Download ASUS SB7825 User's Manual

Transcript
Označavanje sadržaja u fascikli MySyncFolder
Da biste označili sadržaj u fascikli MySyncFolder:
1.
Prevucite datoteku ili direktorijum koji želite da označite.
2.
Na traci sa podešavanjima, tapnite na
.
NAPOMENE:
• Ispod označene datoteke ili direktorijuma će se pojaviti ikona zvezde.
• Datoteke koje ste označili kao omiljene ili podelili veze do njih će automatski biti
dodate u fasciklu Sa zvezdicom i fasciklu Sačuvane deljene veze, respektivno.
Deljenje sadržaja u fascikli MySyncFolder
Da biste podelili sadržaj u fascikli MySyncFolder:
1.
Prevucite datoteku ili direktorijum koji želite da podelite.
2.
Na traci sa podešavanjima, tapnite na
, a zatim izaberite neku od
sledećih opcija:
a. Da biste podelili putem e-pošte, tapnite na Public share (Javno
deljenje), a zatim tapnite na
.
NAPOMENA: Morate da imate Microsoft nalog da biste delili sadržaj putem e-pošte.
b. Da biste podelili putem fascikle Sačuvane deljene veze, tapnite na
Public share (Javno deljenje), a zatim tapnite na
. Zapišite kôd za
deljenje koji je prikazan.
NAPOMENA: Dajte kôd za deljenje osobama sa kojima nameravate da podelite
datoteke.
c. Da biste podelili putem fascikle Saradnja, tapnite na Collaboration
(Saradnja).
NAPOMENE:
• Deljenje putem fascikle Saradnja je ograničeno isključivo na direktorijume.
• Ne zaboravite da dodate adrese e-pošte osoba sa kojima želite da sarađujete na
datotekama. Više detalja potražite u odeljku Saradnja.
48
E-priručnik za ASUS VivoTab