Download Tristar BQ-6385 barbecue

Transcript
PL
Instrukcja obsługi
OSTATNIA LISTA KONTROLNA PRZED
MONTAŻEM
• Pomiędzy substancjami łatwopalnymi a grillem, jest zachowane 100 cm
wolnej przestrzeni.
• Nad grillem nie ma niezabezpieczonych substancji łatwopalnych.
• Wszystkie materiały opakowaniowe zostały usunięte.
• Palniki są dobrze dopasowane do otworów.
• Pokrętła obracają się swobodnie.
• Urządzenie przeszło kontrolę szczelności.
• Użytkownik zna położenie zaworu gazu.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ROZPALANIA
OSTRZEŻENIE: WAŻNE! PRZED ZAPALENIEM OGNIA
Przed włączeniem gazu, należy sprawdzić przewód gazowy. Jeśli widać
na nim uszkodzenia lub rozdarcia, należy go wymienić. Nowy przewód
gazowy musi być zgodny z przepisami krajowymi.
Przed każdym użyciem należy sprawdzić wszystkie
złącza gazu. Nie zapalać palników, jeśli w powietrzu
czuć gaz.
CHARAKTERYSTYKA PŁOMIENIA:
• Sprawdzić, czy charakterystyka płomienia jest taka, jak powinna być.
Przed wysyłką każdy palnik jest wstępnie nastawiany, jednak z powodu
licznych odchyleń u lokalnych dostawców gazu, konieczna może się
okazać niewielka regulacja.
• Płomień może być niebieski i spokojny, może posiadać żółte rozbłyski,
hałasować i być nieregularny.
• Płomień żółty wskazuje na niewystarczająca obecność powietrza.
Płomień hałaśliwy i nieregularny jest oznaką zbyt dużej ilości powietrza.
• UWAGA: niewielkie żółte zakończenia płomienia są prawidłową oznaką.
INSTRUKCJE UŻYWANIA
! ! ! ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ! ! !
BARDZO WAŻNE: PRZEWÓD NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED
KAŻDYM UŻYCIEM GRILLA.
1. Regularnie czyścić grill. Jeśli grill nie jest czyszczony regularnie, tłuszcz
może się zapalić, co doprowadzi do uszkodzenia urządzenia.
ZAPALANIE GŁÓWNEGO PALNIKA:
1. Przed zapaleniem należy przeczytać wszystkie instrukcje.
2. Ustawić wszystkie pokrętła w pozycji „OFF” i otworzyć zawór gazu
na butli. Podczas zapalania palnika, należy trzymać się od niego jak
najdalej.
3. Wcisnąć i powoli obrócić pokrętła do pozycji
. Wbudowany
zapalnik zaiskrzy i zapali ogień na palniku. Jeśli palnik nie zapali się
w ciągu 5 sekund, NATYCHMIAST ustawić pokrętło w pozycji „OFF”,
odczekać 5 minut, aby gaz się ulotnił i powtórzyć procedurę zapłonu.
2. NIGDY nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
3. Jeśli tłuszcz się zapalił, do jego gaszenia nie używać wody. Grozi
uszkodzeniem ciała. Zamknąć wszystkie pokrętła oraz butlę gazową.
4. Jeśli tłuszcz się zapalił, NATYCHMIAST zamknąć wszystkie pokrętła oraz
butlę gazową.
63