Download Philips HP6407/22 Epilator

Transcript
ภาษาไทย 31
ปญหา
สาเหตุ
การแกปญหา
เครื่องไมทำงาน
เตาเสียบปลั๊กไฟเสีย
ตรวจดูภายในเตารับวามีกระแสไฟหรือไม หากคุณทำการเชื่อม
ตอเครื่องกำจัดขนเขากับเตารับในหองน คุณอาจตองเปดไฟห
องนเพื่อใหมีกระแสไฟเขาเตารับเสียกอน