Download USB Mouse VGP-UMS32

Transcript
USB Mouse
VGP-UMS32
Operating Instructions/Mode d’emploi/
Bedienungsanleitung/Gebruiksaanwijzing/
Istruzioni per l’uso/Manual de instrucciones/
Manual de instruções/Οδηγίες λειτουργίας/
Käyttöohjeet/Bruksanvisning/
Brugervejledning/Bruksanvisning
4-411-237-33(1)
English
© 2011 Sony Corporation Printed in China
Product name: USB mouse
WARNING
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the unit to rain
or moisture.
To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to
qualified personnel only.
Owner’s Record
The model number and the serial number are located on the bottom of the mouse. Record the
serial number in the space provided below. Refer to this number whenever you call your Sony
dealer regarding this product.
Model No. VGP-UMS32
Serial No. ____________________
Safety information
Do not look directly into the lens. The laser light may cause eye injury.
In the following circumstances, set the power to off and have it checked by qualified personnel
before continuing its use.
– Water or a foreign object has entered the mouse.
– Smoke is coming out of the mouse.
– There is an unusual noise or smell.
– The mouse is dropped or the exterior of the mouse has broken.
Do not place the mouse in a location subject to:
– On an unstable surface
– In very humid areas or where there is no ventilation
– Excessive dust
– Direct sunlight or extreme heat
– Mechanical vibration or shock
– Greasy fumes
If the mouse is brought directly from a cold to a warm location or is placed in a very damp
room, moisture may condense on the inside of the mouse. If this occurs, the mouse may not
work properly.
This product complies with the following European Directive:
2004/108/EC (EMC Directive).
Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the
European Union and other European countries with separate collection
systems)
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall
not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for the environment and human health,
which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this
product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For
more detailed information about recycling of this product, please contact your
local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the
product.
Manufacturer: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
For EU product compliance: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany.
Before Use
The USB mouse is designed for use with personal computers with Microsoft Windows 8,
Windows 7, Windows Vista, or Windows XP (SP2 and after) preinstalled operating
systems and equipped with a USB port.
Using the USB mouse
Connect the mouse to the USB port (
you use it.
) of your personal computer when
The mouse pointer does not move smoothly across the screen
 An optical mouse senses mouse movement by using the optical sensor to detect the
shadows caused by the red light on the bottom of the mouse. The optical mouse may
not operate correctly on the following surfaces:
– Transparent surfaces (such as glass)
– Surfaces that reflect light (such as highly polished vinyls or mirrors)
– Surfaces with a repetitive pattern, such as screening (like that used for printing
photos in magazines and newspapers)
– Surfaces that are striped or have another distinct, high contrast pattern
 If the mouse pointer does not move smoothly across the screen, make sure you are not
using the mouse on one of the above mentioned surfaces.
When I start the computer, an error message appears saying that the mouse is
not connected.
 Select the option so that the message is not displayed in future and click the “OK”
button.
Trademarks and notice
VAIO is a trademark of Sony Corporation.
Microsoft, Windows, and Windows Vista are registered trademarks or trademarks of
Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
In this manual, Microsoft® Windows® XP Home Edition and Microsoft® Windows® XP
Professional are referred to as Windows XP.
In this manual, Microsoft® Windows Vista® Home Basic, Microsoft® Windows Vista®
Home Premium, Microsoft® Windows Vista® Business, and Microsoft® Windows Vista®
Ultimate are referred to as Windows Vista.
In this manual, Microsoft® Windows® 7 Ultimate, Microsoft® Windows® 7 Professional,
Microsoft® Windows® 7 Home Premium, Microsoft® Windows® 7 Home Basic, and
Microsoft® Windows® 7 Starter are referred to as Windows 7.
In this manual, Microsoft® Windows® 8 and Microsoft® Windows® 8 Pro are
referred to as Windows 8.
All other names of systems, products, and services are trademarks of their respective
owners. In this manual, the or marks are not specified.
™ ®
Français
Dénomination du produit : Souris USB
AVERTISSEMENT
Pour réduire les risques d’incendie ou d’électrocution, n’exposez pas cet
appareil à la pluie ou l’humidité.
Pour éviter tout risque d’électrocution, n’ouvrez pas le boîtier. Ne
confiez les réparations qu’à un technicien qualifié.
Archives du propriétaire
Les numéros de modèle et de série sont situés sous la souris. Indiquez le numéro de série dans
l’espace prévu à cet effet ci-dessous. Vous devrez vous y référer lors d’un appel à votre revendeur
Sony au sujet de ce produit.
N° de modèle VGP-UMS32
N° de série ________________
Informations de sécurité
Ne regardez pas directement dans la lentille. La lumière laser pourrait causer des lésions
oculaires.
Dans les cas suivants, mettez-la hors tension et faites-la vérifier par un personnel qualifié
avant de continuer à l’utiliser.
– De l’eau ou un corps étranger a pénétré dans la souris.
– De la fumée s’échappe de la souris.
– Vous remarquez une odeur ou un bruit inhabituel.
– La souris est tombée ou son boîtier externe est cassé.
Ne placez pas la souris dans un endroit :
– dont la surface est instable ;
– tel que les zones très humides ou mal ventilées ;
– soumis à une poussière excessive ;
– soumis à la lumière directe du soleil ou à une chaleur extrême ;
– soumis à des chocs ou des vibrations mécaniques ;
– soumis à des fumées grasses.
Si la souris est transportée directement d’un endroit froid à un endroit chaud ou si elle est
installée dans une pièce très humide, de la condensation peut se former à l’intérieur de la
souris. Si cela se produit, la souris peut ne pas fonctionner correctement.
Ce produit est conforme à la directive européenne suivante :
2004/108/CE (Directive CEM)
Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie
(Applicable dans les pays de l’Union Européenne et aux autres pays
européens disposant de systèmes de collecte sélective)
Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit
ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de
collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
En vous assurant que ce produit sont mis au rebut de façon appropriée, vous
participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur
mauvais traitement pourrait provoquer sur l’environnement et sur la santé
humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des
ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du
recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le
point de vente où vous avez acheté le produit.
Fabricant : Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Pour toute question relative à la conformité des produits dans l’UE : Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne.
Avant l’utilisation
Confirm that the pointer displayed on your screen moves according to movement of the
mouse.
La souris USB est conçue pour être utilisée avec des ordinateurs personnels équipés des
systèmes d’exploitation pré-installés Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows Vista ou
Windows XP (SP2 et postérieure) et d’un port USB.
) on your computer
Utilisation de la souris USB
Connectez la souris au port USB (
vous l’utilisez.
) de votre ordinateur personnel lorsque
Lorsque vous branchez la souris à votre ordinateur, le pilote Windows standard est installé
automatiquement.
Vérifiez que le pointeur affiché à l’écran se déplace en suivant les mouvements de la souris.
Vers le port USB (
) de votre ordinateur
Wheel button
Left button
Use this button to display shortcut menus that allow you to access various commands
and settings, such as copying documents, pictures, etc.
Clean the mouse with a soft, dry cloth or a soft cloth lightly moistened with a mild
detergent solution. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder, or solvent such
as alcohol or benzine.
Specifications
System
Sensor resolution
Interface
Length of connector cable
Operating temperature
Operating humidity
Storage temperature
Storage humidity
Dimensions
Weight
Accessories
Optical sensor (without ball)
350 dot/cm (1,000 dpi)
USB
Approx. 80 cm
5 °C to 35 °C (temperature gradient less than 10 °C/
hour)
20% to 80% (not condensed), provided that humidity is
less than 65% at 35 °C (hygrometer reading of less than
29 °C)
–20 °C to +60 °C (temperature gradient less than 10 °C/
hour)
10% to 90% (not condensed), provided that humidity is
less than 20% at 60 °C (hygrometer reading of less than
35 °C)
Approx. 53.6 × 32.1 × 99.8 mm (w × h × d)
Approx. 75 g/Approx. 60 g (mouse only, not included the
USB cable)
Operating Instructions (this document)
Design and specifications are subject to change without notice.
Troubleshooting
If you experience any of the following difficulties while using the USB mouse, use this
troubleshooting guide to solve the problem. If a problem persists, consult your nearest
Sony dealer.
The USB mouse does not work
 The USB mouse may not be connected correctly. Close all programs, then reconnect it
to your computer.
 Use a supported operating system.
 When the computer is processing in Windows or other software, mouse movement
may be interrupted. Wait until processing has completed.
 Refer to the manuals provided with your computer for a possible remedy.
The mouse does not move smoothly after returning from a power-saving mode
 Disconnect the mouse from the USB connector, and then reconnect it after a few
seconds.
La souris USB ne fonctionne pas
 La souris USB n’est peut-être pas branchée correctement. Fermez tous les programmes,
puis rebranchez-la sur votre ordinateur.
 Utilisez un système d’exploitation compatible.
 Il est possible que le mouvement de la souris s’interrompe lorsque l’ordinateur effectue
un traitement dans Windows ou dans un autre logiciel. Attendez que le traitement soit
terminé.
 Pour rechercher une solution éventuelle, reportez-vous aux manuels qui accompagnent
votre ordinateur.
Le déplacement de la souris n’est pas fluide après avoir quitté le mode
d’économie d’énergie.
 Débranchez la souris du connecteur USB, puis rebranchez-la quelques secondes plus
tard.
Le déplacement du curseur à l’écran n’est pas fluide
 Une souris optique détecte les mouvements de la souris au moyen du capteur optique
de détection des ombres causées par la lumière rouge sous la souris. La souris optique
risque de mal fonctionner sur les surfaces suivantes :
– surfaces transparentes (telles que du verre),
– surfaces réfléchissant la lumière (telles que des surfaces en vinyle très polies ou des
miroirs),
– surfaces à motifs répétitifs, tels que les trames (comme celles utilisées pour
l’impression de photos dans les magazines et les journaux),
– surfaces rayées ou présentant un motif distinct, à contraste élevé.
 Si le déplacement du pointeur de la souris à l’écran n’est pas fluide, assurez-vous que
vous n’utilisez pas la souris sur l’une des surfaces mentionnées précédemment.
Lorsque je démarre l’ordinateur, un message d’erreur indique que la souris n’est
pas connectée.
 Sélectionnez l’option pour que le message ne réapparaisse plus et cliquez sur « OK ».
VAIO est une marque de Sony Corporation.
Microsoft, Windows et Windows Vista sont soit des marques déposées, soit des marques
commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays.
Microsoft® Windows® XP Edition Familiale et Microsoft® Windows® XP Professionnel
sont désignés par Windows XP dans le présent manuel.
Dans ce manuel, Microsoft® Windows Vista® Edition Familiale Basique, Microsoft®
Windows Vista® Edition Familiale Premium, Microsoft® Windows Vista® Professionnel et
Microsoft® Windows Vista® Edition Intégrale sont désignés sous le nom de Windows
Vista.
Dans ce manuel, Microsoft® Windows® 7 Edition Intégrale, Microsoft® Windows® 7
Professionnel, Microsoft® Windows® 7 Edition Familiale Premium, Microsoft®
Windows® 7 Edition Familiale Basique et Microsoft® Windows® 7 Starter sont désignés par
Windows 7.
Dans ce manuel, Microsoft® Windows® 8 et Microsoft® Windows® 8 Pro sont désignés par
Windows 8.
Les autres noms de système et de produit mentionnés dans le présent document sont
généralement des marques déposées ou des marques commerciales de leurs propriétaires
bien que les symboles et ne soient pas utilisés.
™ ®
Deutsch
Produktname: USB-Maus
ACHTUNG
Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu
verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger
Feuchtigkeit aus.
Um einen Stromschlag zu vermeiden, sollten Sie das Gehäuse nicht
öffnen. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem
Fachpersonal.
Modell- und Seriennummer
Die Modell- und die Seriennummer befinden sich an der Unterseite der Maus. Bitte notieren Sie
die Seriennummer an der dafür vorgesehenen Stelle unten. Diese Nummer benötigen Sie, wenn
Sie sich wegen dieses Produkts an Ihren Sony-Händler wenden.
Modellnr. VGP-UMS32
Seriennr. ________________
Sicherheitsinformationen
Schauen Sie nicht direkt in die Linse. Das Laserlicht kann Augenverletzungen verursachen.
Schalten Sie die Maus unter den folgenden Umständen aus und lassen Sie sie von
qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie sie wieder benutzen.
– Wenn Wasser oder ein Fremdkörper in die Maus gelangt sind
– Wenn Rauch aus der Maus dringt
– Wenn ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche auftreten
– Wenn die Maus heruntergefallen ist oder das Außengehäuse der Maus gebrochen ist
Verwenden Sie die Maus nicht an Orten, an denen sie den folgenden Bedingungen ausgesetzt
ist:
– Auf einer instabilen Oberfläche
– An einem sehr feuchten Ort oder an einem Ort ohne ausreichende Belüftung
– An einem Ort mit übermäßiger Staubentwicklung
– An einem Ort, der direktem Sonnenlicht oder großer Hitze ausgesetzt ist
– An einem Ort, der mechanischen Vibrationen oder Erschütterungen ausgesetzt ist
– An einem Ort, der fettigen Dämpfen ausgesetzt ist
Wird die Maus direkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht oder befindet sie sich
in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, kann sich in der Maus Feuchtigkeit
niederschlagen. In diesem Fall funktioniert die Maus möglicherweise nicht mehr richtig.
Dieses Produkt entspricht der folgenden europäischen Richtlinie:
2004/108/EG (EMV-Richtlinie).
Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten
(anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen
europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese
Geräte)
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass
dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an
einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen
Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen
dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen
gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.
Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer
Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie
das Produkt gekauft haben.
Die USB-Maus kann mit PCs mit einem der vorinstallierten Betriebssysteme Microsoft
Windows 8, Windows 7, Windows Vista oder Windows XP (SP2 und höher) und einem USBAnschluss verwendet werden.
Right button
Cleaning the outside of the mouse
System
Sensorauflösung
Schnittstelle
Länge des Anschlusskabels
Betriebstemperatur
Vorbereitungen
Use this button to select documents, pictures, software, etc. This button is usually the
most used on the mouse.
An optical mouse senses mouse movement by using the optical sensor to detect the shadows
caused by the red light on the bottom of the mouse. The optical mouse may not operate
correctly on the following surfaces:
– Transparent surfaces (such as glass)
– Surfaces that reflect light (such as highly polished vinyls or mirrors)
– Surfaces with a repetitive pattern, such as screening (like that used for printing photos in
magazines and newspapers)
– Surfaces that are striped or have another distinct, high contrast pattern.
If the mouse pointer does not move smoothly across the screen, make sure you are not using
the mouse on one of the above mentioned surfaces.
The fluoropolymer used for the soles of the mouse (PTFE, or polytetrafluoroethylene) is
designed for low frictional resistance, but the mouse may slide differently depending on what
material your desk or mousepad is made of.
Si l’un des problèmes suivants survient pendant l’utilisation de la souris USB, reportezvous à ce guide de dépannage pour y remédier. Si un problème persiste, veuillez
demander l’aide de votre revendeur Sony le plus proche.
Hersteller: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan.
Für EU Produktkonformität: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Deutschland.
Use this button when scrolling a window, etc. Some operations may be easier to
perform with this button than the left button.
Notes
Technische Daten
Marques de commerce et avis
When you connect the mouse to your computer, the standard Windows driver is
automatically installed.
To the USB port (
Guide de dépannage
Bouton molette
Utilisez ce bouton pour faire défiler une fenêtre, par exemple. Certaines opérations
peuvent s’exécuter plus facilement avec ce bouton qu’avec le bouton gauche.
Bouton gauche
Utilisez ce bouton pour sélectionner des documents, des photos, des logiciels, etc. Il
s’agit du bouton de la souris qui est le plus souvent utilisé.
Bouton droit
Utilisez ce bouton pour afficher des menus contextuels qui vous permettent d’accéder
à divers paramètres et commandes, notamment la copie de documents, de photos, etc.
Arbeiten mit der USB-Maus
Schließen Sie die Maus an den USB-Anschluss (
an.
) am Personal Computer
Wenn Sie die Maus an den Compuer anschließen, wird automatisch der WindowsStandardtreiber installiert.
Vergewissern Sie sich, dass der Zeiger auf dem Bildschirm den Mausbewegungen folgt.
Remarques
Une souris optique détecte les mouvements de la souris au moyen du capteur optique de
détection des ombres causées par la lumière rouge sous la souris. La souris optique risque de
mal fonctionner sur les surfaces suivantes :
– surfaces transparentes (telles que du verre),
– surfaces réfléchissant la lumière (telles que des surfaces en vinyle très polies ou des miroirs),
– surfaces à motifs répétitifs, tels que les trames (comme celles utilisées pour l’impression de
photos dans les magazines et les journaux),
– surfaces rayées ou présentant un motif distinct, à contraste élevé.
Si le déplacement du pointeur de la souris à l’écran n’est pas fluide, assurez-vous que vous
n’utilisez pas la souris sur l’une des surfaces mentionnées précédemment.
Le fluoropolymère utilisé pour la semelle de la souris (PTFE ou polytétrafluoroéthylène) est
conçu pour offrir une faible résistance au frottement, toutefois, il est possible que la souris
glisse plus ou moins bien selon le matériau de votre bureau ou de votre tapis de souris.
an den USB-Anschluss (
) des Computers
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
Störungsbehebung
Sollten an Ihrer USB-Maus Störungen auftreten, versuchen Sie, diese anhand der
folgenden Checkliste zu beheben. Sollte eine Störung bestehen bleiben, wenden Sie sich
an Ihren Sony-Händler.
Die USB-Maus funktioniert nicht
 Die USB-Maus ist möglicherweise nicht korrekt angeschlossen. Schließen Sie alle
Programme und schließen Sie sie dann erneut an den Computer an.
 Verwenden Sie ein unterstütztes Betriebssystem.
 Wenn der Computer gerade Funktionen unter Windows oder einer anderen Software
durchführt, kann die Mausbewegung unterbrochen sein. Warten Sie, bis der Vorgang
abgeschlossen ist.
 Schlagen Sie in den Handbüchern im Lieferumfang Ihres Computers nach, um eine
mögliche Lösung für das Problem zu finden.
Nach dem Zurückschalten aus dem Energiesparmodus bewegt sich die Maus
nicht gleichmäßig
 Trennen Sie die Maus vom USB-Anschluss und schließen Sie sie nach einigen
Sekunden wieder an.
Der Mauszeiger bewegt sich ruckartig über den Bildschirm
 Eine optische Maus erkennt Mausbewegungen anhand eines optischen Sensors. Dieser
erkennt Schatten, die von dem roten Licht an der Unterseite der Maus erzeugt werden.
Die optische Maus funktioniert auf folgenden Oberflächen möglicherweise nicht
richtig:
– Durchsichtige Oberflächen (z. B. Glas)
– Oberflächen, die Licht reflektieren (z. B. hochpolierte Vinyle oder Spiegel)
– Oberflächen mit immer wiederkehrendem Muster wie z. B. einem Raster (ähnlich
wie bei gedruckten Fotos in Zeitschriften und Zeitungen)
– Gestreifte Oberflächen oder andere stark gemusterte Oberflächen mit hohem
Kontrast
 Wenn der Mauszeiger sich nicht gleichmäßig über den Bildschirm bewegt,
vergewissern Sie sich, dass Sie die Maus nicht auf einer der oben genannten
Oberflächen verwenden.
Beim Starten des Computers erscheint eine Fehlermeldung, die besagt, dass die
Maus nicht angeschlossen ist.
 Wählen Sie die Option, die die Anzeige der Meldung künftig unterdrückt, und klicken
Sie auf „OK“.
Hinweis zu Markenzeichen
VAIO ist ein Markenzeichen der Sony Corporation.
Microsoft, Windows und Windows Vista sind eingetragene Markenzeichen oder
Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
In dieser Anleitung werden Microsoft® Windows® XP Home Edition und Microsoft®
Windows® XP Professional als Windows XP bezeichnet.
In diesem Dokument werden Microsoft® Windows Vista® Home Basic, Microsoft®
Windows Vista® Home Premium, Microsoft® Windows Vista® Business und Microsoft®
Windows Vista® Ultimate als Windows Vista bezeichnet.
In dieser Anleitung werden Microsoft® Windows® 7 Ultimate, Microsoft® Windows® 7
Professional, Microsoft® Windows® 7 Home Premium, Microsoft® Windows® 7 Home
Basic und Microsoft® Windows® 7 Starter als Windows 7 bezeichnet.
In dieser Anleitung werden Microsoft® Windows® 8 und Microsoft® Windows® 8 Pro als
Windows 8 bezeichnet.
Andere in dieser Anleitung erwähnte System- und Produktnamen sind in der Regel
eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der jeweiligen Unternehmen, auch
wenn sie in dieser Anleitung nicht mit und gekennzeichnet sind.
™
Nederlands
®
Productnaam: USB-muis
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of
elektrocutie te verminderen.
Open de behuizing niet om elektrische schokken te voorkomen. Laat
onderhoudswerken uitsluitend uitvoeren door een deskundige.
Eigenaarsbewijs
Het model- en serienummer staan vermeld aan de onderkant van de muis. Noteer het
serienummer in de ruimte hieronder. Gebruik dit nummer als referentie als u uw Sonyhandelaar contacteert over dit product.
Modelnummer. VGP-UMS32
Serienr. ________________
Veiligheidsinformatie
Kijk niet rechtstreeks in de lens. Het licht van de laser kan uw ogen beschadigen.
Schakel onder de volgende omstandigheden het apparaat uit en laat het controleren door een
deskundige vooraleer u het opnieuw gebruikt.
– Er is water of een vreemd voorwerp binnengedrongen in de muis.
– Er komt rook uit de muis.
– U hoort een ongewoon geluid of neemt een vreemde geur waar.
– U hebt de muis laten vallen of de behuizing van de muis is gebarsten.
Plaats de muis niet op een van de volgende locaties:
– Op een instabiele ondergrond
– In een zeer vochtige omgeving of in een omgeving zonder ventilatie
– Op plaatsen met overmatige hoeveelheden stof
– In direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen
– Op plaatsen die worden blootgesteld aan mechanische trillingen of schokken
– Op plaatsen met vette dampen
Als de muis direct van een koude in een warme of een zeer vochtige ruimte wordt gebracht,
kan er condensvorming optreden aan de binnenkant van de muis. Als dit gebeurt, werkt de
muis mogelijk niet goed.
Dit product beantwoordt aan de volgende Europese Richtlijn:
2004/108/EEG (EMC-richtlijn).
Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van
toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met
gescheiden inzamelingssystemen)
Spécifications
Linke Taste
Mit dieser Taste können Sie in einem Fenster einen Bildlauf ausführen usw. Einige
Funktionen lassen sich mit dieser Taste leichter ausführen als mit der linken
Maustaste.
Als u de muis op uw computer aansluit, wordt het standaard stuurprogramma van
Windows geïnstalleerd.
Controleer of de aanwijzer op uw scherm de bewegingen volgt die u met de muis maakt.
Mit dieser Taste können Sie Dokumente, Bilder, Software usw. auswählen. Diese Taste
wird bei einer Maus in der Regel am häufigsten genutzt.
Mit dieser Taste können Sie Kontextmenüs aufrufen, über die Sie auf verschiedene
Befehle und Einstellungen zugreifen können, beispielsweise für die Kopierfunktion
für Dokumente, Bilder usw.
Op de USB-poort (
) van uw computer
Hinweise
Eine optische Maus erkennt Mausbewegungen anhand eines optischen Sensors. Dieser
erkennt Schatten, die von dem roten Licht an der Unterseite der Maus erzeugt werden. Die
optische Maus funktioniert auf folgenden Oberflächen möglicherweise nicht richtig:
– Durchsichtige Oberflächen (z. B. Glas)
– Oberflächen, die Licht reflektieren (z. B. hochpolierte Vinyle oder Spiegel)
– Oberflächen mit immer wiederkehrendem Muster wie z. B. einem Raster (ähnlich wie bei
gedruckten Fotos in Zeitschriften und Zeitungen)
– Gestreifte Oberflächen oder andere stark gemusterte Oberflächen mit hohem Kontrast.
Wenn der Mauszeiger sich nicht gleichmäßig über den Bildschirm bewegt, vergewissern Sie
sich, dass Sie die Maus nicht auf einer der oben genannten Oberflächen verwenden.
Das für die Unterseite der Maus verwendete Fluorpolymer (PTFE oder Polytetrafluorethylen)
weist einen geringen Reibungswiderstand auf, aber das Gleitverhalten der Maus ist je nach
dem Material des Schreibtisches oder der Mausunterlage möglicherweise unterschiedlich.
Reinigen des Gehäuses der Maus
Reinigen Sie die Maus mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem weichen Tuch, das
Sie leicht mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet haben. Verwenden Sie keine
Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin.
Systeem
Optische sensor (zonder bal)
Sensorresolutie
350 punten/cm (1.000 dpi)
Interface
USB
Lengte van verbindingskabel
ong. 80 cm
Toelaatbare temperatuur
5 °C tot 35 °C (temperatuurstijging/-daling minder dan
10 °C/uur)
Toelaatbare vochtigheid
20% tot 80% (niet condenserend), indien de vochtigheid
minder dan 65% bedraagt bij 35 °C (hygrometerwaarde
van minder dan 29 °C)
Opslagtemperatuur
–20 °C tot 60 °C (temperatuurstijging/-daling minder
dan 10 °C/uur)
Opslagvochtigheid
10% tot 90% (niet condenserend), indien de vochtigheid
minder dan 20% bedraagt bij 60 °C (hygrometerwaarde
van minder dan 35 °C)
Afmetingen
Ong. 53,6 (b) × 32,1 (h) × 99,8 (d) mm
Gewicht
Ong. 75 g/Ong. 60 g (alleen de muis, zonder de USB-kabel)
Accessoires
Gebruiksaanwijzing (dit document)
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.
Problemen oplossen
Als u een van de volgende moeilijkheden ervaart bij het gebruiken van de USB-muis, kunt
u het probleem oplossen met behulp van de onderstaande lijst. Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar als een probleem aanhoudt.
De USB-muis werkt niet
 De USB-muis is mogelijk niet juist aangesloten. Sluit alle programma's en sluit de muis
opnieuw op de computer aan.
 Gebruik een ondersteund besturingssysteem.
 Als de computer in Windows of andere software bewerkingen uitvoert, wordt de
muisbeweging mogelijk onderbroken. Wacht tot de bewerking klaar is.
 Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen bij uw pc voor een mogelijke oplossing.
Quando si collega il mouse al computer, il driver Windows standard viene installato
automaticamente.
Verificare che il puntatore visualizzato sullo schermo si muova in base al movimento del
mouse.
Alla porta USB (
) del computer
Pulsante sinistro
Utilizzare questo pulsante per selezionare documenti, immagini, software, ecc. Questo
pulsante è di solito il più utilizzato sul mouse.
Pulsante destro
Utilizzare questo pulsante per visualizzare menu di scelta rapida che consentono di
accedere a vari comandi e impostazioni, come copiare documenti, immagini, ecc.
Note
I mouse ottici rilevano i propri movimenti utilizzando il sensore ottico, in grado di rilevare le
ombre proiettate dalla luce rossa nella parte inferiore del mouse stesso. È possibile che i mouse
ottici non funzionino correttamente sulle seguenti superfici:
– trasparenti (ad esempio, vetro)
– che riflettono la luce (ad esempio, specchi o vinili estremamente lucidi)
– con motivi ripetitivi, ad esempio superfici patinata (come quelle utilizzate per la stampa di
fotografie su riviste e giornali)
– che presentano righe o altri motivi distinti ad elevato contrasto.
Se il puntatore del mouse non si muove in modo uniforme attraverso lo schermo, assicurarsi
che il mouse non venga utilizzato su una delle superfici di cui sopra.
Il fluoropolimero utilizzato per i piedini del mouse (PTFE o politetrafluoretilene) è stato
progettato per garantire una ridotta resistenza d’attrito. Tuttavia, il mouse potrebbe scorrere in
modo differente a seconda del materiale di cui sono composti la propria scrivania o il
mousepad.
Pulizia delle parti esterne del mouse
Pulire il mouse con un panno morbido asciutto o leggermente inumidito con una soluzione
detergente neutra. Non utilizzare spugnette o polveri abrasive né solventi quali alcol o benzene.
Caratteristiche tecniche
Als ik de computer opstart, verschijnt een foutmelding die zegt dat de muis niet
is aangesloten.
 Selecteer de optie zodat het bericht in de toekomst niet meer weergegeven wordt en
klik op de "OK"-knop.
Handelsmerken en opmerking
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
De muis beweegt niet vloeiend na het verlaten van de energiebesparende modus
 Koppel de muis los van de USB-aansluiting en verbind ze na enkele seconden opnieuw.
De muisaanwijzer beweegt niet vlot over het scherm
 Een optische muis detecteert de beweging van de muis met behulp van de optische
sensor door het meten van de schaduwen die worden veroorzaakt aan de onderzijde
van de muis. Het is mogelijk dat de optische muis niet correct werkt op de volgende
oppervlakken:
– Doorschijnende oppervlakken (zoals glas)
– Oppervlakken die licht weerkaatsen (zoals sterk geboende vinyl of spiegels)
– Oppervlakken met een herhalend patroon, zoals een raster (zoals gebruikt wordt om
foto's in kranten en magazines af te drukken)
– Oppervlakken die gestreept zijn of een ander duidelijk patroon met grote contrasten
vertonen
 Zorg dat u de muis niet op een van bovenvermelde oppervlakken gebruikt indien de
muis niet vlot over het scherm beweegt.
VAIO is een handelsmerk van Sony Corporation.
Microsoft, Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen.
In deze gebruiksaanwijzing worden Microsoft® Windows® XP Home Edition en
Microsoft® Windows® XP Professional Windows XP genoemd.
In deze gebruiksaanwijzing worden Microsoft® Windows Vista® Home Basic, Microsoft®
Windows Vista® Home Premium, Microsoft® Windows Vista® Business en Microsoft®
Windows Vista® Ultimate Windows Vista genoemd.
In deze gebruiksaanwijzing wordt verwezen naar Microsoft® Windows® 7 Ultimate,
Microsoft® Windows® 7 Professional, Microsoft® Windows® 7 Home Premium, Microsoft®
Windows® 7 Home Basic en Microsoft® Windows® 7 Starter met Windows 7.
In deze handleiding wordt naar Microsoft® Windows® 8 en Microsoft® Windows® 8 Pro
verwezen met Windows 8.
Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke
bedrijven. In deze gebruiksaanwijzing worden de of -tekens niet vermeld.
™ ®
Italiano
Nome del prodotto: Mouse USB
ATTENZIONE
Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre
l’apparecchio alla pioggia o all’umidità.
Al fine di evitare folgorazioni, non aprire il telaio. Per l’assistenza,
rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
Identificativo del prodotto
Il numero del modello e il numero di serie sono ubicati nella parte inferiore del mouse.
Trascrivere il numero di serie nello spazio riportato di seguito. Fare riferimento a questo numero
ogni volta che si contatta il rivenditore Sony in merito a questo prodotto.
N. modello: VGP-UMS32
N. serie: ________________
Informazioni sulla sicurezza
Non fissare direttamente l’obiettivo. La luce del laser potrebbe lesionare gli occhi.
Nei casi indicati di seguito, disattivare l’alimentazione e far controllare il mouse da personale
qualificato prima di continuare a utilizzarlo.
– Nel mouse sono penetrati acqua o corpi estranei.
– Dal mouse fuoriesce del fumo.
– Si rilevano odori o rumori insoliti.
– Il mouse è caduto o la sua parte esterna si è rotta.
Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita
(applicabile in tutti i paesi dell’Unione Europea e in altri paesi europei
con sistema di raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve
essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere
consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi
elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito
correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per
l’ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo
smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse
naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto,
potete contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio
dove l’avete acquistato. In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere
applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l’Italia).
Produttore: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Per la conformità del prodotto in ambito UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stoccarda, Germany.
Il mouse USB è progettato per l’utilizzo con personal computer dotati di sistemi operativi
preinstallati Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows Vista o Windows XP (SP2 e
successivi) e porta USB.
Guida alla soluzione dei problemi
Se utilizzando il mouse USB si dovesse verificare uno dei problemi riportati di seguito,
consultare la presente guida per risolverlo. Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino
rivenditore Sony.
Il mouse USB non funziona.
 Il mouse USB potrebbe non essere stato collegato correttamente. Chiudere tutti i
programmi, quindi ricollegarlo al computer.
 Utilizzare un sistema operativo supportato.
 Quando il computer è in fase di elaborazione in Windows o altro software, il
movimento del mouse potrebbe interrompersi. Attendere il completamento
dell’elaborazione.
 Fare riferimento ai manuali forniti con il computer per trovare una possibile soluzione.
Una volta usciti dalla modalità di risparmio energetico, il mouse non si muove in
modo uniforme
 Scollegare il mouse dal connettore USB, quindi collegarlo di nuovo dopo alcuni
secondi.
Il puntatore del mouse non si muove in modo uniforme attraverso lo schermo
 I mouse ottici rilevano i propri movimenti utilizzando il sensore ottico, in grado di
rilevare le ombre proiettate dalla luce rossa nella parte inferiore del mouse stesso. È
possibile che i mouse ottici non funzionino correttamente sulle seguenti superfici:
– trasparenti (ad esempio, vetro)
– che riflettono la luce (ad esempio, specchi o vinili estremamente lucidi)
– con motivi ripetitivi, ad esempio superfici patinata (come quelle utilizzate per la
stampa di fotografie su riviste e giornali)
– che presentano righe o altri motivi distinti ad elevato contrasto
 Se il puntatore del mouse non si muove in modo uniforme attraverso lo schermo,
assicurarsi che il mouse non venga utilizzato su una delle superfici di cui sopra.
All’avvio del computer, viene visualizzato un messaggio di errore ad indicare che
il mouse non è collegato.
 Selezionare l’opzione che consente di non visualizzare più tale messaggio, quindi fare
clic sul pulsante “OK”.
Marchi di fabbrica e avviso
VAIO è un marchio di fabbrica di Sony Corporation.
Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi di fabbrica o marchi registrati di
Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
In questo manuale, Microsoft® Windows® XP Home Edition e Microsoft® Windows® XP
Professional vengono indicati collettivamente come Windows XP.
In questo manuale, Microsoft® Windows Vista® Home Basic, Microsoft® Windows Vista®
Home Premium, Microsoft® Windows Vista® Business e Microsoft® Windows Vista®
Ultimate vengono indicati con Windows Vista.
In questo manuale, Microsoft® Windows® 7 Ultimate, Microsoft® Windows® 7
Professional, Microsoft® Windows® 7 Home Premium, Microsoft® Windows® 7 Home
Basic e Microsoft® Windows® 7 Starter vengono indicati con Windows 7.
Nel presente manuale, Microsoft® Windows® 8 e Microsoft® Windows® 8 Pro sono indicati
come Windows 8.
Tutti gli altri nomi di sistemi, prodotti e servizi sono marchi di fabbrica dei rispettivi
proprietari. Nel presente manuale, i simboli e non vengono specificati.
™ ®
Español
Nombre del producto: Ratón USB
AVISO
Para evitar el riesgo de incendios y electrocución, no exponga la unidad
a la lluvia ni a la humedad.
Para evitar recibir descargas eléctricas, no abra el aparato. Solicite
asistencia técnica únicamente a personal especializado.
Registro del propietario
El número de modelo y el número de serie se encuentran en el dorso del ratón. Escriba el
número de serie en el espacio facilitado a continuación. Haga referencia a este número cuando
llame a su distribuidor Sony en relación con este producto.
Número de modelo: VGP-UMS32
Número de serie: ________________
Información de seguridad
No mire directamente hacia la lente. La luz del láser podría dañarle los ojos.
En las siguientes circunstancias, apague la alimentación y haga que personal cualificado lo
revise antes de continuar utilizándolo.
– Si se ha introducido agua o un objeto extraño en el ratón.
– Si sale humo del ratón.
– Si se produce un ruido o un olor inusual.
– Si el ratón se ha caído o si su parte exterior se ha roto.
No sitúe el ratón en:
– Una superficie inestable.
– Zonas muy húmedas o sin ventilación.
– Lugares donde haya mucho polvo.
– Lugares expuestos a la luz solar directa o a calor excesivo.
– Lugares sometidos a vibraciones mecánicas o golpes.
– Lugares expuestos a humos grasos.
Si traslada el ratón directamente de un lugar frío a uno cálido o si lo coloca en una habitación
muy húmeda, es posible que se condense humedad en el interior del ratón. Si esto ocurre,
puede que el ratón no funcione correctamente.
Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida
útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas
de tratamiento selectivo de residuos)
Gebruik deze knop om snelmenu's weer te geven waarmee u verschillende opdrachten
en instellingen kunt gebruiken (bv. documenten, afbeeldingen, enz. kopiëren).
) de su ordenador
Confirme que el puntero que aparece en la pantalla sigue los movimientos del ratón.
) de su equipo
Utilizzare questo pulsante quando si scorre una finestra, ecc. Alcune operazioni
potrebbero risultare più facili da eseguire con questo pulsante piuttosto che con il
pulsante sinistro.
Linkermuisknop
Rechtermuisknop
Para utilizar el ratón, conéctelo al puerto USB (
personal.
Rotellina
Este producto cumple con la siguiente Directiva Europea:
2004/108/CE (Directiva CEM).
Gebruik deze knop om documenten, afbeeldingen, software enz. te selecteren. Deze
knop wordt meestal het vaakst gebruikt.
Uso del ratón USB
Al puerto USB (
Scrollwiel
Gebruik deze knop om door een venster enz. te scrollen. Sommige handelingen zijn
mogelijk eenvoudiger uit te voeren met deze knop dan met de linkermuisknop.
El ratón USB está diseñado para utilizarse en ordenadores personales con sistemas
operativos Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows Vista o Windows XP (SP2 y
posteriores) preinstalados y equipados con un puerto USB.
Al conectar el ratón al equipo, se instala automáticamente el controlador estándar de
Windows.
Sistema
Sensore ottico (senza pallina)
Risoluzione del sensore
350 punti/cm (1.000 dpi)
Interfaccia
USB
Lunghezza del cavo di connessione
Circa 80 cm
Temperatura di utilizzo
Da 5 °C a 35 °C (gradiente termico inferiore a 10 °C/ora)
Umidità di utilizzo
Dal 20% all’80% (senza condensa), a condizione che
l’umidità sia inferiore al 65% a 35 °C (lettura igrometrica
inferiore a 29 °C)
Temperatura di deposito
Da –20 °C a 60 °C (gradiente termico inferiore a 10 °C/
ora)
Umidità di deposito
Dal 10% al 90% (senza condensa), a condizione che
l’umidità sia inferiore al 20% a 60 °C (lettura igrometrica
inferiore a 35 °C)
Dimensioni
Circa 53,6 × 32,1 × 99,8 mm (l × a × p)
Peso
Circa 75 g/circa 60 g (soltanto il mouse, cavo USB non
incluso)
Accessori
Istruzioni per l’uso (il presente documento)
Prima dell’uso
Rechte Taste
) del personal computer quando lo si
Technische gegevens
Questo prodotto è conforme alla seguente Direttiva europea:
2004/108/CE (Direttiva EMC).
) van uw pc om deze te kunnen
Collegare il mouse alla porta USB (
utilizza.
Antes del uso
Maak de muis schoon met een zachte, droge doek of met een zachte doek die lichtjes is
bevochtigd met een mild, verdund schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuursponsje,
schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine.
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Voor EU-product conformiteit: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Duitsland.
Sluit de muis aan op de USB-poort (
gebruiken.
Uso del mouse USB
De buitenkant van de muis schoonmaken
Non collocare il mouse nei seguenti luoghi:
– Su superfici instabili
– In luoghi molto umidi o privi di ventilazione
– In luoghi soggetti a polvere eccessiva
– In luoghi esposti a luce solare diretta o calore eccessivo
– In luoghi soggetti a urti o vibrazioni meccaniche
– In presenza di fumi oleosi
Se il mouse viene spostato direttamente da un luogo freddo a uno caldo o se viene collocato in
un ambiente molto umido, è possibile che si formi della condensa al suo interno. Il mouse
potrebbe allora non funzionare correttamente.
De USB-muis gebruiken
Rad
Een optische muis detecteert beweging van de muis met behulp van de optische sensor door
het meten van de schaduwen die worden veroorzaakt aan de onderzijde van de muis. Het is
mogelijk dat de optische muis niet correct werkt op de volgende oppervlakken:
– Doorschijnende oppervlakken (zoals glas)
– Oppervlakken die licht weerkaatsen (zoals sterk geboende vinyl of spiegels)
– Oppervlakken met een herhalend patroon, zoals een raster (zoals gebruikt wordt om foto's
in kranten en magazines af te drukken)
– Oppervlakken die gestreept zijn of een ander duidelijk patroon met grote contrasten
vertonen.
Zorg dat u de muis niet op een van bovenvermelde oppervlakken gebruikt indien de muis niet
vlot over het scherm beweegt.
De fluorpolymeer die gebruikt is in de onderkant van de muis (PTFE of
polytetrafluorethyleen) is ontworpen voor weinig wrijvingsweerstand, maar het is mogelijk dat
de muis anders schuift afhankelijk van het materiaal waaruit uw bureau of muismat is
gemaakt.
Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een
inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt
verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden
kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te
voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van
natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit
product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de
verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
De USB-muis werd ontworpen voor pc's met een vooraf geïnstalleerd besturingssysteem als
Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows Vista of Windows XP (SP2 en later) en uitgerust
met een USB-poort.
Nettoyez la souris avec un chiffon doux et sec, ou un chiffon légèrement imprégné d’une
solution détergente douce. N’utilisez pas d’éponge abrasive, de poudre à récurer ou de
solvant tel que de l’alcool ou de la benzine.
La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.
Optischer Sensor (ohne Kugel)
350 Punkte/cm (1.000 dpi)
USB
ca. 80 cm
5 °C bis 35 °C (Temperaturschwankungen von unter 10 °C/Stunde)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 20 % bis 80 % (nicht kondensierend). Bei einer Temperatur
von 35 °C muss die Luftfeuchtigkeit unter 65 % liegen
(Hygrometerstand unter 29 °C).
Lagertemperatur
–20 °C bis +60 °C (Temperaturschwankungen von unter
10 °C/Stunde)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 % bis 90 % (nicht kondensierend). Bei einer
Temperatur von 60 °C muss die Luftfeuchtigkeit unter
20 % liegen (Hygrometerstand unter 35 °C).
Abmessungen
ca. 53,6 × 32,1 × 99,8 mm (B/H/T)
Gewicht
ca. 75 g/ca. 60 g (nur Maus, ohne USB-Kabel)
Zubehör
Bedienungsanleitung (diese Anleitung)
Voor gebruik
Nettoyage de l’extérieur de la souris
Système
Capteur optique (sans bille)
Résolution du capteur
350 points/cm (1 000 ppp)
Interface
USB
Longueur du câble de connexion
Approx. 80 cm
Température de fonctionnement
5 °C à 35 °C (Gradient de température inférieur à 10 °C/
heure)
Humidité de fonctionnement 20% à 80% (sans condensation), à condition que
l’humidité soit inférieure à 65% à 35 °C (lecture
hygrométrique inférieure à 29 °C)
Température de stockage
–20 °C à +60 °C (Gradient de température inférieur à
10 °C/heure)
Humidité de stockage
10% à 90% (sans condensation), à condition que
l’humidité soit inférieure à 20% à 60 °C (lecture
hygrométrique inférieure à 35 °C)
Dimensions
Approx. 53,6 × 32,1 × 99,8 mm (l × h × p)
Poids
Approx. 75 g/Approx. 60 g (souris seule, câble USB non
inclus)
Accessoires
Mode d’emploi (ce document)
Opmerkingen
Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no
puede ser tratado como residuos doméstico normal. Debe entregarse en el
correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al
asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayuda a
prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la
salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el
momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a
conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el
reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más
cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.
Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón.
Para la conformidad del producto en la UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Alemania.
Botón de rueda
Utilice este botón cuando se desplace por una ventana, por ejemplo. Hay operaciones
que pueden ser más fáciles de realizar con este botón que con el botón izquierdo.
Botón izquierdo
Con este botón se seleccionan documentos, imágenes, software, etc. Normalmente, es
el botón que más se utiliza.
Botón derecho
Con este botón puede abrir menús de accesos directos que le permitirán acceder a
varios comandos y configuraciones, como por ejemplo copiar documentos o
imágenes.
Notas
El ratón óptico localiza el movimiento mediante un sensor óptico que detecta las sombras
provocadas por la luz roja de la parte inferior del ratón. Es posible que el ratón óptico no
funcione correctamente si se utiliza sobre las siguientes superficies:
– Superficies transparentes (como, por ejemplo, cristal)
– Superficies que reflejan la luz (como vinilos muy barnizados o espejos)
– Superficies con un patrón repetitivo (como el utilizado para imprimir fotografías en revistas
y periódicos)
– Superficies con rayas o con otros patrones distintos de alto contraste.
En el caso de que el puntero del ratón no se desplace por la pantalla con suavidad, asegúrese
de que no está utilizando el ratón sobre una de las superficies mencionadas anteriormente.
Aunque el fluoropolímero utilizado en la fabricación de la parte inferior del ratón (PTFE o
politetrafluoroetileno) está diseñado para ofrecer poca resistencia por fricción, el ratón puede
deslizarse de maneras distintas dependiendo del material del que esté fabricada su mesa o la
alfombra del ratón.
Limpieza del exterior del ratón
Limpie el exterior del ratón con un paño seco y suave, o con un paño suave ligeramente
humedecido con una solución detergente poco concentrada. No utilice estropajos
abrasivos, detergente en polvo ni disolventes, como alcohol o bencina.
Especificaciones
Sistema
Sensor óptico (sin bola)
Resolución del sensor
350 puntos/cm (1 000 ppp)
Interfaz
USB
Tension de alimentacion
cc 5 V consumo de potencia o corriente 85 mA
Longitud del cable de conexión
Aprox. 80 cm
Temperatura de funcionamiento
5 °C a 35 °C (cambios de temperatura inferiores a 10 °C/hora)
Humedad de funcionamiento20% a 80% (sin condensación), siempre que la humedad
sea inferior al 65% a 35 °C (lectura de higrómetro
inferior a 29 °C)
Temperatura de almacenamiento
–20 °C a +60 °C (cambios de temperatura inferiores a
10 °C/hora)
Humedad de almacenamiento
10% a 90% (sin condensación), siempre que la humedad
sea inferior al 20% a 60 °C (lectura de higrómetro
inferior a 35 °C)
Dimensiones
Aprox. 53,6 (an) × 32,1 (al) × 99,8 (prf) mm
Peso
Aprox. 75 g/Aprox. 60 g (solo el ratón, sin incluir el cable
USB)
Accesorios
Manual de instrucciones (este documento)
Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.
Solución de problemas
Si le surge cualquiera de las siguientes dificultades mientras emplea el ratón USB, utilice
esta guía de solución de problemas para eliminar el problema. Si el problema persiste,
consulte con el proveedor Sony más próximo.
El ratón USB no funciona
 Puede que el ratón USB no esté conectado correctamente. Cierre todos los programas y
vuelva a conectar el ratón USB a su equipo.
 Use un sistema operativo admitido.
 Si el ordenador está procesando en Windows u otro software, puede que el movimiento
del ratón quede interrumpido. Espere hasta que el ordenador termine el procesamiento.
 Consulte los manuales que se suministran con el ordenador para una posible solución.
El ratón no se desplaza con suavidad tras salir del modo de ahorro de energía
 Desconecte el ratón del conector USB y, a continuación, vuelva a conectarlo
transcurridos unos segundos.
El puntero del ratón no se mueve con suavidad por la pantalla
 El ratón óptico localiza el movimiento mediante un sensor óptico que detecta las
sombras provocadas por la luz roja de la parte inferior del ratón. Es posible que el ratón
óptico no funcione correctamente si se utiliza sobre las siguientes superficies:
– Superficies transparentes (como, por ejemplo, cristal)
– Superficies que reflejan la luz (como vinilos muy barnizados o espejos)
– Superficies con un patrón repetitivo (como el utilizado para imprimir fotografías en
revistas y periódicos)
– Superficies con rayas o con otros patrones distintos de alto contraste
 En el caso de que el puntero del ratón no se desplace por la pantalla con suavidad,
asegúrese de que no está utilizando el ratón sobre una de las superficies mencionadas
anteriormente.
Al iniciar el ordenador, aparece un mensaje de error que informa de que el ratón
no está conectado.
 Seleccione la opción para que no se vuelva a mostrar este mensaje en el futuro y haga
clic en el botón “Aceptar”.
Marcas comerciales y aviso
VAIO es una marca comercial de Sony Corporation.
Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales registradas o marcas
comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países.
En este manual se hace referencia a Microsoft® Windows® XP Home Edition y a
Microsoft® Windows® XP Professional como Windows XP.
En este manual, se hace referencia a Microsoft® Windows Vista® Home Basic, Microsoft®
Windows Vista® Home Premium, Microsoft® Windows Vista® Business y Microsoft®
Windows Vista® Ultimate como Windows Vista.
En este manual se hace referencia a Microsoft® Windows® 7 Ultimate, Microsoft®
Windows® 7 Professional, Microsoft® Windows® 7 Home Premium, Microsoft® Windows®
7 Home Basic y Microsoft® Windows® 7 Starter como Windows 7.
En este manual, se hace referencia a Microsoft® Windows® 8 y Microsoft® Windows® 8 Pro
como Windows 8.
Todos los demás nombres de sistemas, productos y servicios son marcas comerciales de
sus respectivos propietarios. En este manual no se especifican las marcas o .
™ ®
Português
Marcas comerciais e avisos
Nome do produto: Rato USB
Aviso
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha a
unidade à chuva ou humidade.
Para evitar choques eléctricos não abra a caixa do aparelho. As
reparações devem ser efectuadas apenas por pessoal qualificado.
Registo do Proprietário
O número do modelo e o número de série encontram-se na parte inferior do rato. Introduza o
número de série no espaço indicado em baixo. Utilize este número sempre que contactar o seu
agente Sony relativamente a este produto.
N.º do Modelo VGP-UMS32
N.º de Série ________________
Informações de segurança
Não olhe directamente através da lente. A luz do laser pode provocar lesões oculares.
Nas circunstâncias seguintes, desligue a alimentação e solicite uma verificação por pessoal
qualificado antes de continuar a utilizar o aparelho.
– Entrou água ou um objecto estranho no rato.
– Está a sair fumo do rato.
– Existe um odor ou ruído anormal.
– O rato caiu ou a parte exterior do rato partiu.
VAIO é uma marca comercial da Sony Corporation.
Microsoft, Windows e Windows Vista são marcas comerciais registadas ou marcas
comerciais da Microsoft Corporation nos E.U.A. e/ou noutros países.
Neste manual, Microsoft® Windows® XP Home Edition e Microsoft® Windows® XP
Professional são referidos como Windows XP.
Neste manual, Microsoft® Windows Vista® Home Basic, Microsoft® Windows Vista® Home
Premium, Microsoft® Windows Vista® Business e Microsoft® Windows Vista® Ultimate são
referidos como Windows Vista.
Neste manual, Microsoft® Windows® 7 Ultimate, Microsoft® Windows® 7 Professional,
Microsoft® Windows® 7 Home Premium, Microsoft® Windows® 7 Home Basic e Microsoft®
Windows® 7 Starter são referidos como Windows 7.
Neste manual, Microsoft® Windows® 8 e Microsoft® Windows® 8 Pro são referidos como
Windows 8.
Todos os outros nomes de sistemas, produtos e serviços são marcas comerciais dos
respectivos proprietários. Neste manual, os símbolos ou não estão
especificados.
™ ®
Ελληνικά
Όνομα προϊόντος: Ποντίκι USB
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Não coloque o rato num local como:
– Uma superfície instável
– Áreas muito húmidas ou sem ventilação
– Áreas sujeitas a pó excessivo
– Áreas expostas à luz solar directa ou a calor extremo
– Áreas sujeitas a vibrações mecânicas ou choques
– Áreas sujeitas a vapores gordurosos
Se o rato for transportado directamente de um local frio para um local quente ou se for
colocado num local muito húmido, a humidade pode condensar-se no interior do rato. Se isso
ocorrer, o rato poderá não funcionar correctamente.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε
τη μονάδα σε βροχή ή υγρασία.
Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε το περίβλημα. Να
αναθέτετε την τεχνική συντήρηση αποκλειστικά σε εξειδικευμένο
τεχνικό προσωπικό.
Εγγραφή ιδιοκτήτη
Este produto obedece à seguinte directiva europeia:
2004/108/CE (Directiva sobre a Compatibilidade Electromagnética).
Αρ. μοντέλου: VGP-UMS32
Σειριακός αρ. ________________
Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua
vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com
sistemas de recolha selectiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não
deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado
num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e
electrónicos. Assegurando-se que este produto é correctamente depositado, irá
prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a
saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes
produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos
recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste
produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua
área ou a loja onde adquiriu o produto.
Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Para a conformidade dos produtos na EU : Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Alemanha.
Antes de Utilizar
O rato USB foi concebido para ser utilizado com computadores pessoais com os sistemas
operativos Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows Vista ou Windows XP (SP2 ou
posterior) pré- instalados e equipados com uma porta USB.
Utilizar o rato USB
Ligue o rato à porta USB (
) do seu computador pessoal quando o utilizar.
Quando ligar o rato ao computador, o controlador Windows padrão é automaticamente
instalado. Confirme se o ponteiro apresentado no ecrã se move de acordo com o movimento do
rato.
À porta USB (
) do seu computador
Ο αριθμός μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο κάτω μέρος του ποντικιού.
Εγγράψτε τον σειριακό αριθμό στο παρακάτω πλαίσιο. Ανατρέξτε σε αυτόν τον αριθμό όταν
απευθύνεστε στον αντιπρόσωπο της Sony σχετικά με αυτό το προϊόν.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Μην κοιτάτε απευθείας μέσα στο φακό. Το φως του λέιζερ μπορεί να βλάψει τα μάτια σας.
Στις παρακάτω περιπτώσεις, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και παραδώστε το για έλεγχο
σε κάποιον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο προτού το χρησιμοποιήσετε ξανά.
– Νερό ή κάποιο ξένο αντικείμενο έχει εισχωρήσει στο ποντίκι.
– Βγαίνει καπνός από το ποντίκι.
– Υπάρχει ένας ασυνήθιστος θόρυβος ή μυρωδιά.
– Το ποντίκι έπεσε κάτω ή το εξωτερικό του ποντικιού έχει σπάσει.
Μην τοποθετείτε το ποντίκι σε μέρη που υπόκεινται σε:
– Ασταθή επιφάνεια
– Περιοχές με μεγάλη υγρασία ή σε μέρη χωρίς εξαερισμό
– Υπερβολική σκόνη
– Απευθείας ηλιακό φως ή αυξημένη θερμοκρασία
– Μηχανικούς κραδασμούς ή κρούσεις
– Λιπαρούς ατμούς
Εάν γίνει απευθείας μεταφορά του ποντικιού από ψυχρό σε θερμό μέρος ή εάν τοποθετηθεί σε
ένα δωμάτιο με υγρασία, ενδέχεται να δημιουργηθούν σταγόνες υγρασίας στο εσωτερικό του
ποντικιού. Σε μια τέτοια περίπτωση, το ποντίκι ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά.
Το προϊόν αυτό πληροί την ακόλουθη ευρωπαϊκή οδηγία:
2004/108/ΕΚ (Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας).
Απορριψη παλαιών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών (Ισχύει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα αποκομιδής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το
προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά
απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο
αποκομιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να
αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο
περιβάλλον που θα προέκυπταν από την μη κατάλληλη διαχείριση των
αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην
εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία
διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Κατασκευαστής : Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Τόκυο , 108-0075 Ιαπωνία.
Συμμόρφωση Προϊόντος με νομοθεσία Ε.Ε.: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Στουτγάρδη , Γερμανία.
Πριν από τη χρήση
Το ποντίκι USB έχει σχεδιαστεί για χρήση με προσωπικούς υπολογιστές με προεγκατεστημένα
τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows Vista ή Windows XP
(SP2 και μετά) που είναι εξοπλισμένοι με θύρα USB.
Χρήση του ποντικιού USB
Botão scroll
Utilize este botão quando percorrer uma janela, etc. Algumas operações poderão ser
mais fáceis de efectuar com este botão do que com o botão esquerdo.
Botão esquerdo
Utilize este botão para seleccionar documentos, imagens, software, etc. Este botão é,
geralmente, o mais utilizado no rato.
Συνδέστε το ποντίκι στη θύρα USB ( ) του προσωπικού σας υπολογιστή
όταν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε.
Όταν συνδέετε το ποντίκι με τον υπολογιστή σας, εγκαθίσταται αυτομάτως ο τυπικός
οδηγός των Windows.
Επιβεβαιώστε ότι το βέλος που εμφανίζεται στην οθόνη μετακινείται σύμφωνα με την
κίνηση του ποντικιού.
Botão direito
Utilize este botão para visualizar menus de atalho que lhe permitem aceder a vários
comandos e definições, como, por exemplo, copiar documentos, imagens, etc.
Limpar o exterior do rato
Limpe o rato com um pano seco e macio ou com um pano ligeiramente humedecido com
uma solução suave de detergente. Não utilize qualquer tipo de esfregões ou pó de limpeza
abrasivos, nem dissolventes como álcool ou benzina.
Especificações
Sistema
Sensor óptico (sem esfera)
Resolução do sensor
350 pontos/cm (1.000 ppp)
Interface
USB
Comprimento do cabo conector
Aprox. 80 cm
Temperatura de funcionamento
5 °C a 35 °C (gradiente de temperatura inferior a 10 °C/
hora)
Humidade de funcionamento20% a 80% (não condensada), desde que a humidade seja
inferior a 65% a 35 °C (leitura de higrómetro inferior a
29 °C)
Temperatura de armazenamento
–20 °C a 60 °C (gradiente de temperatura inferior a
10 °C/hora)
Humidade de armazenamento
10% a 90% (não condensada), desde que a humidade
seja inferior a 20% a 60 °C (leitura de higrómetro
inferior a 35 °C)
Dimensões
Aprox. 53,6 × 32,1 × 99,8 mm (l × a × p)
Peso
Aprox. 75 g/Aprox. 60 g (apenas o rato, cabo USB não
incluído)
Acessórios
Manual de instruções (este documento)
Προς θύρα USB (
) στον υπολογιστή σας
Quando inicio o computador, aparece uma mensagem de erro que diz que o rato
não está ligado.
 Seleccione a opção que define que essa mensagem não é apresentada no futuro e clique
no botão “OK”.
Suomi
Musemarkøren bevæger sig ikke jævnt hen over skærmen
 En optisk mus mærker musebevægelse ved at anvende den optiske sensor til at finde
skyggerne, der er forårsaget af det røde lys i bunden af musen. Den optiske mus
fungerer muligvis ikke korrekt på følgende overflader:
– Gennemsigtige overflader (f.eks. glas)
– Overflader, som reflekterer lys (f.eks. blanktpoleret vinyl eller spejle)
– Overflader med et gentaget mønster, f.eks. gennemlysning (som det, der anvendes til
at tryk af billeder i blade og aviser)
– Overflader, som er stribede eller har et andet bestemt mønster med høj kontrast
 Hvis musemarkøren bevæger sig ujævnt over skærmen, skal du sikre dig, at du ikke
anvender musen på en af de ovennævnte overflader.
Kun käynnistän tietokoneen, näyttöön tulee virheilmoitus, jossa sanotaan, ettei
hiiri ole liitettynä.
 Valitse vaihtoehto, ettei ilmoitusta näytetä uudelleen ja klikkaa painiketta ”OK”.
När jag startar datorn visas ett felmeddelande om att musen inte är ansluten.
 Välj alternativet så att meddelandet inte visas i framtiden och klicka på ”OK”-knappen.
Tavaramerkit ja huomautus
VAIO är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
Microsoft, Windows och Windows Vista är registrerade varumärken eller varumärken
som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
I denna handbok hänvisas Microsoft® Windows® XP Home Edition och Microsoft®
Windows® XP Professional till som Windows XP.
I denna handbok hänvisas Microsoft® Windows Vista® Home Basic, Microsoft® Windows
Vista® Home Premium, Microsoft® Windows Vista® Business och Microsoft® Windows
Vista® Ultimate till som Windows Vista.
I denna bruksanvisning benämns Microsoft® Windows® 7 Ultimate, Microsoft® Windows®
7 Professional, Microsoft® Windows® 7 Home Premium, Microsoft® Windows® 7 Home
Basic och Microsoft® Windows® 7 Starter till som Windows 7.
I denna bruksanvisning benämns Microsoft® Windows® 8 och Microsoft® Windows® 8 Pro
som Windows 8.
Alla övriga namn på system, produkter och tjänster är varumärken som tillhör respektive
ägare. I denna handbok har inte symbolerna eller angetts.
Når jeg starter computeren, vises en fejlmeddelelse, hvor der står, at musen ikke
er tilsluttet.
 Marker afkrydsningsfeltet, så meddelelsen ikke vises fremover, og klik på knappen
"OK".
VAIO on Sony Corporationin tavaramerkki.
Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Tässä käyttöoppaassa Microsoft® Windows® XP Home Edition- ja Microsoft® Windows®
XP Professional -järjestelmistä käytetään nimitystä Windows XP.
Tässä käyttöoppaassa Microsoft® Windows Vista® Home Basic-, Microsoft® Windows
Vista® Home Premium-, Microsoft® Windows Vista® Business- ja Microsoft® Windows
Vista® Ultimate -järjestelmistä käytetään nimitystä Windows Vista.
Tässä käyttöoppaassa Microsoft® Windows® 7 Ultimate-, Microsoft® Windows® 7
Professional-, Microsoft® Windows® 7 Home Premium-, Microsoft® Windows® 7 Home
Basic- ja Microsoft® Windows® 7 Starter -järjestelmistä käytetään nimitystä Windows 7.
Käyttöjärjestelmiin Microsoft® Windows® 8 ja Microsoft® Windows® 8 Pro viitataan tässä
käyttöohjeessa nimellä Windows 8.
Kaikki muut järjestelmien, tuotteiden ja palvelujen nimet ovat niiden haltijoiden
tavaramerkkejä. Käyttöoppaassa ei ole määritelty - tai -merkkejä.
™ ®
Svenska
VAROITUS
Älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle, sillä se lisää tulipalon ja
sähköiskun vaaraa.
Älä avaa koteloa, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun. Jätä huoltotyöt vain
valtuutetulle henkilökunnalle.
Omistajan tiedot
Mallinumero ja sarjanumero sijaitsevat hiiren alapinnalla. Kirjoita sarjanumero alla olevaan
tilaan. Mainitse tämä numero aina, kun otat Sonyn jälleenmyyjään yhteyttä tuotetta koskevissa
asioissa.
Turvallisuustiedot
Älä katso suoraan linssiin. Laservalo saattaa vahingoittaa silmää.
Seuraavissa tilanteissa kytke virta pois päältä ja anna valtuutetun henkilökunnan tarkistaa laite
ennen kuin jatkat sen käyttöä.
– Hiiren sisään on joutunut vettä tai jokin esine.
– Hiiri savuaa.
– Huomaat epätavallisen äänen tai hajun.
– Hiiri pudotetaan tai hiiren ulkokuori on rikkoutunut.
Älä aseta hiirtä:
– epävakaalle pinnalle
– kosteisiin ja ilmastoimattomiin tiloihin
– pölyiseen paikkaan
– paikkaan, jossa hiiri altistuu suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle
– paikkaan, jossa hiiri altistuu mekaaniselle tärinälle tai tärähdyksille
– paikkaan, jossa hiiri altistuu rasvaisille höyryille
Jos hiiri tuodaan suoraan kylmästä tilasta lämpimään tilaan tai sijoitetaan erittäin kosteaan
huoneeseen, hiiren sisään saattaa kertyä kosteutta. Tällöin hiiri ei välttämättä toimi kunnolla.
Tämä tuote on yhdenmukainen seuraavan eurooppalaisen direktiivin kanssa:
2004/108/EY(EMC-direktiivi).
Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei
saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen
epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla
paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta
laite on ostettu.
Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japan.
EU vaatimusten mukaisuus: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany.
Ennen käyttöä
USB-hiiri on tarkoitettu käytettäväksi henkilökohtaisissa tietokoneissa, joiden
käyttöjärjestelmänä on Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows Vista tai Windows
XP (SP2 tai uudempi) ja jotka on varustettu USB-liitännällä.
Utsätt inte den här enheten för regn eller fukt för att undvika risk för
brand och elstötar.
Öppna inte chassit eftersom det medför risk för elstötar. Överlåt allt
reparationsarbete till kvalificerad personal.
Information för ägaren
Modellnummer och serienummer finns på musens undersida. Notera serienumret i det avsedda
utrymmet nedan. Hänvisa till detta nummer när du ringer till din Sony-återförsäljare gällande
denna produkt.
Titta inte rakt in i linsen. Laserljuset kan skada ögonen.
Stäng av strömmen och låt kvalificerad personal kontrollera enheten innan den används igen
om följande inträffar.
– Om vatten eller ett främmande föremål har kommit in i musen.
– Om det kommer rök från musen.
– Om du hör ett onormalt ljud eller kännner en konstig lukt.
– Om du tappar musen eller om musens hölje har gått sönder.
Placera inte musen på följade platser:
– På en ostabil yta
– I mycket fuktiga områden eller där ventilation saknas
– Där det finns stora mängder damm
– I direkt solljus eller extrem värme
– Där den utsätts för mekaniska vibrationer eller stötar
– Där den utsätts för matos
Om musen förs direkt från en kall till en varm plats eller om den placeras i ett mycket fuktigt
rum, kan fukt kondenseras på musens insida. Om detta inträffar kommer kanske inte musen
att fungera ordentligt.
Denna produkt uppfyller kraven i följande europeiska direktiv:
2004/108/EC (EMC-direktivet).
Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter
(Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder
med separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras
som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa
miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
För EU:s produktöverensstämmelse: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland.
Före användning
USB-musen är konstruerad för datorer som har operativsystemet Microsoft Windows 8,
Windows 7, Windows Vista eller Windows XP (SP2 och senare) installerat, och som är
utrustade med en USB-port.
Använda USB-musen
), kun käytät sitä.
Kun hiiri liitetään tietokoneeseen, Windowsin perusohjaimen asennus tapahtuu
automaattisesti.
När du ansluter musen till datorn installeras standarddrivrutinen för Windows
automatiskt.
Kontrollera att muspekaren som visas på skärmen rör sig i enlighet med musens rörelser.
Model- og serienummer er angivet under musen. Skriv serienummeret på linjen herunder. Du
skal referere til dette nummer, når du kontakter din Sony-forhandler angående dette produkt.
Modelnr. VGP-UMS32
Serienr. ________________
Anbring ikke musen:
– På et ustabilt underlag
– I meget fugtige omgivelser uden ventilation
– Store mængder støv
– Direkte sollys eller ekstrem varme
– Mekanisk rystelse eller stød
– Oliedampe
Hvis musen flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, eller hvis den anbringes i meget fugtige
omgivelser, kan der opstå kondens inde i musen. Dette kan bevirke, at musen ikke fungerer
korrekt.
Dette produkt overholder bestemmelserne i følgende EU-direktiv:
2004/108/EF (EMC-direktivet)
Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder
for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en
genbrugsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges
de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information
om genindvindingen af dette produkt kan fås hos kommunen, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Overensstemmelse med EU lovgivning: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany.
Før brug
USB-musen er beregnet til brug med personlige computere, der er forudinstalleret med
operativsystemet Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows Vista eller Windows XP
(SP2 og senere), og udstyret med en USB-port.
Anvendelse af USB-musen
) på din pc, når du bruger den.
Når du tilslutter musen til din computer, installeres Windows-standarddriveren
automatisk.
Kontroller, at musemarkøren, som vises på din skærm, bevæger sig i overensstemmelse
med musens bevægelse.
Til USB-porten (
) på din computer
)
Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί κατά την κύλιση ενός παραθύρου κλπ. Μερικοί
χειρισμοί μπορεί να εκτελούνται πιο εύκολα με αυτό το κουμπί παρά με το Αριστερό
κουμπί.
Αριστερό κουμπί
Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε έγγραφα, φωτογραφίες, λογισμικό
κλπ. Αυτό είναι το κουμπί του ποντικιού που συνήθως χρησιμοποιείται συχνότερα.
Δεξί κουμπί
Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε συντομεύσεις μενού που σας
επιτρέπουν να αποκτάτε πρόσβαση σε διάφορες εντολές και ρυθμίσεις, όπως η
αντιγραφή εγγράφων, φωτογραφιών κλπ.
Σημειώσεις
Το οπτικό ποντίκι αντιλαμβάνεται την κίνηση του ποντικιού χρησιμοποιώντας έναν οπτικό
αισθητήρα για να ανιχνεύσει τις σκιές που δημιουργούνται από το κόκκινο φως στο πέλμα
του ποντικιού. Το οπτικό ποντίκι πιθανόν να μη λειτουργεί σωστά στις παρακάτω επιφάνειες:
– Διαφανείς επιφάνειες (όπως γυαλί)
– Επιφάνειες που αντανακλούν το φως (όπως καλά γυαλισμένο βινύλιο ή καθρέφτες)
– Επιφάνειες με επαναληπτικά μοτίβα, όπως τετραγωνάκια (σαν και αυτές που
χρησιμοποιούνται για εκτύπωση φωτογραφιών σε περιοδικά και εφημερίδες)
– Επιφάνειες ριγέ ή με κάποιο άλλο ευδιάκριτο μοτίβο υψηλής αντίθεσης.
Αν το βέλος δεν μετακινείται ομαλά στην οθόνη, βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε το
ποντίκι σε μια από τις παραπάνω επιφάνειες.
Το φθοριοπολυμερές που χρησιμοποιείται για το πέλμα του ποντικιού (PTFE ή
πολυτετραφθοροαιθυλένιο) έχει σχεδιαστεί για χαμηλή αντίσταση, αλλά το ποντίκι πιθανόν
να γλιστράει διαφορετικά ανάλογα με το υλικό κατασκευής στην επιφάνεια του γραφείου ή
της επιφάνειας κύλισης ποντικιού.
Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας
Καθαρίστε το ποντίκι με ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα ή ύφασμα ελαφρά εμποτισμένο με
ένα ήπιο διάλυμα απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε τύπο συρμάτινου
σφουγγαριού, σκόνης τριψίματος ή διαλύτη όπως βενζίνη ή οινόπνευμα.
Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αν συναντήσετε κάποια από τις παρακάτω δυσκολίες ενώ χρησιμοποιείτε το ποντίκι USB,
χρησιμοποιήστε τον παρόντα οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων για επίλυση του
προβλήματος. Αν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευθείτε τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
Το ποντίκι USB δεν λειτουργεί.
 Το ποντίκι USB μπορεί να μην έχει συνδεθεί σωστά. Κλείστε όλα τα προγράμματα και,
στη συνέχεια, συνδέστε ξανά το ποντίκι στον υπολογιστή σας.
 Χρησιμοποιήστε ένα από τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται.
 Όταν ο υπολογιστής εκτελεί επεξεργασία στα Windows ή σε άλλο λογισμικό, η κίνηση
του ποντικιού ενδέχεται να παρουσιάζει διακοπές. Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η
επεξεργασία.
 Ανατρέξτε στα εγχειρίδια που συνοδεύουν τον υπολογιστή σας, για πληροφορίες
σχετικά με ενδεχόμενη επιδιόρθωση.
Το ποντίκι δεν κινείται ομαλά μετά από έξοδο από την κατάσταση εξοικονόμησης
ενέργειας
 Αποσυνδέστε το ποντίκι από την υποδοχή USB, και συνδέστε το και πάλι μετά από
μερικά δευτερόλεπτα.
Rullapainike
Käytä tätä painiketta esim. ikkunan vieritykseen. Joidenkin toimintojen suorittaminen
saattaa olla tällä painikkeella helpompaa kuin vasemmalla painikkeella.
Vasen painike
Käytä tätä painiketta esim. asiakirjojen, kuvien, ohjelmiston valintaan. Tämä on
yleensä hiiren kaikkein käytetyin painike.
Oikea painike
Käytä tätä painiketta pikakuvakevalikkojen näyttöön, joiden avulla voit siirtyä
erilaisiin komentoihin ja asetuksiin, kuten asiakirjojen, kuvien kopiointiin.
Huomautuksia
Optinen hiiri tunnistaa hiiren liikkeen optisen anturin avulla, joka havaitsee hiiren pohjassa
olevan punaisen valon aiheuttamat varjot. Optinen hiiri ei välttämättä toimi oikein seuraavilla
pinnoilla:
– Läpinäkyvät pinnat (kuten lasi)
– Valoa heijastavat pinnat (kuten hyvin kiillotetut vinyyli- ja lasipinnat)
– Pinnat, joissa on toistuva malli, kuten rasteri (kuten aikakaus- ja sanomalehdissä valokuvien
tulostukseen käytettävä)
– Raidalliset tai muut pinnat, joissa on erikoinen suurikontrastinen kuviointi.
Ellei hiiren osoitin liiku tasaisesti näytöllä, varmista, ettet käytä hiirtä jollain yllämainituista
pinnoista.
Vaikka hiiren pohjassa käytetty fluoripolymeeri (PTFE eli polytetrafluorieteeni) on
pienikitkaista ainetta, hiiren liikeherkkyys voi vaihdella työtason ja hiirimaton materiaalin
mukaan.
Hiiren ulkopuolen puhdistaminen
Puhdista hiiri pehmeällä, kuivalla kankaalla tai pehmeällä, mietoon pesuliuokseen
hieman kostutetulla kankaalla. Älä käytä hankaustyynyjä, tahranpoistoaineita tai
liuottimia, kuten alkoholia tai bentseeniä.
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Optinen anturi (ilman palloa)
Anturin resoluutio
350 pistettä/cm (1 000 dpi)
Liitäntä
USB
Liitäntäkaapelin pituus
Noin 80 cm
Käyttölämpötila
5 °C - 35 °C (lämpötilagradientti alle 10 °C/tunti)
Käyttöympäristön ilmankosteus
20 % - 80 % (ei-kondensoiva), olettaen, että kosteus on
alle 65 % lämpötilassa 35 °C (kosteusmittarin lukema
alle 29 °C)
Säilytyslämpötila
–20 °C - 60 °C (lämpötilagradientti alle 10 °C/tunti)
Säilytysympäristön ilmankosteus
10 % - 90 % (ei-kondensoiva), olettaen, että kosteus on
alle 20 % lämpötilassa 60 °C (kosteusmittarin lukema
alle 35 °C)
Mitat
Noin 53,6 (l) × 32,1 (k) × 99,8 (s) mm
Paino
Noin 75 g/Noin 60 g (vain hiiri, ilman USB-kaapelia)
Lisävarusteet
Käyttöohjeet (tämä asiakirja)
Bläddringshjul
Hjulknap
Vänster knapp
Venstre knap
Höger knapp
Højre knap
Anmärkningar
Bemærk
Rengöra musens utsida
Rengøring af den udvendige del af musen
Rengör musen med en mjuk, torr duk eller en duk som fuktats lätt med ett milt
rengöringsmedel. Använd inte någon typ av skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel
som t.ex. alkohol eller tvättbensin.
Rengør musen med en blød, tør klud eller en blød klud, som er let fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Du må ikke anvende nogen form for skuresvamp, skurepulver eller
opløsningsmiddel f.eks. sprit eller rensebenzin.
Specifikationer
Specifikationer
Använd den här knappen när du rullar ett fönster etc. Vissa funktioner kan vara
lättare att utföra med denna knapp än med vänsterknappen.
Använd den här knappen för att välja dokument, bilder, program etc. Denna knapp är
oftast den mest använda på musen.
Använd den här knappen för att visa snabbmenyer som gör att du får tillgång till olika
kommandon och inställningar, till exempel kopiera dokument, bilder etc.
En optisk mus känner av musrörelser genom att den optiska sensorn detekterar skuggorna
som orsakas av det röda ljuset på musens undersida. Den optiska musen fungerar eventuellt
inte rätt på följande ytor:
– Transparenta ytor (t.ex. glas)
– Ytor som reflekterar ljus (som t.ex. högblanka plastytor eller speglar)
– Ytor med ett repetitivt mönster, som t.ex. rastrering (som de som används för utskrift av
fotografier i tidskrifter och tidningar)
– Ytor som är randiga eller har andra tydliga mönster med hög kontrast.
Om muspekaren inte förflyttar sig jämt över skärmen, kontrollerar du att du inte använder
musen på en av de ovan nämnda ytorna.
Fluoropolymer som används för undersidan på möss (PTFE, eller polytetrafluoroetylen) är
konstruerad för lågt friktionsmotstånd, men musen kan glida på annat sätt beroende på vilket
material bordet eller musmattan är tillverkad av.
System
Sensorupplösning
Gränssnitt
Anslutningskabelns längd
Driftstemperatur
Luftfuktighet vid drift
Förvaringstemperatur
Luftfuktighet vid förvaring
Dimensioner
Vikt
Tillbehör
Optisk sensor (utan kula)
350 punkter/cm (1 000 dpi)
USB
Cirka 80 cm
5°C till 35°C (temperaturfall mindre än 10°C/timme)
20 % till 80 % (icke kondenserad), förutsatt att
luftfuktigheten är mindre än 65 % vid 35°C
(hygrometeravläsning på mindre än 29°C)
–20°C till 60°C (temperaturfall mindre än 10°C/timme)
10 % till 90 % (icke kondenserad), förutsatt att
luftfuktigheten är mindre än 20 % vid 60°C
(hygrometeravläsning på mindre än 35°C)
Cirka 53,6 (b) × 32,1 (h) × 99,8 (d) mm
Cirka 75 g/Cirka 60 g (endast musen, USB-kabeln inte
medräknad)
Bruksanvisning (detta dokument)
Utförande och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Muotoilu ja tekniset tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Felsökning
Vianmääritys
Om du får något av följande problem medan du använder USB-musen, använder du
denna felsökningsguide för att lösa problemet. Om ett problem består kontaktar du
närmaste Sony-återförsäljare.
Jos USB-hiiren käytön aikana ilmenee seuraavia vaikeuksia, ratkaise ongelma tämän
vianmääritysoppaan avulla. Jos ongelma pysyy, ota yhteyttä valtuutettuun Sonyjälleenmyyjään.
USB-hiiri ei toimi
 USB-hiirtä ei ole välttämättä liitetty oikein. Sulje kaikki ohjelmat, liitä sen jälkeen hiiri
uudelleen tietokoneeseen.
 Käytä tuettua käyttöjärjestelmää.
 Kun tietokone prosessoi Windowsissa tai muussa ohjelmistossa, hiiren liike saattaa
keskeytyä. Odota prosessoinnin päättymistä.
 Etsi mahdollinen ratkaisu tietokoneen mukana toimitetuista oppaista.
Hiiri ei liiku tasaisesti virransäästötilasta pois siirtymisen jälkeen
 Kytke hiiren USB-liitin irti ja liitä se jälleen muutaman sekunnin kuluttua.
USB-musen fungerar inte
 USB-musen är kanske inte korrekt ansluten. Stäng alla program och anslut den till din
dator igen.
 Använd ett operativsystem som stöds.
 Musens funktion kan störas när datorn arbetar med Windows eller annan programvara.
Vänta tills denna bearbetning är klar.
 I de bruksanvisningar som medföljde din dator kan det finnas en möjlig lösning.
Musen förflyttar sig inte mjukt efter återgången från ett strömsparläge
 Koppla bort musen från USB-kontakten och återanslut den därefter efter några
sekunder.
®
Produktnavn: USB-mus
ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må du ikke utsette
enheten for regn eller fuktighet.
For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Overlat alt
vedlikehold til kvalifisert personell.
Eiers fortegnelse
Modellnummeret og serienummeret finnes under musen. Skriv ned serienumrene i feltet
nedenfor. Henvis til dette nummeret når du kontakter Sony-forhandleren angående dette
produktet.
Se ikke direkte ind i linsen. Laserlyset kan forårsage øjenskader.
Under følgende omstændigheder skal du slukke for strømmen og få den efterset af kvalificeret
personale, før den anvendes igen.
– Vand eller et fremmedlegeme er kommet ind i musen.
– Der kommer røg ud af musen.
– Der er en unormal støj eller lugt.
– Musen er blevet tabt eller den udvendige del af musen er knækket.
)
VAIO er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
I denne brugervejledning henvises der til Microsoft® Windows® XP Home Edition og
Microsoft® Windows® XP Professional som Windows XP.
I denne brugervejledning henvises der til Microsoft® Windows Vista® Home Basic,
Microsoft® Windows Vista® Home Premium, Microsoft® Windows Vista® Business og
Microsoft® Windows Vista® Ultimate som Windows Vista.
I denne brugervejledning henvises der til Microsoft® Windows® 7 Ultimate, Microsoft®
Windows® 7 Professional, Microsoft® Windows® 7 Home Premium, Microsoft® Windows®
7 Home Basic eller Microsoft® Windows® 7 Starter som Windows 7.
I denne vejledning bruges Windows 8 som fællesbetegnelse for Microsoft® Windows® 8 og
Microsoft® Windows® 8 Pro.
Alle andre navne på systemer, produkter og tjenester er varemærker tilhørende deres
respektive ejere. I denne brugervejledning er - eller -mærkerne ikke angivet.
Norsk
På grund af risiko for brand og elektrisk stød må enheden ikke
udsættes for regn eller fugtighed.
Åbn ikke kabinettet for at undgå elektrisk stød. Overlad alt
reparationsarbejde til faguddannet personale.
Ejerens notat
Tilslut musen til USB-porten (
) på din persondator när du använder den.
Varemærker og bemærkninger
™
Produktnavn: USB-mus
Sikkerhedsoplysninger
Modellnr. VGP-UMS32
Serienr. ________________
Anslut musen till USB-porten (
Liitä hiiri henkilökohtaisen tietokoneen USB-porttiin (
®
ADVARSEL
Säkerhetsinformation
Mallinumero VGP-UMS32
Sarjanumero ________________
™
Dansk
Produktnamn: USB-musen
VARNING
Tuotteen nimi: USB-hiiren
Varumärken och meddelande
Ροδάκι
Resolução de problemas
O ponteiro do rato não se move suavemente pelo ecrã
 Um rato óptico detecta o movimento do rato através do sensor óptico, detectando as
sombras provocadas pela luz vermelha da parte inferior do rato. O rato óptico pode não
funcionar correctamente nas seguintes superfícies:
– Superfícies transparentes (como vidro)
– Superfícies reflectoras de luz (como espelhos ou vinil muito polidos)
– Superfícies com um padrão repetitivo, como telas (como as que são utilizadas para a
impressão de fotografias em revistas e jornais)
– Superfícies com faixas ou com um padrão distinto, de elevado contraste
 Se o ponteiro não se mover suavemente no ecrã, certifique-se de que não está a utilizar
o rato numa das superfícies mencionadas.
™ ®
Tietokoneen USB-porttiin (
Σύστημα
Οπτικός αισθητήρας (χωρίς μπίλια)
Διακριτική ικανότητα αισθητήρα
350 κουκίδες ανά εκατοστό (1.000 dpi)
Διεπαφή
USB
Μήκος καλωδίου σύνδεσης Περίπου 80 cm
Θερμοκρασία λειτουργίας 5 °C έως 35 °C (μεταβολή θερμοκρασίας μικρότερη από
10 °C/ώρα)
Υγρασία λειτουργίας
20% έως 80% (μη συμπυκνούμενη), υπό την
προϋπόθεση ότι η υγρασία είναι μικρότερη από 65%
στους 35 °C (ένδειξη υγρομέτρου μικρότερη από 29 °C)
Θερμοκρασία αποθήκευσης –20 °C έως 60 °C (μεταβολή θερμοκρασίας μικρότερη
από 10 °C/ώρα)
Υγρασία αποθήκευσης
10% έως 90% (μη συμπυκνούμενη), υπό την
προϋπόθεση ότι η υγρασία είναι μικρότερη από 20%
στους 60 °C (ένδειξη υγρομέτρου μικρότερη από 35 °C)
Διαστάσεις
Περίπου 53,6 × 32,1 × 99,8 (π × υ × β) mm
Βάρος
Περίπου 75 g/Περίπου 60 g (μόνο ποντίκι, δεν
περιλαμβάνεται το καλώδιο USB)
Παρελκόμενα
Οδηγίες λειτουργίας (παρόν έντυπο)
O rato não se move suavemente após sair do modo de poupança de energia
 Desligue o rato do conector USB e ligue-o novamente após alguns segundos.
Το VAIO είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.
Τα Microsoft, Windows και Windows Vista αποτελούν σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά
σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
Στο παρόν εγχειρίδιο, τα Microsoft® Windows® XP Home Edition και Microsoft®
Windows® XP Professional αναφέρονται ως Windows XP. Στο παρόν εγχειρίδιο, τα
Microsoft® Windows Vista® Home Basic, Microsoft® Windows Vista® Home Premium,
Microsoft® Windows Vista® Business και Microsoft® Windows Vista® Ultimate
αναφέρονται ως Windows Vista.
Στο παρόν εγχειρίδιο, οι επωνυμίες Microsoft® Windows® 7 Ultimate, Microsoft®
Windows® X Professional, Microsoft® Windows® 7 Home Premium, Microsoft® Windows®
7 Home Basic και Microsoft® Windows® 7 Starter αναφέρονται ως Windows 7.
Στο παρόν εγχειρίδιο, τα Microsoft® Windows® 8 και Microsoft® Windows® 8 Pro
αναφέρονται ως Windows 8.
Όλες οι υπόλοιπες ονομασίες συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών είναι εμπορικά
σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, τα σύμβολα ή δεν
καθορίζονται.
Muspekaren förflyttar sig inte mjukt över skärmen
 En optisk mus känner av musrörelser med hjälp av optiska sensorer för detektering av
skuggor som orsakats av det röda ljuset på musens undersida. Den optiska musen
fungerar eventuellt inte på rätt sätt på följande ytor:
– Transparenta ytor (som t.ex. glas)
– Ytor som reflekterar ljus (som t.ex. högblanka plastytor eller speglar)
– Ytor med repeterande mönster, som t.ex. rastrering (som det som används för
utskrift av fotografier i tidskrifter och tidningar)
– Ytor som är randiga eller har andra tydliga mönster med hög kontrast
 Om muspekaren inte förflyttar sig jämt över skärmen, kontrollerar du att du inte
använder musen på en av de ovan nämnda ytorna.
Till datorns USB-port (
Προδιαγραφές
O rato USB não funciona
 O rato USB pode não estar ligado correctamente. Feche todos os programas e ligue
novamente o rato ao computador.
 Utilize um sistema operativo suportado.
 Quando o computador se encontrar em processamento no Windows ou outro software,
o movimento do rato pode ser interrompido. Aguarde até o processamento ser
concluído.
 Consulte os manuais fornecidos com o seu computador para tentar solucionar o
problema.
Εμπορικά σήματα και προειδοποίηση
Hiiren osoitin ei liiku tasaisesti näytöllä
 Optinen hiiri tunnistaa hiiren liikkeen optisen anturin avulla, joka havaitsee hiiren
pohjassa olevan punaisen valon aiheuttamat varjot. Optinen hiiri ei välttämättä toimi
oikein seuraavilla pinnoilla:
– Läpinäkyvät pinnat (kuten lasi)
– Valoa heijastavat pinnat (kuten hyvin kiillotetut vinyyli- ja lasipinnat)
– Pinnat, joissa on toistuva malli, kuten rasteri (kuten aikakaus- ja sanomalehdissä
valokuvien tulostukseen käytettävä)
– Raidalliset tai muut pinnat, joissa on erikoinen suurikontrastinen kuviointi
 Ellei hiiren osoitin liiku tasaisesti näytön poikki, varmista, ettet käytä hiirtä jollain
yllämainituista pinnoista.
Varmista, että ruudulla näkyvä osoitin liikkuu hiiren liikkeen mukaisesti.
Design e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Se tiver alguma das seguintes dificuldades na utilização do rato USB, utilize este guia de
resolução de problemas para solucionar esse problema. Se o problema persistir, consulte o
seu agente Sony mais próximo.
Όταν εκκινείται ο υπολογιστής, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος που λεει ότι
το ποντίκι δεν έχει συνδεθεί.
 Κάντε την επιλογή να μην εμφανίζεται το μήνυμα στο μέλλον και κάντε κλικ στο
κουμπί "ΟΚ".
USB-hiiren käyttö
Notas
Um rato óptico detecta o movimento do rato através do sensor óptico, detectando as sombras
provocadas pela luz vermelha da parte inferior do rato. O rato óptico pode não funcionar
correctamente nas seguintes superfícies:
– Superfícies transparentes (como vidro)
– Superfícies reflectoras de luz (como espelhos ou vinil muito polidos)
– Superfícies com um padrão repetitivo, como telas (como as que são utilizadas para a
impressão de fotografias em revistas e jornais)
– Superfícies com faixas ou com um padrão distinto, de elevado contraste.
Se o ponteiro do rato não se mover suavemente no ecrã, certifique-se de que não está a utilizar
o rato numa das superfícies acima mencionadas.
O fluoropolímero utilizado para as solas do rato (PTFE, ou politetrafluoroetileno) foi
concebido para obter uma baixa resistência friccional, mas o rato pode deslizar de modo
diferente, consoante o material da sua secretária ou do tapete do rato.
Το βέλος του ποντικιού δεν μετακινείται ομαλά στην οθόνη
 Το οπτικό ποντίκι αντιλαμβάνεται την κίνηση χρησιμοποιώντας έναν οπτικό
αισθητήρα για να ανιχνεύσει τις σκιές που δημιουργούνται από το κόκκινο φως στο
πέλμα του ποντικιού. Το οπτικό ποντίκι πιθανόν να μη λειτουργεί σωστά στις
παρακάτω επιφάνειες:
– Διαφανείς επιφάνειες (όπως γυαλί)
– Επιφάνειες που αντανακλούν το φως (όπως καλά γυαλισμένο βινύλιο ή καθρέφτες)
– Επιφάνειες με επαναληπτικά μοτίβα, όπως τετραγωνάκια (σαν και αυτές που
χρησιμοποιούνται για εκτύπωση φωτογραφιών σε περιοδικά και εφημερίδες)
– Επιφάνειες ριγέ ή με κάποιο άλλο ευδιάκριτο μοτίβο υψηλής αντίθεσης
 Αν το βέλος δεν μετακινείται ομαλά στην οθόνη, βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε
το ποντίκι σε μια από τις παραπάνω επιφάνειες.
Brug denne knap til at rulle et vindue osv. Nogle funktioner kan være lettere at udføre
med denne knap end med venstre museknap.
Brug denne knap til at vælge dokumenter, billeder software osv. Denne knap er
sædvanligvis den, man bruger mest på musen.
Brug denne knap til at få vist genvejsmenuer, som giver dig adgang til forskellige
kommandoer og indstillinger, f.eks. kopiering af dokumenter, billeder osv.
En optisk mus mærker musebevægelse ved at anvende den optiske sensor til at finde
skyggerne, der er forårsaget af det røde lys i bunden af musen. Den optiske mus fungerer
muligvis ikke korrekt på følgende overflader:
– Gennemsigtige overflader (f.eks. glas)
– Overflader, som reflekterer lys (f.eks. blanktpoleret vinyl eller spejle)
– Overflader med et gentaget mønster, som f.eks. gennemlysning (som det, der anvendes til at
tryk af billeder i blade og aviser)
– Overflader, som er stribede eller har et andet distinkt mønster med høj kontrast.
Hvis musemarkøren bevæger sig ujævnt over skærmen, skal du sikre dig, at du ikke
anvender musen på en af de ovennævnte overflader.
Det fluoropolymer, der er anvendt til sålene på musen (PTFE eller polytetrafluoroethylen) er
udviklet til lav friktionsmodstand, men musen kan glide anderledes, afhængigt af hvilket
materiale dit skrivebord eller din musemåtte er lavet af.
System
Sensoropløsning
Interface
Længde på konnektorkabel
Driftstemperatur
Optisk sensor (uden kugle)
350 dot/cm (1.000 dpi)
USB
Ca. 80 cm
5 °C til 35 °C (temperaturændring mindre end 10 °C/timen)
Luftfugtighed ved drift
20 % til 80 % (ikke kondenseret), under forudsætning af
fugtighed under 65 % ved 35 °C (hygrometervisning på
mindre end 29 °C)
Opbevaringstemperatur
–20 °C til 60 °C (temperaturændring mindre end 10 °C/timen)
Luftfugtighed ved opbevaring
10 % til 90 % (ikke kondenseret), under forudsætning af
luftfugtighed under 20 % ved 60 °C (hygrometervisning
på mindre end 35 °C)
Dimensioner
Ca. 53,6 (b) × 32,1 (h) × 99,8 (d) mm
Vægt
Ca. 75 g/Ca. 60 g (kun mus, men uden USB-kabel)
Tilbehør
Brugervejledning (dette dokument)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Fejlfinding
Hvis du oplever nogen af følgende vanskeligheder, mens du anvender USB-musen, kan du
anvende denne fejlfindingsvejledning for at løse problemet. Hvis problemet varer ved, skal
du rådføre dig med din nærmeste Sony-forhandler.
USB-musen virker ikke
 USB-musen er muligvis ikke tilsluttet korrekt. Luk alle programmer, og slut den til din
computer igen.
 Brug et understøttet operativsystem.
 Når computeren udfører behandling i Windows eller anden software, kan
musebevægelsen blive afbrudt. Vent, indtil arbejdet er fuldført.
 Læs de manualer, der blev leveret med din computer, for at finde en afhjælpning på
problemet.
Musen bevæger sig ikke jævnt, når den skifter fra strømsparetilstand
 Træk musen ud af USB-porten, og tilslut den igen efter få sekunder.
Modellnr. VGP-UMS32
Serienr. ________________
Sikkerhetsinformasjon
Ikke se rett inn i linsen. Laserlyset kan skade øyene.
I følgende omstendigheter, må du slå av strømmen og la kvalifisert personell kontrollere
enheten før du bruker den igjen.
– Vann eller et fremmedlegeme har kommet inn i musen.
– Røyk kommer ut av musen.
– Det er en unormal lyd eller lukt.
– Musen har falt i bakken eller utsiden på musen er ødelagt.
Ikke plasser musen på et sted som:
– En ustabil overflate
– I svært fuktige områder eller hvor det ikke er ventilasjon
– Hvor det er overdrevent store mengder støv
– I direkte sollys eller ekstrem varme
– Hvor det er mekanisk vibrasjon eller støt
– Hvor det er fettdamper
Hvis musen bringes direkte fra et kaldt til varmt sted, eller plasseres i et veldig dampfylt rom,
kan fuktighet oppstå på innsiden av musen. Musen kan ikke fungere ordentlig hvis dette skjer.
Dette produktet samsvarer med følgende EU-direktiv:
2004/108/EC (EMC-direktivet).
Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den
Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til spesiell
innsamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge
for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du være med på å forhindre
mulige negative følger for miljøet og helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil være
med på å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av
dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du
bor eller butikken der du kjøpte produktet.
Produsent : Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
EU produkt samsvar: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany.