Download Bosch SMS73L02TR dishwasher

Transcript
3FHJTUFSZPVSOFX#PTDIOPX
XXXCPTDIIPNFDPNXFMDPNF
#VMBŝ‘LNBLJOFTJ
US
,VMMBONBL‘MBWV[V
SM…
SB…
5HVHWVHF
K
%
K
PLQ
$
K
6WDUW
&
5HVHWVHF
tr
çindekiler
8 Amacına uygun kullanım . . . . .
( Güvenlik bilgileri . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
4
Cihazı çalı tırmadan önce.
Cihaz teslim edilince . . . . .
Kurma i leminde. . . . . . . .
Günlük kullanımda . . . . . .
Kapak kilidi . . . . . . . . . . . .
Tu kilidi . . . . . . . . . . . . . .
Ortaya çıkan hasarlarda . .
Eski cihazların giderilmesi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.5
.5
.5
.6
.6
.6
.7
.7
7 Çevrenin korunması
......... 9
Yıkanmı bula ıkların
cihazdan bo altılması . . . . . . .
Fincanlar ve bardaklar . . . . . .
Tencereler. . . . . . . . . . . . . . . .
Çatal bıçak sepeti . . . . . . . . . .
Etajerler. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Katlanıp kapatılabilen teller . . .
Küçük parça tutucu. . . . . . . . .
Bıçak rafı. . . . . . . . . . . . . . . . .
Sepet seviyesinin ayarlanması
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 15
. 15
. 15
. 16
. 16
. 16
. 17
. 17
. 17
. Temizleme . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Deterjan doldurunuz . . . . . . . . . . . . . 19
Kombine temizleme maddesi . . . . . . 19
Ambalaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Eski cihazlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
/ Programlara genel bakı
* Cihazı tanıma . . . . . . . . . . . . . .
10
Program seçimi. . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Test kurulu ları için bilgiler . . . . . . . . 22
Kumanda paneli . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Cihazın iç bölümü . . . . . . . . . . . . . . . 10
Menüye genel bakı . . . . . . . . . . . . . 10
0 Ek fonksiyonlar . . . . . . . . . . . . . 22
+ Su sertli
ini giderme sistemi/
Özel tuzun doldurulması . . . . 11
Ayarlanacak de er . . . . . . . . . .
Su sertlik tablosu . . . . . . . . . . .
Özel tuz kullanılması . . . . . . . . .
Tuz bile enli deterjan . . . . . . . .
Su sertli ini giderme sisteminin
kapatılması . . . . . . . . . . . . . . . .
, Parlatıcı
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 11
. 11
. 11
. 12
. . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Parlatıcı miktarının ayarlanması. . . . . 13
Parlatıcı ilave
göstergesinin kapatılması . . . . . . . . . 14
- Bula
ık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Uygun de il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Cam ve bula ıklarda
olu an hasarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bula ıkların cihaza yerle tirilmesi . . . 14
. . . . . 21
Zamandan tasarruf (VarioSpeed)
Yarım doldurma . . . . . . . . . . . . .
HijyenArtı (HygienePlus) . . . . . . .
Yo un yıkama alanı. . . . . . . . . . .
Ekstra kurutma . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 22
. 22
. 22
. 22
. 22
1 Cihazın kullanılması . . . . . . . . . 23
Program bilgileri . . . . . . . . . . . . . .
Aquasensör. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cihazın çalı tırılması . . . . . . . . . . .
Kalan zaman göstergesi . . . . . . . .
Zaman ön seçimi . . . . . . . . . . . . .
Program sonu . . . . . . . . . . . . . . . .
Otomatik kapatma / ç aydınlatma
Cihazın kapatılması . . . . . . . . . . . .
Programın yarıda kesilmesi. . . . . .
Programın kesilmesi . . . . . . . . . . .
Program de i tirme . . . . . . . . . . .
Yo un kurutma . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 23
. 23
. 23
. 23
. 24
. 24
. 24
. 25
. 25
. 25
. 25
. 25
3
tr
Amacına uygun kullanım
2 Temizlenmesi ve
bakıma tabi tutulması . . . . . . . 26
Cihazın genel durumu.
Özel tuz ve parlatıcı . .
Süzgeçler . . . . . . . . . .
Yıkama kolları . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 Arıza halinde ne yapmalı?
.
.
.
.
.
.
.
.
. 26
. 26
. 27
. 27
8 Amacına uygun
kullanım
A
nam
ıca
Pis su pompası . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Arıza tablosu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Teslimat kapsamı . . . . . .
Güvenlik bilgileri . . . . . . .
Cihazın teslim edilmesi . .
Teknik veriler . . . . . . . . .
Cihazın kurulması . . . . . .
Su çıkı ba lantısı. . . . . .
çme suyu ba lantısı . . . .
Sıcak su ba lantısı . . . . .
Elektrik ba lantısı . . . . . .
Demontaj . . . . . . . . . . . .
Transport . . . . . . . . . . . .
Donmaya kar ı önlemler
(Cihazın bo altılması) . . .
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
38
38
. 38
. 38
. 39
. 39
. 39
. 39
. 40
. 40
. 41
. 41
. 42
. . . . . . . . . 42
m
ınalkul
Bu cihaz evde
ve ev ortamında ki isel
kullanımınız içindir, ticari
amaçlı kullanım için
öngörülmemi tir.
Bula ık makinesini sadece
evde ve sadece bildirilmi
olan kullanım amacına uygun
kullanınız: Yani evdeki
bula ıklarınızı yıkamak için.
. . . 28
4 Yetkili servisin ça rılması . . .
5 Kurulması ve ba lanması . . . .
uygn
( Güvenlik bilgileri
kiG
nlüve
Bu cihaz, fiziksel, sensörik,
zihinsel veya ruhsal yetenekleri
sınırlı olan veya cihazı güvenli
bir ekilde kullanabilmek için
cihaz hakkında yeterince
tecrübesi veya bilgisi olmayan
8 ya ından büyük çocuklar veya
ki iler tarafından
kullanılmamalıdır; bu ki ilerin
cihazı kullanmasına ancak
gereken sorumlulu u üstlenen
bir ki inin denetimi altında izin
verilebilir.
irelgilbi
Güvenlik bilgileri
Cihazı çalı tırmadan önce
Kullanma ve montaj kılavuzlarını
dikkatlice okuyunuz!
Bu kılavuzlarda cihazın
kurulması, yerle tirilmesi,
kullanılması ve bakımı ile ilgili
önemli bilgiler bulunmaktadır.
Tüm belge ve dokümanları
sonradan kullanma ihtimalinden
veya cihazı satacak olursanız,
yeni sahibi için saklayınız.
Cihaz teslim edilince
1. Derhal ambalajı ve bula ık
makinesini transport hasarları
hususunda kontrol ediniz.
Hasarlı bir cihazı
çalı tırmayınız ve teslimatcı
firmaya danı ınız.
2. Cihazın ambalaj
malzemelerini lütfen gerekti i
ekilde gideriniz.
3. Ambalajı ve ambalaj
parçalarını oynamaları için
çocuklara vermeyiniz.
Katlanan kartonlardan ve
folyolardan dolayı bo ulma
tehlikesi söz konusudur.
Kurma i leminde
Bula ık makinesinin arka
yüzünün, kurma i leminden
sonra artık serbest eri ilemez
oldu unu dikkate alınız (sıcak
yüzey nedeniyle dokunmaya
kar ı koruma).
tr
Kurma ve ba lantı i lemlerini
kurma ve montaj kılavuzuna
göre yapınız.
Kurma i leminde, bula ık
makinesinin elektrik
ba lantısı elektrik
ebekesinden ayrılmı
olmalıdır.
Evinizin koruyucu hat
kurulumunun uzmanca
yapılmı olmasını sa layınız.
Elektrik ba lantı ko ul
ve olanakları, bula ık
makinesinin tip etiketi 9:
üzerindeki bilgiler ile aynı
olmalıdır.
E er bu cihazın elektrik
ba lantı kablosu zarar
görürse, özel bir ba lantı
kablosu ile de i tirilmesi
gerekir.
Bu kablo, tehlikeli bir durum
olu masının önlenmesi için,
sadece yetkili servis
üzerinden alınmalıdır.
Bula ık makinesi bir yüksek
dolap içine kurulacaksa,
muntazam sabitlenmesine
dikkat edilmelidir.
Bula ık makinesi ba ka ev
gereçlerinin altına veya
üstüne monte edilirse, ilgili
cihazların montaj
kılavuzundaki bir bula ık
makinesi ile kombine
edilerek kurma i lemi
bölümündeki bilgi ve
talimatlara uyulmalıdır.
5
tr
Güvenlik bilgileri
Tüm cihazların güvenli
i letilmesini sa lamak için,
bula ık makinesinin montaj
kılavuzunlarını da dikkate
almaya devam ediniz.
Ba ka bir bilgi mevcut
de ilse veya montaj
kılavuzunda ba ka bilgi ve
uyarı yoksa, bula ık
makinesinin söz konusu
cihazların üstüne veya altına
kurulabilece inden emin
olmak için, ilgili cihazların
üreticisine ba vurmanız
gerekir.
E er üreticiden herhangi bir
bilgi alamazsanız, bula ık
makinesini bu cihazların
üstüne veya altına
kuramazsınız.
E er bula ık makinesinin üst
tarafına bir mikro dalga fırın
monte ederseniz, bu cihaz
zarar görebilir.
Tezgah altına kurulabilen,
ankastre veya entegre
edilebilen cihazları, sa lam
durmasını sa layabilmek için,
sadece yan dolaplara
vidalanıp birle tirilmi , tek
parça bir çalı ma plakasının
altına kurunuz.
Cihazı ısı kaynaklarının (ısı
üreten kalorifer, ısı
akümülatörü, soba veya
ba ka cihazlar) yakınına
kurmayınız ve bir oca ın
pi irme alanı altına monte
etmeyiniz.
6
Cihaz kurulduktan sonra,
elektrik fi ine rahatlıkla
ula ılabilmelidir.
(Bakınız Elektrik ba lantısı)
Bazı modellerde:
Su ba lantısındaki plastik
gövdede bir elektrikli valf
vardır ve ba lantı hatları
su giri hortumunun
içindedir. Bu hortumu kesip
koparmayınız ve plastik
gövdeyi suya sokmayınız.
Günlük kullanımda
Temizleme maddelerinin ve
parlatıcı ürünlerin ambalajları
üzerindeki güvenlik ya da
kullanma bilgi ve uyarılarına
dikkat ediniz.
Çocuk emniyeti
(kapı/kapak kilidi) *
Kap k ildi
Çocuk emniyetinin tarifi, arkada
kapak kısmındadır.
* modele ba lı
Çocuk emniyeti (tu kilidi)
Tu kildi
Cihazınızı, istemeden
çalı tırmaya ve programın
kesilmesi (örn. çocuklar
tarafından hatalı kullanım) kar ı
koruyabilirsiniz.
Güvenlik bilgileri
Tu kilidinin devreye
sokulması:
1. stedi iniz programı
ba latınız.
2. Sayı göstergesinde ’–
belirinceye kadar, +
tu unu yakl. 4 saniye basılı
tutunuz.
Program akı ı esnasında
herhangi bir tu a basılırsa, sayı
göstergesinde ’– belirir.
Programın iptal edilmesi (reset)
mümkün de ildir.
Tu kilidinin devreden
çıkarılması:
Göstergede ’– sönünceye
kadar, + tu unu
yakl. 4 saniye basılı tutunuz.
Program sona erince (sayı
göstergesinde ‹:‹‹), tu blokajı
da devreden çıkmı olur. Bir
elektrik kesilmesi durumunda,
tu blokajı devrede kalır.
Herhangi bir programın her
yeniden ba latılmasında, tu
blokajı da yeniden devreye
sokulmalıdır.
tr
Ortaya çıkan hasarlarda
Sadece yetkili uzman
elemanlar onarım ve benzeri
müdahalelerde bulunmalıdır.
Bunun için cihaz elektrik
ebekesinden ayrılmı
olmalıdır. Bunun için elektrik
fi i çekilip prizden çıkarılmalı
veya cihazın ba lıı oldu u
sigorta kapatılmalıdır. Su
muslu unu kapatınız.
Özellikle kumanda
panosunda hasarlar olması
halinde (çatlaklıklar, delikler,
kırılmı tu lar) veya cihaz
kapısı fonksiyonu
etkilenmi se, cihaz artık
çalı tırılmamalıdır. Elektrik fi i
çekilip prizden çıkarılmalı
veya cihazın ba lı oldu u
sigorta kapatılmalıdır. Su
muslu unu kapatınız, yetkili
servisi ça ırınız.
Eski cihazların giderilmesi
1. Artık kullanılmayacak olan
cihazları derhal
kullanılamayacak ekilde
tahrip ederek, sonradan
herhangi bir kaza olma
ihtimalini önleyiniz.
2. Cihazı çevreye uyumlu bir
ekilde gideriniz.
7
tr
Güvenlik bilgileri
m Uyarı
Yaralanma tehlikesi!
Takılıp dü erek yaralanma
tehlikesini önlemek için,
bula ık makinesi sadece kısa
bir süre, bula ık koymak
ve almak için açılmalıdır.
Bıçaklar ve keskin uçlu di er
cisimler, uçları a a ıya do ru
olacak ekilde çatal bıçak
sepetine veya yatay
konumda bıçak rafına*
yerle tirilmelidir.
Cihazın açık kapısı üzerine
oturmayınız ve basmayınız.
Solo cihazlarda sepetlerin
a ırı dolmamasına dikkat
ediniz.
E er cihaz bir kurma bo lu u
içinde de ilse ve cihazın yan
duvarlarından birine ula mak
mümkünse, cihazın kapak
mente esinin bulundu u
alanın güvenlik
sebeplerinden dolayı yandan
kaplanması gerekir
(yaralanma tehlikesi).
Kaplama kapaklarını özel
aksesuar olarak yetkili
servisten veya yetkili
satıcılardan alabilirsiniz.
* modele ba lı
8
m Uyarı
Patlamadan kaynaklanan
tehlike!
Bula ık yıkama bölümüne
çözücü madde koymayınız.
Patlama tehlikesi söz
konusudur.
m Uyarı
Ha lanma tehlikesi!
Program akı ı esnasında
cihazın kapısını çok dikkatli
açınız. Cihazdan dı arıya sıcak
su sıçraması tehlikesi söz
konusudur.
m Uyarı
Çocuklar için tehlikeler!
E er evde çocuk varsa,
çocuk emniyetini kullanınız.
Kapa ın arka yüzünde detaylı
açıklamayı bulabilirsiniz.
Çocukların cihaz ile
oynamasına veya cihazı
kullanmasına izin vermeyiniz.
Çocukları temizleme
maddelerinden ve
parlatıcılardan uzak tutunuz.
Bunlar a ızda, bo azda ve
gözlerde yanmaya sebep
olabilir ve bo ulmaya yol
açabilir.
Çevrenin korunması
Çocukları açık bula ık
makinesinden uzak tutunuz.
Bula ık makinesinin yıkama
alanındaki su, içme suyu
de ildir; içinde deterjan
artıkları bulunabilir.
Çocukların ellerini tablet
tutma kabına 1:
sokmamasına dikkat ediniz.
Küçük parmakları mevcut
delik ve yuvalara girip
sıkı abilir.
Cihaz yüksek bir yere
kurulmu sa, cihazın kapa ını
açıp kapatırken, çocukların
cihaz kapa ı ile cihazın altına
kurulu olan dolabın kapısı
arasına sıkı mamasına veya
bir yerlerini sıkı tırıp
ezdirmemesine dikkat ediniz.
Çocuklar cihazın içinde kilitli
kalabilir (havasızlıktan
bo ulma tehlikesi) veya
ba ka bir ekilde kendilerini
tehlikeye sokabilirler.
Bu nedenle eskimi cihazları:
Elektrik fi ini çekip prizden
çıkarınız, elektrik kablosunu
kesip cihazdan ayırınız ve
imha ediniz. Kapı kilidini, kapı
artık kilitlenemeyecek ekilde
tahrip ediniz.
tr
7 Çevrenin korunması
nnieÇ
vre
unm
ıkorsa
Hem yeni cihazın ambalajı, hem de eski
cihaz de erli hammaddeler ve yeniden
de erlendirilebilecek malzemeler içerir.
Lütfen münferit parçaları türlerine göre
ayırarak gideriniz.
Güncel giderme yol ve yöntemleri
hakkında bilgi edinmek için, lütfen yetkili
satıcınıza veya ba lı oldu unuz belediye
ya da ehir yönetimine ba vurunuz.
Ambalaj
Cihazın tüm plastik parçaları uluslararası
standartlarda kabul edilen kısaltma
i aretleri ile i aretlenmi tir (örn. >PS<
Polistirol). Böylelikle cihaz giderildi inde
türlerine göre plastik atıkların ayırt
edilmesi mümkündür.
Lütfen ”Teslim edildi inde” bölümündeki
güvenlik bilgilerine dikkat ediniz.
Eski cihazlar
Lütfen ”Giderme” bölümündeki güvenlik
bilgilerine dikkat ediniz.
Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık
Elektrikli ve Elektronik
Ekipmanlar Direktifi’ne göre
etiketlenmi tir. Ulusal yönetmelik
(Türkiye Resmi Gazetesi
No:28300 Tarih: 22.05.2012)
Avrupa genelinde geçerli olan,
ürünlerin geri toplanması ve geri
dönü türülmesi ile ilgili yapıyı
belirtir.
9
tr
Cihazı tanıma
Cihazın iç bölümü
* Cihazı tanıma
ızhaCi
Kumanda ve kontrol panosuna ve
cihazın iç bölmelerine ait ekiller ön
kısımdaki zarfın içinde bulunmaktadır.
Bütün hususlara ili kin açıklamaları ilgili
metinlerde bulabilirsiniz.
Kumanda paneli
( AÇIK/KAPALI alterini
0 Program tu larına **
8 Kapı açma donanımı
@ Zaman ön seçimi *
H Ek fonksiyonlar **
P START tu u
X ”Su giri i kontrolü” göstergesi
` Tuz doldurma (miktar) göstergesi
h Parlatıcı doldurma (miktar)
göstergesi
)" Sayı göstergesi
* modele ba lı
** Adet, modele ba lıdır
m
ınat
1" ç aydınlatma *
1* Üst sepet
12 Bıçak rafı *
1: Tablet tutma kabı
1B Üst su püskürtme kolu
1J Alt yıkama kolu
1R Özel tuz için stok kabı
1Z Süzgeçler
1b Çatal bıçak sepeti
1j Alt bula ık sepeti
9" Parlatıcı stok kabı
9* Deterjan bölmesi
92 Temizleme maddesi bölmesine ait
kilitleme sürgüsü
9: Tip etiketi
* modele ba lı
Menüye genel bakı
Ayarlar için kılavuzdaki ilgili bölümlere
bakınız.
•
š
§
‘
˜
10
Su sertlik derecesi •:‹‹ - •:‹ˆ
Yo un kurutma š:‹‹ - š:‹‚
Parlatıcı §:‹‹ - §:‹‡
Sıcak su ‘:‹‹ - ‘:‹‚
Otomatik kapatma ˜:‹‹ - ˜:‹ƒ
tr
Su sertli ini giderme sistemi/Özel tuzun doldurulması
+ Su sertli ini giderme
sistemi/Özel tuzun
doldurulması
Su
iğ
n
iiltres
m
rdegi
Ö
lem
z/itsis
unzt
Yıkanan bula ıkların iyi temiz olması için,
bula ık makinesinin yumu ak, yani
kireçsiz suya ihtiyacı vardır. Aksi halde,
bula ıkların üzerinde ve cihazın iç
kısmında beyaz kireç tortuları birikir.
7° dH (1,2 mmol/l) de erinden daha
yüksek sertli e sahip ebeke suyunda
kireç giderme i lemi yapılmalıdır. Bu
i lem, özel tuz (rejenere tuzu) yardımı ile,
bula ık yıkama makinesinin kireçten
arındırma sisteminde gerçekle ir.
Ayarlama ve böylelikle gerekli tuz
miktarı, musluk suyunuzun sertlik
derecesine ba lıdır (tabloya bakınız).
Ayarlanacak de er
Tuz ilave miktarı •:‹‹ ila •:‹ˆ arasında
ayarlanabilir.
Bu ayar de erinde •:‹‹ tuza gerek
yoktur.
1. Bunun için sular idaresine ya da
yetkili servislerimize ba vurabilirsiniz.
Su i letmeniz üzerinden bilgi
alabilirsiniz.
2. Ayar de eri için su sertlik tablosuna
bakınız.
3. Cihazın kapısını kapatınız.
4. AÇIK/KAPALI alterini ( açınız.
5. Program tu unu # basılı tutunuz
ve START tu una P, sayı
göstergesinde •:‹... gösterilinceye
kadar basınız.
6. Tu ların her ikisini de bırakınız.
Tu un # ı ık göstergesi )" yanıp
söner ve sayı göstergesinde fabrika
ayarında girilmi olan de er
yanar •:‹….
m
ısuladurdol
Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar
de eri:
1. Olarak ayarlanmı tır 3.
Tu a her basılmasında, ayar de eri
bir kademe yükselir; •:‹ˆ de erine
ula ılınca, gösterge yeniden •:‹‹
(kapalı) de erine atlar.
2. START tu una P basınız.
Ayar de eri cihaz belle ine
kaydedilmi tir.
Su sertlik tablosu
6XVHUWOLN
GHUHFHVL
ƒG+
6HUWOLN
DUDO×đ×
PPROO
0DNLQHGHNL
D\DU
GHđHUL
\XPXňDN
‡¯¯
\XPXňDN
‡¯³
RUWD
‡¯›
RUWD
‡¯´
RUWD
‡¯ž
VHUW
‡¯‚
VHUW
‡¯±
VHUW
‡¯Å
Özel tuz kullanılması
Tuz ilave etme i lemi daima cihazın
devreye sokulmasından hemen önce
yapılmalıdır. Böylelikle ta an tuzlu su
hemen temizlenir ve yıkama kabında
korozyon olu maz.
11
tr
Parlatıcı
1. Stok kabının 1R vidalı ba lantılı
kapa ını açınız.
2. Cihazı ilk kez kullanmaya
ba lamadan önce, tuz kabının içine
yakla ık 1 litre su dökünüz.
3. Sonra özel tuzu doldurunuz
(yemeklik tuz veya tablet de il).
Bu e lem esnasında stok kabından
su dı arı ta ar ve akıp cihazın içine
gider.
Panoda tuz ilave etme göstergesi `
yanar yanmaz, yeniden özel tuz ilave
edilmelidir.
Susertli nigdermesi temin kap tılması
E er tuz ilave etme göstergesine `
gerek duyulmuyorsa (örn. tuz bile eni
de olan kombine deterjan kullanılması
halinde), bu gösterge kapatılabilir.
”Kireçten arındırma sisteminin
ayarlanması” bölümünde tarif edilen
prosedür izlenmeli ve de er •:‹‹
olarak ayarlanmalıdır.
Böylelikle kireçten arındırma sistemi
ve tuz ilave etme göstergesi
kapatılmı olur.
m Dikkat
Özel tuz kabına kesinlikle parlatıcı
doldurmayınız. Aksi halde su sertli ini
giderme sistemi tahrip olur.
, Parlatıcı
* modele ba lı
ıcıtalrP
a
Tuz bile eni de olan deterjan
kullanılması
Tuzbile nlidet rjan
Tuz bile eni de olan kombine deterjan
kullanılması halinde, genel olarak
21° dH (37° fH, 26° Clarke,
3,7° mmol/l) su sertlik derecesine
kadar, özel tuz kullanılmasına gerek
kalmaz. Su sertlik derecesi 21° dH
de erinin üstünde oldu u zaman, özel
tuz kullanılması burada da gereklidir.
12
Tuz ilave etme göstergesinin/
su sertli ini giderme
sisteminin kapatılması
Kumanda panelindeki parlatıcı ilave
etme göstergesi h yandı ında, artık 12 yıkama i lemi için yetecek kadar
parlatıcı kaldı demektir. Parlatıcı ilave
edilmelidir.
Parlatıcı, bula ıkların lekesiz ve
bardakların pırıl pırıl olması için
gereklidir. Sadece evde kullanılan
bula ık makineleri için uygun parlatıcı
kullanınız.
Parlatıcı bile enli kombine deterjan
sadece 21° dH (37° fH, 26° Clarke,
3,7mmol/l) su sertlik derecesine kadar
kullanılabilir. Su sertlik derecesi 21° dH
de erinin üstünde oldu u zaman,
parlatıcı kullanılması burada da
gereklidir.
Parlatıcı
1. Kapaktaki dili yukarı do ru bastırarak
ve kaldırarak, stok kabını 9" açınız.
2. Parlatıcıyı, doldurma deli indeki
azm. i aretine kadar dikkatlice
doldurunuz.
PD[
3. Kapa ı, duyulur ekilde kilitleninceye
kadar kapatınız.
4. Dı arı ta an parlatıcıyı gerekirse bir
bez ile siliniz ki, müteakip bula ık
yıkama i leminde a ırı köpük
olu masın.
tr
Parlatıcı miktarının
ayarlanması
Parlatıcı ilave miktarı §:‹‹ ila §:‹‡
arasında ayarlanabilir. Çok iyi bir
kuruma sonucu elde etmek için, parlatıcı
ilave etme miktarını §:‹† konumuna
ayarlayınız. Fabrika ayarı olarak
kademe §:‹† ayarlanmı tır.
Parlatıcı miktarını sadece bula ıklar
üzerinde izler (daha dü ük bir kademe
ayarlayınız) veya su lekeleri (daha
yüksek bir kademe ayarlayınız) kalırsa
de i tiriniz.
1. Cihazın kapısını kapatınız.
2. AÇIK/KAPALI alterini ( açınız.
3. Program tu unu # basılı tutunuz
ve START tu una P, sayı
göstergesinde •:‹... gösterilinceye
kadar basınız.
4. Tu ların her ikisini de bırakınız.
Tu un # ı ık göstergesi )" yanıp
söner ve sayı göstergesinde fabrika
ayarında girilmi olan de er
yanar •:‹….
5. Program tu una #, sayı
göstergesinde )" fabrika ayarında
girilmi de er §:‹† gösterilinceye
kadar basınız.
Ayarı de i tirmek için:
1. Program tu unu 3 basınız.
Tu a her basıldı ında sertlik ayar
de eri artar. §:‹‡ de erine
ula ıldı ında ekrandaki de er §:‹‹
(kapalı) de erine ula ır.
2. START tu una P basınız.
Ayar de eri belle e kaydedilmi tir.
13
tr
Bula ık
Parlatıcı ilave göstergesinin
kapatılması
Cam ve bula ıklarda olu an
hasarlar
E er parlatıcı ilave göstergesi h
rahatsız ediyorsa (örn. parlatıcı bile eni
de olan kombine deterjan kullanılması
halinde), bu gösterge kapatılabilir.
”Parlatıcı miktarının ayarlanması”
bölümünde tarif edilen prosedür
izlenmeli ve de err §:‹‹ olarak
ayarlanmalıdır.
Böylelikle parlatıcı ilave gösterges h
kapatılmı olur.
Sebepleri:
Cam türü ve cam üretim yöntemi.
Bula ık deterjanının kimyasal yapısı.
Yıkama programındaki su sıcaklık
derecesi.
Tavsiye:
Sadece üreticisi tarafından bula ık
makinesinde yıkanmaya elveri li
oldu u tasdik edilen cam ve
porselen kullanınız.
Bula ıklara kar ı hassas ve koruyucu
olarak tanımlanmı deterjan
kullanınız.
Cam malzemeleri ve çatal bıçakları
program sonunda bula ık
makinesinden mümkün oldu u kadar
çabuk çıkarınız.
- Bula ık
kışaBul
Uygun de il
Tamamen veya kısmen tahtadan
ka ık, çatal, bıçak.
Hassas dekorlu bardaklar, sanat
e yaları, antika e yalar. Bu tür
dekorlar bula ık makinesinde
yıkanmaya elveri li de ildir.
Yüksek ısıya kar ı dayanıklı olmayan
plastik parçalar.
Bakır ve kalaydan veya kalaylı
parçalar.
Kül, balmumu, ya lama gresi veya
boya ile pislenmi bula ıklar.
Cam üzerine i lenmi süslemeler,
alüminyum ve gümü parçalar da
yıkama i leminde renk verebilir ve
renkleri solabilir. Bazı cam türleri de
(örn. kristal cam parçalar) birçok kez
yıkandıktan sonra körelebilir, yani sütsü
bir bulanık renk alabilir.
14
Bula ıkların cihaza
yerle tirilmesi
1. Kaba yemek artıklarını bula ıklardan
gideriniz. Bula ıkların musluktan
akan su altında ön temizlemeye tabi
tutulması gerekmez.
2. Bula ıklar cihaza u ekilde
yerle tirilmelidir:
– Bula ıklar cihaza emin bir ekilde
duracak ve devrilmeyecek ekilde
yerle tirilmelidir.
– Tüm kapların a ızları a a ı do ru
olmalıdır.
– Çıkıntılı veya girintili parçalar,
suyun rahat akabilmesi için
cihaza dik ve biraz e ik konumda
yerle tirilmelidir.
– 1B ve 1J numaralı su
püskürtme kollarının dönmesi
engellenmeyecek ekilde
yerle tirilmelidir.
Bula ık
Çok küçük parçalar bula ık
makinesinde yıkanmamalıdır, çünkü bu
tür parçalar sepetlerden kolayıkla
dü ebilir.
Yıkanmı bula ıkların
cihazdan bo altılması
tr
Bilgi
Tablet tutma kabının 1: üzerinde
herhangi bir bula ık olmamasına dikkat
ediniz. Bu parçalar deterjan bölmesi
kapa ının 9* bloke olmasına neden
olabilir.
Üst sepetten alt sepetteki bula ıklara su
damlalarının dü mesini önlemek için,
tavsiye edilir.
Sıcak bula ıklar darbeye kar ı hassastır!
Bu nedenle, bula ıkları yıkama programı
sona erince, rahat dokunabilece iniz
kadar so uyuncaya kadar bula ık
makinesinin içinde bırakınız.
Bilgi
Program sonunda cihazın iç kısmında
daha su damlaları görünüyor olabilir. Bu,
bula ıkların kurumasını hiçbir ekilde
etkilemez.
Tencereler
Alt bula ık sepeti 1j
Fincanlar ve bardaklar
Üst sepet 1*
15
tr
Bula ık
Yararlı bilgi
Fazla kirli tabak-çana ı (tencereler)
alt sepet içine yerle tirmeniz iyi olur.
Daha güçlü püskürtülen su huzmesi
sayesinde, daha iyi bir yıkama sonucuna
ula abilirsiniz.
Yararlı bilgi
Bula ık makinenize bula ıkları nasıl en
iyi ekilde yerle tirece inizi gösteren
ba ka örnekleri, nternette sundu umuz
ana sayfamızın Download kısmında
ücretsiz indire bilirsiniz. lgili nternet
adresimiz için lütfen bu kullanma
kılavuzunun arka sayfasına bakınız.
Etajerler *
Etajerler
Etajeri ve altındaki alanı küçük taslar ve
bardaklar veya örn. kepçe veya servis
ka ık çatalı gibi büyük ka ık, çatal veya
bıçaklar için kullanabilirsiniz. Bu etajeri
kullanılmadı ı zaman yukarı
katlayabilirsiniz.
&/,&.
Çatal bıçak sepeti
Çatal bıçaklar daima karı ık, yani
türlerine göre ayırt edilmeden, uçları
a a ı do ru olacak ekilde
yerle tirilmelidir.
Yaralanmaları önlemek için uzun ve sivri
parçaları ve bıçakları, bıçak rafının
üzerine yerle tiriniz.
* Modele göre 3 kat seviye ayarlaması
mümkündür. Bunun için etajeri önce dik
konuma getiriniz ve yukarı çekiniz, sonra
hafif e ik konumda a a ı do ru
istedi iniz seviyeye (1, 2, veya 3) itiniz
ve duyulur bir klik ile yerine oturmasını
sa layınız.
Katl nıpkap tılabilentel r
Katlanıp kapatılabilen teller *
* modele ba lı
Tencerelerin, çanakların ve bardakların
daha iyi yerle tirilebilmesi için, teller
katlanıp kapatılabilir.
16
tr
Bula ık
Küçük parça tutucu *
Küç kparçatu cu
* modele ba lı
Burada örn. plastik bardak, kapak vs.
gibi hafif plastik parçalar emin bir
ekilde tutturulabilir.
Sepet seviyesinin
ayarlanması *
Sep tseviyesin ay rlanması
* modele ba lı
Üst bula ık sepetinin 1* seviyesi, üst
veya alt sepette yüksek bula ıklar için
daha fazla yer elde etmek için, ihtiyaca
göre ayarlanabilir.
Cihaz yüksekli i 81,5 cm
Kademe 1 azm. ø
Kademe 2 azm. ø
Kademe 3 azm. ø
Üst sepet
Alt sepet
22 cm
24,5 cm
27 cm
30 cm
27,5 cm
25 cm
Cihaz yüksekli i 86,5 cm
Bıçak rafı *
Bıçakrafı
* modele ba lı
Uzun bıçaklar ve di er malzemeler,
yatay konumda yerle tirilebilir.
Kademe 1 azm. ø
Kademe 2 azm. ø
Kademe 3 azm. ø
Üst sepet
Alt sepet
24 cm
26,5 cm
29 cm
33 cm
30,5 cm
28 cm
Cihazınızın modelindeki üst bula ık
sepetinin ekline göre, prosedürlerden
birini seçiniz:
17
tr
Temizleme
Yan tarafında kaldırma kolları
bulunan üst sepet
1. Üst sepeti dı arız do ru çekiniz 1*.
2. A a ı indirmek için, sepeti dı
tarafındaki her iki sol ve sa kolu
sırayla içe do ru bastırınız. Bu
esnada sepeti yandan üst kenardan
sabit tutunuz ki, aniden a a ıya
dü mesin.
3. Yukarı kaldırmak için, sepetin
yandan üst kenardan tutunuz ve
yukarıya do ru kaldırınız.
4. Sepeti tekrar cihazın içine sürmeden
önce, her iki tarafta da aynı seviyede
olmasını sa layınız. Aksi halde
cihazın kapa ı kapanmaz ve üst
püskürtme kolunun su devresine
ba lantısı kurulamaz.
Alt ve üst kısımda tekerler
bulunan üst sepet
1. Üst sepeti dz arz do ru çekiniz 1*.
2. Üst sepeti çıkarınız ve üst
(kademe 3) ya da alt (kademe 1)
makaralar üzerine takınız.
18
. Temizleme
m
eT
elm
zi
Bula ık makinesinde tablet, toz veya sıvı
deterjan kullanabilirsiniz, fakat kesinlikle
elden bula ık yıkamak için kullanılan
bula ık deterjanı kullanmayınız. Kirlilik
derecesine göre, toz veya sıvı temizleme
maddesi (deterjan) ile, dozajlama ki isel
gereksinimlere göre ayarlanabilir. Tablet
eklindeki temizleme maddeleri, tüm
temizleme ödevleri için yeterli miktarda
etken madde içerir. Modern, güçlü
temizleme maddeleri genel olarak fosfat
ve enzimler içeren, dü ük alkalik
formüller kullanır. Fosfatlar, sudaki kireci
ba layıp tutar. Enzimler, ni asta giderir
ve albümin çözer. Fosfatsız temizleme
maddeleri nadirdir. Bu tür temizleme
maddelerinin kireç ba lama ve tutma
kapasitesi dü üktür ve daha yüksek
miktarda dozajlanması gerekir. Renkli
lekelerin (örn. çay, ketçap) temizlenmesi
için, çok kez oksijen bazında a artma
maddeleri kullanılır.
Bilgi
yi bir yıkama sonucu için, temizleme
maddesinin ambalajındaki bilgi
ve uyarılara kesinlikle dikkat ediniz!
Daha ba ka sorularınız varsa, temizlik
maddesini, yani deterjanı üreten
i letmenin danı ma merkezlerine
ba vurmanızı öneriyoruz.
m Uyarı – Temizleme maddelerinin ve
parlatıcı ürünlerin ambalajları üzerindeki
güvenlik ya da kullanma bilgi ve
uyarılarına dikkat ediniz.
tr
Temizleme
Deterjan doldurunuz
1. E er temizleme maddesi bölmesi
9* henüz kapalıysa, açmak için
kilitleme sürgüsünü 92 kullanınız.
Deterjanı, 9* deterjan bölmesine
doldurunuz (tableti enine yerle tiriniz,
dikine de il). Dozaj: Ambalaj
üzerindeki üretici bilgilerine bakınız.
Deterjan bölmesindeki 9* dozaj
çizgileri, do ru miktarda toz veya sıvı
deterjan doldurulmasında size
yardımcı olur.
Normal bir kirlilik derecesinde
genelde 20 ml–25 ml yeterlidir.
Tablet eklindeki temizleme
maddeleri kullanıldı ında, bir tablet
yeterlidir.
PO
PO
PO
2. Kilit problemsiz olarak yerine
oturuncaya kadar, deterjan
bölmesinin kapa ını yukarıya do ru
iterek kapatınız.
Yararlı bilgi
Az kirli bula ıklarda normal olarak
bildirilmi olandan biraz daha
az miktarda deterjan yeterlidir.
Uygun temizleme ve koruma
maddelerini, internet sayfamız üzerinden
çevrimiçi (online) veya yetkili servisimiz
üzerinden satın alabilirsiniz (arka
sayfaya bakınız).
Kombine temizleme maddesi
Gelenekesel temizleme maddelerinin
(Solo) yanı sıra, ek fonksiyonları olan
ürün serileri de kullanıma sunulmaktadır.
Bu ürünler, temizleme maddesinin
yanı sıra, çok kez parlatıcı, tuz yerine
kullanılabilen yedek maddeler (3in1)
ve kombinasyona göre (4in1, 5in1, vs.)
ayrıca örn. cam koruyucu veya
paslanmaz çelik parlatıcı
gibi ek bile enler de içerir. Kombine
temizleme maddeleri sadece belli
bir sertlik derecesine (genelde 21°dH)
çalı ır. Bu sınır a ıldı ında, tuz
ve parlatıcı ilave edilmek zorundadır.
Kombine temizleme (deterjan) ürünleri
kullanılınca, yıkama programı otomatik
olarak öyle ayarlanır ki, daima en iyi
yıkama ve kurutma sonucu elde edilsin.
m Uyarı – Küçük parçaları yıkamak
için tablet tutma kabına koymayınız 1:;
aksi halde bu parçalar tabletin
muntazam çözülmesine engel olur.
Deterjan bölmesi, programa ba lı
olarak en uygun zamanda otomatik
olarak açılır. Toz veya sıvı deterjan
cihazın içine da ılır ve çözülür; tablet
ise tablet tutma kabının içine dü er
ve orada dozajlı bir ekilde çözülür.
m Uyarı – E er program ba latıldıktan
sonra cihaza bula ık ilave etmek
isterseniz, tablet tutma kabını 1: üst
sepet için tutamak olarak kullanmayınız.
Tablet kabın içinde olabilir ve böylelikle
siz de kısmen çözülmü tablete temas
etmi olursunuz.
19
tr
Temizleme
Bilgiler
En iyi yıkama ve kurutma sonuçları
elde etmek için, kombinasyonsuz
deterjan ve buna ek olarak ayrıca
ilave edilen parlatıcı ve tuz
kullanılması uygundur.
Kısa programlarda, tabletler farklı
çözülme özelliklerinden dolayı tam
temizleme etkisi gösteremeyebilir
ve kısmen çözülmemi artıklar
kalabilir. Bu tip programlar için toz
halindeki temizlik malzemeleri daha
uygundur.
”Yo un” programında (bazı
modellerde), bir tabletin dozajı
yeterlidir. Toz deterjan kullanılması
halinde, ek olarak biraz toz deterjan
da cihazın kapa ının iç yüzüne
serpi tirebilirsiniz.
Kombine deterjanlar kullanıldı ında,
parlatıcı ve/veya toz ilave etme
göstergesi yansa da, yıkama
programı kusursuz çalı ır.
Suda eriyen koruyucu kapsülü olan
temizleme maddesi kullanıldı ında:
Kapsüle sadece kuru eller ile
dokununuz ve temizleme maddesini
sadece tamamen kuru temizleme
bölmesine koyunuz, aksi halde
yapı malar olabilir.
E er kombine deterjandan
kombinasyonsuz deterjana geçecek
olursanız, kireç giderme sisteminin
ve parlatıcı miktarı sisteminin do ru
de ere ayarlanmı olmasına dikkat
ediniz.
20
Programlara genel bakı
tr
/ Programlara genel bakı
arm
aogrlPr
şkıba
lneg
Bu program listesinde, azami mümkün olan program adedi gösterilmi tir. lgili
programlar ve tertipleri için, lütfen kumanda panosuna bakınız.
Bula ık türü
Tencereler,
tavalar, hassas
olmayan tabak
çanaklar ve çatal
bıçaklar
Kirlilik türü
Yo un bir ekilde
yanıp yapı mı veya
kuruyup yapı mı ,
ni asta veya albümin
(protein) içeren
yemek artıkları
Program
±/°
Mümkün olan
ek fonksiyonlar
Program akı ı
Hepsi
Ön yıkama
Temizleme 70°
Ara yıkama
Durulama 65°
Kurutma
Hepsi
Kirlilik derecesine ba lı
olarak, sensör sistemi
yardımı ile optimize edilir.
Hepsi
Kirlilik derecesine ba lı
olarak, sensör sistemi
yardımı ile optimize edilir.
Hepsi
Ön yıkama
Temizleme 50°
Ara yıkama
Durulama 65°
Kurutma
Ekstra kurutma
Temizleme 60°
Ara yıkama
Durulama 65°
Yo un yıkama
alanı
Zamandan tasarruf
Yarım yük
Ekstra kurutma
Ön yıkama
Temizleme 40°
Ara yıkama
Durulama 60°
Kurutma
Ekstra kurutma
Temizleme 45°
Ara yıkama
Durulama 55°
Yok
Ön yıkama
Yo un 70°
Á
Oto 45° - 65°
Á
Oto 45° - 65°
Hafif kuruyup
Karı ık tabak
yapı mı , evde
çanaklar ve çatal
kullanılan
miktarda
bıçaklar
yemek artıkları
â/à
Eco 50°
ñ/ð
Power 55’
Hassas tabak
çanaklar ve çatal
bıçaklar, ısıya
Az yapı mı , yeni
kar ı duyarlı
yemek artıkları
plastik ve cam
malzemeler
é/è
Hassas bardak
40°
ñ/ð
Hızlı (quick) 45°
Tüm tabak-çanak So uk durulama, ara
türleri
temizleme
ù/ø
Ön yıkama
21
tr
Ek fonksiyonlar
§ Yarım doldurma *
Program seçimi
Yarımdoldurma
Bula ık türüne ve kirlilik derecesine
ba lı olarak, uygun bir program
seçebilirsiniz.
E er az miktarda bula ık yıkanması
gerekiyorsa (örn. bardak, fincan, tabak),
”Yarım doldurma“ fonksiyonunu ek
olarak devreye sokabilirsiniz. Böylelikle
su, enerji ve zaman tasarrufu sa lanır.
Yıkama i lemi için, deterjan gözüne
normal dolulukta bir makineye
koydu unuzdan daha az miktarda
deterjan koyunuz.
Test kurulu ları için bilgiler
Kıyaslayıcı kontroller (örn. EN60436
standartına göre) için gereken bilgiler
test kurumlarına veriliyor.
Burada söz konusu bilgi ve uyarılar,
testlerin uygulanması için gereken
ko ullardır, sonuçlar veya tüketim
de erleri de il.
E-posta ile soru gönderimi:
[email protected]
Cihazın kapısında bulaca ınız tip etiketi
9: üzerindeki ürün numarası (E-Nr.) ve
imalat numarası (FD) gereklidir ve
bildirilmelidir.
μ HijyenArtı (HygienePlus) *
HijyenArtı(Hygien Plus)
Belli bir dezenfeksiyon performansı elde
edebilmek için, bu fonksiyon ile ısı
dereceleri yükseltilir ve özellikle uzun bir
süre bu ısı derecelerinde tutulur. Bu
fonksiyonun sürekli kullanılması
sayesinde, daha iyi bir hijyenik durum
elde edilir. Bu ek fonksiyon, örn.
üzerinde malzeme kesilen veya
do ranan tablalar veya biberonlar için
idealdir.
Ï Yo
0 Ek fonksiyonlar
E
k
rayonlionksf
* modele ba lı
Tu lar üzerinden ek fonksiyonlar H
ayarlanabilir.
Ÿ Zamandan tasarruf
un yıkama alanı *
Yo unyıkama lanı
Bu opsiyon, farklı tipte bula ıklarınız
oldu u zamanlarda kullanım için çok
uygundur. Fazla kirli tencereleri ve
tavaları alt sepette, üst sepetteki normal
kirli bula ıklar ile birlikte yıkayabilirsiniz.
Üst sepette ise normal kirli bula ıkları
yıkayabilirsiniz.
Zamandantas r uf(VarioSpe d)
(VarioSpeed) *
¿ Ekstra kurutma *
Ekstrakur tma
>>Zaman tasarrufu<< fonksiyonu ile,
seçilmi yıkama programına ba lı
olarak, çalı ma süresi yakla ık %20–
%50 oranında kısaltılabilir. lgili çalı ma
süresi de i ikli i sayı göstergesinde
)" görüntülenir. Kısaltılmı çalı ma
süresinde çok iyi temizlik sonuçları elde
edebilmek için, su ve enerji tüketimi
yükseltilir.
22
Parlatma esnasında daha yüksek bir
sıcaklık derecesi ve daha uzun bir
kurutma süresi, plastik parçaların daha
iyi kurumasını sa lar. Enerji tüketimi
biraz daha yüksektir.
tr
Cihazın kullanılması
Cihazın çalı tırılması
1 Cihazın kullanılması
nızhaCi
Program bilgileri
Program verilerini (tüketim de erleri)
kısa kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
Bu de erler, normal ko ullar ve su
sertlik derecesi ayar de eri •:‹… için
geçerlidir. Örn. su sıcaklı ı veya hat
basıncı gibi farklı etken faktörler
sapmalara neden olabilir.
Aquasensör
Aquasensör *
* modele ba lı
Aquasensor, bula ık suyunun
bulanıklı ını ölçen bir optik ölçme
tertibatıdır (ı ık baryeri).
Aquasensör kullanılan yıkama
programına ba lı olarak devreye girer.
E er Aquasensor aktifse, ”temiz” yıkama
suyu bir sonraki yıkama i leminde
kullanılabilir ve böylelikle su tüketimi 3–
6 litre dü ürülebilir. Suyun kirlenme
derecesi yüksek ise, su bo altılmak
üzere dı arı pompalanır ve yerine temiz
su alınır. Otomatik programlarda
ek olarak sıcaklık ve cihazın çalı ma
süresi kirlilik derecesine göre
ayarlanabilir.
m
ıslaınalkul
1. Muslu u sonuna kadar açınız.
2. AÇIK/KAPALI alterini ( açınız.
Eco 50° programının göstergesi
yanıp söner. Ba ka bir program
tu una 0 basılmazsa, bu program
seçilmi olarak kalır. Sayı
göstergesinde )" muhtemel
program süresi yanıp söner.
3. START tu una P basınız.
Program akı ı ba lar.
Bilgi
- Bula ık makinesinin çevre dostu bir
ekilde kullanılması için:
Ekolojik sebeplerden dolayı Eco (Eko)
50° programı cihazın her çalı tırılmaya
ba lanmasında ön ayar olarak ayarlanır.
Bu sayede çevre kaynakları korunur ve
aynı zamanda paradan da tasarruf etmi
olursunuz.
Eco (Eko) 50° Programı, çevrenin
korunması açısından çok özel ve
uygun bir programdır. 1016/2010 AB
direktifine göre, normal kirli
bula ıkların temizlenmesi için ve bu tür
bula ıkların hem enerji, hem de su
tasarrufu sa lanarak yıkanması için en
verimli ”Standart program” olarak
kabul edilmektedir.
Kalan zaman göstergesi
Program seçildi inde, Kalan zaman
süresi sayı göstergesinde )"
görüntülenir.
Çalı ma süresi, program esnasında su
sıcaklı ı, bula ık miktarı ve kirlilik
derecesi üzerinden belirlenir ve
(seçilmi programa ba lı olarak)
de i ebilir.
23
tr
Zamanönseçim
Cihazın kullanılması
Zaman ön seçimi *
* modele ba lı
Programın çalı maya ba lama zamanını
azami 24 saat kaydırabilirsiniz.
1. Cihazın kapısını kapatınız.
2. AÇIK/KAPALI alterini ( açınız.
3. + tu una @, sayı göstergesi )"
de i ip œ:‹‚ oluncaya kadar basınız.
4. + veya – tu una @, gösterilen
zaman istedi iniz zamana uygun
oluncaya kadar basınız.
5. Zaman ön seçimi aktif oluncaya
kadar, START tu una P basınız.
6. Zaman ön seçimini silmek için + veya
– tu una @, sayı
göstergesinde )" gösterilinceye
kadar basınız œ:‹‹.
Programı çalı tırana kadar yapmı
oldu unuz program eçimini
de i tirmeniz mümkündür.
Program sonu
Gösterge panelinde )" gösterilen
de er ‹:‹‹ oldu u zaman, program
sona ermi tir.
Program sonunda otomatik
kapatma veya iç aydınlatma*
Otomatik ap tma/ çaydınlatma
* modele ba lı
Enerjiden tasarruf etmek için, bula ık
makinesi programın sona ermesinden 1
dakika veya 120 dakika sonra otomatik
kapatılabilir.
24
Ayar, ˜:‹‹ ile ˜:‹ƒ arasında seçilebilir.
˜:‹‹ Cihaz otomatik olarak kapanmaz.
Cihaz kapa ı açık oldu unda,
AÇIK/KAPALI alterinin ( açık
veya kapalı olmasından ba ımsız
olarak, devreye sokulmu iç
aydınlatma 1" yanar. Cihaz
kapa ı kapalıyken, aydınlatma da
kapalıdır. E er cihaz kapa ı 60
dakikadan daha uzun açık kalırsa,
aydınlatma otomatik olarak
kapanır. ç aydınlatma 1"
sadece ˜:‹‹ ayar de erinde
yanar.
˜:‹‚ Cihaz 1 dakika sonra kapanır.
˜:‹ƒ Cihaz 120 dakika sonra kapanır.
1. Cihazın kapısını kapatınız.
2. AÇIK/KAPALI alterini ( açınız.
3. Program tu unu # basılı tutunuz
ve START tu una P, sayı
göstergesinde •:‹... gösterilinceye
kadar basınız.
4. Tu ların her ikisini de bırakınız.
Tu un # ı ık göstergesi )" yanıp
söner ve sayı göstergesinde fabrika
ayarında girilmi olan de er
yanar •:‹….
5. Sayı göstergesinde )" ilgili
de er ˜:‹... belirinceye kadar,
program tu una # basınız.
Ayarı de i tirmek için:
1. Program tu unu 3 basınız.
Tu a her basıldı ında sertlik ayar
de eri artar. ˜:‹ƒ de erine
ula ıldı ında ekrandaki de er ˜:‹‹
de erine ula ır.
2. START tu una P basınız.
Ayar de eri belle e kaydedilmi tir.
tr
Cihazın kullanılması
Cihazın kapatılması
Program de i tirme
Programın sona ermesinden birkaç
dakika sonra:
1. AÇIK/KAPALI alterini ( basıp,
cihazı kapatınız.
2. Su muslu unu kapatınız (Aqua-Stop
tertibatı olan cihazlarda gerekmez).
3. Bula ıkları so uduktan sonra
bo altınız.
START tu una P bastıktan sonra,
herhangi bir program de i ikli i
mümkün de ildir.
Bir program de i ikli i ancak program
iptal (Reset) üzerinden mümkündür.
Bilgi
Program sona erdikten sonra, cihazı
açmadan önce biraz so umasını
bekleyiniz. Böylelikle cihazdan buhar
çıkmasını ve mutfak mobilyalarınızda
uzun zaman içinde hasarlar olu masını
önlemi olursunuz.
Parlatma i leminde daha yüksek bir
sıcaklık ile çalı ılır ve böylelikle daha iyi
bir kurutma sonucu elde edilir. Bu
durumda çalı ma süresi biraz uzayabilir.
(Hassas bula ıklarda dikkat!)
1. Cihazın kapısını kapatınız.
2. AÇIK/KAPALI alterini ( açınız.
3. Program tu unu # basılı tutunuz
ve START tu una P, sayı
göstergesinde )" •:‹...
gösterilinceye kadar basınız.
4. Tu ların her ikisini de bırakınız.
Tu un # ı ık göstergesi )" yanıp
söner ve sayı göstergesinde fabrika
ayarında girilmi olan de er
yanar •:‹….
5. Program tu una #, sayı
göstergesinde )" fabrika ayarında
girilmi de er š:‹‹ gösterilinceye
kadar basınız.
Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar
de eri:
1. Tu a 3 basarak, yo un kurutma
fonksiyonunu açabilir š:‹‚ veya
kapatabilirsiniz š:‹‹.
2. START tu una P basınız.
Ayar de eri belle e kaydedilmi tir.
Programın yarıda kesilmesi
1. AÇIK/KAPALI alterini ( basıp,
cihazı kapatınız.
I ıklı göstergeler söner. Program
hafızada kayıtlı kalır.
Sıcak su ba lantısında veya ısınmı
makinede cihazın kapa ı açıldıysa,
kapa ı önce birkaç dakika tamamen
kapatmadan yaslayıp bekletiniz ve
ardından kapatınız. Aksi halde
genle meden (yüksek basınç) dolayı
cihazın kapa ı aniden açılabilir veya
cihazdan sı çıkabilir.
2. Programı devam ettirmek için, AÇIK/
KAPALI alterini ( yeniden açınız.
Programın kesilmesi (Reset)
Programınkesilmesi
Yo un kurutma
1. START tu una P yakl. 3 saniye
basınız.
Sayı göstergesinde )" görünür
‹:‹‚.
2. Program süresi yaka ık 1 dakikadır.
Sayı göstergesinde )" görüntülenir
‹:‹‹.
3. AÇIK/KAPALI alterini ( basıp,
cihazı kapatınız.
25
tr
Temizlenmesi ve bakıma tabi tutulması
2 Temizlenmesi ve
bakıma tabi tutulması
nm
eisT
elm
zi
ev
m
ıkab
biat
Cihazınızın muntazam kontrolü ve
bakımı, muhtemel hataların
önlenmesinde yardımcı olur. Bu ekilde
zaman kazanır ve problemleri önlemi
olursunuz.
Cihazın genel durumu
Yıkama alanında ya ve kireç artıkları
toplanıp toplanmadı ını kontrol
ediniz.
Bu tür birikintiler varsa:
Bula ık deterjanı haznesine bula ık
deterjanı doldurunuz. Cihaza bula ık
koymadan, en yüksek yıkama
sıcaklık derecesine sahip yıkama
programını çalı tırınız.
Cihazı temizlemek için sadece, özellikle
bula ık makineleri için elveri li olan
temizleme maddeleri/bula ık
makinelerini temizleme maddeleri
kullanınız.
Cihaz kapısının contasının daima
temiz ve hijyenik kalması için, contayı
muntazam aralıklar ile nemli bir bez
ve biraz bula ık deterjanı ile
temizleyiniz.
Cihaz uzun süre çalı tırılmayacaksa,
kapısını biraz açık konumda
bırakarak, rahatsız edici koku
olu masını önleyiniz.
26
m
ısulautt
Bula ık makinenizi temizlemek için
kesinlikle buharlı temizleme cihazları
kullanmayınız. Aksi halde, muhtemel
hasarlar için üretici herhangi bir
sorumluluk kabul etmez.
Cihazın ön yüzünü ve kumanda
panosunu muntazam aralıklarla hafif
nemli bir bez ile siliniz; su ve biraz
bula ık deterjanı yeterlidir. Kaba yüzeyli
sünger ve ovalama gerektiren temizleme
maddeleri kullanmayınız, çünkü bu
malzemeler cihaz yüzeyinin çizilmesine
neden olabilir.
Paslanmaz çelik cihazlarda: Sünger bez
kullanmayınız veya ilk kez kullanmadan
önce, korozyonu önlemek için birkaç
kez iyice yıkayınız.
m Uyarı – Sa lık açısından tehlike
Kesinlikle ba ka, örn. klor içeren, evde
kullanılan normal temizleme maddeleri
kullanmayınız!
Özel tuz ve parlatıcı
` ve h ilave etme göstergelerini
kontrol ediniz. Gerekirse tuz ve/veya
parlatıcı ilave ediniz.
tr
Temizlenmesi ve bakıma tabi tutulması
Süzgeçler
Yıkama kolları
Süzgeçler 1Z su içerisinde bulunan
kaba pisliklerin pompaya gitmesini
engeller. Kaba pislikler süzgeçlerde
tıkanmalara yol açabilir.
Süzgeç sistemi bir kaba süzgeçten, bir
yassı ince süzgeçten ve bir mikro
süzgeçten ibarettir.
1. Her yıkama i leminden sonra
süzgeçlerde kaba pislik toplanıp
toplanmadı ını kontrol ediniz.
2. Süzgeç silindirini resimde gösterildi i
gibi çevirip çözünüz ve süzgeç
sistemini dı arı çıkarınız.
Bula ık suyundaki kireç ve pislikler,
1B ve 1J püskürtme kollarının
memelerini ve yataklarını bloke edebilir.
1. Püskürtme kollarının su çıkı
memelerinde tıkanıklık olup
olmadı ını kontrol ediniz.
2. Üst püskürtme kolunu 1B sökünüz.
3. Gerekirse alt püskirtne kolunu 1J
yukarıya do ru çekip çıkarınız.
4. Püskürtme kollarını musluktan akan
su altında temizleyiniz.
5. Püskürtme kollarını yine yerlerine
takınız veya vidalayınız.
3. Muhtemel artıkları gideriniz ve
süzgeci musluktan akan su altında
temizleyiniz.
4. Süzgeç sistemini, sökme i leminin
tersi yönünde yeniden takınız ve
kapattıktan sonra ok i aretlerinin
kar ı kar ıya olmasına dikkat ediniz.
27
tr
Arıza halinde ne yapmalı?
3 Arıza halinde ne
yapmalı?
azA
ır
ndeilha
en
Edindi imiz tecrübeye göre, günlük
kullanımda ortaya çıkan birçok hatayı
kendiniz giderebilirsiniz. Bu sayede
masraftan tasarruf edebilirsiniz ve
makineniz de çabucak yine kullanıma
hazır olur. Müteakip genel bakı ta, i lev
hataları için olası sebepleri ve yararlı
hata giderme bilgilerini bulacaksınız.
Bilgi
E er cihaz bula ık yıkama i lemi
esnasında belli olmayan sebeplerden
dolayı duracak olursa veya çalı maya
ba lamazsa, önce Program iptal (Reset)
i levini uygulayınız.
(Cihazın kullanılması bölümüne bakınız)
?ıpm
ayla
Böyle bir durumda:
1. Cihazı genel olarak önce elektrik
ebekesinden ayırınız.
2. Üst 1* ve alt sepeti 1j dı arı
çıkarınız.
3. Süzgeçler 1Z sökülüp çıkarılmalıdır.
4. Suyu bo altınız; gerekirse bir sünger
kullanınız.
5. Beyaz pompa kapa ını (resimdeki
gibi) bir ka ı ın yardımıyla kaldırınız.
Kapa ı çıkıntısından tutunuz ve e ik
ekilde içeri do ru kaldırınız. Kapa ı
tamamen çıkarınız.
m Uyarı – Lütfen unutmayın: Onarım
çalı maları sadece yetkili uzman
elemanlar tarafından yapılmalıdır.
Cihazın bir parçasının de i tirilmesi
gerekirse, sadece orijinal yedek parça
kullanılmasına dikkat edilmelidir.
Gerekti i ekilde yapılmayan
onarımlardan veya orijinal olmayan
parçaların kullanılmasından dolayı,
önemli hasarlar olu abilir ve cihazı
kullanan ki iler için ciddi tehlikeler söz
konusu olabilir.
6. Kanatlı çarkta yabancı madde veya
cisim olup olmadı ını kontrol ediniz
ve gerekirse gideriniz.
7. Kapa ı ilk konumuna takınız ve a a ı
bastırarak yerine oturmasını
sa layınız.
Pis su pompası
Süzgeçler tarafından tutulmamı olan
kaba yemek artıkları veya yabancı
cisimler atık su pompasını bloke
edebilir. Bu durumda bula ık suyu
süzgeçten daha yüksek bir seviyede
olur.
m Uyarı – Kesilme tehlikesi!
Atık su pompasının temizlenmesinde,
kırık cam parçaları veya sivri cisimler
üzerinden yaralanmamaya dikkat ediniz.
28
.OLFN
8. Süzgeçleri monte ediniz.
9. Sepetleri yine yerine takınız.
Arıza halinde ne yapmalı?
tr
Arıza tablosu
Arıza
”Su giri kontrolü” X
göstergesi yanar.
Nedeni
Su giri hortumu katlanmı .
Su muslu u kapalı.
Su muslu u sıkı mı veya
kireçlenmi .
Su giri indeki süzgeç tıkanmı .
Hata kodu “:‹ˆ yanıyor.
Hata kodu “:‚ƒ yanıyor.
Hata kodu “:ƒƒ yanıyor.
Hata kodu “:ƒ… yanıyor.
Giderilmesi
Su giri hortumunu katlanıp bükülmeyecek
ekilde yerle tiriniz.
Su muslu unu açınız.
Su muslu unu açınız.
Su muslu u açıkken akan su miktarı (debi)
dakikada asg. 10 litre olmalıdır.
Cihazı kapatınız ve fi i prizden çekiniz. Su
muslu unu kapatınız. Su ba lantısını
çözünüz.
Su giri (besleme) hortumundaki süzgeci
temizleyiniz. Su ba lantısını yeniden
vidalayınız. Sızdırmazlı ı kontrol ediniz.
Elektrik akımı beslemesini yeniden
sa layınız. Cihazı devreye sokunuz.
Bula ıklar emme deli inin
Bula ıkları emme deli inin önü serbest
(cihazın iç tarafında sa da) önünü kalacak ekilde yerle tiriniz.
kapatıyor.
Isıtma ünitesi kireçlenmi veya
Makine koruma ve bakım maddesi veya
pislenmi .
kireçten arındırma maddesi ile cihazı
temizleyiniz. Bula ık makinesini su sertli ini
giderme sistemi ile çalı tırınız ve ayarı
kontrol ediniz (bakınız bölüm Su sertli ini
giderme sistemi / Özel tuz).
Süzgeçler 1Z pislenmi veya
Süzgeçleri temizleyiniz.
tıkanmı .
(bakınız Temizlenmesi ve bakıma tabi
tutulması)
Pis su bo altma hortumu tıkalı
Hortumu katlanmayacak ekilde
veya katlanmı .
yerle tiriniz, gerekirse artıkları gideriniz.
Sifon ba lantısı henüz kapalı.
Sifondaki ba lantıyı kontrol ediniz ve
gerekirse açınız.
Atık su pompasının kapa ı
Kapa ı do ru oturtunuz.
gev ek.
(bakınız Atık su pompası)
29
tr
Arıza halinde ne yapmalı?
Arıza
Hata kodu “:ƒ† yanıyor.
Hata kodu “:ƒˆ yanıyor.
Nedeni
Atık su pompası bloke olmu veya
atık su pompasının kapa ı yerine
oturmamı .
Elektrik ebekesi gerilimi çok
dü ük.
Muhtemelen bir teknik arıza
olu tur.
Giderilmesi
Pompayı temizleyiniz ve kapa ı do ru
oturtunuz. (bakınız Atık su pompası)
Cihazda hata yok, ebeke gerilimini ve
elektrik sistemi kurulumunu kontrol ettiriniz.
Sayı göstergesinde ba ka
Cihazları AÇIK/KAPALI alteri (
bir hata kodu beliriyor.
üzerinden kapatınız. Kısa süre sonra cihazı
yeniden çalı tırınız.
(“:‹‚ – “:„‹)
E er problem yeniden olu ursa, su
muslu unu kapatınız ve elektrik fi ini çekip
prizden çıkarınız.
Yetkili servisi arayınız ve hata kodunu
söyleyiniz.
Ekran yanıp sönüyor
Cihaz kapısı tam kapalı de il.
Cihazın kapısını kapatınız. Sepette herhangi
bir cisimin (bula ık, koku düzene i) dı a
ta mamasına ve böylelikle de kapa ın
kapanmasına engel olmamasına dikkat
ediniz.
Tuz ` ve/veya parlatıcı Parlatıcı yok.
Parlatıcı ilave ediniz.
h ilave etme göstergesi Tuz eksik.
Özel tuz ilave ediniz.
yanar.
Sensör, tuz tabletlerini tanımıyor. Ba ka bir özel tuz kullanınız.
Tuz ` ve/veya parlatıcı lave etme göstergesini kapatınız. Aktifle tirme/Deaktifle tirme (bakınız bölüm
h ilave etme göstergesi
Kireç giderme sistemi/Özel tuz veya
yanmıyor.
Parlatıcı).
Yeterli özel tuz / parlatıcı mevcut lave etme göstergesini, dolum seviyelerini
de il.
kontrol ediniz.
Program sona erdikten
Süzgeç sistemi veya süzgeçlerin Süzgeçleri ve alt kısımlarını temizleyiniz
sonra cihazın içinde su
1Z alt bölümü tıkanmı .
(bakınız Atık su pompası).
kalıyor.
Yıkama programı henüz sona
Program sonunu bekleyiniz veya ”Reset”
ermemi
fonksiyonunu uygulayınız (bakınız
Programın iptal edilmesi).
30
Arıza halinde ne yapmalı?
Arıza
Bula ıklar kuru de il.
Plastik bula ıkları
kurutmayınız.
Çatal bıçaklar kuru de il.
Yıkama i leminden sonra
cihazın iç kısmı ıslak.
tr
Nedeni
Giderilmesi
Stok kabında parlatıcı yok veya
Parlatıcı ilave ediniz.
çok az var.
Kurutmasız bir program seçilmi . Kurutma fonksiyonlu program seçiniz
(bakınız Programa genel bakı , program
akı ı)
Bula ıkların çukur kısımlarında su Yerle tirme esnasında e ik yerle tirmelere
toplanmı .
dikkat ediniz, ilgili bula ıkları mümkün
oldu u kadar e it yerle tiriniz.
Kullanılan kombine temizleyicinin Daha iyi kurutma performasına sahip ba ka
kuruma ve kurutma özellikleri
kombine temizlik maddesi kullanınız. Ek
iyi de il.
parlatıcı kullanılması kurutma performansını
yükseltir.
Kurutmayı yo unla tırmak için,
Yo un kurutmayı aktifle tiriniz (Cazın
yo un kurutma fonksiyonu
kullanılması bölümüne bakınız)
aktifle tirilmemi .
Bula ıklar cihazdan çok erken
Program sonunu bekleyiniz ya da bula ıkları
çıkarıldı veya kurutma süreci
program sona erdikten ancak 30 dakika
henüz sona ermemi ti.
sonra cihazdan çıkarınız.
Kullanılan ekolojik parlatıcının
Marka parlatıcı kullanınız. Ekolojik ürünlerin
kuruma ve kurutma özellikleri iyi etkinli i belirgin ekilde daha kötüdür.
de il.
Plasti in özel sıfatları.
Plastik daha az ısı depolama özelli ine
sahiptir ve bu ndenle daha kötü kurur.
Çatal bıçaklar ilgili sepete uygun Bula ıkların birbirinden ayrık olmasına
yerle tirilmemi .
dikkat ediniz, temas yerleri olmasını
önleyiniz.
Çatal bıçaklar ilgili çekmeceye
çatal bıçakları do ru yerle tiriniz ve
uygun yerle tirilmemi .
mümkünse birbirinden ayırınız.
Cihaz hatası yok.
”Kondansasyon kurutma” adı verilen
kurutma prensibine göre, kabın içinde su
damlaları olması fiziksel bir olaydır ve
istenilen bir durumdur. Havadaki nem
makinenin iç yüzlerinde yo u ur, a a ı akar
ve pompalanıp bo altılır.
31
tr
Arıza halinde ne yapmalı?
Arıza
Bula ıklarda yemek
artıkları var.
Nedeni
Bula ıklar birbirine çok yakın
yerle tirilmi , bula ık sepeti fazla
doldurulmu .
Bir bula ık, püskürtme kolunun
dönmesine engel oluyor.
Su püskürtme kollarındaki
memeler tıkanmı .
Elekler 1Z pislenmi .
Deterjan artıkları
Elekler 1Z yanlı takılmı ve/
veya yerine oturmamı .
Yeterince güçlü bir yıkama
programı seçilmemi .
Bula ıklarda çok fazla bir ön
temizleme uygulandı ı için,
sensör sistemi daha zayıf bir
program seçmeye karar veriyor.
natçı kirler kısmen
temizlenemez.
Yüksek ince kaplar kö e
kısımlarda yeterince yıkanmaz.
Üst sepet 1*, sa ve sol tarafta
aynı seviyeye ayarlanmamı .
Deterjan bölümünün kapa ı
bula ık parçalarından dolayı
bloke olmu ve bu nedenle kapak
tam olarak açılmıyor.
Deterjan bölmesinin kapa ını
tablet bloke ediyor.
Tabletleri hızlı ve kısa
programında kullanınız.
Deterjanın çözülme süresine,
seçilmi olan kısa programda
ula ılamıyor.
Temizleme etkisi ve çözülme
tutumu uzun depolama süresi
halinde kötüle ir veya deterjan
çok fazla yapı ık topakla mı .
32
Giderilmesi
Bula ıkları, yeterli bo luk olacak ekilde ve
püskürtme kollarından çıkan su bula ıkların
yüzeyine eri ebilecek ekilde yerle tiriniz.
Temas yerleri olmasını önleyiniz.
Bula ıkları cihaza su püskürtme kolları
serbest dönebilecek ekilde yerle tiriniz.
Püskürtme kolu memelerini temizleyiniz,
(bakınız Temizlenmesi ve bakıma tabi
tutulması).
Süzgeçleri temizleyiniz,(bakınız
Temizlenmesi ve bakıma tabi tutulması).
Elekleri do ru takınız ve oturtunuz.
Daha güçlü bir yıkama programı seçiniz.
Bula ıkları ön yıkamaya tabi tutmayınız.
Sadece kaba yemek artıklarını bula ıklardan
gideriniz.
Program önerisi Eco 50° veya Yo un.
Yüksek ince kapları çok e ik ve kö ede
olacak ekilde yerle tirmeyiniz.
Üst sepet, yandaki kollar ile aynı seviyeye
ayarlayınız.
Deterjan bölmesinin kapa ı bula ık
parçalarından dolayı engellenmemelidir.
Tablet tutma kabına bula ık parçaları veya
koku verici koymayınız.
Tablet yatay konumda yerle tirilmelidir, dik
konumda de il.
Tabletlerin bir hızlı veya kısa program için
çözülme süresi çok uzun.
Toz deterjan veya daha güçlü bir program
kullanınız.
Deterjanı de i tiriniz.
Arıza halinde ne yapmalı?
Arıza
Plastik parçalar üzerinde
su lekeleri var
Nedeni
Plastik yüzeyler üzerinde damla
olu ması fiziksel açıdan
kaçınılmazdır. Kurulamadan
sonra su lekeleri görünüyor.
Kabın içinde veya cihaz
kapısında silinebilen veya
suda çözülebilen tortular.
Deterjanın içerdi i maddeler
çöküp birikiyor. Bu tortular çok
kez kimyasal yoldan (cihaz
deterjanı, ...) giderilemez.
Kabın tabanında ”beyaz tortu”
olursa, kireçten arındırma sistemi
sınır de ere ayarlanmı tır.
Tuz kabı kapa ı 1R
kapatılmamı .
Sadece camlarda: Camlardaki
ba langıç a amasındaki
korozyon silinebilir gibi algılanır.
Bula ıklarda, kablarda veya
kapıda beyaz, zor yok edilebilen
tortular.
Bula ıklarda, kablarda veya Deterjanın içerdi i maddeler
kapıda beyaz, zor yok
çöküp birikiyor. Bu tortular çok
edilebilen tortular.
kez kimyasal yoldan (cihaz
deterjanı, ...) giderilemez.
Sertlik aralı ı yanlı ayarlanmı
veya su sertli i 50°dH
(8,9 mmol/l) de erinden fazla.
3 in 1 deterjan veya biyo/eko
deterjan yeterince etkili de il.
Deterjanda dü ük dozaj söz
konusudur.
Uygun olmayan zayıf bir yıkama
programı seçilmi ti.
tr
Giderilmesi
Daha güçlü bir program kullanınız (daha
fazla su de i tirme).
Yerle tirirken, yıkanacak malzemeleri e ik
yerle tirmeye dikkat ediniz.
Parlatıcı kullanınız.
Kireç giderme ayarını gerekirse yükseltiniz.
Deterjanın markasını de i tiriniz.
Cihazı mekanik temizleyiniz.
Kireçten arındırma ayarını yükseltiniz ve
gerekirse deterjanı de i tiriniz.
Tuz kabı kapa ını do ru kapatınız.
Bakınız Cam ve bula ıklarda olu an
hasarlar.
Deterjanın markasını de i tiriniz.
Cihazı mekanik temizleyiniz.
Kireçten arındırma sistemini kullanma
kılavuzuna göre ayarlayınız veya tuz ilave
ediniz.
Kireç giderme sistemini kullanma
kılavuzuna göre ayarlayınız veya ayrı ayrı
maddeler (marka deterjan, tuz, parlatıcı)
kullanınız.
Deterjan dozajını yükseltiniz veya deterjanı
de i tiriniz.
Daha güçlü bir yıkama programı seçiniz.
33
tr
Arıza halinde ne yapmalı?
Arıza
Bula ıkların üzerinde çay
veya ruj artıkları mevcut.
Nedeni
Ayarlanan yıkama sıcaklı ı çok
dü ük.
Çok az miktarda veya uygun
olmayan deterjan.
Bula ıklarda çok fazla bir ön
temizleme uygulandı ı için,
sensör sistemi daha zayıf bir
program seçmeye karar veriyor.
natçı kirler kısmen
temizlenemez.
Cihazın içinde veya
Sebzelerin (örn. lahana, kereviz,
paslanmaz çelik bula ıklar patates, makarna, ...) veya su
üzerinde renkli (mavi, sarı, ebekesi suyunun içerdi i
kahverengi), inatçı veya
maddelerden olu mu tabakalar.
giderilemeyecek özellikte Gümü veya alüminyum bula ık
tortu ve lekeler.
üzerinde metal içeren
maddelerden olu an tabaka.
ç bölümde (öncelikle
Yemek artıklarının ve su ebekesi
taban kısmında) renkli
suyunun içerdi i maddelerden
(sarı, turuncu, kahverengi) (kireç) olu an tabaka, ”sabun
ve kolay giderilebilen tortu gibi”
ve artıklar
Plastik parçalarda renk
de i ikli i söz konusu.
34
Ayarlanan yıkama sıcaklı ı çok
dü ük.
Bula ıklarda çok fazla bir ön
temizleme uygulandı ı için,
sensör sistemi daha zayıf bir
program seçmeye karar veriyor.
natçı kirler kısmen
temizlenemez.
Giderilmesi
Daha yüksek bir yıkama ısı derecesine sahip
bir program seçiniz.
Do ru dozajlı uygun bir deterjan kullanınız.
Bula ıkları ön yıkamaya tabi tutmayınız.
Sadece kaba yemek artıklarını bula ıklardan
gideriniz.
Program önerisi Eco 50°
Kısmen makine deterjanı veya mekanik
temizleme sonucunda giderilebilir. Tortu ve
artıklar sa lık açısından sorunsuzdur.
Kısmen makine deterjanı veya mekanik
temizleme sonucunda giderilebilir.
Kireç giderme sisteminin fonksiyonunu
kontrol ediniz (özel tuz ilave ediniz) ya da
kombine deterjan (tablet) kullanılması
halinde, kireç giderme i lemini aktifle tiriniz
(bakınız bölüm kireç giderme sistemi/özel
tuz)
Daha yüksek bir yıkama ısı derecesine sahip
bir program seçiniz.
Bula ıkları ön yıkamaya tabi tutmayınız.
Sadece kaba yemek artıklarını bula ıklardan
gideriniz.
Program önerisi Eco 50°
Arıza halinde ne yapmalı?
Arıza
Cam bardaklar, metalik
görünen cam bardaklar ve
çatal bıçaklar üzerinde
giderilebilen izler var.
Ba lamakta olan veya
halihazırda mevcut,
de i mez (eski haline
döndürülemez) cam
körelmesi.
Çatal bıçak üzerinde pas
lekeleri var.
tr
Nedeni
Çok fazla parlatıcı kullanılmı .
Giderilmesi
Parlatıcı miktarını dü ük kademeye
ayarlayınız.
Parlatıcı doldurulmamı veya ayar Parlatıcı doldurunuz ve dozajı kontrol ediniz
çok dü ük.
(Kademe 4-5 ayarlanması önerilir).
Parlatma program kısmında
Deterjan bölmesinin kapa ı bula ık
deterjan artıkları. Deterjan
parçalarından dolayı engellenmemelidir.
bölümünün kapa ı bula ık
Tablet tutma kabına bula ık parçaları veya
parçalarından dolayı bloke olmu koku verici koymayınız.
(kapak tam olarak açılmıyor).
Bula ıklarda çok fazla bir ön
Bula ıkları ön yıkamaya tabi tutmayınız.
temizleme uygulandı ı için,
Sadece kaba yemek artıklarını bula ıklardan
sensör sistemi daha zayıf bir
gideriniz.
program seçmeye karar veriyor. Program önerisi Eco 50°
natçı kirler kısmen
temizlenemez.
Bardaklar bula ık makinesinde
Bula ık makinesinde yıkanmaya dayanıklı
yıkanmaya dayanıklı de il,
bardaklar kullanınız.
sadece bula ık makinesinde
Uzun buhar a aması (durulama sona
yıkanmaya uygun.
erdikten sonraki durma süresi) olmasını
önleyiniz.
Daha dü ük ısı derecesi ile yıkama programı
kullanınız.
Kireç giderme sistemini su sertli ine göre
ayarlayınız (gerekirse bir kademe daha
dü ük ayarlayınız).
Cam veya bardak koruma bile eni olan bir
deterjan kullanınız.
Çatal bıçaklar yeterince
Paslanmaz veya paslanmaya kar ı dayanıklı
paslanmaya kar ı dayanıklı de il. çatal bıçak kullanınız.
Bıçak a ızları çok kez daha fazla
etkilenir.
Paslanan parçalar birlikte
Paslanan parçaları yıkamayınız.
yıkandı ı zaman (tencere kulpları,
hasarlı bula ık sepetleri vs.),
bula ıklar da paslanır.
Tuz kabının kapa ı sıkıca
Tuz haznesinin kilidini sıkıca çevirip
kapatılmadı ı için veya tuz ilave kapatınız veya etrafa dökülmü tuzu
edilirken kenarlara tuz ta ırıldı ı gideriniz.
veya döküldü ü için, yıkama
suyundaki tuz oranı çok yüksek.
35
tr
Arıza halinde ne yapmalı?
Arıza
Cihaz çalı mıyor.
Nedeni
Evin sigortasında bir arıza var.
Cihazın fi i prize takılı de il.
Program kendili inden
çalı maya ba lar.
Cihazın kapa ı iyi kapatılmamı .
Programın sona ermesi
beklenmedi.
Cihaz ayarı (su sertli i,
parlatma, ...) mümkün
de il.
Kapak zor açılabiliyor.
Cihaz program sürecinde.
Ayarlama sadece program
ba langıcında mümkündür.
Çocuk emniyeti aktifle tirilmi .
Kapak kapatılamıyor.
Kapak kilidinin konumu de i ti.
Kapa ın kapanması kurulumdan
dolayı engelleniyor.
Bula ık deterjanı
haznesinin kapa ı
kapanmıyor.
Deterjan bölmesinde veya
tablet tutma kabı içinde
deterjan artıkları var.
Cihaz program esnasında
duruyor veya program
devre dı ı kalıyor.
Doldurma ventillerinden
çarpma/vurma sesleri
geliyor.
36
Deterjan bölmesi veya kapak
kılavuzu, yapı mı deterjan
artıklarından dolayı bloke olmu .
Su püskürtme kolları bula ık
parçalarından dolayı bloke olmu
ve bu nedenle deterjan tam
alınmamı tır.
Bula ıklar cihaza yerle tirilirken,
yani yıkamaya ba lamadan önce,
deterjan bölmesi ıslaktı.
Cihaz kapısı tam kapalı de il.
Tablet tutma kabına bula ık
parçaları veya koku verici
koymayınız.
Üst sepet cihaz kapısının iç
kısmına bastırıyor ve cihaz
kapısının güvenli kapanması
önleniyor.
Elektrik akımı ve/veya su
beslemesi kesilmi .
Bu bir cihaz hatası olmadı ı için,
evin tesisatına ba lıdır. Cihaz
fonksiyonuna herhangi bir etkisi
yoktur.
Giderilmesi
Sigortayı kontrol ediniz.
Elektrik ebekesi kablosunun cihazın arka
yüzüne ve prize tamamen takılmı olmasını
sa layınız. Prizin i ler durumda oldu unu
kontrol ediniz.
Cihazın kapısını kapatınız.
Reset uygulayınız.
(Bakınız Programın iptal edilmesi).
Reset uygulayınız (bakınız Programın iptal
edilmesi) ve ayarı kullanma kılavuzuna göre
yapınız.
Çocuk emniyetini deaktifle tiriniz. (Arka
kısımdaki zarfın içinde bulunan kullanma
kılavuzuna bakınız)
Cihaz kapısını daha fazla kuvvet uygulayarak
kapatınız.
Cihazın kurulumunu kontrol ediniz: Kapaklar
veya monte edilen parçalar kapatma
i leminde hiçbir yere çarpmamalıdır.
Deterjan artıklarını gideriniz.
Su püskürtme kollarının serbest dönüp
dönmedi ini kontrol ediniz.
Bula ık deterjanı koyaca ınız zaman,
deterjan hücresi kuru olmalıdır.
Cihazın kapısını kapatınız.
Cihazın arka yüzünün örn. priz veya
demonte edilmemi hortum tutucu
nedeniyle içeri bastırılıp bastırılmadı ını
kontrol ediniz.
Elektrik akımını ve/veya su beslemesini
yeniden sa layınız.
Herhangi bir yardım mümkün de ildir.
Arıza halinde ne yapmalı?
Arıza
Vuruntu gibi veya tıklayan
sesler.
Normalden fazla köpük
olu uyor.
tr
Nedeni
Giderilmesi
Su püskürtme kolu bula ıklara
Bula ıkları, su püskürtme kolları bula ıklara
vuruyor, bula ıklar do ru
çarpmayacak ekilde yerle tiriniz.
yerle tirilmemi .
Cihaz az dolu oldu unda, su
Cihazı daha fazla doldurunuz veya
huzmeleri yıkama kabına
bula ıkları cihazın içinde daha muntazam
do rudan temas etmiyor.
konumlandırınız.
Hafif bula ık parçaları yıkama
Hafif bula ıkları sa lam duracak ekilde
esnasında hareket ediyor.
yerle tiriniz.
Parlatıcı bölmesine, elden bula ık Parlatıcı stok kabına hemen parlatıcı ilave
yıkamak için kullanılan
ediniz.
deterjandan doldurulmu .
Cihaz içinde etrafa parlatıcı
Parlatıcıyı bir bez ile silip gideriniz.
dökülmü .
37
tr
Yetkili servisin ça rılması
4 Yetkili servisin
5 Kurulması ve
ça rılması
ilkiY
te
nisvires
Hatayı veya arızayı gidermeyi
ba aramazsanız, lütfen yetkili servisinize
ba vurunuz. Gereksiz teknik eleman
ziyaretini önlemek için de daima uygun
bir çözüm buluyoruz. Size en yakın
yetkili servise ait ileti im bilgilerini, bu
kullanma kılavuzunun arka sayfasında
veya ekteki yekili servis listesinde
bulabilirsiniz. Telefon etti inizde lütfen
cihaz kapısında bulunan tip etiketi 9:
üzerindeki ürün numarasını (E-Nr. = 1)
ve imalat numarasını (FD = 2) bildiriniz.
(1U
)'
m
ıK
sulaur
ve
Muntazam bir i letme için, bula ık
makinesi uzmanca ba lanmalıdır. Su
giri ve çıkı bilgileri ve ayrıca elektrik
ba lantı de erleri, müteakip bölümlerde
ya da montaj kılavuzunda talep edilen
kriterlere uygun olmalıdır.
Cihazın montajının a a ıda belirtilen
sıraya göre yapılması gerekir:
1. Cihazı teslim alındı ında, kontrol
edilmesi
2. Cihazı yerine yerle tiriniz
3. Su çıkı ba lantısı
4. çme suyu ba lantısı
5. Elektrik ba lantısı
Teslimat kapsamı
(1U
ba lanması
m
ıslaığraç
)'
Üreticinin yetkisine güveniniz. Bize
ba vurunuz. Böylelikle gerekli onarım
çalı malarının, cihazınızın orijinal yedek
parçalarına sahip, e itilmi servis
teknisyenleri tarafından yapıldı ından
emin olabilirsiniz.
* modele ba lı
ikayet veya itiraz söz konusu
oldu unda, lütfen cihazı satın aldı ınız
yetkili satıcınıza veya yetkili servisimize
ba vurunuz.
Bula ık makinesi
Kullanma kılavuzu
Montaj kılavuzu
Garanti*
Montaj malzemesi
Buhara kar ı koruma sacı*
Lastik önlük*
Elektrik ebekesi kablosu
* modele ba lı
Güvenlik bilgileri
Lütfen ”Kurma i leminde” bölümündeki
güvenlik bilgilerine dikkat ediniz.
38
nm
aısağlb
Kurulması ve ba lanması
tr
Cihazın teslim edilmesi
Cihazın kurulması
Bula ık makineniz fabrikada titiz bir
ekilde fonksiyonu açısından kontrol
edilmi tir. Bu kontrolden dolayı küçük su
lekeleri kalmı tır. Bu lekeler ilk yıkama
i leminde kaybolur.
Gerekli kurma ölçüleri için montaj
talimatına bakınız. Cihazı, ayarlanabilir
ayaklar üzerinden düzgün ayarlayınız.
Sa lam durmasına dikkat ediniz.
Sonradan solo cihaz olarak kurulan,
tezgah altına kurulabilen ve entegre
edilebilen (ankastre) cihazlar,
devrilmeye kar ı emniyetlenmelidir,
örn. yan yüze veya duvara
vidalanarak veya yan dolaplara
vidalanmı tek parça bir mutfak
tezgahı altına kurularak.
Cihaz rahatlıkla tahta veya plastik
duvarlar arasına, bir hazır mutfak
takımına (ankastre cihaz olarak)
monte edilebilir.
Teknik veriler
A ırlık:
azm. 60 kg
Gerilim:
220–240 V, 50 Hz veya 60 Hz
Ba lantı de eri:
2,0–2,4 kW
Sigorta:
10 A/16 A (UK 13A)
Aldı ı güç:
Kapalı konumda 0,10 W
Kapalı de ilken 0,10 W
Su basıncı:
asgari 0,05 MPa (0,5 bar), azami 1 MPa
(10 bar). Su basıncı daha yüksek olursa:
Musluk ve cihaz arasına basınç dü ürme
valfi takılmalıdır.
Su giri miktarı:
asgari 10 litre/dakika
Su sıcaklık:
so uk su; sıcak su kullanılırsa,
azm. sıcaklık 60 °C olmalıdır.
Kapasitesi:
12–15 standart yemek takımı
(modele ba lı).
Su çıkı ba lantısı
1. Yapılması gereken i lemler için
montaj kılavuzuna bakınız. Gerekirse
tahliye ucuna sahip bir sifon takınız.
2. Su çıkı hortumunu ekteki ilgili
parçaların yardımı ile sifonun tahliye
ucuna ba layınız.
Su çıkı hortumunun katlanmamı ,
sıkı tırılmamı veya kendi içinde
dolanmamı olmasına ve çıkı
kısmında herhangi bir kapatma veya
kaplama kapa ının suyun akı ını
engellememesine dikkat ediniz!
39
tr
Kurulması ve ba lanması
çme suyu ba lantısı
1. çme suyu ba lantısını montaj
kılavuzuna göre, ekteki ilgili
parçaların yardımı ile su muslu una
veya su vanasına ba layınız.
çme suyu ba lantı hortumunun
katlanmamasına, sıkı tırılmamasına
veya dolanmamasına dikkat ediniz.
2. Cihaz de i tirildi inde, daima yeni bir
su giri hortumu kullanılmalıdır.
Su basıncı:
Asgari 0,05 MPa (0,5 bar), azami 1 MPa
(10 bar). Su basıncı daha yüksek olursa:
Musluk ve cihaz arasına basınç dü ürme
valfi takılmalıdır.
Su giri miktarı:
Asgari 10 litre/dakika
Su sıcaklı ı:
so uk su; sıcak su kullanılırsa,
azm. sıcaklık 60 °C olmalıdır.
Sıcak su ba lantısı *
Sıcaksuba lantıs
* modele ba lı
Bula ık makinesi, so uk veya azm.
60 °C’ye kadar sıcak suya ba lanabilir.
E er sıcak su, enerji açısından tasarruflu
ve kurulum açısından uygun konumda
mevcutsa (örn. sirkülasyon hattına sahip
güne enerjisi), cihazın sıcak suya
ba lanması tavsiye edilir.
Böylelikle enerji ve zaman tasarrufu
sa lanır.
40
Sıcak su ‘:‹‚ ayarı ile, cihazınızı sıcak
su ile i letme moduna en iyi ekilde
ayarlayabilirsiniz.
Su sıcaklık derecesi (giren veya
besleme suyunun sıcaklık derecesi)
olarak asgari 40 °C ve azami 60 °C
tavsiye edilir.
E er su bir elektronik su ısıtma cihazı
üzerinden kullanıma sunuluyorsa,
cihazın sıcak suya ba lanması tavsiye
edilmez.
Sıcak su ayarlı:
1. Cihazın kapısını kapatınız.
2. AÇIK/KAPALI alterini ( açınız.
3. Program tu unu # basılı tutunuz
ve START tu una P, sayı
göstergesinde •:‹... gösterilinceye
kadar basınız.
4. Tu ların her ikisini de bırakınız.
Tu un # ı ık göstergesi )" yanıp
söner ve sayı göstergesinde fabrika
ayarında girilmi olan de er
yanar •:‹….
5. Program tu una #, sayı
göstergesinde )" fabrika ayarında
girilmi de er ‘:‹‹ gösterilinceye
kadar basınız.
Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar
de eri:
1. 3 tu una basarak, sıcak su ayarını
kapatabilir ‘:‹‹ veya
açabilirsiniz ‘:‹‚.
2. START tu una P basınız.
Ayar de eri belle e kaydedilmi tir.
Kurulması ve ba lanması
Elektrik ba lantısı
Cihazı sadece kurallara uygun bir
ekilde monte edilmi , 220 V–240 V
ve 50 Hz veya 60 Hz sunan alternatif
akıma sahip bir prize ba layınız.
Prizin ba lı oldu u sigortanın kaç
amper olması gerekti ini görmek için
tip etiketine 9: veya levhasına
bakınız.
Priz cihazın yakınında ve montajdan
sonra da rahat ula ılabilir olmalıdır.
E er montajdan sonra fi e rahat
ula mak mümkün de ilse, geçerli
güvenlik yönetmeliklerinin yerine
getirilebilmesi için, cihazın kurulaca ı
yerde asgari 3 mm kontak bo lu u
olan, çok kutuplu bir ayırma tertibatı
mevcut olmalıdır.
Sadece yetkili uzman elemanlar
ba lantıda de i iklik yapmalıdır.
Elektrik ebekesi kablosu için bir
uzatma parçası sadece yetkili servis
üzerinden alınabilir.
Bir yanlı akıma kar ı koruma alteri
kullanılması durumunda, sadece ‚
i aretine sahip bir alter tipi
kullanılmalıdır. Sadece bu sayede
geçerli yönetmeliklere uyulması
sa lanmı olur.
Cihaz bir su güvenlik sistemi ile
donatılmı tır. Bu sistemin sadece
elektrik beslemesi ba lı olması
halinde çalı tı ını lütfen dikkate alınız.
tr
Demontaj
Burada da i lemleri sırasına göre
uygulayınız.
1. Cihazı elektrik ebekesinden ayırınız.
2. Su beslemesini kapatınız.
3. Atık su ve içme suyu ba lantısını
çözünüz.
4. Mobilya parçalarına sabitleme
cıvatalarını çözünüz.
5. Varsa taban tahtasını söküp çıkarınız.
6. Cihazı çekip mutfak tezgahının
altından öne çıkarınız; bu esnada
hortumu cihaz ile birlikte çok dikkatli
çekiniz.
41
tr
Kurulması ve ba lanması
Transport
Donmaya kar ı önlemler
Bula ık makinesini bo altınız. Gev ek
parçaları sabitleyiniz.
Cihazın içindeki suyun bo altılması
için, a a ıdaki i lemleri uygulayınız:
1. Su muslu unu açınız.
2. Cihazın kapısını kapatınız.
3. AÇIK/KAPALI alterini ( açınız.
4. En yüksek sıcaklık derecesine sahip
programı seçiniz.
Sayı göstergesinde )" muhtemel
program süresi belirir.
5. START tu una P basınız.
Program akı ı ba lar.
6. Yakla ık 4 dakika sonra START
tu una P, sayı göstergesine ‹:‹‚
gösterilinceye kadar basınız.
Yakla ık 1 Min. dakika sonra sayı
göstergesinde ‹:‹‹ görünür.
7. AÇIK/KAPALI alterini ( basıp,
cihazı kapatınız.
8. Su muslu unu kapatınız, su giri
hortumunu musluktan çıkarınız ve
içindeki suyun bo almasını
sa layınız.
Cihazı daima dik konumda sevk ediniz.
(E er makine dik olarak ta ınmazsa,
makinenin içinde kalan su artıkları
kumanda ünitelerinin bulundu u bölüme
akabilir ve bu da programların hatalı
çalı masına sebebiyet verir.)
E er cihaz donma ihtimali olan bir yerde
(örne in yazlık evinizde) duruyorsa,
içinde kalan suyun tamamen
bo altılması gerekir (bkz. Transport).
Donmay kar ıönlemler(Cihazınbo altıması)
'HđLņLNOLNOHURODELOLU
42
dRFXNHPQL\HWLNDS×NDSDNNLOLGL
8\DU×
dRFXNHPQL\HWLQLQDNWLIOHņWLULOPHVL
dRFXNHPQL\HWLDNWLINHQ
FLKD]NDS×V×Q×QDo×OPDV×
dRFXNHPQL\HWLQLQGHDNWLIOHņWLULOPHVL
&LKD]×Q\DQ×QGDQD\U×OG×đ×Q×]GD
NDS×V×Q×GDLPDWDPDPHQNDSDW×Q×]
$QFDNEXVD\HGHoRFXNODU×Q×]×RODV×
WHKOLNHOHUHNDUņ×NRUX\DELOLUVLQL]
)×U×QWHSVLVLVXSVNUWPHNDIDV×
%\NWHSVLOHULYH\D×]JDUDODU×oDS×FP·GHQGDKDE\NRODQWDEDNODU×JRXUPHW
WDEDNODU×KDPXULņL\HPHNWDEDNODU×oRUEDWDEDđ×DO×QDNRQXODQWDEDNODUEXSVNUWPH
NDIDV×\DUG×P×LOHWHPL]OH\HELOLUVLQL]%XQXQLoLQVWVHSHWLFLKD]GDQo×NDU×Q×]YHI×U×Q
WHSVLVLVXSVNUWPHNDIDV×Q×oL]LPGHJ|VWHULOGLđLJLELWDN×Q×]
3VNUWOHQVX\XQWPSDUoDODUDXODņDELOPHVLLoLQWHSVLOHULUHVLPGHJ|VWHULOGLđLJLEL
\HUOHņWLULQL]D]DPLâI×U×QWHSVLVLYHâ×]JDUDWHOL
%XODņ×NPDNLQHVLQLGDLPDVWVHSHWLOHYH\DI×U×QWHSVLVL\×NDPDNDIDV×LOHoDO×ņW×U×Q×]
ED]×PRGHOOHUGH
$TXD6WRSJDUDQWLNDSVDP×
$TXD6WRSXROPD\DQFLKD]ODUEXJDUDQWL
NDSVDP×QDGDKLOGHĒLOGLU
6DW×QDOPDDQODŅPDV×QGDQND\QDNODQDQYHVDW×F×\DNDUŅ×JHoHUOLRODQJDUDQWL
KDNODU×QDHNRODUDNYHFLKD]LoLQYHUGLĒLPL]JDUDQWL\HHNRODUDNDŅDĒ×GDNLNRŅXOODUGD
JDUDQWLKDNN×QGDQ\DUDUODQPDRODQDĒ×VXQX\RUX]
$TXD6WRSPHNDQL]PDV×QGDNLELUKDWDGDQGROD\×KHUKDQJLELUVXEDVPDV×\DGD
EHQ]HULELUGXUXP\DŅDQ×UVDNXOODQ×F×Q×QROXŅDQ]DUDU×Q×NDUŅ×ODPD\×WDDKKWHGHUL]
6XJYHQOLĒLQLQVDĒODQDELOPHVLLoLQFLKD]×QHOHNWULNŅHEHNHVLQHEDĒODQP×ŅROPDV×
ŅDUWW×U
%XEHOLUWLOHQEXJDUDQWLNDSVDP×FLKD]NXOODQ×OG×Ē×VUHFHJHoHUOLGLU
&LKD]VDGHFHGRĒUXYHNRQXQXQX]PDQODU×Q×QEHOLUWWLĒLŅHNLOGHPRQWHHGLOGLĒL
WDNGLUGHJDUDQWLNDSVDP×QDDO×Q×U$TXD6WRSX]DWPDNDEORVXQXQRULMLQDODNVHVXDU
X]PDQFDPRQWHHGLOPHVLGHEXNRŅXODGDKLOGLU0XVOXNGD$TXD6WRSEDĒODQW×V×QD
NDGDURODQKDVDUO×DU×]DO×VXERUXKDWW×\DGDDUPDWUOHUEXJDUDQWLNDSVDP×QD
GDKLOGHĒLOGLU
$TXD6WRSGRQDQ×PO×FLKD]ODU×oDO×ŅPDHVQDV×QGDGHQHWOHPHQL]H\DGDoDO×ŅPD
VRQDHULQFHVXPXVOXĒXQXNDSDWPDQ×]DJHQHORODUDNJHUHN\RNWXU
(ĒHUHYGHEXOXQPD\DFDNVDQ×]\DGDELUNDoKDIWDO×Ē×QDWDWLOHJLGHFHNVHQL]
FLKD]×QVXPXVOXĒXQXQNDSDW×OPDV×JHUHNLU
$U×]DODUGDRQDU×PVLSDULŅLYHGDQ×ŅPD
75 dDĒU×PHUNH]LQLVDELWKDWODUGDQDUDPDQ×QEHGHOLŅHKLULoL
FUHWOHQGLUPH&HSWHOHIRQODU×QGDQLVHNXOODQ×ODQWDULIH\H
JRUHGHĒLŅNHQOLNJ|VWHUPHNWHGLU
.XOODQ×P|PU\×OG×UhUQQIRQNVL\RQXQX\HULQH
JHWLUHELOPHVLLoLQJHUHNOL\HGHNSDUoDEXOXQGXUPDVUHVL
7PONHOHULQLOHWLŅLPELOJLOHULLoLQHNWHNL\HWNLOLVHUYLVOLVWHVLQHEDN×Q×]
(((<|QHWPHOLĎLQH8\JXQGXU
5REHUW%RVFK+DXVJHUlWH*PE+
&DUO:HU\6WUD‰H
0QFKHQ
*HUPDQ\
ZZZERVFKKRPHFRP
*9000929786*
9000929786 tr (9408) 640MA