Download Timex Originals Sport Chronograp

Transcript
www.timex.com
W-91
THANK YOU FOR PURCHASING YOUR TIMEX® WATCH.
Please read instructions carefully to understand how to operate
your Timex® watch. Your model may not have all of the features
described in this booklet.
W-91
921-095019 EU3
DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ HODINEK TIMEX®.
Přečtěte si prosím pozorně pokyny, abyste se dozvěděli, jak
správně používat. Může se stát, že konkrétní typ vašich hodinek nemá
všechny funkce popsané v této brožurce.
CHRONOGRAPH
MINUTE
DA B
HOUR
Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, hogy
órája
működését. Az Ön modellje nem feltétlenül tartalmazza a füzetben leírt
összes funkciót.
CHRONOGRAPH
SECOND
C
PUSHER “B”
6 o’clock eye shows seconds.
10 o’clock eye shows “minutes elapsed” for chronograph.
2 o’clock eye shows “1/20 seconds elapsed” for chronograph.
Chronograph second hand shows “seconds elapsed” for chronograph.
TIME
KRONOGRÁF
PERC
SEKUNDY CHRONOGRAFU
C
To adjust to a new time zone:
1. PULL crown out to “B” position.
2. TURN crown either way to move the hour hand in hour increments.
CALENDAR
To set the calendar:
1. PULL crown out to “B” position.
2. TURN crown either way to move hour hand. Two complete
revolutions relative to the 12 o’clock position will move the date
forward or backward. This will correct both date and 24-hour time.
3. PUSH crown in to “A” position.
NOTE: The date changes automatically every 24 hours.
CHRONOGRAPH
The chronograph is capable of measuring:
• 1/20 seconds elapsed up to 1 second (2 o’clock eye).
• Seconds elapsed up to 1 minute (chronograph second hand).
• Minutes elapsed up to 30 minutes (10 o’clock eye).
NOTE: Chronograph will operate continuously for 4 hours, after which
it will automatically stop and reset.
NOTE: The hand does not move during chronograph function, the
1/20th seconds are indicated when chronograph is stopped and not
yet reset.
KORONA
POZÍCIÓJA
DA B
ÓRA
TLAČÍTKO „B“
DATUM
• Malý číselník v poloze 6 hodin ukazuje sekundy.
• Malý číselník v poloze 10 hodin ukazuje „uplynulé minuty“ pro chronograf.
• Malý číselník v poloze 2 hodiny ukazuje „uplynulé 1/20 sekundy“
pro chronograf.
• Druhá ručička chronografu ukazuje „uplynulé sekundy” pro chronograf.
ČAS
To set the time:
1. PULL crown out to “C” position.
2. TURN crown either way to correct time.
3. PUSH crown in to “A” position.
“A” GOMB
KRONOGRÁF
1/20 MÁSODPERC
POLOHA
KORUNKY
DA B
SEKUNDY
DATE
SECOND
MINUTY CHRONOGRAFU
PODSTAWOWE FUNKCJE
PERC
TLAČÍTKO „A“
1/20 SEKUNDY
CHRONOGRAFU
HODINY
Jak nastavit čas:
1. VYTÁHNĚTE korunku do polohy „C“.
2. OTÁČEJTE korunkou kterýmkoli směrem pro nastavení správného času.
3. ZATLAČTE korunku do polohy „A“.
Jak nastavit čas v novém časovém pásmu:
1. VYTÁHNĚTE korunku do polohy „B“.
2. OTÁČEJTE korunkou kterýmkoli směrem pro pohyb hodinovou ručičkou po
jednotlivých hodinách.
KALENDÁŘ
Jak nastavit kalendář:
1. VYTÁHNĚTE korunku do polohy „B“.
2. OTÁČEJTE korunkou kterýmkoli směrem pro pohyb hodinovou ručičkou.
Pomocí dvou úplných otočení ručičky přes polohu 12 hodin posunete datum
kupředu nebo dozadu. Tím nastavíte správné datum i 24hodinový čas.
3. ZATLAČTE korunku do polohy „A“.
POZNÁMKA: Datum se mění automaticky každých 24 hodin.
CHRONOGRAF
C
KRONOGRÁF
MÁSODPERC
“B” GOMB
MÁSODPERC
DÁTUM
• A 6 óránál lévő mérő a másodperceket mutatja.
• A 10 óránál lévő kronográf mérő az “eltelt perceket“ számlálja.
• A 2 óránál lévő kronográf mérő az “eltelt másodperc 1/20-át“ mutatja.
• A kronográf másodpercmutatója az “eltelt másodperceket“ mutatja.
IDŐ
Az idő beállításához:
1. HÚZZA ki a koronát a “C” pozícióba.
2. FORGASSA el koronát a kívánt irányba az idő beállításához.
3. NYOMJA be a koronát az “A” pozícióba.
Új időzóna beállításához:
1. HÚZZA ki a koronát a “B” pozícióba.
2. FORGASSA el a koronát bármelyik irányba az óramutató aktuális idő szerinti
állításához.
NAPTÁR
A naptár beállításához:
1. HÚZZA ki a koronát a “B” pozícióba.
2. FORGASSA el a koronát bármelyik irányba az óramutató állításához. Két teljes
fordulat a 12 órás pozícióhoz képest előre vagy hátra állítja a dátumot. Így
beállítható a dátum és a 24 órás idő is.
3. NYOMJA be a koronát az “A” pozícióba.
FIGYELEM: A dátum 24 óránként automatikusan vált.
KRONOGRÁF
BEFORE USING THE CHRONOGRAPH, adjust all the chronograph hands
to the “0” or 12-hour positions.
NEŽ CHRONOGRAF POUŽIJETE, nastavte všechny ručičky chronografu do
polohy „0“, tedy 12 hodin.
A KRONOGRÁF HASZNÁLATA ELŐTT, állítsa a kronográf összes mutatóját a
“0”, vagy 12 órás pozícióba.
To adjust chronograph hands:
1. PULL crown out to “B” position.
2. PRESS pusher “B” until the hand at the 10 o’clock eye resets to the
“30” position.
3. PULL crown out to “C” position.
4. PRESS pusher “A” until the chronograph second hand resets to the
“0” or “60” or 12-hour position.
5. PRESS pusher “B” until the hand at the 2 o’clock eye resets to the
“0” position.
6. PUSH in Crown to “A” position.
Jak nastavit ručičky chronografu:
1. VYTÁHNĚTE korunku do polohy „B“.
2. TISKNĚTE tlačítko „B“, dokud se ručička na malém číselníku v poloze 10 hodin
neresetuje do polohy „30“.
3. VYTÁHNĚTE korunku do polohy „C“.
4. TISKNĚTE tlačítko „A“, dokud se sekundová ručička chronografu neresetuje do
polohy „0“, tedy „60“ nebo 12 hodin.
5. TISKNĚTE tlačítko „B“, dokud se ručička na malém číselníku v poloze 2 hodiny
neresetuje do polohy „0“.
6. ZATLAČTE korunku do polohy „A“.
A kronográf mutatóinak beállításához:
1. HÚZZA ki a koronát a “B” pozícióba.
2. NYOMJA be a “B” gombot addig, amíg a 10 óránál lévő mérő mutatója vissza
nem áll a “30” pozícióba.
3. HÚZZA ki a koronát a “C” pozícióba.
4. NYOMJA be az “A” gombot addig, amíg a kronográf másodpercmutatója
vissza nem áll a “0” vagy “60” vagy 12 órás pozícióra.
5. NYOMJA be a “B” gombot addig, amíg a 2 óránál lévő mérő mutatója vissza
nem áll a “0” pozícióba.
6. NYOMJA be a koronát az “A” pozícióba.
NOTE:
• Make sure the chronograph is stopped and reset before adjusting.
• PRESSING and HOLDING either pusher “A” or “B” for 2 seconds will
cause the hands to move continuously until the pusher is released.
POZNÁMKA:
• Před prováděním nastavení chronografu se musíte přesvědčit, že se zastavil
a je resetován.
• Když STISKNETE a PŘIDRŽÍTE buďto tlačítko „A“ nebo „B“ po 2 sekundy,
ručičky se začnou nepřetržitě pohybovat, dokud tlačítko neuvolníte.
FIGYELEM:
• Beállítás előtt győződjön meg arról, hogy a kronográf megállt és lenullázódott.
• HA LENYOMVA TARTJA az “A” vagy “B” gombot 2 másodpercig, akkor a
mutatók folyamatosan mozognak mindaddig, amíg a gombot el nem engedi.
Split Time Measurement:
1. PRESS pusher “A” to start timing.
2. PRESS pusher “B” to split.
3. PRESS pusher “B” to resume timing.
4. PRESS pusher “A” to stop timing.
5. PRESS pusher “B” to reset.
INDIGLO ® NIGHT-LIGHT
With the crown in the “A” position, PUSH crown to the “D” position.
Entire dial will be illuminated. Electroluminescent technology used in
INDIGLO® night-light illuminates entire watch face at night and in low
light conditions.
NIGHT-MODE ® FEATURE
To use NIGHT-MODE® Feature:
1. PUSH and HOLD Crown to “D” position for 4 seconds to activate
NIGHT-MODE® feature. PRESSING any pusher will cause the INDIGLO®
night-light to stay on for 3 seconds.
2. NIGHT-MODE® feature will last for 8 hours.
3. Or PUSH and HOLD Crown to “D” position for 4 seconds to deactivate
NIGHT-MODE® feature.
WATER RESISTANCE
If your watch is water-resistant, meter marking or (O) is indicated.
Water-Resistance Depth
30m/98ft
p.s.i.a. * Water Pressure Below Surface
60
50m/164ft
86
100m/328ft
160
*pounds per square inch absolute
WARNING: TO MAINTAIN WATER-RESISTANCE, DO NOT PRESS ANY
BUTTONS UNDER WATER.
1. Watch is water-resistant only as long as lens, push buttons and case
remain intact.
2. Watch is not a diver watch and should not be used for diving.
3. Rinse watch with fresh water after exposure to salt water.
BRACELET ADJUSTMENT
BRACELET LINK REMOVAL
Removing Links: Place bracelet upright and insert
pointed tool in opening of link. Push pin forcefully
in direction of arrow until link is detached (pins are
designed to be difficult to remove). Repeat until
desired number of links are removed.
Reassembly: Rejoin bracelet parts. Push pin back into link in opposite
direction of arrow. Press pin down securely into bracelet until it is flush.
SOLID LINK BRACELET
Removing Links: Using a very small screwdriver,
remove screws by turning counterclockwise.
Repeat until desired number of links are removed.
Do not remove links adjacent to clasp.
Reassembly: Rejoin bracelet parts and insert
screw in end of opening where it was removed.
Turn screw clockwise until tight and flush with bracelet.
BATTERY
Timex strongly recommends that a retailer or jeweler replace
battery. If applicable, push reset button when replacing battery. Battery
type is indicated on caseback. Battery life estimates are based on
certain assumptions regarding usage; battery life may vary depending
on actual usage.
DO NOT DISPOSE OF BATTERY IN FIRE. DO NOT RECHARGE. KEEP
LOOSE BATTERIES AWAY FROM CHILDREN.
SLIDE-RULE BEZEL FUNCTION
The slide rule function of the top ring operates by rotating the outer
ring. The inner ring does not move. The outer ring is always related to
“distance” or “speed”, or any data that varies with time. The inner ring
only notes units of time.
Outer Ring
On the outer ring, the figure “10”
represents factors or multiples of
10, such as 0.1, 1.0, 10, or 100
OUTER RING
INNER RING
Inner Ring
On the inner ring, “MPH” (mile per
hour) refers to “speed index”. This
index is used to calculate the speed
involving any data per hour. On the
inner ring, “STAT” (statute miles) and “NAUT” (nautical miles) are for
conversion of distance units.
The following examples serve as a guide of how to use the slide rule.
SPEED CALCULATION:
What speed is required to go 10 nautical miles in 15 minutes?
Known Factors: Distance: 10 nautical miles Time: 15 minutes
• Align “10” arrow on the outer ring with “15” on the inner ring.
• The speed required can be found directly above the “MPH”
marking on the inner ring
The answer: 40 nautical miles per hour
TIME CALCULATION:
How long will it take to go 10 nautical miles at a speed of 40 miles
per hour?
Known Factors: Speed: 40 miles per hour Distance: 10 nautical miles
• Align “40” on the outer ring with the mark “MPH” marking
on the inner ring.
• The time required can be found directly below the “10”
arrow on the outer ring, which is “15” on the inner ring.
The answer: 15 minutes
DISTANCE CALCULATION:
How far can you travel at 40 miles per hour for 15 minutes?
Known Factors: Speed: 40 nautical miles per hour Time: 15 minutes
• Align “40” on the outer ring directly above the mark “MPH”
on the inner ring.
• The distance travelled can be obtained above the “15”
marker on the inner ring. The number indicated on the outer
ring is “10”.
The answer: the distance travelled is 10 nautical miles.
UNIT CONVERSION:
To convert distance from nautical miles to statute miles and kilometers
Known Factor: Distance to convert is 10 nautical miles
• Align the “10” arrow on the outer ring above the “NAUT” on
the inner ring. The conversion in statute miles (11.5) is found
above the inner ring “STAT” marking, and the conversion
to kilometers (18.5) is found above the inner ring “MPH”
marking.
S korunkou v poloze „A“ ji ZATLAČTE do polohy „D“. Osvětlí se celý číselník.
Elektroluminescenční technologie použitá pro noční osvětlení INDIGLO®
osvětluje celý povrch číselníku hodinek v noci a ve zhoršených světelných
podmínkách.
FUNKCE NIGHT-MODE®
NIGHT-MODE®:
Jak používat funkci
1. STISKNĚTE a PŘIDRŽTE korunku v poloze „D“ po 4 sekundy, čímž aktivujete
funkci NIGHT-MODE®. Když STISKNETE jakékoli tlačítko, noční osvětlení
INDIGLO® se zapne a bude svítit po 3 sekundy.
2. Funkce NIGHT-MODE® bude fungovat po 8 hodin.
3. Nebo STISKNĚTE a PŘIDRŽTE korunku v poloze „D“ po 4 sekundy, čímž funkci
NIGHT-MODE® deaktivujete.
VODOTĚSNOST
Pokud jsou vaše hodinky vodotěsné, je to vyznačeno údajem pro metry nebo
symbolem (O).
p.s.i.a. * Tlak vody pod hladinou
30 m / 98 stop
60
50 m / 164 stop
86
100 m / 328 stop
160
VÍZÁLLÓSÁG
Ha az órája vízálló, méterjelölés vagy (O) látható rajta.
p.s.i.a. * Felszín alatti víznyomás
60
50m/164ft
86
100m/328ft
160
VAROVÁNÍ: PRO ZACHOVÁNÍ VODOTĚSNOSTI NETISKNĚTE ŽÁDNÁ
TLAČÍTKA NA HODINKÁCH POD VODOU.
1. Hodinky si zachovají vodotěsnost pouze tehdy, pokud zůstane neporušeno
jejich sklíčko, tlačítka a plášť.
2. Toto nejsou potápěčské hodinky a nemají se používat při potápění.
3. Po vystavení mořské vodě opláchněte hodinky sladkou vodou.
ÚPRAVA DÉLKY NÁRAMKU
ODSTRANĚNÍ ČLÁNKŮ Z NÁRAMKU
Jak odstranit články: Postavte náramek na hranu a
vtiskněte zahrocený nástroj do otvoru v článku. Tlačte
silně na kolíček ve směru šipky, dokud se článek neodpojí
(kolíčky jsou vyrobeny tak, aby se vyjímaly jen ztěžka).
Opakujte postup, dokud neodstraníte potřebný počet článků.
Opětovné spojení náramku: Přiložte části náramku znovu k sobě. Zatlačte
kolíček zpět do článku v opačném směru, než ukazuje šipka. Pevně vtlačte
kolíček do náramku, dokud nebude zcela v jedné rovině s jeho povrchem.
NÁRAMEK S PEVNÝMI ČLÁNKY
Jak odstranit články: Pomocí velmi malého šroubováku
vyjměte šroubky otáčením směrem doleva. Opakujte
postup, dokud neodstraníte potřebný počet článků.
Neodstraňujte články vedle uzávěru.
Opětovné spojení náramku: Přiložte části náramku
znovu k sobě a zasuňte šroubek do otvoru článku,
odkud jste jej vyjmuli. Otáčejte šroubkem doprava, dokud nebude pevně
utažen a zcela v jedné rovině s povrchem náramku.
BATERIE
Společnost Timex důrazně doporučuje, aby baterii vyměňoval prodejce
nebo klenotník/hodinář. Pokud se to na vaše hodinky vztahuje, stiskněte po
výměně baterie tlačítko pro reset. Typ baterie je uveden na zadní straně pláště
hodinek. Odhady životnosti baterie jsou založeny na určitých předpokladech
ohledně jejího využití; v závislosti na skutečném využití může být životnost
baterie různá.
NEODHAZUJTE BATERII DO OHNĚ. NEPOKOUŠEJTE SE BATERII ZNOVU
NABÍT. NEINSTALOVANÉ BATERIE UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
FUNKCE POSUVNÉHO PRSTENCOVÉHO MĚŘIDLA
Funkce posuvného měřidla horního prstence se používají pomocí otáčení
vnějšího prstence. Vnitřní prstenec se nepohybuje. Údaje na vnějším prstenci
se vždy týkají „vzdálenosti“ nebo „rychlosti“, nebo jakýchkoli veličin, které se
mění v průběhu času. Vnitřní prstenec uvádí pouze časové jednotky.
VNĚJŠÍ
PRSTENEC
VNITŘNÍ
PRSTENEC
Vnitřní prstenec
Značka „MPH“ (počet mil za hodinu) na
vnitřním prstenci označuje „rychlostní
index“. Tento index se používá pro
výpočet rychlosti na základě jakýchkoli
údajů za hodinu. Značky „STAT“ (statutární
míle) a „NAUT“ (námořní míle) na vnitřním prstenci jsou určeny pro převod
jednotek vzdálenosti.
Následující příklady ukazují, jak používat posuvné měřidlo.
VÝPOČET RYCHLOSTI:
Jaká rychlost je zapotřebí pro překonání vzdálenosti 10 námořních mil
během 15 minut?
Známé faktory: Vzdálenost: 10 námořních mil Čas: 15 minut
• Nastavte šipku „10“ na vnějším prstenci nad číslo „15“ na vnitřním prstenci.
• Údaj o potřebné rychlosti naleznete přímo nad značkou „MPH“ na vnitřním
prstenci.
Odpověď: 40 námořních mil za hodinu
VÝPOČET ČASU:
Jak dlouho trvá překonat vzdálenost 10 námořních mil při rychlosti 40 mil
za hodinu?
Známé faktory: Rychlost: 40 mil za hodinu Vzdálenost: 10 námořních mil
• Nastavte číslo „40“ na vnějším prstenci nad značku „MPH“ na vnitřním
prstenci.
• Údaj o potřebném čase naleznete přímo pod šipkou „10“ na vnějším prstenci,
což je „15“ na vnitřním prstenci.
Odpověď: 15 minut
VÝPOČET VZDÁLENOSTI:
Jakou vzdálenost můžete překonat během 15 minut při rychlosti 40 mil za
hodinu?
Známé faktory: Rychlost: 40 námořních mil za hodinu Čas: 15 minut
• Nastavte číslo „40“ na vnějším prstenci přímo nad značku „MPH“ na vnitřním
prstenci.
• Údaj o překonané vzdálenosti naleznete přímo nad číslem „15“ na vnitřním
prstenci. Číslo na vnějším prstenci je „10“.
Odpověď: překonaná vzdálenost je 10 námořních mil.
PŘEVOD JEDNOTEK:
Jak převádět údaj o vzdálenosti z námořních mil na statutární míle a kilometry
Známý faktor: Vzdálenost vyžadující převod je 10 námořních mil.
• Nastavte šipku „10“ na vnějším prstenci nad značku „NAUT“ na vnitřním
prstenci. Převod na statutární míle (11,5) naleznete nad značkou „STAT“ na
vnitřním prstenci, a převod na kilometry (18,5) naleznete nad značkou „MPH“
na vnitřním prstenci.
FIGYELEM: A VÍZÁLLÓSÁG FENNTARTÁSÁHOZ NE NYOMJA MEG EGYIK
GOMBOT SEM A VÍZ ALATT.
1. Az óra csak addig vízálló, ameddig a számlap, a nyomógombok és a tok
érintetlenek maradnak.
2. Ez az óra nem búváróra, és nem használható búvárkodáshoz.
3. Sós vízzel való érintkezés után öblítse le édesvízzel.
AZ ÓRASZÍJ ÁLLÍTÁSA
AZ ÓRASZÍJ LÁNCSZEMEINEK ELTÁVOLÍTÁSA
Láncszemek eltávolítása: A szíjat függőleges helyzetben
tartva helyezzen egy hegyes eszközt a láncszem nyílásába.
Erősen nyomja a csapszeget a nyíl irányába, amíg a láncszem
le nem kapcsolódik (a csapszeget úgy tervezték, hogy nehéz
legyen eltávolítani). Ismételje meg a műveletsort, míg a szíj kívánt hosszának
megfelelő számú láncszemet el nem távolította.
A szíj összeszerelése: Illessze össze a szíj megfelelő láncszemeit. Nyomja bele
a korábban kiemelt csapszeget a szíj láncszemébe, a nyíllal ellentétes irányban.
A csapszeget addig nyomja bele a láncszembe, amíg teljesen bele nem simul a
láncszem oldalába.
KEMÉNY LÁNCSZEMES ÓRASZÍJ
Láncszemek eltávolítása: Egy apró csavarhúzó
segítségével távolítsa el a csavarokat az óramutató
járásával ellentétesen. Ismételje meg a műveletsort, míg
a szíj kívánt hosszának megfelelő számú láncszemet
el nem távolította. Ne távolítsa el a kapocs melletti
láncszemeket.
A szíj összeszerelése: Illessze össze ismét az óraszíj részeit, és helyezze be
a csavart a nyílás végébe, ahonnan eltávolította. Fordítsa el a csavart az
óramutató járásával megegyező irányba, amíg erősen tart, és egy síkba kerül
az óraszíjjal.
ELEM
A Timex ajánlja, hogy viszonteladónál vagy ékszerésznél cseréltesse az
elemet. Ha lehetséges, nyomja meg a lenullázó gombot, amikor elemet cserél.
Az elem típusa a tok hátulján van feltüntetve. Az elem becsült élettartama
átlagos használatot feltételezve kerül megállapításra, az elem élettartama a
tényleges használat függvényében változhat.
AZ ELHASZNÁLT ELEMEKET NE DOBJA TŰZBE. AZ ELEMEKET NE TÖLTSE
ÚJRA. AZ ELEMEKET GYERMEKEKTŐL TÁVOL TÁROLJA.
MÉRŐLÉC FUNKCIÓ
A felső gyűrű mérőléc funkciója a külső gyűrű forgatásával működik. A
belső gyűrű nem forog. A külső gyűrű mindig a “távolság” vagy a “sebesség”
mérésére, vagy bármely más, az idővel változó adat mérésére szolgál. A belső
gyűrű csak az időmértékegységet jelöli.
Külső gyűrű
A külső gyűrűn a “10” jelölés a 10-es
szám együtthatóira vonatkozik, pl.
0.1, 1.0, 10, vagy 100.
C
PRZYCISK „B”
DATA
• Mała tarcza obok godziny 6 wskazuje sekundy.
• Mała tarcza obok godziny 10 wskazuje upływ czasu w sekundach
na chronografie.
• Mała tarcza obok godziny 2 wskazuje upływ czasu w jednostkach równych
1/20 sekundy na chronografie.
• Druga wskazówka chronografu wskazuje upływ czasu w sekundach
na chronografie.
Aby ustawić czas:
1. WYCIĄGNĄĆ koronkę do pozycji „C”.
2. OBRÓCIĆ koronkę w dowolną stronę w celu ustawienia właściwego czasu.
3. WCISNĄĆ koronkę do pozycji „A”.
Aby ustawić nową strefę czasową:
1. WYCIĄGNĄĆ koronkę do pozycji „B”.
2. OBRACAĆ koronkę w dowolną stronę, aby przesuwać wskazówkę godzinową
w odstępach godzinowych.
KALENDARZ
Aby ustawić kalendarz:
1. WYCIĄGNĄĆ koronkę do pozycji „B”.
2. OBRÓCIĆ koronkę w dowolną stronę w celu ustawienia wskazówki
godzinowej. Dwa pełne obroty w stosunku do godziny 12 przesuną datę do
przodu lub do tyłu. Spowoduje to skorygowanie zarówno daty, jak i czasu w
formacie 24-godzinnym.
3. WCISNĄĆ koronkę do pozycji „A”.
UWAGA: Data zmienia się automatycznie co 24 godziny.
CHRONOGRAF
Za pomocą chronografu można zmierzyć:
• Upływ 1 sekundy w jednostkach równych 1/20 sekundy (mała tarcza obok
godziny 2).
• Upływ 1 minuty w sekundach (wskazówka sekundowa chronografu).
• Upływ minut do 30 minut (mała tarcza obok godziny 10).
UWAGA: Chronograf może odmierzać czas nieprzerwanie przez 4 godziny,
po czym automatycznie zatrzyma się i zresetuje.
UWAGA: Podczas odmierzania czasu przez chronograf wskazówka nie
przesuwa się, upływ czasu w jednostkach 1/20 sekundy zostanie wskazany,
gdy chronograf zatrzyma się, lecz nie zostanie jeszcze zresetowany.
PRZED UŻYCIEM CHRONOGRAFU należy ustawić wszystkie jego wskazówki
w pozycji „0” lub godziny 12.
Aby ustawić wskazówki chronografu:
1. WYCIĄGNĄĆ koronkę do pozycji „B”.
2. NACISKAĆ przycisk „B”, aż wskazówka na tarczy obok godziny 10 ustawi się
w pozycji „30”.
3. WYCIĄGNĄĆ koronkę do pozycji „C”.
4. NACISKAĆ przycisk „A”, aż wskazówka sekundowa chronografu ustawi się
w pozycji „0” lub „60” lub godziny 12.
5. NACISKAĆ przycisk „B”, aż wskazówka na tarczy obok godziny 2 ustawi się
w pozycji „0”.
6. WCISNĄĆ koronkę do pozycji „A”.
Pomiar międzyczasu:
1. NACISNĄĆ przycisk „A” w celu rozpoczęcia pomiaru czasu.
2. NACISNĄĆ przycisk „B” w celu pomiaru międzyczasu.
3. NACISNĄĆ przycisk “B” w celu wznowienia pomiaru czasu.
4. NACISNĄĆ przycisk “A” w celu zatrzymania pomiaru czasu.
5. NACISNĄĆ przycisk „B” w celu zresetowania.
PODŚWIETLENIE INDIGLO®
Gdy koronka ustawiona jest w pozycji „A”, WCISNĄĆ ją do pozycji „D”.
Cała tarcza zostanie podświetlona. Technologia elektroluminescencyjna
zastosowana w podświetleniu INDIGLO® sprawia, że w nocy oraz w warunkach
słabego oświetlenia następuje podświetlenie całej tarczy zegarka.
FUNKCJA NIGHT-MODE®
Aby skorzystać z FUNKCJI NIGHT-MODE®:
1. WCISNĄĆ koronkę i PRZYTRZYMAĆ przez 4 sekundy w pozycji „D”, aby
dokonać aktywacji funkcji NIGHT-MODE®. NACIŚNIĘCIE dowolnego przycisku
spowoduje, że podświetlenie INDIGLO® pozostanie włączone przez 3
sekundy.
2. Czas żywotności funkcji NIGHT-MODE® wynosi 8 godzin.
3. Lub WCISNĄĆ koronkę i PRZYTRZYMAĆ przez 4 sekundy w pozycji „D”,
aby dokonać dezaktywacji funkcji NIGHT-MODE®.
WODOSZCZELNOŚĆ
*abszolút font / négyzethüvelyk
*absolutní tlak v librách na čtvereční palec
Vnější prstenec
Na vnějším prstenci představuje číslo „10“
faktory neboli násobky 10,
jako je 0,1, 1,0, 10 nebo 100.
NIGHT-MODE® FUNKCIÓ
A NIGHT-MODE® funkció használata:
1. TARTSA BENYOMVA a koronát a “D” pozícióban 4 másodpercig a NIGHTMODE® funkcióhoz. HA LENYOMJA bármelyik gombot, az INDIGLO® éjszakai
fény 3 másodpercig világít.
2. A NIGHT-MODE® funkció 8 óráig tart ki.
3. Vagy TARTSA BENYOMVA a koronát a “D” pozícióban 4 másodpercig a NIGHTMODE® funkció kikapcsolásához.
30m/98ft
DA B
Standardowy pomiar czasu za pomocą chronografu:
1. NACISNĄĆ przycisk „A” w celu rozpoczęcia pomiaru czasu.
2. NACISNĄĆ przycisk “A” w celu zatrzymania pomiaru czasu.
3. NACISNĄĆ przycisk „B” w celu zresetowania.
Amikor a korona az “A” pozícióban van, NYOMJA be a koronát a “D” pozícióba.
Ekkor az egész számlap megvilágítást kap. Az INDIGLO® éjszakai világításhoz
használt elektrolumineszkáló technológia éjjel és rossz látási viszonyok között
az egész számlapot megvilágítja.
Vízállóság mélysége
POZYCJA KORONKI
WSKAZÓWKA
GODZINOWA
WSKAZÓWKA SEKUNDOWA
CHRONOGRAFU
UWAGA:
• Przed ustawieniem chronografu należy upewnić się, że został on zatrzymany
i zresetowany.
• NACIŚNIĘCIE i PRZYTRZYMANIE przez 2 sekundy przycisku „A” lub „B”
spowoduje ciągły ruch wskazówek do chwili, gdy nastąpi zwolnienie
przycisku.
INDIGLO® ÉJSZAKAI FÉNY
NOČNÍ OSVĚTLENÍ INDIGLO®
Hloubka vodotěsnosti
A kronográf szokványos beállítása:
1. NYOMJA be az “A” gombot a stopper elindításához.
2. NYOMJA be az “A” gombot a stopper megállításához.
3. NYOMJA be a “B” gombot a lenullázáshoz.
Részidő mérése:
1. NYOMJA be az “A” gombot a stopper elindításához.
2. NYOMJA be a “B” gombot a részidőhöz.
3. NYOMJA be a “B” gombot a mérés folytatásához.
4. NYOMJA be az “A” gombot a stopper megállításához.
5. NYOMJA be a “B” gombot a lenullázáshoz.
Měření mezičasů:
1. STISKNĚTE tlačítko „A“ pro zahájení měření času.
2. STISKNĚTE tlačítko „B“ pro mezičas.
3. STISKNĚTE tlačítko „B“ pro pokračování v měření času.
4. STISKNĚTE tlačítko „A“ pro ukončení měření času.
5. STISKNĚTE tlačítko „B“ pro resetování.
PRZYCISK „A”
WSKAZÓWKA 1/20
SEKUNDY CHRONOGRAFU
WSKAZÓWKA MINUTOWA
CHRONOGRAFU
CZAS
Chronograf dokáže měřit:
• Uplynulé 1/20 sekundy až po 1 sekundu (malý číselník v poloze 2 hodiny).
• Uplynulé sekundy až po 1 minutu (druhá ručička chronografu).
• Uplynulé minuty až po 30 minut (malý číselník v poloze 10 hodin).
POZNÁMKA: Chronograf bude pracovat nepřetržitě po 4 hodiny; pak se
automaticky zastaví a resetuje (vynuluje).
POZNÁMKA: Při činnosti chronografu se ručička nepohybuje a údaj pro 1/20
sekundy se zobrazí, když se chronograf zastaví a ještě není resetován.
Standardní měření času pomocí chronografu:
1. STISKNĚTE tlačítko „A“ pro zahájení měření času.
2. STISKNĚTE tlačítko „A“ pro ukončení měření času.
3. STISKNĚTE tlačítko „B“ pro resetování.
WSKAZÓWKA
MINUTOWA
WSKAZÓWKA
SEKUNDOWA
A kronográf az alábbiakat képes mérni:
• Egy másodperc és annak 1/20-ad része (mérő 2 óránál).
• Egy perc alatt eltelt másodpercek (kronográf másodpercmutatója).
• 30 perc alatt eltelt percek (mérő 10 óránál).
FIGYELEM: A kronográf folyamatosan 4 órán át működik, ezt követően
automatikusan megáll és lenullázódik.
FIGYELEM: A stopperfunkció során a mutató nem mozog, az 1/20
másodpercet akkor jelzi ki, amikor a kronográf megáll, és még nincs
lenullázva.
Standard chronograph measurement:
1. PRESS pusher “A” to start timing.
2. PRESS pusher “A” to stop timing.
3. PRESS pusher “B” to reset.
Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji w celu zapoznania się z zasadami
obsługi zegarka Timex®. Nabyty przez Państwa model może nie być
wyposażony we wszystkie funkcje opisane w niniejszej broszurce.
ALAPVETŐ MŰKÖDÉS
MINUTY
PUSHER “A”
CHRONOGRAPH
1/20 SECOND
CROWN
POSITION
921-095019 EU3
DZIĘKUJEMY ZA NABYCIE ZEGARKA TIMEX®.
megismerje Timex®
ZÁKLADNÍ POSTUPY
MINUTE
www.timex.com
W-91
921-095019 EU3
KÖSZÖNJÜK, HOGY TIMEX® ÓRÁT VÁSÁROLT.
hodinky Timex®
BASIC OPERATIONS
•
•
•
•
www.timex.com
www.timex.com
W-91
921-095019 EU3
KÜLSŐ GYŰRŰ
BELSŐ GYŰRŰ
Belső gyűrű
A belső gyűrűn az “MPH” (mérföld/
óra) a “sebességindex”. Ez az index
számolja ki a sebességet bármilyen
adat órára bontott mennyiségével.
A belső gyűrűn a “STAT” (angol
mérföld) és a “NAUT” (tengeri mérföld) a távolsági mértékegységek átváltására
alkalmasak.
A következő példák a mérőléc használatát mutatják be.
SEBESSÉG KISZÁMÍTÁSA:
Mekkora sebességgel lehet megtenni 10 tengeri mérföldet 15 perc alatt?
Ismert tényezők: Távolság: 10 tengeri mérföld Idő: 15 perc
• Igazítsa a külső gyűrűn lévő “10” nyilat a belső gyűrű “15” jelzéséhez.
• A szükséges sebesség közvetlenül az “MPH” jelzés fölött látható a belső
gyűrűn.
A válasz: 40 tengeri mérföld/óra
IDŐ MÉRÉSE:
Mennyi ideig tart 10 tengeri mérföld megtétele 40 mérföld/órás
sebességgel?
Ismert tényezők: Sebesség: 40 mérföld/óra Távolság: 10 tengeri mérföld
• Igazítsa a külső gyűrűn lévő “40” jelzést a belső gyűrű “MPH” jelzéséhez.
• A szükséges idő közvetlenül a külső gyűrű “10” nyila alatt látható, amely “15”
a belső gyűrűn.
A válasz: 15 perc
TÁVOLSÁG KISZÁMÍTÁSA:
Milyen messzire juthatunk el 40 mérföld/óra sebességgel 15 perc alatt?
Ismert tényezők: Sebesség: 40 tengeri mérföld/óra Idő: 15 perc
• Igazítsa a külső gyűrűn lévő “40” jelzést közvetlenül a belső gyűrű “MPH”
jelzése fölé.
• A megtett távolság a belső gyűrű “15” jelzése fölött olvasható le. A külső
gyűrűről leolvasható szám a “10”.
A válasz: a megtett távolság 10 tengeri mérföld.
MÉRTÉKEGYSÉG-ÁTVÁLTÁS:
Távolság átváltása tengeri mérföldről angol mérföldre és kilométerre
Ismert tényező: Az átváltandó távolság 10 tengeri mérföld
• Igazítsa a külső gyűrűn lévő “10” nyilat a belső gyűrű “NAUT” jelzése fölé. Az
átváltás angol mérföldre (11,5) a belső gyűrű “STAT” jelzése fölött látható, az
átváltás kilométerre (18,5) pedig a belső gyűrű “MPH” jelzése fölött.
Jeżeli nabyty przez Państwa zegarek jest wodoszczelny, znajduje się na nim
oznaczenie metrów lub znak (O).
Głębokość zapewniająca
zachowanie wodoszczelności
p.s.i.a. * Ciśnienie wody
poniżej powierzchni
30m/98ft
60
50m/164ft
86
100m/328ft
160
*funty na cal kwadratowy (wartość absolutna)
OSTRZEŻENIE: ABY WŁAŚCIWOŚĆ WODOSZCZELNOŚCI ZOSTAŁA
ZACHOWANA, POD WODĄ NIE WOLNO WCISKAĆ ŻADNYCH PRZYCISKÓW.
1. Zegarek zachowuje wodoszczelność pod warunkiem, że jego szkiełko,
przyciski i koperta nie są uszkodzone.
2. Nie jest to zegarek przeznaczony dla nurków, w związku z czym nie należy
go używać podczas nurkowania.
3. Po wystawieniu na działanie słonej wody zegarek należy przemyć
w słodkiej wodzie.
REGULACJA BRANSOLETKI
USUWANIE OGNIWA BRANSOLETKI
Usuwanie ogniw: Ustawić bransoletkę w pozycji pionowej
i w otwór ogniwa wprowadzić ostre narzędzie. Pchać
mocno sworzeń w kierunku wskazanym przez strzałkę, aż
nastąpi odłączenie ogniwa (sworznie są zaprojektowane
tak, aby trudno było je usunąć). Czynność powtarzać do chwili odłączenia
odpowiedniej liczby ogniw.
Dodawanie ogniw: Ponownie zmontować elementy bransoletki. Wsunąć
sworzeń z powrotem, w kierunku przeciwnym niż wskazuje strzałka. Mocno
docisnąć sworzeń w bransoletce, aby nastąpiło jego
wyrównanie.
BRANSOLETKA Z OGNIWAMI SZTYWNYMI
Usuwanie ogniw: Używając bardzo małego śrubokręta,
odkręcić (w lewo) śrubki. Czynność powtarzać do chwili
odłączenia odpowiedniej liczby ogniw. Nie należy
wyjmować ogniw sąsiadujących z zatrzaskiem.
Dodawanie ogniw: Połączyć elementy bransoletki i wprowadzić śrubkę w
otwór, z którego została usunięta. Obracać śrubkę w prawo, aż zostanie mocno
dokręcona i nastąpi jej wyrównanie z bransoletką.
BATERIA
Firma Timex zdecydowanie zaleca, aby wymiany baterii dokonał sprzedawca
lub jubiler. Przy wymianie baterii wcisnąć przycisk resetowania (jeśli dotyczy).
Typ baterii podano na spodniej części koperty. Szacunkowy okres użyteczności
baterii zależy od pewnych założeń dotyczących użytkowania; jest on zmienny
w zależności od aktualnego zakresu użytkowania zegarka.
NIE WRZUCAĆ BATERII DO OGNIA. NIE ŁADOWAĆ PONOWNIE. BATERIE
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.
FUNKCJA OBROTOWEJ RAMKI Z PODZIAŁKĄ
Funkcja obrotowego górnego pierścienia z podziałką działa poprzez
obracanie zewnętrznym pierścieniem. Wewnętrzny pierścień jest nieruchomy.
Zewnętrzny pierścień jest zawsze powiązany z „odległością” i „prędkością” lub
jakimikolwiek danymi, które są zmienne w czasie. Wewnętrzny pierścień odnosi
się tylko do jednostek czasu.
Zewnętrzny pierścień
Liczba „10” na zewnętrznym
pierścieniu oznacza współczynniki
lub wielokrotności takie jak 0,1, 1,0,
10 lub 100
ZEWNĘTRZNY
PIERŚCIEŃ
WEWNĘTRZNY
PIERŚCIEŃ
Wewnętrzny pierścień
„MPH” (liczba mil na godzinę) na
wewnętrznym pierścieniu odnosi się
do „wskaźnika prędkości”. Wskaźnik
ten jest stosowany do obliczania prędkości z użyciem wszelkich danych
wyrażonych w postaci jednostek na godzinę. „STAT” (mile lądowe) i „NAUT”
(mile morski) służą do przeliczania jednostek odległości.
W następujących przykładach przedstawiono sposób korzystania z podziałki.
OBLICZANIE PRĘDKOŚCI:
Jaka prędkość jest wymagana, aby odległość 10 mil morskich przebyć
w ciągu 15 minut?
Znane wielkości: Odległość: 10 mil morskich Czas: 15 minut
• Ustawić strzałkę „10” na pierścieniu zewnętrznym na oznaczeniu „15”
pierścienia wewnętrznego.
• Wymaganą prędkość można odczytać bezpośrednio nad oznaczeniem „MPH”
na pierścieniu wewnętrznym.
Odpowiedź: 40 mil morskich na godzinę
OBLICZANIE CZASU:
Jaki czas zajmie przebycie 10 mil morskich z prędkością 40 mil na godzinę?
Znane wielkości: Prędkość: 40 mil na godzinę Odległość: 10 mil morskich
• Ustawić „40” na pierścieniu zewnętrznym na oznaczeniu „MPH” pierścienia
wewnętrznego.
• Wymagany czas nożna odczytać bezpośrednio pod strzałką „10” na
pierścieniu zewnętrznym; jest to „15” na pierścieniu wewnętrznym.
Odpowiedź: 15 minut
OBLICZANIE ODLEGŁOŚCI:
Jaką odległość można przebyć podróżując z prędkością 40 mil na godzinę
przez 15 minut?
Znane wielkości: Prędkość: 40 mil morskich na godzinę Czas: 15 minut
• Ustawić „40” na pierścieniu zewnętrznym bezpośrednio nad oznaczeniem
„MPH” na pierścieniu wewnętrznym.
• Przebytą odległość można odczytać powyżej oznaczenia „15” na pierścieniu
wewnętrznym. Numer wskazany na pierścieniu zewnętrznym to „10”.
Odpowiedź: przebyta odległość wynosi 10 mil morskich.
PRZELICZANIE JEDNOSTEK:
Zamiana odległości wyrażonej w milach morskich na mile lądowe i kilometry
Znane wielkości: Odległość, którą należy przeliczyć to 10 mil morskich
• Ustawić strzałkę „10” na pierścieniu zewnętrznym nad oznaczeniem „NAUT”
na pierścieniu wewnętrznym. Wartość przeliczenia na mile lądowe (11,5)
można odczytać powyżej oznaczenia „STAT” na pierścieniu wewnętrznym;
przeliczenie na kilometry (18,5) można odczytać powyżej oznaczenia „MPH”
na pierścieniu wewnętrznym.
Printed in the Philippines
www.timex.com
www.timex.com
W-91
W-91
921-095019 EU3
VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI CUMPĂRAT CEASUL TIMEX®.
www.timex.com
W-91
921-095019 EU3
OPERAȚIUNILE DE BAZĂ
921-095019 EU3
TIMEX® SAATİNİZİ SATIN ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ЧАСОВ TIMEX®.
Vă rugăm să citiți atent instrucțiunile pentru a înțelege cum să folosiți ceasul
dumneavoastră Timex®. S-ar putea ca modelul dumneavoastră să nu includă
toate caracteristicile descrise în prezenta broșură.
TIMEX INTERNATIONAL WARRANTY
Your TIMEX® watch is warranted against manufacturing defects by Timex Group USA, Inc. for
a period of ONE YEAR from the original purchase date. Timex and its worldwide affiliates will
honor this International Warranty.
Please note that Timex may, at its option, repair your watch by installing new or thoroughly
reconditioned and inspected components or replace it with an identical or similar model.
IMPORTANT — PLEASE NOTE THAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER DEFECTS OR
DAMAGES TO YOUR WATCH:
1) after the warranty period expires;
2) if the watch was not originally purchased from an authorized Timex retailer;
3) from repair services not performed by Timex;
4) from accidents, tampering or abuse; and
5) lens or crystal, strap or band, watch case, attachments or battery. Timex may charge you
for replacing any of these parts.
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы
понять как правильно пользоваться часами Timex®. В приобретённой
Вами модели могут отсутствовать те или иные характеристики,
описание которых приводится в настоящем буклете.
Timex®
saatinizin nasıl çalıștırılacağını anlamak için lütfen talimatı dikkatle
okuyunuz. Saatinizin modeli bu kitapçıkta anlatılan bütün özellikleri
içermeyebilir.
TEMEL İȘLEMLER
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СТРЕЛОК И КНОПОК
MINUTAR
BUTONUL “A”
ACUL CRONOGRAFULUI
PENTRU FRACȚIUNI DE
1/20 DE SECUNDĂ
POZIȚIA
REMONTORULUI
DA B C
ACUL MINUTAR AL
CRONOGRAFULUI
AC ORAR
SECUNDARUL
CRONOGRAFULUI
BUTONUL “B”
• Cadranul mic din dreptul orei 6 arată secundele.
• Cadranul mic din dreptul orei 10 arată ”minutele scurse” înregistrate
de cronograf.
• Cadranul mic din dreptul orei 2 arată ”fracţiunile de 1/20 de secundă scurse”
înregistrate de cronograf.
• Acul secundar al cronografului arată ”secundele scurse” înregistrate
de cronograf.
TIMP
Pentru a regla ceasul în alt fus orar:
1. TRAGEȚI remontorul în poziția „B”.
2. ROTIȚI remontorul într-o parte sau cealaltă ca să mutați acul orar în pasi de
câte o oră.
CALENDAR
Ca să reglați calendarul:
1. TRAGEȚI remontorul în poziția „B”.
2. ROTIȚI remontorul într-o parte sau cealaltă ca să mutați acul orar. Două
rotații complete față de poziția de referință de la ora 12 vor deplasa
data înainte sau înapoi. Această operațiune va ajusta atât data, cât și ora
corespunzătoare în formatul de 24 de ore.
3. IMPINGEȚI remontorul în poziția ”A”.
NOTĂ: Data se schimbă automat la fiecare 24 de ore.
CRONOGRAF
Cronograful poate măsura următoarele:
• Fracţiunile de 1/20 de secunde scurse (maxim 1 secundă) (cadranul din
dreptul orei 2).
• Secundele scurse (maxim 1 minut) (acul secundar al cronografului).
• Minutele scurse (maxim 30 de minute) (cadranul din dreptul orei 10).
NOTĂ: Cronograful va funcționa continuu timp de 4 ore, după care în mod
automat se va opri și se va readuce la zero.
NOTĂ: Acul nu se mișcă în timp ce cronograful merge; fracțiunile de 1/20
de secundă vor fi indicate după ce cronograful s-a oprit, dar încă n-a fost
readus la zero.
INAINTE DE A FOLOSI CRONOGRAFUL, reglați toate acele cronografului la
pozițiile “0” sau la ora 12.
Pentru a regla acele cronografului:
1. TRAGEȚI remontorul în poziția „B”.
2. APĂSAȚI butonul ”B” până când acul cadranului din dreptul orei 10 este
readus la poziția ”30”.
3. TRAGEȚI remontorul în poziția ”C”.
4. APĂSAȚI butonul ”A” până când acul secundar este readus la zero ”0” sau la
”60” sau la poziția de ora 12.
5. APĂSAȚI butonul ”B” până când acul cadranului din dreptul orei 2 este readus
la poziția ”0”.
6. APĂSAȚI remontorul în poziția ”A”.
NOTĂ:
• Inainte de a regla cronograful asigurați-vă ca acesta a fost oprit și readus la
zero.
• Dacă APĂSAȚI și ȚINEȚI APĂSAT butonul ”A” sau ”B” timp de 2 secunde acele
se vor mișca continuu până când încetați apăsarea.
Măsurări standard ale cronografului:
1. APĂSAȚI butonul ”A” ca să începeți cronometrarea.
2. APĂSAȚI butonul ”A” ca să opriți cronometrarea.
3. APĂSAȚI butonul ”B” ca să readuceți la zero.
Cu remontorul în poziția ”A” APĂSAȚI coroana pînă în poziția ”D”. Întregul
cadran se va lumina. Tehnologia electroluminiscentă folosită în lumina
nocturnă INDIGLO® va lumina întregul cadran în timpul nopții sau în condiții
de lumină redusă.
(NIGHT-MODE® )
Ca să folosiți caracteristica NIGHT-MODE®:
1. APĂSAȚI și ȚINEȚI remontorul în poziția ”D” timp de 4 secunde ca să activați
caracteristica NIGHT-MODE®. Dacă APĂSAȚI orice buton, lumina nocturnă
INDIGLO® va rămâne aprinsă timp de 3 secunde.
2. Caracteristica NIGHT-MODE® are o durată de 8 ore.
3. Ca să dezactivaţi NIGHT-MODE® APĂSAȚI și ȚINEȚI remontorul în poziția ”D”
timp de 4 secunde.
ETANȘEITATE
Dacă ceasul dumneavoastră este etanș la apă, marcajul în metri sau (O)
este indicat.
Adâncimea apei la care
se asigura etanseitatea
p.s.i.a. * Presiunea apei
30m/98ft
60
50m/164ft
86
100m/328ft
160
ДАТА
Установка времени:
1. ВЫДВИНЬТЕ заводную головку в положение “C”.
2. ВРАЩАЙТЕ заводную головку в любом направлении, пока не будет
выставлено правильное время.
3. ЗАДВИНЬТЕ заводную головку в положение “A”.
Настройка для новой временной зоны:
1. ВЫДВИНЬТЕ заводную головку в положение “B”.
2. ВРАЩАЙТЕ заводную головку в любом направлении, передвигая часовую
стрелку для установки правильного времени.
КАЛЕНДАРЬ
Для установки функции календаря:
1. ВЫДВИНЬТЕ заводную головку в положение “B”.
2. ВРАЩАЙТЕ заводную головку в любом направлении, передвигая
часовую стрелку. Два полных оборота относительно позиции 12 часов
передвинут дату вперёд или назад. Эта операция исправит как дату,
так и время в 24-часовом формате.
3. ЗАДВИНЬТЕ заводную головку в положение “A”.
ХРОНОГРАФ
Хронограф измеряет:
• истёкшие доли (1/20) секунды – до 1-й секунды( циферблат на позиции
2 часа).
• истёкшие секунды – до 1-й минуты (секундная стрелка хронографа).
• истёкшие минуты – до 30-ти минут (циферблат на позиции 10 часов).
ПРИМЕЧАНИЕ: Хронограф будет непрерывно работать в течение 4-х
часов, после чего он автоматически остановится, и произойдет сброс.
ПРИМЕЧАНИЕ: Стрелка не движется во время работы хронографа,
индикатор показывает 1/20 доли секунды когда хронограф остановлен,
но сброса еще не произошло.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХРОНОГРАФА, установите все стрелки
хронографа на “0” или 12-часовую позиции.
Для установки стрелок хронографа:
1. ВЫДВИНЬТЕ заводную головку в положение “B”.
2. НАЖИМАЙТЕ кнопку “B” до тех пор, пока стрелка циферблата на позиции
10 часов не сделает сброс на позицию “30”.
3. ВЫДВИНЬТЕ заводную головку в положение “C”.
4. НАЖИМАЙТЕ кнопку “A” до тех пор, пока секундная стрелка хронографа
не сделает сброс на позицию “0”, “60” или 12 часов.
5. НАЖИМАЙТЕ кнопку “B” до тех пор, пока стрелка циферблата на позиции
2 часа не сделает сброс на позицию “0”.
6. ЗАДВИНЬТЕ заводную головку в положение “A”.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Перед установкой следует убедиться, что хронограф остановлен,
и произведён сброс.
• НАЖАТИЕ и УДЕРЖАНИЕ В НАЖАТОМ ПОЛОЖЕНИИ кнопки “A” или “B”
в течение 2 секунд вызовет непрерывное перемещение стрелок, пока
кнопка не будет отпущена.
НОЧНАЯ ПОДСВЕТКА INDIGLO ®
ЗАДВИНЬТЕ заводную головку, находящуюся в положении “A,” в положение
“D”. Весь циферблат будет освещён. Электролюминесцентная технология,
используемая в устройстве ночной подсветки INDIGLO®, освещает весь
дисплей часов ночью и в условиях слабого освещения.
РЕЖИМ NIGHT-MODE ®
Для использования режима NIGHT-MODE®:
1. ЗАДВИНЬТЕ заводную головку в положение “D” и ДЕРЖИТЕ в нажатом
положении в течение 4 секунд для включения режима ночной подсветки
NIGHT-MODE®. При нажатии любой кнопки ночная подсветка INDIGLO®
будет оставаться включённой в течение 3 секунд.
2. Режим NIGHT-MODE® действует в течение 8 часов.
3. В противном случае необходимо ЗАДВИНУТЬ головку в позицию “D”
и ДЕРЖАТЬ в нажатом положении в течение 4 секунд для отключения
режима Night-Mode®.
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
Если Ваши часы водонепроницаемы, на них будет обозначена
соответствующая глубина в метрах или значок (O).
AVERTISMENT: CA SĂ MENȚINEȚI ETANȘEITATEA LA APĂ NU APĂSAȚI
NICIUN BUTON SUB APĂ.
1. Ceasul este etanș la apă doar cât timp geamul, butoanele și carcasa rămân
intacte.
2. Acesta nu este un ceas destinat scufundărilor acvatice și deci nu trebuie
folosit la scufundări.
3. Dacă ceasul a fost expus la apă sărată, clătiți-l cu apă dulce.
AJUSTAREA BRĂȚĂRII
SCOATEREA UNEI VERIGI DIN BRĂȚARĂ
Pentru a scoate o verigă: Poziționați brățara vertical și
introduceți o unealtă ascuțită în deschizătura verigii.
Împingeți pinul cu forță în direcția săgeții până când veriga
se detașează (pinii sunt concepuţi astfel încât să fie greu de
scos). Repetați procedura până când ați scos numărul dorit de verigi.
Reasamblare: Cuplaţi la loc segmentele brățării. Impingeți pinul înapoi în
verigă în direcția opusă săgeții. Apăsaţi pinul în brăţară până când se aliniază
cu marginea.
BRĂȚARĂ CU VERIGI SOLIDE
Pentru a scoate o verigă: Folosind o șurubelniță
minusculă scoateți șuruburile, rotindu-le în sensul opus
acelor de ceasornic. Repetați procedura până când ați
scos numărul dorit de verigi. Nu scoateți verigile de
lângă închizătoare.
Reasamblare: Cuplaţi la loc segmentele brățării și
inserați șurubul în capătul deschiderii de unde a fost scos. Rotiți șurubul în
sensul acelor de ceasornic până când este bine fixat și aliniat cu brățara.
BATERIE
Timex recomandă insistent ca bateria să fie schimbată de catre un
distribuitor autorizat sau un bijutier. Unde este cazul, apăsați butonul de
resetare atunci când schimbaţi bateria. Tipul de baterie este indicat pe spatele
carcasei. Durata de viață a bateriei este stabilită estimativ pe baza unor
presupuneri referitoare la condițiile de folosință; durata de viață a bateriei
poate varia considerabil în funcție de conditiile reale de utilizare.
NU ARUNCAȚI BATERIILE UZATE ÎN FOC. NU REÎNCĂRCAȚI BATERIA.
PĂSTRAȚI BATERIILE UZATE DEPARTE DE ACCESUL COPIILOR.
60
50м/164фута
86
100м/328футов
160
INEL EXTERIOR
INEL INTERIOR
Inelul interior
Pe inelul interior, “MPH” (mile pe oră)
se referă la ”indicatorul de viteză”.
Acest indicator se folosește la calculul
vitezei, reflectând variația oricărei
valori pe oră. Pe inelul interior,
“STAT” (mile) și “NAUT” (mile nautice) se folosesc pentru conversia unităților
de distanță.
Exemplele următoare arată cum trebuie folosită rigla de calcul.
*абсолютное давление в фунтах на кв. дюйм
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ НЕ
НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ ПОД ВОДОЙ.
1. Часы являются водонепроницаемыми только до тех пор, пока стекло,
кнопки и корпус остаются неповреждёнными.
2. Часы не являются водолазными часами и не предназначены
для ныряния.
3. После контакта с морской водой часы следует сполоснуть
в пресной воде.
РЕГУЛИРОВАНИЕ БРАСЛЕТА
УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ЗВЕНЬЕВ БРАСЛЕТА
Удаление звеньев: поставьте браслет торцом и вставьте инструмент
с острым концом в открытое отверстие звена. Сильно нажмите на
штифт в направлении стрелки, чтобы отсоединить
звено (конструкция предусматривает необходимость
применения усилия для отделения штифтов). Повторяйте
процедуру до тех пор, пока не будет отсоединено нужное
количество звеньев.
Сборка: соедините части браслета. Вставьте штифт
обратно в звено в направлении, противоположном направлению стрелки.
Нажимайте на штифт до тех пор, пока он не будет надежно закреплён
вровень с кромкой.
БРАСЛЕТ С ЛИТЫМИ ЗВЕНЬЯМИ
Удаление звеньев: с помощью мелкой отвёртки,
открутите винты, поворачивая их против часовой
стрелки. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не
будет отсоединено нужное количество звеньев.
Не удаляйте звенья, непосредственно прилегающие
к застёжке.
Сборка: соедините элементы браслета. Вставьте винт обратно в звено,
откуда он был вынут. Поворачивайте отвёртку по часовой стрелке до тех
пор, пока винт не будет плотно заглублён вровень с кромкой.
CALCULAREA VITEZEI:
Ce viteză e necesară pentru a parcurge 10 mile nautice în 15 minute?
Factori cunoscuți: Distanța: 10 mile nautice Timp: 15 minute
• Aliniați săgeata ”10” de pe inelul exterior cu ”15” pe inelul interior.
• Viteza căutată se găsește chiar deasupra marcajului ”MPH” pe inelul interior
Raspuns: 40 de mile nautice pe oră
CALCULAREA TIMPULUI:
Cât timp este necesar pentru a parcurge 10 mile nautice la viteza de 40
de mile pe oră?
Factori cunoscuți: Viteza: 40 de mile pe oră Distanța: 10 mile nautice
• Aliniați ”40” pe inelul exterior cu marcajul ”MPH” pe inelul interior.
• Timpul necesar se găsește direct sub săgeata ”10” pe inelul exterior,
adică ”15” pe inelul interior.
Raspuns: 15 minute
Фирма Timex настоятельно рекомендует обращаться в магазин или к
ювелиру для замены батарейки. Тип батарейки указан на задней стороне
часов. После замены батарейки нажмите переключатель внутреннего
сброса, если таковой имеется. Срок службы батарейки оценивается на
основании некоторых допущений в отношении условий эксплуатации.
Срок службы батарейки может варьироваться в зависимости от
конкретных условий эксплуатации.
НЕ БРОСАЙТЕ БАТАРЕЙКУ В ОГОНЬ. НЕ ПЕРЕЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЙКУ.
ХРАНИТЕ НЕЗАПАКОВАННЫЕ БАТАРЕЙКИ В НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ
ДЕТЕЙ МЕСТАХ.
БЕЗЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ЛИНЕЙКИ
Верхнее кольцо, выполняющее функцию логарифмической линейки,
работает при помощи поворота внешнего кольца. Внутреннее кольцо
остается неподвижным. Внешнее кольцо всегда связано с “расстоянием”
или “скоростью” или с любыми данными, меняющимися со временем.
Внутреннее кольцо только отмечает единицы времени.
Внешнее кольцо
Цифра “10” на внешнем кольце
представляет собой коэффициенты
или числа, кратные 10, такие как 0,1,
1,0, 10 или 100.
C
DÜĞME “B”
TARİH
• Saat 6 konumundaki göz, saniyeleri gösterir.
• Saat 10 konumundaki göz, kronometrede “geçen dakikaları” gösterir.
• Saat 2 konumundaki göz, kronometrede “geçen 1/20 saniyeleri” gösterir.
• Kronometrenin saniye kolu, kronometrede “geçen saniyeleri” gösterir.
SAAT
Saati ayarlamak için:
1. Kurma kolunu dıșarı “C” konumuna ÇEKİN.
2. Saati ayarlamak için kurma kolunu herhangi bir yöne ÇEVİRİN.
3. Kurma kolunu “A” konumuna İTİN.
Yeni bir saat dilimine ayarlamak için:
1. Kurma kolunu dıșarı “B” konumuna ÇEKİN.
2. Saat kolunu bir saatlik adımlarla hareket ettirmek için kurma kolunu
herhangi bir yöne ÇEVİRİN.
TAKVİM
Takvimi ayarlamak için:
1. Kurma kolunu dışarı “B” konumuna ÇEKİN.
2. Saat kolunu hareket ettirmek için kurma kolunu herhangi bir yöne ÇEVİRİN.
Saat 12 konumuna göre iki tam tur, tarihi ileri veya geri götürür. Bu işlem
hem tarihi hem de 24 saat bazındaki saati düzeltir.
3. Kurma kolunu “A” konumuna İTİN.
NOT: Tarih, 24 saatte bir otomatik olarak değişir.
KRONOMETRE
Kronometre așağıdakileri ölçme kapasitesine sahiptir:
• Toplam 1 saniyeye kadar geçen 1/20 saniyelik adımlar (saat 2 konumundaki
göz).
• Toplam 1 dakikaya kadar geçen saniyelik adımlar (kronometrenin saniye
kolu).
• Toplam 30 dakikaya kadar geçen dakikalar (saat 10 konumundaki göz).
NOT: Kronometre sürekli olarak 4 saat çalıștıktan sonra otomatik olarak durur
ve sıfırlanır.
NOT: Kronometre ișlevi sırasında kol hareket etmez; kronometre
durdurulduğu ve henüz sıfırlanmadığı zaman 1/20 saniyeler gösterilir.
KRONOMETREYİ KULLANMADAN ÖNCE tüm kronometre kollarını “0” veya 12
saat konumlarına ayarlayın.
Kronometre kollarını ayarlamak için:
1. Kurma kolunu dıșarı “B” konumuna ÇEKİN.
2. Saat 10 konumundaki gözün kolu “30” konumuna gelene kadar “B”
düğmesine BASIN.
3. Kurma kolunu dıșarı “C” konumuna ÇEKİN.
4. Kronometrenin saniye kolu “0” veya “60” ya da 12 saat konumuna gelene
kadar “A” düğmesine BASIN.
5. Saat 2 konumundaki gözün kolu “0” konumuna gelene kadar “B” düğmesine
BASIN.
6. Kurma kolunu “A” konumuna İTİN.
NOT:
• Ayarlamadan önce kronometrenin durduğundan ve sıfırlandığından emin
olun.
• “A” veya “B” düğmesinin 2 saniye BASILI TUTULMASI, kolların düğme serbest
bırakılana kadar sürekli hareket etmesine neden olur.
Kronometre ile standart ölçüm:
1. Süre tutmaya bașlamak için “A” düğmesine BASIN.
2. Süre tutmayı durdurmak için “A” düğmesine BASIN.
3. Sıfırlamak için “B” düğmesine BASIN.
Bölüm Süresi Ölçümü:
1. Süre tutmaya bașlamak için “A” düğmesine BASIN.
2. Bölüm ayrımını yapmak için “B” düğmesine BASIN.
3. Süre tutmaya devam etmek için “B” düğmesine BASIN.
4. Süre tutmayı durdurmak için “A” düğmesine BASIN.
5. Sıfırlamak için “B” düğmesine BASIN.
INDIGLO® GECE IȘIĞI
Kurma kolu “A” konumundayken bașlayarak, kurma kolunu “D” konumuna
İTİN. Kadranın tamamı ıșıklandırılır. INDIGLO® gece ıșığında kullanılan elektrolüminesan teknolojisi saatin kadranını geceleri ve düșük ıșıklı koșullarda
aydınlatır.
NIGHT-MODE® ÖZELLİĞİ
NIGHT-MODE®
Özelliğini kullanmak için:
1. NIGHT-MODE® özelliğini etkinleștirmek için kurma kolunu “D” konumunda 4
saniye BASILI TUTUN. Herhangi bir düğmeye BASMAK INDIGLO® gece ıșığının
3 saniye yanmasına yol açar.
2. NIGHT-MODE® özelliği 8 saat etkin kalır.
3. NIGHT-MODE® özelliğini devre dıșı bırakmak için kurma kolunu “D”
konumunda 4 saniye BASILI TUTUN.
SU GEÇİRMEZLİK
Saatiniz su geçirmezse, metre ișareti veya (O) gösterilir.
Su Geçirmezlik Derinliği
p.s.i.a. * Yüzeyin Altındaki Su Basıncı
30m/98ft
60
50m/164ft
86
100m/328ft
160
UYARI: SU GEÇİRMEZLİĞİ KORUMAK İÇİN SU ALTINDA HİÇBİR DÜĞMEYE
BASMAYIN.
1. Saat ancak camı, düğmeleri ve gövdesi sağlam olduğu sürece su geçirmezdir.
2. Saat, dalgıç saati değildir ve dalmak için kullanılmamalıdır.
3. Tuzlu suya maruz kaldıktan sonra saati tatlı suyla yıkayın.
KORDONUN AYARLANMASI
БАТАРЕЙКА
FUNCȚIA BEZEL CA RIGLĂ DE CALCUL
Funcția riglă de calcul a inelului exterior se activează prin rotirea inelului
exterior. Inelul interior nu se mișcă. Inelul exterior se referă întodeauna la
”distanță” sau”viteză” sau orice mărime care variază în funcție de timp. Inelul
interior arată doar unități de timp.
DA B
SAAT
KRONOMETRE
SANİYE
*inç kare başına libre (mutlak)
p.s.i.a. ** Давление водяного столба
ниже поверхности
30м/98футов
DAKİKA
SANİYE
• циферблат на позиции 6 часов показывает секунды.
• циферблат на позиции 10 часов показывает
“истёкшие минуты” хронографа.
• циферблат на позиции 2 часа показывает “ доли (1/20) истёкших
секунд” хронографа.
• Секундная стрелка хронографа показывает “истёкшие секунды”.
Глубина уровня водозащиты
*livre pe inch pătrat presiune absolută
Inelul exterior
Numărul “10” de pe inelul exterior
reprezintă factori sau multipli de 10,
cum ar fi 0,1, 1,0, 10, sau 100.
КНОПКА “В”
Измерение истёкшего времени:
1. НАЖМИТЕ кнопку “A” для начала отсчёта времени.
2. НАЖМИТЕ кнопку “B” для временного перерыва отсчёта времени.
3. НАЖМИТЕ кнопку “B” для возобновления отсчёта времени.
4. НАЖМИТЕ кнопку “A” для остановки отсчёта времени.
5. НАЖМИТЕ кнопку “B” для сброса.
INDIGLO®
CARACTERISTICA MOD DE NOAPTE
СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА
ХРОНОГРАФА
СЕКУНДНАЯ СТРЕЛКА
Стандартное хронометрирование:
1. НАЖМИТЕ кнопку “A” для начала отсчёта времени.
2. НАЖМИТЕ кнопку “A” для остановки отсчёта времени.
3. НАЖМИТЕ кнопку “B” для сброса.
Cronometrarea intermediară în modul „split” (Timp intermediar):
1. APĂSAȚI butonul ”A” ca să începeți cronometrarea.
2. APĂSAȚI butonul ”B” pentru o măsurare intermediară.
3. APĂSAȚI butonul ”B” pentru a relua cronometrarea.
4. APĂSAȚI butonul ”A” pentru a termina cronometrarea.
5. APĂSAȚI butonul ”B” pentru a readuce la zero.
LUMINĂ NOCTURNĂ
СТРЕЛКА ОТСЧЁТА 1/20 ДОЛЕЙ
СЕКУНДЫ ХРОНОГРАФА
ПОЛОЖЕНИЕ
ЗАВОДНОЙ
ГОЛОВКИ
DA B
C
ВРЕМЯ
Pentru a regla timpul:
1. TRAGEȚI remontorul în poziția ”C”.
2. ROTIȚI remontorul într-o direcție sau alta ca să fixați ora corectă.
3. ÎMPINGEŢI remontorul în poziția ”A”.
DÜĞME “A”
KRONOMETRE
1/20 SANİYE
KURMA KOLU
KONUMU
KRONOMETRE
КНОПКА “A”
МИНУТНАЯ СТРЕЛКА
ХРОНОГРАФА
ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА
DATA
AC SECUNDAR
DAKİKA
МИНУТНАЯ СТРЕЛКА
ВНЕШНЕЕ
КОЛЬЦО
ВНУТРЕННЕЕ
КОЛЬЦО
Внутреннее кольцо
Обозначение “MPH” (миль в час)
на внутреннем кольце является
“показателем скорости”. Этот
показатель используется для
вычисления скорости с применением каких-либо данных, полученных за
час. Обозначения “STAT” (английские мили) или “NAUT” (морские мили) на
внутреннем кольце используются для перевода единиц расстояния.
Следующие примеры приведены в качестве инструкций по использованию
логарифмической линейки.
CALCULAREA DISTANȚEI:
Ce distanță se parcurge în 15 minute la o viteză de 40 mile/oră?
Factori cunoscuți: Viteza: 40 mile nautice/oră Timp: 15 minute
• Aliniați ”40” pe inelul exterior direct deasupra marcajului ”MPH”
pe inelul interior.
• Distanța parcursă se obține deasupra marcajului ”15” de pe inelul interior.
Numărul indicat pe inelul exterior este de “10”.
Răspuns: distanța parcursă este 10 mile nautice.
ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ:
Какова должна быть скорость для прохождения 10 морских миль
за 15 минут?
Дано: Расстояние: 10 морских миль Время: 15 минут
• Совместите стрелку “10” на внешнем кольце со стрелкой “15” на
внутреннем кольце.
• Необходимая скорость будет показана непосредственно над указателем
“MPH” на внутреннем кольце.
CONVERTIREA UNITĂȚILOR DE MĂSURĂ :
Pentru a converti distanța din mile nautice la mile terestre și kilometri
Factor cunoscut: Distanța de convertit este 10 mile nautice
• Aliniați săgeata ”10” de pe inelul exterior deasupra marcajului ”NAUT”
de pe inelul interior. Conversiunea în mile terestre (11,5) se găsește deasupra
marcajului ”STAT” de pe inelul interior, iar conversiunea în kilometri (18,5)
se găsește deasupra marcajului ”MPH” de pe inelul interior.
Ответ: 40 морских миль в час
Вычисление времени: Сколько потребуется времени, чтобы пройти 10
морских миль со скоростью в 40 миль в час?
Дано: Скорость: 40 миль в час Расстояние: 10 морских миль
• Совместите “40” на внешнем кольце с отметкой “MPH” на
внутреннем кольце.
• Необходимая скорость будет показана непосредственно под стрелкой
“10” на внешнем кольце, что также является “15” на внутреннем кольце.
Ответ: 15 минут
ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ:
Насколько далеко можно уехать со скоростью в 40 миль в час за
15 минут?
Дано: Скорость: 40 морских миль в час Время: 15 минут
• Поместите “40” на внешнем кольце непосредственно над указателем
“MPH” на внутреннем кольце.
• Пройденное расстояние будет получено непосредственно над отметкой
“15” на внутреннем кольце. Число, указанное на внешнем кольце, - “10”.
Ответ: пройденное расстояние равно 10 морским милям.
ПЕРЕВОД ЕДИНИЦ:
Перевод единиц расстояния из морских миль в английские мили
или километры.
Дано: Расстояние для перевода единиц - 10 морских миль
• Поместите стрелку “10” на внешнем кольце над указателем “NAUT”
на внутреннем кольце. Перевод в английские мили (11.5) указан над
отметкой “STAT” на внутреннем кольце, а перевод в километры (18.5)
указан над отметкой “MPH” на внутреннем кольце.
KORDON BAKLALARININ ÇIKARTILMASI
Baklaların Çıkartılması: Kordonu dik konuma yerleștirin ve
baklanın boșluğuna sivri bir alet sokun. Bakla ayrılana kadar
pimi ok yönünde kuvvetle itin (pimler zor sökülecek șekilde
tasarlanmıștır). İstenen sayıda bakla çıkartılana kadar aynı
ișlemi tekrarlayın.
Yeniden Montaj: Kordon parçalarını tekrar birleștirin. Pimi okun ters yönünde
bakla içine geri itin. Pim kordonun kenarıyla aynı hizaya gelene kadar pimi
kordon içine bastırın.
SOM BAKLALI KORDON
Baklaların Çıkartılması: Bir kuyumcu tornavidası
kullanarak vidaları sola döndürüp sökün. İstenen sayıda
bakla çıkartılana kadar aynı ișlemi tekrarlayın. Tokanın
yanındaki baklaları sökmeyin.
Yeniden Montaj: Kordon parçalarını yeniden birleștirin
ve vidayı söküldüğü yere yerleștirin. Vidayı, sıkılana ve
kordon ile aynı hizaya gelene kadar sağa döndürün.
THIS WARRANTY AND THE REMEDIES CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF
ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE. TIMEX IS NOT LIABLE FOR ANY
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some countries and states do not allow
limitations on implied warranties and do not allow exclusions or limitations on damages, so
these limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may
also have other rights which vary from country to country and state to state.
To obtain warranty service, please return your watch to Timex, one of its affiliates or the Timex
retailer where the watch was purchased, together with a completed original Watch Repair
Coupon or, in the U.S. and Canada only, the completed original Watch Repair Coupon or a
written statement identifying your name, address, telephone number and date and place of
purchase. Please include the following with your watch to cover postage and handling (this is
not a repair charge): a US$ 8.00 check or money order in the U.S.; a CAN$7.00 cheque or money
order in Canada; and a UK£3.50 cheque or money order in the U.K. In other countries, Timex will
charge you for postage and handling. NEVER INCLUDE A SPECIAL WATCHBAND OR ANY OTHER
ARTICLE OF PERSONAL VALUE IN YOUR SHIPMENT.
For the U.S., please call 1-800-448-4639 for additional warranty information. For Canada,
call 1-800-263-0981. For Brazil, call +55 (11) 5572 9733. For Mexico, call 01-800-01-06000. For Central America, the Caribbean, Bermuda and the Bahamas, call (501) 370-5775
(U.S.). For Asia, call 852-2815-0091. For the U.K., call 44 020 8687 9620. For Portugal, call
351 212 946 017. For France, call 03 81 63 42 51 (10 a.m. - 12 Noon). For Germany/Austra:
+43 662 88921 30. For the Middle East and Africa, call 971-4-310850. For other areas, please
contact your local Timex retailer or Timex distributor for warranty information. In Canada, the
U.S. and in certain other locations, participating Timex retailers can provide you with a postagepaid, pre-addressed Watch Repair Mailer for your convenience in obtaining factory service.
©2013 Timex Group USA, Inc. TIMEX, INDIGLO and NIGHT-MODE are trademarks of Timex Group
B.V. and its subsidiaries.
MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI TIMEX
Na vaše hodinky TIMEX® platí záruka společnosti Timex Group USA, Inc., týkající se výrobních vad, po
dobu JEDNOHO ROKU od data původní koupě. Společnost Timex a její přidružené společnosti a pobočky
na celém světě budou tuto Mezinárodní záruku uznávat.
Pamatujte prosím, že společnost Timex může podle vlastního uvážení vaše hodinky opravit instalací
nových či pečlivě renovovaných a zkontrolovaných součástí, nebo je může vyměnit za hodinky stejného
nebo podobného typu. DŮLEŽITÉ - PAMATUJTE PROSÍM, ŽE TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA
ZÁVADY NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH HODINEK:
1) vzniklé po uplynutí záruční lhůty;
2) jestliže hodinky nebyly zakoupeny od schváleného maloobchodního prodejce výrobků
společnosti Timex;
3) vzniklé v důsledku oprav, které neprovedla společnost Timex;
4) vzniklé v důsledku nehod, neschválené manipulace nebo hrubého zacházení; a
5) vzniklé na sklíčku nebo krystalu, řemínku nebo kovovém náramku, plášti hodinek, příslušenství
nebo baterii. Timex vám může účtovat poplatek za výměnu kterékoli z těchto součástí.
TATO ZÁRUKA A NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY ZDE UVEDENÉ JSOU VÝLUČNÉHO CHARAKTERU A NAHRAZUJÍ
VEŠKERÉ JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK
PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. TIMEX NENESE ZODPOVĚDNOST ZA
ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. Některé země a státy nedovolují omezení
předpokládaných záruk a nedovolují vyloučení nebo omezení náhrady škody; proto se vás zde uvedená
omezení nemusí týkat. Tato záruka vám dává určitá zákonná práva, a můžete mít také jiná práva, která
jsou různá v jednotlivých zemích nebo státech.
Potřebujete-li záruční servis, vraťte prosím své hodinky společnosti Timex, jedné z jejích přidružených
společností nebo prodejci výrobků značky Timex, od kterého jste tyto hodinky koupili, spolu s
vyplněným originálem Kupónu na opravu hodinek; nebo, pouze v USA a Kanadě, vyplněným originálem
Kupónu na opravu hodinek nebo písemným prohlášením uvádějícím vaše jméno, adresu, telefonní číslo,
a rovněž datum a místo koupě hodinek. Pro pokrytí poštovních a manipulačních nákladů (nejedná se
o poplatek za opravu) prosím přiložte k hodinkám následující: v USA: šek nebo platební poukázku na
částku 8,00 USD; v Kanadě: šek nebo platební poukázku na částku 7,00 kanadských dolarů; a ve Velké
Británii: šek nebo platební poukázku na částku 3,50 liber. V ostatních zemích vám společnost Timex
bude účtovat poštovné a manipulační poplatek. NIKDY NEPOSÍLEJTE SPOLU S HODINKAMI SPECIÁLNÍ
NÁRAMEK NEBO JINÝ PŘEDMĚT, KTERÝ MÁ PRO VÁS OSOBNÍ HODNOTU.
V USA prosím zavolejte na číslo 1-800-448-4639 pro dodatečné informace o záruce. V Kanadě volejte na číslo
1-800-263-0981. V Brazílii volejte na číslo +55 (11) 5572 9733. V Mexiku volejte na číslo 01-800-01-060-00. Ve
Střední Americe, Karibiku, na Bermudách a na Bahamách volejte na číslo (501) 370-5775 (USA). V Asii volejte
na číslo 852-2815-0091. Ve Velké Británii volejte na číslo 44 020 8687 9620. V Portugalsku volejte na číslo
351 212 946 017. Ve Francii volejte na číslo 03 81 63 42 51 (10-12 hod. dopoledne). V Německu a
Rakousku: +43 662 88921 30. Na Středním Východě a v Africe volejte na číslo 971-4-310850. Ve všech
ostatních oblastech prosím požádejte o informace o záruce místního prodejce výrobků značky Timex
nebo distributora výrobků značky Timex. V Kanadě, v USA a v některých jiných oblastech vám mohou
prodejci výrobků značky Timex, zapojení do našeho programu, poskytnout zasílací obálku pro opravu
hodinek s předtištěnou adresou a uhrazeným poštovným pro snadnější zajištění servisu od výrobce.
©2013 Timex Group USA, Inc. TIMEX, INDIGLO a NIGHT-MODE jsou ochranné známky společnosti Timex
Group B.V. a jejích dceřiných společností.
TIMEX NEMZETKÖZI GARANCIA
Az ön TIMEX® órájára gyártási hibákra vonatkozóan a Timex Group USA, Inc. az eredeti vásárlás idejétől
számított EGY ÉVIG garanciát vállal. A Timex és leányvállalatai világszerte betartják ezt a nemzetközi
garanciát.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Timex lehetőség szerint új vagy teljesen helyreállított és megvizsgált
alkatrészeket használhat órája szervizeléséhez, vagy cserélheti azt azonos vagy hasonló modellre.
FONTOS — FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY JELEN GARANCIA NEM TERJED KI HIBÁKRA VAGY
KÁROKRA, AMENNYIBEN:
1) azok a garanciaidő után keletkeztek;
2) az órát eredetileg nem jóváhagyott Timex viszonteladótól vásárolták;
3) azok nem a Timex által végzett szerelés eredményeképpen keletkeztek;
4) azok baleset vagy hozzá nem értő illetve helytelen kezelés eredményei; és
5) az üveget vagy a kristályt, a szíjat vagy pántot, az óratokot, a kiegészítőket vagy az elemet
érintik. A Timex díjat szabhat ki bármely ilyen alkatrész cseréje esetén.
JELEN GARANCIA ÉS AZ ABBAN FOGLALT ORVOSLATOK KIZÁRNAK MINDENNEMŰ EGYÉB KIFEJEZETT
VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, BELEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGOT VAGY ADOTT CÉLNAK VALÓ
MEGFELELÉST. A TIMEX NEM FELEL KÖZVETETT, JÁRULÉKOS VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁROK ESETÉN.
Egyes országok és államok nem teszik lehetővé a vélelmezett garancia korlátozásait illetve a károkra
vonatkozó kivételeket vagy korlátozásokat, így előfordulhat, hogy ezek a korlátozások önre nem
érvényesek. Jelen garancia adott törvényes jogokat biztosít önnek, de emellett önt más jogok is
megillethetik, amelyek az egyes országok és államok között eltérőek lehetnek.
A garanciális szolgáltatáshoz kérjük, juttassa vissza óráját a Timexhez vagy annak valamely
leányvállalatához, vagy ahhoz a Timex kiskereskedőhöz, ahol az órát vásárolta, együtt a kitöltött eredeti
Órajavítási kuponnal, vagy az Amerikai Egyesült Államok és Kanada esetében az eredeti Órajavítási
kuponnal vagy egy írásos nyilatkozattal, amelyen olvasható az ön neve, címe, telefonszáma valamint a
vásárlás helye és ideje. Kérjük, órájával együtt a következőket is juttassa el a postai és kezelési költségek
fedezésére (ez nem a javítás költsége): US$ 8.00 csekk vagy pénzesutalvány az Egyesült Államokban;
CAN$7.00 csekk vagy pénzesutalvány Kanadában; és UK£3.50 csekk vagy pénzesutalvány az Egyesült
Királyságban. A Timex díjat számít fel önnek a postai és kezelési költségekhez. A FELADOTT CSOMAG
SOHA NE TARTALMAZZON KÜLÖNLEGES ÓRASZÍJAT, ILLETVE SEMMILYEN MÁS SZEMÉLYES ÉRTÉKET.
Az Egyesült Államokban hívja az 1-800-448-4639 telefonszámot a garanciával kapcsolatos további
információkért. Kanadában hívja az 1-800-263-0981 telefonszámot. Brazíliában hívja az +55 (11)
5572 9733 telefonszámot. Mexikóban hívja a 01-800-01-060-00 telefonszámot. Közép-Amerikában,
a Karib-térségben, Bermudán és a Bahamákon hívja az (501) 370-5775 (U.S.) telefonszámot.
Ázsiában hívja a 852-2815-0091 telefonszámot. Az Egyesült Királyságban hívja a 44 020 8687 9620
telefonszámot. Portugáliában hívja a 351 212 946 017 telefonszámot. Franciaországban hívja a 03
81 63 42 51 telefonszámot (10 - 12 óra között). Németországban és Ausztriában hívja a +43 662
88921 30 telefonszámot. A Közel-Keleten és Afrikában hívja a 971-4-310850 telefonszámot. Egyéb
területek esetében hívja a helyi Timex kiskereskedőt vagy Timex forgalmazót a garanciával kapcsolatos
információkért. Kanadában, az Egyesült Államokban és egyes más helyszíneken a résztvevő Timex
kiskereskedőktől kaphat készpénzzel bérmentesített, előre címzett Órajavítási postai borítékot, amelyet
szervizigényéhez felhasználhat.
©2013 Timex Group USA, Inc. A TIMEX, az INDIGLO és a NIGHT-MODE a Timex Group B.V. és
leányvállalatai bejegyzett védjegyei.
TIMEX - GWARANCJA MIĘDZYNARODOWA
Na zakupiony przez Państwa zegarek TIMEX® firma Timex Group USA, Inc. udziela gwarancji obejmującej
wady produkcyjne na okres JEDNEGO ROKU od daty zakupu przez oryginalnego nabywcę. Timex i firmy
stowarzyszone na całym świecie uznają tę Międzynarodową gwarancję.
Firma Timex może, według własnego uznania, dokonać naprawy zegarka poprzez zainstalowanie
nowych lub poddanych dokładnej regeneracji i inspekcji części, lub wymiany produktu na identyczny
lub podobny model. WAŻNE – INFORMUJEMY, ŻE NINIEJSZA GWARANCJA NIE OBEJMUJE WAD LUB
USZKODZEŃ ZEGARKA W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH:
1) po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego;
2) jeżeli zakupu zegarka nie dokonano w autoryzowanym punkcie sprzedaży Timex;
3) uszkodzeń powstałych w wyniku napraw, które nie były wykonane przez firmę Timex;
4) będących skutkiem wypadków, ingerencji lub niewłaściwego użytkowania; oraz
5) szkiełka lub kryształu, paska lub bransoletki, koperty, elementów mocujących oraz baterii. Firma
Timex może obciążyć nabywcę kosztami wymiany dowolnej z wyżej wymienionych części.
NINIEJSZA GWARANCJA I WYMIENIONE W NIEJ ŚRODKI WYRÓWNUJĄCE SZKODĘ MAJĄ CHARAKTER
WYŁĄCZNY I ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM
WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB OKREŚLONEGO CELU.
FIRMA TIMEX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE
LUB WTÓRNE SZKODY. Ponieważ w niektórych krajach lub stanach nie dopuszcza się ograniczeń
dotyczących gwarancji dorozumianych oraz nie dopuszcza się wyjątków lub ograniczeń dotyczących
szkód, w przypadku niektórych nabywców powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania. Na
mocy niniejszej gwarancji nabywca posiada określone uprawnienia; może on również posiadać inne
uprawnienia, które zależą od kraju lub stanu zamieszkania.
W celu uzyskania usług wykonanych w ramach gwarancji, prosimy o zwrot zegarka do firmy Timex,
jednej z firm stowarzyszonych lub sprzedawcy produktów Timex, u którego dokonano zakupu zegarka,
wraz wypełnionym oryginalnym kuponem naprawy zegarka lub, tylko na terenie Stanów Zjednoczonych
i Kanady, wypełnionego oryginalnego kuponu naprawy zegarka lub pisemnego oświadczenia
zawierającego imię i nazwisko nabywcy, adres, numer telefonu oraz datę i miejsce nabycia produktu.
W celu pokrycia kosztów manipulacyjnych i transportowych (nie jest to opłata za naprawę) prosimy
o załączenie: na terenie Stanów Zjednoczonych czeku lub przekazu pieniężnego na kwotę 8 USD; na
terenie Kanady czeku lub przekazu pieniężnego na kwotę 7 CAD; na terenie Zjednoczonego Królestwa
czeku lub przekazu pieniężnego na kwotę UK£3,50. W innych krajach firma Timex wystawi rachunek
za koszty transportowe i manipulacyjne. NIGDY NIE NALEŻY WYSYŁAĆ ZEGARKA Z ZAMOCOWANYM
PASKIEM O SZCZEGÓLNEJ WARTOŚCI ANI ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW O WARTOŚCI OSOBISTEJ.
Więcej informacji na temat gwarancji można uzyskać na terenie Stanów Zjednoczonych pod numerem
1-800-448-4639. Na terenie Kanady pod numerem 1-800-263-0981. Na terenie Brazylii pod numerem
+55 (11) 5572 9733. Na terenie Meksyku pod numerem 01-800-01-060-00. Na terenie Ameryki
Środkowej, Karaibów, Bermud i Bahama pod numerem (501) 370-5775 (Stany Zjednoczone). Na terenie
Azji pod numerem 1852-2815-0091. Na terenie Zjednoczonego Królestwa pod numerem 44 020 8687
9620. Na terenie Portugalii pod numerem 351 212 946 017. Na terenie Francji pod numerem 03 81 63
42 51 (10:00 - 12:00). Na terenie Niemiec/Austrii pod numerem: +43 662 88921 30. W krajach Bliskiego
Wschodu i Afryki pod numerem 971-4-310850. Na innych obszarach, w sprawie informacji dotyczących
gwarancji prosimy skontaktować się z lokalnym punktem sprzedaży Timex lub dostawcą produktów
Timex. Na terenie Kanady i Stanów Zjednoczonych oraz na niektórych innych obszarach, niektórzy
dostawcy produktów Timex mogą dostarczyć nabywcy wstępnie zaadresowaną i opłaconą Wysyłkową
Kartę Naprawy Zegarka, ułatwiającą korzystanie z usług fabrycznych.
©2013 Timex Group USA, Inc. TIMEX, INDIGLO i NIGHT-MODE są znakami handlowymi firmy Timex Group
B.V. oraz jej firm zależnych.
PİL
Timex, pilin bir bayi veya kuyumcu tarafından değiștirilmesini önemle
önerir. Varsa, pili değiștirirken sıfırlama düğmesine basın. Pilin türü saat
gövdesinin arkasında belirtilmiștir. Pil ömrünün tahminleri, kullanımla ilgili bazı
varsayımlara dayanır; pil ömrü gerçek kullanıma göre değișebilir.
PİLİ ATEȘE ATMAYIN. TEKRAR ȘARJ ETMEYİN. AÇIKTAKİ PİLLERİ
ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUN.
SÜRGÜLÜ KADRAN BEZEL İȘLEVİ
Üst bileziğin sürgülü kadran ișlevi, dıș bilezik döndürülerek çalıștırılır. İç bilezik
hareket etmez. Dıș bilezik daima “mesafe” veya “hız” ya da zamanla değișen
herhangi bir veri ile ilgilidir. İç bilezik sadece zaman birimini not eder.
Dıș Bilezik
Dıș bilezikte “10” rakamı, 0.1 1.0, 10
veya 100 gibi 10’un faktörlerini veya
çarpanlarını temsil eder.
DIŞ BİLEZİK
İÇ BİLEZİK
İç Bilezik
İç bilezikte “MPH” (mil/saat) “hız
endeksini” temsil eder. Bu endeks,
herhangi bir verinin saat bazındaki hızını
hesaplamak için kullanılır. İç bilezikte
“STAT” (nizami mil) ve “NAUT” (deniz mili), mesafe birimlerini dönüștürmek
içindir.
Aşağıdaki örnekler sürgülü kadranın kullanımı için kılavuz olarak kullanılabilir.
HIZ HESAPLAMA:
15 dakika içinde 10 deniz mili mesafe almak için gerekli olan hız nedir?
Bilinen Faktörler: Mesafe: 10 deniz mili, Süre: 15 dakika
• Dıș bilezikteki “10” okunu iç bilezikteki “15” ile hizalayın.
• Gereken hız, iç bilezikteki “MPH” ișaretinin hemen üstündedir.
Cevap: Saatte 40 deniz mili
SÜRE HESAPLAMA:
Saatte 40 mil hızla 10 deniz mili yol almak ne kadar sürer?
Bilinen Faktörler: Hız: 40 mil/saat, Mesafe: 10 deniz mili
• Dıș bilezikteki “40” rakamını iç bilezikteki “MPH” ișareti ile hizalayın.
• Gereken süre, dıș bilezikteki “10” okunun hemen altında iç bilezikte olup,
“15”tir.
Cevap: 15 dakika
MESAFE HESAPLAMA:
Saatte 40 mil hızla 15 dakika içinde ne kadar mesafe alınır?
Bilinen Faktörler: Hız: 40 nautical miles per hour Time: 15 dakika
• Dıș bilezikteki “40” rakamını iç bilezikteki “MPH” ișaretinin tam üstüne
hizalayın.
• Katedilen mesafe, iç bilezikteki “15” ișaretinin üstündedir. Dıș bilezikte karșılık
gelen numara “10”dur.
Cevap: Katedilen mesafe 10 deniz milidir.
BİRİM DÖNÜȘTÜRME:
Mesafeyi Deniz milinden nizami mile ve kilometreye çevirmek için
Bilinen Faktör: Dönüştürülecek mesafe 10 deniz mili
• Dıș bilezikteki “10” okunu rakamını iç bilezikteki “NAUT” üstüne hizalayın.
Nizami mile dönüșüm (11.5) iç bilezikteki “STAT” ișaretinin üstünde,
kilometreye dönüșüm (18.5) ise iç bilezikteki “MPH” ișaretinin üstündedir.
GARANȚIA INTERNAȚIONALĂ TIMEX
Ceasul dumneavoastrã TIMEX® este garantat contra defectelor de fabricație de cãtre Timex Group USA,
Inc. pentru o perioadã de un an de la data cumpãrãrii originare. Timex și filialele din toată lumea vor
onora această GARANȚIE INTERNAȚIONALĂ.
Vã rugãm sã rețineți cã Timex poate, la latidudinea proprie, sã repare ceasul dumneavoastrã prin
instalarea de componente noi sau temeinic recondiționate și controlate sau sã-l înlocuiascã cu un model
identic sau similar. IMPORTANT – REȚINEȚI CĂ ACEASTĂ GARANȚIE NU ACOPERĂ DEFECTELE SAU
STRICĂCIUNILE CEASULUI DUMNEAVOASTRĂ ÎN URMĂTOARELE SITUAȚII :
1) după expirarea termenului de garanție;
2) dacă inițial ceasul n-a fost cumpărat de la un distribuitor autorizat Timex;
3) dacă serviciul de reparație n-a fost efectuat de Timex;
4) în caz de accident, abuz sau încercare de modificare neautorizată; și
5) lentilă sau cristal, curea sau bandă, cutie, anexe sau baterii. Pentru înlocuirea oricăreia din aceste
componente Timex poate să vă ceară plată.
PREZENTA GARANȚIE ȘI REMEDIILE PE CARE LE OFERĂ SUNT EXCLUSIVE ȘI ÎNLOCUIESC TOATE CELELALTE
GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE SAU
ADECVARE PENTRU UN SCOP SPECIFIC. TIMEX NU ESTE RĂSPUNZĂTOR PENTRU NICIO DAUNĂ SPECIALĂ,
INCIDENTALĂ SAU CONSECVENȚIALĂ. Unele țări și state nu admit limitări ale garanțiilor implicite și nu
admit excluderi sau limitări ale daunelor, în care caz e posibil ca aceste limitări să nu fie aplicabile pentru
dumneavoastră. Această garanție vă conferă drepturi juridice specifice; e posibil să mai aveți și alte
drepturi care variază de la țară la țară și de la stat la stat.
Ca să obțineți serviciul de garanție vă rugăm să înapoiați ceasul dumneavoastră la Timex sau una din
filialele vânzătorului de Timex de la care ați cumpărat ceasul, împreună cu originalul Cuponului de
reparaţii al ceasului completat sau, doar în SUA și Canada, originalul Cuponului de reparaţii al ceasului
completat sau o declarație scrisă identificând numele dumneavoastră, adresa, numărul de telefon
și data și locul cumpărării. Vă rugăm să includeți odată cu ceasul următoarea sumă care să acopere
cheltuielile poștale și de manipulare (și care nu reprezintă plată pentru reparații): în SUA un cec sau
mandat poștal de 8 USD; în Canada un cec sau mandat poștal de 7 CAN; în Anglia un cec sau mandat
poștal de 3,50 GBP. În alte țări Timex vă va trimite nota de plată pentru serviciul poștal și de manipulare.
NU INCLUDEȚI NICIODATĂ ÎN PACHET VREO CUREA DE CEAS SPECIALĂ SAU ORICE ALT ARTICOL DE
VALOARE PERSONALĂ.
În SUA vă rugăm să sunați la 1-800-448-4639 pentru informații suplimentare de garanție. În Canada
sunați la 1-800-263-0981. În Brazilia sunați la +55 (11) 5572 9733. În Mexic sunați la 01-800-01-06000. În America Centrală, Caraibe, Bermuda și Bahamas, sunați la (501) 370-5775 (SUA) În Asia sunați
la 852-2815-0091. În Marea Britanie sunați la 44 020 8687 9620. În Portugalia, sunaţi la 351 212 946
017. În Franța, sunați la 03 81 63 42 51 (10 - 12). În Germania/Austria: +43 662 88921 30. În Orientul
Mijlociu și Africa, sunați la 971-4-310850. În alte zone vă rugăm să contactați vănzătorul Timex local sau
distribuitorul Timex local pentru informații legate de garanție. În Canada, Statele Unite ale Americii și în
alte locaţii, agenți autorizați Timex vă pot oferi plicuri speciale, prefrancate, pentru a vă facilita accesul
la serviciile producătorului.
©2013 Timex Group USA, Inc. TIMEX, INDIGLO și NIGHT-MODE sunt mărci comerciale ale grupului Timex
Group B.V. și subsidiarilor lui.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ НА ЧАСЫ TIMEX
Фирма Timex Group USA, Inc. гарантирует отсутствие в ваших часах TIMEX® каких-либо
производственных дефектов на период до ОДНОГО ГОДА со дня первоначальной покупки. Фирма
Timex и ее международные филиалы признают настоящую международную гарантию.
Пожалуйста, учтите, что фирма Timex может, на свое усмотрение, отремонтировать ваши часы с
использованием новых или полностью отремонтированных и прошедших инспекцию компонентов
или заменить изделием той же или аналогичной модели. ВНИМАНИЕ: ПОЖАЛУЙСТА, ИМЕЙТЕ В
ВИДУ, ЧТО НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ДЕФЕКТЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ
ВАШИХ ЧАСОВ ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ:
1) по истечении срока гарантии;
2) если часы не были куплены первоначально у официального распространителя продукции
фирмы Timex;
3) если повреждения явились результатом ремонта или обслуживания, не произведенного
фирмой Timex;
4) если повреждения явились результатом аварии, вскрытия часов или других
недозволенных действий; кроме того,
5) гарантия не распространяется на стекло, ремешок или браслет, футляр от часов, прочие
принадлежности и батарейку. Замена этих частей может быть произведена фирмой Timex
за дополнительную плату.
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ И ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЕЮ МЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ И
ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОГОЛИБО КОНКРЕТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. КОМПАНИЯ TIMEX НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
КАКИЕ-ЛИБО ОСОБЫЕ, ПОБОЧНЫЕ ИЛИ ВТОРИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ. Некоторые страны и штаты
не допускают ограничений в отношении подразумеваемых гарантий и не допускают исключений
или ограничений в отношении повреждений. В таком случае на Вас не будут распространяться
эти ограничения. Настоящая гарантия предоставляет Вам конкретные юридические права, но Вы
можете иметь также и другие права, варьируемые в зависимости от конкретной страны или штата.
Для получения гарантийного обслуживания, пожалуйста, верните Ваши часы в фирму Timex,
в одно из ее отделений или официальному распространителю ее продукции, у которого часы
были куплены. Пожалуйста, приложите заполненный оригинал гарантийного талона на ремонт
часов, а в США и Канаде - заполненный оригинал гарантийного талона на ремонт часов или
сопроводительное письмо с указанием Вашего имени, адреса, номера телефона, а также даты и
места покупки часов.
Пожалуйста, включите оплату почтовых расходов и затрат на упаковку (не включённых в
стоимость ремонта) в виде: чека или платёжного поручения на сумму 8.00 долларов США
на территории США; чека или платёжного поручения на сумму 7.00 канадских долларов на
территории Канады; чека или платёжного поручения на сумму 2.50 английских фунтов стерлингов
на территории Великобритании. В других странах фирма Timex представит Вам счёт за почтовые
расходы и затраты на упаковку. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПРИЛАГАЙТЕ К ВАШЕЙ
ПОСЫЛКЕ БРАСЛЕТ ОТ ЧАСОВ ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДМЕТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ВАС ЛИЧНУЮ
ЦЕННОСТЬ.
Для получения дополнительной информации о гарантии, пожалуйста, звоните по телефону
1-800-448-4639 на территории США. Телефон для Канады: 1-800-263-0981. В Бразилии звоните по
телефону: +55 (11) 5572 9733. В Мексике звоните по телефону: 01-800-01-060-00. В Центральной
Америке, Карибских странах, на Бермуде и Багамах звоните по телефону: (501) 370-5775 (США).
В Азии звоните по телефону: 852-2815-0091. В Великобритании звоните по телефону: 44 020
8687 9620. В Португалии звоните по телефону: 351 212 946 017. Во Франции звоните по телефону
03 81 63 42 51 (c 10:00 до12:00). В Германии/Австрии звоните по телефону: +43 662 889 2130. На
Ближнем Востоке и в Африке звоните по телефону: 971-4-310850. Для получения дополнительной
информации о гарантии в других регионах, пожалуйста, свяжитесь с местным представителем
или дистрибьютором фирмы Timex. В Канаде, США и в некоторых других регионах некоторые
дистрибьюторы фирмы Timex могут предоставить Вам предоплаченные специальные почтовые
упаковки для отправки часов в ремонт с уже напечатанным адресом получателя. Это облегчит для
Вас процесс получения фабричного обслуживания.
©2013 Timex Group USA, Inc. TIMEX, INDIGLO и NIGHT-MODE являются зарегистрированными
торговыми марками компании Timex Group B.V. и ее филиалов.
TIMEX INTERNATIONAL GARANTİSİ
TIMEX® saatiniz üretim kusurlarına karșı Timex Group USA Inc. șirketi tarafından, ilk satın alınma
tarihinden bașlayarak BİR YIL süreyle garantilidir. Timex ve dünya genelindeki iștirakleri bu Uluslararası
Garantiyi sağlayacaktır.
Lütfen dikkat: Timex, seçme hakkı kendisine ait olmak üzere saatinizi yeni veya fabrikada yenilenmiș
ve denetlenmiș parçalar monte ederek tamir edebilir ya da aynı veya benzer bir modelle değiștirebilir.
ÖNEMLİ — BU GARANTİ, SAATİNİZİN AȘAĞIDA BELİRTİLEN PARÇALARINI VEYA AȘAĞIDAKİ
DURUMLARDA MARUZ KALDIĞI KUSUR YA DA HASARLARI KAPSAMAZ:
1) Garanti dönemi sona erdikten sonra olușan hasar ve kusurlar;
2) Bașlangıçta saat, yetkili bir Timex bayiinden satın alınmadıysa;
3) Tamir servisleri Timex tarafından yapılmadıysa;
4) Kaza, tahrifat veya kötü kullanım sonucunda olușan hasar ya da kusurlar; ve
5) Cam veya kristal, kordon veya kayıș, saat gövdesi, ekler veya pil. Timex, bu parçaların herhangi
birini değiștirme ücretini sizden alabilir.
BU BELGENİN İÇERDİĞİ GARANTİ VE TAZMİN/TELAFİLER MÜNHASIR OLUP, HER TÜRLÜ ZIMNİ
SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM DİĞER
AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLERİN YERİNE GEÇER. TIMEX, HİÇBİR ÖZEL, RASTLANTISAL VEYA DOLAYLI
HASARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. Bazı ülkeler zımni garantiler üzerindeki kısıtlamaların yanı sıra zararlara
ilișkin istisnalara ve sınırlamalara da izin vermediğinden bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Bu
garanti size belirli yasal haklar verir ve bunların yanı sıra ülkeden ülkeye değișebilecek diğer haklarınız
da olabilir.
Garanti servisi almak için lütfen, doldurulmuș Saat Onarım Kuponu (Watch Repair Coupon) (ya da
sadece ABD ve Kanada için, doldurulmuș Saat Onarım Kuponu veya adınızı, soyadınızı, adresinizi, telefon
numaranızı ve satın alma tarihi ve yerini belirten bir yazı) ile birlikte saatinizi Timex’e, iștiraklerinden
birine veya saatin satın alındığı Timex bayiine gönderin. Saatinizle birlikte, posta ve muamele ücretlerini
(onarım bedeli değildir) karșılamak üzere lütfen șunları gönderin: ABD’de 8.00 Amerikan doları tutarında
bir çek veya posta havalesi; Kanada’da 7.00 Kanada doları tutarında bir çek veya posta havalesi; ve
İngiltere’de 3.50 sterlin tutarında bir çek veya posta havalesi. Diğer ülkelerde Timex posta ve muamele
bedellerini sizden alacaktır. GÖNDERİNİZE ASLA ÖZEL BİR SAAT KORDONUNU VEYA KİȘİSEL DEĞERİ OLAN
DİĞER HERHANGİ BİR EȘYAYI DAHİL ETMEYİN.
ABD’de ek garanti bilgileri için lütfen 1-800-448-4639’u arayın. Kanada’da 1-800-263-0981’i arayın.
Brezilya’da +55 (11) 5572 9733’ü arayın. Meksika’da 01-800-01-060-00’ı arayın. Orta Amerika’da,
Karayipler’de, Bermuda’da ve Bahamalar’da (501) 370-5775’i arayın (ABD numarasıdır). Asya’da 852-28150091’i arayın. İngiltere’de 44 020 8687 9620’yi arayın. Portekiz’de 351 212 946 017’yi arayın. Fransa’da 03
81 63 42 51’i arayın (10.00 - 12.00 arasında). Almanya/Avusturya’da +43 662 88921 30’u arayın. Orta Doğu
ve Afrika’da 971-4-310850’yi arayın. Tüm diğer bölgelerde garanti bilgisi için lütfen yerel Timex bayiniz
veya Timex dağıtıcınız ile temas kurun. Kanada, ABD ve belirli diğer ülkelerde, katılımcı Timex bayileri
fabrika servisi almanıza kolaylık sağlamak üzere size posta ücreti ödenmiș, üzerinde doğru adres yazılı
bir Saat Onarım Zarfı verebilir.
©2013 Timex Group USA, Inc. TIMEX, INDIGLO ve NIGHT-MODE, Timex Group B.V. ve bağlı șirketlerinin
ticari markalarıdır.