Download ASUS M51BC DA8509 User's Manual

Transcript
ASUS Desktop PC
M51BC
Brugervejledning
DANSK
DA8509
Første udgave
Juli 2013
Ophavsret © 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt.
Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet i den, må på nogen måde
reproduceres, overføres, transkriberes eller lagres i et søgesystem eller oversættes til noget sprog,
undtagen dokumentation holdt af køberen for reservekopieringsformål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse
fra ASUSTeK Computer Inc. (“ASUS”).
Produktgarantien eller -servicen vil ikke blive forlænget, hvis: (1) produktet er repareret, modificeret eller
ændret, medmindre en sådan reparation, modifikation eller ændring er skriftligt godkendt af ASUS, eller (2)
produktets serienummer er skamferet eller mangler.
ASUS LEVERER DENNE VEJLEDNING “SOM ER”, UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN
UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL,
UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER VILKÅR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL. I INTET TILFÆLDE ER ASUS, DETS DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE ELLER
AGENTER ANSVARLIGE FOR NOGEN INDIREKTE, SÆRLIG, HÆNDELIG ELLER FØLGAGTIG
SKADE (HERUNDER SKADER I FORM AF TABT FORTJENESTE, TABT FORRETNING, TAB AF BRUG
ELLER DATA, AFBRYDELSE AF FORRETNING OG LIGNENDE), OGSÅ SELVOM ASUS ER BLEVET
INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER PÅ GRUND AF NOGEN DEFEKT ELLER
FEJL I DENNE BRUGERVEJLEDNING ELLER DETTE PRODUKT.
SPECIFIKATIONER OG OPLYSNINGER I DENNE VEJLEDNING ER KUN TIL INFORMATION. DE KAN
PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT ÆNDRES UDEN FORUDGÅENDE MEDDELELSE DEROM
OG MÅ IKKE ANSES SOM EN FORPLIGTELSE FOR ASUS. ASUS PÅTAGER SIG IKKE NOGET
ANSVAR OG GARANTI FOR EVENTUELLE FEJL ELLER UNØJAGTIGHEDER I DENNE VEJLEDNING,
HERUNDER PRODUKTERNE OG SOFTWARET BESKREVET DERI.
Produkter og virksomhedsnavne i denne vejledning kan være eller ikke være registrerede varemærker
og ophavsretter tilhørende de respektive virksomheder. De er kun brugt som produktidentifikation eller
forklaring og til ejernes fordel uden nogen hensigt om krænkelse.
Indhold
Bemærk.......................................................................................................... 5
DANSK
Sikkerhedsinformation.................................................................................... 8
Konventioner brugt i denne vejledning........................................................... 9
Yderligere oplysninger.................................................................................... 9
Pakkeindhold................................................................................................ 10
Kapitel 1
Kom i gang
Velkommen!...................................................................................................11
Lær din computer at kende............................................................................11
Installation af computeren............................................................................. 16
TÆND/SLUK for computeren....................................................................... 18
Kapitel 2
Brug af Windows® 7
Når der startes første gang........................................................................... 19
Brug af Windows® 7 desktop........................................................................ 20
Styring af filer og mapper.............................................................................. 22
Genopretning af systemet............................................................................. 24
Beskyttelse af computeren........................................................................... 25
Sådan fås Windows® Hjælp og Støtte.......................................................... 26
Kapitel 3
Brug af Windows® 8
Når der startes første gang........................................................................... 27
Sådan bruger du brugergrænsefladen, Windows®....................................... 28
Sådan arbejder du med Windows® apps...................................................... 31
Andre genveje på tastaturet.......................................................................... 36
Nedlukning af din stationær pc..................................................................... 37
Sådan du din pc til at slumre........................................................................ 37
Åbning til BIOS-opsætningen....................................................................... 38
Kapitel 4
Tilslutning af enheder til computeren
Tilslutning af USB lagerenhed...................................................................... 39
Tilslutning af mikrofon og højtalere............................................................... 40
Tilslutning af multiple, eksterne skærme...................................................... 44
Tilslutning af HDTV....................................................................................... 47
Indhold
DANSK
Kapitel 5
Sådan bruger du din computer
Korrekt arbejdsstilling, når du bruger desktop-Pc......................................... 49
Brug af hukommelseskortlæseren................................................................ 50
Sådan bruges det optiske drev..................................................................... 51
Brug af tastaturet (på udvalgte modeller)..................................................... 52
Kapitel 6
Tilslutning til internettet
Ledningsført forbindelse............................................................................... 53
Trådløs forbindelse (på udvalgte modeller).................................................. 61
Kapitel 7
Brug af hjælperedskaber
ASUS AI Suite II-pakken............................................................................... 65
ASUS Smart kølesystem (tilbehør)............................................................... 72
Genopretning af systemet............................................................................. 74
Kapitel 8
Fejlfinding
Fejlfinding..................................................................................................... 79
ASUS kontaktinformation.............................................................................. 87
Bemærk
ASUS’ genbrugs- og tilbagetagningsservice
DANSK
ASUS’ genbrugs- og tilbagetagningsprogrammer bunder i vores bestræbelser for at holde
en høj standard med hensyn til miljøbeskyttelse. Vi sætter en ære i at tilbyde vores kunder
løsninger til en ansvarlig genindvinding af vores produkter, batterier og andre komponenter
samt emballager. Gå til http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for nærmere detaljer om
genindvinding i de forskellige lande.
REACH
Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger
for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters kemiske stoffer på ASUS
REACH webstedet http://csr.asus.com/english/REACH.htm .
Erklæring fra Den Føderale Kommunikationskommission (FCC)
Dette apparat opfylder FCC reglernes afsnit 15. Driften sker på følgende to betingelser:
• Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og
•
Dette apparat skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som
kan forårsage uønsket drift.
Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold
til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod
skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle
radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med
fabrikantens instruktioner, kan forårsage skadelig interferens på radiokommunikation. Der er
imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette
udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres
ved at slå udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af
følgende måder:
• Ret modtagerantennen i en anden retning eller anbring den et andet sted.
•
Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
•
Bed forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-teknikner om hjælp.
•
Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er
forbundet til.
For at sikre opfyldelse af FFC reglerne, skal der bruges beskyttede kabler ved tilslutningen
af skærmen til grafikkortene. Ændringer eller modifikationer på dette udstyr, som ikke er
udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at
anvende dette udstyr.
Advarsel vedrørende lithium-ion batteri
PAS PÅ! Fare for eksplosion, hvis batteriet anbringes forkert. Udskift kun med samme
eller tilsvarende type anbefalet af fabrikanten. Bortskaf brugte batterier i henhold til
fabrikantens anvisninger.
IC: Overensstemmelseserklæring for Canada
DANSK
Denne enhed er i overensstemmelse med ICES-003 Klasse B specifikationerne i Canada.
Denne enhed er i overensstemmelse med RSS 201 punktet i Industry Canada. Denne klasse
B enhed er i overensstemmelse med alle kravene i reglerne for forstyrrelsesforårsagende
udstyr i Canada.
Denne enhed er i overensstemmelse med Industry Canada licensen, undtagen RSSstandarderne. Betjeningen er underlagt følgende to betingelser: (1) Disse enheder må
ikke forårsage skadelig interferens, og (2) disse enheder skal accepterer enhver modtaget
interferens, herunder interferens som kan uønsket betjening.
Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Le
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer
un fonctionnement non souhaité de l’appareil.
Erklæring fra det canadiske kommunikationsministerium
Dette digitale udstyr overskrider ikke klasse B grænserne for emission af radiostøj fra digitalt
udstyr som anført i det canadiske kommunikationsministeriums regulativ vedrørende radiointerferens.
Dette klasse B digitale udstyr overholder Canadian ICES-003.
VCCI: Japansk overensstemmelseserklæring
VCCI-erklæring til klasse B udstyr
KC: Koreansk advarselserklæring
Bemærkninger vedrørende fjernbetjeningsudstyr
CE : EU-overensstemmelseserklæring
DANSK
Dette udstyr er i overensstemmelse med kravene for fjernbetjeningsudstyr 1999/519/EC fra
d. 1. juli 1999 vedrørende begrænsning på offentligheds udsættelse for elektromagnetiske
felter (0-300 GHz). Denne trådløse enhed er i overensstemmelse med R&TTE direktivet.
Brug at trådløse radioer
Denne enhed må kun bruges indendørs, når man bruger frekvensbåndet fra 5,15 til 5,25
GHz.
Udsættelse for radiofrekvensenergi
Wi-Fi-teknologiens udstrålende udgangseffekt er under FCC-grænserne for
radiofrekvenseksponering. Men det anbefales dog, at man bruger det trådløse udstyr på
sådan en måde, at risikoen for kontakt med mennesker under normal drift minimeres.
FCC-overensstemmelse vedrørende trådløs Bluetooth forbindelser
Antennen, der bruges på denne sender, må ikke stilles sammen med eller bruges sammen
med nogen anden antenne eller sender i henhold til betingelserne i FCC-Grant.
Erklæring fra Industry Canada vedr. Bluetooth
Denne klasse B enhed er i overensstemmelse med alle kravene i reglerne for
forstyrrelsesforårsagende udstyr i Canada.
Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
BSMI: Erklæring vedr. trådløs brug i Taiwan
Erklæring vedr. brug af fjernbetjeningsudstyr i Japan
KC (fjernbetjeningsudstyr)
Sikkerhedsinformation
DANSK
Frakobl AC-strømmen og perifere enheder inden rengøring. Tør desktop Pc'en af
med en ren cellulosesvamp eller et rent vaskeskind med en lille smule ikke-slibende
rengøringsmiddel og et par dråber varmt vand. Fjern overskydende fugt med en tør klud.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anbring IKKE på ujævne eller ustabile arbejdsoverflader. Send til reparation, hvis
kabinettet er blevet beskadiget.
Brug den IKKE i snavsede støvede omgivelser. Brug den IKKE, hvis der er en
gasudstrøming.
Anbring IKKE ting ovenpå desktop Pc'en og stik ikke ting ind i den.
Udsæt IKKE for stærkt magnetiske og elektriske felter.
Udsæt og brug den IKKE i nærheden af væsker, regn eller fugt. Brug IKKE modemmet
under uvejr.
Batteri-sikkerhedsadvarsel: Kast IKKE batteriet på åben ild. Kortslut IKKE kontakterne.
Skil IKKE batteriet ad.
Anvend produktet i omgivelser med temperaturer på mellem 0˚C og 35˚C.
Tildæk IKKE desktop Pc'ens ventilationsåbninger, idet der i så fald kan ske
overophedning sted.
Brug IKKE beskadigede el-ledninger, perifere enheder og beskadiget tilbehør.
For at undgå faren for elektrisk stød, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten, inden
du flytter systemet til et andet sted.
Søg professional hjælp, inden der bruges adapter og forlængerledning. Disse enheder
kan forstyrre jordforbindelsen.
Kontroller, at din strømforsyning er indstillet på den korrekte spænding i dit område. Hvis
du ikke er sikker med hensyn til spændingen i den anvendte stikkontakt, skal du kontakte
det lokale el-selskab.
Hvis strømforsyningen går i stykker, må du ikke prøve på selv at reparere den. Kontakt
en autoriseret servicetekniker eller forhandleren.
Konventioner brugt i denne vejledning
FARE/ADVARSEL: Oplysninger for at undgå, at du skader dig selv under
udførelse af et job.
FORSIGTIG: Oplysninger for at undgå skader på dele under udførelse af et job.
VIGTIGT: Anvisninger, som du SKAL følge for at kunne fuldføre et job.
BEMÆRK: Tips og yderligere oplysninger, som kan hjælpe dig med at fuldføre en
opgave.
DANSK
For at sikre, at du udfører bestemte opgaver korrekt, skal du følge nedenstående symboler,
brugt i vejledningen.
Yderligere oplysninger
Med hensyn til yderligere oplysninger vedrørende produkter og software-opdateringer, se
følgende kilder:
ASUS websteder
ASUS webstederne verden over indeholder opdateret information vedrørende ASUS
hardware- og software-produkter. Gå til ASUS webstedet www.asus.com.
ASUS lokal teknisk hjælp
Besøg ASUS webstedet http://support.asus.com/contact for kontaktoplysninger til lokal,
teknisk hjælpeingeniør.
• Brugsvejledningen kan findes i følgende mappe på skrivebordet på din pc:
• C:\Program Files(X86)\ASUS\eManual
Pakkeindhold
DANSK
ASUS Desktop PC
Mus x1
Tastatur x1
El-ledning x 1
DVD/SDVD/RDVD x1
(ekstraudstyr)
Garantibevis x 1
Antenne x 1 (ekstraudstyr)
Antenne x 2 (ekstraudstyr)
Installation Guide
Installationsvejledning x 1
• Hvis nogle af ovennævnte dele er beskadiget eller mangler, skal du kontakte din
forhandler.
• Ovenstående illustrationer er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer kan
afvige modellerne imellem.
10
Kapitel 1
DANSK
Kom i gang
Velkommen!
Tak, fordi du har anskaffet dig en ASUS M51BC desktop Pc!
ASUS M51BC desktop Pc'en byder på avanceret ydelse, pålidelighed og brugerrettede
hjælpeprogrammmer. Alle disse værdier er indeholdt i et fantastisk futuristisk og stilfuldt
kabinet.
Læs ASUS garantibeviset inden installationen af ASUS desktop Pc'en.
Lær din computer at kende
Illustrationer er kun til reference. Portene og deres anbringelse samt kabinettets farve er
forskellig fra model til model.
Forpanel
ASUS M51BC
11
DANSK
USB 3.0 porte. Denne USB 3.0 port bruges til at tilslutte USB 3.0 enheder såsom
mus, printer, skanner, kamera, PDA og andet.
• Der MÅ IKKE tilsluttes et tastatur eller en mus til nogen USB 3.0-port, mens
Windows® operativsystemet installeres!
• Som følge af begrænsninger i styringen på USB 3.0, kan USB 3.0-udstyr kun
anvendes i Windows®-miljø, og kun efter at USB 3.0-driveren er installeret.
• USB 3.0-udstyr kan kun anvendes til datalagring.
• Vi anbefaler på det kraftigste, at USB 3.0-udstyr tilsluttes USB 3.0-porte til en
hurtigere og bedre ydelse for USB 3.0-udstyret.
USB 2.0 porte. Denne USB 2.0 port bruges til at tilslutte USB 2.0 enheder såsom
mus, printer, skanner, kamera, PDA og andet.
Mikrofonport. Til tilslutning af mikrofon.
Port til hovedtelefoner. Til denne port forbindes hovedtelefoner eller højtaler.
Understøttet af ASUS Audio Wizard.
Strømknap. Tryk på denne knap for at tænde for computeren.
Etui til kortlæser. Åbn denne hætte for at få adgang til kortlæserstikkene.
Bås til optisk drev. Der er et optisk diskdrev i denne bås.
Bås til optisk drev (tom). Muliggør installation af et yderligere optisk drev i
denne bås.
CompactFlash® / Microdrive™ kortindstik. Anbring et CompactFlash® /
Microdrive™ kort i dette indstik.
Secure Digital™ / MultiMediaCard indstik. Anbring et Secure Digital™ /
MultiMediaCard kort i dette indstik.
Memory Stick™ / Memory Stick Pro™ kortindstik. Anbring et Memory Stick™ /
Memory Stick Pro™ kort i dette indstik.
12
Kapitel 1: Kom i gang
DANSK
Bagpanel
SPDIF OUT
Strømstik. Forbind el-ledningen til dette stik.
VURDERING: 115V/220-230V, 7A/4A. 60/50Hz.
Strømknap. Kontakt til at TÆNDE/SLUKKE for strømmen til computeren.
USB 2.0 porte. Denne USB 2.0 port bruges til at tilslutte USB 2.0 enheder såsom
mus, printer, skanner, kamera, PDA og andet.
Optisk S/PDIF_OUT port. Denne port forbinder en ekstern lydudgangsenhed via
et optisk S/PDIF kabel.
USB 3.0 porte, Understøtter ASUS USB 3.0 Boost UASP funktionen. Den
nederste port understøtter USB BIOS Flashback.
ASUS M51BC
13
DANSK
• Der MÅ IKKE tilsluttes et tastatur eller en mus til nogen USB 3.0-port, mens
Windows® operativsystemet installeres!
• Som følge af begrænsninger i styringen på USB 3.0, kan USB 3.0-udstyr kun
anvendes i Windows®-miljø, og kun efter at USB 3.0-driveren er installeret.
• USB 3.0-udstyr kan kun anvendes til datalagring.
• Vi anbefaler på det kraftigste, at USB 3.0-udstyr tilsluttes USB 3.0-porte til en
hurtigere og bedre ydelse for USB 3.0-udstyret.
Ventilationsåbninger. Disse bruges til luftventilation.
Sidehøjtaler udport (grå). Denne port forbinder til sidehøjtalerne i en 8-kanals
lydkonfiguration.
Baghøjtaler udport (sort). Denne port forbinder til baghøjtalerne i en 4-, 6- og
8-kanals lydkonfiguration.
Center/Subwoofer port (orange). Denne port forbinder til center/subwoofer
højtalerne.
Mikrofonport (lyserød). Denne port forbinder til en mikrofon.
Linje ud (limegrøn). Denne port forbinder til hovedtelefoner eller højtaler. I en 4-,
6- eller 8-kanals konfiguration fungerer denne port som fronthøjtaler-ud.
Linje ind port (lyseblå). Denne port forbinder til en båndoptager, cd, dvd og
andre lydkilder.
Se nedenstående lydkonfigurations-oversigt vedrørende lydportenes funktion i en 2-,
4- ,6- eller 8-kanals konfiguration.
14
Lyd 2-, 4-, 6- eller 8-kanals konfiguration
Port
Hovedtelefoner
2-kanal
4-kanal
6-kanal
8-kanal
Lyseblå
Linie-ind
Linie-ind
Linie-ind
Linie-ind
Limegrøn
Linje ud
Fronthøjtaler ud
Fronthøjtaler ud
Fronthøjtaler ud
Lyserød
Mik. ind
Mik. ind
Mik. ind
Mik. ind
Orange
–
–
Center/Subwoofer
Center/Subwoofer
Sort
–
Baghøjtaler ud
Baghøjtaler ud
Baghøjtaler ud
Grå
–
–
–
Sidehøjtaler ud
Kapitel 1: Kom i gang
PS/2 tastatur / mus kombinationsport (lilla). Denne port bruges til et PS/2
tastatur eller til en mus.
DANSK
LAN (RJ-45) port. Denne port muliggør Gigabit forbindelse til et lokalt
områdenetværk (LAN) via en netværksstikdåse.
LAN port - LED indikationer
Aktivitet/Link LED
Hastighed LED
Status
Beskrivelse
Status
Beskrivelse
ORANGE
Linked
ORANGE
100Mbps forbindelse
SLUKKET
BLINKER
Ikke noget link
Dataaktivitet
SLUKKET
GRØN
AKT/LINK HASTIGHED
LED
LED
10Mbps forbindelse
1Gbps forbindelse
LAN port
ASUS grafikkort (kun udvalgte modeller). Skærmudgangsportene på dette
optionelle ASUS grafikkort kan være forskellige modellerne imellem.
ASUS WLAN kort (kun udvalgte modeller). Med det optionelle WLAN kort kan
computeren forbinde til et trådløst netværk.
Bloker IKKE kabinettets ventilationsåbninger. Sørg altid for passende ventilation til
computeren.
ASUS M51BC
15
Installation af computeren
DANSK
Dette afsnit hjælper dig med at forbinde hovedharware-enhederne såsom den eksterne
skærm, tastatur, mus og el-ledning til computeren.
Tilslutning af ekstern skærm
Brug af ASUS grafikkort (kun udvalgte modeller)
Forbind skærmen til skærmudgangsporten på det diskrete ASUS grafikkort.
Sådan forbindes en ekstern skærm med ASUS grafikkortet:
1.
Forbind en skærm til en skærmudgangsport på ASUS grafikkortet.
2.
Forbind skærmen til en stikkontakt.
Skærmudgangsportene på ASUS grafikkortet kan være forskellige modellerne imellem.
SPDIF OUT
• Hvis din computer er leveret med et ASUS grafikkort, er grafikkortet indstillet som den
primære skærmenhed i BIOS. Forbind derfor skærmen til en skærmdudgangsport på
grafikkortet.
• For at forbinde eksterne skærme til computeren, se Tilslutning af multiple, eksterne
skærme i afsnit 4 i denne brugervejledning for yderligere oplysninger.
16
Kapitel 1: Kom i gang
Tilslutning af et USB tastatur og en USB mus
DANSK
Forbind et USB tastatur og en USB mus til USB portene på bagsiden af computeren.
SPDIF OUT
`
Forbind dit USB tastatur og USB mus til USB 2.0 portene.
Tilslutning af el-ledning
Forbind el-ledningens ene ende til strømstikket på bagsiden af computeren og den anden
ende til en stikkontakt.
SPDIF OUT
ASUS M51BC
17
TÆND/SLUK for computeren
Dette afsnit beskriver, hvordan du tænder/slukker for computeren, efter at den er installeret.
DANSK
TÆND for computeren
Sådan TÆNDER du for computeren:
1.
TÆND for computeren.
2.
Tryk på strømkontakten.
3.
Tryk på computerens strømknap.
Strømknap
4.
Vent, indtil styresystemet indlæser automatisk.
SLUK for computeren
Sådan slukker du for din computer i Windows® 7:
1.
Luk alle igangværene programmer.
2.
Klik på
3.
Klik på
på Windows® desktoppen.
for at lukke styresystemet ned.
For oplysninger om hvordan du lukker din pc ned, bedes du venligst se afsnittet
Nedlukning af din pc i kapitel 3.
18
Kapitel 1: Kom i gang
Kapitel 2
DANSK
Brug af Windows® 7
Når der startes første gang
Når computeren startes første gang, vil en række skærme guide dig med hensyn til
konfigurering af Windows® 7 styresystemets basale indstillinger.
Sådan startes der første gang:
1.
Tænd for computeren. Vent et par minutter, indtil Set Up Windows (Installer
Windows) skærmen ses.
2.
Vælg sprog i rullegardinmenuen. Klik på Next (Næste).
3.
På rullelisten, vælg Country or region (Land eller region), Time and currency (Tid
og valuta) og Keyboard layout (Tastatur-udformning). Klik på Next (Næste).
4.
Indtast unikke navne for user name (brugernavn) og computer name
(Computernavn). Klik på Next (Næste).
5.
Indtast de nødvendige oplysninger til installation af adgangskode og klik på Next
(Næste). Du kan også klikke på Next (Næste) for at springe dette trin over og uden at
indlæse nogen oplysninger.
Hvis du ønsker at installere en adgangskode til din konto, se afsnittet Installation af
brugerkonto og adgangskode i dette kapitel.
6.
Læs licensbetingelserne grundigt. Afmærk I accept the license terms (Jeg
accepterer licensbetingelserne) og klik på Next (Næste).
7.
Vælg Use recommended settings (Brug anbefalede indstillinger) eller Install
important updates only (Installer kun vigtige opdateringer) for at foretage
sikkerhedsindstillingerne på computeren. For at springe dette trin over, vælg Ask me
later (Spørg mig senere).
8.
Tjek dato- og tidsindstillinger. Klik på Next (Næste). Systemet indlæser de nye
indstillinger og genstarter. Du kan nu begynde at bruge computeren.
ASUS M51BC
19
Brug af Windows® 7 desktop
DANSK
Klik på Start ikonen
> Help and Support (Hjælp og Støtte) for at få yderligere
oplysninger om Windows® 7.
Brug af menuen Start
Menuen Start giver adgang til programmer, hjælpeprogrammer og andre nyttige ting på
computeren. Den giver dig også yderligere oplysninger om Windows 7 via dens Help and
Support (Hjælp og støtte) funktion.
Start af punkter på menuen Start
Sådan startes punkter på menuen Start:
1.
På Windows® jobbjælke, klik på Start ikonen
.
2.
I menuen Start, vælg punktet, som du gerne vil starte.
Du kan anbringe programmer, som du ønsker konstant vist på menuen Start. For yderligere
oplysninger, se afsnittet Anbringelse af programmer i menuen Start eller på jobbjælken
i dette kapitel.
Brug af Kom-i-Gang punktet
Getting Started (Kom i gang) punktet i menuen Start indeholder oplysninger om basale
handlinger såsom personalisering af Windows®, tilføjelse af nye brugere og overførsel af filer
for at gøre dig bekendt med Windows® 7.
Sådan bruges Kom-i-Gang punktet:
1.
På Windows® jobbjælken, klik på Start ikonen
2.
Vælg Getting Started (Sådan kommer du i gang). Listen med job til rådighed ses.
for at starte menuen Start.
3.
Vælg jobbet, du ønsker at udføre.
Brug af jobbjælken
På jobbjælken kan du starte og styre programmer og punkter installeret på computeren.
Start af program fra jobbjælken
Sådan startes et program fra jobbjælken:
•
På Windows® opgavebjælken, klik på en ikon for at starte den. Klik på ikonen igen for
at skjule programmet.
Du kan fastsætte programmer, som du ønsker konstant vist på jobbjælken. For yderligere
oplysninger, se afsnittet Anbringelse af programmer i menuen Start eller på jobbjælken
i dette kapitel.
20
Kapitel 2: Brug af Windows® 7
Anbringelse af punkter på jumplisten
DANSK
Når du højreklikker på en ikon på jobbjælken, giver en jumpliste dig hurtig adgang til
programmers eller punkter led. Du kan anbringe punkter på jumplisten såsom foretrukne
websteder, ofte besøgte mapper og drev og nyligt afspillede mediefiler.
Sådan anbringes punkter på jumplisten:
1.
På jobbjælken, højreklik på en ikon.
2.
På jumplisten, højreklik på punktet, som du ønsker at anbringe, og vælg Pin to this
list (Anbring på denne liste).
Fjernelse af punkter fra jumplisten
Sådan fjernes punkter fra jumplisten:
1.
På jobbjælken, højreklik på en ikon.
2.
På jumplisten, højreklik på punktet, som du ønsker at fjerne fra jumplisten, og vælg
Unpin from this list (Fjern fra denne liste).
Anbringelse af programmer i menuen Start eller på jobbjælken
Sådan anbringes programmer på menuen Start eller på jobbjælken:
1.
På Windows® jobbjælken, klik på Start ikonen
for at starte menuen Start.
2.
Højreklik på punktet, som du ønsker at abringe i menuen Start eller på jobbjælken.
3.
Vælg Pin to Taskbar (Anbring på jobbjælke) eller Pin to Start menu (Anbring i
menuen Start).
Du kan også højreklikke på ikonen for et igangværende program på jobbjælken og derefter
vælge Pin this program to taskbar (Anbring dette program på jobbjælken).
Fjernelse af programmer fra menuen Start
Sådan fjernes programmer fra menuen Start:
1.
På Windows® jobbjælken, klik på Start ikonen
2.
I menuen Start, højreklik på programmet, som du ønsker at fjerne, og vælg derefter
Remove from this list (Fjern fra denne liste).
for at starte menuen Start.
Fjernelse af programmer fra jobbjælken
Sådan fjernes programmer fra jobbjælken:
1.
På jobbjælken, højreklik på programmet, som du ønsker at fjerne fra jobbjælken, og
vælg Unpin this program from taskbar (Fjern dette program fra jobbjælken).
ASUS M51BC
21
Brug af statusfeltet
DANSK
Som standard viser statusfeltet disse tre ikoner:
Action Center meddelelse
Klik på denne ikon for at se alle advarselsmeddelelser og starte Windows® Action Center.
Netværksforbindelse
Denne ikon viser tilslutningssignalet og den ledningsførte eller trådløse
netværksforbindelses signalstyrke.
Lydstyrke
Klik på denne ikon for at indstille lydstyrken.
Visning af advarselsmeddelelse
Sådan vises en advarselsmeddelelse:
•
Klik på meddelelsesikonen
og klik derefter på meddelelsen for at åbne den.
For yderligere oplysninger, se afsnittet Brug af Windows® Action Center i dette kapitel.
Tilpasning af ikoner og meddelelser
Du kan vælge mellem at vise og skjule ikoner og meddelelser på jobbjælken eller i
statusfeltet.
Sådan tilpasses ikoner og meddelelser:
.
1.
I statusfeltet, klik på pil-ikonen
2.
Klik på Customize (Tilpas).
3.
På rullegardinlisten, vælg adfærden for de ikoner, som du gerne vil tilpasse.
Styring af filer og mapper
Brug af Windows® Explorer
Med Windows® Explorer kan du se, styre og organisere dine filer og mapper.
Start af Windows® Explorer
Sådan startes Windows Explorer:
22
1.
På Windows® jobbjælken, klik på Start ikonen
2.
Klik på Computer for at starte Windows Explorer.
for at starte menuen Start.
Kapitel 2: Brug af Windows® 7
Udforskning af filer og mapper
1.
Start Windows Explorer.
2.
I navigations- eller visningsruden, browse for at lokalisere dine data.
3.
På brødkrummestien, klik på pilen for at se drevet og mappens indhold.
DANSK
Sådan udforskes filer og mapper:
Tilpasning af visning af fil/mappe
Sådan tilpasses visning af fil/mappe:
1.
Start Windows Explorer.
2.
I navigationsruden, vælg dine datas lokalisering.
3.
På jobbjælken, klik på Visning-ikonen
4.
I menuen Visning, flyt skydeknappen for at vælge, hvordan du vil se filen/mappen.
.
Du kan også højreklikke hvor som helst i Visning ruden, klikke på View (Vis) og vælge den
ønskede visningstype.
Sortering af filer
Sådan sorteres dine filer:
1.
Start Windows Explorer.
2.
I Arrange by (Sorter efter) feltet, klik for at se rullegardinlisten.
3.
Vælg din foretrukne sorteringsmåde.
Sortering af filerne
Sådan sorteres dine filer:
1.
Start Windows Explorer.
2.
Højreklik hvor som helst i visningsruden.
3.
I menuen, der fremkommer, vælg Sort by (Sorter efter) og vælg derefter den ønskede
sorteringsmåde.
Gruppering af filerne
Sådan grupperes dine filer:
1.
Start Windows Explorer.
2.
Højreklik hvor som helst i visningsruden.
3.
I menuen, der fremkommer, vælg Group by (Grupper efter) og vælg derefter den
ønskede grupperingsmåde.
ASUS M51BC
23
Tilføjelse af ny mappe
DANSK
Sådan tilføjes en ny mappe:
1.
Start Windows Explorer.
2.
På jobbjælken, klik på New folder (Ny mappe).
3.
Indtast et navn for den nye mappe.
Du kan også højreklikke hvor som helst i visningsruden og klikke på New (Ny) > Folder
(Mappe).
Backup (sikkerhedskopiering) af filerne
Installation af backup
Sådan installeres backup:
1.
> All Programs (Alle programmer) > Maintenance (Vedligeholdelse) >
Klik på
Backup and Restore (Backup og genopret).
2.
Klik på Set up backup (Installer backup). Klik på Next (Næste).
3.
Vælg din backup-destination. Klik på Next (Næste).
4.
Vælg Let Windows choose (recommended) (Lad Windows vælg (anbefales)) eller
Let me choose as your backup mode (Lad mig vælge backupmåde).
Hvis du vælger Let Windows choose (Lad Windows vælg), vil Windows ikke udføre
backup af dine programmer, FAT formatterede filer, papirkurvfiler eller midlertidige filer, der
er 1GB eller mere.
5.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre processen.
Genopretning af systemet
"Windows® System Restore" funktionen skaber et genopretningspunkt, hvor computerens
systemindstillinger lagres på en bestemt tid og dato. På denne måde kan du genoprette
computerens systemindstillinger, uden at dine personlige data påvirkes.
Sådan genoprettes systemet:
24
1.
Luk alle igangværene programmer.
2.
> All Programs (Alle programmer) > Accessories (Tilbehør) > System
Tryk på
Tools (Systemværktøjer) > System Restore (Systemgenopretning).
3.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre processen.
Kapitel 2: Brug af Windows® 7
Beskyttelse af computeren
Brug af Windows® 7 Action Center
DANSK
Windows® 7 Action Center forsyner dig med advarselsmeddelelser, sikkerhedsoplysninger,
oplysninger vedrørende vedligeholdelse og muligheden for automatisk at finde fejl og løse
nogle almindelige computerproblemer.
Du kan tilpasse meddelelserne. For yderligere oplysninger, se det tidligere afsnit
Tilpasning af ikoner og meddelelser i dette kapitel.
Start af Windows® 7 Action Center
Sådan startes Windows® 7 Action Center:
1.
Start Windows 7 Action Center ved at klikke på meddelelsesikonen
på Open Action Center (Åbn Action Center).
2.
I Windows 7 Action Center, klik på jobbet, som du gerne vil udføre.
og klik derefter
Brug af Windows® Update
Med Windows Update kan du tjekke og installere de seneste opdateringer for at forbedre
computerens sikkerhed og ydelse.
Start af Windows® Update
Sådan startes Windows® Update
1.
På Windows® jobbjælken, klik på Start ikonen
2.
Vælg All Programs (Alle programmer) > Windows Update.
for at starte menuen Start.
3.
På Windows Update skærmen, klik på jobbet, som du gerne vil udføre.
Installation af brugerkonto og adgangskode
Der kan oprettes brugerkonti og adgangskoder for personer, som skal bruge computeren.
Oprettelse af brugerkonto
Sådan oprettes en brugerkonto:
> Getting Started (Kom i gang) > Add new
1.
På Windows® jobbjælken, klik på
users (Tilføj nye brugere).
2.
Vælg Manage another account (Styr anden konto).
3.
Vælg Create a new account (Opret en ny konto).
4.
Indtast navnet på den nye bruger.
5.
Vælg enten Standard user (Standardbruger) eller Administrator som brugertype.
6.
Når dette er gjort, skal du klikke på Create Account (Opret konto).
ASUS M51BC
25
Installation af brugeradgangskode
DANSK
Sådan oprettes en brugeradgangskode:
1.
Vælg brugeren, for hvem du vil installere en adgangskode.
2.
Vælg Create a password (Opret en adgangskode).
3.
Indtast en adgangskode og bekræft den. Indtast adgangskode-antydningen.
4.
Når dette er gjort, skal du klikke på Create password (Opret adgangskode).
Aktivering af anti-virus software
"Trend Micro Internet Security" er forinstalleret på computeren. Det er et tredjeparts anti-virus
software, som beskytter computeren mod virusangreb. Det anskaffes separat. Der er en
30-dages prøvetid, efter at det er aktiveret.
Sådan aktiveres "Trend Micro Internet Security":
1.
Kør "Trend Micro Internet Security" programmet.
2.
Læs licensbetingelserne grundigt. Klik på Agree & Activate (Samtykke og aktivere).
3.
Indtast din e-mail-adresse og vælg dit sted. Klik på Next (Næste).
4.
Klik på Finish (Afslut) for at afslutte aktiveringen.
Sådan fås Windows® Hjælp og Støtte
Windows® Hjælp og Støtte giver dig vejledning og svar vedrørende brug af programmer på
Windows® 7 platformen.
For at starte Windows® Hjælp og Støtte, gå til
> Help and Support (Hjælp og støtte).
Kontroller, at du er forbundet til internettet for at kunne få den seneste Windows® online
hjælp.
26
Kapitel 2: Brug af Windows® 7
Kapitel 3
DANSK
Brug af Windows® 8
Når der startes første gang
Når computeren startes første gang, vil en række skærme guide dig med hensyn til
konfigurering af Windows® 8 styresystemets basale indstillinger.
Sådan startes der første gang:
1.
Tænd for computeren. Vent et par minutter, indtil Set Up Windows (Installer
Windows) skærmen ses.
2.
Læs licensbetingelserne grundigt. Sæt et kryds ved I accept the license terms for
using Windows (jeg accepterer licensbetingelserne for brug af Windows), og klik
på Accept (accepter).
3.
Følg instruktionerne på skærmen, for at konfigurere følgende punkter:
4.
•
Personalize (personaliser)
•
Settings (indstillinger)
Når du er færdig med, at konfigurere punkterne, vises der en kort undervisningsvideo
om Windows®8. Se denne video, for at lære mere om funktionerne i Windows®8.
For yderligere oplysninger om Windows®8, bedes du venligst se næste afsnit.
ASUS M51BC
27
Sådan bruger du brugergrænsefladen, Windows®
DANSK
Brugergrænsefladen, Windows®, er et flisebaseret skærmlayout, der bruges i Windows®8.
Det indeholder følgende funktioner du kan bruge, mens du arbejder på din stationær pc.
Startskærmen
Startskærmen kommer frem når du logger på din brugerkonto. Den hjælper med at
organisere dine programmer og applikationer på et sted.
Du kan trykke på Windows tasten
i alle applikationerne, for at starte startskærmen.
Live fliser
Brugerkonto
Zoom ind/ud
knapper til din
apps
Apps i Windows®
Disse er apps, der er fastgjorte til startskærmen, og de er vist i et fliseformat, så de er nemme
at få adgang til.
•Det kræver, at du har en skærmopløsning på 1024 x 768 pixels eller højere, for at kunne
køre Windows® App.
Nogle app kræver, at du skal logge på din Microsoft konto, før du kan starte dem.
28
Kapitel 3: Brug af Windows® 8
Hotspots
Hotspots på skærmen giver dig mulighed for, at starte programmer og åbne til indstillingerne
på din pc. Funktionerne i disse hotspots kan åbnes med din mus.
DANSK
Hotspots i en åben app
Hotspots på startskærmen
Se venligst næste side vedrørende Hotspot-funktioner.
ASUS M51BC
29
DANSK
Hotspot
Øverste venstre hjørne
Handling
Hold musemarkøren over, og klik på nylige appsminiaturebilledet, for at gå tilbage til den pågældende
app.
Flyt musemarkøren nedad, for at se alle åbne apps.
Nedre venstre hjørne
Fra skærmen i en åben app:
Hold musemarkøren over, og klik på
startskærmens miniaturebillede, for at gå tilbage til
startskærmen.
BEMÆRK: Du kan også trykke på Windows tasten
på dit tastatur, for at gå tilbage til startskærmen.
Fra startskærmen:
Hold musemarkøren over, og klik på nylige appsminiaturebilledet, for at gå tilbage til den pågældende
app.
30
For oven
Hold musemarkøren over indtil den ændre sig til en
hånd. Træk og slip appen til dens nye placering.
BEMÆRK: Denne hotspot-funktion virker kun på en
åben app, og når du ønsker at bruge Snap-funktionen.
For Yderligere oplysninger, bedes du venligst se
Snap-funktionen under Sådan arbejder du med
Windows® apps.
Øvre og nedre højre hjørne
Hold musemarkøren over, for at åbne Symbollinje.
Kapitel 3: Brug af Windows® 8
Sådan arbejder du med Windows® apps.
Brug dit pc-tastatur eller mus til, at åbne og tilpasse dine apps.
•
Hold din musemarkør over en app, og højreklik en gang for at åbne den.
•
Tryk to gange på <Tab>, og brug herefter piltasterne til at kikke igennem app’en. Tryk
på <Enter> for, at starte den valgte app.
DANSK
Sådan åbner du dine apps
Sådan tilpasser du dine apps
I startskærmen kan du flytte, frigøre og ændre størrelsen på dine apps på følgende måde.
•
For at flytte en app, skal du trække og slippe den på dens nye placering.
Sådan ændrer du størrelsen på dine apps
Højreklik på app’en for, at åbne dens indstillingslinje, og klik på Smaller (mindre).
Sådan frigør du dine apps
For at frigøre en app fra startskærmen, skal du højreklikke på app’en og åbne dens
indstillingslinje, og klik herefter på Unpin from Start (frigør fra Start).
Sådan lukker du dine apps
•
•
•
Flyt din musemarkør op foroven på den åbne app, og vent indtil den ændre sig til en
hånd.
Træk og slip app’en forneden på skærmen for, at lukke den.
Hvis du er i skærmen på den åbne app, skal du trykke på <Alt> + <F4>.
ASUS M51BC
31
Adgang til All Apps-skærmen (alle apps)
DANSK
I All Apps-skærmen (alle apps), har du mulighed for at konfigurere indstillingerne for en app,
og du kan fastgøre en app til startskærmen eller til proceslinjen på skrivebordet på din pc.
Sådan åbner du All Apps-skærmen (alle apps)
Højreklik på startskærmen, eller tryk på
+ <Z>, og klik på All Apps-ikonet.
Sådan fastgør du en app til skærmen
32
1.
Åbn All Apps-skærmen (alle apps).
2.
I All Apps-skærmen, skal du højreklikke på en app, for at åbne dens indstillingslinje.
3.
I indstillingslinjen skal du klike på Pin to Start (fastgør til Start).
Kapitel 3: Brug af Windows® 8
Symbollinje
DANSK
Symbollinje er en værktøjslinje, som du kan åbne på højre side af skærmen. Den indeholder
forskellige værktøjer, som giver dig mulighed for at dele applikationer, og giver hurtig adgang
til tilpasning af dine indstillinger på skrivebordet på din pc.
Symbollinje
Sådan åbner du Symbollinje
Når du først åbner Symbollinje, vises den som en linje med tomme hvide ikoner. Billedet
overfor viser hvordan Symbollinje ser ud, når du først åbner den.
Brug din pc-mus eller tastatur til, at åbne Symbollinje.
•
Flyt din musemarkør til det øvre eller nedre højre hjørne på skærmen.
•
Tryk på
ASUS M51BC
+ <C>.
33
Inde i Symbollinje
DANSK
Search (søg)
Dette værktøjs giver dig mulighed for, at søge efter filer, applikationer
eller programmer på din pc.
Share (del)
Dette værktøj giver dig mulighed for, at dele applikationer via sociale
netværkssider og e-mail.
Start
Dette værktøj gendanner skærmen til startskærmen. I startskærmen kan
du også bruge denne funktion til, at gå tilbage til nylige åbne apps.
Enheder
Dette værktøj giver dig mulighed for, at åbne og dele filer med andre
enheder, der er forbundet til din pc, såsom en ekstern skærm eller printer.
Settings (indstillinger)
Dette værktøj giver dig mulighed for, at åbne pc-indstillingerne på din pc.
34
Kapitel 3: Brug af Windows® 8
Snap-funktionen
DANSK
Snap-funktionen viser to apps side-om-side, hvilket giver dig mulighed for at skifte mellem
dem.
Du skal have en skærmopløsning på mindst 1366 x 768 pixels, for at kunne bruge Snapfunktionen.
Snap-linjen
Brug af Snap
Sådan bruger du Snap:
1.
Brug din pc-mus eller tastatur til, at åbne Snap på skærmen.
Hvis du bruger din mus
a) Klik på en app, for at åbne den.
b) Hold musemarkøren op foroven på skærmen.
c) Når markøren ændre sig til en hånd, skal du trække og slippe app’en til højre eller
venstre side af skærmen.
Hvis du bruger tastaturet
•
Åbn en app, og tryk herefter på
+ < . > for, at åbne Snap-linjen. Den første
app placeres automatisk i det mindre skærmområde.
2.
Åbn en anden app. Den anden app vises automatisk i det større skærmområde.
3.
For at skifte mellem de to apps, skal du trykke på
ASUS M51BC
+ <J>.
35
Andre genveje på tastaturet
DANSK
På tastaturet kan du også bruge følgende genvejstaster, til at åbne applikationer og navigere
rundt i Windows®8.
Skifter mellem startskærmen, og den seneste åbnede app.
+ <D>
+ <E>
+ <F>
+ <H>
+ <I>
+ <K>
+ <L>
+ <M>
+ <P>
+ <Q>
+ <R>
+ <U>
+ <W>
+ <X>
36
Åbner skrivebordet.
Åbner computer-vinduet på skrivebordet.
Åbner filsøgningsvinduet.
Åbner delingsvinduet.
Åbner indstillingsvinduet.
Åbner enhedsvinduet.
Slår skærmlåsen til.
Minimerer Internet Explorer-vinduet.
Åbner det andet skærmvindue.
Åbner applikationssøgningsvinduet.
Åbner kør-vinduet.
Åbner nem-adgangscenteret.
Åbner indstillingssøgningsvinduet.
Åbner en menuboks med Windows-værktøjer.
Kapitel 3: Brug af Windows® 8
+ <->
+ <,>
+ <Enter>
+ <Prt Sc>
Åbner forstørrelsesglasset og zoomer ind på din skærm.
Zoomer ud af skærmen.
DANSK
+ <+>
Giver dig mulighed for, at se skrivebordet.
Åbner Oplæser-indstillingerne.
Slår print-skærm-funktionen til.
Nedlukning af din stationær pc
Sådan lukker du din stationær pc ned:
Du kan lukke din stationære pc ned på en af følgende måder:
• Åbn Symbollinje, og klik på Settings (indstillinger) > Power (strøm) > Shut down (luk
ned) for at lukke din pc ned på normal vis.
•
•
I login-skærmen, skal du klikke på Power (strøm) > Shutdown (luk ned).
Hvis din pc holder op med at reagere, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst
fire (4) sekunder, indtil din pc slukker.
Sådan du din pc til at slumre
For at sætte din pc til at slumre, skal du trykke en gang på tænd/sluk-knappen.
ASUS M51BC
37
Åbning til BIOS-opsætningen
DANSK
BIOS (Basic Input and Output System) gemmer hardwareindstillinger, som skal bruges til at
starte systemet på din pc.
Under normalt forhold vil standard BIOS-indstillinger sørger for, at din pc fungerer optimalt.
Undgå, at ændre i standard BIOS-indstillingerne, med mindre det er i følgende situationer:
•
En fejlmeddelelse kommer frem på skærmen når systemet starter, og beder dig om at
åbne BIOS-opsætningen.
•
Du har installeret en ny systemkomponent, som kræver yderligere indstillinger eller
opdateringer i BIOS.
Står BIOS-indstillingerne forkert, kan det medføre et ustabilt system eller fejl under opstart.
Vi anbefaler stærkt, at du kun ændre i BIOS-indstillinger når du får hjælp af en kvalificeret
servicemedarbejder.
Hurtig adgang til din BIOS
Opstartstiden i Windows® 8 er forholdsvis hurtig, så vi har udviklet to måder hvorpå du hurtigt
kan få adgang til din BIOS•
•
Hold tænd/sluk-knappen nede i mindst fire sekunder, så du lukker din pc ned, og tryk
herefter på tænd/sluk-knappen igen, for at tænde for din pc igen, og tryk herefter på
<Del> under POST.
Når din pc er slukket, skal du trække strømkablet ud af den. Sæt strømkablet i igen, og
tryk på tænd/sluk-knappen, for at tænde for din pc. Tryk på <Del> under POST.
POST (Power-On Self Test) er en række softwarestyrede diagnosetests, som kører når du
tænder for din pc.
38
Kapitel 3: Brug af Windows® 8
Kapitel 4
DANSK
Tilslutning af enheder til computeren
Tilslutning af USB lagerenhed
Denne desktop Pc har USB 2.0/1.1 og USB 3.0 porte på både for- og bagpanelet. USB
portene gør det muligt at forbinde USB enheder såsom lagerenheder.
Sådan tilsluttes en USB lagerenhed:
•
Forbind USB lagereheden til computeren.
SPDIF OUT
Forpanel
Bagpanel
Sådan fjerner du en USB lagerenhed i Windows® 7:
1.
Klik på
i meddelelsesområdet i Windows på din
computer, og klik herefter på Eject USB2.0 FlashDisk
(skub USB 2.0 flashdisk ud) eller Eject USB3.0
FlashDisk (skub USB 3.0 flashdisk ud), hvis du bruger
et USB 3.0 flashdrev, eller USB 3.0 kompatible enheder.
2.
Når meddelelsen Safe to Remove Hardware
(Sikkert at fjerne hardware) dukker op, fjern
USB lagerenheden fra computeren.
ASUS M51BC
39
DANSK
Sådan fjernes en USB lagerenhed:
1.
I startskærmen skal du trykke på Desktop for,
at åbne skrivebordet.
2.
Klik på
i proceslinjen, og klik på Skub ud
[navn på USB-drev].
3.
Når meddelelsen Safe to Remove
Hardware (Sikkert at fjerne hardware)
dukker op, fjern USB lagerenheden fra
computeren.
Fjern IKKE USB lagerenheden under dataoverførslen. I modsat fald kan der opstå datatab,
ligesom USB lagerenheden kan blive beskadiget.
Tilslutning af mikrofon og højtalere
Denne desktop Pc leveres med mikrofon- og højtalerporte på både for- og bagpanel. Lyd I/O
portene på bagpanelet muliggør tilslutning af 2.1-kanals-, 4.1-kanals-, 6-kanals- og 8-kanalsstereohøjtalere.
Tilslutning af hovedtelefoner og mikrofon
40
Kapitel 4: Tilslutning af enheder til computeren
DANSK
Tilslutning af 2.1-kanals højtalere
LYDINDGANGE
Tilslutning af 4.1-kanals højtalere
ASUS M51BC
LYDINDGANGE
LYDINDGANGE
Bagpanel
Forside
41
DANSK
Tilslutning af 6-kanals højtalere
LYDINDGANGE LYDINDGANGE LYDINDGANGE
Bagpanel
42
Forside
Center/
Subwoofer
Kapitel 4: Tilslutning af enheder til computeren
DANSK
Tilslutning af 8-kanals højtalere
Bagpanel
LYDINDGANGE
Side
ASUS M51BC
Forside
LYDINDGANGE
Center/
Subwoofer
43
Tilslutning af multiple, eksterne skærme
DANSK
Desktop Pc'en leveres med VGA, HDMI eller DVI porte og muliggør tilslutning af multiple,
eksterne skærme.
Når der er installeret et grafikkort på computeren, skal du forbinde skærmene til
grafikkortets udgangsport.
Installation af multiple skærme
Når der bruges multiple skærme, kan du indstille skærmtilstande. Du kan bruge den
yderligere skærm som kopi af din hovedskærm eller som en udvidelse for at forstørre din
Windows desktop.
Sådan installeres multiple skærme:
1.
Sluk for computeren.
2.
Forbind de to skærme til computeren og forbind el-ledningerne til skærmene. Se
afsnittet Installation af computeren i Kapitel 1 for yderligere oplysninger om, hvordan
en skærm forbindes til computeren.
For nogle grafikkorts vedkommende har kun skærmen, som er indstillet til at være
den primære skærm, et billede under POST. Dobbeltskærm-funktionen virker kun med
Windows.
44
Kapitel 4: Tilslutning af enheder til computeren
Tænd for computeren.
4.
Du kan åbne indstillingsskærmen Screen Resolution (Skærmopløsning) på følgende
måder:
DANSK
3.
I Windows® 7:
•Klik på
> Control Panel (Kontrolpanel) > Appearance and Personalization
(Udseende og tilpasning) > Display (Skærm) > Change display settings
(Ændr skærmindstillinger).
•Højreklik hvor som helst på Windows desktoppen. Når pop-op menuen ses, klik
på Personalize (Tilpas) > Display (Skærm) > Change display settings (Ændr
skærmindstillinger).
I Windows® 8:
I startskærmen
a) Åbn All Apps (alle apps) skærmen, og fastgør kontrolpanelet til startskærmen.
For yderligere oplysninger, bedes du venligst se Sådan fastgør du en app i startskæmen
i afsnittet Sådan arbejder du med Windows® Apps.
b) I kontrolpanelet, skal du klikke på Adjust screen resolution (juster
skærmopløsning) under Appearance and Personalization (Udseende og
personlige indstillinger).
På skrivebordet
a) Åbn skrivebordet fra startskærmen.
b) Højreklik et sted på skrivebordet. Når pop-op menuen ses, klik på
Personalize (Tilpas) > Display (Skærm) > Change display settings (Ændr
skærmindstillinger).
5.
Vælg skærmtilstand på Multiple displays: (Multiple skærme:) rullegardinlisten.
On Windows® 7:
•Kopier disse skærme: Vælg denne mulighed for at bruge den yderligere skærm
som en kopi af hovedskærmen.
•Udvid disse skærme: Vælg denne mulighed for at bruge den yderligere skærm
som en udvidelesskærm. Det øger desktop-pladsen.
•Vis kun desktop på 1 / 2: Vælg denne mulighed, hvis du kun vil se desktoppen
på skærm 1 eller skærm 2.
•Fjern denne skærm: Vælg denne mulighed for at fjerne den valgte skærm.
ASUS M51BC
45
DANSK
I Windows® 8:
46
•Kopier disse skærme: Vælg denne mulighed for at bruge den yderligere skærm
som en kopi af hovedskærmen.
•Udvid disse skærme: Vælg denne mulighed for at bruge den yderligere skærm
som en udvidelesskærm. Det øger desktop-pladsen.
•Vis kun desktop på 1 / 2: Vælg denne mulighed, hvis du kun vil se desktoppen
på skærm 1 eller skærm 2.
6.
Klik på Apply (Anvend) eller OK. Klik derefter på Keep Changes (Gem ændringer) i
bekræftelsesmeddelelsen.
Kapitel 4: Tilslutning af enheder til computeren
Tilslutning af HDTV
DANSK
Tilslut et højdefinitions tv (HDTV) til computerens HDMI port.
• Der skal bruges et HDMI kabel til at forbinde HDTV og computeren. HDMI kablet skal
anskaffes separat.
• Det bedste billede opnås med et HDMI kabel mindre end 15m langt.
ASUS M51BC
47
DANSK
48
Kapitel 4: Tilslutning af enheder til computeren
Kapitel 5
DANSK
Sådan bruger du din computer
Korrekt arbejdsstilling, når du bruger desktop-Pc
Når du bruger din desktop-Pc, er det vigtigt, at du opretholder en korrekt arbejdsstilling, så du
ikke anstrenger dine håndled, hænder og andre led eller muskler. I dette afsnit findes der nogle
gode råd om, hvordan du undgår fysisk ubehag og mulig personskade, når du bruger og har
fuld glæde af din desktop-Pc.
Øjeniveau
Eye level tosvarende
the top of til
det
af skærmen
the øverse
monitor screen
Fodhviler
Foot rest
90˚ angles
Opretholdelse af korrekt arbejdsstilling:
•
Anbring computerstolen på en sådan måde, at din albuer er lidt højere oppe end
tastaturet. På denne måde opnår du en god skrivestilling.
•
Indstil stolehøjden, så dine knæ er lidt højere oppe end dine hofter for at aflaste det
bageste af lårene. Brug om nødvendigt en fodskammel eller lignende til at løfte til
knæhøjde.
•
Indstil stolens ryglæn, så det nederste af rygraden understøttes og i en let bagudvendt
vinkel.
•
Sid opret med knæene, albuerne og hofterne i en vinkel på cirka 90°, når du arbejder
ved Pc'en.
•
Anbring skærmen direkte foran dig, og indstil det øverste af skærmen, så dine øjne er
vendt let nedad.
•
Hold musen tæt på tastaturet, og anvend om nødvendigt en håndledspude til at
understøtte eller nedsætte trykke på håndleddet, når du skriver.
•
Arbejd med desktop-Pc'en på et behageligt oplyst sted. Hold den væk fra skarpt lys fra
f.eks. vinduer og fra direkte sollys.
•
Hold små pauser under arbejdet med desktop-Pc'en.
ASUS M51BC
49
Brug af hukommelseskortlæseren
DANSK
Digitale kameraer og andet digitalt billeddannelsesudstyr bruger hukommelseskort til lagring
af billed- og mediefiler. Den indbyggede hukommelseskortlæser på systemets forpanel
tillader dig at læse og skrive på en lang række forskellige hukommelseskort-drev.
Sådan bruges hukommelseskortet:
1.
Anbring hukommelseskortet i kortindstikket.
• Et hukommelseskort er kodet, så det kun passer i én retning. Skad ikke kortet ved at
tvinge det ind i et indstik.
• Du kan anbringe et medie i et eller flere kortindstik og bruge hvert medie uafhængigt af
et andet. Kom kun ét hukommelseskort ad gangen i et indstik.
2.
Vælg et program i AutoPlay vinduet for at komme til dine filer.
• I Windows® 7, Hvis AutoPlay IKKE er aktiveret på computeren, klik på Windows®
7 Start knappen på opgavebjælken, klik på Computer og dobbeltklik derefter på
hukommelseskort ikonen for at tilgå dataene på den
• I Windows® 8, Hvis du ikke har aktiveret AutoPlay på din computer, skal du holde
musen over det nedre venstre hjørne på skrivebordet i Windows®, og højreklik herefter
på startskærmens miniaturebillede. I popup-menuen, skal du klikke på File Explorer
(stifinder), og dobbeltklik herefter på hukommelseskort-ikonet, for at få adgang til
dataene på det.
• Hvert kortindstik har sin egen drevikon, som ses på Computer skærmen.
3.
Når du er færdig, højreklik på hukommelseskort drevikonen på Computer skærmen,
klik på Eject (Udskyd) og fjern derefter kortet.
I Windows® 8, Hold musen over det nedre venstre hjørne på skrivebordet i Windows®, og
højreklik herefter på startskærmens miniaturebillede. I popup-menuen, skal du klikke på File
Explorer (stifinder) og åbn Computer skærmen.
Fjern aldrig kort, mens de læses eller umiddelbart efter læsning, kopiering, formatering eller
sletning af data på kortet, idet der kan opstå datatab.
For at forhindre datatab, brug "Safely Remove Hardware and Eject Media" ("Fjern hardware
og udskyd medier") i Windows statusfeltet, inden hukommelseskortet fjernes.
50
Kapitel 5: Sådan bruger du din computer
DANSK
Sådan bruges det optiske drev
2
1
3
Anbringelse af optisk disk
Sådan isættes en optisk disk:
1.
Med tændt system, tryk på knappen på lågen til diskbakken for at åbne denne.
2.
Anbring disken i det optiske drev med etiksiden opad.
3.
Skub til bakken for at lukke den.
4.
Vælg et program i AutoPlay vinduet for at komme til dine filer.
Hvis du IKKE har automatisk afspilning slået til på din computer, kan du åbne cd'en på
følgende måde:
•I Windows®7 skal du klikke på Start > Computer, og dobbeltklik herefter på
ikonet for cd/dvd-drevet.
•I Windows®8 skal du holde musen over det nederste højre hjørne på Windows®
skrivebordet, og højreklik herefter på startskærmens miniaturebillede. I pop-opmenuen skal du klikke på stifinder, og dobbeltklik herefter på ikonet for cd/dvddrevet.
Fjernelse af optisk disk
Sådan fjernes en optisk disk:
1.
Med aktiveret system, udskyd bakken på en af følgende måder:
•
Tryk på udskydningsknappen på drevbakkens dæksel.
•
Højreklik på cd/dvd-drev ikonen på Computer skærmen og klik derefter på Eject
(Udskyd).
For at åbne Computer skærmen i Windows®8 skal du holde musen over det nederste højre
hjørne på Windows® skrivebordet, og højreklik herefter på startskærmens miniaturebillede. I
pop-op-menuen skal du klikke på stifinderen, og åbn herefter Computer skærmen.
2.
Fjern disken fra diskbakken.
ASUS M51BC
51
Brug af tastaturet (på udvalgte modeller)
DANSK
Tastaturerne er forskellige fra model til model. Illustrationerne i dette afsnit er kun til
reference.
ASUS KB34211 Kabling moderne tastatur
Knapper
Beskrivelse
Slår lyden til og fra.
Reducerer lydstyrken.
Øger lydstyrken.
ASUS PK1100 tastatur
52
Kapitel 5: Sådan bruger du din computer
Kapitel 6
DANSK
Tilslutning til internettet
Ledningsført forbindelse
Forbind computeren til et DSL/kabelmodem eller et lokalt områdenetværk (LAN) med et
RJ-45 kabel.
Tilslutning via DSL/kabelmodem
Sådan tilsluttes via DSL/kabelmodem:
1.
Installer DSL/kabelmodemmet.
Se dokumentationen, som fulgte med DSL/kabelmodemmet.
2.
Forbind RJ-45 kablets ene ende til LAN (RJ-45) porten bag på computeren og den
anden ende til et DSL/kabelmodem.
SPDIF OUT
Modem
RJ-45 cable
3.
Tænd for DSL/kabelmodemmet og computeren.
4.
Foretag de nødvendige internet-tilslutningsindstillinger.
• For yderligere oplysninger, bedes du venligst se afsnittet Configuring a dynamic
IP/PPPoE network connection (konfiguration af en dynamisk IP/PPPoEnetværksforbindelse) eller Configuring a static IP network connection
(konfiguration af en statisk IP-netværksforbindelse).
• Kontakt din internetudbyder (ISP) for hjælp med hensyn til installation af
internetforbindelsen.
ASUS M51BC
53
Tilslutning via et lokalt områdenetværk (LAN)
DANSK
Sådan tilsluttes via et LAN:
1.
Forbind RJ-45 kablets ene ende til LAN (RJ-45) porten bag på computeren og den
anden ende til LAN.
SPDIF OUT
RJ-45 cable
2.
Tænd for computeren.
3.
Foretag de nødvendige internet-tilslutningsindstillinger.
LAN
• For yderligere oplysninger, bedes du venligst se afsnittet Configuring a dynamic
IP/PPPoE network connection (konfiguration af en dynamisk IP/PPPoEnetværksforbindelse) eller Configuring a static IP network connection
(konfiguration af en statisk IP-netværksforbindelse).
• Kontakt din netværksadministrator for hjælp med hensyn til installation af
internetforbindelsen.
54
Kapitel 6: Tilslutning til internettet
Konfigurering af netværksforbindelsen
1.
Klik på Start > Control Panel
(Kontrolpanel) > Network and
Sharing Center (Netværks- og
delecenter).
2.
I Netværks- og delingscenterskærmen, skal du klikke på
Change Adapter settings (rediger
indstillinger for netværkskort).
3.
Højreklik på din LAN, og vælg
(Properties egenskaber).
4.
Vælg Internet Protocol
Version 4 (TCP/IPv4)
(Internetprotokolversion 4 (TCP/
IPv4)) og klik derefter på Properties
(Egenskaber).
5.
Vælg Obtain an IP address
automatically (Få en IP-adresse
automatisk), hvis du ønsker,
at IP-indstillingerne skal tildeles
automatisk. Eller du kan vælge Use
the following IP address (Brug
den følgende IP-adresse): og
indtast IP address (IP-adressen) og
Subnet mask (Undernetmaske).
6.
Vælg Obtain DNS server address
automatically (Få en DNS
serveradresse automatisk),
hvis du ønsker, at DNS
serverindstillingerne skal tildeles
automatisk. Eller du kan vælge Use the
following DNS server address (Brug
den følgende DNS serveradresse): og
indtast den Preferred and Alternate DNS
(Foretrukne og alternative DNS server).
7.
Klik på OK, når det er gjort.
ASUS M51BC
DANSK
Konfigurationsmuligheder i Windows® 7
Konfiguration af en dynamisk IP/PPPoE-netværksforbindelse
Sådan konfigurerer du en dynamisk IP/PPPoE-netværksforbindelse:
55
Fortsæt trin for trin, hvis du bruger en PPPoE-forbindelser.
DANSK
8.
Gå tilbage til Åbn Netværks- og
delingscenter og klik derefter på
Opret en ny forbindelse eller et
nyt netværk.
9.
Vælg Opret forbindelse til
internettet og klik på Næste.
10. Vælg (Bredbånd (PPPoE) og klik på
Næste.
56
Kapitel 6: Tilslutning til internettet
Indtast dit brugernavn,
din adgangskode og dit
forbindelsesnavn. Klik på Opret
forbindelse.
DANSK
11.
12. Klik på Luk for at afslutte
konfigurationen.
13. Klik på netværksikonen
på proceslinjen, og klik på
forbindelsen, som du netop
oprettede.
14. Indtast dit brugernavn og din
adgangskode. Klik på Opret forbindelse for at forbinde til internettet.
Konfiguration af en statisk IP-netværksforbindelse
Sådan konfigurerer du en statisk IP-netværksforbindelse:
1.
Gentag trin 1-4 i det tidligere afsnit.
2
Klik i markeringsfeltet ud for Brug følgende
IP-adresse.
3.
Indtast IP-adressen, undernetmasken og
gateway fra din internetudbyder.
4.
Indtast om nødvendigt den foretrukne DNS
serveradresse og alternative adresse.
5.
Klik på OK, når dette er gjort.
ASUS M51BC
57
Konfigurationsmuligheder i Windows® 8
DANSK
Konfiguration af en dynamisk IP/PPPoE-netværksforbindelse
Sådan konfigurerer du en dynamisk IP/PPPoE-forbindelse eller en IP-netværksforbindelse:
1.
I startskærmen skal du trykke på Desktop for, at åbne skrivebordet.
2.
Højreklik på netværkslinjen
i proceslinjen i Windows®, og klik på Åbn Netværks-
og delingscenter.
58
3.
I Åbn Netværks- og delingscenter-skærmen, skal du klikke på Rediger indstillinger
for netværkskort.
4.
Højreklik på din LAN, og vælg
Egenskaber.
5.
Vælg Internet-protokol version4
(TCP/IPv4), og klik derefter på
Egenskaber.
Kapitel 6: Tilslutning til internettet
Klik på Hent automatisk en IP-adresse
og klik på OK.
DANSK
6.
Fortsæt trin for trin, hvis du bruger en PPPoE-forbindelser.
7.
Gå tilbage til Åbn Netværksog delingscenter og klik
derefter på Opret en ny
forbindelse eller et nyt
netværk.
8.
Vælg Opret forbindelse til
internettet og klik på Næste.
ASUS M51BC
59
9.
DANSK
Vælg (Bredbånd (PPPoE) og klik på
Næste.
10. Indtast dit brugernavn,
din adgangskode og dit
forbindelsesnavn. Klik på Opret
forbindelse.
11.
Klik på Luk for at afslutte
konfigurationen.
12. Klik på netværksikonen på
proceslinjen, og klik på forbindelsen,
som du netop oprettede.
13. Indtast dit brugernavn og din
adgangskode. Klik på Opret
forbindelse for at forbinde til internettet.
Konfiguration af en statisk IP-netværksforbindelse
Sådan konfigurerer du en statisk IP-netværksforbindelse:
60
1.
Gentag trin 1-4 i det tidligere afsnit Konfiguration af en dynamisk IP/PPPoEnetværksforbindelse.
2
Klik i markeringsfeltet ud for Brug
følgende IP-adresse.
3.
Indtast IP-adressen, undernetmasken og
gateway fra din internetudbyder.
4.
Indtast om nødvendigt den foretrukne DNS
serveradresse og alternative adresse.
5.
Klik på OK, når dette er gjort.
Kapitel 6: Tilslutning til internettet
Trådløs forbindelse (på udvalgte modeller)
Forbind computeren til internettet via en trådløs forbindelse.
DANSK
For at kunne oprette en trådløs forbindelse, skal du forbinde til et trådløst adgangspunkt
(AP).
SPDIF OUT
Wireless AP
Modem
• For at øge det trådløse radiosignals område og følsomhed, skal du forbinde de eksterne
antenner til antennestikkene på ASUS WLAN kortet.
• Den bedste trådløse ydelse opnås ved at anbringe antennerne ovenpå computeren.
• De eksterne antenner er ekstraudstyr.
ASUS M51BC
61
Sådan opretter du forbindelse til et trådløst netværk
DANSK
Windows® 7
Sådan opretter du forbindelse til et trådløst netværk:
i statusfeltet for at se de trådløse netværk til rådighed.
1.
Klik på netværksikonen
2.
Vælg det trådløse netværk, du gerne vil forbinde til, og klik derefter på Connect
(Tilslut).
3.
Det kan være nødvendigt at indtaste netværk-sikkerhedskoden for et sikret, trådløst
netværk. Klik derefter på OK.
4.
Vent, mens computeren forbinder til det trådløse netværk.
5.
Den trådløse forbindelse er oprettet. Tilslutningens status vises og netværksikonen
viser den tilsluttede
status.
Windows® 8
Sådan opretter du forbindelse til et trådløst netværk:
1.
Åbn Symbollinje på en af følgende måder i startskærmen, eller fra en af funktionerne i
applikationerne:
a)Hold din musemarkør op til det øvre eller nedre højre hjørne på
skærmen.
b)
Tryk på
+ <c> på tastaturet.
Symbollinje
62
Kapitel 6: Tilslutning til internettet
I Symbollinje, skal du vælge Settings (indstillinger), og klik herefter på
netværksikonet
.
3.
Vælg netværket, du ønsker at forbinde til på listen.
4.
Klik på Opret forbindelse.
ASUS M51BC
DANSK
2.
63
DANSK
64
Kapitel 6: Tilslutning til internettet
Kapitel 7
DANSK
Brug af hjælperedskaber
Support-dvd’en og genoprettelses-dvd’en medfølger ikke nødvendigvis i emballagen. For
flere oplysninger vedrørende gendannelsesmulighederne i Windows® 8, bedes du venligst
se afsnittet Gendannelse af dit system i dette kapitel.
ASUS AI Suite II-pakken
ASUS AI Suite II-pakken er en universel brugergrænseflade, som integrerer flere
ASUS-hjælpeprogrammer og giver brugerne mulighed for at starte og anvende
disse hjælpeprogrammer samtidigt.
Dette værktøj er på nogle modeller installeret på forhånd. På modeller uden et
operativsystem, bedes du følge nedenstående trin for, at installere værktøjet.
Sådan anvendes AI Suite II-pakken
AI Suite II starter automatisk, når Windows® startes. Ikonet AI Suite II fremkommer
i Windows® meddelelsesområdet. Klik på ikonet for at åbne hovedmenulinjen til AI
Suite II.
Klik på hver knap for at vælge og starte et hjælpeprogram, overvåge systemet,
opdatere BIOS til bundkortet, vise systemoplysningerne og tilpasse indstillingerne til
AI Suite II.
Klik for at vælge et
hjælpeprogram
Klik for at opdatere
BIOS til bundkortet
Klik for at overvåge
sensorerne eller CPUfrekvensen
Klik for, at se ASUS
supportoplysningerne
Klik for at vise
systemoplysningerne
Klik for at tilpasse
indstillingerne til
brugergrænsefladen
• Programmerne i Værktøj-menuen varierer fra model til model.
• Skærmbillederne i AI Suite II i denne brugervejledning er kun til reference. De faktiske
skærmbilleder varierer fra model til model.
ASUS M51BC
65
Værktøj
DANSK
Sektionen Tool (Værktøj) omfatter panelerne EPU, Probe II og Sensor Record.
EPU
EPU er et energisparende værktøj, som imødekommer forskellige computerbehov. Hjælpeprogrammer giver flere tilstande, som kan vælges til at spare på strømmen på systemet. Ved
at vælge tilstanden Auto fås systemet til at skifte tilstand automatisk alt efter den aktuelle
systemstatus. Hver tilstand kan tilpasses ved at konfigurere indstillinger som CPU-frekvens,
GPU-frekvens, vCore-spænding samt ventilatorstyring.
Sådan startes EPU
Når AI Suite II-pakken på dvd’en er installeret, startes EPU ved at klikke på Tool (Værktøj)
> EPU på hovedmenulinjen til AI Suite II.
Viser følgende besked, hvis
der ikke er fundet noget VGAstrømbesparende komponent.
Flere systembetjeningstilstande
De oplyste punkter angiver, at det strømbesparende
komponent er aktiveret
Viser den besparede
mængde CO2
*Skifter mellem at vise den
samlede og den aktuelle
CO2-besparelse
Viser den aktuelle
CPU-strøm
Avancerede indstillinger til hver enkelt tilstand
Viser systemegenskaberne for hvert enkel tilstand
*• Vælg From EPU Installation (Fra EPU-installation) for at vise den
besparede CO2, siden EPU’en blev installeret.
*• Vælg From the Last Reset (Fra sidste nulstilling) for at vise den
samlede besparede CO2, siden der blev trykket på knappen Slet
66
.
Kapitel 7: Brug af hjælperedskaber
Probe II
DANSK
Probe II er et hjælpeprogram, som overvåger computerens vitale komponenter, registrerer og
giver besked om ethvert problem med disse komponenter. Probe II aflæser bl.a. ventilatoromdrejningerne, CPU-temperaturen og systemspændingerne. Med dette hjælpeprogram kan du
være forsikret om, at computeren altid er i en god kørselstilstand.
Sådan startes Probe II
Når AI Suite II-pakken på dvd’en er installeret, startes Probe II ved at klikke på Tool (Værktøj) > Probe II på hovedmenulinjen til AI Suite II.
Sådan konfigureres Probe II
Klik på fanerne Voltage/Temperature/Fan Speed (Spænding/temperatur/ventilatorhastighed) for at aktivere følerne eller indstille tærskelværdierne på dem. Fanen Preference
(Foretrukne) gør det muligt at tilpasse tidsintervallet på føleradvarsler, eller ændre temperaturenheden.
Gemmer konfigurationen
Indlæser standardtærskelværdierne for hver
enkelt føler
ASUS M51BC
Indlæser den gemte konfiguration
Anvender ændringerne
67
Sensor Recorder
DANSK
Sensor Recorder (Føleroptageren) gør det muligt at overvåge ændringer i systemspændingen, temperaturen og ventilatorhastigheden så vel som at foretage optegnelser af ændringerne.
Sådan startes Sensor Recorder
Når AI Suite II-pakken på dvd’en er installeret, klikkes der på Tool (Værktøj) > Sensor
Recorder på hovedmenulinjen til AI Suite II for at starte PC Probe.
Sådan konfigureres Sensor Recorder
Klik på fanerne Voltage/Temperature/Fan Speed (Spænding/temperatur/ventilatorhastighed) for at vælge de følere, der skal overvåges. Fanen History Record (Historikoptegelse) gør det muligt at registrere ændringerne på de følere, som er aktiveret.
Vælg de følere,
der skal overvåges
Træk for at vise
status under en
bestemt periode
Klik for at zoome Y-aksen ind og ud
Klik for at zoome X-aksen ind og ud
Klik for at
returnere til
standardtilstanden
68
Kapitel 7: Brug af hjælperedskaber
Monitor (Skærm)
Sektionen Monitor (Skærm) omfatter panelerne Sensor og CPU-frekvens.
DANSK
Sensor (Føler)
Panelet Sensor viser den aktuelle værdi for en systemføler, såsom ventilatoromdrejning,
CPU-temperatur og spændinger. Klik på Monitor (Skærm) > Sensor (Føler) på hovedmenulinjen til AI Suite II for at starte panelet Sensor.
CPU Frequency (CPU-frekvens)
Panelet CPU Frequency (CPU-frekvens) viser den aktuelle CPU-frekvens og CPU-belastning. Klik på Monitor (Skærm) > CPU Frequency (CPU-frekvens) på hovedmenulinjen til AI Suite II for at åbne panelet CPU Frequency (CPU-frekvens).
Opdatering
Sektionen Update (Opdatering) gør det muligt at opdatere BIOS til bundkortet og BIOS-bootlogoet med opdateringsfaciliteterne, som ASUS har designet.
ASUS Update
ASUS Update er et hjælpeprogram, der gør det muligt at styre, gemme og opdatere BIOS til
bundkortet i Windows®-miljø. Hjælpeprogrammet ASUS Update gør det muligt at opdatere
BIOS direkte fra internettet, hente den nyeste BIOS-fil fra internettet, opdatere BIOS fra en
opdateret BIOS-fil, gemme den nuværende BIOS-fil eller vise oplysningerne om BIOS-versionen.
Sådan opdateres BIOS via internettet
Sådan opdateres BIOS via internettet:
1.
Vælg Update BIOS from Internet (Opdater BIOS fra internettet) fra skærmbilledet
ASUS Update, og klik derefter på Next (Næste).
2.
Den det nærmeste ASUS ftp-netsted for at undgå for meget netværkstrafik.
3.
Vælg den BIOS-version, der skal hentes. Klik på Next (Næste).
4.
5.
Hvis funktionerne med BIOS-nedgradering og BIOS-sikkerhedskopiering skal være
mulige, skal der være en markering i afkrydsningsfeltet ud for de to punkter på
skærmbilledet.
Når der ikke er registreret nogen opdateret version, vises det som i skærmbilledets
højre side.
Det er muligt at bestemme, om BIOS-bootlogoet skal ændres, dvs. det billede, som
vises på skærmen under selvtest, der udføres, når computeren startes. Klik Yes (Ja),
hvis bootlogoet skal ændres, eller No (Nej) for at fortsætte.
Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opdateringen.
ASUS M51BC
69
DANSK
Sådan opdateres BIOS via a BIOS-fil
Sådan opdateres BIOS via a BIOS-fil:
1.
2.
3.
4.
Vælg Update BIOS from file (Opdater BIOS fra fil) fra skærmbilledet ASUS Update,
og klik derefter på Next (Næste).
Find BIOS-filen i det åbne vindue, klik på Open (Åbn) og derefter på Next (Næste).
Bestem selv, om BIOS-bootlogoet skal ændres. Klik Yes (Ja), hvis bootlogoet skal
ændres, eller No (Nej) for at fortsætte.
Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opdateringen.
My Logo
Med ASUS My Logo har du mulighed for, at tilpasse opstartslogoet. Opstartslogoet er det
billede, der kommer når enheden tændes og testes. ASUS My Logo giver dig mulighed
for, at:
• Ændre det aktuelle BIOS logo på dit motherboard
•
•
Ændre opstartslogoet på en downloadet BIOS fil, og opdater denne BIOS til dit
motherboard
Ændre opstartslogoet på en downloadet BIOS fil, uden at opdaterer denne BIOS til dit
motherboard
Sørg for, at BIOS punktet ’Fuld skærm Logo’ står på [Aktiveret], for at du kan se
opstartslogoet. Se afsnittet ’Konfiguration af opstartsindstillinger’ i kapitlet ’BIOS opsætning’
i brugervejledningen.
Ændring af BIOS opstartslogoet
1.
I menulinjen i AI Suite II, skal du klikke på Update (Opdater) > MyLogo.
2.
Vælg en af disse tre muligheder, og klik herefter på Next (Næste):
•
Ændre BIOS opstartslogoet på mit motherboard
•
Ændre opstartslogoet på en downloadet BIOS fil, og opdater denne BIOS til mit
motherboard
•
Ændre opstartslogoet på en downloadet BIOS fil (Men lad vær med, at opdater
denne BIOS fil til mit motherboard)
Før du kan bruge de sidste to valgmuligheder, skal du sørge for at downloade en BIOS fil til
din computer ved brug af ASUS opdatering.
70
3.
Find den billedfil, som du ønsker at bruge som opstartslogo (og den downloadet BIOS
fil hvis nødvendigt), og klik herefter på Next (Næste).
4.
Indstil Resolution (Opløsning) skyderen, eller klik på Auto Tune (Auto-indstil), hvis
du ønsker at systemet automatisk skal indstille skærmopløsningen.
5.
Klik på Booting Preview (Forvis opstart) knappen, for at se hvordan billedet kommer
til at se ud under opstart. Klik med musen for, at vende tilbage til indstillingsskærmen.
6.
Klik på Next (Næste), når du er færdig med at indstille.
7.
Klik på Flash, og følg vejledningerne på skærmen for, at udføre processen.
Kapitel 7: Brug af hjælperedskaber
System Information (Systemoplysninger)
•
•
•
•
DANSK
Sektionen Systemoplysninger viser oplysningerne om bundkortet, CPU’en og hukommelsesstik.
Klik på fanen MB for at se detaljerne om bundkortets producent, produktbetegnelse,
version og BIOS.
Klik på fanen CPU for at se detaljerne om processoren og cachelagre.
Klik på Memory (Hukommelse) fanen, og vælg en hukommelsesplads, for at se
oplysninger om hukommelsesmodulet, der sidder i pladsen.
Klik på Disk fanen, og vælg en disk for at se oplysninger om den.
Support skærmen
Support skærmen viser oplysninger om ASUS hjemmeside, teknisk support-siden, download support-siden samt kontaktoplysninger.
Settings (Indstillinger)
Sektionen Indstillinger gør det muligt at tilpasse indstillingerne i hovedmenulinjen og
brugergrænsefladen.
•
Applikationsprogrammet gør det muligt at vælge den applikation, der skal aktiveres.
•
Brugergrænsefladen gør det muligt at tilpasse brugergrænsefladens kontrast, lysstyrke,
mætning, nuance og gamma.
•
Bjælken gør det muligt at ændre på bjælkeindstillingerne.
ASUS M51BC
71
ASUS Smart kølesystem (tilbehør)
DANSK
ASUS Smart kølesystemet er tilbehør til udvalgte modeller, som kan købes separat.
Konfiguration af UEFI BIOS-modellerne
ASUS Smart kølesystemet vedligeholder efter hver opstart de indvendige
systemkomponenter via dets luftventilation. Du skal følge følgende trin for, at konfigurere
denne funktion:
1.
Åbn BIOS-opsætningsprogrammet.
For yderligere oplysninger, bedes du venligst se afsnittet Åbning af BIOS-opsætningen
i kapitel 2.
2.
72
Klik på Exit/Advanced Mode (Afslut/Avanceret) øverst til højre på skærmen, og vælg
herefter Advanced Mode (Avanceret). I menulinjen på Advanced Mode (Avanceret)
skærmen, skal du vælge Monitor (Skærm).
Kapitel 7: Brug af hjælperedskaber
I Monitor (Skærm) menuen, skal du vælge Clean Level (Rengøringsniveau), og
trykke på <Enter> for, at se konfigurationsmulighederne.
4.
Vælg den ønskede mulighed under Clean Level (Rengøringsniveau) konfigurationen:
•Deaktiver: Deaktiverer ventilationssystemet, hvorefter ventilatoren kører med QFan-indstillingerne.
•
Lydløs: 40% ventilatorkraft (lav kraft men også lavt støjniveau)
•
Optimal: 70% ventilatorkraft (standardindstillingen).
•Performance (fuld kraft): Fuld ventilatorkraft (bedste ventilation, men også højeste
støjniveau)
5.
Tryk på <F10>, og klik på Yes (Ja), for at gemme dine indstillinger. Systemet
genstarter automatisk, for at fuldføre opsætningsprocessen.
DANSK
3.
Under genstarten vil strøm-lysdioderne blinke, hvilket er for at vise at
støvudstødningsventilatoren drejer i modsat retning, for at fjerne støvet fra de indvendige
systemkomponenter.
ASUS M51BC
73
Genopretning af systemet
DANSK
Systemgenoprettelse i Windows® 7
Sådan bruger du systemgendannelsespartitionen
Systemgendannelsespartitionen gendanner hurtigt softwaret på din pc til dets originale
tilstand. Kopier dine datafiler, før du bruger systemgendannelsespartitionen (såsom Outlook
PST filer) til en USB lagringsenhed eller et netværksdrev, og skriv dine brugerdefinerede
indstillinger ned (såsom dine netværksindstillinger).
Om systemgendannelsespartitionen
Systemgendannelsespartitionen er en reserveret plads på din harddisk, som bruges til at
gendanne dit operativsystem, drivere og andre programmer, som blev installeret på din pc på
fabrikken.
Du MÅ IKKE slette systemgendannelsespartitionen, som er partitionen uden
mængdemærkning på Disk 0. Systemgendannelsespartitionen blev oprettet på fabrikken,
og kan ikke gendannes hvis den slettes. Tag din pc til et autoriseret ASUS servicecenter,
hvis du oplever problemer med gendannelsesprocessen.
Sådan bruger du systemgendannelsespartitionen:
1.
Tryk på <F9> under opstart.
2.
Vælg Windows Setup [EMS Enabled] (Windowsopsætning [EMS aktiveret]) og tryk på
<Enter>.
3.
Klik på <Next> for at gå fra gendannelsessystemet til partition-skærmen.
4.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre genopretningen.
Besøg ASUS webstedet www.asus.com for opdateringer i forbindelse med drivere og
hjælperedskaber.
Brug af genopretnings-dvd (på udvalgte modeller)
Fjern det eksterne harddiskdrev, inden der foretages systemgenoprettelse på desktopPc'en. Ifølge Microsoft kan der gå vigtige data tabt ved at indstille Windows på den forkerte
harddisk eller formatere det forkerte diskafsnit.
Sådan bruges genopretnings-dvd'en:
74
1. Anbring genopretnings-dvd’en i det optiske drev. Tænd for desktop Pc'en.
2. Genstart desktop-Pc'en og tryk på <F8> ved opstart og vælg det optiske drev (kan
være angivet som "CD/DVD") og tryk på <Enter> for at opstarte fra genopretningsdvd'en.
3.
Vælg OK for at begynde at genskabe billedet.
Kapitel 7: Brug af hjælperedskaber
4.
Vælg OK for at bekræfte systemgenskabelsen.
5.
DANSK
Genskabelse vil overskrive harddiskdrevet. Husk at sikkerhedskopiere (udføre backup på)
alle vigtige data inden systemgenskabelsen.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre genopretningen.
Genopretningsdisken må IKKE fjernes (med mindre det udtrykkeligt angives) under
systemgenoprettelsesprocessen, ellers bliver diskafsnittene helt ubrugelige.
Besøg ASUS webstedet www.asus.com for opdateringer i forbindelse med drivere og
hjælperedskaber.
Gendannelsesmuligheder i Windows® 8
Nulstilling af din pc
Valgmuligheden Reset your PC (nulstil din pc), gendanner din pc til dens fabriksindstillinger.
Sørg for, at lave en backup af alle dine data før du bruger denne funktion.
Sådan nulstiller du din pc:
1.
Tryk på <F9> under opstart.
2.
Klik på Troubleshoot (fejlfinding) på skærmen.
3.
Vælg Reset your PC (nulstil din pc).
4.
Klik på Next (Næste).
5.
Vælg Only the drive where the Windows is installed (kun drevet som Windows er
installeret på).
6.
Vælg Just remove my files (fjern kun mine filer).
7.
Klik på Reset (nulstil).
• Gendannelsesfunktionen med F9 er ikke mulig i nedgraderede versioner af Windows®
8. Se afsnittet Removing everything and reinstalling Windows (Fjern alt og
geninstallation af Windows) for at få yderligere oplysninger om gendannelse i
Windows® 8.Hvis dit operativsystem ikke virker, skal du bruge den medfølgende
gendannelses-dvd til at geninstallere dit system.
• Sørg for at sikkerhedskopiere alle dine data inden du gendanner systemet helt, så du
ikke mister vigtige filer.
Du kan downloade denne meddelelse på flere sprog på ASUS’ supportside på http://
support.asus.com.
ASUS M51BC
75
Sådan nulstilles din pc ved brug af en gendannelses-dvd:
DANSK
• Sørg for, at lave en backup af alle dine data før du bruger denne funktion.
• Afbryd alle eksterne harddiske, før du begynder at genoprette systemet på din pc, så du
ikke gendanner Windows på den forkerte partition eller drev.
1.
Tryk på <F8> under opstarten.
2.
Lig genoprettelses-dvd’en i dvd-drevet. På skærmen med slutbrugerlicensaftalen
(EULA), skal du klikke på Accept (Accepter).
3.
Vælg Reset your PC (nulstil din pc).
4.
Klik på Next (Næste).
5.
Vælg Only the drive where the Windows is installed (kun drevet som Windows er
installeret på).
6.
Vælg Just remove my files (fjern kun mine filer).
7.
Klik på Reset (nulstil).
Gendannelse med en systembilledfil
Du kan oprette et USB-gendannelsesdrev, og brug dette til at gendanne indstillingerne på din
pc.
Oprettelse af et USB-gendannelsesdrev
USB-lagerenheden skal have mindst 16GB leding plads.
Alle filerne på din USB-lagerenhed slettes permanent. Før du fortsætter, skal du sørge for
at du laver en backup af alle dine date.
76
Kapitel 7: Brug af hjælperedskaber
Sådan opretter du et USB-gendannelsesdrev:
1.
Åbn kontrolpanelet i Alle Apps-skærmen.
2.
Under System og sikkerhed i kontrolpanelet, skal du klikke på Find og løs problemer.
3.
Klik på Recovery (gendan) >
Create a recovery drive (opret et
gendannelsesdrev).
4.
Klik på Copy the recovery
partition from the PC to
the recovery drive (Kopier
gendannelsespartitionen fra din
pc til gendannelsesdrevet), og
klik herefter på Next (Næste).
5.
Vælg USB-enheden,
hvortil du ønsker at kopiere
gendannelsesfilerne.
6.
Klik på Next (Næste).
7.
Klik på Create (opret). Vent et
øjeblik indtil behandlingen er
udført.
8.
Når behandlingen er færdig, skal
du klik på Finish (færdig).
ASUS M51BC
DANSK
Læs mere i afsnittet Sådan åbner du All Apps-skærmen (alle apps) under Sådan
arbejder du med Windows® apps.
77
Sådan fjerner du alt og geninstallere Windows
DANSK
Du kan gendanne din pc til dens originale indstillinger, ved at bruge Remove everything
and reinstall (fjern alt og geninstaller) muligheden i pc-indstillingerne. Se trinene nedenfor,
hvordan du bruger denne funktion.
Sørg for, at lave en backup af alle dine data før du bruger denne funktion.
Denne proces kan godt tage et stykke tid.
78
1.
Åbn Symbollinje.
2.
Klik på Settings (indstillinger) > Change PC Settings (ændre pc-indstillinger) >
General (generalt).
3.
Rul ned, hvor du kan se Remove everything and reinstall Windows (fjern alt og
geninstaller Windows) funktionen. I denne funktion, skal du klikke på Get Started
(kom i gang).
4.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre nulstillingen og geninstallationen.
Kapitel 7: Brug af hjælperedskaber
Kapitel 8
DANSK
Fejlfinding
Fejlfinding
Dette kapitel omhandler nogle problemer, der kan opstå, og deres mulige løsning.
?
?
Jeg kan ikke tænde for computeren, og strømdioden (LED) på
forpanelet lyser ikke
•
Tjek, om computeren er korrekt forbundet.
•
Tjek, om stikkontakten virker.
•
Tjek, om strømforsyningsenheden er aktiveret. Se afsnittet TÆND/SLUK for
computeren i kapitel 1.
Min computer hænger.
•
Gør følgende for at lukke programmer, der ikke reagerer:
1.Tryk simultant på <Alt> + <Ctrl> + <Delete> knapperne på tastaturet og
klik derefter på Task Manager (Joblisten).
2.
Du skal gøre følgende afhængig af hvilket operativsystem du bruger:
I Windows® 7:
b) Vælg programmet, som ikke reagerer, og klik derefter på End Task
(Afslut job).
I Windows® 8:
a) Klik på Applications (Programmer) fanebladet.
I Task Manager (Joblisten) under Processes (Processer) fanebladet,
skal du vælge programmet der ikke reagerer, og klik herefter på End
Task (Afslut job).
•
?
Hvis tastaturet ikke reagerer. Tryk og hold på strømknappen ovenpå kabinettet
indtil computeren lukker ned. Tryk derefter på strømknappen for at tænde.
Jeg kan ikke forbinde til et trådløst netværk med ASUS WLAN kort
(kun udvalgte modeller).
•
Kontroller, at du indtaster den rigtige netværks-sikkerhedskode for netværket,
som du gerne vil forbinde til.
•
For at opnå den bedste ydelse, forbind de eksterne antenner (ekstraudstyr)
til antennestikkene på ASUS WLAN kortet og anbring antennerne ovenpå
computeren.
ASUS M51BC
79
DANSK
?
Pil-knapperne på taltastaturet virker ikke.
?
Ikke noget billede på skærmen.
?
?
80
Tjek, om Number Lock LED er slukket. Når Number Lock LED lyser,
kan taltasterne kun bruges til indlæsning af tal. Hvis du ønsker at bruge
pilknapperne på taltastaturet, tryk på Number Lock knappen for at slukke LED.
•
Tjek, om skærmen er tændt.
•
Kontroller, at skærmen er korrekt forbundet til computerens videoudgangsport.
•
Hvis computeren leveres med et diskret grafikkort, skal du sikre, at du
forbinder skærmen til en videoudgangsport på det diskrete grafikkort.
•
Tjek, om nogle af pindene i skærmvideostikket er bøjet. Hvis der er bøjede
pinde, skal kablet udskiftes.
•
Tjek, om skærmen er korrekt forbundet til en strømkilde.
•
Se dokumentationen, som fulgte med skærmen, for yderligere
fejlfindingsoplysninger.
Når jeg bruger flere skærme, er der kun billede på én af skærmene.
•
Kontroller, at der er tændt for begge skærme.
•
Under POST har kun skærmen forbundet til VGA porten billede.
Dobbeltskærm-funktionen virker kun med Windows.
•
Når der er installeret et grafikkort på computeren, skal du sikre, at du forbinder
skærmene til grafikkortets udgangsport.
•
Tjek om de multiple skærmindstillinger er korrekte.
Min computer kan ikke finde min USB lagerenhed.
•
Første gang, der forbindes en USB lagerenhed til computeren, installerer
Windows automatisk en driver til den. Vent lidt og gå derefter til "Denne
computer" for at tjekke, om USB lagerenheden er fundet.
•
Forbind USB lagerenheden til en anden computer for at teste, om USB
lagerenheden er i stykker eller fejlfungerer.
Kapitel 8: Fejlfinding
Jeg vil gerne genoprette ændringer i computerens systemindstillinger
uden at påvirke mine personlige filer og data.
I Windows® 7:
Med Windows® "System Restore" funktionen kan du genoprette ændringer i
computerens systemindstillinger uden at påvirke dine personlige data såsom
dokumenter og billeder. For yderligere oplysninger, se afsnittet Genopretning
af systemet i Kapitel 2.
I Windows® 8:
I Windows® 8 kan du bruge gendannelsesmuligheden Refresh everything
without affecting your files (Opdater alt uden at påvirke dine filer), for
enten at gendanne eller fortryde ændringer i dit computersystem, uden at
det påvirker dine personlige data, såsom dokumenter eller billeder. For at
bruge gendannelsesmuligheden, skal du klikke på Settings (Indstillinger)
> Change PC Settings (Ændr pc-indstillinger) > General (Generelt) i
Symbollinje, og vælg Refresh everything without affecting your files
(Opdater alt uden at påvirke dine filer), og klik på Get Started (Gå i gang).
?
DANSK
?
HDTV billedet er strukket.
•
Det skyldes, at skærmen og HDTV har forskellige opløsninger.
Indstil skærmopløsningen, så den passer til HDTV. Sådan ændres
skærmopløsningen:
I Windows® 7:
1. Du kan åbne indstillingsskærmen Screen Resolution
(Skærmopløsning) på følgende måder:
• Klik på
> Control Panel (Kontrolpanel) > Appearance and
Personalization (Udseende og tilpasning) > Display (Skærm) >
Change display settings (Ændr skærmindstillinger).
• Højreklik hvor som helst på Windows desktoppen. Når pop-op menuen
ses, klik på Personalize (Tilpas) > Display (Skærm) > Change
display settings (Ændr skærmindstillinger).
2.Indstil opløsningen. Se dokumentationen, som fulgte med dit HDTV
vedrørende opløsningen.
3.Klik på Apply (Anvend) eller OK for at fortsætte. Klik derefter på Keep
Changes (Gem ændringer) i bekræftelsesmeddelelsen.
I Windows® 8:
Du kan åbne indstillingsskærmen Screen Resolution (Skærmopløsning) på
følgende måder:
I startskærmen
a) Åbn All Apps (alle apps) skærmen, og fastgør kontrolpanelet til startskærmen.
For yderligere oplysninger, bedes du venligst se Sådan fastgør du en app i
startskæmen i afsnittet Sådan arbejder du med Windows® Apps.
b) I kontrolpanelet, skal du klikke på Adjust screen resolution (juster
skærmopløsning) under Appearance and Personalization (Udseende
og personlige indstillinger).
På skrivebordet
a) Åbn skrivebordet fra startskærmen.
b) Højreklik et sted på skrivebordet. Når pop-op menuen ses, klik på
Personalize (Tilpas) > Display (Skærm) > Change display settings
(Ændr skærmindstillinger).
ASUS M51BC
81
DANSK
?
Mine højtalere er tavse.
•
Kontroller, at du har forbundet højtalerne til linje-ud porten (limegrøn) på foreller bagpanelet.
•
Kontroller, at højtalerne er forbundet til en strømkilde og tændt.
•
Indstil højtalernes lydstyrke.
•
Kontroller, at computerens systemlyde ikke er "tavse".
. Aktiver systemlydene ved
• Hvis de er tavse, ses lydstyrkeikonen som
i Windows statusfeltet og klik derefter på
.
at klikke på
•
•
?
?
82
Hvis de ikke er tavse, klik på
skyderen.
og indstil lydstyrken ved hjælp og
Forbind højtalerne til en anden computer for at teste, om de fungerer, som de
skal.
Dvd'en kan ikke læse en disk.
•
Tjek, om disken er anbragt med etiketsiden opad.
•
Tjek, om disken er centreret i bakken. Dette gælder især diske med
ikke-standard størrelse og form.
•
Tjek, om disken er ridset eller på anden måde skadet.
1.
I Windows® 7, skal du klikke på
Hold musen over det nedre venstre hjørne på skrivebordet i Windows®, og
højreklik herefter på startskærmens miniaturebillede. I popup-menuen, skal du
klikke på File Explorer (stifinder) og åbn Computer skærmen.
2.
Højreklik på
Dvd-udskydningsknappen virker ikke.
> Computer.
og klik derefter på Eject (Udskyd) i menuen.
Kapitel 8: Fejlfinding
Problem
Ingen strøm
(Strømindikatoren
er slukket)
Mulig årsag
Aktivitet
Spændingen er forkert
• Indstil computerens spændingsknap
til de lokale spændingskrav.
• Justér indstillingen af volt.
Kontroller, at stikket på elledningen
er trukket ud af stikkontakten.
Computeren tænder ikke.
Tryk på tænd-sluk-knappen foran for
at sikre, at computeren tændes.
Elledningen til computeren
er ikke ordentligt tilsluttet.
• Kontroller, at elledningen er
ordentligt tilsluttet.
• Brug en anden tilsvarende
elledning.
Problemer med
strømforsyningen (PSU)
ASUS M51BC
DANSK
Strøm
Kontakt dit ASUS servicecenter
vedrørende installation af endnu en
PSU på din computer.
83
Skærm
DANSK
Problem
Mulig årsag
Aktivitet
Der vises intet
billede, når
computeren
tændes (sort
skærm)
Signalkablet er ikke
tilsluttet korrekt til VGAporten på computeren.
• Forbind signalkablet til den korrekte
skærmport (på VGA eller en diskret
VGA-port).
• Hvis der anvendes et diskret VGAkort, skal signalkablet forbindes til
den diskrete VGA-port.
Problemer med
signalkablet
Prøv at koble det til en anden skærm.
Lokalnetværk (LAN)
Problem
Mulig årsag
LAN-kablet er ikke
tilsluttet.
Problemer med LANkablet
Der fås ingen
Computeren er ikke
ordentligt forbundet med
en router eller hub.
Netværksindstillinger
Problemer forårsaget af
antivirusprogram
Driverproblemer
84
Aktivitet
Forbind LAN-kablet til computeren.
Kontroller, at LAN-lampen er tændt.
Hvis det ikke er tilfældet, så prøv et
andet LAN-kabel. Hvis det stadig
ikke hjælper, så kontakt ASUS
servicecenter.
Kontroller, at computeren er ordentligt
forbundet med en router eller hub.
Kontakt internetudbyderen med
hensyn til de korrekte LANindstillinger.
Luk antivirusprogrammet.
Geninstallér LAN-driveren
Kapitel 8: Fejlfinding
Lyd
Ingen lyd
Mulig årsag
Aktivitet
Højttaleren eller
hovedtelefonen er tilsluttet
den forkerte port.
• Se brugervejledningen til
computeren for at finde den rigtige
port.
• Kobl højttaleren fra og til
computeren.
Højttaler eller hovedtelefon
virker ikke.
Prøv at benytte en anden højttaler
eller hovedtelefon.
Lydportene foran og bagpå
virker ikke.
Prøv både lydportene foran og
bagpå. Hvis én af portene ikke virker,
så kontroller, om porten er indstillet til
flerkanals brug.
Driverproblemer
DANSK
Problem
Geninstallér lyddriveren
Systemet
Problem
Systemhastigheden
er for langsom
Systemet hænger
eller fryser fast.
ASUS M51BC
Mulig årsag
Der kører for mange
programmer på én gang.
Aktivitet
Luk nogle af programmerne.
Computervirusangreb
• A
nvend et antivirusprogram til
at skanne for vira og reparere
computeren med.
• G
eninstallér operativsystemet.
Problemer med
harddisken
• Send
den beskadigede harddisk til
service hos ASUS-servicecentret.
• Udskift harddisken med en ny.
Problemer med
hukommelsesmodul
• E
rstat med kompatible
hukommelsesmoduler.
• Fjern de ekstra
hukommelsesmoduler, som er
installeret, og prøv derefter igen.
• Kontakt ASUS servicecenter for
hjælp.
Der er ikke tilstrækkelig
luftventilation til
computeren.
Flyt computeren hen et sted, hvor der
er bedre udskiftning af luften.
Der er installeret
ukompatible programmer.
Geninstallér operativsystemet og
kompatible programmer.
85
CPU
DANSK
Problem
Mulig årsag
Computeren startes.
For støjende
lige efter, at
computeren er
startet.
Der er ændret på BIOSindstillingerne.
Gammel BIOS-version
CPU-ventilatoren er skiftet
ud.
Computeren er for
støjende, når den
anvendes.
Der er ikke tilstrækkelig
luftventilation til
computeren.
Systemtemperaturen er
for høj.
Aktivitet
Det er normalt. Ventilatoren kører
på fuld hastighed, når computeren
tændes. Ventilatoren reducerer
hastigheden, når operativsystemet
startes.
Gendan BIOS til
standardindstillingerne.
Opdater BIOS til den nyeste version.
Hent den nyeste BIOS-versioner fra
ASUS-netstedet med teknisk støtte
på adressen http://support.asus.
com.
Kontroller, at der anvendes en
kompatibel CPU-ventilator eller en,
som ASUS anbefaler.
Flyt computeren hen et sted, hvor
der er bedre udskiftning af luften.
• Opdater BIOS.
• Hvis du er i stand til selv at
geninstallere bundkortet, så prøv
at gøre rent indvendigt i kabinettet.
• Kontakt et ASUS servicecenter for
hjælp.
Hvis problemet fortsætter, så læs garantikortet til den stationære pc og kontakt ASUSservicecentret. Besøg ASUS netstedet på adressen http://support.asus.com for at finde
oplysninger om servicecentret.
86
Kapitel 8: Fejlfinding
ASUS kontaktinformation
Adresse
Telefon Fax E-mail
Websted
Teknisk hjælp
Telephone Online-brugerhjælp
15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
[email protected]
www.asus.com.tw
+86-21-38429911
support.asus.com
ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)
Adresse
Telefon
Fax
Websted
Teknisk hjælp
Telefon Support fax
Online-brugerhjælp
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-739-3777
+1-510-608-4555
usa.asus.com
+1-812-282-2787
+1-812-284-0883
support.asus.com
ASUS COMPUTER GmbH (Tyskland & Østrig)
Adresse
Fax
Websted
Onlinekontakt
Teknisk hjælp
Telefon
Kundehjælp (fax)
Online-brugerhjælp
Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-959911
www.asus.de
www.asus.de/sales
+49-1805-010923
+49-2102-9599-11
support.asus.com
*EUR 0.14/minute from a German fixed landline; EUR 0.42/minute from a
mobile phone.
Producent:
ASUSTeK Computer Inc.
Adresse:
4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112,
TAIWAN
Autoriseret, europæisk
repræsentant
ASUS Computer GmbH
Adresse:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,
GERMANY
DANSK
ASUSTeK COMPUTER INC.