Download instrukcja obsługi

Transcript
instrukcja obsługi
NMS NVR X-4U/24
NMS NVR X-2U/36/R
NMS NVR 7-4U/12
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
UWAGI I OSTRZEŻENIA
Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC)
Oznakowanie CE
Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych
wprowadzających dyrektywy: Kompatybilność elektromagnetyczna EMC 2004/108/EC.
Niskonapięciowa LVD 2006/95/EC. Dyrektywa ma zastosowanie do sprzętu elektrycznego
przeznaczonego do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50VAC do 1000VAC oraz od 75VDC
do 1500VDC.
Dyrektywa WEEE 2002/96/EC
Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i
elektronicznych
Niniejszy produkt został oznakowany zgodnie z Dyrektywą WEEE (2002/96/EC) oraz późniejszymi
zmianami, dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłowe
złomowanie przyczyniają się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu
produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji
urządzenia.
Symbol umieszczony na produkcie lub dołączonych do niego dokumentach oznacza, że nasz produkt
nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy oddać do
odpowiedniego punktu utylizacji odpadów w celu recyklingu. Aby uzyskać dodatkowe informacje
dotyczące recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz
lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.
Dyrektywa RoHS 2002/95/EC
Informacja dla użytkowników dotycząca ograniczenia użycia substancji
niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
W trosce o ochronę zdrowia ludzi oraz przyjazne środowisko zapewniamy, że nasze produkty
podlegające przepisom dyrektywy RoHS, dotyczącej użycia substancji niebezpiecznych w sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym, zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami tej
dyrektywy. Jednocześnie zapewniamy, że nasze produkty zostały przetestowane i nie zawierają
substancji niebezpiecznych w ilościach mogących niekorzystnie wpływać na zdrowie człowieka lub
środowisko naturalne.
Informacja
Urządzenie, jako element profesjonalnego systemu telewizji dozorowej służącego do nadzoru i
kontroli, nie jest przeznaczone do samodzielnego montażu w gospodarstwach domowych przez osoby
nie posiadające specjalistycznej wiedzy. Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za wady i
uszkodzenia wynikające z niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi instalacji urządzenia w
systemie.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
2
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA!
ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM
PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA.
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI
I OBSŁUGI URZĄDZENIA.
UWAGA !
NIE WOLNO DOKONYWAĆ ŻADNYCH SAMODZIELNYCH NAPRAW. WSZYSTKIE
NAPRAWY MOGĄ BYĆ REALIZOWANE JEDYNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH
PRACOWNIKÓW SERWISU.
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
1. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą
instrukcją obsługi i zawartymi w niej wymogami bezpieczeństwa;
2. Uprasza się o zachowanie instrukcji na czas eksploatacji urządzenia na wypadek konieczności
odniesienia się do zawartych w niej treści;
3. Należy skrupulatnie przestrzegać wymogów bezpieczeństwa opisanych w instrukcji, gdyż mają one
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i trwałość oraz niezawodność urządzenia;
4. Wszystkie czynności wykonywane przez instalatorów i użytkowników muszą być realizowane
zgodnie z opisem zawartym w instrukcji;
5. W czasie czynności konserwatorskich urządzenie musi być odłączone od zasilania.
6. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych urządzeń lub podzespołów nie przewidzianych
i nie zalecanych przez producenta;
7. Nie należy instalować tego urządzenia w miejscu, gdzie nie można zapewnić właściwej wentylacji
(np. zamknięte szafki, itp.), co powoduje zatrzymanie się ciepła i w konsekwencji może
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia;
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnych powierzchniach lub nie zalecanych przez
producenta uchwytach. Źle zamocowane urządzenie może być przyczyną groźnego dla ludzi
wypadku lub samo ulec poważnemu uszkodzeniu. Urządzenie musi być instalowana przez
wykwalifikowany personel o odpowiednich uprawnieniach według zaleceń podanych w niniejszej
instrukcji;
9. Urządzenie może być zasilane jedynie ze źródeł o parametrach zgodnych ze wskazanymi przez
producenta w danych technicznych. Dlatego też, zabrania się zasilania urządzenia ze źródeł
o nieznanych, niestabilnych lub niezgodnych z wymaganiami określonymi przez producenta
parametrach;
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
3
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
10. Przewody sygnałowe i zasilające powinny być prowadzone w sposób wykluczający możliwość ich
przypadkowego uszkodzenia;
11. W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia, cały tor wizyjny powinien być wyposażony
w prawidłowo wykonane układy ochrony przed zakłóceniami, przepięciami i wyładowaniami
atmosferycznymi. Zalecane jest również stosowanie transformatorów separujących;
12. Instalacja elektryczna powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem wymagań podanych przez
producenta tak, aby nie doprowadzić do jej przeciążenia;
13. Użytkownik nie może dokonywać żadnych napraw lub modernizacji urządzenia. Wszystkie
naprawy mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych pracowników autoryzowanego
serwisu;
14. Należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od źródła zasilania i przewodów sygnałowych oraz
skontaktować się z właściwym serwisem w następujących przypadkach:
Uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki tego przewodu;
 Przedostania się cieczy do środka urządzenia lub gdy zostało ono narażone na silny uraz
mechaniczny;
 Urządzenie działa w sposób odbiegający od opisanego w instrukcji, a regulacje dopuszczone
przez producenta i możliwe do samodzielnego przeprowadzenia przez użytkownika nie
przynoszą spodziewanych rezultatów;
 Obudowa została uszkodzona;
 Można zaobserwować nietypowe zachowanie urządzenia.
15. W przypadku konieczności naprawy urządzenia należy upewnić się, czy pracownicy serwisu użyli
oryginalnych części zamiennych o charakterystykach elektrycznych zgodnych z wymaganiami
producenta. Nieautoryzowany serwis i nieoryginalne części mogą być przyczyną powstania pożaru
lub porażenia prądem elektrycznym;
16. Po wykonaniu czynności serwisowych należy przeprowadzić testy urządzenia i upewnić
się co do poprawności działania wszystkich podzespołów funkcjonalnych urządzenia.

Przed wykonaniem czynności, która nie jest przewidziana dla danego Produktu w instrukcji obsługi,
innych dokumentach dołączonych do Produktu lub nie wynika ze zwykłego przeznaczenia Produktu,
należy, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Producenta za następstwa takiej czynności,
skontaktować się z Producentem.
Producent zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w druku oraz zmian parametrów
technicznych bez uprzedniego powiadomienia.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
4
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
INFORMACJE WSTĘPNE
1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU




Jednostka centralna
Przewód zasilający
Mysz i klawiatura komputerowa
Instrukcja obsługi
Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić zawartość zestawu z powyższym
wykazem. W przypadku stwierdzenie braków należy zaniechać instalacji i skontaktować się
z dystrybutorem.
2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
NVR X-4U/24 , NVR X-2U/36/R










do 110 kanałów wideo i audio
Prędkość nagrywania do 3300kl/s
Obsługa rozdzielczości do 2592 x 1944
Możliwość obsługi do 3 monitorów jednocześnie
8 wbudowane dyski twarde 3TB do rejestracji (NVR X-4U/24)
12 wbudowane dyski twarde 3TB SAS do rejestracji (NVR X-2U/36/R) Kontroler RAID
zabezpiecza nagrany materiał
Szybkie uruchomienie rejestratora dzięki dyskowi SSD
System operacyjny Microsoft Windows Embedded 8
System rejestracji i nadzoru Novus Management System
Współpraca ze wszystkimi kamerami NOVUS IP
NVR 7-4U/12









do 75 kanałów wideo i audio
Prędkość nagrywania do 2250 kl/s
Obsługa rozdzielczości do 2592 x 1944
Możliwość obsługi do 3 monitorów jednocześnie
4 wbudowane dyski twarde 3TB do rejestracji
Szybkie uruchomienie rejestratora dzięki dyskowi SSD
System operacyjny Microsoft Windows Embedded 8
System rejestracji i nadzoru Novus Management System
Współpraca ze wszystkimi kamerami NOVUS IP
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
5
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
DANE TECHNICZNE
3. DANE TECHNICZNE
3.1 NMS NVR X-4U/24
NMS NVR 7-4U/12
WIDEO I AUDIO
do 110 kanałów w rozdzielczości 1280 x 720 (wideo + audio)
Kamery IP
NOVUS, RTSP
Wspierane kamery/protokoły
Główne (pełny ekran, podział, sekwencja): 1 x HDMI, 2 x DVI , 1 x Display Port
(do trzech monitorów równocześnie)*
Wyjścia monitorowe
1 x liniowe (jack 3,5mm), 1 x HDMI, 1 x optyczne S/PDIF
Wyjścia audio
Wsparcie dwustrumieniowości
Tak
NAGRYWANIE
Algorytm kompresji
H.264, MJPEG
Obsługiwane rozdzielczości
do 2592 x 1944
Prędkość nagrywania
do 3300 kl/s (110 kanałów x 30 kl/s dla 1280 x 720)
do 2400 kl/s (80 kanałów x 30 kl/s dla 1920 x 1080)
do 1200kl/s (80 kanałów x 15 kl/s dla 2048 x 1536)
do 960 kl/s (60 kanałów x 12 kl/s dla 2592 x 1944)
Wielkość strumienia
do 250Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
ciągły, alarmowy (wyzwalany detekcją ruchu, alarmem zewnętrznym), ręczny
Tryby nagrywania
odrębne ustawienia dla dnia/tygodnia, odrębne ustawienia dla każdej godziny dla danej kamery, możliwość
łączenia dowolnych trybów nagrywania
Harmonogram
0 s - 30 s / 0 s - 600 s
Prealarm/postalarm
WYŚWIETLANIE
do 2592 x 1944
Obsługiwane rozdzielczości
do 1080 kl/s (36 kanałów x 30 kl/s dla 1280 x 720 przy 110 nagrywanych kanałach)
do 1350 kl/s (45 kanałów x 30 kl/s dla 1920 x 1080 przy 80 nagrywanych kanałach)
do 900 kl/s (60 kanałów x 15 kl/s dla 2048 x 1536 przy 80 nagrywanych kanałach)
do 720 kl/s (60 kanałów x 12 kl/s dla 2592 x 1944 przy 80 nagrywanych kanałach)
Prędkość wyświetlania
ODTWARZANIE
Prędkość odtwarzania
do 480kl/s (16 kanałów x 30 kl/s dla 1280 x 720 przy 110 nagrywanych kanałach)
do 270 kl/s (9 kanałów x 30 kl/s dla 1920 x 1080 przy 80 nagrywanych kanałach)
do 135 kl/s (9 kanałów x 15 kl/s dla 2048 x 1536 przy 80 nagrywanych kanałach)
do 108 kl/s (9 kanałów x 12 kl/s dla 2592 x 1944 przy 80 nagrywanych kanałach)
Wyszukiwanie nagrań
według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami, powiązanych z ciągiem znaków
KOPIOWANIE
przez port USB na dysk twardy lub pamięć typu Flash, przez sieć komputerową
Metody kopiowania
AVI, NMS
Formaty plików kopii
DYSKI
1 dysk HDD 2,5” SATA SSD systemowy
8 dyski HDD 3,5” 3TB SATA do pracy 24/7 przeznaczone do rejestracji
Dyski wewnętrzne
ALARMY
wsparcie wejść dostępnych w kamerach***
Wejścia/wyjścia w kamerach
wsparcie detekcji ruchu dostępnej w kamerach***
Detekcja ruchu
Reakcje alarmowe
sygnał dźwiękowy, email, SMS, aktywacja wyjścia, komunikat na ekranie, aktywacja nagrywania,
akcja PTZ
SIEĆ
Interfejs sieciowy
2 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
Obsługiwane protokoły sieciowe
RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP
NMS, Internet Explorer
Programy na PC
do 250Mb/s łącznie do wszystkich stacji klienckich
Maks. przepustowość
PTZ
uchył, obrót, zoom, preset ***
Funkcje
DODATKOWE INTERFEJSY
2 x USB 3.0
10 x USB 2.0
USB
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
6
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
DANE TECHNICZNE
3.1 NVR X-4U//24
ŚRODOWISKO PRACY
System operacyjny
System rejestracji i nadzoru
Microsoft Windows Embedded 8
Novus Management System
pentaplex
Tryb pracy
Menu ekranowe
Sterowanie
Diagnostyka systemu
Bezpieczeństwo
języki: polski, angielski, rosyjski i inne
mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie), sieć komputerowa
automatyczna kontrola: dysków, sieci, utraty połączenia z kamerami
Hasło dostępu, filtrowanie IP, ograniczenie liczby połączeń
PARAMETRY
INSTALACYJNE
Wymiary (mm)
483 (wys) x 178 (szer) x 648 (gł) - Rack 19” 4U
28 kg
Masa
Zasilanie
Wbudowany zasilacz 230 VAC/665W
5°C ~ 35 °C
Temperatura pracy
*- w przypadku obsługi więcej niż dwóch monitorów konieczne jest użycie wyjścia Display Port.
**- z włączoną obsługą drugiego strumienia kamery.
***- kompatybilność funkcji jest uzależniona od użytych urządzeń i protokołów komunikacji.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
7
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
DANE TECHNICZNE
3.2
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
ZŁĄCZA ELEKTRYCZNE I INNE ELEMENTY PANELU TYLNEGO NVR X-4U/24
Gniazdo zasilania prądem przemiennym 230V
Gniazdo klawiaturowe PS2
Gniazda USB
Gniazda Gigabit Ethernet LAN
Gniazda Audio Mini-JACK i gniazdo optyczne
Wentylatory
Gniazdo Wideo DVI Dual Link
Gniazdo Micro HDMI
Gniazdo Display Port
A
B
C
F
D
E
G
H
I
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
8
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
DANE TECHNICZNE
3.3 ZŁĄCZA ELEKTRYCZNE I INNE ELEMENTY PANELU PRZEDNIEGO NVR X-4U/24
(J) Gniazda USB
(K) Przycisk reset
(L) Przycisk włączania on/off
(M) Klatka na dyski
J
K
L
M
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
9
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
DANE TECHNICZNE
3.4 NMS NVR X-2U//36/R
NMS NVR 7-4U/12
WIDEO I AUDIO
do 110 kanałów w rozdzielczości 1280 x 720 (wideo + audio)
Kamery IP
NOVUS, RTSP
Wspierane kamery/protokoły
Główne (pełny ekran, podział, sekwencja): 1 x HDMI, 2 x DVI , 1 x Display Port
(do trzech monitorów równocześnie)*
Wyjścia monitorowe
1 x liniowe (jack 3,5mm), 1 x HDMI, 1 x optyczne S/PDIF
Wyjścia audio
Wsparcie dwustrumieniowości
Tak
NAGRYWANIE
Algorytm kompresji
H.264, MJPEG
Obsługiwane rozdzielczości
do 2592 x 1944
Prędkość nagrywania
do 3300 kl/s (110 kanałów x 30 kl/s dla 1280 x 720)
do 2400 kl/s (80 kanałów x 30 kl/s dla 1920 x 1080)
do 1200kl/s (80 kanałów x 15 kl/s dla 2048 x 1536)
do 960 kl/s (60 kanałów x 12 kl/s dla 2592 x 1944)
Wielkość strumienia
do 250Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
ciągły, alarmowy (wyzwalany detekcją ruchu, alarmem zewnętrznym), ręczny
Tryby nagrywania
odrębne ustawienia dla dnia/tygodnia, odrębne ustawienia dla każdej godziny dla danej kamery, możliwość
łączenia dowolnych trybów nagrywania
Harmonogram
0 s - 30 s / 0 s - 600 s
Prealarm/postalarm
WYŚWIETLANIE
do 2592 x 1944
Obsługiwane rozdzielczości
do 1080 kl/s (36 kanałów x 30 kl/s dla 1280 x 720 przy 110 nagrywanych kanałach)
do 1350 kl/s (45 kanałów x 30 kl/s dla 1920 x 1080 przy 80 nagrywanych kanałach)
do 900 kl/s (60 kanałów x 15 kl/s dla 2048 x 1536 przy 80 nagrywanych kanałach)
do 720 kl/s (60 kanałów x 12 kl/s dla 2592 x 1944 przy 80 nagrywanych kanałach)
Prędkość wyświetlania
ODTWARZANIE
Prędkość odtwarzania
do 480kl/s (16 kanałów x 30 kl/s dla 1280 x 720 przy 110 nagrywanych kanałach)
do 270 kl/s (9 kanałów x 30 kl/s dla 1920 x 1080 przy 80 nagrywanych kanałach)
do 135 kl/s (9 kanałów x 15 kl/s dla 2048 x 1536 przy 80 nagrywanych kanałach)
do 108 kl/s (9 kanałów x 12 kl/s dla 2592 x 1944 przy 80 nagrywanych kanałach)
Wyszukiwanie nagrań
według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami, powiązanych z ciągiem znaków
KOPIOWANIE
przez port USB na dysk twardy lub pamięć typu Flash, przez sieć komputerową
Metody kopiowania
AVI, NMS
Formaty plików kopii
DYSKI
1 dysk HDD 2,5” SATA SSD systemowy
12 dyski HDD 3,5” 3TB SAS Serwerowych przeznaczone do rejestracji 24/7 (RAID Poziomu 5)
Dyski wewnętrzne
ALARMY
wsparcie wejść dostępnych w kamerach***
Wejścia/wyjścia w kamerach
wsparcie detekcji ruchu dostępnej w kamerach***
Detekcja ruchu
Reakcje alarmowe
sygnał dźwiękowy, email, SMS, aktywacja wyjścia, komunikat na ekranie, aktywacja nagrywania,
akcja PTZ
SIEĆ
Interfejs sieciowy
2 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
Obsługiwane protokoły sieciowe
RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP
NMS, Internet Explorer
Programy na PC
do 250Mb/s łącznie do wszystkich stacji klienckich
Maks. przepustowość
PTZ
Funkcje
DODATKOWE INTERFEJSY
uchył, obrót, zoom, preset ***
2 x USB 3.0
8 x USB 2.0
USB
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
10
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
DANE TECHNICZNE
3.4 NMS NVR X-2U//36/R
ŚRODOWISKO PRACY
System operacyjny
System rejestracji i nadzoru
Microsoft Windows Embedded 8
Novus Management System
pentaplex
Tryb pracy
Menu ekranowe
Sterowanie
Diagnostyka systemu
Bezpieczeństwo
języki: polski, angielski, rosyjski i inne
mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie), sieć komputerowa
automatyczna kontrola: dysków, sieci, utraty połączenia z kamerami
Hasło dostępu, filtrowanie IP, ograniczenie liczby połączeń
PARAMETRY
INSTALACYJNE
Wymiary (mm)
89(wys) x 437 (szer) x 648 (gł) - Rack 19” 2U
24 kg
Masa
Zasilanie
Wbudowany 2 redundantne zasilacz 230 VAC/920W (Platinium Level 94%+)
10°C ~ 35 °C
Temperatura pracy
*- w przypadku obsługi więcej niż dwóch monitorów konieczne jest użycie wyjścia Display Port.
**- z włączoną obsługą drugiego strumienia kamery.
***- kompatybilność funkcji jest uzależniona od użytych urządzeń i protokołów komunikacji.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
11
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
DANE TECHNICZNE
3.5
ZŁĄCZA ELEKTRYCZNE I INNE ELEMNTY PANELU PRZEDNIEGO
NVR X-2U/36/R
(A) Przycisk włączający on/off
(B) Przycisk reset
(C) Diody aktywności
(D) Zatoki dyskowe , 12 sztuk
B
C
A
D
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
12
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
DANE TECHNICZNE
3.6
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
ZŁĄCZA ELEKTRYCZNE I INNE ELEMENTY PANELU TYLNEGO
NVR X-2U/36/R
Gniazdo zasilania prądem przemiennym 230V
Zatoki dyskowe
Gniazdo klawiaturowe PS2
Gniazda USB 2.0
Gniazda USB 3.0
Gniazda Gigabit Ethernet LAN
Gniazda Audio Mini-JACK i gniazdo optyczne
Gniazdo Display Port
Gniazdo Micro HDMI
(N)
Gniazdo Wideo DVI Dual Link
E
F
G
K
J
H
L
M
N
I
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
13
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
DANE TECHNICZNE
3.7 NMS NVR 7-4U/12
NMS NVR 7-4U/12
WIDEO I AUDIO
do 75 kanałów w rozdzielczości 1280 x 720 (wideo + audio)
Kamery IP
NOVUS, RTSP
Wspierane kamery/protokoły
Główne (pełny ekran, podział, sekwencja): 1 x HDMI, 2 x DVI , 1 x Display Port
(do trzech monitorów równocześnie)*
Wyjścia monitorowe
1 x liniowe (jack 3,5mm), 1 x HDMI, 1 x optyczne S/PDIF
Wyjścia audio
Wsparcie dwustrumieniowości
Tak
NAGRYWANIE
H.264, MJPEG
Algorytm kompresji
do 2592 x 1944
Obsługiwane rozdzielczości
do 2250 kl/s (75 kanałów x 30 kl/s dla 1280 x 720)
do 1800 kl/s (60 kanałów x 30 kl/s dla 1920 x 1080)
do 900kl/s (60 kanałów x 15 kl/s dla 2048 x 1536)
do 720 kl/s (60 kanałów x 12 kl/s dla 2592 x 1944)
Prędkość nagrywania
do 250Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
Wielkość strumienia
ciągły, alarmowy (wyzwalany detekcją ruchu, alarmem zewnętrznym), ręczny
Tryby nagrywania
odrębne ustawienia dla dnia/tygodnia, odrębne ustawienia dla każdej godziny dla danej kamery, możliwość
łączenia dowolnych trybów nagrywania
Harmonogram
0 s - 30 s / 0 s - 600 s
Prealarm/postalarm
WYŚWIETLANIE
do 2592 x 1944
Obsługiwane rozdzielczości
do 2250 kl/s (75 kanałów x 30 kl/s dla 1280 x 720 przy 75 nagrywanych kanałach)
do 1800 kl/s (60 kanałów x 30 kl/s dla 1920 x 1080 przy 60 nagrywanych kanałach)
do 900 kl/s (60 kanałów x 15 kl/s dla 2048 x 1536 przy 60 nagrywanych kanałach)
do 720 kl/s (60 kanałów x 12 kl/s dla 2592 x 1944 przy 60 nagrywanych kanałach)
Prędkość wyświetlania
ODTWARZANIE
Prędkość odtwarzania
do 480kl/s (16 kanałów x 30 kl/s dla 1280 x 720)
do 270 kl/s (9 kanałów x 30 kl/s dla 1920 x 1080)
do 135 kl/s (9 kanałów x 15 kl/s dla 2048 x 1536)
do 108 kl/s (9 kanałów x 12 kl/s dla 2592 x 1944)
Wyszukiwanie nagrań
według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami, powiązanych z ciągiem znaków
KOPIOWANIE
przez port USB na dysk twardy lub pamięć typu Flash, przez sieć komputerową
Metody kopiowania
AVI, NMS
Formaty plików kopii
DYSKI
1 dysk HDD 2,5” SATA SSD systemowy
4dyski HDD 3,5” 3TB SATA do pracy 24/7 przeznaczone do rejestracji
Dyski wewnętrzne
ALARMY
wsparcie wejść dostępnych w kamerach***
Wejścia/wyjścia w kamerach
wsparcie detekcji ruchu dostępnej w kamerach***
Detekcja ruchu
Reakcje alarmowe
sygnał dźwiękowy, email, SMS, aktywacja wyjścia, komunikat na ekranie, aktywacja nagrywania,
akcja PTZ
SIEĆ
Interfejs sieciowy
2 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
Obsługiwane protokoły sieciowe
RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP
NMS, Internet Explorer
Programy na PC
do 250Mb/s łącznie do wszystkich stacji klienckich
Maks. przepustowość
PTZ
Funkcje
DODATKOWE INTERFEJSY
uchył, obrót, zoom, preset ***
4 x USB 3.0
6 x USB 2.0
USB
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
14
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
DANE TECHNICZNE
3.7 NMS NVR 7-4U/12
ŚRODOWISKO PRACY
System operacyjny
System rejestracji i nadzoru
Microsoft Windows Embedded 8
Novus Management System
pentaplex
Tryb pracy
Menu ekranowe
Sterowanie
Diagnostyka systemu
Bezpieczeństwo
języki: polski, angielski, rosyjski i inne
mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie), sieć komputerowa
automatyczna kontrola: dysków, sieci, utraty połączenia z kamerami
Hasło dostępu, filtrowanie IP, ograniczenie liczby połączeń
PARAMETRY
INSTALACYJNE
Wymiary (mm)
180(wys) x 483 (szer) x 508 (gł) - Rack 19” 4U
19 kg
Masa
Zasilanie
Wbudowany zasilacz 230 VAC/700W
5°C ~ 35 °C
Temperatura pracy
*- w przypadku obsługi więcej niż dwóch monitorów konieczne jest użycie wyjścia Display Port.
**- z włączoną obsługą drugiego strumienia kamery.
***- kompatybilność funkcji jest uzależniona od użytych urządzeń i protokołów komunikacji.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
15
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
DANE TECHNICZNE
3.8.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
ZŁĄCZA ELEKTRYCZNE I INNE ELEMETY PANELU TYLNEGO NVR 7-4U/12
Przycisk odcinający dopływ prądu do zasilacza
Gniazdo zasilania 230V
Gniazda USB 2.0
Gniazdo Wideo DVI (nie aktywne)
Gniazdo HDMI (nie aktywne)
Gniazdo Audio optyczne SPDIF
Gniazda USB 3.0
Gniazdo Gigabit Ethernet LAN
Gniazda Audio Mini-JACK
Gniazdo Wideo DVI
Gniazdo Wideo HDMI
Gniazdo Wideo DisplayPort
Gniazdo Wideo DVI
Gniazdo Gigabit Ethernet LAN
L
K
A
B
C
D
H
F
I
J M
E
G
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
16
N
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
DANE TECHNICZNE
3.9.
(O)
(P)
(R)
(S)
(T)
ZŁĄCZA ELEKTRYCZNE I INNE ELEMNTY PANELU PRZEDNIEGO NVR 7-4U/12
Przełącznik reset
Gniazda USB
Włącznik on/off
Diody sygnalizujące pracę
Zamek przedniej klapy
O
P
R
S
T
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
17
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
INSTALACJA I URUCHOMIENIE URZĄDZENIA
4. INSTALACJA I URUCHOMIENIE URZĄDZENIA
Przed rozpoczęciem procesu instalacji należy zapoznać się z produktem, jego parametrami z
opisem i rolą poszczególnych elementów znajdujących się na panelu tylnym i przednim urządzenia.
Jeżeli urządzenie przyniesione zostało z pomieszczenia o niższej temperaturze należy odczekać
aż osiągnie temperaturę pomieszczenia, w którym ma pracować. Nie wolno włączać urządzenia
bezpośrednio po przyniesieniu z chłodniejszego miejsca. Kondensacja zawartej w powietrzu pary
wodnej może spowodować zwarcia i w konsekwencji uszkodzenie urządzenia.
Klawiaturę i mysz komputerową należy podłączyć do złącz USB. Monitor należy podłączyć
odpowiednim przewodem do dedykowanej karty graficznej przed uruchomieniem urządzenia.
W przypadku korzystania z trzech monitorów, jeden z nich musi zostać podłączony do złącza Display
Port, a dwa pozostałe do złącz DVI lub HDMI.
Przewód ethernet należy podłączyć do złącza karty sieciowej. Opis zmiany adresu sieciowego znajduje
się w rozdziale 6.4.1 niniejszej instrukcji. Po podłączeniu wspomnianych wcześniej przewodów,
urządzenie może zostać uruchomione. W tym celu należy nacisnąć przycisk zasilania umiejscowiony na
przednim panelu. Poczekać aż uruchomi się system operacyjny i na ekranie zostanie wyświetlony ekran
główny.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
18
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
PIERWSZE URUCHOMIENIE
5. PIERWSZE URUCHOMIENIE
UWAGA! Domyślny język interfejsu to angielski, opis zmiany języka znajduje się w dalszej
części tego rozdziału.
Pierwsze uruchomienie rejestratora wymaga dodatkowych kroków. Ze względów bezpieczeństwa
użytkownik zostanie poproszony o zmianę hasła administratora. Domyślne dane to:
użytkownik: root hasło: pass
Wyświetlone zostanie okno informacyjne o wymogu zmiany hasła, należy nacisnąć OK.
W polu Enter new password należy wprowadzić nowe hasło, i potwierdzić je wprowadzając
ponownie w polu Confirm new password. Nacisnąć OK aby zapisać.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
19
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
PIERWSZE URUCHOMIENIE
Po wprowadzeniu hasła zostanie wyświetlony ekran główny i okno logowania do aplikacji NMS
(Novus Management System), będącą profesjonalnym rozwiązaniem do monitoringu wizyjnego po
sieciach TCP/IP (opis aplikacji NMS znajduje się w rozdziale 6.1).
Po wprowadzeniu danych użytkownika User: „root” i wcześniej ustawionego hasła w polu Password:
- naciśnięcie przycisku Log in uruchamia aplikację NMS (opis aplikacji znajduje się w rozdziale 6.1).
- naciśnięcie przycisku Turn off zamyka aplikację NMS i przechodzi do głównego ekranu opisanego
w rozdziale 6.
- naciśnięcie przycisku X w prawym górnym rogu okna, zamyka je bez konieczności wprowadzania
danych. Umożliwia to dostęp do ekranu głównego. Nie powoduje natomiast zamknięcia aplikacji NMS.
Okno logowania można również „przesunąć” z centralnej części ekranu w bok. Dzięki temnu zostanie
odsłonięte menu ekranu głównego.
W celu zmiany języka, na ekranie głównym należy nacisnąć NMS management. Dostęp jest chroniony
hasłem. Należy wprowadzić dane logowania - „root” w polu User i hasło dostępu w polu Password.
Potwierdzić przyciskiem Log in.
1
2
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
20
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
LOGOWANIE
Z listy NMS Management wybrać Language. Wyświetli się lista dostępnych języków. Należy
wybrać pożądany i zatwierdzić przyciskiem OK.
Zmiana języka na pulpicie zostanie zastosowana bezzwłocznie. Zmiana języka w aplikacji NMS
zostanie wprowadzona po ponownym uruchomieniu aplikacji bądź rejestratora.
5. LOGOWANIE
Ze względów bezpieczeństwa dostęp do opcji ekranu głównego tj. Zarządzanie NMS i
Ustawienia systemowe wymaga dodatkowego logowania. Dostęp do tych opcji przypisany jest
jedynie do konta administratora „root”. Dostęp z innych kont z uprawnieniami administratora został
ograniczony. Domyślne dane logowania to:
użytkownik: root hasło: pass
Jednak przy pierwszym uruchomieniu rejestrator wymusza zmianę hasła dla użytkownika root.
6. EKRAN GŁÓWNY
Wspomniany w poprzednim rozdziale ekran główny stanowi pulpit roboczy zawierający: menu,
regulacja głośności, i zegar. W prawym dolnym rogu znajduje się przycisk zamykania / restartu
systemu operacyjnego. W lewym dolnym rogu wyświetlona jest wersja aplikacji NMS (SW) i wersja
systemu (FW). W dolnej części pulpitu znajduje się również pole informujące o statusie aplikacji
NMS. Możliwe statusy to: „Uruchamianie”, „Uruchomiony”, „Zamykanie”, „Zatrzymany”.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
21
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
EKRAN GŁÓWNY
6.1. MENU NMS
Wybranie opcji NMS z menu ekranu głównego uruchamia aplikację NMS (Novus Management
System. Jest ona profesjonalnym rozwiązaniem do monitoringu wizyjnego po sieciach TCP/IP typu
KLIENT-SERWER. Szerokie możliwości ustawień serwera NMS w zakresie udostępniania strumieni
wideo, pozwalają na tworzenie złożonych systemów monitoringu z rozproszonymi centrami rejestracji
i nadzoru, skupiającymi wiele spersonalizowanych stanowisk operatorskich. Konfigurowalny interfejs
użytkownika oraz tryb wielomonitorowy pozwala na efektywną pracę operatora systemu.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
22
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
EKRAN GŁÓWNY
6.1.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU NMS
Wraz ze startem systemu operacyjnego zostaje uruchomiona aplikacja NMS. Przeprowadzana
jest inicjalizacja poszczególnych modułów programu. Jednak do momentu zalogowania działa w tle.
W dolnej części ekranu głównego znajduje się pole informujące o statusie aplikacji NMS. Możliwe
statusy to: „Uruchamianie”, „Uruchomiony”, „Zamykanie”, „Zatrzymany”.
Okno logowania użytkownika programu NMS. Domyślny użytkownik to root.
Przycisk Wyłącz pozwala na zamknięcie aplikacji NMS, przycisk Logowanie uruchamia
aplikację. Zamknięcie aplikacji jest możliwe tylko gdy dany użytkownik ma przydzielone uprawnienia
do takiej operacji. Naciśnięcie klawisza Enter odpowiada naciśnięciu Logowanie, a naciśnięcie
klawisza ESC odpowiada naciśnięciu Wyłącz.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
23
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
EKRAN GŁÓWNY
6.1.2. KREATOR USTAIWEŃ PROGRAMU NMS
Pierwsze uruchomienie programu NMS wiąże się z automatycznym uruchomieniem kreatora
pozwalającym na szybką konfigurację programu. Okno powitalne kreatora zilustrowane jest poniżej:
Zaznaczenie opcji Pokaż przy starcie uruchamia kreatora każdorazowo po uruchomieniu
programu. Aby przejść do następnego okna, należy wybrać Dalej, przycisk Anuluj zamknie kreatora
i otworzy główne okno programu.
W zależności od typu instalacji oprogramowanie NMS charakteryzuje się następującymi cechami:
Serwer : - moc obliczeniowa skierowana jest głównie na rejestrację strumieni z kamer;
- umożliwia przesyłanie strumieni do stacji klienckich;
- wyświetlanie strumieni jest ograniczone;
Serwer/Klient: - moc obliczeniowa wykorzystywana jest do rejestracji i wyświetlania strumieni;
- umożliwia przesyłanie strumieni do stacji klienckich;
- umożliwia wyświetlanie wielu strumieni;
Klient:
- moc obliczeniowa skierowana jest na odbieranie i wyświetlanie strumieni z serwera;
- brak możliwości nagrywania.
Wybór trybu pracy ma wpływ na pola wyświetlane przez kreator. Jeśli wybrane zostało Dalej,
otwarte zostanie kolejne okno kreatora zawierające wyszukiwarkę kamer/wideo-serwerów lub NMS
serwerów przyłączonych do podsieci, w której pracuje komputer z zainstalowanym oprogramowaniem
NMS.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
24
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
EKRAN GŁÓWNY
Proces wyszukiwania rozpoczyna się automatycznie, w zależności od wybranego trybu pracy
wyszukiwane są kamery (Serwer i Serwer/Klient) lub NMS serwery (Klient), po jego zakończeniu
w oknie pojawia się lista znalezionych adresów IP wraz z nazwami i typem urządzeń. Przycisk
Odśwież ponawia wyszukiwanie. Wciśnięcie Dalej przenosi do kolejnego okna, pozwalającego na
wybranie udostępniania strumieni innym maszynom z zainstalowanym oprogramowaniem NMS (ma to
swoje zastosowanie w przypadku instalowania NMS jako Serwer lub Serwer/Klient). Opcja ta jest
niedostępna podczas instalacji w trybie Klient. Przyciśnięcie Dalej przenosi do kolejnego okna
pozwalającego na wybranie ścieżki i rozmiaru przestrzeni dyskowej przeznaczonej na rejestrację
nagrań (tylko Serwer i Serwer/Klient).
Wybierany w kreatorze rozmiar bazy nagrań (po zaznaczeniu Tworzenie bazy danych
rejestratora) jest identyczny dla każdego z wcześniej wykrytych urządzeń, podobnie jak ścieżka do
folderu nagrań.
Wciśnięcie Dalej przenosi do kolejnego okna, pozwalającego na dodanie nowych kont
użytkowników. Konto root / pass, pod którym NMS uruchamiany jest po raz pierwszy, jest kontem
administratora. Zalecana jest wprowadzenie w tym kroku przynajmniej jednego konta użytkownika,
które pozbawione będzie możliwości zmiany ustawień programu. Konieczna jest również późniejsza
zmiana hasła dla konta administratora.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
25
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
EKRAN GŁÓWNY
Wprowadzenie danych (login oraz hasło) i wciśnięcie przycisku Dodaj dodaje konto do okna
o nazwie DODANE. W przypadku błędnego wprowadzenia danych możliwe jest usunięcie konta
z listy poprzez przycisk Usuń.
Po dodaniu pożądanej liczby kont użytkowników i przyciśnięciu Dalej otwierane jest ostatnie
okno kreatora, pozwalające na zastosowanie ustawień i zapisaniu ich w konfiguracji programu. Aby
zastosować ustawienia program automatycznie wylogowuje użytkownika, a następnie zachęca do
ponownego zalogowania. Odpowiednie ustawienia wprowadzone podczas pracy Kreatora zostaną
zastosowane podczas uruchomienia NMS.
6.1.3. Opis interfejsu graficznego
Interfejs programu NMS zbudowany jest z ruchomych paneli. Szczegóły dotyczące obsługi
poszczególnych paneli znajdują się w instrukcji do oprogramowania NMS. Charakterystyczną cechą
programu jest to że, interfejs składa się z odrębnych paneli, które można dowolnie uaktywniać,
przenosić (również na drugi monitor przy pracy wielomonitorowej), łączyć i zmieniać ich rozmiar.
Daje to użytkownikowi praktycznie nieograniczone możliwości komponowania własnego interfejsu,
dostosowanego do jego potrzeb i preferencji. Układ interfejsu zostaje zapamiętany po wyłączeniu
programu i po ponownym uruchomieniu programu jest on wczytywany automatycznie. Panelem
będzie nazywany prostokątne okno, które można dowolnie przemieszczać i zmieniać jego rozmiar,
funkcjonalnie odpowiadające jednemu z modułów programu NMS.
Program NMS składa się z następujących modułów funkcjonalnych:
Panel wideo 1 - wyświetlanie obrazu „na żywo” i odtwarzanie materiału wideo
Panel wideo 2 - wyświetlanie obrazu „na żywo” i odtwarzanie materiału wideo
Panel wideo 3 - wyświetlanie obrazu „na żywo” i odtwarzanie materiału wideo
Panel wideo 4 - wyświetlanie obrazu „na żywo” i odtwarzanie materiału wideo
Odtwarzacz - wybór odtwarzanego materiału wideo
Panel PTZ - panel sterowania kamerami PTZ
Urządzenia - lista urządzeń IP zainstalowanych w systemie wraz z tablicą synoptyczną
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
26
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
EKRAN GŁÓWNY
Menu programu
Ikony modułów
programu
Panel sterowania PTZ
Odtwarzanie
nagrań wideo
Panel wideo - obraz
"na żywo" i nagrania
Panel
urządzeń i kamer
Logi systemowe
i rejestr zdarzeń
6.1.4. OPIS PANELU WIDEO
W aplikacji NMS dostępne są cztery panele wideo. Każdy z nich może wyświetlić do 36 strumieni
wideo (w aplikacji NMS Serwer do 4 strumieni). Natomiast funkcjonalność panelu Wideo 2 jest
rozszerzona o obsługę wyświetlania i odtwarzania kamer wywoływanych z logów, map i zdarzeń.
Przełączanie kamer na
podziałach i w sekwencji
Przełączanie trybu podglądu
„na żywo” i odtwarzania
Menadżer przechwytywania
obrazów
Aktywacja trybu PTZ
Tryb pełnoekranowy
Odsłuch audio dla trybu
odtwarzania i „na żywo”
Zmiana podziału ekranu
Wybrane okno kamery
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
27
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
EKRAN GŁÓWNY
Podział na 1, 4, 9, 16, 25, 36 kamer na ekranie
NMS Serwer wyświetla do 4 kamer
Wybór niestandardowych podziałów
Poprzedni podział tej samej grupy standardów (np. gdy jest wyświetlany podział „2. 3x3”, po użyciu przycisku wyświetlony zostanie podział „1. 3x3”).
Następny podział tej samej grupy standardów (np. gdy jest wyświetlany podział „2. 3x3”, po użyciu przycisku wyświetlony zostanie podział „3. 3x3”).
Włączenie odsłuchu audio dla trybu „na żywo” i odtwarzania.
Uruchomienie menadżera przechwytywania obrazów
Włączenie trybu sekwencyjnego przełączania kamer
Przełączanie pomiędzy trybami poglądu „na żywo” i odtwarzania. Tryb odtwarzania zależny jest od rodzaju instalacji (lokalny bądź zdalny)
Przycisk włączający/wyłączający sterowanie kamerami PTZ
Przycisk przełączający okno wideo w tryb pełnoekranowy
Wybranie okna kamery następuje po kliknięciu w oknie tej kamery lewym klawiszem myszy,
okno zostaje otoczone zieloną ramką. Wybrane okno powiązane jest z panelem sterowania PTZ oraz
oknem urządzeń. Dwukrotne kliknięcie na wybrane okno powoduje wyświetlenie wybranej kamery
w pełnym oknie (podział na 1).
Prędkość odświeżania obrazów podczas połączenia zależy od:

konfiguracji wyświetlania wideo przez aplikację NMS;

przepustowości łącza pomiędzy stacją roboczą z oprogramowaniem NMS a urządzeniami
wideo IP;

ustawień poszczególnych kanałów wideo definiujących ilość klatek i
transmitowanych obrazów (metoda kodowania, GOP, pasmo, stopień kompresji);

ilości jednoczesnych połączeń realizowanych w danej chwili przez urządzenie wideo IP
(im większa ilość użytkowników jest połączona w tym samym czasie tym niższa jest
prędkość odświeżania obserwowana w programie NMS).
jakość
Zmiana podziału wideo oraz odsłuch audio możliwy jest za pomocą odpowiednich przycisków
znajdujących się na górnym pasku okna WIDEO.
Dla podziałów (oprócz podziału na 1) wyświetlane będą w miarę możliwości strumienie
podziałów o zmniejszonych parametrach. Ma to na celu zmniejszenie obciążeń jednostki
obliczeniowej komputera. Ich dostępność zależy od ustawień w oknie KONFIGURACJA /
URZĄDZENIA / Tryb Strumienia. Strumień do podziału wyświetlany jest jako wyszarzony na liście
urządzeń (Serwer NMS, Klient/Serwer NMS), a w oknie wideo przy nazwie kamery dodatkowo
pojawi się informacja (Podgląd).
Po kliknięciu prawym klawiszem myszki w pole obrazu wideo wyświetlone zostanie menu
kontekstowe z dodatkowymi ustawieniami.
W prawym górnym rogu okna kamery wyświetlane są ikony informujące o statusie kamery
i zdarzeniach alarmowych związanych z daną kamerą.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
28
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
EKRAN GŁÓWNY
Ikony statusu kamery
i zdarzeń alarmowych
z nią związanych
Tryb odtwarzania nagrań wideo.
Rejestracja wideo (według harmonogramu lub nagrywanie napadowe)
Detekcja ruchu.
Włączony tryb sterownia kamer PTZ.
Aktywne wejście alarmowe skojarzone z wybraną kamerą.
Aktywne wyjście alarmowe skojarzone z wybraną kamerą.
6.1.5. OPIS PANELU URZĄDZENIA
W panelu URZĄDZENIA wyświetlona jest lista wszystkich urządzeń (serwerów wideo, kamer
IP), które są dostępne dla oprogramowania NMS. W drzewie Urządzeń obok serwerów wideo
wyświetlane są także przyporządkowane do nich kamery. W poszczególnych kolumnach wyświetlane
są podstawowe informację dotyczące zarówno kamer jak i serwerów wideo.
W kolumnie Nazwa wyświetlone są nazwy serwerów oraz nazwy przyporządkowane do kamer.
W kolumnie Stan wyświetlane są informacje o statusie serwera wideo
(połączony / niepołączony) oraz o statusie kamer (rejestracja, tryb rejestracji, podgląd, odtwarzanie,
sterownie PTZ, detekcja ruchu, wejścia i wyjścia audio, wejścia i wyjścia alarmowe).
W kolumnie Opis dla serwerów wideo podany jest adres IP i port natomiast dla kamer pokazane
są wprowadzone w ustawieniach opisy.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
29
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
EKRAN GŁÓWNY
Nazwa, stan i opis serwerów wideo i kamer
Ikony wskazujące status
strumienia wideo
Wyskakujące okienko ze
statycznym obrazem danej
kamery dostępne jest
po kliknięciu ikony
Status urządzenia IP oraz strumienia wideo sygnalizowany jest odpowiednimi ikonami:
Symbol ikony
Opis
Urządzenie IP połączone
Urządzenie IP odłączone
Włączona rejestracja obrazu z kamery w trybie harmonogramu lub w trybie
napadowym. Ikona wyszarzona - kamera NIE JEST NAGRYWANA.
Ikona wyświetlana na kliencie oznacza włączoną rejestrację po stronie NMS
Serwera
Włączony tryb harmonogramu, ikona wyszarzona - nagrywanie wyłączone
lub nagrywanie napadowe.
Podgląd obrazu z kamery „na żywo” włączony.
Odtwarzanie nagrań z kamery włączone.
Tryb sterowania kamer PTZ włączony.
Wykryta detekcja ruchu.
Wejście audio aktywne.
Wyjście audio aktywne.
Wyjście alarmowe aktywne.
Wykryta aktywacja wejścia alarmowego.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
30
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
EKRAN GŁÓWNY
Komunikaty na panelu urządzeń informują o aktualnym stanie urządzeń i ewentualnych błędach
które wystąpiły w połączeniu:
Brak połączenia
z urządzeniem
Urządzenie połączone
poprawnie

Łączenie - próba nawiązania komunikacji sieciowej z urządzeniem IP;

Rozłączanie - proces zamykania komunikacji sieciowej z urządzeniem IP;

Nieudana autoryzacja - błędne hasło dostępu do urządzenia IP lub Serwera NMS;

Data i godzina - aktualny czas na połączonym serwerze NMS (dotyczy tylko serwera NMS);

Inicjalizacja - próba uruchomienia strumienia wideo;

Połączenie utracone - brak komunikacji sieciowej na drodze urządzenie IP i komputer
z oprogramowaniem NMS;

Brak strumienia - informacja oznacza brak dekodowania strumienia przez aplikację NMS.
Strumień mógł zostać celowo odłączony przez operatora (celem oszczędność zasobów)
lub wystąpiło zbyt duże obciążenia serwera wideo (np. podłączenie zbyt dużej liczby klientów
typu unicast), przeciążenia sieci itp.;

Niekompatybilne urządzenie - błąd połączenia z urządzeniem które nie jest kompatybilne z
systemem NMS;

Limit połączeń przekroczony - osiągnięty został limit połączeń w trybie podglądu na żywo,
który został ustawiony przez administratora systemu na Serwerze NMS w ustawieniach
Firewalla.
Możliwe jest również przenoszenie urządzeń w obrębie drzewa, np. w celu zwiększenia jego
przejrzystości. Aby przenieść urządzenie, należy:

Wybrać z głównego menu KONFIGURACJA / USTAWIENIA APLIKACJI;

Będąc w zakładce URZĄDZENIA wcisnąć i przytrzymać klawisz prawy ALT;

Wybrać urządzenie lewym przyciskiem myszy, przeciągnąć je i upuścić na pożądaną pozycję w
strukturze drzewa.
Zmiana dokonana w panelu KONFIGURACJI zostanie odzwierciedlona na liście w panelu
URZĄDZENIA znajdującej się domyślnie z prawej strony okna programu.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
31
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
EKRAN GŁÓWNY
6.1.6. WYŚWIETLANIE OBRAZU Z URZĄDZENIA
Jednym ze sposobów wyświetlenia danej kamery na wybranym oknie wideo jest wybranie opcji
Wyświetl z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy w tym panelu. Należy
wybrać jeden z włączonych paneli wideo, a następnie pozycję w podziale, w której ma być
wyświetlony obraz z kamery.
Pozycja „1: - - -” oznacza, że w pierwszym oknie podziału nie jest wyświetlany obraz z żadnej
kamery.
Alternatywnym sposobem wyświetlania jest tzn. metoda „drag&drop”. Aby wyświetlić obraz
z kamery należy wybrać strumień klikając na niego lewym przyciskiem myszy na liście urządzeń.
Następnie nie puszczając przycisku przeciągnąć wskaźnik myszy w obszar okna wideo. Puszczenie
przycisku spowoduje wyświetlenie strumienia w oknie wskazywanym przez kursor myszy.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
32
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
EKRAN GŁÓWNY
Metoda ta pozwala na równoczesne wyświetlenie obrazu z wielu strumieni. By tego dokonać
należy na liście urządzeń zaznaczyć kamery. Kliknąć na wybrane lewym przyciskiem myszy przy
równocześnie wciśniętym klawiszu Ctrl. Zaznaczone kamery będą podświetlone szarą belka. Po
przeciągnięciu do okna wideo strumienie zostaną wyświetlone w kolejnych oknach podziału
począwszy od tego, w którym został puszczony przycisk myszy.
Wybrane kamery
Analogicznie można przeciągnąć serwer NMS by wyświetlić obraz ze wszystkich podłączonych
kamer, a nawet kilka zaznaczonych serwerów NMS.
Informacja!
Należy pamiętać, że przeciągnięcie większej liczby strumieni, niż okien we wskazanym podziale,
sprawi że część strumieni nie zostanie wyświetlona.
6.1.7. INSTRUKCJA OBSŁUGI NMS
Rozdział 6.1. wraz z podrozdziałami zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania
aplikacji NMS. Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się w instrukcji obsługi
oprogramowania NMS. Zawiera ona opis zagadnień tj. instalacja i uruchomienie, zarządzanie
panelami, opis paneli wideo, urządzeń, odtwarzacza, logów, rejestru zdarzeń bieżących, sterowania
PTZ, konfiguracji, serwerów, firewalla, rejestratora, konfiguracji zdarzeń, kopii zapasowej
konfiguracji, map, podłączenia i obsługi programu za pomocą klawiatury, podłączenia i obsługi
central alarmowych DSC, integracji z kasami fiskalnymi, zdalnego dostępu do serwera. Instrukcja do
oprogramowania NMS znajduje się na dołączonej płycie CD jak również w menu głównym
Zarządzanie NMS / Pomoc. Rozdziały 1 i 2 Instrukcji obsługi NMS (Informacje wstępne, Instalacja
i uruchomienie oprogramowania NMS) nie dotyczą platform NMS NVR. Wynika to z faktu, że
platformy posiadają domyślnie zainstalowane oprogramowanie NMS.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
33
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
EKRAN GŁÓWNY
6.2. MENU - Watchdog
Wybranie opcji Watchdog z menu ekranu głównego wyświetla ekran diagnostyczny NWatch
monitorujący pracę aplikacji NMS. Zawiera on stan aplikacji, używane zasoby i listę logów.
6.3. MENU - Zarządzanie NMS
Wybranie opcji Zarządzanie NMS z menu ekranu głównego wyświetla podmenu zawierające
narzędzia pomocne przy pracy z aplikacją NMS. Dostęp do podmenu chroniony jest hasłem.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
34
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
EKRAN GŁÓWNY

Przywróć konfigurację - przywrócenie zapisanej konfiguracji. Narzędzie wymaga zamkniętej
aplikacji NMS.

Zmień tryb Klient/Serwer - zmiana trybu pracy na Klient, Serwer, Klient/Serwer szczegółowe
informacje zostały przedstawione w dziale 8.1.3. Cechy poszczególnych typów instalacji.

Język - zmianę języka w aplikacji NMS i w ekranie głównym. Zmiana języka wymaga ponownego
uruchomienia aplikacji NMS.

Restartuj NMS - uruchamia ponownie aplikację.

Zamknij NMS - zamyka aplikację.

Aktualizacja - umożliwia aktualizację oprogramowania lokalnie lub poprzez Internet.

IPTool - narzędzie umożliwiające wyszukiwanie kamer i zmianę ich parametrów sieciowych.

Zdalna pomoc - uruchamia aplikację Team Viewer. Aby uzyskać zdalną pomoc należy przekazać
wyświetlone ID i hasło do działu wsparcia technicznego Novus.

Pomoc - wyświetla instrukcję oprogramowania NMS.
6.4. MENU - USTAWIENIA SYSTEMOWE
Wybranie opcji Ustawienia systemowe z menu ekranu głównego wyświetla podmenu
zawierające narzędzia przydatne do konfiguracji systemu operacyjnego. Dostęp do podmenu
chroniony jest hasłem.

Internet Explorer - uruchamia przeglądarkę internetową.

Media player - uruchamia odtwarzacz multimedialny.

Panel sterowania - pozwala na zmianę ustawień i funkcjonalności urządzenia, zawiera opcje
systemowe.

Przeglądaj katalogi - otwiera eksplorator umożliwiający przeglądanie katalogów.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
35
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
EKRAN GŁÓWNY

Zarządzanie dyskami - uruchamia narzędzie umożliwiające podgląd dysków systemowych,
tworzenie partycji i zmianę woluminów.

Zdarzenia systemowe - uruchamia program Microsoft Management Console (MMC), zawiera on
narzędzia administracyjne, których można używać do zarządzania sieciami, komputerami,
usługami i innymi składnikami systemu.

Sieć - wyświetla dostępne połączenia sieciowe.

Data i czas - ustawienia daty i godziny.

Menadżer zadań - umożliwia wyświetlanie programów, procesów i usług, które są obecnie
uruchomione na komputerze. Menedżera zadań można używać do monitorowania wydajności
komputera lub do zamykania programu, który nie odpowiada.

Zmiana hasła - umożliwia zmianę hasła dostępu do systemu i aplikacji NMS dla użytkownika
domyślnego root.

CMD - uruchamia wiersz poleceń.
6.4.1. ZMIANA ADRESU IP
Aby zmienić adres IP z menu ustawień systemowych należy wybrać opcję sieć. Zostanie
wyświetlone okno z dostępnymi połączeniami sieciowymi. Nacisnąć prawym przyciskiem myszy na
pożądanym połączeniu (1) i z listy wybrać Properties (2). Zaznaczyć Internet Protocol Version 4
(TCP / IPv4) (3). Nacisnąć przycisk Proterties (4). W nowo wyświetlonym oknie uzupełnić pola (4)
IP address (adres IP, Subnet mask (maska podsieci), Default gateway (brama domyślna), Preffered
DNS server (preferowany serwer DNS), Alternate DNS server (alternatywny serwer DNS) (5)
i potwierdzić naciskając przycisk OK (6).
1
2
5
5
5
3
4
6
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
36
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
EKRAN GŁÓWNY
6.4.2. ZMIANA ROZDZIELCZOŚCI EKRANU
Aby zmienić rozdzielczość ekranu należy z menu ustawień systemowych wybrać opcję panel
sterowania. W panelu wybrać Display (1) , a w kolejnym oknie Adjust resolution (2). W oknie Screen
Resolution wybrać pożądany ekran (3). Z listy Resolution (4) wybrać rozdzielczość i potwierdzić
naciskając przycisk OK (5).
1
2
3
4
5
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
37
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
EKRAN GŁÓWNY
6.5. WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA
NMS NVR można wyłączyć na kilka sposobów.
Jednym z nich jest naciśnięcie przycisku zasilania dostępnego na przednim panelu rejestratora
(oznaczony numerem 3 na zdjęciu w rozdziale 3.1. niniejszej instrukcji). Po naciśnięciu należy
oczekiwać chwilę aż system operacyjny zostanie zamknięty. Użytkownik może zostać poproszony
o wylogowanie się z aplikacji NMS za pomocą loginu i hasła.
Urządzenie można również wyłączyć z ekranu głównego. Służy do tego przycisk zasilania
umiejscowiony w prawym dolnym rogu ekranu. Na poniższym obrazie został on wskazany strzałką.
Po naciśnięciu zostanie wyświetlone menu umożliwiające wyłączenie urządzenia, lub
uruchomienie go ponownie. Użytkownik może zostać poproszony o wylogowanie się z aplikacji NMS
za pomocą loginu i hasła.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
38
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
NOTATKI
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
39
NMS NVR X-4U/24, X-2U/36/R, 7-4U/12 - Instrukcja obsługi wer. 1.0
2014-09-01 JM, TW, MK
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding sp. z o.o.
AAT Holding sp. z o.o., ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, Polska
tel.: 22 546 07 00, faks: 22 546 07 59
40
www.novuscctv.com
U s e r ’s m a n u a l
NMS NVR X-4U/24
NMS NVR X-2U/36/R
NMS NVR 7-4U/12
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
INFORMATION
EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives
CE Marking
Our products are manufactured to comply with the requirements of the following directives and
national regulations implementing the directives:


Electromagnetic compatibility EMC 2004/108/EC.
Low voltage LVD 2006/95/EC with further amendment. The Directive applies to electrical
equipment designed for use with a voltage rating of between 50VAC and as well as 75VDC and
1500VDC.
WEEE Directive 2002/96/EC
Information on Disposal for Users of Waste Electrical and Electronic Equipment
This appliance is marked according to the European 1000VAC Directive on Waste Electrical and
Electronic Equipment (2002/96/EC) and further amendments. By ensuring this product is disposed of
correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health, which
could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
The symbol on the product, or the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be
treated as household waste. It shall be handed over to the applicable collection point for used up electrical and
electronic equipment for recycling purpose. For more information about recycling of this product, please contact
your local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
RoHS Directive 2002/95/EC
Out of concern for human health protection and friendly environment, we assure that our products
falling under RoHS Directive regulations, regarding the restriction of the use of hazardous substances in
electrical and electronic equipment, have been designed and manufactured in compliance with the above
mentioned regulations. Simultaneously, we claim that our products have been tested and do not contain
hazardous substances whose exceeding limits could have negative impact on human health or natural
environment.
Information
The device, as a part of professional CCTV system used for surveillance and control, is not designed for self
installation in households by individuals without technical knowledge.
The manufacturer is not responsible for defects and damages that result from improper or inconsistent with
user’s manual installation of the device in the system.
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
2
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
SAFETY REQUIREMENTS
WARNING!
THE KNOWLEDGE OF THIS MANUAL IS AN INDESPENSIBLE CONDITION OF A
PROPER DEVICE OPERATION. YOU ARE KINDLY REQUSTED TO FAMILIRIZE
YOURSELF WITH THE MANUAL PRIOR TO INSTALLATION AND FURTHER
DEVICE OPERATION.
WARNING!
USER IS NOT ALLOWED TO DISASSEMBLE THE CASING AS THERE ARE NO USER
-SERVICEABLE PARTS INSIDE THIS UNIT. ONLY AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL
MAY OPEN THE UNIT
INSTALLATION AND SERVICING SHOULD ONLY BE DONE BY QUALIFIED SERVICE
PERSONNEL AND SHOULD CONFORM TO ALL LOCAL REGULATIONS
WARNING!
PRIOR TO UNDERTAKING ANY ACTION THAT IS NOT DESCRIBED FOR THE GIVEN
PRODUCT IN USER’S MANUAL AND OTHER DOCUMENTS DELIVERED WITH THE
PRODUCT, OR IF IT DOES NOT ARISE FROM THE USUAL APPLICATION OF THE
PRODUCT, MANUFACTURER MUST BE CONTACTED UNDER THE RIGOR OF EXCLUDING
THE MANUFACTURER’S RESPONSIBILITY FOR THE RESULTS OF SUCH AN ACTION.
IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS
1. Prior to undertaking any action please consult the following manual and read all the safety and
operating instructions before starting the device;
2. Please keep this manual for the lifespan of the device in case referring to the contents of this manual
is necessary;
3. All the safety precautions referred to in this manual should be strictly followed, as they have a direct
influence on user’s safety and durability and reliability of the device;
4. All actions conducted by the servicemen and users must be accomplished in accordance with the
user’s manual;
5. The device should be disconnected from power sources during maintenance procedures;
6. Usage of additional devices and components neither provided nor recommended by the producer
is forbidden;
7. Mounting the device in places where proper ventilation cannot be provided (e. g. closed lockers etc.)
is not recommended since it may lead to heat build-up and damaging the device itself as a
consequence;
8. Mounting the camera on unstable surface or using not recommended mounts is forbidden.
Improperly mounted camera may cause a fatal accident or may be seriously damaged itself. The
camera must be mounted by qualified personnel with proper authorization, in accordance with this
user’s manual;
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
3
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
SAFETY REQUIREMENTS
9.

Device should be supplied only from a power sources whose parameters are in accordance with
those specified by the producer in the camera technical datasheet. Therefore, it is forbidden to
supply the camera from a power sources with unknown parameters, unstable or not meeting
producer’s requirements;
Signal cables (conducting TV or / and telemetric signal) should be placed in a way excluding the
possibility of damaging them by accident. Special attention must be paid to cables getting from
the camera and connecting the power supply;
To avoid equipment damage, whole TV circuit should be equipped with properly made
discharge-, overload- and lightning protection devices. Usage of separating transformers is
advised;
Electric installation supplying the device should be designed to meet the specifications given
by the producer in such a way that overloading is impossible;
User cannot repair or upgrade the equipment himself. All maintenance actions and repairs should
be conducted only by qualified service personnel;
Unplug the camera from the power source immediately and contact the proper maintenance
department when the following occurs:
Damages to the power cord or to the plug itself;

Liquids getting inside the device or exposure to strong mechanical shock;
10.
11.
12.
13.
14.

Device behaves in a way not described in the manual and all adjustments approved by the
manufacturer and possible to apply by user himself, seem not to have any effect;

Camera is damaged;

15.
16.
Atypical behaviour of the camera components may be seen (heard).
In necessity of repairs attention to using only original replacement parts (with their parameters
in accordance with those specified by the producer) should be paid. Non-licensed service and
non-genuine replacement parts may cause fire or electrocution;
After maintenance activities tests should be run to ensure proper operation of all the functional
components of the device.
WARNING!
PRIOR TO UNDERTAKING ANY ACTION THAT IS NOT DESCRIBED FOR THE GIVEN PRODUCT IN
USER’S MANUAL AND OTHER DOCUMENTS DELIVERED WITH THE PRODUCT, OR IF IT
DOES
NOT ARISE FROM THE USUAL APPLICATION OF THE PRODUCT, MANUFACTURER MUST
BE
CONTACTED UNDER THE RIGOR OF EXCLUDING THE MANUFACTURER’S RESPONSIBILITY FOR
THE RESULTS OF SUCH AN ACTION
Attention!
Technical changes reserved without prior notice and printing errors possible.
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
4
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
FOREWORD INFORMATION
1. PACKAGE CONTENTS
Unpack the device carefully. After unpacking, please ensure that package contains the following items:

NMS NVR

Power cord

PC mouse and keyboard

User manual
If any of the elements has been damaged during transport, pack all the elements back into the original
packaging and contact your supplier.
2. MAIN CHARACTERISTICS
NVR X-4U/24 , NVR X-2U/36/R






up to 110 channels (video + audio)
Recording speed up to 3300fps
Supported resolution up to 2592 x 1944
Up to 3 monitors simultaneously
Built in 8 3TB HDDs for recordings in (NVR X-4U/24)
Built in 12 3TB HDDs(each) for recordings (NVR X-2U/36/R) RAID, protects the recorded
material

Quick start up due to SSD hard drive


Operating system: Microsoft Windows Embedded 8
Recording and surveillance system: NMS

Compatible with all NOVUS IP cameras
NVR 7-4U/12

up to 75 channels (video + audio)

Recording speed up to 2250 fps

Supported resolution up to 2592 x 1944

Up to 3 monitors simultaneously

Built in 4HDDs for recordings (3TB each)

Quick start up due to SSD HDD

Operating system: Microsoft Windows Embedded 8

Recording and surveillance system: NMS

Compatible with all NOVUS IP cameras
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
5
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
TECHNICAL DATA
3. TECHNICAL DATA
3.1 NMS NVR X-4U/24
NVR X-4U/24
VIDEO AND AUDIO
Network Camera
up to 110 channels in resolution 1280 x 720 (video + audio)
NOVUS, RTSP
Camera/Protocol support
Monitor Output
Audio Output
Main (split screen, full screen, sequence): 1 x HDMI, 2 x DVI , 1 x Display Port (up to 3 simultaneously)*
1 x Line out (jack 3,5mm), 1 x HDMI, 1 x optical S/PDIF
Dualstreaming support
Yes
RECORDING
H.264, MJPEG
Compression
Up to 2592 x 1944
Resolution
Speed
Up to 3300 fps (110 channels x 30 fps for 1280 x 720)
Up to 2400 fps (80 channels x 30 fps for 1920 x 1080)
Up to 1200 fps (80 channels x 15 fps for 2048 x 1536)
Up to 960 fps (80 channels x 12 fps for 2592 x 1944)
Up to 250Mb/s for all cameras
Streams Size
Recording Mode
Schedule
Time-lapse, Event (Alarm, Motion detection), Manual
Individual settings for: each day, each hour, each camera,
possibility of combining individual recording modes
0 s - 30 s / 0 s - 600 s
Prealarm/postalarm
DISPLAYING
Up to 2592 x 1944
Resolution
Speed
Up to 1080 fps (36 channels x 30 fps for 1280 x 720 at recording 110 channels)**
Up to 1350 fps (45 channels x 30 fps for 1920 x 1080 at recording 80 channels)**
Up to 900 fps (60 channels x 15 fps for 2048 x 1536 at recording 80 channels)**
Up to 720 fps (60 channels x 12 fps for 2592 x 1944 at recording 80 channels)**
PLAYBACK
Speed
Recorded Data Search
Up to 480 fps (16 channels x 30 fps for 1280 x 720)
Up to 270 fps (9 channels x 30 fps for 1920 x 1080)
Up to 135 fps (9 channels x 15 fps for 2048 x 1536)
Up to 108 fps (9 channels x 12 fps for 2592 x 1944)
By date/time, events (Alarm, Motion detection, “Text-in”, System events)
BACKUP
Methods
USB port (HDD or Flash memory), network
AVI, NMS
File Format
STORAGE
Internal HDD
1 x HDD 2,5” SATA SSD for system
8 x HDD 3,5” 3TB SATA 24/7 server for recordings
ALARMY
Camera Input/Output
Motion Detection
Support camera’s alarm input***
Support camera’s motion detection***
System Reaction to Alarm Events Buzzer, E-mail with attachment,SMS, output activation, screen message, recording activation, PTZ function,
NETWORK
Network Interface
Network Protocols Support
2 x Ethernet - socket RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP
NMS, Internet Explorer
PC Software
Max. Bandwidth
Up to 250Mb/s for all client workstations
PTZ
Pan, tilt, zoom, preset ***
Functions
AUXILIARY INTERFACES
2 x USB 3.0
10 x USB 2.0
USB
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
6
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
TECHNICAL DATA
3.1 NVR X-4U//24
WORK ENVIRONMENT
Microsoft Windows Embedded 8
Operating system
Recording and surveillance system
NMS
Operating mode
OSD
Control
System Diagnostic
Security
pentaplex
Polish, English, Russian and others
PC mouse and keyboard (in-set included), network
Automatic control of HDDs, network, network cameras lost
Password protections, IP filtering, connection limit
INSTALLATION PARAMETERS
Dimensions (mm)
178 (height) x 452 (width) x 648 (depht) - Rack 19” 4U
Weight
28 kg
Power Supply
Build in PSU 230 VAC/665W
5 °C ~ 35 °C
Operating Temperature
*- In case of using more than two monitors it is required to use Display Port output.
**- with dual streaming support.
***- Function capability depends on camera models and communication protocol.
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
7
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
TECHNICAL DATA
3.2 ELECTRICAL CONNECTORS AND OTHER ELEMENTS REAR PANEL NVR X-4U / 24
(A) Power cord connector 230V
(B) PS2 (keyboard) connector
(C) USB connectors
(D) Gigabit Ethernet LAN connectors
(E) Audio Mini-JACK connectors and optical connector
(F) Fans hot-swap
(G) DVI Dual Link video connector
(H) Micro HDMI video connector
(I) Display Port video connector
A
B
C
F
D
E
G
H
I
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
8
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
TECHNICAL DATA
3.3 ELECTRICAL CONNECTORS AND OTHER ELEMENTS OF THE FRONT PANEL
NVR X-4U / 24
(J) USB connectors
(K) Reset button
(L) on/off button
(M) Driver bays
J
K
L
M
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
9
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
TECHNICAL DATA
3.4 NMS NVR X-2U/36/R
NMS NVR X-2U/36/R
VIDEO AND AUDIO
Network Camera
up to 110 channels in resolution 1280 x 720 (video + audio)
NOVUS, RTSP
Camera/Protocol support
Monitor Output
Audio Output
Main (split screen, full screen, sequence): 1 x mmicroHDMI, 2 x DVI , 1 x Display Port (up to 3 simultaneously)*
1 x Line out (jack 3,5mm), 1 x HDMI, 1 x optical S/PDIF
Dualstreaming support
Yes
RECORDING
H.264, MJPEG
Compression
Up to 2592 x 1944
Resolution
Speed
Up to 3300 fps (110 channels x 30 fps for 1280 x 720)
Up to 2400 fps (80 channels x 30 fps for 1920 x 1080)
Up to 1200 fps (80 channels x 15 fps for 2048 x 1536)
Up to 720 fps (60 channels x 12 fps for 2592 x 1944)
Up to 250Mb/s for all cameras
Streams Size
Recording Mode
Schedule
Time-lapse, Event (Alarm, Motion detection), Manual
Individual settings for: each day, each hour, each camera,
possibility of combining individual recording modes
0 s - 30 s / 0 s - 600 s
Prealarm/postalarm
DISPLAYING
Up to 2592 x 1944
Resolution
Speed
Up to 1080 fps (36 channels x 30 fps for 1280 x 720 at recording 110 channels)**
Up to 1350 fps (45 channels x 30 fps for 1920 x 1080 at recording 80 channels)**
Up to 900 fps (60 channels x 15 fps for 2048 x 1536 at recording 80 channels)**
Up to 720 fps (60 channels x 12 fps for 2592 x 1944 at recording 80 channels)**
PLAYBACK
Speed
Recorded Data Search
Up to 480 fps (16 channels x 30 fps for 1280 x 720)
Up to 270 fps (9 channels x 30 fps for 1920 x 1080)
Up to 135 fps (9 channels x 15 fps for 2048 x 1536)
Up to 108 fps (9 channels x 12 fps for 2592 x 1944)
By date/time, events (Alarm, Motion detection, “Text-in”, System events)
BACKUP
Methods
USB port (HDD or Flash memory), network
AVI, NMS
File Format
STORAGE
Internal HDD
1 x HDD 2,5” SATA SSD for system
12 x HDD 3,5” 3TB SAS 24/7 server for recordings
RAID level 5
ALARMY
Camera Input/Output
Motion Detection
System Reaction to Alarm
Events
NETWORK
Network Interface
Network Protocols Support
Support camera’s alarm input***
Support camera’s motion detection***
Buzzer, E-mail with attachment,SMS, output activation, screen message, recording activation, PTZ function,
2 x Ethernet - socket RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP
NMS, Internet Explorer
PC Software
Max. Bandwidth
Up to 250Mb/s for all client workstations
PTZ
Pan, tilt, zoom, preset ***
Functions
AUXILIARY INTERFACES
2 x USB 3.0
10 x USB 2.0
USB
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
10
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
TECHNICAL DATA
3.4 NMS NVR X-2U/36/R
WORK ENVIRONMENT
Operating system
Microsoft Windows Embedded 8
Recording and surveillance system
NMS
Operating mode
OSD
Control
System Diagnostic
Security
pentaplex
Polish, English, Russian and others
PC mouse and keyboard (in-set included), network
Automatic control of HDDs, network, network cameras lost
Password protections, IP filtering, connection limit
INSTALLATION PARAMETERS
Dimensions (mm)
89 (height) x 437 (width) x 508 (depht) - Rack 19” 2U
Weight
Power Supply
28 kg
Build in 2 redundant PSU 230 VAC/920W each.
10 °C ~ 35 °C
Operating Temperature
*- In case of using more than two monitors it is required to use Display Port output.
**- with dual streaming support.
***- Function capability depends on camera models and communication protocol.
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
11
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
TECHNICAL DATA
3.5
ELECTRICAL CONNECTORS AND OTHER ELEMENTS OF THE FRONT PANEL
NVR X-2U/36/R
(A) on/off button
(B) Reset button
(C) LED indicator
(D) Driver bays , 12 pieces
B
C
A
D
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
12
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
TECHNICAL DATA
3.6
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
ELECTRICAL CONNECTORS AND OTHER ELEMENTS REAR PANEL NVR X2U/36/R
Power cord connectors 230V
Drive bays
PS2 (keybord) connector
USB 2.0 connectors
USB 3.0 connectors
Gigabit Ethernet LAN connectors
Audio Mini-JACK connectors and optical connector
Display Port vidoe connector
Micro HDMI connector
DVI video connector
L
E
F
G
K
J
H
M
N
I
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
13
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
TECHNICAL DATA
3.7 NMS NVR 7-4U/12
NMS NVR 7-4U/12
VIDEO AND AUDIO
Network Camera
up to 75 channels in resolution 1280 x 720 (video + audio)
NOVUS, RTSP
Camera/Protocol support
Monitor Output
Audio Output
Main (split screen, full screen, sequence): 1 x HDMI, 2 x DVI , 1 x Display Port (up to 3 simultaneously)*
1 x Line out (jack 3,5mm), 1 x HDMI, 1 x optical S/PDIF
Dualstreaming support
Yes
RECORDING
H.264, MJPEG
Compression
Up to 2592 x 1944
Resolution
Speed
Up to 2250 fps (75 channels x 30 fps for 1280 x 720)
Up to 1800 fps (60 channels x 30 fps for 1920 x 1080)
Up to 900 fps (60 channels x 15 fps for 2048 x 1536)
Up to 720 fps (60 channels x 12 fps for 2592 x 1944)
Up to 250Mb/s for all cameras
Streams Size
Recording Mode
Schedule
Time-lapse, Event (Alarm, Motion detection), Manual
Individual settings for: each day, each hour, each camera,
possibility of combining individual recording modes
0 s - 30 s / 0 s - 600 s
Prealarm/postalarm
DISPLAYING
Up to 2592 x 1944
Resolution
Speed
Up to 2250 fps (75 channels x 30 fps for 1280 x 720 at recording 75 channels)**
Up to 1800 fps (60 channels x 30 fps for 1920 x 1080 at recording 60 channels)**
Up to 900 fps (60 channels x 15 fps for 2048 x 1536 at recording 60 channels)**
Up to 720 fps (60 channels x 12 fps for 2592 x 1944 at recording 60 channels)**
PLAYBACK
Speed
Recorded Data Search
Up to 480 fps (16 channels x 30 fps for 1280 x 720)
Up to 270 fps (9 channels x 30 fps for 1920 x 1080)
Up to 135 fps (9 channels x 15 fps for 2048 x 1536)
Up to 108 fps (9 channels x 12 fps for 2592 x 1944)
By date/time, events (Alarm, Motion detection, “Text-in”, System events)
BACKUP
Methods
USB port (HDD or Flash memory), network
AVI, NMS
File Format
STORAGE
Internal HDD
1 x HDD 2,5” SATA SSD for system
4 x HDD 3,5” 3TB SATA 24/7 for recordings
ALARM
Camera Input/Output
Motion Detection
System Reaction to Alarm Events
NETWORK
Network Interface
Network Protocols Support
Support camera’s alarm input***
Support camera’s motion detection***
Buzzer, E-mail with attachment,SMS, output activation, screen message, recording activation, PTZ function
2 x Ethernet - socket RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
RTSP, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP
NMS, Internet Explorer
PC Software
Max. Bandwidth
Up to 250Mb/s for all client workstations
PTZ
Pan, tilt, zoom, preset ***
Functions
AUXILIARY INTERFACES
4 x USB 3.0
6 x USB 2.0
USB
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
14
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
TECHNICAL DATA
3.7 NMS NVR 7-4U/12
WORK ENVIRONMENT
Operating system
Microsoft Windows Embedded 8
Recording and surveillance system
NMS
Operating mode
OSD
Control
System Diagnostic
Security
pentaplex
Polish, English, Russian and others
PC mouse and keyboard (in-set included), network
Automatic control of HDDs, network, network cameras lost
Password protections, IP filtering, connection limit
IINSTALLATION PARAMETERS
Dimensions (mm)
180 (H) x 483 (W) x 508 (L) - Rack 19” 4U
Weight
19 kg
Power Supply
Build in PSU 230 VAC/700W
5 °C ~ 35 °C
Operating Temperature
*- In case of using more than two monitors it is required to use Display Port output.
**- with dual streaming support.
***- Function capability depends on camera models and communication protocol, for details please
check full user manual.
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
15
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
TECHNICAL DATA
3.8
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
REAR PANEL NVR 7-4U/12 VIEW
Power button
Power cord connector230V
USB 2.0 connectors
DVI video (no active)
HDMI video (no active)
SPDIF optical connector
USB 3.0 connectors
Gigabit Ethernet LAN connectors
Audio Mini-JACK connectors
DVI video connector
HDMI video connector
DisplayPort video connector
DVI video connector
Gigabit Ethernet LAN connector
L
K
A
B
C
D
F
H
I
J M
E
G
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
16
N
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
TECHNICAL DATA
3.9
(O)
(P)
(R)
(S)
(T)
FRONT PANEL NVR 7-4U/12 VIEW (after opening the cover)
Reset button
USB connectors
on/off button
LEDs indicator
Lock the front flap
O
P
R
S
T
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
17
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
INSTALLATION, AND RUNNING DEVICE
4. INSTALLATION, AND RUNNING DEVICE
Before starting the device familiarize yourself with the description and the role of particular
inputs, outputs and adjusting elements that the device is equipped with.
If the device was brought from a location with lower temperature, please wait until it reaches the
temperature of location it is currently in. Turning the device on immediately after bringing it from a
location with lower ambient temperature is forbidden, as the condensing water vapour may cause shortcircuits and damage the device as a result.
To install the device place it in rack-mount and tighten the screws.
PC Keyboard and mouse connect to USB port. Connect the monitor to graphic card depending on
prefered cable and type of connector .
Integrated graphic card is unavailable. In case of using more than two monitors it is required to
use Display Port output for connection one of them. Another two can be connected to DVI or HDMI
port. Connect the LAN cable to ethernet port. Description how to change IP address is given in chapter
6.4.1. After connection device could be launched. Set the power button to I, then press the power button
located at the front panel. Please wait until operating system starts and displays main screen.
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
18
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
FIRST LAUNCH
5. FIRST LAUNCH
CAUTION! English is default language. For changing the language follow the steps described
further in this chapter.
First launch requires additional action. User will be asked to change the administrator password for
security reasons. Default login/password is:
login: root password: pass
Information box will be displayed. Press the OK buttton.
Enter new password and Confirm typying it again. Press the OK buttton.
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
19
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
FIRST LAUNCH
Main screen will be displayed, and login window to NMS application (Novus Management System),
which is is a professional solution for video monitoring based on TCP/IP CLIENT-SERVER networks.
(full description in chapter 6.1).
After login as User: „root” and predefined Password:
- press the Log in button to run NMS (full description in chapter 6.1).
- press the Turn off button to close NMS and show the main screen (description in chapter 6)
- press the X button in right upper corner to close this window without entering the password. It allows
to use main screen without closing NMS application. Login window could be also „moved” from the
center to the sideways to uncover the main screen.
To change the language setting follow these steps: On the main screen click the NMS management.
Access is password protected. Login as user: „root” and enter the password. Confirm by clicking
Log in.
1
2
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
20
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
LOGIN
From the NMS Management list choose the Language. It displays the list with available languages.
Choose the prefered one and confirm by clicking OK.
Changing the language on the main screen will be applied immediately. Changing the language in the
NMS will be introduced after the restarted of the application or the NVR
5. LOGIN
For security reasons, access to the main screen options, such as NMS management and System
configuration requires an additional login. Access to these options is assigned only to an
administrator account "root". Access from other accounts with administrator privileges is restricted.
The default login is:
user: root password: pass.
However, with the first launch the NVR user will be asked to change the password for the root user.
6. MAIN SCREEN
Mentioned in the previous chapter, the main screen is a desktop containing: menu, volume
control, and a clock. In the lower right corner there is a button closing / restarting the NVR. The
version of the application NMS (SW) and the version of the system (FW) is displayed in the bottom
left corner. At the bottom of the desktop is also a field indicating the status of NMS. Possible statuses
are: "Starting", "Running", "Closing", "Stopped".
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
21
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
MAIN SCREEN
6.1. Menu - NMS
Selecting NMS on the main screen launches the NMS (Novus Management System) application
which is is a professional solution for video monitoring based on TCP/IP CLIENT-SERVER
networks. A wide range of NMS server settings for video streams sharing enables creation of complex
monitoring systems with multi-site recording and surveillance centres, containing many personalised
operator stations. Configurable user interface and multi-screen mode allow effective operator's work.
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
22
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
MAIN SCREEN
6.1.1. Starting the NMS
NMS application start along with the the operating system . Initialisation of the modules is
processed. However, until the log in NMS is working in background. At the bottom of the main screen
there is a field indicating the status of NMS. Possible statuses are: "Starting", "Running",
"Closing","Stopped”.
NMS login window is shown below. Default user is root.
Turn off button closes the NMS application, the Log in button launches the NMS application. Closing
applications is possible only if the user has permission assigned to this operation. Pressing the Enter
key on keyboard is equivalent to pressing Login, pressing the ESC key is equivalent to pressing
Turn Off button.
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
23
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
MAIN SCREEN
6.1.2. NMS setup wizard
An embedded NMS Wizard is automatically started when running NMS for the first time. Startup
window is depicted below:
Checking „Show at start-up” launches wizard every time the NMS is started. In order to move to
the next window, please press the „Next” button. „Cancel” closes the window and opens the NMS main
window.
Depend on type of device, NMS application features:
Server:
- processing power is mainly used to record streams from the cameras;
- video streaming to NMS Client;
- video display is limited;
Server / Client: - processing power is is used to record and display streams;
- video streaming to NMS Client;
- allows to display a lot amount of video streams;
Client:
- processing power is mainly used to receive and display streams from the server;
- No recording capabilities.
Selecting the operating mode has an impact on the fields displayed by the wizard. If you selected
Next, another window will open containing the search wizard cameras / video servers or NMS servers
connected to the subnet, the computer is running software installed NMS.
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
24
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
MAIN SCREEN
This window starts immediate search of:

IP cameras by NMS Server and NMS Server/Client device

NMS Servers by NMS Client device.
All IP cameras and NMS Servers must reside in the same subnet as the host computer. Search is
automatic and, when finished, displays a list of available supported devices together with their
IP addresses and names.
Refresh button restarts the search process. Pressing the „Next” opens subsequent window, which
allows to select whether the NMS software is to share video streams over a network or not (function
available only in server and server/client modes). This function has its significance when installing the
NMS in server mode. Option is skipped in client mode.
Pressing the „Next” opens another window, that allows to assign disk recording space and paths
for archives (function available only in server and server/client modes):
Checking the “Create recording database” is required in order to do that. Settings entered here
are applied globally to each device found earlier in the search process.
Pressing “Next” once more opens subsequent window that allows to create user accounts and assign
their passwords (please take note that default account under which the NMS is launched is an
Administrator one and adding at least one User account with appropriate privileges is strongly
advised).
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
25
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
MAIN SCREEN
Entering required data (login and password) and pressing the “Add” button moves an edited
account to the “Added” box. When an incorrect user entry has been performed, an account may be
deleted by pressing the “Delete” button.
After adding required user accounts and pressing the “Next” button a final window is then
opened, allowing to apply selected changes and save them in software configuration. In order to apply
settings, user is automatically logged out and then prompted to log in again.
6.1.3. Graphic interface: information
NMS interface consists of movable panels whose functions are described below. Details will be
presented in the following chapters of the user’s manual. You can adjust panel layout: move, enable or
disable, link and change the panels’ size what gives you practically unlimited possibilities of
modifying the layout according to your needs or preferences. The interface layout is saved and is
restored by default when NMS is run again. A movable window, which you can modify (change its
size, or functions in NMS modules) is called a panel.
NMS includes the following modules:
1. Video panel 1 real time video or playback display
2. Video panel 2 real time video or playback display
3. Video panel 3 real time video or playback display
4. Video panel 4 real time video or playback display
5. Playback - selecting the recording to be played
6. PTZ panel - PTZ camera control panel
7. Devices - selecting and displaying status of IP devices
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
26
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
MAIN SCREEN
Application menu
Application
module icons
Live video and
playback panel
Video records
playback
PTZ panel
Devices and cameras
panel
Logs panel
6.1.4. VIDEO panel - information
NMS application was developed to support 4 video windows. Each of them can display up to 36
video streams (NMS Server is limiter to display up to 4 streams per window). The second video
window is also used by LOGS, MAPS and EVENTS panels.
Switches between split
screen and sequence
modes
Switches between live
view, playback modes
Screenshot manager
PTZ mode button
Fullscreen button
Real time and playback
audio
Screen split options
Selected camera
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
27
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
MAIN SCREEN
Displaying mode in full screen mode or 4, 9, 16, 25, 36 division
NMS Server is limited to display up to 4 video streams.
Custom screen divisions
Previous group of cameras (e.g. when division 2. 3x3 is displayed on
the screen it switches to division 3. 3x3”)
Next group of cameras (e.g. when division “2. 3x3” is displayed on
the screen it switches to division “1. 3x3”)
Real time audio transmission or audio playback on
Turns on the sequence mode on video panel
Switching between live and playback mode. Playback mode is dependant on the type of installation (local or remote playback)
Turns on screenshot manager
Turns on PTZ camera control mode
Displays video window in fullscreen mode
LMB click on a selected camera marks this window with the green border. This selected
window is now associated with PTZ control panel. If the selected camera has active PTZ mode user
can control it by a mouse. A double click on a selected window changes display mode to full screen
mode.
The refresh rate of displayed video stream depends on:

NMS displaying configuration;

network bandwidth between the video servers and NMS station;

video server settings (frame rate, coding, GOP, band, compression level);

the number of simultaneous connections at a specific period of time (fore more users connected
the slower refreshing rate in the window is observed).
In the top of VIDEO window are buttons which allow to change display video mode and audio
playback.
Division display modes have their video streams downgraded in quality for video window
display purposes, in order to save computing power of a NVR. Split screen stream option is
configurable in CONFIGURATION / DEVICES / General tab. Split screen streams are shown as
greyed out on DEVICES panel.
In the right upper corner of the camera window you can see the icon information about a camera
status and related events.
In order to display additional settings window please make a RMB click on a camera window:
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
28
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
MAIN SCREEN
Camera status and
events icons
Playback mode
Video recording (according to the schedule or panic recording)
Motion detection
PTZ control on
Related alarm input on
Related alarm output on
6.1.5. DEVICES panel - basic information
DEVICES panel contains a list of all the video servers and IP cameras and video streams
associated with these devices. Specific columns provides the information about IP devices such as:

Name
name of the device (also names of all video streams associated with IP
device);

State
The IP device status (connected/disconnected) and associated video streams
status (recording on/off, recording mode, snapshoot, playback, active PTZ
control, motion detection, audio output and input);

Description
video servers IP: transmission port and also video stream descriptions set by
the user in Settings panel.
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
29
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
MAIN SCREEN
after clicking on
button
the following icon Pop-up
window displayed
Name, state and description
of the video server and
cameras
Camera status icons:
Icon
Description
IP Device connected
IP Device disconnected
Schedule or panic recording is enabled/disabled. Icon displayed on NMS
Client application shows recording available on NMS Server.
Schedule mode enabled, grey icon means that recording is disabled.
Live view enabled
Playback on.
PTZ camera control on
Motion detected.
Audio input on
Audio output on
Alarm output activated
Alarm input activated
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
30
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
MAIN SCREEN
The following important messages can be also displayed in device panel:

Connecting...

Connection lost - lack of communication between IP device and a computer with NMS;

No stream
- video stream isn’t decoding by NMS - a stream was disconnected by the
operator, or as a result of high IP device load ( too many users is connected);

Disconnecting - ending network session with an IP device;

Auth fail - improper password to an IP device or NMS server;

Date and Time - Current NMS server time;

Initialization - attempting to open a video stream;

Incompatible device - Connection error, device incompatible with the NMS software;

Connection limit exceeded - maximum simultaneous live view connection limit was exceeded
please check NMS firewall settings in CONFIGURATION / FIREWALL panel.
- NMS software is trying to establish connection with IP device;
Software allows to shuffle devices inside device tree. In order to move a device:

From Main menu choose CONFIGURATION / APPLICATION SETTINGS;

press and hold right Alt key in DEVICES tab;

Then select a desired device via left mouse button and drag & drop it to a desired place inside
the tree.
Changes made in CONFIGURATION panel are immediately visible on the DEVICE panel available
by default in the right part of program window.
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
31
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
MAIN SCREEN
6.1.6. Displaying video streams from devices
The device panel allows user to display selected video stream in desired window by
clicking RMB and choosing Show position in menu.
Position “1: - - - “ means, that first screen in division isn’t displaying any video stream at the
moment.
Alternatively user can use a 'drag & drop' method to display selected (marked) video streams.
Please refer to the picture below.
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
32
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
MAIN SCREEN
The 'drag & drop' method allows to start displaying many video streams simultaneously. In
order to do that, please select video streams by holding Ctrl key and clicking LMB on desired
streams. Selected streams have gray background. Then drag & drop them to split screen. Streams will
be shown in order from the screen in division where they were “dropped”.
Selected streams
Similarly, it is possible to 'drag & drop' NMS server to display all video streams, or even many
NMS servers.
Caution! Please note that dragging more streams than the windows in division, cause that some
streams will not be displayed.
6.1.7. NMS user manual
Chapter 6.1. and subchapters contain basic information about using the NMS. Detailed
information can be found in the full version of the NMS user manual . It contains a description of the
issues, ie. installation and commissioning, panel management, and description of the video, devices,
playback, logs, PTZ, configuration, servers, firewall, recorder, events, backup configuration, maps,
connecting and controling via keyboard, connecting and controling DSC alarm system, POS
integration, remote access. NMS user manual is in Main screen / NMS management. / Help. Chapters
1 and 2 of the NMS user manual (Introduction, Installation and commissioning of NMS) do not apply
to this NVR, due to the fact the NVRs have pre-installed NMS.
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
33
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
MAIN SCREEN
6.2. Menu - Watchdog
Selecting the Watchdog on the main menu displays a Nwatch window. It is a diagnostic
application monitoring the performance of the NMS. It contains information about CPU usage,
number of threads, used memory, application state and log list.
6.3. Menu - NMS management
Selecting the NMS management on the main menu displays submenu containing tools helpful
with NMS operation. Access is password protected.
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
34
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
MAIN SCREEN

Restore configuration - restores saved configuration. It requires NMS to be closed.

Change mode Client/Server - changes the mode between Client, Server, Client/Server. Datailed
information in chapter 2.3. of the NMS manual.

Language - allows to change the language. It requires NMS restart.

Restart NMS - restarts NMS application.

Close NMS - closes NMS application.

Update - allows to update the NMS locally or via the Internet.

IPTool - utility to find cameras and change their network parameters.

Remote support - runs Team Viewer application. In order to get the remote support contact the
Novus technical support department and give the ID and password displayed.

Help - displays full version of the NMS user manual.
6.4. Menu - System configuration
Selecting the System configuration on the main menu displays submenu containing operating
system utilities. Access is password protected.

Internet Explorer - runs Internet Explorer browser.

Media player - runs media player.

Control panel - allows to view and manipulate basic system settings and controls via applets.

Explorer - runs file manager application.
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
35
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
MAIN SCREEN

Disk management - runs tool for HDD management, creating partitions and volumes.

System events - starts the Microsoft Management Console (MMC), which contains
administrative tools that you can use to manage networks, computers, services, and other system
components.

Network - displays network settings.

Date/Time - contains date and time settings.

Task manager - displays nformation about computer performance, running applications
processes, CPU usage, commit charge and memory information, network activity and statistics,
logged-in users, and system services

Change password - allows to change the access password for default user root.

CMD - runs command line interface.
6.4.1. IP address changing
For changing the IP address select Network from the System configuration submenu. Window
with network setting will appear. Press the right mouse button on requested network (1), and choose
Properties (2). Select Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4) (3). Press Proterties (4) button. In
displayed window fill IP address, Subnet mask, Default gateway, Preffered DNS server, Alternate
DNS server (5) fields and confirm by pressing the OK (6) button.
1
2
5
5
5
3
4
6
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
36
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
MAIN SCREEN
6.4.2. Screen resolution changing
In order to change the screen resolution select the Control panel from the System configuration
submenu. In Display (1) panel , press the Adjust resolution (2). In window Screen Resolution choose
desired screen (3). Then from Resolution (4) list choose the prefered one and confirm by pressing OK
(5) button.
1
2
3
4
5
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
37
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
MAIN SCREEN
6.5. Shutdown the device
NMS NVR can be turned off in several ways.
Press the power button located on the front panel (marked no.3 on the photo in chapter 3.1. of
this manual). After pressing, wait until operating system shutdown. User can be prompted to log out of
the NMS
The device could be also shutdown from the main screen. Press the Power button located in the
right lower corner. It is pointed on the photo shown below.
Submenu will be displayed. It allows to shutdown or restart the device. User can be prompted to
log out of the NMS
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
38
NMS NVR 7-4U/12, NVR X-4U/24, NVR X-2U/36/R - 1.0 version - User’s manual
NOTES
All rights reserved © AAT Holding sp. z o.o.
39
2014-09-19 JM, TW, MK
AAT Holding sp. z o.o., 431 Pulawska St., 02-801 Warsaw, Poland
tel.: +4822 546 07 00, fax: +4822 546 07 59
www.novuscctv.com