê
ï~ëÜáåÖ éêçÖê~ããÉ çê ëïáÅÜ çÑÑ íÜÉ
~ééäá~åÅÉK
mêÉëë íÜáë Äìííçå êÉéÉ~íÉÇäó íç áåÅêÉ~ëÉ çê
ÇÉÅêÉ~ëÉ íÜÉ íÉãéÉê~íìêÉI áÑ óçì ï~åí
óçìê ä~ìåÇêó íç ÄÉ ï~ëÜÉÇ ~í ~
íÉãéÉê~íìêÉ ÇáÑÑÉêÉåí Ñêçã íÜÉ çåÉ
éêçéçëÉÇ Äó íÜÉ ï~ëÜáåÖ ã~ÅÜáåÉK
j~ñáãìã íÉãéÉê~íìêÉë ~êÉ VMø` Ñçê
Åçííçåë ~åÇ Åçííçåë ÉÅç éêçÖê~ããÉX
SMø` Ñçê ëóåíÜÉíáÅëX QMø` Ñçê ÇÉäáÅ~íÉëI
ïççääÉåëI Ü~åÇ ï~ëÜ ~åÇ ÄÉÇÇáåÖK páäâ
~åÇ èìáÅâ ïÜáäÉ
ÅçêêÉëéçåÇë íç
ÅçäÇ ï~ëÜK
pÉäÉÅí íÜÉ ëéáå ëéÉÉÇ çê kç ëéáå çê
káÖÜí `óÅäÉ çê oáåëÉ eçäÇ çéíáçå
Time
Manager
1200
Temp.
Spin
Options
Set
Start/
Pause
mêÉëë íÜÉ péáå Äìííçå êÉéÉ~íÉÇäó íç
ÅÜ~åÖÉ íÜÉ ëéáå ëéÉÉÇI áÑ óçì ï~åí óçìê
ä~ìåÇêó íç ÄÉ ëéìå ~í ~ ëéÉÉÇ ÇáÑÑÉêÉåí
Ñêçã íÜÉ çåÉ éêçéçëÉÇ Äó íÜÉ ï~ëÜáåÖ
ã~ÅÜáåÉK
bk
NQ ÉäÉÅíêçäìñ ìëÉ
j~ñáãìã ëéÉÉÇë ~êÉW
● Ñçê `çííçåë
W NQMM êéãX
● Ñçê póåíÜÉíáÅë
I nìáÅâ
W VMM êéãX
● Ñçê tççääÉåë
I
e~åÇ t~ëÜ
W NMMM êéãX
● Ñçê aÉäáÅ~íÉë
I páäâ
I
_ÉÇÇáåÖ
W TMM êéãK
kç ëéáå
çéíáçå Éäáãáå~íÉë ~ää íÜÉ
ëéáå éÜ~ëÉë ~åÇ áåÅêÉ~ëÉë íÜÉ åìãÄÉê
çÑ êáåëÉë Ñçê ÅçííçåëI ëóåíÜÉíáÅëI
ÇÉäáÅ~íÉë ~åÇ ëáäâK
káÖÜí `óÅäÉ
W Äó ëÉäÉÅíáåÖ íÜáë
çéíáçåI íÜÉ ã~ÅÜáåÉ ïáää åçí Çê~áå íÜÉ
ï~íÉê çÑ íÜÉ ä~ëí êáåëÉI ëç ~ë åçí íç
ïêáåâäÉ íÜÉ ä~ìåÇêóK
^ë ~ää ëéáååáåÖ éÜ~ëÉë ~êÉ ëìééêÉëëÉÇK
qÜáë ï~ëÜáåÖ ÅóÅäÉ áë îÉêó èìáÉíI ~åÇ Å~å
ÄÉ ëÉäÉÅíÉÇ ~í åáÖÜí çê çíÜÉê ~ééêçéêá~íÉ
íáãÉëK qÜÉ êáåëÉ ï~íÉê äÉîÉä ïáää áåÅêÉ~ëÉ
çå ÅçííçåëI ëóåíÜÉíáÅëI ÇÉäáÅ~íÉë ~åÇ ëáäâ
éêçÖê~ãëK
lå ÅçííçåëI ëóåíÜÉíáÅëI ÇÉäáÅ~íÉëI ~åÇ
ëáäâ éêçÖê~ããÉë íÜÉ êáåëÉë ïáää ÄÉ
éÉêÑçêãÉÇ ïáíÜ ãçêÉ ï~íÉêK
qç Éãéíó çìí íÜÉ ï~íÉêW
● ëÉäÉÅí íÜÉ
Eaê~áåFI
EpéáåF
éêçÖê~ããÉK
● êÉÇìÅÉ íÜÉ ëéáå ëéÉÉÇ áÑ åÉÉÇÉÇI Äó
ãÉ~åë çÑ íÜÉ êÉäÉî~åí Äìííçå
● ÇÉéêÉëë pí~êíLm~ìëÉ Äìííçå
● ~í íÜÉ ÉåÇ çÑ íÜÉ éêçÖê~ããÉI çå íÜÉ
Çáëéä~ó áë ëÜçïå íÜÉ
EaççêF áÅçå
~åÇ íÜÉ Âaççê råäçÅâÉÇÊ ãÉëë~ÖÉK
qÜÉ Çççê Å~å ÄÉ çéÉåÉÇK
oáåëÉ eçäÇ
W Äó ëÉäÉÅíáåÖ íÜáë
çéíáçå íÜÉ ï~íÉê çÑ íÜÉ ä~ëí êáåëÉ áë åçí
ÉãéíáÉÇ çìí íç éêÉîÉåí íÜÉ Ñ~ÄêáÅë Ñêçã
ÅêÉ~ëáåÖK tÜÉå íÜÉ éêçÖê~ããÉ Ü~ë
ÑáåáëÜÉÇ íÜÉ Çáëéä~ó ëÜçïë íÜÉ áÅçå çÑ
íÜÉ ëÉäÉÅíÉÇ éêçÖê~ããÉ ~åÇ íÜÉ
ãÉëë~ÖÉ ÂcáåáëÜÉÇÊI ïÜáäÉ çå íÜÉ êáÖÜí çÑ
íÜÉ Çáëéä~ó íÜÉ ÉåÇ ÅóÅäÉ ~åÇ íÜÉ ÅìêêÉåí
íáãÉ ~ééÉ~êK qÜÉ ÄìòòÉê ëçìåÇë ~ ëÜçêí
àáåÖäÉI íÜÉ pí~êíLm~ìëÉ äáÖÜí áë çÑÑ ~åÇ íÜÉ
Çççê áë äçÅâÉÇ íç áåÇáÅ~íÉ íÜ~í íÜÉ ï~íÉê
ãìëí ÄÉ ÉãéíáÉÇ çìíK
qç Éãéíó çìí íÜÉ ï~íÉêI éäÉ~ëÉ
êÉ~Ç íÜÉ éêÉîáçìë çéíáçå ëíÉéëK
pÉäÉÅí íÜÉ çéíáçåë
2:00
60
Temp.
1400
Spin
20:33
Options
Time
Manager
Set
Start/
Pause
aÉéÉåÇáåÖ çå íÜÉ ëÉäÉÅíÉÇ éêçÖê~ããÉ
çåäó ÅÉêí~áå çéíáçåë ~êÉ ~î~áä~ÄäÉ ~åÇ
ëÜçïå ÇìêáåÖ íÜÉ ëÉäÉÅíáçå éÜ~ëÉK
kçíÉW kçí ~ää íÜÉ çéíáçåë ~êÉ Åçãé~íáÄäÉ
ÄÉíïÉÉå íÜÉãëÉäîÉëK qÜÉ ìåÅçãé~íáÄäÉ
çéíáçå áÅçåë ïáää Çáë~ééÉ~êK
qÜÉ êÉèìáêÉÇ çéíáçåë ãìëí ÄÉ ëÉäÉÅíÉÇ
~ÑíÉê Ü~îáåÖ ÅÜççëÉå íÜÉ ÇÉëáêÉÇ
éêçÖê~ããÉ ~åÇ ÄÉÑçêÉ ÇÉéêÉëëáåÖ íÜÉ
pí~êíLm~ìëÉ ÄìííçåK
_ó éêÉëëáåÖ íÜÉ ÂléíáçåëÊ
ÄìííçåëI óçì Å~å ~Åíáî~íÉ íÜÉ çéíáçåë
ãÉåìK rëáåÖ ré
çê açïå
Äìííçå
óçì Å~å ãçîÉ íÜêçìÖÜ ~ää íÜÉ ~î~áä~ÄäÉ
çéíáçåëK
qÜÉ Çáëéä~ó ïáää ëÜçïI ìëáåÖ ~ää íÜÉ
îáëáÄäÉ ~êÉ~I íÜÉ ëÉäÉÅíÉÇ çéíáçå áå
ÜáÖÜäáÖÜíÉÇ ãçÇÉK qÜÉ ÅçêêÉëéçåÇáåÖ
áÅçå ïáää ~ééÉ~ê çå íÜÉ êáÖÜí ëáÇÉ çÑ íÜÉ
Çáëéä~ó ~åÇ àìëí ÄÉäçï áíI ~ ëÜçêí
ìëÉ ÉäÉÅíêçäìñ NR
ãÉëë~ÖÉ ÇÉëÅêáÄÉë íÜÉ ëí~íìë çÑ íÜÉ
çéíáçå ElÑÑ çê låFK
Back
Prewash
Stain
Temp.
Spin
On
Off
Options
Time
Manager
Set
Start/
Pause
mêÉëë íÜÉ lâ Äìííçå íç ~Åíáî~íÉ ~åÇ
ÅçåÑáêã óçìê ÅÜçáÅÉI éêÉëë áí ~Ö~áå íç
ÇÉ~Åíáî~íÉ íÜÉ ëÉäÉÅíÉÇ çéíáçåK
Back
Prewash
Stain
Temp.
Spin
On
Options
Time
Manager
Set
Start/
Pause
låÅÉ óçì Ü~îÉ ÅçãéäÉíÉÇ íÜÉ ëÉäÉÅíáçå
çÑ íÜÉ çéíáçåëI éêÉëë ÂqÉãéÊ çê ÂpéáåÊ
Äìííçåë çê ëáãéäó ï~áí NM ëÉÅçåÇë íç
êÉíìêå íÜÉ Çáëéä~ó áå íÜÉ ÇÉÑ~ìäí ëí~íìëK
qÜÉ ëÉäÉÅíÉÇ áÅçåë ïáää ÄÉ ëÜçïå çå íÜÉ
Çáëéä~óK
2:00
60
Temp.
1400
Spin
20:33
Options
Time
Manager
Set
Start/
Pause
mêÉï~ëÜW ëÉäÉÅí íÜáë çéíáçå áÑ óçì
ïáëÜ óçìê ä~ìåÇêó íç ÄÉ éêÉJï~ëÜÉÇ
ÄÉÑçêÉ íÜÉ ã~áå ï~ëÜ Eåçí ~î~áä~ÄäÉ Ñçê
ïççääÉåëI Ü~åÇ ï~ëÜ C ëáäâ ÅóÅäÉëFK
qÜÉ mêÉï~ëÜ ÉåÇë ïáíÜ ~ ëÜçêí ëéáå ~í
SRM êéã áå éêçÖê~ããÉë Ñçê Åçííçå ~åÇ
ëóåíÜÉíáÅ Ñ~ÄêáÅëI ïÜÉêÉ~ë áå íÜÉ
éêçÖê~ã Ñçê ÇÉäáÅ~íÉ Ñ~ÄêáÅë íÜÉ ï~íÉê
áë çåäó Çê~áåÉÇK
b~ëó fêçåW ëÉäÉÅíáåÖ íÜáë çéíáçå
íÜÉ ä~ìåÇêó áë ÖÉåíäó ï~ëÜÉÇ ~åÇ ëéìå
íç ~îçáÇ ~åó ÅêÉ~ëáåÖK få íÜáë ï~ó
áêçåáåÖ áë É~ëáÉêK cìêíÜÉêãçêÉ íÜÉ
ã~ÅÜáåÉ ïáää éÉêÑçêã ëçãÉ ~ÇÇáíáçå~ä
êáåëÉë Ñçê Åçííçåë ëóåíÜÉíáÅëK qÜáë
ÑìåÅíáçå Å~å ÄÉ ìëÉÇ Ñçê Åçííçå ~åÇ
ëóåíÜÉíáÅ Ñ~ÄêáÅëK fÑ íÜáë çéíáçå áë
ëÉäÉÅíÉÇ Ñçê Åçííçå éêçÖê~ããÉëI íÜÉ
ëéáå ëéÉÉÇ ~ìíçã~íáÅ~äó ïáää êÉÇìÅÉ íç
VMM êéãK
bñíê~ oáåëÉW íÜáë çéíáçå Å~å ÄÉ
ëÉäÉÅíÉÇ ïáíÜ ~ää éêçÖê~ããÉë ÉñÅÉéí Ñçê
tççäI e~åÇï~ëÜ ~åÇ páäâ éêçÖê~ããÉëK
qÜÉ ã~ÅÜáåÉ éÉêÑçêãë ëçãÉ ~ÇÇáíáçå~ä
êáåëÉëK
qÜáë çéíáçå áë êÉÅçããÉåÇÉÇ Ñçê éÉçéäÉ
ïÜç ~êÉ ~ääÉêÖáÅ íç ÇÉíÉêÖÉåíëI ~åÇ áå
~êÉ~ë ïÜÉêÉ íÜÉ ï~íÉê áë îÉêó ëçÑíK
bk
NS ÉäÉÅíêçäìñ ìëÉ
båÇ qáãÉ EaÉä~ó pí~êíFW íÜáë
çéíáçå ã~âÉë áí éçëëáÄäÉ íç ÇÉä~ó íÜÉ
ëí~êíáåÖ çÑ íÜÉ ï~ëÜáåÖ éêçÖê~ã Äó PM
ãáå J SM ãáå J VM ãáåI O Üçìêë ~åÇ íÜÉå
Äó N Üçìê íáää OM ÜçìêëK qÜÉ ÇÉä~ó óçì
Ü~îÉ ëÉäÉÅíÉÇ áë áåÇáÅ~íÉÇ çå íÜÉ
Çáëéä~óK qÜÉ ÉåÇ íáãÉ ïáää áåÅêÉ~ëÉ áå
çêÇÉê íç ëÜçï óçì íÜÉ ëÉäÉÅíÉÇ ÇÉä~óK
vçì ãìëí ëÉäÉÅí íÜáë çéíáçå ~ÑíÉê óçì
Ü~îÉ ëÉí íÜÉ éêçÖê~ããÉ ~åÇ ÄÉÑçêÉ óçì
éêÉëë íÜÉ pí~êíLm~ìëÉ ÄìííçåK
fÑ óçì ïáëÜ íç ~ÇÇ ä~ìåÇêó áå íÜÉ
ã~ÅÜáåÉ ÇìêáåÖ íÜÉ ÇÉä~ó íáãÉ óçì ïáää
éêÉëë pí~êíLm~ìëÉ Äìííçå íç éìí íÜÉ
ã~ÅÜáåÉ áå é~ìëÉK
^ÇÇ íÜÉ ä~ìåÇêóI ÅäçëÉ íÜÉ Çççê ~åÇ
éêÉëë pí~êíLm~ìëÉ Äìííçå ~Ö~áåK
vçì Å~å Å~åÅÉä íÜÉ ÇÉä~ó íáãÉ ~í ~åó
ãçãÉåíI ÄÉÑçêÉ óçì éêÉëë íÜÉ
pí~êíLm~ìëÉ ÄìííçåK
pÉäÉÅíáåÖ íÜÉ ÇÉä~óÉÇ ëí~êíK
√ _ó éêÉëëáåÖ ré
çê açïå
Äìííçå óçì Å~å ãçîÉ íÜêçìÖÜ íÜÉ
çéíáçåë ãÉåì íáää óçì äçÅ~íÉ ÂbåÇ
qáãÉÊK
√ mêÉëë lâ Äìííçå íç ~Åíáî~íÉ íÜáë çéíáçå
EíÜÉ îáëì~äáòÉÇ íáãÉ ëí~êíë íç Ñä~ëÜFK
Settings
End Time
Child Lock
Temp.
Options
Spin
21:30
Time
Manager
Set
Start/
Pause
1
2
√ _ó éêÉëëáåÖ ré
Äìííçå óçì Å~å
áåÅêÉ~ëÉ íÜÉ ÇÉä~ó íáãÉK
√ mêÉëë lâ Äìííçå íç ÅçåÑáêã óçìê ÇÉä~óK
√ mêÉëë ÂqÉãéKÊ çê ÂpéáåÊ Äìííçå íç
êÉíìêå íÜÉ Çáëéä~ó íç íÜÉ ÇÉÑ~ìäí ëí~íìëK
Settings
End Time
Child Lock
Temp.
Spin
Options
23:00
Time
Manager
Set
Start/
Pause
2
1
√ mêÉëë íÜÉ pí~êíLm~ìëÉ Äìííçå íç ëí~êí
íÜÉ éêçÖê~ããÉK qÜÉ éêçÖê~ããÉ ïáää
ëí~êí ~ÑíÉê íÜÉ ëÉäÉÅíÉÇ ÇÉä~ó Ü~ë
ÉñéáêÉÇK
aÉä~ó ëÉäÉÅíÉÇ
Delay Start
Temp.
Spin
Options
1:29
23:00
Time
Manager
Set
Start/
Pause
mêçÖê~ããÉ båÇ qáãÉ
`~åÅÉääáåÖ íÜÉ ÇÉä~óÉÇ ëí~êí
√ aÉéêÉëë pí~êíLm~ìëÉÒ Äìííçå íç
é~ìëÉ íÜÉ ~ééäá~åÅÉK
√ _ó éêÉëëáåÖ ré
çê açïå
Äìííçå óçì Å~å ãçîÉ íÜêçìÖÜ íÜÉ
çéíáçåë ãÉåì íáää óçì äçÅ~íÉ ÂbåÇ
qáãÉÊK
√ mêÉëë lâ Äìííçå íç ~Åíáî~íÉ íÜáë çéíáçå
EíÜÉ îáëì~äáòÉÇ íáãÉ ëí~êíë íç Ñä~ëÜFK
√ _ó éêÉëëáåÖ açïå
Äìííçå óçì Å~å
ÇÉÅêÉ~ëÉ íÜÉ ÂbåÇ qáãÉÊ íç íÜÉ
ÅìêêÉåí íáãÉ íç Å~åÅÉä ÅçãéäÉíÉäó íÜÉ
éêÉîáçìë ëÉäÉÅíÉÇ ÇÉä~óK
ìëÉ ÉäÉÅíêçäìñ NT
√ mêÉëë lâ Äìííçå íç ÅçåÑáêã óçìê
ÅÜçáÅÉK
√ mêÉëë ÂqÉãéKÊ çê ÂpéáåÊ Äìííçå íç
êÉíìêå íÜÉ Çáëéä~ó íç íÜÉ ÇÉÑ~ìäí ëí~íìëK
√ aÉéêÉëë pí~êíLm~ìëÉÒ Äìííçå íç ëí~êí
áããÉÇá~íÉäó íÜÉ éêçÖê~ããÉK
`ÜáäÇ içÅâW óçìê ~ééäá~åÅÉ áë
éêçîáÇÉÇ ïáíÜ `efia p^cbqv il`hI
ïÜáÅÜ éÉêãáíë óçì íç äÉ~îÉ íÜÉ
~ééäá~åÅÉ åçí ëìéÉêîáëÉÇ ïáíÜ íÜÉ Çççê
ÅäçëÉÇ ïáíÜçìí Ü~îáåÖ íÜÉ ïçêêó íÜ~í
ÅÜáäÇêÉå ãáÖÜí ÄÉ áåàìêÉÇ Äó çê Å~ìëÉ
Ç~ã~ÖÉ íç íÜÉ ~ééäá~åÅÉK
pÉí íÜáë çéíáçå ÄÉÑçêÉ éêÉëëáåÖ íÜÉ
pí~êíLm~ìëÉ ~åÇ ~ÑíÉê Ü~îáåÖ ëÉäÉÅíÉÇ
íÜÉ êÉèìáêÉÇ éêçÖê~ããÉ ï~ëÜK
qÜáë ÑìåÅíáçå êÉã~áåë Éå~ÄäÉ ~äëç ïÜÉå
íÜÉ ï~ëÜáåÖ ã~ÅÜáåÉ áë åçí ïçêâáåÖK
pÉííáåÖ `ÜáäÇ içÅâ çéíáçåW
√ éêÉëë íÜÉ ÂléíáçåëÊ
Äìííçåë
íç ~Åíáî~íÉ íÜÉ çéíáçåë ãÉåì
√ Äó éêÉëëáåÖ íÜÉ ré
çê açïå
äçÅ~íÉ íÜÉ `ÜáäÇ içÅâ çéíáçå
End Time
Child Lock
Save Favourite
Temp.
Options
Spin
Off On
Time
Manager
Set
Start/
Pause
1
2
√ éêÉëë íÜÉ lâ Äìííçå íç Éå~ÄäÉ íÜáë
çéíáçåK qÜÉ ÅçêêÉëéçåÇáåÖ áÅçå
ÅÜ~åÖÉë óçìê ëí~íìë Ñêçã lÑÑ íç lå
~åÇ íÜÉ ÑçääçïáåÖ ãÉëë~ÖÉ ~ééÉ~êë
çå íÜÉ Çáëéä~óW ÂmêÉëë
~åÇ
Äìííçåë Ñçê R ëÉÅçåÇë íç ìåäçÅâ
ã~ÅÜáåÉÊK
Press and togheter for
5 seconds to unlock machine
Temp.
Spin
Options
Time
Manager
Set
Start/
Pause
√ Äó éêÉëëáåÖ ÂqÉãéKÊ çê ÂpéáåÊ Äìííçå
íÜÉ Çáëéä~ó êÉíìêåë íÜÉ ÇÉÑ~ìäí ëí~íìëK
fÑ óçì éêÉëë ~åó âÉó ~ÑíÉê íÜÉ
éêçÖê~ããÉ Ü~ë ëí~êíÉÇ ïáíÜ ÂÅÜáäÇ äçÅâÊ
Éå~ÄäÉÇI íÜÉ Çáëéä~ó ëÜçïë íÜÉ
ãÉëë~ÖÉ Âj~ÅÜáåÉ áë äçÅâÉÇI ìëÉ âÉó
ÅçãÄáå~íáçå íç ìåäçÅâ áíÊK
qÜÉ åÉñí íáãÉ óçì ï~ëÜ íÜÉ ä~ìåÇêóI
ÄÉÑçêÉ ëÉäÉÅíáåÖ ~ åÉï éêçÖê~ããÉI áí
ïáää ÄÉ åÉÅÉëë~êó íç éêÉëë
ëáãçìäí~åÉçìëäó
~åÇ
Äìííçåë
Ñçê R ëÉÅçåÇë ìåíáä íÜÉ Çáëéä~ó ïáää ëÜçï
íÜÉ ãÉëë~ÖÉ Âj~ÅÜáåÉ ìåäçÅâÉÇÊK
c~îçìêáíÉW mêçÖê~ããÉ ëÉííáåÖë
íÜ~í ~êÉ ÑêÉèìÉåíäó ìëÉÇ Å~å ÄÉ ë~îÉÇ
EÉKÖK ÅçííçåI SMø`I NOMM êéãI ïáíÜ
mêÉï~ëÜ ~åÇ bñíê~ oáåëÉFK
qÜÉêÉ ~êÉ O ãÉãçêó ëé~ÅÉë ~î~áä~ÄäÉ
Ñçê íÜáë éìêéçëÉ áå íÜÉ ä~ëí O éçëáíáçå çÑ
íÜÉ éêçÖê~ããÉ ëÉäÉÅíçê Çá~äK qÜÉ
ë~îÉÇ éêçÖê~ããÉ Å~å ÄÉ ëÉäÉÅíÉÇ áå
íÜÉ ë~ãÉ ï~ó ~ë ~åó çíÜÉê ï~ëÜ
éêçÖê~ããÉ Äó ãÉ~åë çÑ íÜÉ ëÉäÉÅíçê
Çá~äK
p~îáåÖ c~îçìêáíÉ éêçÖê~ããÉW
√ ëÉäÉÅí íÜÉ ÇÉëáêÉÇ éêçÖê~ããÉ ~åÇ
êÉèìáêÉÇ çéíáçåë
√ éêÉëë íÜÉ ÂléíáçåëÊ
Äìííçåë
íç ~Åíáî~íÉ íÜÉ çéíáçåë ãÉåì
√ Äó éêÉëëáåÖ íÜÉ ré
çê açïå
äçÅ~íÉ íÜÉ Âp~îÉ c~îçìêáíÉÊ çéíáçå
~åÇ ÇÉéêÉëë lh Äìííçå
√ Äó éêÉëëáåÖ
çê
ëÉäÉÅí íÜÉ
åìãÄÉê çÑ c~îçìêáíÉÒ ENJOJPF áå ïÜáÅÜ
óçì ïáëÜ ãÉãçêáòÉ óçìê ÅìëíçãáòÉÇ
éêçÖê~ããÉK
bk
NU ÉäÉÅíêçäìñ ìëÉ
Child Lock
Save Favourite
Back
Temp.
Spin
Options
Time
Manager
Set
Start/
Pause
√ éêÉëë íÜÉ lâ Äìííçå íç ë~îÉ íÜÉ
ëÉäÉÅíÉÇ éêçÖê~ããÉK lå íÜÉ Çáëéä~ó
~ééÉ~êë íÜÉ ãÉëë~ÖÉ Âp~îÉÇÊ áå
ÜáÖÜäáÖÜíÉÇ ãçÇÉK
FAVOURITE 1
FAVOURITE 2
Temp.
Spin
Options
Time
Manager
få íÜÉ t~ëÜ dìáÇÉ ãÉåì óçì Å~å ~äëç
äçÅ~íÉ ~ pí~áå dìáÇÉI íÜ~í Åçåí~áåë
áãéçêí~åí áåÑçêã~íáçåë çå Üçï íç
êÉãçîÉ íÜÉ ãçëí êÉéêÉëÉåí~íáîÉ ëí~áåëI
~åÇ ~ aÉãç jçÇÉ áÇÉ~ä Ñçê ëÜçé Ñäççê
ÇÉãçåëíê~íáçåë Eåçí ëìáí~ÄäÉ Ñçê íÜÉ
ÅìëíçãÉêFK
pÉäÉÅíáåÖ íÜÉ t~ëÜ dìáÇÉW
Äìííçåë
√ éêÉëë íÜÉ ÂléíáçåëÊ
íç ~Åíáî~íÉ íÜÉ çéíáçåë ãÉåì
√ Äó éêÉëëáåÖ íÜÉ ré
çê açïå
Äìííçå óçì Å~å äçÅ~íÉ íÜÉ t~ëÜ
dìáÇÉ çéíáçå
√ éêÉëë íÜÉ lâ Äìííçå íç ÉåíÉê áåíç íÜÉ
t~ëÜ dìáÇÉ ãÉåì
Set
Start/
Pause
√ Äó éêÉëëáåÖ ÂqÉãéKÊ çê ÂpéáåÊ Äìííçå
íÜÉ Çáëéä~ó êÉíìêåë íÜÉ ÇÉÑ~ìäí ëí~íìëK
qç ÅÜ~åÖÉ íÜÉ ãÉãçêáòÉÇ éêçÖê~ããÉ
ëÉííáåÖ êÉéÉ~í íÜÉ éêçÅÉÇìêÉ Ñêçã íÜÉ
ÄÉÖáååáåÖK
kçíÉ
fÑ íÜÉ ãÉãçêó ëé~ÅÉ áë ~äêÉ~Çó ìëÉÇ Äó
~ éêçÖê~ããÉ éêÉîáçìëäó ëÉäÉÅíÉÇI íÜÉ
Çáëéä~ó ïáää ëÜçï íÜÉê ãÉëë~ÖÉ
Âc~îçìêáíÉ ~äêÉ~Çó ìëÉÇK mêÉëë lh íç
çîÉêïêáíÉ áíK mêÉëë
~åÇ
íç
Å~åÅÉäÊK aÉéêÉëë íÜÉå ÂlhÊ Äìííçå íç
ãÉãçêáòÉ íÜÉ åÉï éêçÖê~ããÉK
qÜÉ c~îçìêáíÉë éêçÖê~ããÉ Å~ååçí ÄÉ
Éê~ëÉÇI Äìí óçì Å~å çåäó çîÉêïêáíÉ
íÜÉã ïáíÜ ~åçíÜÉê éêÉÑÉêêÉÇ ï~ëÜáåÖ
éêçÖê~ããÉë EëÉÉ kçíÉFK
t~ëÜ dìáÇÉW íÜáë ~ééäá~åÅÉ áë
éêçîáÇÉÇ çÑ ~ ï~ëÜ ÖìáÇÉ ãÉåì íÜ~í
óçì ~ääçï íç ëÉäÉÅí íÜÉ ãçëí ëìáí~ÄäÉ
íÉãéÉê~íìêÉI ëéáå ëéÉÉÇ ~åÇ çéíáçåë
íç ï~ëÜ óçìê ä~ìåÇêóK
Time
Manager
Wash Guide
Settings
Temp.
Options
Spin
Set
Start/
Pause
2
1
√ Äó éêÉëëáåÖ íÜÉ ré
çê açïå
Äìííçå óçì Å~å ãçîÉ íÜêçìÖÜ íÜÉ
ÑçääçïáåÖ äáëíW qÉãéÉê~íìêÉ dìáÇÉI péáå
péÉÉÇ dìáÇÉI léíáçå dìáÇÉI pí~áå
dìáÇÉ ~åÇ aÉãç jçÇÉ
√ éêÉëë íÜÉ lâ Äìííçå íç ÉåíÉê áåíç íÜÉ
ëÉäÉÅíÉÇ ÜÉäé dìáÇÉ ~åÇ Äó éêÉëëáåÖ
íÜÉ ré
çê açïå
óçì Å~å
êÉ~Ç ~ää íÜÉ Éñéä~å~íáçåë çÑ íÜÉ
ëÉäÉÅíÉÇ çåÉK
Back
Temperature guide
Spin Speed Guide
Temp.
Options
Spin
Time
Manager
Set
Start/
Pause
1
2
ìëÉ ÉäÉÅíêçäìñ NV
60 Degrees
White/coloured cottons and synthetics.
Temp.
Spin
Options
Time
Manager
Set
pçáä
iÉîÉä
fÅçå
qóéÉ çÑ Ñ~ÄêáÅ
fåíÉåëáîÉ
cçê ÜÉ~îó ëçáäÉÇ áíÉãë
kçêã~ä
cçê åçêã~ä ëçáäÉÇ áíÉãë
a~áäó
cçê Ç~áäó ëçáäÉÇ áíÉãë
iáÖÜí
cçê ëäáÖÜíäó ëçáäÉÇ áíÉãë
nìáÅâ
cçê îÉêó ëäáÖÜíäó ëçáäÉÇ áíÉãë
pìéÉê
nìáÅâ EGF
cçê áíÉãë ìëÉÇ çê ïçêå Ñçê ~
ëÜçêí íáãÉ
Start/
Pause
√ íç Åçåëìäí íÜÉ áåÑçêã~íáçåë çÑ ~åçíÜÉê
dìáÇÉ óçì ãìëí êÉíìêå íç íÜÉ t~ëÜ
dìáÇÉ ãÉåì ëÉäÉÅíáåÖ íÜÉ Â_~ÅâÊ
ëóãÄçä ~åÇ êÉéÉ~í íÜÉ éêçÅÉÇìêÉ
ëí~êíáåÖ Ñêçã íÜÉ QíÜ éçáåíK
Back
Temp.
Spin
Time
Manager
Options
Set
Start/
Pause
√ Äó éêÉëëáåÖ ÂqÉãéKÊ çê ÂpéáåÊ Äìííçå
íÜÉ Çáëéä~ó êÉíìêåë íç íÜÉ ÇÉÑ~ìäí
ëí~íìëK
pÉäÉÅí íÜÉ qáãÉ j~å~ÖÉêÒ çéíáçå
EGF j~ñK äç~Ç Ñçê ÅçííçåW PIR âÖK
j~ñK äç~Ç Ñçê ëóåíÜÉíáÅ ~åÇ
ÇÉäáÅ~íÉW O âÖK
kçíÉ
låÅÉ íÜÉ éêçÖê~ããÉ Ü~ë ëí~êíÉÇI íÜÉ
qáãÉ j~å~ÖÉêÒ çéíáçå Å~ååçí ÄÉ
ÅÜ~åÖÉÇK
qÜÉ ~î~áä~Äáäáíó çÑ íÜÉëÉ ëçáä äÉîÉä áÅçåë
ÅÜ~åÖÉ ~ÅÅçêÇáåÖ íç íÜÉ íóéÉ çÑ Ñ~ÄêáÅ
~ë ëÜçïå áå íÜÉ ÅÜ~êíK
c~ÄêáÅ
02:00
60
Temp.
1400
Spin
20:33
Options
Time
Manager
Set
Start/
Pause
qÜáë ÑìåÅíáçå ~ääçïë óçì íç ãçÇáÑó íÜÉ
ï~ëÜáåÖ íáãÉI ~ìíçã~íáÅ~ääó éêçéçëÉÇ
Äó íÜÉ ï~ëÜáåÖ ã~ÅÜáåÉK
_ó éêÉëëáåÖ íÜÉ ÂqáãÉÊ ã~å~ÖÉê
Äìííçåë ÂHLJÊ êÉéÉ~íÉÇäóI íÜÉ Çìê~íáçå
çÑ íÜÉ ï~ëÜáåÖ ÅóÅäÉ Å~å ÄÉ áåÅêÉ~ëÉÇ
çê ÇÉÅêÉ~ëÉÇK
qÜÉ ëçáä äÉîÉä áÅçå
îáëì~äáòÉÇ çå íÜÉ
Çáëéä~ó ïáää ÅÜ~åÖÉ íç áåÇáÅ~íÉ ïÜáÅÜ
íóéÉ çÑ ëçáä ÇÉÖêÉÉ óçì Ü~îÉ ÅÜçëÉåK
bk
pçáä iÉîÉä
`çííçåë
VMø`
SMLRMø`
QMø`
PMø`
EÅçäÇF
póåíÜÉíáÅë
SMLRMø`
QMø`
PMø`
EÅçäÇF
aÉäáÅ~íÉë
QMø`
PMø`
EÅçäÇF
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
OM ÉäÉÅíêçäìñ ìëÉ
pÉäÉÅí íÜÉ pí~êíLm~ìëÉ
2:00
Filling
Temp.
Spin
20:33
Options
Time
Manager
Set
Start/
Pause
qç ëí~êí íÜÉ ëÉäÉÅíÉÇ éêçÖê~ããÉI éêÉëë
íÜÉ pí~êíLm~ìëÉÒ ÄìííçåX íÜÉ ÖêÉÉå
éáäçí äáÖÜí ëíçéë Ñä~ëÜáåÖK
lå íÜÉ Çáëéä~ó ïáää ~ééÉ~ê íÜÉ áÅçåI ~åÇ
~äíÉêå~íáîÉäó íÜÉ å~ãÉ ~åÇ íÜÉ êìååáåÖ
éÜ~ëÉ çÑ íÜÉ ëÉäÉÅíÉÇ éêçÖê~ããÉ íç
áåÇáÅ~íÉ íÜ~í íÜÉ ~ééäá~åÅÉ ëí~êíë
çéÉê~íáåÖ ~åÇ íÜÉ Çççê áë äçÅâÉÇK
qç áåíÉêêìéí ~ éêçÖê~ããÉ ïÜáÅÜ áë
êìååáåÖI ÇÉéêÉëë íÜÉ pí~êíLm~ìëÉÒ
ÄìííçåW íÜÉ ÖêÉÉå éáäçí äáÖÜí ëí~êíë íç
Ñä~ëÜ ~åÇ íÜÉ áÅçå çÑ íÜÉ ëÉäÉÅíÉÇ
éêçÖê~ããÉ ~ééÉ~êë çå íÜÉ Çáëéä~ó íç
áåÇáÅ~íÉ íÜ~í íÜÉ ~ééäá~åÅÉ áë é~ìëÉÇÒK
qç êÉëí~êí íÜÉ éêçÖê~ããÉ Ñêçã íÜÉ éçáåí
~í ïÜáÅÜ áí ï~ë áåíÉêêìéíÉÇI éêÉëë íÜÉ
pí~êíLm~ìëÉÒ Äìííçå ~Ö~áåK
fÑ óçì Ü~îÉ ÅÜçëÉå ~ ÇÉä~óÉÇ ëí~êíI íÜÉ
ã~ÅÜáåÉ ïáää ÄÉÖáå íÜÉ ÅçìåíÇçïåK
^äíÉêáåÖ ~å çéíáçå çê ~ êìååáåÖ
éêçÖê~ããÉ
fí áë éçëëáÄäÉ íç ÅÜ~åÖÉ çåäó íÜÉ çéíáçåë
îáòì~äáëÉÇ çå íÜÉ Çáëéä~ó Äó ãÉ~åë çÑ
~åÇ
Äìííçåë ÄÉÑçêÉ íÜÉ
éêçÖê~ããÉ Å~êêáÉë íÜÉã çìíK _ÉÑçêÉ óçì
ã~âÉ ~åó ÅÜ~åÖÉI óçì ãìëí é~ìëÉ íÜÉ
ï~ëÜáåÖ ã~ÅÜáåÉ Äó éêÉëëáåÖ íÜÉ
pí~êíLm~ìëÉÒ ÄìííçåK
`Ü~åÖáåÖ ~ êìååáåÖ éêçÖê~ããÉ áë
éçëëáÄäÉ çåäó Äó êÉëÉííáåÖ áíK qìêå íÜÉ
éêçÖê~ããÉ ëÉäÉÅíçê Çá~ä íç lÒ ~åÇ
íÜÉå íç íÜÉ åÉï éêçÖê~ããÉ éçëáíáçåI
éêÉëë íÜÉ lâÒ Äìííçå íç Å~åÅÉä íÜÉ
éêÉîáçìë ï~ëÜáåÖ éêçÖê~ããÉK
qÜÉ ï~ëÜáåÖ ï~íÉê áå íÜÉ íìÄ ïáää åçí
Éãéíó çìíK
fåíÉêêìéíáåÖ ~ éêçÖê~ããÉ
aÉéêÉëë íÜÉ pí~êíLm~ìëÉÒ Äìííçå íç
áåíÉêêìéí ~ éêçÖê~ããÉ ïÜáÅÜ áë êìååáåÖI
íÜÉ ÅçêêÉëéçåÇáåÖ äáÖÜí ëí~êíë íç Ñä~ëÜK
aÉéêÉëë íÜÉ Äìííçå ~Ö~áå íç êÉëí~êí íÜÉ
éêçÖê~ããÉK
`~åÅÉääáåÖ ~ éêçÖê~ããÉ
qìêå íÜÉ ëÉäÉÅíçê Çá~ä íç lÒ ~åÇ íÜÉå
áå íÜÉ åÉï ëÉäÉÅíÉÇ éêçÖê~ããÉK
mêÉëë íÜÉ lâ Äìííçå íç Å~åÅÉä íÜÉ
éêçÖê~ããÉ ïÜáÅÜ áë êìååáåÖK
kçï éêÉëë íÜÉ pí~êíLm~ìëÉ Äìííçå íç
ëí~êí íÜÉ åÉï éêçÖê~ããÉK
léÉåáåÖ íÜÉ Çççê ~ÑíÉê íÜÉ
éêçÖê~ããÉ Ü~ë ëí~êíÉÇ
cáêëí ëÉí íÜÉ ã~ÅÜáåÉ íç é~ìëÉ Äó éêÉëëáåÖ
íÜÉ pí~êíLm~ìëÉÒ ÄìííçåK qÜÉ
ÅçêêÉëéçåÇáåÖ ãÉëë~ÖÉ ïáää ~ééÉ~ê çå
íÜÉ Çáëéä~óK
fÑ íÜÉ Çççê Å~ååçí ÄÉ çéÉåÉÇI íÜáë ãÉ~åë
íÜ~í íÜÉ ã~ÅÜáåÉ áë ~äêÉ~Çó ÜÉ~íáåÖI íÜ~í
íÜÉ ï~íÉê äÉîÉä áë ~ÄçîÉ íÜÉ Äçííçã ÉÇÖÉ
çÑ íÜÉ Çççê çê íÜ~í íÜÉ Çêìã áë íìêåáåÖK
få íÜáë Å~ëÉ íÜÉ Çççê Å~å åçí ÄÉ çéÉåÉÇK
fÑ óçì Å~ååçí çéÉå íÜÉ Çççê Äìí óçì åÉÉÇ
íç çéÉå áí óçì Ü~îÉ íç ëïáíÅÜ íÜÉ ã~ÅÜáåÉ
çÑÑ Äó íìêåáåÖ íÜÉ ëÉäÉÅíçê Çá~ä íç lÒK ^ÑíÉê
~Äçìí P ãáåìíÉë íÜÉ Çççê Å~å ÄÉ çéÉåÉÇ
Eé~ó ~ííÉåíáçå íç íÜÉ ï~íÉê äÉîÉä ~åÇ
íÉãéÉê~íìêÉ>FK
ìëÉ ÉäÉÅíêçäìñ ON
^í íÜÉ ÉåÇ çÑ íÜÉ éêçÖê~ããÉ
qÜÉ ã~ÅÜáåÉ ëíçéë ~ìíçã~íáÅ~ääóK
fÑ íÜÉ oáåëÉ eçäÇÒ
çê káÖÜí `óÅäÉ
çéíáçåë Ü~îÉ ÄÉÉå ëÉäÉÅíÉÇI íÜÉ
pí~êíLm~ìëÉÒ äáÖÜí ÖçÉë çÑÑI íÜÉ áÅçå çÑ
íÜÉ ëÉäÉÅíÉÇ éêçÖê~ããÉ ~åÇ íÜÉ
ãÉëë~ÖÉ ÂcáåáëÜÉÇÊ ~ééÉ~ê çå íÜÉ
Çáëéä~ó ~åÇ íÜÉ Çççê êÉã~áåë äçÅâÉÇ íç
áåÇáÅ~íÉ íÜ~í íÜÉ ï~íÉê ãìëí ÄÉ ÉãéíáÉÇ
çìí ÄÉÑçêÉ çéÉåáåÖ íÜÉ ÇççêK
qç Éãéíó çìí íÜÉ ï~íÉê éäÉ~ëÉ êÉ~Ç
íÜÉ ëíÉéë çå íÜÉ káÖÜí `óÅäÉÒ çéíáçå
é~ê~Öê~éÜK
qìêå íÜÉ éêçÖê~ããÉ ëÉäÉÅíçê Çá~ä íç lÒ
íç ëïáíÅÜ íÜÉ ã~ÅÜáåÉ çÑÑK oÉãçîÉ íÜÉ
ä~ìåÇêó Ñêçã íÜÉ Çêìã ~åÇ Å~êÉÑìääó ÅÜÉÅâ
íÜ~í íÜÉ Çêìã áë ÉãéíóK
fÑ óçì Çç åçí áåíÉåÇ íç Å~êêó çìí ~åçíÜÉê
ï~ëÜI ÅäçëÉ íÜÉ ï~íÉê í~éK iÉ~îÉ íÜÉ Çççê
çéÉå íç éêÉîÉåí íÜÉ Ñçêã~íáçå çÑ ãáäÇÉï
~åÇ ìåéäÉ~ë~åí ëãÉääëK
bk
OO ÉäÉÅíêçäìñ ï~ëÜáåÖ Üáåíë
t~ëÜáåÖ Üáåíë
pçêíáåÖ íÜÉ ä~ìåÇêó
cçääçï íÜÉ ï~ëÜ ÅçÇÉ ëóãÄçäë çå É~ÅÜ
Ö~êãÉåí ä~ÄÉä ~åÇ íÜÉ ã~åìÑ~ÅíìêÉêÛë
ï~ëÜáåÖ áåëíêìÅíáçåëK pçêí íÜÉ ä~ìåÇêó ~ë
ÑçääçïëW ïÜáíÉëI ÅçäçìêÉÇëI ëóåíÜÉíáÅëI
ÇÉäáÅ~íÉëI ïççääÉåëK
qÉãéÉê~íìêÉë
Ñçê åçêã~ääó ëçáäÉÇ ïÜáíÉ
Åçííçåë ~åÇ äáåÉå EÉKÖK íÉ~
VMø
ÅäçíÜëI íçïÉäëI í~ÄäÉÅäçíÜëI
ëÜÉÉíëKKKF
Ñçê åçêã~ääó ëçáäÉÇI Åçäçìê
Ñ~ëí Ö~êãÉåíë EÉKÖK ëÜáêíëI
åáÖÜí ÇêÉëëÉëI éóà~ã~ëKKKKF áå
RMøLSMø äáåÉåI Åçííçå çê ëóåíÜÉíáÅ
ÑáÄêÉë ~åÇ Ñçê äáÖÜíäó ëçáäÉÇ
ïÜáíÉ Åçííçå EÉKÖK
ìåÇÉêïÉ~êFK
Ñçê ÇÉäáÅ~íÉ áíÉãë EÉKÖK åÉí
PMøJQMø Åìêí~áåëFI ãáñÉÇ ä~ìåÇêó
áåÅäìÇáåÖ ëóåíÜÉíáÅ ÑáÄêÉë ~åÇ
ïççääÉåë ÄÉ~êáåÖ íÜÉ ä~ÄÉä
EÅçäÇF ÂéìêÉ åÉï ïççäI ã~ÅÜáåÉ
ï~ëÜ~ÄäÉI åçåJëÜêáåâÊK
_ÉÑçêÉ äç~ÇáåÖ íÜÉ ä~ìåÇêó
kÉîÉê ï~ëÜ ïÜáíÉë ~åÇ ÅçäçìêÉÇë
íçÖÉíÜÉêK tÜáíÉë ã~ó äçëÉ íÜÉáê
ïÜáíÉåÉëëÒ áå íÜÉ ï~ëÜK
kÉï ÅçäçìêÉÇ áíÉãë ã~ó êìå áå íÜÉ Ñáêëí
ï~ëÜX íÜÉó ëÜçìäÇ íÜÉêÉÑçêÉ ÄÉ ï~ëÜÉÇ
ëÉé~ê~íÉäó íÜÉ Ñáêëí íáãÉK
j~âÉ ëìêÉ íÜ~í åç ãÉí~ä çÄàÉÅíë
~êÉ äÉÑí áå íÜÉ ä~ìåÇêó EÉKÖK Ü~áê
ÅäáéëI ë~ÑÉíó éáåëI éáåëFK
_ìííçå ìé éáääçïÅ~ëÉëI ÅäçëÉ òáé
Ñ~ëíÉåÉêëI Üççâë ~åÇ éçééÉêëK qáÉ ~åó
ÄÉäíë çê äçåÖ í~éÉëK
oÉãçîÉ éÉêëáëíÉåí ëí~áåë ÄÉÑçêÉ
ï~ëÜáåÖK
Åçäìãåë ~åÇ ã~êÖáåë ÉäÉÅíêçäìñ OO
oìÄ é~êíáÅìä~êäó ëçáäÉÇ ~êÉ~ë ïáíÜ ~
ëéÉÅá~ä ÇÉíÉêÖÉåí çê ÇÉíÉêÖÉåí é~ëíÉK
qêÉ~í Åìêí~áåë ïáíÜ ëéÉÅá~ä Å~êÉK oÉãçîÉ
Üççâë çê íáÉ íÜÉã ìé áå ~ Ä~Ö çê åÉíK
j~ñáãìã äç~Çë
oÉÅçããÉåÇÉÇ äç~Çë ~êÉ áåÇáÅ~íÉÇ áå
íÜÉ éêçÖê~ããÉ ÅÜ~êíëK
dÉåÉê~ä êìäÉëW
`çííçåI äáåÉåW Çêìã Ñìää Äìí åçí íçç
íáÖÜíäó é~ÅâÉÇX
póåíÜÉíáÅëW Çêìã åç ãçêÉ íÜ~å Ü~äÑ ÑìääX
aÉäáÅ~íÉ Ñ~ÄêáÅë ~åÇ ïççääÉåëW Çêìã
åç ãçêÉ íÜ~å çåÉ íÜáêÇ ÑìääK
t~ëÜáåÖ ~ ã~ñáãìã äç~Ç ã~âÉë íÜÉ
ãçëí ÉÑÑáÅáÉåí ìëÉ çÑ ï~íÉê ~åÇ ÉåÉêÖóK
cçê ÜÉ~îáäó ëçáäÉÇ ä~ìåÇêóI êÉÇìÅÉ íÜÉ
äç~Ç ëáòÉK
i~ìåÇêó ïÉáÖÜíë
qÜÉ ÑçääçïáåÖ ïÉáÖÜíë ~êÉ áåÇáÅ~íáîÉW
Ä~íÜêçÄÉ
NOMM Ö
å~éâáå
NMM Ö
èìáäí ÅçîÉê
TMM Ö
RMM Ö
ëÜÉÉí
éáääçï Å~ëÉ
OMM Ö
í~ÄäÉÅäçíÜ
ORM Ö
OMM Ö
íçïÉäë
íÉ~ ÅäçíÜ
NMM Ö
åáÖÜí ÇêÉëë
OMM Ö
ä~ÇáÉëÛ ÄêáÉÑë
NMM Ö
ã~åÛë ïçêâ ëÜáêí
SMM Ö
ã~åÛë ëÜáêí
OMM Ö
ã~åÛë éóà~ã~ë
RMM Ö
ÄäçìëÉ
NMM Ö
ãÉåÛë ìåÇÉêé~åíë
NMM Ö
oÉãçîáåÖ ëí~áåë
píìÄÄçêå ëí~áåë ã~ó åçí ÄÉ êÉãçîÉÇ Äó
àìëí ï~íÉê ~åÇ ÇÉíÉêÖÉåíK fí áë íÜÉêÉÑçêÉ
~Çîáë~ÄäÉ íç íêÉ~í íÜÉã éêáçê íç ï~ëÜáåÖK
_äççÇW íêÉ~í ÑêÉëÜ ëí~áåë ïáíÜ ÅçäÇ ï~íÉêK
cçê ÇêáÉÇ ëí~áåëI ëç~â çîÉêåáÖÜí áå ï~íÉê
ïáíÜ ~ ëéÉÅá~ä ÇÉíÉêÖÉåí íÜÉå êìÄ áå íÜÉ
ëç~é ~åÇ ï~íÉêK
ï~ëÜáåÖ Üáåíë ÉäÉÅíêçäìñ OP
láä Ä~ëÉÇ é~áåíW ãçáëíÉå ïáíÜ ÄÉåòáåÉ
ëí~áå êÉãçîÉêI ä~ó íÜÉ Ö~êãÉåí çå ~ ëçÑí
ÅäçíÜ ~åÇ Ç~Ä íÜÉ ëí~áåX íêÉ~í ëÉîÉê~ä
íáãÉëK
aêáÉÇ ÖêÉ~ëÉ ëí~áåëW ãçáëíÉå ïáíÜ
íìêéÉåíáåÉI ä~ó íÜÉ Ö~êãÉåí çå ~ ëçÑí
ëìêÑ~ÅÉ ~åÇ Ç~Ä íÜÉ ëí~áå ïáíÜ íÜÉ
ÑáåÖÉêíáéë ~åÇ ~ Åçííçå ÅäçíÜK
oìëíW çñ~äáÅ ~ÅáÇ ÇáëëçäîÉÇ áå Üçí ï~íÉê
çê ~ êìëí êÉãçîáåÖ éêçÇìÅí ìëÉÇ ÅçäÇK
_É Å~êÉÑìä ïáíÜ êìëí ëí~áåë ïÜáÅÜ ~êÉ åçí
êÉÅÉåí ëáåÅÉ íÜÉ ÅÉääìäçëÉ ëíêìÅíìêÉ ïáää
~äêÉ~Çó Ü~îÉ ÄÉÉå Ç~ã~ÖÉÇ ~åÇ íÜÉ
Ñ~ÄêáÅ íÉåÇë íç ÜçäÉK
jçìäÇ ëí~áåëW íêÉ~í ïáíÜ ÄäÉ~ÅÜI êáåëÉ
ïÉää EïÜáíÉë ~åÇ Ñ~ëí ÅçäçìêÉÇë çåäóFK
dê~ëëW ëç~é äáÖÜíäó ~åÇ íêÉ~í ïáíÜ ÄäÉ~ÅÜ
EïÜáíÉë ~åÇ Ñ~ëí ÅçäçìêÉÇë çåäóFK
_~ää éçáåí éÉå ~åÇ ÖäìÉW ãçáëíÉå ïáíÜ
~ÅÉíçåÉ EGFI ä~ó íÜÉ Ö~êãÉåí çå ~ ëçÑí
ÅäçíÜ ~åÇ Ç~Ä íÜÉ ëí~áåK
iáéëíáÅâW ãçáëíÉå ïáíÜ ~ÅÉíçåÉ ~ë
~ÄçîÉI íÜÉå íêÉ~í ëí~áåë ïáíÜ ãÉíÜóä~íÉÇ
ëéáêáíëK oÉãçîÉ ~åó êÉëáÇì~ä ã~êâë Ñêçã
ïÜáíÉ Ñ~ÄêáÅë ïáíÜ ÄäÉ~ÅÜK
oÉÇ ïáåÉW ëç~â áå ï~íÉê ~åÇ ÇÉíÉêÖÉåíI
êáåëÉ ~åÇ íêÉ~í ïáíÜ ~ÅÉíáÅ çê ÅáíêáÅ ~ÅáÇI
íÜÉå êáåëÉK qêÉ~í ~åó êÉëáÇì~ä ã~êâë ïáíÜ
ÄäÉ~ÅÜK
fåâW ÇÉéÉåÇáåÖ çå íÜÉ íóéÉ çÑ áåâI
ãçáëíÉå íÜÉ Ñ~ÄêáÅ Ñáêëí ïáíÜ ~ÅÉíçåÉ EGFI
íÜÉå ïáíÜ ~ÅÉíáÅ ~ÅáÇX íêÉ~í ~åó êÉëáÇì~ä
ã~êâë çå ïÜáíÉ Ñ~ÄêáÅë ïáíÜ ÄäÉ~ÅÜ ~åÇ
íÜÉå êáåëÉ íÜçêçìÖÜäóK
q~ê ëí~áåëW Ñáêëí íêÉ~í ïáíÜ ëí~áå êÉãçîÉêI
ãÉíÜóä~íÉÇ ëéáêáíë çê ÄÉåòáåÉI íÜÉå êìÄ
ïáíÜ ÇÉíÉêÖÉåí é~ëíÉK
EGF Çç åçí ìëÉ ~ÅÉíçåÉ çå ~êíáÑáÅá~ä ëáäâK
aÉíÉêÖÉåíë ~åÇ ~ÇÇáíáîÉë
dççÇ ï~ëÜáåÖ êÉëìäíë ~äëç ÇÉéÉåÇ çå
íÜÉ ÅÜçáÅÉ çÑ ÇÉíÉêÖÉåí ~åÇ ìëÉ çÑ íÜÉ
ÅçêêÉÅí èì~åíáíáÉë íç ~îçáÇ ï~ëíÉ ~åÇ
éêçíÉÅí íÜÉ ÉåîáêçåãÉåíK ^äíÜçìÖÜ
ÄáçÇÉÖê~Ç~ÄäÉI ÇÉíÉêÖÉåíë Åçåí~áå
ëìÄëí~åÅÉë ïÜáÅÜI áå ä~êÖÉ èì~åíáíáÉëI
Å~å ìéëÉí íÜÉ ÇÉäáÅ~íÉ Ä~ä~åÅÉ çÑ å~íìêÉK
qÜÉ ÅÜçáÅÉ çÑ ÇÉíÉêÖÉåí ïáää ÇÉéÉåÇ çå
íÜÉ íóéÉ çÑ Ñ~ÄêáÅ EÇÉäáÅ~íÉëI ïççääÉåëI
ÅçííçåëI ÉíÅKFI íÜÉ ÅçäçìêI ï~ëÜáåÖ
íÉãéÉê~íìêÉ ~åÇ ÇÉÖêÉÉ çÑ ëçáäáåÖK
låäó äçï ëìÇë Ñêçåí äç~Ç ï~ëÜáåÖ
ÇÉíÉêÖÉåíë ëÜçìäÇ ÄÉ ìëÉÇ áå íÜáë
~ééäá~åÅÉW
√ éçïÇÉê ÇÉíÉêÖÉåíë Ñçê ~ää íóéÉë çÑ
Ñ~ÄêáÅI
√ éçïÇÉê ÇÉíÉêÖÉåíë Ñçê ÇÉäáÅ~íÉ Ñ~ÄêáÅë
ESMø` ã~ñF ~åÇ ïççääÉåëI
√ äáèìáÇ ÇÉíÉêÖÉåíëI éêÉÑÉê~Ääó Ñçê äçï
íÉãéÉê~íìêÉ ï~ëÜ éêçÖê~ããÉë ESMø`
ã~ñF Ñçê ~ää íóéÉë çÑ Ñ~ÄêáÅI çê ëéÉÅá~ä
Ñçê ïççääÉåë çåäóK
qÜÉ ÇÉíÉêÖÉåí ~åÇ ~åó ~ÇÇáíáîÉë ãìëí
ÄÉ éä~ÅÉÇ áå íÜÉ ~ééêçéêá~íÉ
Åçãé~êíãÉåíë çÑ íÜÉ ÇáëéÉåëÉê Çê~ïÉê
ÄÉÑçêÉ ëí~êíáåÖ íÜÉ ï~ëÜ éêçÖê~ããÉK
qÜÉ ï~ëÜáåÖ ã~ÅÜáåÉ áåÅçêéçê~íÉë ~
êÉÅáêÅìä~íáçå ëóëíÉã ïÜáÅÜ ~ääçïë ~å
çéíáã~ä ìëÉ çÑ íÜÉ ÅçåÅÉåíê~íÉÇ
ÇÉíÉêÖÉåíK
^äíÜçìÖÜ åçí êÉÅçããÉåÉÇI áÑ óçì ~êÉ
ìëáåÖ äáèìáÇ Ñêçåí äç~Ç ï~ëÜáåÖ
ÇÉíÉêÖÉåíI ÄÉ ëìêÉ íç çåäó ~ÇÇ áí íç íÜÉ
ÇáëéÉåëÉê ã~êâÉÇ
àìëí ÄÉÑçêÉ
ëí~êíáåÖ íÜÉ ï~ëÜ éêçÖê~ã ~åÇ ÅÜççëÉ ~
éêçÖê~ã ïíÜçìí ~ éêÉï~ëÜ ÅóÅäÉK
^åó Ñ~ÄêáÅ ëçÑíÉåÉê çê ëí~êÅÜáåÖ ~ÇÇáíáîÉë
ãìëí ÄÉ éçìêÉÇ áåíç íÜÉ Åçãé~êíãÉåí
ã~êâÉÇ
ÄÉÑçêÉ ëí~êíáåÖ íÜÉ ï~ëÜ
éêçÖê~ããÉK
bk
OQ ÉäÉÅíêçäìñ ï~ëÜáåÖ Üáåíë
cçääçï íÜÉ éêçÇìÅí ã~åìÑ~ÅíìêÉêÛë
êÉÅçããÉåÇ~íáçåë çå èì~åíáíáÉë íç ìëÉ
~åÇ Çç åçí ÉñÅÉÉÇ íÜÉ Âj^uÊ ã~êâ
áå íÜÉ ÇÉíÉêÖÉåí ÇáëéÉåëÉê Çê~ïÉêK
nì~åíáíó çÑ ÇÉíÉêÖÉåí íç ÄÉ ìëÉÇ
qÜÉ íóéÉ ~åÇ èì~åíáíó çÑ ÇÉíÉêÖÉåí ïáää
ÇÉéÉåÇ çå íÜÉ íóéÉ çÑ Ñ~ÄêáÅI äç~Ç ëáòÉI
ÇÉÖêÉÉ çÑ ëçáäáåÖ ~åÇ Ü~êÇåÉëë çÑ íÜÉ
ï~íÉê ìëÉÇK
t~íÉê Ü~êÇåÉëë áë Åä~ëëáÑáÉÇ áå ëçJ
Å~ääÉÇ ÇÉÖêÉÉëÒ çÑ Ü~êÇåÉëëK
fåÑçêã~íáçå çå Ü~êÇåÉëë çÑ íÜÉ ï~íÉê áå
óçìê ~êÉ~ Å~å ÄÉ çÄí~áåÉÇ Ñêçã íÜÉ êÉäJ
Éî~åí ï~íÉê ëìééäó Åçãé~åóI çê Ñêçã
óçìê äçÅ~ä ~ìíÜçêáíóK
cçääçï íÜÉ éêçÇìÅí ã~åìÑ~ÅíìêÉêëÛ
áåëíêìÅíáçåë çå èì~åíáíáÉë íç ìëÉK
rëÉ äÉëë ÇÉíÉêÖÉåí áÑW
√ óçì ~êÉ ï~ëÜáåÖ ~ ëã~ää äç~ÇI
√ íÜÉ ä~ìåÇêó áë äáÖÜíäó ëçáäÉÇI
√ ä~êÖÉ ~ãçìåíë çÑ Ñç~ã Ñçêã ÇìêáåÖ
ï~ëÜáåÖ
fåíÉêå~íáçå~ä ï~ëÜ ÅçÇÉ ëóãÄçä ÉäÉÅíêçäìñ OR
International wash code symbols
These symbols appear on fabric labels, in order to help you choose the best way to treat your laundry.
Energetic wash
95
60
40
30
Max. wash
temperature
95°C
Max. wash
temperature
60°C
Max. wash
temperature
40°C
Max. wash
temperature
30°C
Delicate wash
60
Bleaching
Bleach in cold water
40
bk
Hand wash
30
40
Do not
wash
at all
Do not bleach
Ironing
Hot iron
max 200°C
Warm iron
max 150°C
Lukewarm iron
max 110°C
Do not iron
Dry cleaning
Dry cleaning
in all solvents
Dry cleaning in
perchlorethylene,
petrol, pure alcohol,
R 111 & R 113
Dry cleaning
in petrol,
pure alcohol
and R 113
Do not
dry clean
high
temperature
low
temperature
Drying
Flat
On the line
On clothes
hanger
Tumble dry
Do not
tumble dry
OS ÉäÉÅíêçäìñ ï~ëÜáåÖ éêçÖê~ããÉë
t~ëÜáåÖ éêçÖê~ããÉë
mêçÖê~ããÉL
qÉãéÉê~íìêÉ
`çííçåë
VMøJ
`çííçåë
bÅç
VMøJQMø
póåíÜÉíáÅë
SMøJ
qóéÉ çÑ ä~ìåÇêó
tÜáíÉ ~åÇ ÅçäçìêÉÇ
ÅçííçåW ÉKÖK ëÜÉÉíëI
í~ÄäÉÅäçíÜëI ÜçìëÉÜçäÇ
äáåÉåI ëÜáêíëI ÄäçìëÉëI
ìåÇÉêïÉ~êK
tÜáíÉ ~åÇ ÅçäçìêÉÇ
Åçííçå ÉÅçåçãóI
äáÖÜíäóJåçêã~ääó ëçáäÉÇ
áíÉãëI ëÜáêíëI ÄäçìëÉëI
ìåÇÉêïÉ~êK
póåíÜÉíáÅ çê ãáñÉÇ
Ñ~ÄêáÅëI ìåÇÉêïÉ~êI
ÅçäçìêÉÇ Ö~êãÉåíëI
åçåJëÜêáåâ ëÜáêíëI
ÄäçìëÉëK
aÉäáÅ~íÉë
QMøJ
aÉäáÅ~íÉ Ñ~ÄêáÅëI Ñçê
Éñ~ãéäÉ Åìêí~áåëK
tççääÉåë
QMøJPMøJ`çäÇ
péÉÅá~ääó íÉëíÉÇ
éêçÖê~ããÉ Ñçê ïççä
Ö~êãÉåíë ÄÉ~êáåÖ íÜÉ
mìêÉ åÉï ïççäI åçåJ
ëÜêáåâI ã~ÅÜáåÉ
ï~ëÜ~ÄäÉÒ ä~ÄÉäK
péÉÅá~ä éêçÖê~ããÉ
e~åÇ t~ëÜ Ñçê Ü~åÇ ï~ëÜáåÖ
QMøJ `çäÇ
Ñ~ÄêáÅëK
páäâ
PMøJ
páäâ áíÉãë íç ÄÉ
ÖÉåíäÉ ï~ëÜÉÇ ~åÇ
ëéìåK
aÉëÅêáéíáçå çÑ
éêçÖê~ããÉ
léíáçåë
j~áå ï~ëÜ Ñêçã
VMø` íç
EÅçäÇF
oáåëÉë
içåÖ ëéáå
péáå oÉÇìÅíáçå
j~áå ï~ëÜ Ñêçã
VMø` íç QMø`
oáåëÉë
içåÖ ëéáå
péáå oÉÇìÅíáçå
j~áå ï~ëÜ Ñêçã
SMø` íç
EÅçäÇF
oáåëÉë
pÜçêí ëéáå
péáå oÉÇìÅíáçå
j~áå ï~ëÜ Ñêçã
QMø íç
EÅçäÇF
oáåëÉë
pÜçêí ëéáå
péáå oÉÇìÅíáçå
j~áå ï~ëÜ Ñêçã
QMø íç
EÅçäÇF
oáåëÉë
pÜçêí ëéáå
j~áå ï~ëÜ Ñêçã
QMø íç
EÅçäÇF
oáåëÉë
pÜçêí ëéáå
j~áå ï~ëÜ ~í
PMø`
oáåëÉë
pÜçêí ëéáå
L
L
L
j~ñK
iç~Ç
UKM âÖ
L
L
L
L
UKM âÖ
L
L
PKR âÖ
L
L
L
L
L
PKR âÖ
L
péáå oÉÇìÅíáçå
L
L
OKM âÖ
péáå oÉÇìÅíáçå
L
L
péáå oÉÇìÅíáçå
L
L
OKM âÖ
NKM âÖ
ï~ëÜáåÖ éêçÖê~ããÉë ÉäÉÅíêçäìñ OT
t~ëÜáåÖ éêçÖê~ããÉë
mêçÖê~ããÉL
qÉãéÉê~íìêÉ
oáåëÉë
qóéÉ çÑ ä~ìåÇêó
pÉé~ê~íÉ êáåëÉ ÅóÅäÉ
Ñçê Åçííçå Ü~åÇ
ï~ëÜÉÇ áíÉãëK
aÉëÅêáéíáçå çÑ
éêçÖê~ããÉ
L
L
oáåëÉë
içåÖ ëéáå
bk
UKM âÖ
L
aê~áå
péáå
pÉé~ê~íÉ ëéáå Ñçê
ÅçííçåëK
aê~áå ~åÇ äçåÖ
ëéáå
nìáÅâ
iáÖÜíäó ëçáäÉÇ ãáñÉÇ
Ñ~ÄêáÅë
j~áå ï~ëÜ Ñêçã
PMø íç
EÅçäÇF
oáåëÉë
pÜçêí ëéáå
^ ÖÉåíäÉ éêçÖê~ããÉ
ÇÉëáÖåÉÇ Ñçê ãáñÉÇ
Ñ~ÄêáÅë ÑçìåÇ áå
ÇÉäáÅ~íÉ ÅäçíÜë
j~áå ï~ëÜ ~í
QMø`
oáåëÉë
pÜçêí ëéáå
_ÉÇÇáåÖ
QMøJPMø
j~ñK
iç~Ç
péáå oÉÇìÅíáçå
cçê ÉãéíóáåÖ çìí íÜÉ
ä~ëí êáåëÉ ï~íÉê áå
éêçÖê~ããÉë ïáíÜ íÜÉ aê~áåáåÖ çÑ ï~íÉê
oáåëÉ eçäÇ çê káÖÜí
`óÅäÉ çéíáçåK
PMø
léíáçåë
UKM âÖ
péáå oÉÇìÅíáçå
péáå oÉÇìÅíáçå
L
péáå oÉÇìÅíáçå
UKM âÖ
QKR âÖ
UKM âÖ
G`çííçåë bÅç éêçÖê~ããÉ ïáíÜ SMø` çéíáçå ëÉäÉÅíÉÇ áë êÉÅçããÉåÉÇ Ñçê ~ Ñìää äç~Ç
çÑ åçêã~ääó ëçáäÉÇ ÅçííçåëI ~åÇ áë íÜÉ ï~íÉê ~åÇ ÉåÉêÖó ê~íáåÖ ä~ÄÉä éêçÖê~ããÉ
Eáå ~ÅÅçêÇ~åÅÉ ïáíÜ ^pLkwp OMQMWOMMR C ^pLkwp SQMMWOMMRFK
OU ÉäÉÅíêçäìñ Å~êÉ ~åÇ ÅäÉ~åáåÖ
`~êÉ ~åÇ ÅäÉ~åáåÖ
vçì ãìëí afp`lkkb`q íÜÉ ~ééäá~åÅÉ
Ñêçã íÜÉ ÉäÉÅíêáÅáíó ëìééäóI ÄÉÑçêÉ óçì
Å~å Å~êêó çìí ~åó ÅäÉ~åáåÖ çê
ã~áåíÉå~åÅÉ ïçêâK
aÉëÅ~äáåÖ
qÜÉ ï~íÉê ïÉ ìëÉ åçêã~ääó Åçåí~áåë
äáãÉK fí áë ~ ÖççÇ áÇÉ~ íç éÉêáçÇáÅ~ääó ìëÉ
~ ï~íÉê ëçÑíÉåáåÖ éçïÇÉê áå íÜÉ
ã~ÅÜáåÉK aç íÜáë ëÉé~ê~íÉäó Ñêçã ~åó
ä~ìåÇêó ï~ëÜáåÖI ~åÇ ~ÅÅçêÇáåÖ íç íÜÉ
ëçÑíÉåáåÖ éçïÇÉê ã~åìÑ~ÅíìêÉêDë
áåëíêìÅíáçåëK qÜáë ïáää ÜÉäé íç éêÉîÉåí íÜÉ
Ñçêã~íáçå çÑ äáãÉ ÇÉéçëáíëK
^ÑíÉê É~ÅÜ ï~ëÜ
iÉ~îÉ íÜÉ Çççê çéÉå Ñçê ~ ïÜáäÉK qÜáë
ÜÉäéë íç éêÉîÉåí ãçìäÇ ~åÇ ëí~Öå~åí
ëãÉääë ÑçêãáåÖ áåëáÇÉ íÜÉ ~ééäá~åÅÉK
hÉÉéáåÖ íÜÉ Çççê çéÉå ~ÑíÉê ~ ï~ëÜ ïáää
~äëç ÜÉäé íç éêÉëÉêîÉ íÜÉ Çççê ëÉ~äK
j~áåíÉå~åÅÉ t~ëÜ
táíÜ íÜÉ ìëÉ çÑ äçï íÉãéÉê~íìêÉ ï~ëÜÉë
áí áë éçëëáÄäÉ íç ÖÉí ~ ÄìáäÇ ìé çÑ êÉëáÇìÉë
áåëáÇÉ íÜÉ ÇêìãK
tÉ êÉÅçããÉåÇ íÜ~í ~ ã~áåíÉå~åÅÉ
ï~ëÜ ÄÉ éÉêÑçêãÉÇ çå ~ êÉÖìä~ê Ä~ëáëK
qç êìå ~ ã~áåíÉå~åÅÉ ï~ëÜW
√ qÜÉ Çêìã ëÜçìäÇ ÄÉ Éãéíó çÑ ä~ìåÇêóK
√ pÉäÉÅí íÜÉ ÜçííÉëí Åçííçå ï~ëÜ
éêçÖê~ããÉK
√ rëÉ ~ åçêã~ä ãÉ~ëìêÉ çÑ ÇÉíÉêÖÉåíI
ãìëí ÄÉ ~ éçïÇÉê ïáíÜ ÄáçäçÖáÅ~ä
éêçéÉêíáÉëK
bñíÉêå~ä ÅäÉ~åáåÖ
`äÉ~å íÜÉ ÉñíÉêáçê Å~ÄáåÉí çÑ íÜÉ
~ééäá~åÅÉ ïáíÜ ëç~é ~åÇ ï~íÉê çåäóI ~åÇ
íÜÉå Çêó íÜçêçìÖÜäóK
`äÉ~åáåÖ íÜÉ ÇáëéÉåëÉê Çê~ïÉê
qÜÉ ï~ëÜáåÖ éçïÇÉê ~åÇ ~ÇÇáíáîÉ
ÇáëéÉåëÉê Çê~ïÉê ëÜçìäÇ ÄÉ ÅäÉ~åÉÇ
êÉÖìä~êäóK
oÉãçîÉ íÜÉ Çê~ïÉê Äó éêÉëëáåÖ íÜÉ
Å~íÅÜ Ççïåï~êÇë ~åÇ Äó éìääáåÖ áí çìíK
cäìëÜ áí çìí ìåÇÉê ~ í~éI íç êÉãçîÉ ~åó
íê~ÅÉë çÑ ~ÅÅìãìä~íÉÇ éçïÇÉêK
C0066
qç ~áÇ ÅäÉ~åáåÖI íÜÉ íçé é~êí çÑ íÜÉ
~ÇÇáíáîÉ Åçãé~êíãÉåí ëÜçìäÇ ÄÉ
êÉãçîÉÇK
C0067
`äÉ~åáåÖ íÜÉ Çê~ïÉê êÉÅÉëë
e~îáåÖ êÉãçîÉÇ íÜÉ Çê~ïÉêI ìëÉ ~ ëã~ää
ÄêìëÜ íç ÅäÉ~å íÜÉ êÉÅÉëëI ÉåëìêáåÖ íÜ~í
~ää ï~ëÜáåÖ éçïÇÉê êÉëáÇìÉ áë êÉãçîÉÇ
Ñêçã íÜÉ ìééÉê ~åÇ äçïÉê é~êí çÑ íÜÉ
êÉÅÉëëK
oÉéä~ÅÉ íÜÉ Çê~ïÉê ~åÇ êìå íÜÉ êáåëÉ
éêçÖê~ããÉ ïáíÜçìí ~åó ÅäçíÜÉë áå íÜÉ
ÇêìãK
Å~êÉ ~åÇ ÅäÉ~åáåÖ ÉäÉÅíêçäìñ OV
bk
P0038
`äÉ~åáåÖ íÜÉ éìãé
qÜÉ éìãé ëÜçìäÇ ÄÉ áåëéÉÅíÉÇ áÑ
√ íÜÉ ã~ÅÜáåÉ ÇçÉë åçí Éãéíó ~åÇLçê
ëéáå
√ íÜÉ ã~ÅÜáåÉ ã~âÉë ~å ìåìëì~ä åçáëÉ
ÇìêáåÖ Çê~áåáåÖ ÇìÉ íç çÄàÉÅíë ëìÅÜ ~ë
ë~ÑÉíó éáåëI Åçáåë ÉíÅK ÄäçÅâáåÖ íÜÉ
éìãéK
mêçÅÉÉÇ ~ë ÑçääçïëW
√ aáëÅçååÉÅí íÜÉ ~ééäá~åÅÉK
√ fÑ åÉÅÉëë~êó ï~áí ìåíáä íÜÉ ï~íÉê Ü~ë
ÅççäÉÇ ÇçïåK
√ léÉå íÜÉ éìãé ÇççêK
P1115
√ oÉãçîÉ ~åó çÄàÉÅíë Ñêçã íÜÉ éìãé
áãéÉääÉê Äó êçí~íáåÖ áíK
√ mìí íÜÉ Å~é Ä~Åâ çå íÜÉ ÉãÉêÖÉåÅó
ÉãéíóáåÖ ÜçëÉ ~åÇ éä~ÅÉ íÜÉ ä~ííÉê
Ä~Åâ áå áíë ëÉ~íK
P1114
√ mä~ÅÉ ~ Åçåí~áåÑÉê ÅäçëÉ íç íÜÉ éìãé
íç ÅçääÉÅí ~åó ëéáää~ÖÉK
√ mìää çìí íÜÉ ÉãÉêÖÉåÅó ÉãéíóáåÖ
ÜçëÉI éä~ÅÉ áí áå íÜÉ Åçåí~áåÉê ~åÇ
êÉãçîÉ áíë Å~éK
√ tÜÉå åç ãçêÉ ï~íÉê ÅçãÉë çìíI
ìåëÅêÉï íÜÉ éìãé ÅçîÉê ~åÇ êÉãçîÉ
áíK ^äï~óë âÉÉé ~ ê~Ö åÉ~êÄó íç Çêó ìé
ëéáää~ÖÉ çÑ ï~íÉê ïÜÉå êÉãçîáåÖ íÜÉ
ÅçîÉêK
P1117
√ pÅêÉï íÜÉ éìãé ÅçîÉê Ñìääó áåK
√ `äçëÉ íÜÉ éìãé ÇççêK
t~êåáåÖ>
tÜÉå íÜÉ ~ééäá~åÅÉ áë áå ìëÉ ~åÇ
ÇÉéÉåÇáåÖ çå íÜÉ éêçÖê~ããÉ ëÉäÉÅíÉÇ
íÜÉêÉ Å~å ÄÉ Üçí ï~íÉê áå íÜÉ éìãéK
PM ÉäÉÅíêçäìñ Å~êÉ ~åÇ ÅäÉ~åáåÖ
kÉîÉê êÉãçîÉ íÜÉ éìãé ÅçîÉê ÇìêáåÖ ~
ï~ëÜ ÅóÅäÉI ~äï~óë ï~áí ìåíáä íÜÉ
~ééäá~åÅÉ Ü~ë ÑáåáëÜÉÇ íÜÉ ÅóÅäÉI ~åÇ áë
ÉãéíóK tÜÉå êÉéä~ÅáåÖ íÜÉ ÅçîÉêI ÉåëìêÉ
áí áë ëÉÅìêÉäó êÉíáÖÜíÉåÉÇ ëç ~ë íç ëíçé
äÉ~âë ~åÇ óçìåÖ ÅÜáäÇêÉå ÄÉáåÖ ~ÄäÉ íç
êÉãçîÉ áíK
`äÉ~åáåÖ íÜÉ ï~íÉê áåäÉí ÑáäíÉê
fÑ óçìê ï~íÉê áë îÉêó Ü~êÇ çê Åçåí~áåë
íê~ÅÉë çÑ äáãÉ ÇÉéçëáíI íÜÉ ï~íÉê áåäÉí
ÑáäíÉê ã~ó ÄÉÅçãÉ ÅäçÖÖÉÇK
fí áë íÜÉêÉÑçêÉ ~ ÖççÇ áÇÉ~ íç ÅäÉ~å áí
Ñêçã íáãÉ íç íáãÉK
qìêå çÑÑ íÜÉ ï~íÉê í~éK råëÅêÉï íÜÉ
ï~íÉê áåäÉí ÜçëÉK `äÉ~å íÜÉ ÑáäíÉê ìëáåÖ ~
Ü~êÇ ÄêáëíäÉ ÄêìëÜK qáÖÜíÉå ìé íÜÉ áåäÉí
ÜçëÉK
P1090
qÜÉ Ç~åÖÉêë çÑ ÑêÉÉòáåÖ
fÑ íÜÉ ã~ÅÜáåÉ áë ÉñéçëÉÇ íç
íÉãéÉê~íìêÉë ÄÉäçï Mø`I ÅÉêí~áå
éêÉÅ~ìíáçåë ëÜçìäÇ ÄÉ í~âÉåK
√ qìêå çÑÑ íÜÉ ï~íÉê í~éK
√ råëÅêÉï íÜÉ áåäÉí ÜçëÉK
√ mä~ÅÉ íÜÉ ÉåÇ çÑ íÜÉ ÉãÉêÖÉåÅó
ÉãéíóáåÖ ÜçëÉ ~åÇ íÜ~í çÑ íÜÉ áåäÉí
ÜçëÉ áå ~ Äçïä éä~ÅÉÇ çå íÜÉ Ñäççê ~åÇ
äÉí ï~íÉê Çê~áå çìíK
√ pÅêÉï íÜÉ ï~íÉê áåäÉí ÜçëÉ Ä~Åâ çå
~åÇ êÉéçëáíáçå íÜÉ ÉãÉêÖÉåÅó
ÉãéíóáåÖ ÜçëÉ ~ÑíÉê Ü~îáåÖ éìí íÜÉ
Å~é çå ~Ö~áåK
√ tÜÉå óçì áåíÉåÇ íç ëí~êí íÜÉ ã~ÅÜáåÉ
ìé ~Ö~áåI ã~âÉ ëìêÉ íÜ~í íÜÉ êççã
íÉãéÉê~íìêÉ áë ~ÄçîÉ Mø`K
bãÉêÖÉåÅó ÉãéíóáåÖ çìí
fÑ íÜÉ ï~íÉê áë åçí ÇáëÅÜ~êÖÉÇI éêçÅÉÉÇ
~ë Ñçääçïë íç Éãéíó çìí íÜÉ ã~ÅÜáåÉW
√ éìää çìí íÜÉ éäìÖ Ñêçã íÜÉ éçïÉê
ëçÅâÉíX
√ ÅäçëÉ íÜÉ ï~íÉê í~éX
√ áÑ åÉÅÉëë~êóI ï~áí ìåíáä íÜÉ ï~íÉê Ü~ë
ÅççäÉÇ ÇçïåX
√ çéÉå íÜÉ éìãé ÇççêX
√ éä~ÅÉ ~ Äçïä çå íÜÉ Ñäççê ~åÇ éä~ÅÉ
íÜÉ ÉåÇ çÑ íÜÉ ÉãÉêÖÉåÅó ÉãéíóáåÖ
ÜçëÉ áåíç íÜÉ ÄçïäK oÉãçîÉ áíë Å~éK
qÜÉ ï~íÉê ëÜçìäÇ Çê~áå Äó Öê~îáíó áåíç
íÜÉ ÄçïäK tÜÉå íÜÉ Äçïä áë ÑìääI éìí
íÜÉ Å~é Ä~Åâ çå íÜÉ ÜçëÉK bãéíó íÜÉ
ÄçïäK oÉéÉ~í íÜÉ éêçÅÉÇìêÉ ìåíáä ï~íÉê
ëíçéë ÑäçïáåÖ çìíX
√ ÅäÉ~å íÜÉ éìãé áÑ åÉÅÉëë~êó ~ë
éêÉîáçìëäó ÇÉëÅêáÄÉÇX
√ êÉéä~ÅÉ íÜÉ ÉãÉêÖÉåÅó ÉãéíóáåÖ ÜçëÉ
áå áíë ëÉ~í ~ÑíÉê Ü~îáåÖ éäìÖÖÉÇ áíX
√ ëÅêÉï íÜÉ éìãé ÅçîÉê ~Ö~áå ~åÇ
ÅäçëÉ íÜÉ ÇççêK
ëçãÉíÜáåÖ åçí ïçêâáåÖ ÉäÉÅíêçäìñ PN
pçãÉíÜáåÖ åçí ïçêâáåÖ
`Éêí~áå éêçÄäÉãë ~êÉ ÇìÉ íç ä~Åâ çÑ ëáãéäÉ ã~áåíÉå~åÅÉ çê çîÉêëáÖÜíëI ïÜáÅÜ Å~å ÄÉ
ëçäîÉÇ É~ëáäó ïáíÜçìí Å~ääáåÖ çìí ~å ÉåÖáåÉÉêK _ÉÑçêÉ Åçåí~ÅíáåÖ óçìê äçÅ~ä pÉêîáÅÉ
`ÉåíêÉI éäÉ~ëÉ Å~êêó çìí íÜÉ ÅÜÉÅâë äáëíÉÇ ÄÉäçïK
aìêáåÖ ã~ÅÜáåÉ çéÉê~íáçå áí áë éçëëáÄäÉ íÜ~í íÜÉ êÉÇ pí~êíLm~ìëÉ éáäçí äáÖÜí Ñä~ëÜÉëI
çåÉ çÑ íÜÉ ÑçääçïáåÖ ~ä~êã ÅçÇÉë ~ééÉ~ê çå íÜÉ Çáëéä~ó ~åÇ íÜÉ ÄìòòÉê ëçìåÇë ~
àáåÖäÉ Ñçê R ãáåìíÉë íç áåÇáÅ~íÉ íÜ~í íÜÉ ã~ÅÜáåÉ áë åçí ïçêâáåÖW
● éêçÄäÉã ïáíÜ íÜÉ ï~íÉê ëìééäóW
Â`~ååçí Ñáää ï~íÉêK mäÉ~ëÉ íÜ~í íÜÉ í~é áë çéÉå ~åÇ íÜÉå éêÉëë pq^oqÊ
● éêçÄäÉã ïáíÜ ï~íÉê Çê~áåáåÖW
Â`~ååçí Çê~áå íÜÉ ï~íÉêK mäÉ~ëÉ ÅÜÉÅâ íÜ~í íÜÉ ÑáäíÉê áë ÅäÉ~å ~åÇ íÜÉå éêÉëë pq^oqÊ
● Çççê çéÉåW
ÂmäÉ~ëÉ ÅÜÉÅâ íÜ~í íÜÉ Çççê áë ÅäçëÉÇ éêçéÉêäó ~åÇ íÜÉå éêÉëë pq^oqÊK
låÅÉ íÜÉ éêçÄäÉã Ü~ë ÄÉÉå Éäáãáå~íÉÇI éêÉëë íÜÉ pí~êíLm~ìëÉ Äìííçå íç êÉëí~êí íÜÉ
éêçÖê~ããÉK fÑ ~ÑíÉê ~ää ÅÜÉÅâëI íÜÉ éêçÄäÉã éÉêëáëíëI Åçåí~Åí óçìê äçÅ~ä pÉêîáÅÉ `ÉåíêÉK
j~äÑìåÅíáçå
qÜÉ ï~ëÜáåÖ ã~ÅÜáåÉ ÇçÉë
åçí ëí~êíW
mçëëáÄäÉ Å~ìëÉ
pçäìíáçå
●
`äçëÉ íÜÉ Çççê ÑáêãäóK
qÜÉ éäìÖ áë åçí éêçéÉêäó
áåëÉêíÉÇ áå íÜÉ éçïÉê
ëçÅâÉíK
● qÜÉêÉ áë åç éçïÉê ~í íÜÉ
ëçÅâÉíK
● qÜÉ ã~áå ÑìëÉ Ü~ë ÄäçïåK
● qÜÉ ëÉäÉÅíçê Çá~ä áë åçí
ÅçêêÉÅíäó éçëáíáçåÉÇ ~åÇ íÜÉ
pí~êíLm~ìëÉ Äìííçå Ü~ë åçí
ÄÉÉå ÇÉéêÉëëÉÇK
● qÜÉ ÇÉä~ó ëí~êí Ü~ë ÄÉÉå
ëÉäÉÅíÉÇK
●
fåëÉêí íÜÉ éäìÖ áåíç íÜÉ
éçïÉê ëçÅâÉíK
●
fÑ íÜÉ ä~ìåÇêó ~êÉ íç ÄÉ
ï~ëÜÉÇ áããÉÇá~íÉäóI Å~åÅÉä
íÜÉ ÇÉä~ó ëí~êíK
●
qÜÉ Çççê Ü~ë åçí ÄÉÉå
ÅäçëÉÇK EmäÉ~ëÉ ÅÜÉÅâ íÜ~í
íÜÉ Çççê áë ÅäçëÉÇ éêçéÉêäó
~åÇ íÜÉå éêÉëë pq^oqFK
●
mäÉ~ëÉ ÅÜÉÅâ óçìê ÇçãÉëíáÅ
ÉäÉÅíêáÅ~ä áåëí~ää~íáçåK
● oÉéä~ÅÉ íÜÉ ÑìëÉK
● mäÉ~ëÉ íìêå íÜÉ ëÉäÉÅíçê Çá~ä
~åÇ éêÉëë íÜÉ pí~êíLm~ìëÉ
Äìííçå ~Ö~áåK
●
qÜÉ ã~ÅÜáåÉ Ñáääë íÜÉå
ÉãéíáÉë áããÉÇá~íÉäóW
●
qÜÉ ÉåÇ çÑ íÜÉ Çê~áå ÜçëÉ áë
íçç äçïK
●
oÉÑÉê íç êÉäÉî~åí é~ê~Öê~éÜ
áå ï~íÉê Çê~áå~ÖÉÒ ëÉÅíáçåK
lå íÜÉ Çáéä~ó ~ééÉ~êë íÜÉ
ãÉëë~ÖÉW ^åíáJÑäççÇáåÖ
ëóëíÉã Ü~ë ÄÉÉå
~Åíáî~íÉÇK mäÉ~ëÉ ÅÜÉÅâ
áåäÉíLÇê~áå éáéÉ
ÅçååÉÅíáçåëK
●
qÜÉêÉ áë ~ ï~íÉê äÉ~â~ÖÉ
Ñêçã íÜÉ ÅçååÉÅíáçåë
●
`äçëÉ íÜÉ ï~íÉê í~éI ìåéäìÖ
íÜÉ ã~ÅÜáåÉ ~åÇ Å~ää íÜÉ
`ìëíçãÉê pÉêîáÅÉ `ÉåíêÉK
bk
PO ÉäÉÅíêçäìñ ëçãÉíÜáåÖ åçí ïçêâáåÖ
j~äÑìåÅíáçå
qÜÉ ã~ÅÜáåÉ ÇçÉë åçí ÑáääW
mçëëáÄäÉ Å~ìëÉ
●
qÜÉ ï~íÉê í~é áë ÅäçëÉÇK
pçäìíáçå
●
léÉå íÜÉ ï~íÉê í~éK
●
`ÜÉÅâ íÜÉ áåäÉí ÜçëÉ
ÅçååÉÅíáçåK
●
`äÉ~å íÜÉ ï~íÉê áåäÉí ÜçëÉ
ÑáäíÉêK
●
`äçëÉ íÜÉ Çççê ÑáêãäóK
●
`ÜÉÅâ íÜÉ Çê~áå ÜçëÉ
ÅçååÉÅíáçåK
●
`äÉ~å íÜÉ Çê~áå éìãéK
E`~ååçí Ñáää ï~íÉêK mäÉ~ëÉ
ÅÜÉÅâ íÜ~í íÜÉ í~é áë çéÉå ~åÇ
íÜÉå éêÉëë pq^oqF
●
qÜÉ áåäÉí ÜçëÉ áë ëèì~ëÜÉÇ
çê âáåâÉÇKE`~ååçí Ñáää ï~íÉêK
mäÉ~ëÉ ÅÜÉÅâ íÜ~í íÜÉ í~é áë
çéÉå ~åÇ íÜÉå éêÉëë pq^oqF
●
qÜÉ ÑáäíÉê áå íÜÉ áåäÉí ÜçëÉ áë
ÄäçÅâÉÇK E`~ååçí Ñáää ï~íÉêK
mäÉ~ëÉ ÅÜÉÅâ íÜ~í íÜÉ í~é áë
çéÉå ~åÇ íÜÉå éêÉëë pq^oqF
●
qÜÉ Çççê áë åçí éêçéÉêäó
ÅäçëÉÇK EmäÉ~ëÉ ÅÜÉÅâ íÜ~í
íÜÉ Çççê áë ÅäçëÉÇ éêçéÉêäó
~åÇ íÜÉå éêÉëë pq^oqF
qÜÉ ã~ÅÜáåÉ ÇçÉë åçí
Éãéíó ~åÇLçê ÇçÉë åçí ëéáåW
●
qÜÉ Çê~áå ÜçëÉ áë ëèì~ëÜÉÇ
çê âáåâÉÇK E`~ååçí Çê~áå íÜÉ
ï~íÉêK mäÉ~ëÉ ÅÜÉÅâ íÜ~í íÜÉ
ÑáäíÉê áë ÅäÉ~å ~åÇ íÜÉå éêÉëë
pq^oqF
●
qÜÉ Çê~áå éìãé áë ÅäçÖÖÉÇK
E`~ååçí Çê~áå íÜÉ ï~íÉêK
mäÉ~ëÉ ÅÜÉÅâ íÜ~í íÜÉ ÑáäíÉê áë
ÅäÉ~å ~åÇ íÜÉå éêÉëë pq^oqF
qÜÉêÉ áë ï~íÉê çå íÜÉ ÑäççêW
aáë~ÄäÉ íÜÉ çéíáçå
I
K
● oÉÇáëíêáÄìíÉ íÜÉ ä~ìåÇêóK
çê
●
qÜÉ çéíáçå
I
çê
Ü~ë ÄÉÉå ëÉäÉÅíÉÇK
● qÜÉ ä~ìåÇêó áë åçí ÉîÉåäó
ÇáëíêáÄìíÉÇ áå íÜÉ ÇêìãK
●
qçç ãìÅÜ ÇÉíÉêÖÉåí çê
ìåëìáí~ÄäÉ ÇÉíÉêÖÉåí
EÅêÉ~íÉë íçç ãìÅÜ Ñç~ãF
Ü~ë ÄÉÉå ìëÉÇK
● `ÜÉÅâ ïÜÉíÜÉê íÜÉêÉ ~êÉ
~åó äÉ~âë Ñêçã çåÉ çÑ íÜÉ
áåäÉí ÜçëÉ ÑáííáåÖëK fí áë åçí
~äï~óë É~ëó íç ëÉÉ íÜáë ~ë
íÜÉ ï~íÉê êìåë Ççïå íÜÉ
ÜçëÉX ÅÜÉÅâ íç ëÉÉ áÑ áí áë
Ç~ãéK
● qÜÉ Çê~áå ÜçëÉ áë Ç~ã~ÖÉÇK
● qÜÉ Å~é çå íÜÉ ÉãÉêÖÉåÅó
ÉãéíóáåÖ ÜçëÉ Ü~ë åçí
ÄÉÉå êÉéä~ÅÉÇ ~ÑíÉê
ÅäÉ~åáåÖ íÜÉ éìãéK
●
oÉÇìÅÉ íÜÉ ÇÉíÉêÖÉåí
èì~åíáíó çê ìëÉ ~åçíÜÉê
Äê~åÇK
●
`ÜÉÅâ íÜÉ ï~íÉê áåäÉí ÜçëÉ
ÅçååÉÅíáçåK
●
`Ü~åÖÉ áí ïáíÜ ~ åÉï çåÉK
mìí íÜÉ Å~é Ä~Åâ çå íÜÉ
ÉãÉêÖÉåÅó ÉãéíóáåÖ ~åÇ
éä~ÅÉ íÜÉ ä~ííÉê Ä~Åâ áå áíë
ëÉ~íK
●
●
ëçãÉíÜáåÖ åçí ïçêâáåÖ ÉäÉÅíêçäìñ PP
j~äÑìåÅíáçå
råë~íáëÑ~Åíçêó ï~ëÜáåÖ
êÉëìäíëW
mçëëáÄäÉ Å~ìëÉ
qçç äáííäÉ ÇÉíÉêÖÉåí çê
ìåëìáí~ÄäÉ ÇÉíÉêÖÉåí Ü~ë
ÄÉÉå ìëÉÇK
● píìÄÄçêå ëí~áåë Ü~îÉ åçí
ÄÉÉå íêÉ~íÉÇ éêáçê íç
ï~ëÜáåÖK
● qÜÉ ÅçêêÉÅí íÉãéÉê~íìêÉ
ï~ë åçí ëÉäÉÅíÉÇK
● bñÅÉëëáîÉ ä~ìåÇêó äç~ÇK
●
pçäìíáçå
fåÅêÉ~ëÉ íÜÉ ÇÉíÉêÖÉåí
èì~åíáíó çê ìëÉ ~åçíÜÉê
Äê~åÇK
● rëÉ ÅçããÉêÅá~ä éêçÇìÅíë íç
íêÉ~í íÜÉ ëíìÄÄçêå ëí~áåëK
●
`ÜÉÅâ áÑ óçì Ü~îÉ ëÉäÉÅíÉÇ
íÜÉ ÅçêêÉÅí íÉãéÉê~íìêÉK
● fåíêçÇìÅÉ áåíç íÜÉ Çêìã äÉëë
ä~ìåÇêóK
●
t~áí íÜÉ ÉåÇ çÑ ï~ëÜáåÖ
ÅóÅäÉK
● t~áí Ñçê íÜÉ aççê áÅçå
~åÇ íÜÉ ÅçêêÉëéçåÇáåÖ
ãÉëë~ÖÉ ~ééÉ~êáåÖK
● pÉäÉÅí Çê~áå çê ëéáå
● qÜÉêÉ áë ï~íÉê áå íÜÉ ÇêìãK
éêçÖê~ããÉ íç Éãéíó çìí
íÜÉ ï~íÉêK
qÜÉ Çççê ïáää åçí çéÉåW
●
qÜÉ éêçÖê~ããÉ áë ëíáää
êìååáåÖK
● qÜÉ Çççê äçÅâ Ü~ë åçí ÄÉÉå
êÉäÉ~ëÉÇK
●
qÜÉ ã~ÅÜáåÉ îáÄê~íÉë çê áë
åçáëóW
●
qÜÉ íê~åëáí Äçäíë Ü~îÉ åçí
ÄÉÉå êÉãçîÉÇK
● qÜÉ ëìééçêí ÑÉÉí Ü~îÉ åçí
ÄÉÉå ~ÇàìëíÉÇK
● qÜÉ ä~ìåÇêó áë åçí ÉîÉåäó
ÇáëíêáÄìíÉÇ áå íÜÉ ÇêìãK
● j~óÄÉ íÜÉêÉ áë îÉêó äáííäÉ
ä~ìåÇêó áå íÜÉ ÇêìãK
●
qÜÉ ã~ÅÜáåÉ ã~âÉë ~å
ìåìëì~ä åçáëÉ
kç ï~íÉê áë îáëáÄäÉ áå íÜÉ
Çêìã
qÜÉ ã~ÅÜáåÉ áë ÑáííÉÇ ïáíÜ ~
íóéÉ çÑ ãçíçê ïÜáÅÜ ã~âÉë
~å ìåìëì~ä åçáëÉ Åçãé~êÉÇ
ïáíÜ çíÜÉê íê~Çáíáçå~ä
ãçíçêëK qÜáë åÉï ãçíçê
ÉåëìêÉë ~ ëçÑíÉê ëí~êí ~åÇ
ãçêÉ ÉîÉå ÇáëíêáÄìíáçå çÑ
íÜÉ ä~ìåÇêó áå íÜÉ Çêìã
ïÜÉå ëéáååáåÖI ~ë ïÉää ~ë
áåÅêÉ~ëÉÇ ëí~Äáäáíó çÑ íÜÉ
ã~ÅÜáåÉK
● j~ÅÜáåÉë Ä~ëÉÇ çå ãçÇÉêå
íÉÅÜåçäçÖó çéÉê~íÉ îÉêó
ÉÅçåçãáÅ~ääó ìëáåÖ îÉêó äáííäÉ
ï~íÉê ïáíÜçìí ~ÑÑÉÅíáåÖ
éÉêÑçêã~åÅÉK
●
`ÜÉÅâ íÜÉ ÅçêêÉÅí
áåëí~ää~íáçå çÑ íÜÉ ~ééäá~åÅÉK
● `ÜÉÅâ íÜÉ ÅçêêÉÅí äÉîÉääáåÖ
çÑ íÜÉ ~ééäá~åÅÉK
● oÉÇáëíêáÄìíÉ íÜÉ ä~ìåÇêóK
●
iç~Ç ãçêÉ ä~ìåÇêóK
bk
PQ ÉäÉÅíêçäìñ ëçãÉíÜáåÖ åçí ïçêâáåÖ
j~äÑìåÅíáçå
mçëëáÄäÉ Å~ìëÉ
péáååáåÖ ëí~êíë ä~íÉ çê íÜÉ
ã~ÅÜáåÉ ÇçÉë åçí ëéáåW
●
qÜÉ ÉäÉÅíêçåáÅ ìåÄ~ä~åÅÉ
ÇÉíÉÅíáçå ÇÉîáÅÉ Ü~ë Åìí áå
ÄÉÅ~ìëÉ íÜÉ ä~ìåÇêó áë åçí
ÉîÉåäó ÇáëíêáÄìíÉÇ áå íÜÉ
ÇêìãK qÜÉ ä~ìåÇêó áë
êÉÇáëíêáÄìíÉÇ Äó êÉîÉêëÉ
êçí~íáçå çÑ íÜÉ ÇêìãK qÜáë
ã~ó Ü~ééÉå ëÉîÉê~ä íáãÉë
ÄÉÑçêÉ íÜÉ ìåÄ~ä~åÅÉ
Çáë~ééÉ~êë ~åÇ åçêã~ä
ëéáååáåÖ Å~å êÉëìãÉK fÑI
~ÑíÉê NM ãáåìíÉëI íÜÉ
ä~ìåÇêó áë ëíáää åçí ÉîÉåäó
ÇáëíêáÄìíÉÇ áå íÜÉ ÇêìãI íÜÉ
ã~ÅÜáåÉ ïáää åçí ëéáåK få íÜáë
Å~ëÉI êÉÇáëíêáÄìíÉ íÜÉ äç~Ç
ã~åì~ääó ~åÇ ëÉäÉÅí íÜÉ
ëéáå éêçÖê~ããÉK
fÑ óçì ~êÉ ìå~ÄäÉ íç áÇÉåíáÑó çê ëçäîÉ íÜÉ
éêçÄäÉãI Åçåí~Åí çìê ëÉêîáÅÉ ÅÉåíêÉK
_ÉÑçêÉ íÉäÉéÜçåáåÖI ã~âÉ ~ åçíÉ çÑ íÜÉ
ãçÇÉäI ëÉêá~ä åìãÄÉê ~åÇ éìêÅÜ~ëÉ Ç~íÉ
çÑ óçìê ã~ÅÜáåÉW íÜÉ pÉêîáÅÉ `ÉåíêÉ ïáää
êÉèìáêÉ íÜáë áåÑçêã~íáçåK
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
.....
.
Ser
. No
. .....
....
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
Ser. No. .........
pçäìíáçå
●
oÉÇáëíêáÄìíÉ íÜÉ ä~ìåÇêóK
íÉÅÜåáÅ~ä Ç~í~ ÉäÉÅíêçäìñ PR
qÉÅÜåáÅ~ä Ç~í~
aáãÉåëáçåë
táÇíÜ
SM Åã
eÉáÖÜí
UR Åã
aÉéíÜ
SP Åã
bäÉÅíêáÅ~ä ÅçååÉÅíáçå sçäí~ÖÉ
J lîÉê~ää éçïÉê J cìëÉ
fåÑçêã~íáçå çå íÜÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä ÅçååÉÅíáçå áë ÖáîÉå çå
íÜÉ ê~íáåÖ éä~íÉ çå íÜÉ áååÉê ÉÇÖÉ çÑ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ
Çççê
t~íÉê ëìééäó éêÉëëìêÉ
jáåáãìã
MKMR jm~
j~ñáãìã
MKU jm~
j~ñáãìã iç~Ç
`çííçåë
póåíÜÉíáÅë
aÉäáÅ~íÉë
e~åÇ t~ëÜ
páäâ
péáå péÉÉÇ
j~ñáãìã
U
PKR
PKR
O
N
âÖ
âÖ
âÖ
âÖ
âÖ
NQMM êéã
bk
PS ÉäÉÅíêçäìñ áåëí~ää~íáçå
fåëí~ää~íáçå
råé~ÅâáåÖ
^ää íê~åëáí Äçäíë ~åÇ é~ÅâáåÖ ãìëí ÄÉ
êÉãçîÉÇ ÄÉÑçêÉ ìëáåÖ íÜÉ ~ééäá~åÅÉK
vçì ~êÉ ~ÇîáëÉÇ íç âÉÉé ~ää íê~åëáí
ÇÉîáÅÉë ëç íÜ~í íÜÉó Å~å ÄÉ êÉÑáííÉÇ áÑ
íÜÉ ã~ÅÜáåÉ ÉîÉê Ü~ë íç ÄÉ íê~åëéçêíÉÇ
~Ö~áåK
NK rëáåÖ ~ ëé~ååÉêI ìåëÅêÉï ~åÇ
êÉãçîÉ íÜÉ íïç êÉ~ê Äçííçã ëÅêÉïëK
päáÇÉ çìí íÜÉ íïç éä~ëíáÅ éáåëK i~ó íÜÉ
ã~ÅÜáåÉ çå áíë Ä~ÅâI í~âáåÖ Å~êÉ åçí
íç ëèì~ëÜ íÜÉ ÜçëÉëK qÜáë Å~å ÄÉ
~îçáÇÉÇ Äó éä~ÅáåÖ çåÉ çÑ íÜÉ ÅçêåÉê
é~ÅâáåÖ éáÉÅÉë ÄÉíïÉÉå íÜÉ ã~ÅÜáåÉ
~åÇ íÜÉ ÑäççêK
PK pÉí íÜÉ ã~ÅÜáåÉ ìéêáÖÜí ~åÇ êÉãçîÉ
íÜÉ êÉã~áåáåÖ êÉ~ê ëÅêÉïK päáÇÉ çìí
íÜÉ êÉäÉî~åí éáåK
QK mäìÖ ~ää íÜÉ ÜçäÉë ïáíÜ íÜÉ éäìÖë
ïÜáÅÜ óçì ïáää ÑáåÇ áå íÜÉ ÉåîÉäçéÉ
Åçåí~áåáåÖ íÜÉ áåëíêìÅíáçå ã~åì~äK
mçëáíáçåáåÖ
fåëí~ää íÜÉ ã~ÅÜáåÉ çå ~ Ñä~í Ü~êÇ ÑäççêK
j~âÉ ëìêÉ íÜ~í ~áê ÅáêÅìä~íáçå ~êçìåÇ
íÜÉ ã~ÅÜáåÉ áë åçí áãéÉÇÉÇ Äó
Å~êéÉíëI êìÖë ÉíÅK`ÜÉÅâ íÜ~í íÜÉ
ã~ÅÜáåÉ ÇçÉë åçí íçìÅÜ íÜÉ ï~ää çê
ÅìéÄç~êÇ ìåáíëK `~êÉÑìääó äÉîÉä Äó
ëÅêÉïáåÖ íÜÉ ~Çàìëí~ÄäÉ ÑÉÉí áå çê çìíK
kÉîÉê éä~ÅÉ Å~êÇÄç~êÇI ïççÇ çê
ëáãáä~ê ã~íÉêá~äë ìåÇÉê íÜÉ ã~ÅÜáåÉ íç
ÅçãéÉåë~íÉ Ñçê ~åó ìåÉîÉååÉëë áå
íÜÉ ÑäççêK
OK oÉãçîÉ íÜÉ Äçííçã ÅçîÉê éä~ÅÉÇ áåíç
íÜÉ Çêìã çÑ óçìê ~ééäá~åÅÉI ä~ó áíÛë Üççâ
~ë íÜÉ ~êêçï Ú^Û áåÇáÅ~íÉë ~åÇ éìëÜ íÜÉ
íçé çÑ íÜÉ ÅçîÉê íç ëÉ~ä áí ÅäçëÉÇK
t~íÉê áåäÉí
`çååÉÅí íÜÉ ï~íÉê áåäÉí ÜçëÉ íç ~ í~é
ïáíÜ PLQÒ _pm íÜêÉ~ÇK
rëÉ íÜÉ ÜçëÉ ëìééäáÉÇ ïáíÜ íÜÉ ï~ëÜáåÖ
ã~ÅÜáåÉK al klq rpb lia elpbpK
áåëí~ää~íáçå ÉäÉÅíêçäìñ PT
qÜÉ çíÜÉê ÉåÇ çÑ íÜÉ áåäÉí ÜçëÉ ïÜáÅÜ
ÅçååÉÅíë íç íÜÉ ã~ÅÜáåÉ Å~å ÄÉ
íìêåÉÇ áå ~åó ÇáêÉÅíáçåK páãéäó äççëÉå
íÜÉ ÑáííáåÖI êçí~íÉ íÜÉ ÜçëÉ ~åÇ êÉíáÖÜíÉå
íÜÉ ÑáííáåÖI ã~âáåÖ ëìêÉ íÜÉêÉ ~êÉ åç
ï~íÉê äÉ~âëK
bk
�����
qÜÉ áåäÉí ÜçëÉ ãìëí åçí ÄÉ äÉåÖíÜÉåÉÇK
fÑ áí áë íçç ëÜçêí ~åÇ óçì Çç åçí ïáëÜ íç
ãçîÉ íÜÉ í~éI óçì ïáää Ü~îÉ íç éìêÅÜ~ëÉ
~ åÉïI äçåÖÉê ÜçëÉ ëéÉÅá~ääó ÇÉëáÖåÉÇ
Ñçê íÜáë íóéÉ çÑ ìëÉK
t~íÉê Çê~áå~ÖÉ
qÜÉ ÉåÇ çÑ íÜÉ Çê~áå ÜçëÉ Å~å ÄÉ
éçëáíáçåÉÇ áå íÜêÉÉ ï~óëW
eççâÉÇ çîÉê íÜÉ ÉÇÖÉ çÑ ~ ëáåâ
ìëáåÖ íÜÉ éä~ëíáÅ ÜçëÉ ÖìáÇÉ
ëìééäáÉÇ ïáíÜ íÜÉ ã~ÅÜáåÉK få íÜáë
Å~ëÉI ã~âÉ ëìêÉ íÜÉ ÉåÇ Å~ååçí ÅçãÉ
ìåÜççâÉÇ ïÜÉå íÜÉ ã~ÅÜáåÉ áë
ÉãéíóáåÖK
qÜáë ÅçìäÇ ÄÉ ÇçåÉ Äó íóáåÖ áí íç íÜÉ í~é
ïáíÜ ~ éáÉÅÉ çÑ ëíêáåÖ çê ~íí~ÅÜáåÖ áí íç
íÜÉ ï~ääK
få ~ ëáåâ Çê~áå éáéÉ Äê~åÅÜK qÜáë
Äê~åÅÜ ãìëí ÄÉ ~ÄçîÉ íÜÉ íê~é ëç íÜ~í
íÜÉ ÄÉåÇ áë ~í äÉ~ëí SM Åã ~ÄçîÉ íÜÉ
ÖêçìåÇK
aáêÉÅíäó áåíç ~ Çê~áå éáéÉ ~í ~ ÜÉáÖÜí
çÑ åçí äÉëë íÜ~å SM Åã ~åÇ åçí ãçêÉ
íÜ~å VM ÅãK
qÜÉ ÉåÇ çÑ íÜÉ Çê~áå ÜçëÉ ãìëí ~äï~óë
ÄÉ îÉåíáä~íÉÇI áKÉK íÜÉ áåëáÇÉ Çá~ãÉíÉê çÑ
íÜÉ Çê~áå éáéÉ ãìëí ÄÉ ä~êÖÉê íÜ~å íÜÉ
çìíëáÇÉ Çá~ãÉíÉê çÑ íÜÉ Çê~áå ÜçëÉK
qÜÉ Çê~áå ÜçëÉ ãìëí åçí ÄÉ âáåâÉÇK
oìå áí ~äçåÖ íÜÉ ÑäççêX çåäó íÜÉ é~êí åÉ~ê
íÜÉ Çê~áå~ÖÉ éçáåí ãìëí ÄÉ ê~áëÉÇK
cçê íÜÉ ÅçêêÉÅí ÑìåÅíáçåáåÖ çÑ íÜÉ
ã~ÅÜáåÉ íÜÉ Çê~áå ÜçëÉ ãìëí êÉã~áå
ÜççâÉÇ çå íÜÉ éêçéÉê ëìééçêí éáÉÅÉ
ëáíì~íÉÇ çå íÜÉ íçé é~êí çÑ Ä~Åâ ëáÇÉ
çÑ íÜÉ ~ééäá~åÅÉK
PU ÉäÉÅíêçäìñ áåëí~ää~íáçå
bäÉÅíêáÅ~ä ÅçååÉÅíáçå
qÜáë ã~ÅÜáåÉ áë ÇÉëáÖåÉÇ íç çéÉê~íÉ
çå ~ OOMJOQM sI ëáåÖäÉJéÜ~ëÉI RM eò
ëìééäóK
`ÜÉÅâ íÜ~í óçìê ÇçãÉëíáÅ ÉäÉÅíêáÅ~ä
áåëí~ää~íáçå Å~å í~âÉ íÜÉ ã~ñáãìã äç~Ç
êÉèìáêÉÇ EOKO âtFI ~äëç í~âáåÖ áåíç
~ÅÅçìåí ~åó çíÜÉê ~ééäá~åÅÉë áå ìëÉK
`çååÉÅí íÜÉ ã~ÅÜáåÉ íç ~å É~êíÜÉÇ
ëçÅâÉíK
fÑ íÜÉ ëìééäó ÅçêÇ áë Ç~ã~ÖÉÇI áí ãìëí
ÄÉ êÉéä~ÅÉÇ Äó íÜÉ ã~åìÑ~ÅíìêÉêI áíë
ëÉêîáÅÉ ~ÖÉåí çê ëáãáä~êäó èì~äáÑáÉÇ éÉêJ
ëçåë áå çêÇÉê íç ~îçáÇ ~ Ü~ò~êÇK
fãéçêí~åí>
tÜÉå íÜÉ ~ééäá~åÅÉ áë áåëí~ääÉÇ íÜÉ
éçïÉê ëìééäó Å~ÄäÉ ãìëí ÄÉ É~ëáäó
~ÅÅÉëëáÄäÉK
fÑ íÜáë ~ééäá~åÅÉ áë ëìééäáÉÇ Ñêçã ~ ÅçêÇ
ÉñíÉåëáçå ëÉí çê ÉäÉÅíêáÅ~ä éçêí~ÄäÉ çìíJ
äÉí ÇÉîáÅÉI íÜÉ ÅçêÇ ÉñíÉåëáçå ëÉí çê
ÉäÉÅíêáÅ~ä éçêí~ÄäÉ ÇÉîáÅÉ ãìëí ÄÉ éçëáJ
íáçåÉÇ ëç íÜ~í áí áë åçí ëìÄàÉÅí íç
ëéä~ëÜáåÖ çê áåÖêÉëë çÑ ãçáëíìêÉK
ÉåîáêçåãÉåí ÅçåÅÉêåë ÉäÉÅíêçäìñ PV
båîáêçåãÉåí ÅçåÅÉêåë
bÅçäçÖáÅ~ä Üáåíë
m~Åâ~ÖáåÖ ã~íÉêá~äë
qÜÉ ã~íÉêá~äë ã~êâÉÇ ïáíÜ íÜÉ ëóãÄçä
~êÉ êÉÅóÅä~ÄäÉK
[mbYZéçäóÉíÜóäÉåÉ
[mpYZéçäóëíóêÉåÉ
[mmYZéçäóéêçéóäÉåÉ
qÜáë ãÉ~åë íÜ~í íÜÉó Å~å ÄÉ êÉÅóÅäÉÇ Äó
ÇáëéçëáåÖ çÑ íÜÉã éêçéÉêäó áå
~ééêçéêá~íÉ ÅçääÉÅíáçå Åçåí~áåÉêëK
läÇ ã~ÅÜáåÉ
rëÉ ~ìíÜçêáëÉÇ Çáëéçë~ä ëáíÉë Ñçê óçìê
çäÇ ~ééäá~åÅÉK eÉäé íç âÉÉé óçìê Åçìåíêó
íáÇó>
qÜÉ ëóãÄçä
çå íÜÉ éêçÇìÅí çê çå áíë
é~Åâ~ÖáåÖ áåÇáÅ~íÉë íÜ~í íÜáë éêçÇìÅí
ã~ó åçí ÄÉ íêÉ~íÉÇ ~ë ÜçìëÉÜçäÇ ï~ëíÉK
fåëíÉ~Ç áí ëÜ~ää ÄÉ Ü~åÇÉÇ çîÉê íç íÜÉ
~ééäáÅ~ÄäÉ ÅçääÉÅíáçå éçáåí Ñçê íÜÉ
êÉÅóÅäáåÖ çÑ ÉäÉÅíêáÅ~ä ~åÇ ÉäÉÅíêçåáÅ
ÉèìáéãÉåíK _ó ÉåëìêáåÖ íÜáë éêçÇìÅí áë
ÇáëéçëÉÇ çÑ ÅçêêÉÅíäóI óçì ïáää ÜÉäé
éêÉîÉåí éçíÉåíá~ä åÉÖ~íáîÉ ÅçåëÉèìÉåÅÉë
Ñçê íÜÉ ÉåîáêçåãÉåí ~åÇ Üìã~å ÜÉ~äíÜI
ïÜáÅÜ ÅçìäÇ çíÜÉêïáëÉ ÄÉ Å~ìëÉÇ Äó
áå~ééêçéêá~íÉ ï~ëíÉ Ü~åÇäáåÖ çÑ íÜáë
éêçÇìÅíK cçê ãçêÉ ÇÉí~áäÉÇ áåÑçêã~íáçå
~Äçìí êÉÅóÅäáåÖ çÑ íÜáë éêçÇìÅíI éäÉ~ëÉ
Åçåí~Åí óçìê äçÅ~ä Åáíó çÑÑáÅÉI óçìê
ÜçìëÉÜçäÇ ï~ëíÉ Çáëéçë~ä ëÉêîáÅÉ çê íÜÉ
ëÜçé ïÜÉêÉ óçì éìêÅÜ~ëÉÇ íÜÉ éêçÇìÅíK
qç ë~îÉ ï~íÉêI ÉåÉêÖó ~åÇ íç ÜÉäé
éêçíÉÅí íÜÉ ÉåîáêçåãÉåíI ïÉ êÉÅçããÉåÇ
íÜ~í óçì Ñçääçï íÜÉëÉ íáéëW
√ kçêã~ääó ëçáäÉÇ ä~ìåÇêó ã~ó ÄÉ
ï~ëÜÉÇ ïáíÜçìí éêÉï~ëÜáåÖ áå çêÇÉê íç
ë~îÉ ÇÉíÉêÖÉåíI ï~íÉê ~åÇ íáãÉ EíÜÉ
ÉåîáêçåãÉåí áë éêçíÉÅíÉÇ íçç>FK
√ qÜÉ ã~ÅÜáåÉ ïçêâë ãçêÉ
ÉÅçåçãáÅ~ääó áÑ áí áë Ñìääó äç~ÇÉÇK
√ táíÜ ~ÇÉèì~íÉ éêÉJíêÉ~íãÉåíI ëí~áåë
~åÇ äáãáíÉÇ ëçáäáåÖ Å~å ÄÉ êÉãçîÉÇX
íÜÉ ä~ìåÇêó Å~å íÜÉå ÄÉ ï~ëÜÉÇ ~í ~
äçïÉê íÉãéÉê~íìêÉK
√ jÉ~ëìêÉ çìí ÇÉíÉêÖÉåí ~ÅÅçêÇáåÖ íç
íÜÉ ï~íÉê Ü~êÇåÉëëI íÜÉ ÇÉÖêÉÉ çÑ
ëçáäáåÖ ~åÇ íÜÉ èì~åíáíó çÑ ä~ìåÇêó
ÄÉáåÖ ï~ëÜÉÇK
bk
Warranty
FOR SALES IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
APPLIANCE: [FRONT LOAD WASHER]
This document sets out the terms and conditions of product
warranties for Electrolux branded appliances. It is an
important document. Please keep it with your proof of
purchase documents in a safe place for future reference
should you require service for your Electrolux appliance.
General Terms and Conditions
1. In this warranty
(a) 'Electrolux' means Electrolux Home Products Pty Ltd
ABN 51 004 762 341 in respect of Appliances purchased
in Australia and Electrolux (NZ) Limited in respect of
Appliances purchased in New Zealand;
(b) 'Appliance' means any Electrolux product purchased by
you accompanied by this document;
(c) 'Warranty Period' means
(i) where you use the Appliance for personal, domestic
or household purposes in Australia the period of 24
months and in New Zealand the period of 24 months;
(ii) where you use the Appliance for commercial
purposes, in Australia the period of 3 months and in
New Zealand the period of 3 months, (if the period
stated is 0 months you are not covered by this
product warranty)
following the date of original purchase of the Appliance;
(d) 'you' means the purchaser of the Appliance not having
purchased the appliance for re-sale, and 'your' has a
corresponding meaning.
2. This warranty only applies to Appliances purchased and used
in Australia or New Zealand and is in addition to (and does
not exclude, restrict, or modify in any way) any nonexcludable statutory warranties in Australia or New Zealand.
3. Electrolux warrants that, when dispatched from an Electrolux
warehouse, the Appliance is free from defects in materials
and workmanship for the Warranty Period.
4. During the Warranty Period Electrolux or its Authorised
Service Centre will, at no extra charge if your appliance is
readily accessible without special equipment, and subject to
these terms and conditions, repair or replace any parts which
it considers to be defective. You agree that any replaced
Appliances or parts become the property of Electrolux. This
warranty does not apply to light globes, batteries, filters or
similar perishable parts.
5. Parts and Appliances not supplied by Electrolux are not
covered by this warranty.
6. Where you are within an Electrolux service area, this
warranty covers the cost of transport of the Appliance to and
from Authorised Service Centres of Electrolux and travelling
costs for representatives of the Authorised Service Centre to
and from your home or business. If you are outside an
Electrolux service area, you will bear these costs. For
information about whether you are within an Electrolux
service area, please phone 13 13 49 in Australia, or 0800 10
66 10 in New Zealand.
7. Proof of purchase is required before you can make a claim
under this warranty.
8. You may not make a claim under this warranty unless the defect
claimed is due to faulty or defective parts or workmanship.
Electrolux is not liable in the following situations (which are not
exhaustive):
(a) The Appliance is damaged by:
(i) accident
(ii) misuse or abuse, including failure to properly maintain or
service
(iii) normal wear and tear
(iv) power surges, electrical storm damage or incorrect power
supply
(v) incomplete or improper installation
(vi) incorrect, improper or inappropriate operation
(vii) insect or vermin infestation.
(b) The Appliance is modified without authority from Electrolux in
writing.
(c) The Appliance's serial number or warranty seal has been
removed or defaced.
(d) The Appliance was serviced or repaired by anyone other than
Electrolux or its Authorised Service Centres.
9. This warranty, the contract to which it relates and the relationship
between you and Electrolux are governed by the law applicable in
the Australian State where the Appliance was purchased or the law
applicable in New Zealand if the Appliance was purchased in New
Zealand. Where the Appliance was purchased in New Zealand for
business purposes the Consumer Guarantee Act does not apply.
Limitation of Liability
10. To the extent permitted by law:
(a) Electrolux excludes all warranties other than as contained in
this document;
(b) Electrolux shall not be liable for any loss or damage whether
direct or indirect or consequential arising from your purchase,
use or non-use of the Appliance.
11. Provisions of the Trade Practices Act and State consumer
legislation in Australia, and the Consumer Guarantees Act, the
Sale of Goods Act and the Fair Trading Act in New Zealand, imply
warranties or conditions, or impose obligations, upon Electrolux
which cannot be excluded, restricted or modified. To the extent
permitted by law, the liability of Electrolux (if any) arising out of or
in relation to the Appliance or any services supplied by Electrolux
shall be limited (where it is fair and reasonable to do so),:
(a) in the case of Appliances, at its option, to the replacement or
repair of the Appliances or the supply of equivalent products or
the payment of the cost of replacing the Appliances or having
the Appliances repaired or of acquiring equivalent Appliances.
Upon being replaced, parts and Appliances become the
property of Electrolux; or
(b) in the case of services, at its option, to the supply of the
services again or the payment of the cost of having the
services re-supplied;
and in the case of Appliances or services supplied in New Zealand,
loss or damage whether direct or indirect or consequential that is
reasonably foreseeable.
Privacy
You acknowledge that in the event that you make a warranty claim it
will be necessary for Electrolux and its Authorised Service Centres to
exchange information in relation to you to enable Electrolux to meet its
obligations under this warranty.
Important Notice
Before Calling a Service Technician please check carefully the operating instructions, service booklet and the warranty terms and conditions.
FOR SERVICE
OR TO FIND THE ADDRESS OF
YOUR NEAREST STATE SERVICE
CENTRE IN AUSTRALIA
Please call 13 13 49
For the cost of a local call (Australia only)
FOR SERVICE
OR TO FIND THE ADDRESS OF
YOUR NEAREST AUTHORISED
SERVICE CENTRE IN
NEW ZEALAND
Free call 0800 10 66 10
SERVICE AUSTRALIA
ELECTROLUX HOME PRODUCTS
SERVICE NEW ZEALAND
ELECTROLUX HOME PRODUCTS
FOR SPARE PARTS
OR TO FIND THE ADDRESS OF
YOUR NEAREST STATE SPARE
PARTS CENTRE IN AUSTRALIA
Please call 13 13 50
For the cost of a local call (Australia only)
FOR SPARE PARTS
OR TO FIND THE ADDRESS OF
YOUR NEAREST SPARE PARTS
CENTRE IN NEW ZEALAND
Free call 0800 10 66 20