Download Sharp SJ-PK70M Owner`s manual

Transcript
MODEL G0600
20" x 60" BIG BORE LATHE
OWNER'S MANUAL
(For models manufactured since 7/11)
8DENG><=I6EG>A!'%%,7N<G>OOAN>C9JHIG>6A!>C8#!G:K>H:9H:EI:B7:G!'%&&IH
WARNING: NO PORTION OF THIS MANUAL MAY BE REPRODUCED IN ANY SHAPE
OR FORM WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF GRIZZLY INDUSTRIAL, INC.
8G.%,%EG>CI:9>C8=>C6
This manual provides critical safety instructions on the proper setup,
operation, maintenance, and service of this machine/tool. Save this
document, refer to it often, and use it to instruct other operators.
Failure to read, understand and follow the instructions in this manual
may result in fire or serious personal injury—including amputation,
electrocution, or death.
The owner of this machine/tool is solely responsible for its safe use.
This responsibility includes but is not limited to proper installation in
a safe environment, personnel training and usage authorization,
proper inspection and maintenance, manual availability and comprehension, application of safety devices, cutting/sanding/grinding tool
integrity, and the usage of personal protective equipment.
The manufacturer will not be held liable for injury or property damage
from negligence, improper training, machine modifications or misuse.
3OMEDUSTCREATEDBYPOWERSANDINGSAWINGGRINDINGDRILLINGAND
OTHERCONSTRUCTIONACTIVITIESCONTAINSCHEMICALSKNOWNTOTHE3TATE
OF#ALIFORNIATOCAUSECANCERBIRTHDEFECTSOROTHERREPRODUCTIVE
HARM3OMEEXAMPLESOFTHESECHEMICALSARE
s ,EADFROMLEADBASEDPAINTS
s #RYSTALLINESILICAFROMBRICKSCEMENTANDOTHERMASONRYPRODUCTS
s !RSENICANDCHROMIUMFROMCHEMICALLYTREATEDLUMBER
9OURRISKFROMTHESEEXPOSURESVARIESDEPENDINGONHOWOFTENYOU
DOTHISTYPEOFWORK4OREDUCEYOUREXPOSURETOTHESECHEMICALS
7ORKINAWELLVENTILATEDAREAANDWORKWITHAPPROVEDSAFETYEQUIP
MENTSUCHASTHOSEDUSTMASKSTHATARESPECIALLYDESIGNEDTOFILTER
OUTMICROSCOPICPARTICLES
Table of Contents
INTRODUCTION ............................................................................................................................... 3
;dgZldgY#################################################################################################################################### (
8dciVXi>c[d################################################################################################################################ (
<%+%%9ViVH]ZZi##################################################################################################################### )
>YZci^[^XVi^dc############################################################################################################################### ,
=ZVYhidX`8dcigdah#################################################################################################################### SECTION 1: SAFETY ....................................................................................................................... 9
6YY^i^dcVaHV[Zin[dgBZiVaAVi]Zh########################################################################################### &&
<adhhVgnd[IZgbh#################################################################################################################### &'
SECTION 2: CIRCUIT REQUIREMENTS ...................................................................................... 13
''%K("E]VhZ########################################################################################################################### &(
DeZgVi^dc################################################################################################################################## &(
E]VhZ8dckZgiZg###################################################################################################################### &(
SECTION 3: SETUP ....................................................................................................................... 14
HZijeHV[Zin############################################################################################################################# &)
>iZbhCZZYZY[dgHZije########################################################################################################### &)
JceVX`^c\################################################################################################################################ &)
>ckZcidgn################################################################################################################################### &*
=VgYlVgZGZXd\c^i^dc8]Vgi#################################################################################################### &+
H^iZ8dch^YZgVi^dch################################################################################################################## &,
A^[i^c\Bdk^c\i]ZAVi]Z####################################################################################################### &8aZVcje#################################################################################################################################### &.
IZhiGjc################################################################################################################################### '%
8]Vc\^c\BdidgGdiVi^dc######################################################################################################### ''
6egdcVcYHe^cYaZ7gZV`"^c#################################################################################################### '(
He^cYaZ7VaVcX^c\################################################################################################################### '(
SECTION 4: OPERATIONS ........................................................................................................... 24
DeZgVi^dcHV[Zin###################################################################################################################### ')
<ZcZgVa##################################################################################################################################### ')
8]jX`VcY;VXZeaViZ############################################################################################################### '*
Bdjci^c\################################################################################################################################## '*
8VbadX`HijY6Y_jhibZci######################################################################################################## ',
GZkZgh^c\?Vlh######################################################################################################################## '<VeGZbdkVa########################################################################################################################### '.
IV^ahidX`################################################################################################################################### '.
6a^\c^c\IV^ahidX`##################################################################################################################### (%
9g^aa^c\l^i]IV^ahidX`################################################################################################################ (&
8jii^c\IVeZghl^i]IV^ahidX`################################################################################################### (&
8ZciZgh##################################################################################################################################### ('
HiZVYnGZhi############################################################################################################################## ((
;daadlGZhi############################################################################################################################### ()
HZii^c\8dbedjcYHa^YZ########################################################################################################## ()
Fj^X`8]Vc\Z########################################################################################################################### (*
IddaEdhi################################################################################################################################## (*
;ddi7gV`Z################################################################################################################################ (*
HZii^c\He^cYaZGEB################################################################################################################ (+
BVcjVa;ZZY############################################################################################################################ (EdlZg;ZZY############################################################################################################################## (;djg"Edh^i^dc6egdcHide######################################################################################################### (.
HiVgi^c\AVi]Z########################################################################################################################### )%
Jh^c\i]ZI]gZVY8]Vgi############################################################################################################ )&
9^bZig^VaVcYBdYjaVgE^iX]I]gZVY^c\#################################################################################### )'
>cX]VcYBZig^XE^iX]I]gZVY^c\############################################################################################## ))
I]gZVY9^Va############################################################################################################################### )+
SECTION 5: ACCESSORIES ......................................................................................................... 47
SECTION 6: MAINTENANCE......................................................................................................... 52
HX]ZYjaZ################################################################################################################################## *'
8aZVc^c\################################################################################################################################### *'
AjWg^XVi^dc################################################################################################################################ *'
8ddaVciHnhiZb######################################################################################################################## *+
SECTION 7: SERVICE ................................................................................................................... 57
IgdjWaZh]ddi^c\######################################################################################################################## *,
8gdhhHa^YZAZVYhXgZl6Y_jhibZci######################################################################################### +%
AZVYhXgZl:cYeaVn6Y_jhibZci############################################################################################### +%
<^W6Y_jhibZci######################################################################################################################### +&
=Va[cji6Y_jhibZci################################################################################################################### +'
;ZZY8ajiX]6Y_jhibZci########################################################################################################### +'
K"7Zaih###################################################################################################################################### +(
7gV`ZVcYHl^iX]##################################################################################################################### +(
8dcigdaEVcZa:aZXig^XVa############################################################################################################ +)
Hl^iX]VcYBdidg:aZXig^XVa###################################################################################################### +*
BV^c:aZXig^XVa7dm################################################################################################################### ++
BdYZa<%+%%:aZXig^XVa9^V\gVb############################################################################################# +,
=ZVYhidX`<ZVgHnhiZb########################################################################################################## +=ZVYhidX`;VXZVcYH]^[iHnhiZb########################################################################################### +.
=ZVYhidX`H]^[iHnhiZb########################################################################################################### ,%
=ZVYhidX`D^aEjbeHnhiZb################################################################################################### ,&
Fj^X`8]Vc\Z<ZVgWdm<ZVgHnhiZb##################################################################################### ,*
Fj^X`8]Vc\Z<ZVgWdm;VXZ################################################################################################### ,+
Fj^X`8]Vc\Z<ZVgWdmH]^[iHnhiZb###################################################################################### ,,
Fj^X`8]Vc\Z<ZVgWdmH]^[iHnhiZb###################################################################################### ,8Vgg^V\Z#################################################################################################################################### -&
8gdhhHa^YZVcY8Vgg^V\Z######################################################################################################### -'
8dbedjcYGZhiVcYIddaEdhi################################################################################################ -(
8Vgg^V\ZD^aEjbeHnhiZb####################################################################################################### -)
6egdc;VXZ!I]gZVY9^Va!6jidHideHnhiZb########################################################################### -,
6egdc<ZVg^c\!=Va[cji!;ZZYHnhiZb##################################################################################### -6egdc;ZZYGdY!8ajiX]VcYAZkZgHnhiZb############################################################################ -.
IV^ahidX`################################################################################################################################### .'
7ZY6hhZbWan######################################################################################################################### .)
7gV`ZEZYVaVcY=ZVYhidX`EVcZah####################################################################################### .*
7gV`ZHnhiZbVcY8]Vc\Z<ZVgh########################################################################################### .+
BdidgVcY=ZVYhidX`Bdjci^c\############################################################################################### .,
:cY8dkZghVcYHeaVh]<jVgY################################################################################################ .8]Vc\Z<ZVgHnhiZb############################################################################################################### ..
HiZVYnVcY;daadlGZhih####################################################################################################### &%'
6XXZhhdg^Zh!8ddaVci!VcYA^\]i^c\HnhiZb########################################################################### &%)
BV^c:aZXig^XVa7dm################################################################################################################# &%*
WARRANTY AND RETURNS ...................................................................................................... 106
INTRODUCTION
Foreword
Contact Info
LZVgZegdjYidd[[Zgi]ZBdYZa<%+%%'%m+%
7^\7dgZAVi]Z#I]^hbVX]^cZ^heVgid[V\gdl^c\
<g^ooan [Vb^an d[ [^cZ bZiValdg`^c\ bVX]^cZgn#
L]ZcjhZYVXXdgY^c\idi]Z\j^YZa^cZhhZi[dgi]^c
i]^hbVcjVa!ndjXVcZmeZXinZVghd[igdjWaZ"[gZZ!
Zc_dnVWaZ deZgVi^dc VcY egdd[ d[ <g^ooan»h Xdb"
b^ibZciidXjhidbZghVi^h[VXi^dc#
>[ndj]VkZVcnXdbbZcihgZ\VgY^c\i]^hbVcjVa!
eaZVhZlg^iZidjhVii]ZVYYgZhhWZadl/
LZ VgZ eaZVhZY id egdk^YZ i]^h bVcjVa l^i]
i]Z BdYZa <%+%%# >i lVh lg^iiZc id \j^YZ ndj
i]gdj\] VhhZbWan! gZk^Zl hV[Zin Xdch^YZgVi^dch!
VcYXdkZg\ZcZgVadeZgVi^c\egdXZYjgZh#>igZegZ"
hZcih djg Z[[dgi id egdYjXZ i]Z WZhi YdXjbZciV"
i^dcedhh^WaZ#
I]Z heZX^[^XVi^dch! YgVl^c\h! VcY e]did\gVe]h
^aajhigViZY ^c i]^h bVcjVa gZegZhZci i]Z BdYZa
<%+%% Vh hjeea^ZY l]Zc i]Z bVcjVa lVh egZ"
eVgZY#=dlZkZg!dl^c\id<g^ooan»heda^Xnd[Xdc"
i^cjdjh ^begdkZbZci! X]Vc\Zh bVn WZ bVYZ Vi
Vcni^bZl^i]cddWa^\Vi^dcdci]ZeVgid[<g^ooan#
;dg ndjg XdckZc^ZcXZ! lZ ValVnh `ZZe XjggZci
<g^ooanbVcjVahVkV^aVWaZdcdjglZWh^iZViwww.
grizzly.com#6cnjeYViZhidndjgbVX]^cZl^aaWZ
gZ[aZXiZY ^c i]ZhZ bVcjVah Vh hddc Vh i]Zn VgZ
XdbeaZiZ#K^h^idjgh^iZd[iZcidX]ZX`[dgi]ZaVi"
ZhijeYViZhidi]^hbVcjVa
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
<g^ooan>cYjhig^Va!>cX#
$DIZX]c^XVa9dXjbZciVi^dcBVcV\Zg
E#D#7dm'%+.
7Zaa^c\]Vb!L6.-'',"'%+.
:bV^a/bVcjVah5\g^ooan#Xdb
8
LZhiVcYWZ]^cYdjgbVX]^cZh#>[ndj]VkZVcn
hZgk^XZfjZhi^dchdgeVgihgZfjZhih!eaZVhZXVaadg
lg^iZjhVii]ZadXVi^dca^hiZYWZadl#
<g^ooan>cYjhig^Va!>cX#
&'%(AnXdb^c\BVaa8^gXaZ
BjcXn!E6&,,*+
E]dcZ/*,%*)+".++(
;Vm/-%%)(-"*.%&
:"BV^a/iZX]hjeedgi5\g^ooan#Xdb
LZWH^iZ/]iie/$$lll#\g^ooan#Xdb
"("
0$&+,1('$7$
6+((7
Customer Service #: (570) 546-9663 · To Order Call: (800) 523-4777 · Fax #: (800) 438-5901
02'(/*;3+$6(%,*%25(0(7$//$7+(
Product Dimensions:
Weight............................................................................................................................................................ 5071 lbs.
Width (side-to-side) x Depth (front-to-back) x Height............................................................. 110-3/4 x 45-1/4 x 51 in.
Footprint (Length x Width)............................................................................................................. 109-1/4 x 24-3/4 in.
Shipping Dimensions:
Type........................................................................................................................................................ Not Available
Content........................................................................................................................................................... Machine
Weight............................................................................................................................................................ 5758 lbs.
Length x Width x Height..................................................................................................................... 114 x 44 x 63 in.
Electrical:
Minimum Circuit Size........................................................................................................................................ 40 amp
Switch........................................................................................................ Magnetic with Thermal Overload Protector
Switch Voltage..................................................................................................................................................... 220V
Plug Included........................................................................................................................................................... No
Recommended Phase Converter....................................................................................................................... H3741
Motors:
Spindle
Type........................................................................................................................................... TEFC Induction
Horsepower.............................................................................................................................................. 10 HP
Voltage....................................................................................................................................................... 220V
Prewired..................................................................................................................................................... 220V
Phase........................................................................................................................................................ Three
Amps............................................................................................................................................................ 28A
Speed................................................................................................................................................ 1725 RPM
Cycle......................................................................................................................................................... 60 Hz
Number of Speeds............................................................................................................................................ 1
Power Transfer ...................................................................................................................... Belt and Gearbox
Bearings....................................................................................................................... Shielded and Lubricated
Coolant
Type........................................................................................................................................... TEFC Induction
Horsepower............................................................................................................................................. 1/8 HP
Voltage....................................................................................................................................................... 220V
Prewired..................................................................................................................................................... 220V
Phase........................................................................................................................................................ Three
Amps........................................................................................................................................................... 0.6A
Speed................................................................................................................................................ 3450 RPM
Cycle......................................................................................................................................................... 60 Hz
Number of Speeds............................................................................................................................................ 1
Power Transfer ............................................................................................................................... Direct Drive
Bearings....................................................................................................................... Shielded and Lubricated
")"
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Main Specifications:
Operation Info
Swing Over Bed......................................................................................................................................... 20 in.
Distance Between Centers........................................................................................................................ 60 in.
Swing Over Cross Slide............................................................................................................................. 12 in.
Swing Over Saddle.................................................................................................................................... 12 in.
Swing Over Gap........................................................................................................................................ 29 in.
Maximum Tool Bit Size................................................................................................................................ 1 in.
Compound Travel........................................................................................................................................ 5 in.
Carriage Travel................................................................................................................................ 56-11/16 in.
Cross Slide Travel............................................................................................................................... 12-3/4 in.
Headstock Info
Spindle Bore.......................................................................................................................................... 3-1/8 in.
Spindle Taper............................................................................................................................................ MT#7
Number of Spindle Speeds............................................................................................................................. 12
Spindle Speeds.......................................................................................................................... 25 - 1600 RPM
Spindle Type................................................................................................................................ D1-8 Camlock
Spindle Bearings......................................................................................................................... Tapered Roller
Spindle Length..................................................................................................................................... 29-1/4 in.
Spindle Length with 3-Jaw Chuck....................................................................................................... 25-3/4 in.
Spindle Length with 4-Jaw Chuck....................................................................................................... 24-7/8 in.
Tailstock Info
Tailstock Quill Travel................................................................................................................................... 6 in.
Tailstock Taper.......................................................................................................................................... MT#5
Tailstock Barrel Diameter............................................................................................................................ 3 in.
Threading Info
Number of Longitudinal Feeds....................................................................................................................... 35
Range of Longitudinal Feeds................................................................................................ 0.0022 - 0.0612 in.
Number of Cross Feeds................................................................................................................................. 35
Range of Cross Feeds............................................................................................... 0.00048 - 0.01354 in./rev.
Number of Inch Threads................................................................................................................................. 60
Range of Inch Threads..................................................................................................................... 2 - 112 TPI
Number of Metric Threads.............................................................................................................................. 47
Range of Metric Threads................................................................................................................. 0.2 - 14 mm
Number of Modular Pitches............................................................................................................................ 39
Range of Modular Pitches.................................................................................................................. 0.1 - 7 MP
Number of Diametral Pitches.......................................................................................................................... 50
Range of Diametral Pitches............................................................................................................... 4 - 112 DP
Dimensions
Bed Width............................................................................................................................................ 13-3/4 in.
Leadscrew Diameter............................................................................................................................ 1-9/16 in.
Leadscrew TPI.................................................................................................................................................. 4
Leadscrew Length............................................................................................................................... 84-7/8 in.
Steady Rest Capacity.................................................................................................................... 3/4 - 6-1/2 in.
Follow Rest Capacity..................................................................................................................... 5/8 - 3-3/4 in.
Faceplate Size..................................................................................................................................... 17-3/4 in.
Feed Rod Diameter.............................................................................................................................. 15/16 in.
Floor to Center Height......................................................................................................................... 44-5/8 in.
Height With Leveling Jacks........................................................................................................................ 53 in.
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
"*"
Construction
Base..................................................................................................................................................... Cast Iron
Headstock............................................................................................................................................ Cast Iron
Headstock Gears..................................................................................................... Flame Hardened Cast Iron
Bed......................................................................................................................... Hardened Ground Cast Iron
Body..................................................................................................................................................... Cast Iron
Stand.................................................................................................................................................... Cast Iron
Paint........................................................................................................................................... Powder Coated
Other Specifications:
Country Of Origin ............................................................................................................................................... China
Warranty ........................................................................................................................................................... 1 Year
Serial Number Location ................................................................................................................... Machine ID Label
Assembly Time .................................................................................................................................................. 1 hour
Features:
Hardened and Precision Ground Meehanite Bed Casting
Universal Quick Change Gear Box for Inch and Metric Threads, Plus Modular and Diametral Pitches
Hardened and Precision Ground Headstock, Quick Change and Apron Gears Run in an Oil Bath
Adjustable Apron Clutch
One Piece Heavy Cast Iron Base
Coolant System
Halogen Lamp
Foot Brake
Thread Chasing Dial
4-Position Auto Apron Stop
One Shot Lubrication on Apron
Full Length Splash Guard
Dual Inch/Metric Dials
Rollers Inside Steady Rest
Headstock Internal Oil Pump and Oil Director Distribution Pipes
Spindle Balance Counterweight System
Two Piece Chuck Jaws
Accessories Included:
#5 - #7 Morse Taper Sleeve
12" 3-Jaw Chuck
14" 4-Jaw Chuck
17-3/4" Face Plate
Centers
Follow Rest
Leveling Pads
Quick Change Tool Post and Holder
Service Tools
Steady Rest
Tool Box
"+"
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Identification
6
7
;
9
<
?
:
>
=
8
@
A
B
M
J
L
K
H
I
G
F
E
D
C
Figure 1. I]ZBdYZa<%+%%'%m+%7^\7dgZAVi]Z#
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
=ZVYhidX`
9&"-8VbadX`BI,He^cYaZ
<VeE^ZXZ
7Vaa7ZVg^c\HinaZHiZVYnGZhi
Fj^X`8]Vc\ZIdda=daYZg
;daadlGZhi
Ldg`AVbe
Jc^kZghVa8ddaVciCdooaZ
IV^ahidX`
IV^ahidX`=VcYl]ZZa
AZVYhXgZlGdY:cYXVe=djh^c\
I]gZVY9^Va
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
M. )"Edh^i^dc6egdcHide9^Va
N. He^cYaZGdiVi^dcDC$D;;AZkZg
O. 8dbedjcYGZhi=VcYl]ZZa
P. 6egdcD^aAZkZaH^\]i<aVhh
Q. =Va[cjiAZkZg
R. 6egdcGZaZVhZ6gb
S. BVcjVaD^aEjbe
T. ;ZZY8ajiX]AZkZg
U. ;ZZY8ajiX]IZch^dc6Y_jhibZci
V# 8gdhhHa^YZ=VcYl]ZZa
W# 6egdc=VcYl]ZZa
X# 7gV`ZEZYVa
","
Headstock Controls
6
7
8
9
:
;
<
B
=
>
?
A
@
Figure 2.=ZVYhidX`VcY\ZVgWdmXdcigdah#
A. Cutting Chart: JhZY [dg h]^[i^c\ i]Z aVi]Z
]ZVYhidX`VcY\ZVgWdm^cidi]ZegdeZg\ZVg
XdbW^cVi^dch[dgi]gZVY^c\VcY[ZZY^c\deZg"
Vi^dch#
B. Range Splitting Lever: JhZY id hZaZXi i]Z
[^cVahe^cYaZheZZY[gdbi]ZhZid[]^\]dgadl
gVc\ZheZZYhhZaZXiZYWni]ZgVc\ZaZkZg#
C. Spindle Speed Dial: Edh^i^dch i]Z ]ZVY"
hidX`\ZVgh^cdcZd[i]gZZheZZYbdYZh#>c
ZVX] bdYZ! i]ZgZ VgZ [djg he^cYaZ heZZYh#
I]Z [djg heZZY X]d^XZh VgZ ild heZZYh ^c
adlgVc\Z!VcYildheZZYh^c]^\]gVc\Z#I]Z
gVc\ZaZkZghZaZXih]^\]dgadlgVc\Z!VcYi]Z
gVc\Z hea^ii^c\ aZkZg hZaZXih dcZ d[ i]Z ild
gZbV^c^c\heZZYhl^i]^ci]VigVc\Z#
D. Range Lever: JhZY id hZaZXi V hZi d[ ]^\]
dgadlgVc\Zhe^cYaZheZZYh[gdbdcZd[i]Z
i]gZZ he^cYaZ heZZY bdYZh h]dlc dc i]Z
he^cYaZheZZYY^Va#
E. Gearbox Hi/Lo Lever: I]^h aZkZg ejih i]Z
\ZVgWdm ^c ]^\] dg adl gVc\Z VcY ]Vh cd
Z[[ZXidche^cYaZGEB#;^h=^gVc\Z!;;^hadl
gVc\Z#
"-"
F.
Jog Button: Ijgch i]Z he^cYaZ bdidg ON
l]^aZWZ^c\egZhhZYVcY]ZaY#
G. Feed/Lead Dial:JhZY[dghZii^c\je[ZZYdg
i]gZVY^c\ \ZVg^c\ gVi^dh ^c Xdc_jcXi^dc l^i]
fj^X`X]Vc\Z\ZVgWdmaZkZgh#
H. Emergency Stop Button: HidehVaabVX]^cZ
[jcXi^dch#Il^hiXadX`l^hZidgZhZi#
I.
Lathe Power Switch:IjgchedlZgON/OFF
idi]ZaVi]ZhdaVi]ZdeZgVi^dchXVcWZ\^c#
J.
Power Light: >cY^XViZh i]Z aVi]Z ^h ZcZg"
\^oZYl]Zc^aajb^cViZY#
K. Coolant Pump Switch:IjgchXddaVciejbe
ON/OFF#
L.
Quick Change Gearbox Levers: BdkZhi]Z
\ZVgWdm \ZVgh ^cid eVgi^XjaVg gVi^dh! l]^X]
i]Zc ijgc i]Z aZVYhXgZl VcY [ZZYgdY [dg
i]gZVY^c\VcYedlZg[ZZYdeZgVi^dch#
M. Leadscrew/Feedrod Direction Lever:
8]Vc\Zh i]Z gdiVi^dc Y^gZXi^dc d[ i]Z
aZVYhXgZldg[ZZYgdYhdVegdcdgXgdhh[ZZY
l^aabdkZi]Zdeedh^iZY^gZXi^dc#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
SECTION 1: SAFETY
SECTION 1: SAFETY
For Your Own Safety, Read Instruction
Manual Before Operating this Machine
The purpose of safety symbols is to attract your attention to possible hazardous conditions. This
manual uses a series of symbols and signal words intended to convey the level of importance
of the safety messages. The progression of symbols is described below. Remember that safety
messages by themselves do not eliminate danger and are not a substitute for proper accident
prevention measures.
Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided,
WILL result in death or serious injury.
Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided,
COULD result in death or serious injury.
Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided,
MAY result in minor or moderate injury. It may also be used to alert
against unsafe practices.
NOTICE
This symbol is used to alert the user to useful information about
proper operation of the machine.
Safety Instructions for Machinery
OWNER’S MANUAL. GZVY VcY jcYZghiVcY
i]^h dlcZg»h bVcjVa 7:;DG: jh^c\ bVX]^cZ#
JcigV^cZYjhZghXVcWZhZg^djhan]jgi#
EYE PROTECTION. 6alVnh lZVg 6CH>"
VeegdkZYhV[Zin\aVhhZhdgV[VXZh]^ZaYl]Zc
deZgVi^c\ dg dWhZgk^c\ bVX]^cZgn# id gZYjXZ
i]Z g^h` d[ ZnZ ^c_jgn dg Wa^cYcZhh [gdb [an"
^c\ eVgi^XaZh :kZgnYVn ZnZ\aVhhZh VgZ cdi
VeegdkZYhV[Zin\aVhhZh#
HAZARDOUS DUST. 9jhiXgZViZYl]^aZjh^c\
bVX]^cZgn bVn XVjhZ XVcXZg! W^gi] YZ[ZXih!
dg adc\"iZgb gZhe^gVidgn YVbV\Z# 7Z VlVgZ d[
Yjhi ]VoVgYh VhhdX^ViZY l^i] ZVX] ldg`e^ZXZ
bViZg^Va!VcYValVnhlZVgVC>DH="VeegdkZY
gZhe^gVidgidgZYjXZndjgg^h`#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
WEARING PROPER APPAREL. 9d cdi lZVg
Xadi]^c\! VeeVgZa! dg _ZlZagn i]Vi XVc WZXdbZ
ZciVc\aZY ^c bdk^c\ eVgih# 6alVnh i^Z WVX` dg
XdkZg adc\ ]V^g# LZVg cdc"ha^e [ddilZVg id Vkd^Y
VXX^YZciVa ha^eh l]^X] XdjaY XVjhZ V adhh d[
ldg`e^ZXZXdcigda#
HEARING PROTECTION. 6alVnh lZVg ]ZVg"
^c\ egdiZXi^dc l]Zc deZgVi^c\ dg dWhZgk^^c\ adjY
bVX]^cZgn# :miZcYZY ZmedhjgZ id i]^h cd^hZ
l^i]dji ]ZVg^c\ egdiZXi^dc XVc XVjhZ eZgbVcZci
]ZVg^c\adhh#
MENTAL ALERTNESS. 7Z bZciVaan VaZgi l]Zc
gjcc^c\ bVX]^cZgn# CZkZg deZgViZ jcYZg i]Z
^c[ajZcXZd[Ygj\hdgVaXd]da!l]Zci^gZY!dgl]Zc
Y^higVXiZY#
"."
Safety Instructions for Machinery
DISCONNECTING POWER SUPPLY. 6alVnh
Y^hXdccZXi bVX]^cZ [gdb edlZg hjeean WZ[dgZ
hZgk^X^c\! VY_jhi^c\! dg X]Vc\^c\ Xjii^c\ iddah
W^ih! WaVYZh! XjiiZgh! ZiX## BV`Z hjgZ hl^iX] ^h
^cD;;edh^i^dcWZ[dgZgZXdccZXi^c\idVkd^YVc
jcZmeZXiZYdgjc^ciZci^dcVahiVgi#
INTENDED USE.DcanjhZi]ZbVX]^cZ[dg^ih
^ciZcYZYejgedhZVcYdcanjhZgZXdbbZcYZY
VXXZhhdg^Zh#CZkZghiVcYdcbVX]^cZ!bdY^[n
^i [dg Vc VaiZgcVi^kZ jhZ! dg dji[^i ^i l^i] cdc"
VeegdkZYVXXZhhdg^Zh#
STABLE MACHINE. JcZmeZXiZY bdkZbZci
Yjg^c\ deZgVi^dch \gZVian ^cXgZVhZh i]Z g^h` d[
^c_jgnVcYadhhd[Xdcigda#KZg^[nbVX]^cZhVgZ
hiVWaZ$hZXjgZ VcY bdW^aZ WVhZh ^[ jhZY VgZ
adX`ZYWZ[dgZhiVgi^c\#
FORCING MACHINERY.9dcdi[dgXZbVX]^cZ#
>il^aaYdi]Z_dWhV[ZgVcYWZiiZgVii]ZgViZ[dg
l]^X]^ilVhYZh^\cZY#
GUARDS & COVERS.<jVgYhVcYXdkZghXVc
egdiZXi ndj [gdb VXX^YZciVa XdciVXi l^i] bdk"
^c\ eVgih dg [an^c\ YZWg^h# BV`Z hjgZ i]Zn VgZ
egdeZgan ^chiVaaZY! jcYVbV\ZY! VcY ldg`^c\
XdggZXianWZ[dgZjh^c\bVX]^cZ#
REMOVING TOOLS. CZkZg aZVkZ VY_jhibZci
iddah! X]jX` `Znh! lgZcX]Zh! ZiX# ^c dg dc
bVX]^cZ·ZheZX^VaancZVgbdk^c\eVgih#KZg^[n
gZbdkVaWZ[dgZhiVgi^c\
AWKWARD POSITIONS. @ZZe egdeZg [ddi"
^c\ VcY WVaVcXZ Vi Vaa i^bZh l]Zc deZgVi^c\
bVX]^cZ# 9d cdi dkZggZVX] 6kd^Y Vl`lVgY
]VcYedh^i^dchi]VibV`Zldg`e^ZXZXdcigdaY^["
[^Xjaidg^cXgZVhZi]Zg^h`d[VXX^YZciVa^c_jgn#
DANGEROUS ENVIRONMENTS. 9d cdi jhZ
bVX]^cZgn ^c lZi adXVi^dch! XajiiZgZY VgZVh!
VgdjcY[aVbbVWaZh!dg^ceddgan"a^iVgZVh#@ZZe
ldg` VgZV XaZVc! Ygn! VcY lZaa a^\]iZY id b^c^"
b^oZg^h`d[^c_jgn#
"&%"
APPROVED OPERATION. JcigV^cZY deZgVidgh
XVc WZ hZg^djhan ]jgi Wn bVX]^cZgn# Dcan Vaadl
igV^cZY dg egdeZgan hjeZgk^hZY eZdeaZ id jhZ
bVX]^cZ# L]Zc bVX]^cZ ^h cdi WZ^c\ jhZY! Y^h"
XdccZXi edlZg! gZbdkZ hl^iX] `Znh! dg adX`"dji
bVX]^cZidegZkZcijcVji]dg^oZYjhZ·ZheZX^Vaan
VgdjcYX]^aYgZc#BV`Zldg`h]de`^Yegdd[
CHILDREN & BYSTANDERS. @ZZe X]^aYgZc
VcYWnhiVcYZghVhV[ZY^hiVcXZVlVn[gdbldg`
VgZV#Hidejh^c\bVX]^cZ^[X]^aYgZcdgWnhiVcY"
ZghWZXdbZVY^higVXi^dc#
FEED DIRECTION.JcaZhhdi]Zgl^hZcdiZY![ZZY
ldg` V\V^chi i]Z gdiVi^dc d[ WaVYZh dg XjiiZgh#
;ZZY^c\^ci]ZhVbZY^gZXi^dcd[gdiVi^dcbVnejaa
ndjg]VcY^cidi]ZXji#
SECURING WORKPIECE. L]Zc gZfj^gZY! jhZ
XaVbeh dg k^hZh id hZXjgZ ldg`e^ZXZ# 6 hZXjgZY
ldg`e^ZXZegdiZXih]VcYhVcY[gZZhWdi]d[i]Zb
iddeZgViZi]ZbVX]^cZ#
UNATTENDED OPERATION. CZkZg aZVkZ
bVX]^cZgjcc^c\l]^aZjcViiZcYZY#IjgcbVX]^cZ
OFFVcYZchjgZVaabdk^c\eVgihXdbeaZiZanhide
WZ[dgZlVa`^c\VlVn#
MAINTENANCE & INSPECTION.6bVX]^cZi]Vi
^h cdi egdeZgan bV^ciV^cZY bVn deZgViZ jcegZ"
Y^XiVWan# ;daadl Vaa bV^ciZcVcXZ ^chigjXi^dch VcY
ajWg^XVi^dc hX]ZYjaZh id `ZZe bVX]^cZ ^c \ddY
ldg`^c\XdcY^i^dc#GZ\jaVgan^cheZXibVX]^cZ[dg
addhZWdaih!Va^\cbZcid[Xg^i^XVaeVgih!W^cY^c\!dg
Vcn di]Zg XdcY^i^dch i]Vi bVn V[[ZXi hV[Z deZgV"
i^dc# 6alVnh gZeV^g dg gZeaVXZ YVbV\ZY dg b^h"
VY_jhiZYeVgihWZ[dgZdeZgVi^c\bVX]^cZ#
EXPERIENCING DIFFICULTIES. >[ Vi Vcn i^bZ
ndj VgZ ZmeZg^ZcX^c\ Y^[[^Xjai^Zh eZg[dgb^c\ i]Z
^ciZcYZY deZgVi^dc! hide jh^c\ i]Z bVX]^cZ
8dciVXi djg IZX]c^XVa Hjeedgi 9ZeVgibZci Vi
*,%*)+".++(#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Additional Safety for Metal Lathes
1.
READ AND UNDERSTAND THIS
MANUAL BEFORE OPERATING THIS
MACHINE. YOUR SAFETY AND THE
PROPER USE OF THIS MACHINE IS
YOUR RESPONSIBILITY.
10. SAFETY CLEARANCES. BV`Z hjgZ
ldg`e^ZXZ ]Vh VYZfjViZ XaZVgVcXZ WZ[dgZ
hiVgi^c\ bVX]^cZ# 8]ZX` idda VcY idda edhi
XaZVgVcXZ! X]jX` XaZVgVcXZ! VcY hVYYaZ
XaZVgVcXZWZ[dgZhiVgi^c\i]ZaVi]Z#
2.
CLEARING CHIPS. 9d cdi XaZVg X]^eh Wn
]VcYdgl]^aZi]ZaVi]Z^hijgc^c\#
11. RATES. 6alVnh jhZ i]Z Veegdeg^ViZ [ZZY
VcYheZZYgViZh#
3.
CHUCK KEY SAFETY. 6alVnh gZbdkZ
X]jX``Zn#CZkZglVa`VlVn[gdbi]ZaVi]Z
l^i]i]Z`Zn^ci]ZX]jX`#
12. STOPPING LATHE.CZkZgViiZbeiidhadl
dg hide i]Z aVi]Z X]jX` Wn jh^c\ ndjg
]VcY#
4.
TOOL SELECTION.6alVnhhZaZXii]Zg^\]i
XjiiZg [dg i]Z _dW! VcY bV`Z hjgZ i]Zn VgZ
h]Vge# I]Z g^\]i idda YZXgZVhZh higV^c dc
i]ZaVi]ZXdbedcZcihVcYegdk^YZhVWZiiZg
[^c^h]#
13. ATTENDANCE. CZkZglVa`VlVn[gdbi]Z
aVi]Z l]^aZ ^i ^h gjcc^c\# 6c jchjeZgk^hZY
aVi]Zi]Vi^hgjcc^c\^ck^iZhVXX^YZcih#
5. SECURING THE WORKPIECE.BV`ZhjgZ
ldg`e^ZXZ ^h egdeZgan ]ZaY ^c X]jX` WZ[dgZ
hiVgi^c\aVi]Z#6ldg`e^ZXZi]gdlc[gdbi]Z
X]jX` bVn XVjhZ hZkZgZ ^c_jgn id ndjghZa[
dgdi]Zgh#
6.
7.
8.
CHANGING GEARS.IjgcaVi]ZOFFWZ[dgZ
X]Vc\^c\ heZZYh# I]Z he^cYaZ bjhi WZ
Wgdj\]iidVXdbeaZiZhideWZ[dgZX]Vc\^c\
\ZVgh#
SUPPORT LONG STOCK.HidX`ZmiZcY^c\
WZndcYi]Z]ZVYhidX`BJHIWZhjeedgiZY#
JchjeedgiZY hidX` l^aa WZ\^c id l]^e VcY
XVjhZhZg^djh^c_jgniddeZgVidg$WnhiVcYZgh
VcYXVjhZYVbV\Zidi]ZaVi]Z#6alVnhijgc
hjeedgiZYadc\hidX`VihadlGEBh#
PINCH HAZARDS.EgdiZXindjg]VcYhVcY
i]Z egZX^h^dc \gdjcY lVnh# 6alVnh jhZ V
X]jX` XgVYaZ dg e^ZXZ d[ eanlddY dkZg i]Z
lVnhd[i]ZaVi]Zl]ZchZgk^X^c\X]jX`h#
9. LATHE MAINTENANCE. CZkZg deZgViZ
i]Z aVi]Z l^i] YVbV\ZY dg ldgc eVgih#
BV^ciV^cndjgaVi]Z^cegdeZgldg`^c\XdcY^"
i^dc#EZg[dgbgdji^cZ^cheZXi^dchVcYbV^c"
iZcVcXZ egdbeian l]Zc cZZYZY# Eji VlVn
VY_jhibZciiddahV[iZgjhZ#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
14. LONG HAIR. I^Z je adc\ ]V^g# Adc\ ]V^g
edhZh V g^h` d[ ZciVc\aZbZci l^i] bdk^c\
eVgih#
15. AUTOMATIC FEEDS. GZaZVhZ Vcn Vjid"
bVi^X[ZZYhV[iZgXdbeaZi^c\V_dW#
16. TURNING SPEEDS. HZaZXi i]Z ijgc^c\
heZZY Veegdeg^ViZ [dg i]Z ineZ d[ ldg`!
bViZg^Va!VcYiddaW^i#6aadli]ZaVi]Zid\V^c
[jaaheZZYWZ[dgZWZ\^cc^c\VXji#
17. MOTOR DIRECTION. CZkZggZkZghZbdidg
Y^gZXi^dcl]^aZi]ZaVi]Z^h^cbdi^dc#
18. GUARDS. BV`Z hjgZ Vaa \jVgYh VgZ ^c
eaVXZVcYldg`^c\egdeZgan#
19. TOOL POST CLEARANCE. 6Y_jhi idda
edhiidegdk^YZegdeZghjeedgi[dgi]Zijgc"
^c\ idda ndj l^aa WZ jh^c\# IZhi idda edhi
XaZVgVcXZ Wn gdiVi^c\ ldg`e^ZXZ Wn ]VcY
WZ[dgZijgc^c\aVi]ZON#
20. CRASHES. BV`Z hjgZ cd eVgi d[ i]Z idda!
idda ]daYZg! XdbedjcY ha^YZ! Xgdhh ha^YZ!
dg XVgg^V\Z l^aa XdciVXi i]Z X]jX` Yjg^c\
deZgVi^dc#
"&&"
Glossary of Terms
I]Z[daadl^c\^hVa^hid[XdbbdcYZ[^c^i^dch!iZgbhVcYe]gVhZhjhZYi]gdj\]djii]^hbVcjVaVhi]ZngZaViZ
idi]^haVi]ZVcYbZiValdg`^c\^c\ZcZgVa#7ZXdbZ[Vb^a^Vgl^i]i]ZhZiZgbh[dgVhhZbWa^c\!VY_jhi^c\dg
deZgVi^c\i]^hbVX]^cZ#NdjghV[Zin^hK:GN^bedgiVciidjhVi<g^ooan
Arbor: 6 bVX]^cZ h]V[i i]Vi hjeedgih V Xjii^c\
idda#
Backlash: LZVg ^c V hXgZl dg \ZVg bZX]Vc^hb
i]VibVngZhjai^cha^eeV\Z!k^WgVi^dcVcYadhh
d[idaZgVcXZ#
Collet: 6 Xdc^XVa h]VeZY hea^i"haZZkZ Wjh]^c\
i]Vi ]daYh gdjcY dg gZXiVc\jaVg idda VcY$dg
ldg`e^ZXZhWni]Z^gdjih^YZY^VbZiZg#
Cross slide:BdkZbZcid[Xjii^c\iddaVXgdhhi]Z
ZcYd[i]Zldg`e^ZXZ#
Cross Slide: 6[^mijgZViiVX]ZYidi]ZaVi]ZXVg"
g^V\Zi]Vi]daYhi]ZXdbedjcYgZhiVcYXVc
WZbdkZY^cVcYdji#
Cutting Speed: I]ZY^hiVcXZVed^cidcVXjiiZg
bdkZh^cdcZb^cjiZ!ZmegZhhZY^cbZiZghdg
[ZZieZgb^cjiZ#
Dial Indicator: 6c^chigjbZcijhZY^chZijeVcY
^cheZXi^dcldg`i]Vih]dlhdci]ZVbdjcid[
Zggdg^ch^oZdgVa^\cbZcid[VeVgi#
Facing: >caVi]Zldg`!Xjii^c\VXgdhhi]ZZcYd[V
ldg`e^ZXZ!jhjVaanidbVX]^cZV[aVihjg[VXZ#
Feed: I]Z bdkZbZci d[ V Xjii^c\ idda ^cid V
ldg`e^ZXZ#
Fixture: 6 YZk^XZ i]Vi hZXjgZan ]daYh i]Z
ldg`e^ZXZ ^c eaVXZ Yjg^c\ Xjii^c\ deZgVi^dc
Vh deedhZY id V Jig l]^X] ^h jhZY id ]daY
VcY \j^YZ V ldg`e^ZXZ i]gdj\] Vc deZgV"
i^dc#
"&'"
Gib: 6 iVeZgZY lZY\Z adXViZY Vadc\ V ha^Y^c\
bZbWZg id iV`Z je lZVg dg id ZchjgZ V
egdeZg[^i#
Headstock: I]Z bV_dg aVi]Z XdbedcZci i]Vi
]djhZh i]Z he^cYaZ VcY bdidg Yg^kZ hnhiZb
idijgci]Zldg`e^ZXZ#
Lathe Center: 6 aVi]Z VXXZhhdgn l^i] V +%•
ed^cil]^X]^h^chZgiZY^cidi]Z]ZVYhidX`dg
iV^ahidX` d[ i]Z aVi]Z VcY ^h jhZY id hjeedgi
i]Zldg`e^ZXZ#
Leadscrew: I]Zadc\hXgZli]Vi^hYg^kZcWni]Z
ZcY \ZVgh VcY hjeea^Zh edlZg id i]Z XVg"
g^V\Z#
Spindle: I]Z gZkdak^c\ h]V[i i]Vi ]daYh VcY
Yg^kZhi]Zldg`e^ZXZdgXjii^c\idda#
Tailstock: 6 bdkZVWaZ [^mijgZ deedh^iZ d[ i]Z
]ZVYhidX`dcVaVi]Zi]Vi]VhVhe^cYaZjhZY
id hjeedgi dcZ ZcY d[ V ldg`e^ZXZ VcY [dg
]daY^c\iddah#
Toolpost: I]Z eVgi d[ i]Z XdbedjcY gZhi i]Vi
]daYhi]Zidda]daYZg#
Turret: 6bVX]^cZ[^mijgZi]Vi]daYhbjai^eaZiddah
VcY XVc WZ gZkdakZY VcY ^cYZmZY id edh^"
i^dc#
Ways: I]ZegZX^h^dcbVX]^cZYVcY[aViigVX`hdc
V aVi]Z dc l]^X] i]Z XVgg^V\Z VcY iV^ahidX`
ha^YZ#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
SECTION 2: CIRCUIT REQUIREMENTS
220V 3-Phase
Operation
Serious personal injury could occur if you
connect the machine to the power source
before you have completed the set up process. DO NOT connect the machine to the
power source until instructed to do so.
Grounding
>c i]Z ZkZci d[ Vc ZaZXig^XVa h]dgi! \gdjcY^c\
gZYjXZhi]Zg^h`d[ZaZXig^Xh]dX`#I]Z\gdjcY^c\
l^gZ^ci]ZedlZgXdgYbjhiWZegdeZganXdccZXiZY
idi]Z\gdjcY^c\egdc\dci]Zeaj\0a^`Zl^hZ!i]Z
djiaZi bjhi WZ egdeZgan ^chiVaaZY VcY \gdjcYZY#
6aaZaZXig^XVaXdccZXi^dchbjhiWZbVYZ^cVXXdg"
YVcXZl^i]adXVaXdYZhVcYdgY^cVcXZh#
Extension Cords
LZYdcdigZXdbbZcYi]ZjhZd[ZmiZch^dcXdgYh#
>chiZVY!VggVc\Zi]ZeaVXZbZcid[ndjgZfj^ebZci
VcYi]Z^chiVaaZYl^g^c\idZa^b^cViZi]Z cZZY [dg
ZmiZch^dcXdgYh#
Full Load Amperage Draw
<%+%%&%=E''%K("E]VhZ################# '-6beh
Circuit Requirements
LZ gZXdbbZcY XdccZXi^c\ ndjg bVX]^cZ id V
YZY^XViZY VcY \gdjcYZY X^gXj^i i]Vi ^h gViZY [dg
i]ZVbeZgV\Z\^kZcWZadl#CZkZggZeaVXZVX^gXj^i
WgZV`Zg dc Vc Zm^hi^c\ X^gXj^i l^i] dcZ d[ ]^\]Zg
VbeZgV\Z l^i]dji Xdchjai^c\ V fjVa^ÃZY ZaZXig^"
X^Vc id ZchjgZ Xdbea^VcXZ l^i] l^g^c\ XdYZh# If
you are unsure about the wiring codes in your
area or you plan to connect your machine to a
shared circuit, consult a qualified electrician.
B^c^bjb8^gXj^i#######################################)%6be
220V Connection Type
;dg ''%K ("e]VhZ XdccZXi^dc d[ i]^h aVi]Z! lZ
gZXdbbZcY]VgYl^g^c\ndjgbVX]^cZidVedlZg
hjeeanWdml^i]VhV[Zinh]jid[[#6fjVa^ÃZYZaZX"
ig^X^Vc h]djaY YZiZgb^cZ i]Z WZhi XdgY id jhZ ^c
ndjgZck^gdcbZci#
<%+%%''%K("E]VhZ############################=VgYl^gZ
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Electrocution or fire could
result if this machine is
not grounded correctly
or if your electrical configuration does not comply with local and state
codes. Ensure compliance
by checking with a qualified electrician!
Phase Converter
>[ ndjg aVi]Z ^h XdccZXiZY id V e]VhZ XdckZgiZg
[dg("e]VhZedlZg!i]ZedlZg[gdbi]ZbVcj[VX"
ijgZYedlZgaZ\hdbZi^bZhXVaaZYi]Zl^aYl^gZdg
bVcj[VXijgZYaZ\XVc[ajXijViZ#
BV`ZhjgZi]Vil]ZcndjXdccZXii]ZaVi]Zidi]Z
e]VhZXdckZgiZgi]VindjXdccZXii]ZL^aYL^gZ
dg i]Z BVcj[VXijgZY AZ\ [gdb i]Z e]VhZ Xdc"
kZgiZgidi]ZaVi]Z^cejiaZVYA(#Di]Zgl^hZ!ndjg
aVi]ZbVncdihiVgiegdeZgan!VcYbV\cZi^Xhl^iX]
X]ViiZgVcYigVch[dgbZgYVbV\Zl^aadXXjg#
"&("
SECTION 3: SETUP
Setup Safety
This machine presents
serious injury hazards
to untrained users. Read
through this entire manual to become familiar with
the controls and operations before starting the
machine!
Wear safety glasses during the entire setup process!
The Model G0600 is
an extremely heavy
machine. Serious personal injury may occur if
safe moving methods are
not followed. To be safe,
you will need assistance
and power equipment
when moving the shipping crate and removing the machine from the
crate.
"&)"
Items Needed for
Setup
I]Z [daadl^c\ ^iZbh VgZ cZZYZY id XdbeaZiZ i]Z
hZije egdXZhh! Wji VgZ cdi ^cXajYZY l^i] ndjg
bVX]^cZ/
Description
Qty
™ ;dg`A^[idg8gVcZ*%%%aWXVeVX^in######### &
™ A^[i^c\HigVeh*%%%aWXVeVX^inZVX]######## '
™ HV[Zin<aVhhZh[dgZVX]eZghdc############## &
™ =ZaeZg[dgBdk^c\####################################### &
™ HdakZci[dg8aZVc^c\################################### &
™ H]deGV\h[dg8aZVc^c\############################# &
Unpacking
I]Z BdYZa <%+%% lVh XVgZ[jaan eVX`ZY l]Zc ^i
aZ[i djg lVgZ]djhZ# >[ ndj Y^hXdkZg i]Z bVX]^cZ
^h YVbV\ZY V[iZg ndj ]VkZ h^\cZY [dg YZa^kZgn!
please immediately call Customer Service at
(570) 546-9663for advice.
HVkZi]ZXdciV^cZghVcYVaaeVX`^c\bViZg^Vah[dg
edhh^WaZ ^cheZXi^dc Wn i]Z XVgg^Zg dg ^ih V\Zci#
Otherwise, filing a freight claim can be difficult.
L]ZcndjVgZXdbeaZiZanhVi^h[^ZYl^i]i]ZXdc"
Y^i^dcd[ndjgh]^ebZci!ndjh]djaY^ckZcidgni]Z
XdciZcih#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Inventory
>c i]Z ZkZci i]Vi Vcn cdcegdeg^ZiVgn eVgih VgZ
b^hh^c\ Z#\# V cji dg V lVh]Zg! lZ ldjaY WZ
\aVY id gZeaVXZ i]Zb! dg [dg i]Z hV`Z d[ ZmeZY^"
ZcXn!gZeaVXZbZcihXVcWZdWiV^cZYVindjgadXVa
]VgYlVgZhidgZ#
6[iZg ndj ]VkZ ^cheZXiZY ndjg aVi]Z VcY Vaa i]Z
eVgih ]VkZ WZZc gZbdkZY [gdb i]Z XgViZ! ndj
h]djaY]VkZi]Z[daadl^c\^iZbh/
Major Inventory 1: (Figure 3)
Qty
A. HiZVYnGZhi6hhZbWan############################### &
B. &-;VXZeaViZ############################################# &
C. &'I]gZZ?Vl8]jX`DcAVi]Z############### &
D. &);djg?Vl8]jX`################################### &
E. ;djg"?Vl8]jX`A^[i^c\:nZ####################### &
F. ;djg?Vl8]jX`@Zn################################## &
G. 9&"-8VbadX`HijYHZi############################## +
H. Fj^X`8]Vc\ZIdda=daYZgh####################### '
I. 8Vhi>gdc;ddiEVYh################################### +
J. ;daadlGZhi6hhZbWan################################ &
Tool Box Inventory: (Figure 4)
Qty
K. Idda7dm##################################################### &
L. D^a7diiaZ##################################################### &
M. 8Vgg^V\ZAdX`VcYIdda=daYZgLgZcX]##### &
N. I]gZZ"?Vl8]jX`LgZcX]########################## &
O. <VeE^cEjaaZg############################################ &
P. 8dbWdLgZcX]HZi+"(%bb################# &:6
Q. =ZmLgZcX]HZi&#*"&%bb################### &:6
R. 'HXgZl9g^kZgHZi!E]^aa^eh;aVi###### &:6
S. BI*9ZVY8ZciZgh################################### '
T. BI,"*IVeZgZYHe^cYaZHaZZkZ############### &
U. )'"Iddi]BZig^X8]Vc\Z<ZVg################### &
V. ++"Iddi]BZig^X8]Vc\Z<ZVg################### &
W. 8VeHXgZlhB+"&m'*############################### (
X. Adc\^ijY^cVaVcY8gdhh;ZZY=VcYaZ#### &:6
Y. 6Y_jhiVWaZ;ddiEVYHijYhl$Cjih############ +
Z. <gVnVcY<gZZcHediEV^ci################## &:6
@
A
O
N
6
7
M
?
C
B
D
H
I
G
K
E
F
J
L
Figure 4.Idda7dm>ckZcidgn#
9
=
>
NOTICE
;
<
:
Figure 3. BV_dg^iZb^ckZcidgn#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Some hardware/fasteners on the inventory
list may arrive pre-installed on the machine.
Check these locations before assuming that
any items from the inventory list are missing.
"&*"
Hardware Recognition Chart
"&+"
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Site Considerations
Floor Load
Unsupervised children and
visitors inside your shop
could cause serious personal injury to themselves.
Lock all entrances to the
shop when you are away and
DO NOT allow unsupervised
children or visitors in your
shop at any time!
GZ[Zgidi]ZMachine Data Sheet[dgi]ZlZ^\]i
VcY [ddieg^ci heZX^[^XVi^dch d[ ndjg bVX]^cZ#
HdbZ[addghbVngZfj^gZVYY^i^dcVagZ^c[dgXZbZci
idhjeedgiWdi]i]ZbVX]^cZVcYdeZgVidg#
Working Clearances
8dch^YZg Zm^hi^c\ VcY Vci^X^eViZY cZZYh! h^oZ d[
bViZg^VaidWZegdXZhhZYi]gdj\]ZVX]bVX]^cZ!
VcY heVXZ [dg Vjm^a^Vgn hiVcYh! ldg` iVWaZh dg
di]ZgbVX]^cZgnl]ZcZhiVWa^h]^c\VadXVi^dc[dg
ndjgcZlbVX]^cZ#HZZFigure 5[dgi]Zb^c^bjb
ldg`^c\XaZVgVcXZh#
+-#,*
''#-
7daiEViiZgc[dg;addg
Bdjci^c\#
''#-
''#-
&++
''%K
("E]VhZ
:\gZhh
')
-'
6XXZhh
9ddg
@ZZe
Ldg`e^ZXZ
AdVY^c\6gZV
JcdWhigjXiZY
AVi]Z
)+
&&%
(+
Figure 5.B^c^bjbldg`^c\XaZVgVcXZh#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
"&,"
Lifting & Moving
the Lathe
This lathe is an extremely
heavy machine. Serious
personal injury or death
may occur if safe lifting
and moving methods are
not followed. Seek assistance from a professional
rigger if you are unsure
about your abilities or
maximum load ratings of
your lifting equipment.
I]^haVi]ZXVcWZeaVXZYdci]Z^cXajYZYaZkZa^c\
hijYh VcY XVhi"^gdc [ZZi Figure 6# >[ i]Z aVi]Z
bjhiWZhZXjgZYidi]Z[addggZ[ZgidVegd[Zhh^dcVa
bVX]^cZ ^chiVaaZg [dg dei^dch# >c Z^i]Zg XVhZ! i]Z
aVi]ZbjhiWZh^ii^c\[aViViZVX]bdjci^c\ed^ci!
VcYi]ZlVnhbjhiWZeZg[ZXianaZkZa#I]ZWZYXVc"
cdiWZil^hiZYdgWZci#>[Vb^hVa^\cbZciXdcY^i^dc
Vg^hZh!h]^bi]ZaVi]Zl]ZgZ^ibdjcihidi]Z[addg!
dgVY_jhii]Z[ZZihijYhjci^ai]ZWZYVcYlVnhVgZ
^c Va^\cbZci Vh h]dlc Wn egZX^h^dc bVX]^c^hih
aZkZah#
Figure 6. AZkZa^c\[ZZiVcYhXgZlh#
L]Zc a^[i^c\! ndj bjhi bdkZ i]Z XVgg^V\Z VcY
iV^ahidX`idi]Zg^\]iVcYadX`^cideaVXZVhh]dlc
^cFigure 7idegdk^YZXdjciZg"WVaVcXZ#
BV`Z hjgZ i]Z ha^c\h dg X]V^ch VgZ gdjiZY hd
l]Zc i]Z aVi]Z ^h a^[iZY VcY i]Z X]V^ch dg higVeh
VgZi^\]i!i]ZXdcigdagdY!aZVYhXgZl!dg[ZZYgdY
VgZ cdi WZci# GZbZbWZg! i]Z ]ZVYhidX` XVgg^Zh
bdhid[i]ZlZ^\]id[i]^hbVX]^cZhZZFigure 7
[dghV[ZX]V^cdghigVegdji^c\VcYXdccZXi^dc#
9djWaZX]ZX`lZ^\]igVi^c\hVcYXdccZXi^dchd[
i]Za^[i^c\hnhiZb!XVWaZh!X]V^che^ch!VcYXaZk^h
a^c`h WZ[dgZ a^[i^c\ VcY bdk^c\ i]Z aVi]Z id ndjg
egZeVgZYadXVi^dc#9dcdiViiZbeiida^[idgbdkZ
i]^haVi]Z^[ndjVgZjchjgZVWdjiVcnVheZXi#HZZ`
Vhh^hiVcXZ[gdbVegd[Zhh^dcVag^\\Zg^[gZfj^gZY#
Figure 7. A^[i^c\ZnZadXVi^dch[dgi]Z<%+%%aVi]Z#
"&-"
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Cleanup
I]Z jceV^ciZY hjg[VXZh VgZ XdViZY l^i] V lVmn
d^a id egdiZXi i]Zb [gdb Xdggdh^dc Yjg^c\ h]^e"
bZci#GZbdkZi]^hegdiZXi^kZXdVi^c\l^i]Vhda"
kZci XaZVcZg dg X^igjh"WVhZY YZ\gZVhZg hjX] Vh
<g^ooan»h<,-.*9Z\gZVhZg#IdXaZVci]dgdj\]an!
hdbZ eVgih bVn cZZY id WZ gZbdkZY# For optimum performance from your machine, make
sure you clean all moving parts or sliding
contact surfaces that are coated. 6kd^Y X]ad"
g^cZ"WVhZY hdakZcih! hjX] Vh VXZidcZ dg WgV`Z
eVgihXaZVcZg!Vhi]Znl^aaYVbV\ZeV^ciZYhjg[VX"
Zh VcY hig^e bZiVa h]djaY i]Zn XdbZ ^c XdciVXi#
6alVnh [daadl i]Z bVcj[VXijgZg»h ^chigjXi^dch
l]Zcjh^c\VcnineZd[XaZVc^c\egdYjXi#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Gasoline and petroleum
products have low flash
points and could cause
an explosion or fire if
used to clean machinery.
DO NOT use gasoline or
petroleum products to
clean the machinery.
Many of the solvents
commonly used to clean
machinery can be toxic
when inhaled or ingested. Lack of ventilation
while using these solvents could cause serious personal health risks
or fire. Take precautions
from this hazard by only
using cleaning solvents
in a well ventilated area.
"&."
Test Run
NOTICE
Check all oil levels and lubrication points
before starting lathe. Premature wear will
result on moving parts not lubricated!
DcXZ ndj ]VkZ gZVY i]^h bVcjVa VcY iV`Zc Vaa
hV[ZinegZXVji^dch!ndjVgZgZVYnidXdbeaZiZi]^h
iZhigjc#>[!Yjg^c\i]ZiZhigjc!ndjXVccdiZVh^an
adXViZi]ZhdjgXZd[VcjcjhjVacd^hZdgk^WgVi^dc!
hide gjcc^c\ i]Z bVX]^cZ ^bbZY^ViZan! VcY gZ[Zg
TroubleshootingdcPage 57[dgVhdaji^dc#
>[ndjhi^aaXVccdigZbZYnVegdWaZb!XdciVXidjg
IZX]HjeedgiVi*,%*)+".++([dgVhh^hiVcXZ#
6# BV`ZhjgZi]Vii]ZX]jX`VcY_VlhVgZhZXjgZ
gZ[ZgidChuck and Faceplate Mounting dc
Page 25VcYReversing JawsdcPage 28#
7# ;^aa i]Z XddaVci ejbe gZhZgkd^g! VcY hl^iX]
i]Zejbehl^iX]idi]ZOFFedh^i^dcgZ[Zgid
Coolant SystemdcPage 56#
8# GdiViZ i]Z gZY :B:G<:C8N hide hl^iX]
`cdWXadX`l^hZjci^a^iedehdji#
9# 9^hZc\V\Z i]Z ]Va[cji VcY i]Z edlZg [ZZY
aZkZghFigure 9#
=Va[cjiAZkZg9^hZc\V\ZY
CZjigVa
To setup the lathe for the test run:
1. 9>H8DCC:8II=:A6I=:;GDBEDL:G
2. BV`ZhjgZi]Vii]ZWZaihVgZVY_jhiZYgZ[Zgid
V-Belt ServicedcPage 63#
3. BV`ZhjgZi]Vii]ZWgV`Za^c`V\Z^hVY_jhiZY
gZ[ZgidBrake and SwitchdcPage 63#
4# BdkZi]ZaZVYhXgZl$[ZZYgdYY^gZXi^dcaZkZgid
cZjigVaFigure 8#
CZjigVaEdh^i^dc
Figure 9#EdlZg[ZZYVcY]Va[cjiaZkZgh#
10# BdkZ i]Z he^cYaZ ON/OFF aZkZg id i]Z cZj"
igVaedh^i^dc#
11# 6ii]ZgZVgd[i]Z]ZVYhidX`!ijgci]ZbVhiZg
edlZghl^iX]idi]Z&edh^i^dcFigure 10#
Figure 8.AZVYhXgZl$[ZZYgdYY^gZXi^dcaZkZg#
5. BV`Z hjgZ i]Vi i]Z ]ZVYhidX`! \ZVgWdm!
Vegdc!VcYaZVYhXgZlgZhZgkd^gd^aaZkZahVgZ
[jaa# ;daadl Vaa ajWg^XVi^dc egdXZYjgZh ]^\]"
a^\]iZY^cLubrication^ci]ZMAINTENANCE
hZXi^dcdcPage 52d[i]^hbVcjVa#
"'%"
Figure 10#BVhiZgedlZghl^iX]#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
12# BV`Z hjgZ i]Vi Vaa WnhiVcYZgh VgZ dji d[ i]Z
lVn! cd iddah VgZ ^c i]Z lVn! VcY i]Z X]jX`
`Zn^hgZbdkZY[gdbi]ZX]jX`#
13# Eji dc hV[Zin \aVhhZh! i^ZWVX` adc\]V^g!
haZZkZhVcYaddhZXadi]^c\#
4. DWhZgkZ i]Z d^a ejbe ijWZ h^\]i \aVhh! VcY
bV`ZhjgZd^a^hWZ^c\ejbeZYdjid[i]ZijWZ
VhhZZci]gdj\]i]Zh^\]i\aVhhFigure 12#
>[cdd^a^hhZZc!h]jiYdlci]ZaVi]Z^bbZY^"
ViZan#
14. HZi i]Z aVi]Z id i]Z hadlZhi GEB# GZ[Zg id
Spindle SpeeddcPage 36#
To test run the lathe:
Note: If any of these tests fail, stop the lathe
immediately and refer to the Troubleshooting
section on Page 56 for corrections.
1. Ijgci]Zldg`aVbeON VcYOFF.
2. Ed^ci i]Z XddaVci cdooaZ ^cid i]Z X]^e eVc!
ijgci]Zejbehl^iX]ON! bV`ZhjgZXddaVci
[adlh!VcYi]Zcijgci]Zejbehl^iX]OFF#
3. BdkZ i]Z he^cYaZ DC$D;; aZkZg Figure 11
YdlclVgYidhiVgii]ZaVi]Z#
He^cYaZDC$D;;AZkZg
Figure 12#D^aejbeh^\]i\aVhh#
5. DWhZgkZ i]Z X]jX` [dg gdiVi^dc# >i h]djaY WZ
gdiVi^c\ idlVgY ndj Vi i]Z ide# >[ ^i ^h gdiVi"
^c\ VlVn [gdb ndj! i]Zc ndj bjhi XdbeaZiZ
i]ZChanging Motor RotationegdXZYjgZdc
Page 22# I]Zc gZeZVi i]Z Zci^gZ Test Run
egdXZYjgZ#
6. DWhZgkZ VcY a^hiZc [dg Vcn VWcdgbVa cd^hZh
dg k^WgVi^dc# I]Z aVi]Z h]djaY gjc hbddi]an
l^i]a^iiaZdgcdk^WgVi^dcdggjWW^c\cd^hZh#
7. Ejh] i]Z [ddi WgV`Z! VcY i]Z aVi]Z h]djaY
XdbZidVfj^X`hide#>[^i]VhcdZ[[ZXidci]Z
aVi]Z!bdkZi]Zhe^cYaZDC$D;;aZkZgidi]Z
OFFedh^i^dcidhidei]ZaVi]Z#
Figure 11#He^cYaZDCD;;AZkZg#
8. HiVgi i]Z aVi]Z V\V^c! VcY ejh] i]Z
:B:G<:C8N Hide hl^iX] VcY i]Z aVi]Z
h]djaYhide#
9. 8dbeaZiZi]ZSpindle Brake InegdXZYjgZdc
Page 23#I]ZiZhigjc^hXdbeaZiZ#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
"'&"
Changing Motor
Rotation
>[i]ZX]jX`ijgchVlVn[gdbndjVii]Zided[i]Z
X]jX`l]Zci]Zhe^cYaZaZkZg^h^ci]ZYdlcedh^"
i^dc! Wji Vaa aZkZgh VgZ ^c i]Z XdggZXi edh^i^dc [dg
cdgbVa he^cYaZ gdiVi^dc! bdidg gdiVi^dc bjhi WZ
gZkZghZY#7nhlVee^c\i]Zedh^i^dcd[ildd[i]Z
i]gZZbdidgedlZghjeeanl^gZh#
Disconnect the lathe from
power before working on
wiring, and get help from an
Electrician if you are unsure
about your wiring skills and
codes. Electrocution or fire
could result if this warning
is ignored!
To change the direction of the motor:
1. 9>H8DCC:8IA6I=:;GDBEDL:G
2. GZbdkZi]ZbV^cZaZXig^XVaWdmXdkZgFigure
13Vii]ZgZVgd[i]ZaVi]Z#
·>[ndjgaVi]Z^hXdccZXiZYid''%K("e]VhZ
hjeea^ZYWni]ZedlZgXdbeVcn!hlVeVcn
ildd[i]Z&A&!&A'!dg&A(^cejil^gZh#
·>[ ndjg aVi]Z ^h XdccZXiZY id V e]VhZ
XdckZgiZg [dg ("e]VhZ edlZg! hlVe &A&
VcY &A' ^ceji l^gZh Figure 13# &A(
^h eVgi d[ i]Z igVch[dgbZg ^ceji X^gXj^i
iZgb^cVah '& dg '' VcY h]djaY cdi WZ
hlVeeZY#I]^h^hWZXVjhZi]ZL^aYL^gZ
dgi]ZBVcj[VXijgZYAZ\[gdbi]Ze]VhZ
XdckZgiZg bjhi CDI WZ XdccZXiZY id i]Z
igVch[dgbZg^cejiX^gXj^idgigVch[dgbZgVcY
XdciVXidgYVbV\Zl^aadXXjg#
"''"
EdlZg>cejiL^gZ
AdXVi^dc&A&!&A'!dg&A(#
Figure 13#BdidgedlZghjeean_jcXi^dcWadX`#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Apron and Spindle
Break-in
NOTICE
Failure to follow beak-in procedures will
likely cause rapid deterioration of bearings
and other related parts.
>i^hZhhZci^VaidXadhZan[daadli]ZegdeZgWgZV`"^c
egdXZYjgZh id ZchjgZ igdjWaZ [gZZ eZg[dgbVcXZ#
8dbeaZiZi]^hegdXZhhdcXZndj]VkZ[Vb^a^Vg^oZY
ndjghZa[ l^i] Vaa ^chigjXi^dch ^c i]^h bVcjVa VcY
XdbeaZiZYi]ZiZhigjc#
To break-in the spindle:
1. BV`Z hjgZ i]Vi i]Z ]ZVYhidX`! \ZVgWdm!
Vegdc!VcYaZVYhXgZlVcY[ZZYgdYd^aWVi]
d^a aZkZah h]dl [jaa# ;daadl Vaa ajWg^XVi^dc
egdXZYjgZh]^\]a^\]iZY^cLubrication^ci]Z
MAINTENANCE hZXi^dc dc Page 52 d[ i]^h
bVcjVa#
2. BV`ZhjgZi]ZgZVgZcddWhigjXi^dchVgdjcY
dg jcYZgcZVi] i]Z X]jX` VcY i]Vi i]Z X]jX`
^hhZXjgZYidi]Zhe^cYaZ#GZ[ZgidChuck and
Faceplate MountingdcPage 25#
3. HZi i]Z he^cYaZ heZZY id i]Z adlZhi GEB0
gZ[ZgidhZXi^dcSetting RPMdcPage 36#
Spindle Balancing
6[iZgi]Zhe^cYaZ]VhWZZcWgd`Zc^c!dg^[i]ZaVi]Z
]VhWZZcjhZY[dgVXdch^YZgVWaZVbdjcid[i^bZ!
ndjh]djaYVY_jhii]Zhe^cYaZlZ^\]ihidb^c^b^oZ
he^cYaZk^WgVi^dc#
To minimize spindle vibration:
1. Gjci]ZaVi]Z[dg[^kZb^cjiZhdci]Z[VhiZhi
GEB#
2. 9>H8DCC:8IA6I=:;GDBEDL:G
3. DeZc i]Z h^YZ XdkZg! addhZc i]Z XdjciZg
lZ^\]ihZihXgZlhFigure 14!VcYgZedh^i^dc
dcZ dg Wdi] XdjciZglZ^\]ih id V cZl edh^"
i^dcVgdjcYi]ZX^gXjb[ZgZcXZd[i]ZheVccZg
cji#
4. 8adhZ i]Z h^YZ XdkZg! gZXdccZXi id edlZg!
gZhiVgii]ZaVi]Z!VcYgjcVi&+%%GEB#
5. EaVXZndjg]VcYdci]Z]ZVYhidX`XdkZgVcY
[ZZa[dg]Vgbdc^Xk^WgVi^dc#
6. GZeZViSteps 2i]gdj\]5jci^aVcnk^WgVi^dc
^hgZYjXZYid^ihb^c^bjb#
7. Cdl!gZeZViSteps 2i]gdj\]5Vi&&%%GEB
jci^aVcnk^WgVi^dc^hgZYjXZYid^ihb^c^bjb#
4. BdkZ i]Z ]ZVYhidX` VcY \ZVgWdm aZkZgh hd
i]Z [ZZYgdY VcY aZVYhXgZl VgZ Zc\V\ZY#
GZ[Zg id hZXi^dc Using the Thread Cart dc
Page 41[dgaZkZgXdbW^cVi^dch#
5. BV`Z hjgZ i]Vi i]Z ]Va[cji aZkZg ^h Y^hZc"
\V\ZY! VcY i]Vi i]Z Vegdc VcY Xgdhh [ZZY
[ZZY aZkZg ^h ^c cZjigVa# GZ[Zg id hZXi^dc
Power FeeddcPage 38[dgaZkZgXdbW^cV"
i^dch#
6. Ijgci]ZaVi]ZONVcYaZi^igjc[dgVb^c^bjb
d[&%b^cjiZh#
7. Ijgc i]Z aVi]Z OFF! h]^[i i]Z aZkZgh id i]Z
cZmi ]^\]Zhi GEB VcY gZeZVi Steps 5-6 [dg
ZVX]GEBhZii^c\^cWdi]Y^gZXi^dch#9DCDI
A:6K:I=:6G:6
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Figure 14#He^cYaZXdjciZglZ^\]ih#
"'("
SECTION 4: OPERATIONS
Operation Safety
General
NOTICE
Damage to your eyes, lungs, and ears could
result from using this machine without
proper protective gear. Always wear safety
glasses, a respirator, and hearing protection
when operating this machine.
Loose hair and clothing could get caught in
machinery and cause serious personal injury. Keep
loose clothing and long
hair away from moving
machinery.
"')"
Failure to follow test-run and brake-in procedures will likely cause rapid deterioration of bearings and other related parts.
I]Z BdYZa <%+%% l^aa eZg[dgb bVcn ineZh d[
deZgVi^dchi]ViVgZWZndcYi]ZhXdeZd[i]^hbVc"
jVa#BVcnd[i]ZhZdeZgVi^dchXVcWZYVc\Zgdjh
dgYZVYan^[eZg[dgbZY^cXdggZXian#
I]Z ^chigjXi^dch ^c i]^h hZXi^dc VgZ lg^iiZc l^i]
i]Z jcYZghiVcY^c\ i]Vi i]Z deZgVidg ]Vh i]Z
cZXZhhVgn `cdlaZY\Z VcY h`^aah id deZgViZ i]^h
bVX]^cZ# If at any time you are experiencing
difficulties performing any operation, stop
using the machine!
>[ndjVgZVc^cZmeZg^ZcXZYdeZgVidg!lZhigdc\an
gZXdbbZcY i]Vi ndj gZVY Wdd`h! igVYZ Vgi^XaZh!
dghZZ`igV^c^c\[gdbVcZmeZg^ZcXZYaVi]ZdeZgV"
idg WZ[dgZ eZg[dgb^c\ Vcn jc[Vb^a^Vg deZgVi^dch#
Above all, your safety should come first!
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Chuck and Faceplate
Mounting
I]ZBdYZa<%+%%^hh]^eeZYl^i]i]Z("_VlX]jX`
^chiVaaZY#I]^h^hVhXgdaa"ineZX]jX`!bZVc^c\i]Vi
Vaai]gZZ_VlhbdkZ^cjc^hdcl]ZcVY_jhiZY#
To remove a chuck or faceplate:
1.
9>H8DCC:8IA6I=:;GDBEDL:G
2. EaVXZ V e^ZXZ d[ eanlddY VXgdhh i]Z aVi]Z
lVnh VcY edh^i^dc ^i _jhi jcYZg i]Z X]jX`#
I]ZWdVgYh]djaYWZViaZVhi-l^YZVcY&%
adc\#
3.
I]Z )"_Vl X]jX`! dc i]Z di]Zg ]VcY! [ZVijgZh
^cYZeZcYZci_Vlh#I]^hX]jX`^hjhZY[dghfjVgZ
dgjcZkZcan"h]VeZYhidX`#
>[ Z^i]Zg X]jX` XVccdi ]daY ndjg ldg`e^ZXZ! i]Z
XVhi"^gdc [VXZeaViZ ]Vh hadih [dg I"Wdaih i]Vi ]daY
hiVcYVgYdgXjhidbXaVbe^c\]VgYlVgZ#L^i]i]Z
XdggZXiXaVbe^c\]VgYlVgZ!i]^h[VXZeaViZl^aa]daY
cdc"Xna^cYg^XVaeVgihhjX]VhXVhi^c\h#
IjgcVXVbl^i]i]ZX]jX``Znjci^ai]ZXVb
adX`bVg`Va^\chl^i]i]ZXVbgZaZVhZYVijb
a^cZh]dlc^cFigure 16.
/&&
8VbGZaZVhZ9VijbA^cZ
8Vb
AdX`
BVg`
I]Z X]jX`h VcY [VXZeaViZ ]VkZ V 9"- 8VbadX`
bdjci#EaZVhZcdiZi]Vii]ZgZVgZa^cZhhiVbeZY
^cidi]ZXVbVcYdci]ZX]jX`WdYn#6X]jX``Zn
^h jhZY id ijgc i]Z adX`^c\ XVbh Figure 16 id
hZXjgZ$jchZXjgZi]ZX]jX`$[VXZeaViZ#
Figure 16. 8VbVcYadX`bVg`h#
The chuck is heavy and is awkward to handle. Always protect the ways when removing or installing a chuck, and make sure
that you make a support cradle Figure
15, lifting hoist, or that you have an assistant when installing or removing chucks.
Ignoring this warning may lead to a severe
crushing or amputation injury!
4.
JcadX`i]Zdi]ZgXVbh^ci]ZhVbZbVccZg#
BV`ZhjgZidhjeedgii]ZX]jX`VhndjVa^\c
i]ZaVhiXVb#I]ZX]jX`bVnXdbZd[[Vii]^h
ed^ci! hd it is important that the weight is
supported by an adequate chuck cradle.
5.
GZbdkZi]ZX]jX``Zn#
·>[ i]Z X]jX` ^h hi^aa i^\]i dc i]Z he^cYaZ!
iVei]ZWVX`d[i]ZX]jX`l^i]VgjWWZgdg
lddYbVaaZil]^aZhjeedgi^c\i]ZWdiidbd[
i]ZX]jX`#
·>[i]ZX]jX`YdZhcdi^bbZY^ViZanXdbZd[[!
gdiViZ i]Z he^cYaZ Veegdm^bViZan +%ß VcY
iVeV\V^c#BV`ZhjgZVaai]ZbVg`hdci]Z
XVbhVcYhe^cYaZVgZ^cegdeZgVa^\cbZci#
Figure 15#LddYZcX]jX`hjeedgiXgVYaZ#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
"'*"
To install a chuck or faceplate:
1.
9>H8DCC:8IA6I=:;GDBEDL:G
2. EaVXZ V e^ZXZ d[ eanlddY VXgdhh i]Z aVi]Z
lVnhVcYedh^i^dc^i_jhijcYZgi]ZX]jX`#
6. 6a^\c i]Z X]jX`"id"he^cYaZ i^b^c\ bVg`h
Figure 19! VcY ha^YZ i]Z X]jX` dcid i]Z
he^cYaZ#
7.
IjgcVXVbadX`l^i]i]ZX]jX``Znjci^ai]Z
XVba^cZ[VaahWZilZZci]ZVbVg`hFigure
18.
3. L^i]i]Z]Zaed[V]d^hidgl^i]VcVhh^hiVci!
eaVXZi]ZX]jX`dci]ZXgVYaZ#
/&&
8VbGZaZVhZ9VijbA^cZ
Note: If installing the 4-jaw chuck, use the
provided lifting eye (Figure 17) to attach a
lifting cable or chain.
8Vb
AdX`
BVg`
Kh
Figure 18. 8VbVcYadX`bVg`h#
8.
AdX`i]Zdi]ZgXVbh^cVhiVgeViiZgchdi]Z
X]jX`^hYgVlcjeZkZcandcVaah^YZhl^i]dji
VcnX]VcXZd[b^hVa^\cbZci#
Note:If any of the cam lock marks (Figure 18)
do not fall between the "V" marks when the
cam lock is tight, you must adjust the offending camlock stud as discussed in Camlock
Stud Adjustment on Page 27.
9.
GZbdkZi]ZX]jX``Zn#
Figure 17#A^[i^c\ZnZ#
4. BV`ZhjgZi]ZX]jX`iVeZgVcYhe^cYaZiVeZg
bVi^c\hjg[VXZhVgZeZg[ZXianXaZVc#
5. >cheZXiVcYbV`ZhjgZi]ViVaaXVbadX`hijYh
VgZ jcYVbV\ZY! VgZ XaZVc VcY a^\]ian d^aZY!
VcYi]Vii]ZXVbadX`hijYXVehXgZlhVgZ^c
eaVXZVcYhcj\#
NOTICE
Never install a chuck or faceplate without
having the camlock cap screws in place
or fully tightened. If you ignore this notice,
once installed the chuck may never be able
to be removed since the camlock studs will
turn with the camlocks and never release.
"'+"
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Camlock Stud
Adjustment
>[ i]^h ^h i]Z XVhZ! ndj l^aa ]VkZ id gZbdkZ i]Z
X]jX`VcY[^cZ"ijcZi]ZXVbadX`hijYVY_jhibZci#
HZZ Figure 19 [dg l]^X] Y^gZXi^dc id ijgc i]Z
XVbadX`hijYh#
L]Zc [^ii^c\ V X]jX` dg [VXZ eaViZ l^i] XVbadX`
hijYh! dg l]Zc bdjci^c\ V cZl X]jX` dg [VXZ"
eaViZ!^ibVnWZcZXZhhVgnidVY_jhii]ZXVbadX`
hijYh#
DcXZndj]VkZVY_jhiZYi]ZXVbadX`hijYh!^chiVaa
i]Z X]jX` dg [VXZeaViZ Vh djia^cZY ^c Id ^chiVaa
X]jX`dg[VXZeaViZdcPage 26#
>cdgYZgidegdeZgan^chiVaadgVY_jhidcZdgbdgZ
XVbadX` hijYh! ndj bjhi gZbdkZ V hijY adX`^c\
XVehXgZl!i]Zci]gZVYi]ZXVbadX`hijY^cdgdji
jci^ai]Za^cZdci]Zh^YZd[i]ZhijY^h[ajh]l^i]
i]Zided[i]ZX]jX` XVhi^c\ Figure 19# I]^h ^h
Vc^c^i^VaVY_jhibZci#
NOTICE
Never install a chuck or faceplate without
having the camlock cap screws in place
or fully tightened. If you ignore this notice,
the chuck may never be able to be removed
since the camlock studs will turn with the
camlocks and never release.
L]ZcndjeaVXZi]ZX]jX`dcidi]ZaVi]Zhe^cYaZ!
ndj bVn [^cY i]Vi dcZ dg bdgZ XVbadX`h Yd cdi
[jaaned^ciWZilZZci]ZVbVg`hdci]ZX]jX`#
>c^i^Va6Y_jhibZci/
8VbadX`HijY
6a^\cbZci<gddkZ
^h;ajh]l^i]8]jX`
Hjg[VXZ
[email protected]
8VbadX`
HijY
8]jX`"id"He^cYaZ
I^b^c\BVg`
8VbadX`8VeHXgZl^hI^\]i7ji8VbadX`
HijY8VcHi^aaGdiViZ7VX`VcY;dgi]Ha^\]ian
INCORRECT
CORRECT
INCORRECT
IjgcHijYDji
DcZIjgc
8Vb
GZaZVhZ
9Vijb
IjgcHijY
>cDcZIjgc
7ZilZZc
6ggdlh
Figure 19#8VbadX`hijYVa^\cbZci#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
"',"
Reversing Jaws
To reverse the jaws:
1. 9>H8DCC:8IA6I=:;GDBEDL:G
2. JcWdai!i]Zc[a^ei]Z_VlVhh]dlc^cFigures
20-23!i]ZcgZ"i^\]iZc#
Figure 22.GZkZgh^c\_VlhiZe(#
Figure 20.GZkZgh^c\_VlhiZe&#
Figure 23.GZkZgh^c\_VlhiZe)#
3.
GZeZVii]ZhZhiZeh[dgi]Zdi]Zgild_Vlh#
Figure 21.GZkZgh^c\_VlhiZe'#
"'-"
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Gap Removal
Ndjg aVi]Z ]Vh V \Ve hZXi^dc WZadl i]Z he^cYaZ
i]Vi XVc WZ gZbdkZY [dg ijgc^c\ aVg\Z Y^VbZiZg
eVgih#I]^h\VelVh^chiVaaZY!i]Zc\gdjcYVii]Z
[VXidgn Yjg^c\ aVi]Z VhhZbWan [dg egZX^hZ [^i VcY
Va^\cbZci# ;VXidgh Yjg^c\ i]Z gZbV^c^c\ VhhZb"
Wan Veean VYY^i^dcVa [dgXZh id i]Z \Ve0 i]ZgZ[dgZ!
gZeaVX^c\ i]Z \Ve id i]Z dg^\^cVa edh^i^dc l^aa WZ
kZgn Y^[[^Xjai# We don't recommend removing
the gap. Reinstallation to exact factory alignment is nearly impossible. The only option is
to then leave the gap out.
Tailstock
IV^ahidX`AdX`
Fj^aaAdX`
Fj^aa;ZZY
To remove the gap:
1. GZbdkZ[djgXVehXgZlh[gdbi]ZWdiidbd[
i]Z \Ve VcY ild [gdb i]Z ZcYh d[ i]Z lVnh
hZZFigure 24#
7ZYVcYLVn8VeHXgZlh
Figure 25.IV^ahidX`VcYfj^aaadX`]VcYaZh^c
adX`ZYedh^i^dc#
I]Z iV^ahidX` Figure 25 d[ i]Z BdYZa <%+%%
aVi]Z XVc WZ jhZY id hjeedgi ldg`e^ZXZh l^i]
i]Z jhZ d[ V a^kZ dg YZVY XZciZg# >i XVc Yg^aa dg
WdgZ]daZh^ci]ZXZciZgd[VeVgi!jh^c\VYg^aaW^i
VcY X]jX`! dg BI* iVeZgZY h]Vc` Yg^aa W^i# I]Z
iV^ahidX` XVc Vahd WZ jhZY [dg Xjii^c\ h]Vaadl
iVeZghWnjh^c\i]Zd[[hZiVY_jhibZci#
To use the tailstock:
1. Ejaajedci]ZadX`]VcYaZ#
2. Ha^YZi]ZiV^ahidX`idi]ZYZh^gZYedh^i^dc#
Figure 24.AVi]Z\VeVcYe^cejaaZghZije#
2. GZbdkZi]ZhZihXgZleaj\!VcYVhhZbWaZVc
B+"&m(%XVehXgZl!+bb[aVilVh]Zg!VcY
i]Z\Vee^cejaaZg]jWh]dlc^cFigure 24#
3. I]gZVYi]ZXVehXgZl^cidi]Zi]gZVYZY]daZ
VcYi^\]iZcjci^ai]Ze^c^hejaaZY[gZZ d[ i]Z
\VeVcYWZY#
4. GZeZVidci]ZgZbV^c^c\e^c#
5. IVei]Zdjih^YZd[i]Z\Vel^i]VYZVYWadl
]VbbZgidaddhZc!VcYgZbdkZi]Z\VehZX"
i^dc#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
3. Ejh] i]Z iV^ahidX` adX` ]VcYaZ id adX` i]Z
iV^ahidX`^ceaVXZ#
To use the tailstock quill:
1. L^i]i]ZiV^ahidX`adX`ZY!ejaajedci]Zfj^aa
adX`aZkZgidjcadX`#
2. Ijgci]Zfj^aa[ZZY]VcYaZXadX`l^hZid[ZZY$
bdkZ i]Z fj^aa idlVgYh i]Z he^cYaZ! dg ijgc
XdjciZgXadX`l^hZ id bdkZ i]Z fj^aa VlVn
[gdbi]Zhe^cYaZ#
3. Ejh]i]Zfj^aaadX`aZkZgYdlcidadX`i]Zfj^aa
^ceaVXZ#
"'."
Aligning Tailstock
5. EaVXZi]Za^kZXZciZg^ci]ZiV^ahidX`#
6. 6iiVX] V aVi]Z Yd\ id i]Z gdjcY hidX` VcY
bdjci^iWZilZZci]ZXZciZgh.
To align the tailstock:
7. IjgcVeegdm^bViZan%#%&%d[[i]ZY^VbZiZg#
1. Jh^c\ V egZX^h^dc aZkZa! bV`Z hjgZ i]Z
WZYlVnh VgZ aZkZa h^YZ"id"h^YZ VcY [gdci"id"
WVX`#>[i]ZaVi]Z^hcdiaZkZa!h]^bi]ZaVi]Z
WVhZVhgZfj^gZYWZ[dgZegdXZZY^c\#
2. <Ziilde^ZXZhd[hiZZagdjcYhidX`i]ViVgZ
'Y^VbZiZgm+^cX]Zhadc\#
3. 8ZciZg Yg^aa Wdi] ZcYh d[ dcZ e^ZXZ d[ i]Z
gdjcY hidX`# HZi i]Z gdjcY hidX` Vh^YZ [dg
jhZ^cStep 6.
4. Jh^c\i]Zdi]Zge^ZXZd[hidX`!bV`ZVYZVY
XZciZg Wn ijgc^c\ V h]djaYZg id bV`Z V
h]Vc`# ;a^e i]Z e^ZXZ dkZg ^c i]Z X]jX` VcY
ijgcV+%§ed^ciFigure 26.
8. BdjciVY^Va^cY^XVidghdi]Zeajc\Zg^hdci]Z
iV^ahidX`WVggZaWZ[dgZbdk^c\i]ZiV^ahidX`#
9. BZVhjgZ i]Z hidX` Y^VbZiZg l^i] V b^Xgdb"
ZiZg#
·>[ i]Z Y^VbZiZg ^h i]^X`Zg Vi i]Z iV^ahidX`
ZcY!bdkZi]ZiV^ahidX`idlVgYndj]Va[d[
i]ZY^VbZiZgFigures 27#
·>[ i]Z Y^VbZiZg ^h i]^ccZg Vi i]Z iV^ahidX`
ZcY!bdkZi]ZiV^ahidX`VlVn[gdbndj]Va[
i]ZY^hiVcXZd[i]ZY^VbZiZgFigure 28#
Note:As long as the dead center remains in
the chuck, the point of your center will remain
true to the spindle axis. But remember the
point will have to be refinished whenever it is
removed and returned to the chuck.
Figure 27.IV^ahidX`VY_jhibZcidei^dc&#
Figure 26.8]jX`XZciZg^c\i]ZYZVYXZciZg#
Figure 28.IV^ahidX`VY_jhibZcidei^dc'#
10. Ijgc Vcdi]Zg %#%&% d[[ d[ i]Z Y^VbZiZg VcY
X]ZX` [dg V iVeZg# GZeZVi jci^a i]Z YZh^gZY
Vbdjcid[VXXjgVXn^hVX]^ZkZY#
"(%"
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Drilling with
Tailstock
To install the tapered drill chuck:
1. L^i]i]ZiV^ahidX`adX`ZY!ejaajeidjcadX`i]Z
fj^aaadX`aZkZg#
2. Ijgci]Zfj^aa[ZZY]VcYaZXadX`l^hZidZmiZcY
i]Zfj^aaVWdjidcZ^cX]#
3. >chZgiViVeZgZYYg^aaVgWdgFigure 29!dgi]Z
iVeZgZYYg^aah]Vc`Figure 30!^cidi]Zfj^aa
jci^ai]ZiVeZg^h[^gbanhZViZY#I]ZbViX]^c\
iVeZgh]daYi]ZVgWdg#
4. Ijgc i]Z fj^aa [ZZY ]VcYaZ XadX`l^hZ id [ZZY
i]ZYg^aaW^i^cidi]ZgdiVi^c\ldg`e^ZXZ#
5. IdgZbdkZi]ZX]jX`iVeZg!ijgci]Zfj^aa[ZZY
]VcYaZ XdjciZgXadX`l^hZ jci^a i]Z X]jX` ^h
ejh]ZYdji[gdbi]ZiV^ahidX`iVeZg#
Cutting Tapers with
Tailstock
I]ZiV^ahidX`XVcWZd[[hZiidXjiViVeZg#
To offset the tailstock:
1. AdX`i]ZiV^ahidX`^cedh^i^dc!VcYaddhZci]Z
_VX`hXgZladXViZY_jhiVWdkZi]ZVY_jhibZci
hXgZlFigures 31 VcY 32#
2. L]Zc i]Z d[[hZi ^h VX]^ZkZY! hcj\ i]Z _VX`
hXgZl i]Vi ndj ]VkZ WZZc ijgc^c\ XdjciZg"
XadX`l^hZ! VcY i]Zc hcj\ deedh^iZ _VX`"
hXgZl#
AZ[iH^YZ
?VX`HXgZl
Figure 29.Ine^XVaiV^ahidX`X]jX`^chiVaaVi^dc#
HXVaZ
Figure 31#IV^ahidX`d[["hZiVY_jhibZcih#
Figure 30.Ine^XVaiV^ahidX`iVeZgZYYg^aaW^i
^chiVaaVi^dc#
Ijgc
88L
Ijgc
8L
Ijgc
8L
Ijgc
88L
Figure 32#?VX`hXgZlVY_jhibZcikZghZh
iV^ahidX`bdkZbZci#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
"(&"
Centers
I]ZYZVYXZciZg^hjhZY^ci]ZiV^ahidX`idhjeedgi
ldg`e^ZXZh# L]Zc jhZY ^c i]Z iV^ahidX`! bV`Z
hjgZ id `ZZe i]Z YZVY XZciZg i^e VcY ldg`e^ZXZ
ajWg^XViZY#
I]^h aVi]Z ^h hjeea^ZY l^i] ild BI* YZVY XZc"
iZgh¶dcZ^h=HHVcYdcZ^hXVgW^YZi^eeZY#I]Z
hjeea^ZY BI*", haZZkZ [^ih ^cid i]Z he^cYaZ
iVeZgid]daYi]ZBI,XZciZg#
To install a dead or live center:
1. ;ZZYi]Zfj^aadjiVWdji&hdi]Vii]ZYZVY
XZciZgXVcWZ^chZgiZY#
2. >chZgii]ZYZVYXZciZg^cidi]Zfj^aadeZc^c\#
BViX]^c\ iVeZgh egdk^YZ i]Z adX`^c\ VXi^dc
hZZFigure 33#
I]ZYZVYXZciZgXVcVahdWZjhZY^ci]Zhe^cYaZ#
I]ZbdhiXdbbdcVeea^XVi^dc^hl]Zcjh^c\i]Z
[VXZeaViZhZZFigure 34#
To install the dead center in the spindle:
1. GZbdkZi]ZX]jX`[gdbi]Zhe^cYaZ#
2. >chiVaai]ZYZVYXZciZg^ci]Zhe^cYaZhaZZkZ#
3. >chiVaai]ZhaZZkZVcYXZciZg^cidi]Zhe^cYaZ
deZc^c\#
4. 6iiVX]i]Z[VXZeaViZidi]Zhe^cYaZ#
Note: When using the dead center in the
spindle, use a lathe dog so that your part will
rotate with the spindle and not spin on the
dead center tip.
Figure 34.Ine^XVa[VXZeaViZVcYYZVYXZciZg
hZije#
Figure 33.>chZgi^c\YZVYXZciZg#
3. BdkZ i]Z iV^ahidX` ^cid edh^i^dc VcY adX` ^c
eaVXZl^i]i]ZiV^ahidX`adX`aZkZg#
4. ;ZZYi]Zfj^aa^cidi]Zldg`e^ZXZ#
NOTICE
Failure to keep dead center point well
lubricated will damage dead center and
workpiece.
Note:Make sure there is a center drilled hole
in the end of workpiece for the dead center.
5. AdX`i]Zfj^aa^cideaVXZdcXZi]Za^kZXZciZg
VcY i]Z eVgi gdiViZ id\Zi]Zg# I]Z fj^aa bVn
cZZYidWZVY_jhiZYYjg^c\deZgVi^dc#
6. Id gZbdkZ i]Z YZVY XZciZg! gZigVXi i]Z fj^aa
jci^ai]ZYZVYXZciZgedeh[gZZ#
"('"
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Steady Rest
3. AddhZc i]Z ]VcY adX` `cdW VcY deZc i]Z
hiZVYn gZhi hd V ldg`e^ZXZ XVc [^i ^ch^YZ d[
i]Z[^c\ZghhZZFigure 36#
I]Z hiZVYn gZhi hZgkZh Vh V hjeedgi [dg adc\
h]V[ihaZc\i]idY^VbZiZggVi^dd[(/&dg\gZViZg#
I]Z hiZVYn gZhi XVc WZ eaVXZY Vcnl]ZgZ Vadc\
i]ZaZc\i]d[i]Zldg`e^ZXZ#
To install/use the steady rest:
1. L^i] V ]ZaeZg! XVgZ[jaan eaVXZ i]Z hiZVYn
gZhi dc i]Z aVi]Z WZYlVnh hd i]Z ig^Vc\jaVg
cdiX][^ihdkZgi]ZVc\aZYedgi^dcd[i]ZgZVg
WZYlVn#
=VcY
AdX`
@cdW
2. AddhZci]Zi]gZZi]jbW`cdWhhdi]Z[^c\Zg
edh^i^dchXVcWZVY_jhiZYhZZFigure 35#
Figure 36.=VcYadX``cdW#
[email protected]
;^c\Zg
I][email protected]
4. Edh^i^dc i]Z hiZVYn gZhi l]ZgZ YZh^gZY#
I^\]iZci]Z]ZmcjiVii]ZWVhZd[i]ZhiZVYn
gZhiidhZXjgZ^i^ceaVXZ#
5. 8adhZi]ZhiZVYngZhihdi]Vii]Zldg`e^ZXZ^h
^ch^YZi]Z[^c\ZghVcYi^\]iZci]Z]VcY`cdW#
6. HZi[^c\Zghhcj\idi]Zldg`e^ZXZVcYhZXjgZ
Wni^\]iZc^c\i]Zi]gZZi]jbW`cdWh#;^c\Zgh
h]djaY WZ hcj\ VcY Vaadl gdiVi^dcVa bdkZ"
bZci d[ i]Z ldg`e^ZXZ# AjWg^XViZ i]Z [^c\Zg
WZVg^c\hl^i]d^aYjg^c\deZgVi^dc#
Figure 35.HiZVYngZhiVY_jhibZcih#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
"(("
Follow Rest
I]Z [daadl gZhi ^c Figure 37 ^h bdjciZY dc i]Z
hVYYaZVcY[daadlhi]ZbdkZbZcid[i]Zidda#I]Z
[daadl gZhi gZfj^gZh dcan ild [^c\Zgh Vh i]Z Xji"
i^c\iddaVXihVhi]Zi]^gY#I]Z[daadlgZhi^hjhZY
dc adc\! haZcYZg eVgih id egZkZci [aZm^c\ d[ i]Z
ldg`e^ZXZ [gdb i]Z egZhhjgZ d[ i]Z Xjii^c\ idda#
>i h]djaY WZ jhZY l]Zc i]Z ldg`e^ZXZ aZc\i] id
Y^VbZiZggVi^d^h(/&dg\gZViZg#
I]Zha^Y^c\[^c\ZghVgZhZih^b^aVgidi]dhZd[i]Z
hiZVYngZhi·[gZZd[eaVnWjicdiW^cY^c\#6alVnh
ajWg^XViZYjg^c\deZgVi^dc#GZbdkZi]Z[daadlgZhi
[gdbi]ZhVYYaZl]Zccdi^cjhZ#6[iZgegdadc\ZY
jhZ! i]Z [^c\Zgh l^aa cZZY id WZ b^aaZY dg [^aZY id
XaZVcjei]ZXdciVXihjg[VXZ#
Setting Compound
Slide
I]ZXdbedjcYha^YZ^hjhZYidXjiiVeZghdceVgih
dgidhZii]ZegdeZg^c[ZZYVc\aZl]Zci]gZVY^c\#
>ibVnVahdWZjhZYidXjiheZX^[^XaZc\i]hadc\^ij"
Y^cVaan!l]ZchZieVgVaaZaidi]Zhe^cYaZVm^h#
I]ZXdbedjcYha^YZ]VcYl]ZZa]VhV\gVYjViZY
Y^Va [dg egZX^hZ ^cX] [ZZY ^cXgZbZcih# I]Z WVhZ
d[i]ZXdbedjcYha^YZ]VhV\gVYjViZYhXVaZ[dg
Vc\jaVghZije#
To set the angular position:
1. AddhZci]ZildXVehXgZlh!dcZdcZVX]h^YZ
d[i]ZXdbedjcYha^YZhZZFigure 38#
8VeHXgZl
8dbedjcYHa^YZ
Figure 37.;daadlgZhiViiVX]bZci#
Figure 38.8dbedjcYha^YZhZiViVcVc\aZ#
2. GdiViZ i]Z XdbedjcY ha^YZ id i]Z YZh^gZY
Vc\jaVg edh^i^dc# JhZ i]Z hXVaZ Vi i]Z WVhZ
d[ i]Z ha^YZ VcY i]Z ^cY^XVidg bVg`h dc i]Z
XVgg^V\ZidhZii]Zedh^i^dc#
3. I^\]iZc i]Z ild XVe hXgZlh# 7Z hjgZ id cdi
dkZgi^\]iZc!VhndjbVnhig^ei]gZVYh#
"()"
Note:It is nessary to install your 60° degree
tool bit and set it and the compound rest so
it is perfectly perpendicular to a workpiece.
Then using a protractor offset the compound
rest to 29.5° degrees and mark the location
on the cross slide. You will then have a quick
refrence point for setting the ofset angle for
cutting threads.
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Quick Change
Tool Post
I]^h*%%hZg^Zhfj^X`X]Vc\ZiddaedhiVaadlh[dg
heZZYniddaX]Vc\Zh#IddagZ\^higVi^dcVcY^cYZm"
^c\ ^h Vahd [Vhi VcY ZVhn l^i] i]Z `cjgaZY _VX`
hXgZlVhhZbWan#I]Ziddaedhi^hegZX^h^dc\gdjcY
VcY]VgYZcZY#I]Z^ciZgcVabZX]Vc^hb^hVe^hidc
ineZYZh^\ci]ViadX`hi]Zidda]daYZg^ceaVXZl^i]
hjeZg^dgg^\^Y^inFigure 39#
Foot Brake
I]Z BdYZa <%+%% aVi]Z XdbZh Zfj^eeZY l^i]
V [ddi WgV`Z hZZ Figure 40# I]Z [ddi WgV`Z ^h
^ciZcYZY id WZ jhZY eg^bVg^an Vh V i^bZ hVk^c\
idda#I]ZWZhibZi]dY[dgjh^c\i]Z[ddiWgV`Z^h
ijgci]Zhe^cYaZaZkZgOFF,i]ZchiZedci]Z[ddi
WgV`ZeVgi^Vaanidhidei]Zhe^cYaZ#
;jaan ejh]^c\ i]Z [ddiWgV`Z l]^aZ i]Z he^cYaZ ^h
ONl^aa`^aai]ZedlZgidi]ZbdidgVcYWg^c\i]Z
he^cYaZ id V hide# Hidee^c\ i]Z he^cYaZ ^c i]^h
bVccZg^h]VgYZgdci]ZaVi]Z\ZVgWdm!WgV`ZeVY!
VcY WZaih# I]^h ineZ d[ WgV`Z Veea^XVi^dc h]djaY
WZ gZhZgkZY [dg eVc^X h^ijVi^dch# DcXZ hideeZY!
i]Zhe^cYaZaZkZgl^aai]ZccZZYidWZgZijgcZYid
i]ZcZjigVaedh^i^dc#
Note:Do not confuse this feature with the emergency stop button. The emergency stop button
cuts power to the machine and does not apply the
brake. This button must be reset to restore power
to the lathe.
He^cYaZDC$D;;AZkZg
Figure 39.Idda]daYZgVcYiddaedhi#
;ddi7gV`Z
Figure 40.;ddiWgV`ZVcYhe^cYaZON/OFF
aZkZg#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
"(*"
Setting Spindle RPM
I]Z he^cYaZ heZZY Y^Va edh^i^dch i]Z ]ZVYhidX`
\ZVgh ^c dcZ d[ i]gZZ heZZY bdYZh# >c ZVX]
bdYZ!i]ZgZVgZildheZZYh^cadlgVc\ZVcYild
heZZYh ^c ]^\] gVc\Z# I]Z gVc\Z aZkZg hZaZXih
]^\] dg adl gVc\Z! VcY i]Z gVc\Z hea^ii^c\ aZkZg
hZaZXih dcZ d[ i]Z ild gZbV^c^c\ heZZYh l^i]^c
i]VigVc\Z#
2. 9ZiZgb^cZ i]Z [^cVa Y^VbZiZg! ^c ^cX]Zh! [dg
i]ZXjindjVgZVWdjiidiV`Z#
3. JhZ i]Z [daadl^c\ [dgbjaV id YZiZgb^cZ i]Z
cZZYZYGEB[dgndjgdeZgVi^dc/
I]Z gVc\Z aZkZg ^h jhZY id hZaZXi V hZi d[ ]^\]
dg adl gVc\Z he^cYaZ heZZYh [gdb dcZ d[ i]Z
i]gZZhe^cYaZheZZYbdYZhh]dlcdci]Zhe^cYaZ
heZZYY^Va#
I]ZgVc\Zhea^ii^c\aZkZg^hjhZYidhZaZXii]Z[^cVa
he^cYaZ heZZY [gdb i]Z hZi d[ ]^\] dg adl gVc\Z
heZZYhhZaZXiZYWni]ZgVc\ZaZkZg#
To find and set the spindle RPM:
1. JhZi]ZiVWaZ^cFigure 41idYZiZgb^cZi]Z
Xjii^c\heZZY[dgndjgldg`e^ZXZ#
Cutting Speeds for High Speed Steel (HSS)
Cutting Tools
Ldg`e^ZXZBViZg^Va
Note: For this step you will need to average out the diameters or work with the finish
diameter for your calculations.
L^i]i]ZXVaXjaViZYGEB!aZijhhVn^icZZYh
idWZ-%GEB. Hdi]Z]ZVYhidX`aZkZghbjhi
WZbdkZYidi]ZVeegdeg^ViZXdgYVcYHdg
Ledh^i^dch#
Note:You may need to rotate the spindle by
hand or use the jog button to get the levers to
properly engage.
4. BdkZ i]Z he^cYaZ heZZY Y^Va hd i]Z gZY Y^V"
bdcY dc i]Z Y^Va a^cZh je l^i] i]Z gZY Y^V"
bdcYed^cidci]Z]ZVYhidX`#7di]Y^VbdcYh
h]djaY WZ Vi i]Z &'/%% DXadX` edh^i^dc
Figure 43# I]Z GEBh VkV^aVWaZ cdl VgZ
adl/'*!-%0VcY]^\]/'(*!,%%#
8jii^c\HeZZYh[b
6ajb^cjb6aadnh
(%%
7gVhh7gdcoZ
&*%
8deeZg
&%%
8Vhi>gdc!Hd[i
-%
8Vhi>gdc!=VgY
*%
B^aYHiZZa
.%
8VhiHiZZa
-%
6aadnHiZZa!]VgY
)%
IddaHiZZa
*%
HiV^caZhhHiZZa
+%
I^iVc^jb
*%
EaVhi^Xh
(%%"-%%
5. BdkZ i]Z he^cYaZ gVc\Z aZkZg id L Adl
GVc\Z Vh h]dlc ^c Figure 42# I]Z GEBh
VkV^aVWaZcdlVgZadl/'*!-%#
6. BdkZi]ZgVc\Zhea^ii^c\aZkZgidXVhh]dlc
^cFigure 42#I]Z[^cVahe^cYaZGEBh^h-%#
Failure to follow RPM and feed rate guidelines may threaten operator safety from
ejected parts or broken tools.
LddY
(%%"*%%
Note:For carbide cutting tools, double the cutting speed. These values are a guideline only.
Refer to the MACHINERY'S HANDBOOK for
more detailed information.
Figure 41.8jii^c\heZZYiVWaZ[dg=HHXjii^c\
iddah#
"(+"
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Figure 42.GVc\ZaZkZgh#
X + L = 80 RPM
Figure 43.He^cYaZheZZYaZkZg^caZ[iedh^i^dc#
Figure 44.He^cYaZheZZYaZkZg^cXZcigVa
edh^i^dc·**!&,%!*'*!&+%%GEBhVkV^aVWaZ#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Figure 45.He^cYaZheZZYaZkZg^cg^\]i
edh^i^dc·(*!&'%!(*%!&&%%GEBhVkV^aVWaZ#
"(,"
Manual Feed
Ndj XVc bVcjVaan bdkZ i]Z Xjii^c\ idda VgdjcY
i]Z aVi]Z Wn i]gZZ bZi]dYh# I]^h hZXi^dc l^aa
gZk^Zli]Z^cY^k^YjVaXdcigdahdci]ZXVgg^V\ZVcY
egdk^YZ YZhXg^ei^dch d[ i]Z^g jhZh hZZ Figure
46#
8dbedjcY
Ha^YZ
=VcYl]ZZa
8gdhhha^YZ
=VcYl]ZZa
Adc\^ijY^cVa=VcYl]ZZa
Figure 46.8Vgg^V\Z8dcigdah#
Power Feed
NOTICE
Feed rate is based on spindle RPM. High
feed rates combined with high spindle
speeds result in a rapidly moving carriage or
cross slide. Pay close attention to the feed
rate you have chosen and keep your hand
poised over the ON/OFF switch. Failure to
take this precaution can lead to carriage
and chuck crash.
;dg Z^i]Zg Xgdhh dg adc\^ijY^cVa [ZZY! bdkZ i]Z
edlZg [ZZY aZkZg dc i]Z Vegdc ^c i]Z Y^gZXi^dch
^cY^XViZY Wn i]Z eaVXVgY Figure 47! VcY i]Zc
bdkZi]Z[ZZYY^gZXi^dcaZkZgFigure 48idhZaZXi
[ZZY Y^gZXi^dc# GZbZbWZg! Vaa Y^gZXi^dch gZkZghZ
l]Zc he^cYaZ gdiVi^dc ^h gZkZghZY# GZ[Zg id i]Z
Using the Thread Chart dc Page 41 id aZVgc
]dl id h]^[i i]Z aVi]Z ^c dgYZg id \Zi V heZX^[^X
[ZZYgViZ#
8gdhh;ZZY
Longitudinal Handwheel
I]Z adc\^ijY^cVa ]VcYl]ZZa bdkZh i]Z XVgg^V\Z
aZ[i dg g^\]i Vadc\ i]Z WZY# I]^h Xdcigda ^h ]Zae"
[ja l]Zc hZii^c\ je i]Z bVX]^cZ [dg ijgc^c\ dg
l]ZcbVcjVabdkZbZci^hYZh^gZYYjg^c\ijgc^c\
deZgVi^dch#
Cross Slide Handwheel
I]Z Xgdhh ha^YZ ]VcYl]ZZa bdkZh i]Z ide ha^YZ
idlVgYVcYVlVn[gdbi]Zldg`#Ijgc^c\i]ZY^Va
XadX`l^hZbdkZhi]Zha^YZidlVgYi]Zldg`e^ZXZ#
I]Z\gVYjViZYY^VaXVcWZVY_jhiZYWn]daY^c\i]Z
]VcYl]ZZal^i]dcZ]VcYVcYijgc^c\i]ZY^Val^i]
i]Zdi]Zg#
CZjigVa
Adc\^ijY^cVa;ZZY
Figure 47#EdlZg[ZZYaZkZgedh^i^dch#
Compound Slide Handwheel
I]ZXdbedjcYha^YZ]VcYl]ZZaXdcigdahi]Zedh^"
i^dc d[ i]Z Xjii^c\ idda gZaVi^kZ id i]Z ldg`e^ZXZ#
I]Z XdbedjcY ha^YZ ^h VY_jhiVWaZ [dg Vcn Vc\aZ
l^i]^c^ihgVc\Z#I]Z\gVYjViZYY^Va^hVY_jhiVWaZ
jh^c\ i]Z hVbZ bZi]dY Vh i]Z Y^Va dc i]Z Xgdhh
ha^YZ#6c\aZVY_jhibZci^hhZXjgZYWnXVehXgZlh
dci]ZWVhZd[i]ZXdbedjcYha^YZ#
"(-"
Figure 48.;ZZYY^gZXi^dcaZkZg#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Four-Position Apron
Stop
JhZi]Z[djg"edh^i^dcVegdchide[dgY^hZc\V\^c\
i]Z Vegdc VjidbVi^XVaan Vi je id [djg Y^[[ZgZci
VegdcadXVi^dch#
Ndj XVc i^\]iZc i]Z ZXXZcig^Xh ^c eaVXZ dc i]Z
gdY! ZVX] Vi Y^[[ZgZci gdiViZY edh^i^dch! hd ZVX]
ZXXZcig^XXdggZhedcYhl^i]VcjbWZgdci]ZY^Va#
I]Zc!YZeZcY^c\l]^X]cjbWZgndjijgci]Zhide
hZaZXi^dc Y^Va Figure 49 id! i]Z gdY l^aa Va^\c
i]Z idZ d[ i]Z hide ZXXZcig^X l]ZgZ ndj lVci
i]ZVegdcidhide#L]Zci]ZVegdcgZVX]Zhi]Vi
ed^ci!i]ZXgdlcd[i]ZhideZXXZcig^Xl^aaYZegZhh
i]ZXajiX]gZaZVhZaZkZgVcYY^hZc\V\Zi]ZVegdc
[gdbi]Z[ZZYgdY!i]jhhidee^c\i]ZVegdc#
6egdc
8ajiX]
GZaZVhZ
NOTICE
Every time you readjust the stop eccentrics, always manually test your apron stop
setting before you rely on apron stop system to automatically disengage the apron.
NOTICE
This four-position apron stop system is
only made to disengage the apron from the
feed rod. When the lead screw is engaged
for threading operations, the four-position
apron stop will not disengage the apron—
you must manually disengage the apron
from the feed rod with the half nut lever or
the apron will crash into the chuck.
Hide
:XXZcig^X
HideHZaZXi^dc9^Va
Figure 49#;djg"edh^i^dcVegdchide#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
"(."
Starting Lathe
HiVgi^c\VcYhidee^c\i]ZaVi]ZgZfj^gZhVXdjeaZ
d[ hiZeh# ;^ghi! i]Z bVhiZg hl^iX] Figure 50 dc
i]Z WVX` d[ i]Z aVi]Z bjhi WZ ijgcZY id i]Z 1
edh^i^dc"ON"!i]Z\gZZcedlZgaVbeFigure 51
l^aaa^\]i#
BdkZ i]Z he^cYaZ DC$D;; aZkZg Figure 52 id
hiVgiVcYhidehe^cYaZVcYX]jX`gdiVi^dc#
He^cYaZDC$D;;AZkZg
Figure 52. He^cYaZDC$D;;AZkZg#
Figure 50. BVhiZghl^iX]#
Note: If you press the emergency stop button
now, the power light will go out and cut power to
the motor and spindle ON/OFF lever. Twisting the
emergency stop button and letting it pop out will
restore power for all lathe operations.
Id hadl V [gZZ l]ZZa^c\ X]jX` id V hide l^i]dji
Xjii^c\ edlZg id i]Z bdidg! eVgi^Vaan egZhh i]Z
[ddi WgV`Z Figure 53 Ydlc# Id hide i]Z X]jX`
VcY `^aa Vaa edlZg id i]Z bdidg VcY Xdcigdah Vh
[VhiVhedhh^WaZ^cVcZbZg\ZcXnh^ijVi^dc!ejh]
i]Z WgV`Z Ydlc XdbeaZiZan# DcXZ hideeZY! i]Z
he^cYaZaZkZgl^aai]ZccZZYidWZgZijgcZYidi]Z
cZjigVaedh^i^dc#
:bZg\ZcXnHide
;ddi7gV`Z
EdlZgAVbe
Figure 53. ;ddiWgV`Z#
Figure 51. EdlZga^\]i#
")%"
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Using the Thread
Chart
)-
)I]^h aVi]Z XdbZh l^i] dcZ )-"iddi] VcY ild
*,"iddi] X]Vc\Z \ZVgh ^chiVaaZY [dg Xjii^c\ ^cX]
dg bZig^X i]gZVYh# ;dg Xjii^c\ Y^bZig^Va dg bdYj"
aVge^iX]i]gZVYh!XZgiV^c\ZVghbjhiWZgZeaVXZY
VcYgZedh^i^dcZYgZ[ZgidDimetrial and Modular
Pitch ThreadingdcPage 42#
:mVbeaZ/IdXjiVbdYjaVge^iX]i]gZVYd[%#*!i]Z
i]gZVY^c\ X]Vgi ^c Figure 56 ^cY^XViZh i]Vi ndj
bjhiX]Vc\Zi]Z\ZVgh^cidi]ZWbdYZh]dlc!
VcYbdkZi]ZaZkZghVcYY^Vahidedh^i^dch;!C F,
S, and 4 Figures 54 VcY 55#
*,
*,
++
*,
)'
IdXji^cX]VcYbZig^Xi]gZVYh!dgidjhZi]ZX]Vgi
[dg i]Z X VcY Y edlZg [ZZY gViZh! i]Z X]Vc\Z
\ZVghbjhiWZX]Vc\ZYidi]ZVbdYZ#GZ[Zgid
Inch and Metric Pitch ThreadingdcPage 44#
Figure 54.=ZVYhidX`Xdcigdah#
Figure 55.<ZVgWdmXdcigdah#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
%#*
BdYjaVg
E^iX]
I]gZVY^h
6X]^ZkZY
Figure 56.I]gZVY^c\X]Vgi#
")&"
Dimetrial and Modular
Pitch Threading
3. Eji dc ndjg hV[Zin \aVhhZh! VcY jh^c\ V
&)bb lgZcX]! gZbdkZ i]Z XZciZg he^cYaZ
VcY\ZVgVhhZbWanFigure 58#
He^cYaZ
*,"Iddi]
NOTICE
Some threading operations may damage
the lead screw if performed at high speeds.
Always use the slowest speed possible for
your particular operation!
++"Iddi]
7dai=daZ
I]^h aVi]Z XdbZh l^i] dcZ )-"Iddi] VcY ild
*,"Iddi] X]Vc\Z \ZVgh ^chiVaaZY [dg Xjii^c\ ^cX]
dgbZig^Xi]gZVYh#=dlZkZg[dgXjii^c\Y^bZig^Vadg
bdYjaVgi]gZVYhi]ZadlZg*,"Iddi]\ZVgbjhiWZ
gZeaVXZYl^i]i]Z^cXajYZY)'"Iddi]\ZVg!VcYi]Z
++"Iddi]\ZVgbjhiWZ^chiVaaZYdcidi]Zh]djaYZg
d[ i]Z XZciZg *,"Iddi] \ZVg Figure 57# <ZVg
edh^i^dchbjhiVahdWZX]Vc\ZY#
H]djaYZg
Figure 58.8ZciZghe^cYaZ!*,"iddi]\ZVg!VcY
++"iddi]\ZVg#
4. Jh^c\gZiV^c^c\g^c\ea^Zgh!gZbdkZi]ZgZiV^c"
^c\g^c\[gdbi]Zhe^cYaZFigure 59#
8ZciZgGVXZ
To setup the lathe to cut dimetrial or modular
pitch threads:
GZiV^c^c\G^c\
9>H8DCC:8IB68=>C:;GDBEDL:G
1.
2. DeZc i]Z h^YZ XdkZg VcY [Vb^a^Vg^oZ ndjg"
hZa[l^i]i]Zdg^ZciVi^dcd[i]ZX]Vc\Z\ZVgh
Figure57#
He^cYaZ
*,"Iddi]
)-"Iddi]<ZVg
JeeZgHe^cYaZ
++"Iddi]
6Y_jhibZci
6gb
AdX`cji
Figure 59.He^cYaZVcYXZciZg\ZVgVhhn#
5. JhZVegZhhidgZbdkZVcY[a^ei]ZY^gZXi^dc
d[i]Zhe^cYaZ!i]Zc^chiVaai]ZgZiV^c^c\g^c\#
Note: You must use a press and a collar
that will support the inner bearing race when
removing the spindle from the gear. Do not
use a hammer and punch to drive the spindle
from the gear assembly or you will damage
the ball bearings.
Note: When finished, and installed back on
the lathe, the spindle must hold the 66-tooth
gear outward as shown in Figure 63.
*,"Iddi]<ZVg
8ZciZgHe^cYaZ
*,"Iddi]<ZVg
AdlZgHe^cYaZ
Figure 57.8]Vc\Z\ZVghZije[dg^cX]VcY
bZig^Xi]gZVYXjii^c\#
")'"
6. EaVXZi]ZWdgZd[i]Z++"iddi]\ZVgdcidi]Z
h]djaYZg d[ i]Z *,"iddi] \ZVg! VcY Va^\c i]Z
i]gZZWdai]daZhFigure 58d[i]Z\ZVgh#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
7. I]gZVYi]Zi]gZZB+"&m'*XVehXgZlh^cid
i]Z \ZVgh hd i]Z XVe hXgZlh VXi Vh \j^YZ
YdlZah Vaadl^c\ i]Z \ZVgh id ha^YZ id\Zi]Zg
l^i]djiW^cY^c\#9dcdijhZV]VbbZgidhZVi
i]Z\ZVg#
13. Jh^c\ V ')bb lgZcX]! addhZc i]Z VY_jhi"
bZci Vgb adX`cji Figure 62! VcY aZi i]Z
VY_jhibZciVgbhl^c\VlVn#
8. EgZhhi]Zild\ZVghid\Zi]ZgVcYi^\]iZci]Z
i]gZZXVehXgZlhFigure 59#
9. GZbdkZi]Z*,"iddi]\ZVgFigure 57#
10. Ha^YZi]Z)'"iddi]\ZVgdcidi]ZadlZghe^cYaZ!
^chiVaai]Zh]djaYZglVh]Zgdci]Zhe^cYaZhd
i]Zh]djaYZg[VXZhi]Z\ZVgFigure 60!VcY
^chiVaai]ZXVehXgZl#
8ZciZg
<ZVg
6hhZbWan
8ZciZg
He^cYaZ
6Y_jhibZci
6gbVcY
AdX`cji
H]djaYZg
Figure 62.8ZciZg\ZVgVY_jhibZciVgb#
Figure 60.H]djaYZglVh]Zgedh^i^dc^c\#
14. >chiVaa i]Z XZciZg \ZVg VcY he^cYaZ dcid i]Z
VY_jhibZciVgb!i]Zc[^c\Zgi^\]iZci]Zhe^c"
YaZ#
11. Jh^c\ i]Z +bb ]Zm lgZcX]! gZbdkZ i]Z
jeeZghe^cYaZXVehXgZl!heVXZglVh]Zg!i]Z
)-"iddi]\ZVg!VcYi]ZheVXZgFigure 57#
15. BdkZ i]Z XZciZg \ZVg VcY VY_jhibZci Vgb
VhhZbWan!i]Zci^\]iZci]Zhe^cYaZVcYVY_jhi"
bZci Vgb adX` cji hd Vaa \ZVgh bZh] VcY
]VkZ%#%%&*id%#%%)d[WVX`aVh]#
12. L^i] i]Z h]djaYZg d[ i]Z )-"iddi]ZY \ZVg
[VX^c\ i]Z WZVg^c\ hZVa Figure 61! ha^YZ
i]Z\ZVgWVX`dcidi]Zh]V[i!i]Zc^chiVaai]Z
heVXZg!heVXZglVh]ZgVcYXVehXgZl#
16. GdiViZ i]Z \ZVgh Wn ]VcY id bV`Z hjgZ cd
W^cY^c\dXXjgh!VcYi]ZceV^cii]Z\ZVgiZZi]
l^i]\ZcZgVaejgedhZVjidbdi^kZ\gZVhZ#
H]djaYZg
HZVa
17. L]Zc ndj VgZ [^c^h]ZY! bV`Z hjgZ i]Z \ZVg
VggVc\ZbZcibViX]Zhi]ZWbdYZVggVc\Z"
bZcih]dlc^cFigure 56.
18. 8adhZ i]Z h^YZ XdkZg VcY gZ[Zg id i]Z
Threading ChartdcPage 41[dg]dlidh]^[i
ndjg aVi]Z id i]Z Veegdeg^ViZ [ZZY dg i]gZVY
e^iX]#
Figure 61.JeeZghe^cYaZ\ZVgedh^i^dc^c\#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
")("
Inch and Metric Pitch
Threading
3. Eji dc ndjg hV[Zin \aVhhZh! VcY jh^c\ V
&)bb lgZcX]! gZbdkZ i]Z XZciZg he^cYaZ
VcY\ZVgVhhZbWanFigure 63#
4. Jh^c\gZiV^c^c\g^c\ea^Zgh!gZbdkZi]ZgZiV^c"
^c\g^c\[gdbi]Zhe^cYaZFigure 64#
NOTICE
Always use the slowest speed possible for
threading, and avoid deep cuts or you may
not be able to disengage the half nut to
prvent an apron crash!
>[ i]Z aVi]Z ]Vh WZZc egZk^djhan hZije id Xji
Y^bZig^VadgbdYjaVge^iX]i]gZVYh!ndjbjhigZ^c"
hiVaa i]Z *,"Iddi] \ZVg dc i]Z adlZg he^cYaZ VcY
gZbdkZi]Z++"Iddi]\ZVgdci]Zb^YYaZhe^cYaZ!
VcYX]Vc\ZXZgiV^c\ZVgedh^i^dch#
5. JhZVegZhhidgZbdkZVcY[a^ei]ZY^gZXi^dc
d[i]Zhe^cYaZVcYgZ^chiVaai]ZgZiV^c^c\g^c\#
Note: You must use a press and a collar
that will support the inner bearing race when
removing the spindle from the gear. Do not
use a hammer and punch to drive the spindle
from the gear assembly or you will damage
the ball bearings.
8ZciZgGVXZ
GZiV^c^c\G^c\
To setup the lathe to cut inch and metric pitch
threads:
1.
DISCONNECT MACHINE FROM POWER!
2. DeZc i]Z h^YZ XdkZg VcY [Vb^a^Vg^oZ ndjg"
hZa[l^i]i]Zdg^ZciVi^dcd[i]ZX]Vc\Z\ZVgh
Figure 63#
)-"Iddi]
<ZVg
JeeZg
He^cYaZ
8VeHXgZl
*,"Iddi]
++"Iddi]
Figure 64.He^cYaZVcYXZciZg\ZVgVhhn#
*,"Iddi]
<ZVg
8ZciZg
He^cYaZ
++"Iddi]
<ZVg
8ZciZg
He^cYaZ
*,"Iddi]<ZVg
AdlZgHe^cYaZ
He^cYaZ
6. GZbdkZi]Zi]gZZB+"&m'*XVehXgZlhi]Vi
]daYi]Zild\ZVghid\Zi]Zg#
7. EgdiZXii]Zhe^cYaZVcYXaVbe^i^cVk^hZ#
6Y_jhibZci
6gb
AdX`cji
8. 8VgZ[jaan! jh^c\ ild ( [aVi i^e hXgZlYg^k"
Zgh ^chZgiZY WZilZZc i]Z \ZVgh Vi deedh^c\
Y^gZXi^dch! ldg` i]Z ++"iddi] \ZVg d[[ d[ i]Z
h]djaYZg d[ i]Z *,"iddi] \ZVg# 9d cdi jhZ V
]VbbZgidhZeVgViZi]Z\ZVgh#
9. JhZ i]Z +bb ]Zm lgZcX] VcY gZbdkZ i]Z
adlZg he^cYaZ XVe hXgZl! h]djaYZg lVh]Zg!
VcYi]Z)'"iddi]\ZVgFigure 63#
Figure 63.8]Vc\Z\ZVghZije[dgY^bZig^VaVcY
bdYjaVgi]gZVYXjii^c\#
"))"
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
10. Ha^YZi]Z*,"iddi]\ZVgdcidi]ZadlZghe^cYaZ!
^chiVaai]Zh]djaYZglVh]Zgdci]Zhe^cYaZhd
i]Zh]djaYZg[VXZhi]Z\ZVgFigure 65!VcY
^chiVaai]ZXVehXgZl#
13. Jh^c\ V ')bb lgZcX]! addhZc i]Z VY_jhi"
bZci Vgb adX`cji Figure 67! VcY aZi i]Z
VY_jhibZciVgbhl^c\VlVn#
H]djaYZg
6Y_jhibZci6gbAdX`cji
6Y_jhibZci6gb
Figure 65.H]djaYZglVh]Zgedh^i^dc^c\#
11. Jh^c\ i]Z +bb ]Zm lgZcX]! gZbdkZ i]Z
jeeZghe^cYaZXVehXgZl!heVXZglVh]Zg!i]Z
)-"iddi]\ZVg!VcYi]ZheVXZgFigure 63#
He^cYaZ
12. Ha^YZ i]Z heVXZg dcid i]Z he^cYaZ! i]Zc i]Z
)-"iddi]ZY\ZVgl^i]i]Zh]djaYZg[VX^c\i]Z
heVXZgFigure 66#>chiVaai]ZheVXZglVh]"
Zg!VcYhZXjgZl^i]i]ZXVehXgZl#
H]djaYZg
HeVXZg
8ZciZg<ZVg6hhZbWan
Figure 67.8ZciZg\ZVgVY_jhibZciVgb#
14. >chiVaa i]Z XZciZg \ZVg VcY he^cYaZ dcid i]Z
VY_jhibZciVgb!i]Zc[^c\Zgi^\]iZci]Zhe^c"
YaZ#
15. BdkZ i]Z XZciZg \ZVg VcY VY_jhibZci Vgb
VhhZbWan!i]Zci^\]iZci]Zhe^cYaZVcYVY_jhi"
bZci Vgb adX` cji hd Vaa \ZVgh bZh] VcY
]VkZ%#%%&*id%#%%)d[WVX`aVh]#
Figure 66.JeeZghe^cYaZ\ZVgVcYheVXZg
edh^i^dc^c\#
16. GdiViZ i]Z \ZVgh Wn ]VcY id bV`Z hjgZ cd
W^cY^c\dXXjgh!VcYi]ZceV^cii]Z\ZVgiZZi]
l^i]\ZcZgVaejgedhZVjidbdi^kZ\gZVhZ#
17. L]Zc ndj VgZ [^c^h]ZY! bV`Z hjgZ i]Z \ZVg
VggVc\ZbZcibViX]Zhi]ZVbdYZVggVc\Z"
bZcih]dlc^cFigure 56.
18. 8adhZ i]Z h^YZ XdkZg VcY gZ[Zg id i]Z
Threading ChartdcPage 41[dg]dlidh]^[i
ndjg aVi]Z id i]Z Veegdeg^ViZ [ZZY dg i]gZVY
e^iX]#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
")*"
Thread Dial
I]^h aVi]Z ^h Zfj^eeZY l^i] V i]gZVY Y^Va i]Vi
aZih ndj `cdl l]ZgZ dc i]Z aZVYhXgZl ndj XVc
gZ"Zc\V\Z i]Z ]Va[cji id gZhjbZ ^cX] i]gZVY^c\#
=dlZkZg! h^cXZ i]Z aZVYhXgZl ^h V ) IE>! i]Zc
i]Z i]gZVY Y^Va ^h cdi cZZYZY [dg Vcn i]gZVY i]Vi
^h Y^k^h^WaZ Wn )# GZ[Zg id i]Z >cY^XVidg IVWaZ ^c
Figure 68VcYhZZFigure 69[dgY^VaadXVi^dch#
;dg bZig^X Y^bZig^Va VcY bdYjaVg i]gZVY^c\! i]Z
i]gZVY Y^Va ^h cdi jhZY VcY ndj bjhi aZVkZ i]Z
]Va[cji aZkZg Zc\V\ZY jci^a i]Z i]gZVY^c\ _dW ^h
XdbeaZiZ#
For fractional TPI and 23 TPI:
Numbers 2 or 4, 1 or 3, or any two
opposing marks can be used.
NOTICE
Always use the slowest speed possible for
threading, and avoid deep cuts or you may
not be able to disengage the half nut to prevent an apron crash!
For 3, 5, 7, 9, 11, 19, 27 odd
TPI and even 26 TPI: Any four
grouped numbers or marks can
be used.
Figure 68.
>cY^XVidg8]Vgi#
Number of teeth on the
thread dial drive gear.
")+"
For all other even numbered
TPI: Any number or mark can be
used. Note: Since the leadscrew
is a 4 TPI, then the thread dial is
not needed for any thread that is
divisible by 4.
Figure 69.I]gZVYY^VajhZ#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
688:HHDG>:H
SECTION 5: ACCESSORIES
I]^h hZXi^dc ^cXajYZh i]Z bdhi Xdbbdc VXXZhhdg^Zh VkV^aVWaZ [dg i]^h aVi]Z i]gdj\] i]Z <g^ooan XViVad\!
dca^cZViwww.grizzly.com!dgWnXVaa^c\&"-%%"*'("),,,#
G7895—Citrus Degreaser
I]^hX^igjhWVhZYYZ\gZVhZg^heZg[ZXi[dgXaZVc"
^c\ XdhbdaZcZ d[[ d[ cZl Zfj^ebZci# >i Vahd
ldg`h[dgXaZVc^c\VjideVgih!iddah!XdcXgZiZ!VcY
edgXZaV^chjg[VXZh#CVijgVa!hV[Z[dgi]ZZck^gdc"
bZci!VcYXdciV^chcd8;8»h#
G2871—Boeshield® T-9 12 oz Spray
G2870—Boeshield® T-9 4 oz Spray
I]^h dodcZ [g^ZcYan egdiZXi^kZ hegVn eZcZigViZh
YZZeVcYgZVaan]daYhjeV\V^chiXdggdh^kZZck^"
gdcbZcih# AjWg^XViZh bZiVah [dg bdci]h VcY ^h
hV[Z[dgjhZdcbdhieV^cih!eaVhi^Xh!VcYk^cnah#
Figure 70. <,-.*8^igjh9Z\gZVhZg#
Figure 72. 7dZh]^ZaY œI".hegVn#
T20501—Face Shield Crown Protector 4"
T20502—Face Shield Crown Protector 7"
T20503—Face Shield Window
T20452—"Kirova" Anti-Reflective S. Glasses
T20451—"Kirova" Clear Safety Glasses
H0736—Shop Fox® Safety Glasses
H7194—Bifocal Safety Glasses 1.5
H7195—Bifocal Safety Glasses 2.0
H7196—Bifocal Safety Glasses 2.5
T20502
H3788—G96® Gun Treatment 12 oz Spray
H3789—G96® Gun Treatment 4.5 oz Spray
I]^hig^eaZVXi^dc\jcigZVibZciXaZVch!ajWg^XViZh!
VcY egdiZXih Vaa bZiVa eVgih# 8dciV^ch hdakZcih
i]ViXdbeaZiZangZbdkZVaaigVXZhd[gjhiVcYXdg"
gdh^dcVcYaZVkZhcd\jbbngZh^YjZ#
T20452
T20503
T20451
Figure 73. <.+œ<jcIgZVibZcihegVn#
H7194
H0736
Figure 71. :nZegdiZXi^dcVhhdgibZci#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
"),"
H7938—Quick Change Collet Closer
I]^h Fj^X` 8]Vc\Z 8daaZi 8adhZg Vaadlh ndj id
fj^X`an ^ciZgX]Vc\Z eVgih dc ndjg BdYZa <%+%%
BZiVa"8jii^c\ AVi]Z# I]Z edh^i^kZ"adX`^c\ ]VcYaZ
XaVbeh hiVcYVgY *"8 XdaaZih hV[Zan VcY hZXjgZan
[dgegZX^h^dcijgc^c\#
G1238—Precision 5-C Collet Set
I]^h &* e^ZXZ *"8 XdaaZi hZi ^h bVYZ [gdb ]^\]
\gVYZXdaaZihiZZaVcYegZX^h^dc\gdjcYidZmVXi"
^c\idaZgVcXZh#
See the current Grizzly catalog for a full line of
5-C collets.
Figure 76. &*E^ZXZ*"88daaZiHZi#
Figure 74. =,.(-Fj^X`8]Vc\Z8daaZi8adhZg#
H9737—Taper Attachment for the G0600
Lathe.
I]ZBdYZa=,.(,bdjcihidi]ZWVX`d[i]ZXVg"
g^V\Z VcY WZY lVn id egdYjXZ VXXjgViZ iVeZgh
l^i]djigZedh^i^dc^c\#
Figure 75. =.,(,IVeZg6iiVX]bZci#
")-"
H3741—30 HP/25 HP Start, Phase Converter
6YY ("e]VhZ ZaZXig^XVa hjeean l^i] i]^h gdiV"
gn e]VhZ XdckZgiZg DeZgViZ h^c\aZ dg bjai^eaZ
bdidgh! igVch[dgbZgh! VcY gZh^hiVcXZ adVYh Vi
&%%edlZgVcY.*Z[[^X^ZcXnl]^aZhVk^c\W^\
YdaaVgh Vi X]ZVean bZiZgZY! h^c\aZ"e]VhZ ZaZXig^"
XVa gViZh# ;dg Veea^XVi^dc Vhh^hiVcXZ! eaZVhZ XVaa
djgiZX]c^XVahjeedgi\gdjeVi*,%*)+".++(#
Figure 77.GdiVgnE]VhZ8dckZgiZg
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
H2670—HSS Square Tool Bits ½" x ½" x 4
Djg \gdjcY idda W^ih VgZ B"' =HH! bV`^c\ i]Zb
hdbZd[i]ZbdhiYjgVWaZiddaW^ihVgdjcY#BV`Z
ndjg dlc heZX^Va^oZY XjiiZgh ^c Vcn h]VeZ jh^c\
V h^a^Xdc XVgW^YZ \g^cY^c\ l]ZZa <-'(*"(, dc
ndjg\g^cYZg#
G9777—20-Pc. Carbide Tipped Tool Bit Set
6c ZmXZei^dcVa kVajZ [dg XVgW^YZ aVi]Z idda W^ih
I]^h ilZcin"e^ZXZ hZi d[[Zgh igZbZcYdjh hVk^c\h
dkZgW^ihhdaY^cY^k^YjVaan!eajhZkZgnineZ^hYjea^"
XViZY VcY gZVYn Vi ]VcY l]Zc ndj cZZY ^i# I]Z
XVgW^YZ^h8"+\gVYZ[dgXjii^c\hiZZaVcYVaadnh#
Figure 78. ='+,%=HHHfjVgZIdda7^ih#
Figure 80. <.,,,'%EX#8VgW^YZIddaHZi#
H5687—8-Pc. Pre-Ground Tool Bit Set
I^gZYd[\g^cY^c\ndjgWaVc`]^\]heZZYhiZZaidda
W^ih4LZkZYdcZ^i[dgndj-"eXhZiXdbZhl^i]
i]ZhZh]VgeZcZYegd[^aZh/d[[hZig^\]iVcYaZ[i]VcY
iddahl^i]X]^eWgZV`Zg!higV^\]iVcYX]^eWgZV`Zg
hinaZi]gZVY^c\iddah!^ciZgcVai]gZVY^c\idda!eVgi"
^c\ idda! Wdg^c\ idda VcY ijgc^c\ idda# I]ZhZ idda
W^ihVgZZkZcan]VgYZcZYidWZiiZgi]Vc+)8#
G5640—5-Pc. Indexable Carbide Tool Set ½"
G6706—Replacement TiN Coated Carbide
Indexable Insert
;^kZ"e^ZXZijgc^c\iddahZi[ZVijgZh^cYZmVWaZXVg"
W^YZ ^chZgih l^i] hea^cZ ineZ ]daY"Ydlc hXgZl
i]Vi Vaadl ^cYZm^c\ l^i]dji gZbdk^c\ i]Z hXgZl#
:VX] hZi ^cXajYZh 6G! 6A! 7G! 7A! VcY : hinaZ
iddahl^i]XVgW^YZ^chZgih!]ZmlgZcX]!ZmigV]daY"
YdlchXgZlhVcYVlddYZcXVhZ#
Figure 79. =*+-,EgZ"<gdjcYIdda7^iHZi#
Figure 81. <*+)%*EX#>cYZmVWaZIddaHZi#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
")."
H5930—HSS Center Drill Set 60°
H5931—HSS Center Drill Set 82°
9djWaZ ZcYZY =HH XZciZg Yg^aah! VgZ egZX^h^dc
\gdjcY [dg jchjgeVhhZY VXXjgVXn# :VX] hZi
^cXajYZhh^oZh&")#
H7504—6 Pc. Square 5-C Collet Set
H7505—7 Pc. Hex 5-C Collet Set
L]Zi]Zgndj»gZjh^c\Vhe^c^cYZmZg!XdaaZiXadhZg
dcVaVi]Zdg\g^cY^c\ÃmijgZdcndjghjg[VXZ\g^cY"
Zg!ZkZcijVaanndjVgZ\d^c\idcZZYid]daY]Zm
dghfjVgZhidX`#I]ZhZildhZih[ZVijgZ]VgYZcZY
VcY\gdjcYWdY^ZhVcYh^oZhi]ViÃibdhicZZYh#
I]Z=,*%)hfjVgZhZi]Vhh^oZh/ &¿-! &¿)! (¿-! &¿'!
*
¿- VcY (¿)# I]Z =,*%* ]Zm XdaaZi hZi ]Vh h^oZh/
&
¿-!&¿)!(¿-!&¿'!*¿-!(¿)VcY,¿-#
H7504
6 PIECE SQUARE
Figure 82. =HH8ZciZg9g^aah#
H6499—Brass 5-C Emergency Collet
H6500—Nylon 5-C Emergency Collet
H7500—Steel 5-C Emergency Collet
:bZg\ZcXn XdaaZih id i]Z gZhXjZ LZ d[[Zg i]gZZ
hinaZh d[ XdaaZih id \Zi ndj dji d[ V W^cY VcY
WVX`idldg`6kV^aVWaZ^chiZZa!WgVhhVcYcnadc!
djg *"8 XdaaZih VgZ ZVhn id bVX]^cZ id i]Z
h^oZ ndj cZZY [dg ]daY^c\ YZa^XViZ eVgih! dYY
h^oZY idda^c\ dg ndjg \gZViZhi X]VaaZc\Z# I]Z
hiZZa XdaaZih ]VkZ VccZVaZY [VXZh VcY WdgZh#
B^c^bjb Y^VbZiZgh VgZ aZhh i]Vc %#%-*# :kZgn
Wjhnh]deh]djaY]VkZV[Zld[i]ZhZdc]VcY#
H6499
H7505
7 PIECE HEX
Figure 84. *"8=ZmVcYHfjVgZ8daaZih#
H2987—½" Bent Lathe Dog
H2988—1" Bent Lathe Dog
H2989—1½" Bent Lathe Dog
H2990—2" Bent Lathe Dog
H2991—3" Bent Lathe Dog
?jhi i]Z i]^c\ [dg egZX^h^dc bVX]^c^c\ WZilZZc
XZciZgh I]ZhZ WZci iV^a aVi]Z Yd\h VgZ bVYZ d[
YjgVWaZXVhi^gdcVcY[ZVijgZhfjVgZ]ZVYWdaih#
H7500
H6500
Figure 83. *"8:bZg\ZcXn8daaZih
Figure 85. ='.-,".&AVi]Z9d\h#
"*%"
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
MODEL
SIZE
BODY
DIA.
H4456
1
1
H4457
2
3
H4458
H4459
DRILL
DIA.
OVERALL
LENGTH
⁄8 "
3
11⁄4"
⁄16"
5
17⁄8"
3
1
7
2"
4
5
H4460
5
7
H4461
H4462
H4463
⁄4 "
⁄64"
⁄64"
⁄64"
⁄16"
1
⁄16"
3
⁄8"
21⁄8"
⁄16"
23⁄4"
6
1
⁄2"
7
⁄32"
3"
7
5
⁄8"
1
1
8
3
⁄4"
5
⁄4"
⁄16"
G9245—MT4 Live Center Set
6 hjeZg WaZcY d[ fjVa^in VcY XdckZc^ZcXZ! i]^h
a^kZ XZciZg hZi d[[Zgh hZkZc ^ciZgX]Vc\ZVWaZ i^eh#
=^\]"fjVa^in cZZYaZ WZVg^c\h egdadc\ idda a^[Z
VcYheZX^VaiddahiZZaWdYnVcYi^ehVgZegZX^h^dc
\gdjcY#Hjeea^ZY^clddYZcWdm#
⁄4"
3
3
1
⁄2"
I]ZhZ]^\]heZZYhiZZaXZciZgYg^aahVgZegZX^h^dc
\gdjcY[dgjchjgeVhhZYVXXjgVXn#
Figure 87. <.')*A^kZ8ZciZgHZi#
Figure 86. =))*+"+(=HH<gdjcY8ZciZg9g^aah#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
"*&"
SECTION 6: MAINTENANCE
Lubrication
Always disconnect power
to the machine before
performing maintenance.
Failure to do this may
result in serious personal injury.
Schedule
General Lubrication
@ZZe bVX]^cZY bZiVa hjg[VXZh a^`Z i]Z X]jX`!
lVnh WdgZh! Xdcigdah! X]Vc\Z \ZVgh! gdaaZgh! VcY
jceV^ciZY XVhi ^gdc gjhi"[gZZ l^i] Veea^XVi^dch d[
egdYjXih a^`Z <.+œ <jc IgZVibZci! HA>E>Iœ! dg
7dZh]^ZaY œI".hZZSECTION 5: ACCESSORIES
dcPage 47[dgbdgZYZiV^ah#
Headstock
;dg dei^bjb eZg[dgbVcXZ [gdb ndjg bVX]^cZ!
[daadli]^hbV^ciZcVcXZhX]ZYjaZVcYgZ[ZgidVcn
heZX^[^X^chigjXi^dch\^kZc^ci]^hhZXi^dc#
Daily Checks and Maintenance:
™ AddhZbdjci^c\Wdaih#
™
:bZg\ZcXnhideVcYWgV`ZdeZgVi^dc#
™
LdgcdgYVbV\ZYl^gZh#
™ 8ddaVciaZkZa#
™ AjWg^XVi^dcaZkZah#
™ GZbdkZX]^eh#
™
6cndi]ZgjchV[ZXdcY^i^dc#
I]Z ]ZVYhidX` \ZVgWdm ^h ajWg^XViZY l^i] Vc d^a
ejbe VcY '%L cdc"YZiZg\Zci d^a! >HD +-! dg Vc
Zfj^kVaZci\ZVgWdmbVX]^cZd^a#@ZZei]Zd^aaZkZa
[jaa Vh hZZc ^c i]Z h^\]i \aVhh h]dlc ^c Figure
88#L]Zci]ZaVi]Z^hgjcc^c\!eZg^dY^XVaanbV`Z
hjgZi]VindjhZZd^aejbe^c\djid[i]Zd^aijWZ
^ci]Zejbe"X]ZX`h^\]i\aVhh Figure 88#>[d^a^h
cdi hZZc ejbe^c\! h]ji i]Z aVi]Z Ydlc ^bbZY^"
ViZanVcYXdciVXi<g^ooanIZX]c^XVaHjeedgi#
Monthly Check:
™ 8]Vc\ZXddaVciVhcZZYZY#
Cleaning
8aZVc^c\ i]Z BdYZa <%+%% ^h gZaVi^kZan ZVhn#
BV`ZhjgZidjceaj\i]ZaVi]ZWZ[dgZXaZVc^c\^i#
8aZVcndjgbVX]^cZZkZgnYVndgbdgZd[iZcVh
cZZYZY#GZbdkZX]^ehVhi]ZnVXXjbjaViZ#LZi
X]^eh aZ[i dc i]Z bVX]^cZ l^aa ZkZcijVaan ^ck^iZ
dm^YVi^dcVcY\jbbngZh^YjZidWj^aYjeVgdjcY
bdk^c\eVgih#8aZVc^c\l^aa]Zae`ZZendjgaVi]Z
gjcc^c\hbddi]an#6alVnhWZhV[ZVcYgZhedch^WaZ
l^i]i]ZjhZVcYY^hedhVad[XaZVc^c\egdYjXih#
"*'"
=ZVYhidX`
D^aH^\]i
<aVhh
Figure 88#D^aejbeh^\]i\aVhh#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
6[iZg i]Z [^ghi bdci] d[ YV^an deZgVi^dc! YgV^c i]Z
d^ai]gdj\]i]ZYgV^ceaj\Vii]ZWVX`d[i]Z]ZVY"
hidX` Figure 89! deZc i]Z h^YZ XdkZg VcY gZ[^aa
i]Z ]ZVYhidX` i]gdj\] i]Z [^aa eaj\ Figure 90#
8]Vc\Z i]Z ]ZVYhidX` d^a nZVgan! dg bdgZ [gZ"
fjZcian^[]ZVknbVX]^cZjhZgZfj^gZh^i#
Quick Change Gearbox
I]Zfj^X`X]Vc\Z\ZVgWdm^hajWg^XViZYl^i]'%L
cdc"YZiZg\Zci d^a! >HD +-! dg Vc Zfj^kVaZci \ZVg
WdmbVX]^cZd^a#@ZZei]Zd^aaZkZa[jaaVhhZZc^c
i]Zh^\]i\aVhhFigure91)#
6[iZgi]Z[^ghibdci]d[YV^andeZgVi^dc!YgV^cVcY
gZ[^aa i]Z \ZVg Wdm# HZZ Figure 92 [dg eaj\ adXV"
i^dch# 8]Vc\Z i]Z \ZVgWdm d^a nZVgan! dg bdgZ
[gZfjZcian^[]ZVknbVX]^cZjhZgZfj^gZh^i#
=ZVYhidX`D^a9gV^c
<ZVg
7dm
D^a
H^\]i
<aVhh
Figure 91.D^ah^\]i\aVhhadXVi^dch#
Figure 89.=ZVYhidX`d^aYgV^c#
<ZVgWdmD^a;^aa
=ZVYhidX`D^a;^aa
<ZVgWdm
D^a9gV^c
Figure 92.<ZVgWdmd^a[^aa#
Figure 90.=ZVYhidX`d^a[^aa#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
"*("
Apron
I]Z Vegdc \ZVgWdm ^h ajWg^XViZY l^i] '%L cdc"
YZiZg\Zcid^a!>HD+-!dgVcZfj^kVaZci\ZVgWdm
bVX]^cZd^a#@ZZei]Zd^aaZkZa[jaaVhhZZc^ci]Z
h^\]i\aVhhh]dlc^cFigure 93#
6[iZgi]Z[^ghibdci]d[YV^andeZgVi^dc!YgV^ci]Z
Vegdcd^ai]gdj\]i]ZYgV^ceaj\Figure 93!VcY
gZ[^aa i]Z Vegdc i]gdj\] i]Z [^aa eaj\ aVWZaZY D>A
Figure 93#6iVb^c^bjb!X]Vc\Zi]ZVegdcd^a
nZVgan dg bdgZ [gZfjZcian ^[ ]ZVkn bVX]^cZ jhZ
gZfj^gZh^i#
Apron Oil Pump
IdajWg^XViZi]ZhVYYaZha^YZVcYi]ZXgdhhha^YZ
lVn \j^YZh! ejaa i]Z d^a ejbe `cdW Figure 93
djiVcY]daY^i[dgilddgi]gZZhZXdcYh!i]Zejbe
l^aa YgVl d^a [gdb i]Z Vegdc gZhZgkd^g! VcY i]Zc
ejh] i]Z `cdW ^c hd i]Z d^a ^h ejbeZY i]gdj\]
Yg^aaZY eVhhV\Zh id i]Z lVn \j^YZh# GZeZVi i]^h
egdXZhh jci^a i]Z lVn \j^YZh VgZ ajWg^XViZY#
AjWg^XViZi]Z\j^YZhdcXZWZ[dgZVcYdcXZV[iZg
jh^c\i]ZaVi]Z#>[i]ZaVi]Z^h^cVcZck^gdcbZci
i]Vi ]Vh ]^\] bd^hijgZ dg ^h kZgn Y^gin! ^cXgZVhZ
i]ZajWg^XVi^dc^ciZgkVa#
;^aaEaj\
6egdcD^aEjbe
H^\]i<aVhh
9gV^c
Eaj\
Figure 93.6egdcajWg^XVi^dcXdbedcZcih#
AZVYhXgZl7ZVg^c\D^aGZhZgkd^g;^aaEaj\
Lead Screw and Feed Rod
Id ajWg^XViZ i]Z aZVY hXgZl! XaZVc l^i] b^cZgVa
he^g^ih VcY gZajWg^XViZ l^i] V kZgn a^\]i bVX]^cZ
d^ahdgjhil^aacdi[dgbdci]Zi]gZVYh# 9DCDI
jhZ\gZVhZ!Vh\gZVhZl^aae^X`jebZiVaX]^ehVcY
VWgVh^kZhVcYXVggni]Zb^cidi]Z]Va[cji!XVjh^c\
egZbVijgZlZVg#
Figure 94.AZVYhXgZlajWg^XVi^dc#
;^aai]ZaZVYhXgZlVcY[ZZYgdYWZVg^c\]djh^c\
i]gdj\]i]Zd^aeaj\Figure 94jci^ai]Z]djh^c\
^h[jaa#JhZi]ZhVbZd^aVhjhZY^ci]ZVegdc#
"*)"
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Ball Oilers
I]^haVi]Z]Vh&&WVaad^aZgadXVi^dch#IdajWg^XViZ
WVaad^aZgh!XaZVci]Zdjih^YZd[i]ZWVaad^aZg!ejh]
i]ZWVaal^i]i]Zi^ed[i]Zd^aXVccdooaZVcYhfj^gi
dcZdgildYgdehd[d^a^ch^YZi]Zd^aZgWZ[dgZVcY
V[iZgjh^c\i]ZaVi]Z#>[i]Zh]deZck^gdcbZci]Vh
]^\] bd^hijgZ dg ^h kZgn Y^gin! ^cXgZVhZ i]Z d^a^c\
^ciZgkVa#JhZi]ZhVbZd^aVhndjVgZjh^c\[dgi]Z
]ZVYhidX`# I]Z adXVi^dch a^hiZY WZadl h]dl i]Z
WVaad^aZgh^cFigures 98 to 97/
Figure 97.8gdhhha^YZaZVYhXgZlZcYWZVg^c\
WVaad^aZgadXVi^dc/&WVaad^aZgdci]ZXgdhhha^YZ
aZVYhXgZlZcYXVe#
Figure 95.6egdcVcYha^YZWVaad^aZgadXVi^dch/
)WVaad^aZghdci]ZXdbedjcYgZhi!&WVaad^aZg
dci]ZXgdhhha^YZ]VcYaZ]jW!&WVaad^aZgdci]Z
Vegdc[ZZY]VcYaZ]jW#
Figure 98.IV^ahidX`WVaad^aZgadXVi^dch/&WVaa
d^aZgdci]ZiV^ahidX`]VcYl]ZZa]jWVcY
'WVaad^aZghdci]ZiV^ahidX`]djh^c\ide#
Figure 96.8gdhhha^YZWVaad^aZgadXVi^dc/&WVaa
d^aZgdci]ZXgdhhha^YZ#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
"**"
Coolant System
BIOLOGICAL AND POISON
HAZARD! Use the correct
personal
protection
equipment when handling
cutting fluid and by
follow federal, state,
and fluid manufacturer
requirements to properly
dispose of cutting fluid.
I]ZXddaVciejbeVcYgZhZgkd^gVgZadXViZY^ci]Z
WVhZWZ]^cYi]ZkZciZYXdkZgdci]ZiV^ahidX`ZcY
d[i]ZaVi]Z#
2. Ejbe i]Z daY Xjii^c\ [aj^Y dji d[ i]Z gZhZg"
kd^g VcY Y^hedhZ d[ VXXdgY^c\ id HiViZ VcY
;ZYZgVa:ck^gdcbZciVaAVlh#
3. Jh^c\ V bV\cZi! Wgjh]! VcY gV\h XaZVc dji
bZiVaX]^eh[gdbi]ZWdiidbd[i]ZgZhZgkd^g#
;ajh]l^i]]dihdVenlViZg^[gZfj^gZY#
4. GZ[^aa i]Z gZhZgkd^g l^i] Veea^XVWaZ lViZg"
hdajWaZ Xjii^c\ [aj^Y# 8adhZan [daadl i]Z [aj^Y
bVcj[VXijgZgh^chigjXi^dch[dgb^m^c\#
5. DeZci]ZkVakZdci]ZXddaVcicdooaZ#
6. Ijgc i]Z XddaVci ejbe ON Figure 100 id
eg^bZ i]Z XddaVci hnhiZb VcY id hZZ ^[ i]Z
XddaVci^hXnXa^c\egdeZgan#
7. GZeaVXZi]ZVXXZhhXdkZg#
To perform regular maintenance on the cutting fluid system:
1. GZbdkZ i]Z VXXZhh XdkZg Vi i]Z gZVg d[ i]Z
aVi]ZFigure 99#
Figure 100.8ddaVciejbehl^iX]#
Figure 99.8ddaVciejbeVcYgZhZgkd^g#
"*+"
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
SECTION 7: SERVICE
GZk^Zli]ZigdjWaZh]ddi^c\VcYegdXZYjgZh^ci]^hhZXi^dcid[^mndjgbVX]^cZ^[VegdWaZbYZkZadeh#>[ndj
cZZYgZeaVXZbZcieVgihdgndjVgZjchjgZd[ndjggZeV^gh`^aah!i]Zc[ZZa[gZZidXVaadjgIZX]c^XVaHjeedgi
Vi*,%*)+".++(#
Troubleshooting
/&&
Motor & Electrical
Hnbeidb
Edhh^WaZ8VjhZ
BVX]^cZYdZhcdi &# ;ddiWgV`Z^hZc\V\ZY#
hiVgi dg V X^gXj^i '# :bZg\ZcXn hide ejh]"Wjiidc ^h Zc\V\ZY$
WgZV`Zgig^eh#
[Vjain#
(# EdlZghjeean^hVi[Vjai$hl^iX]ZYD;;#
)# ;jhZ]VhWadlc#
*# Eaj\$gZXZeiVXaZ^hVi[Vjaidgl^gZY^cXdggZXian#
+# HiVgiXVeVX^idg^hVi[Vjai#
,# BdidgXdccZXi^dcl^gZY^cXdggZXian#
-# I]ZgbVadkZgadVYgZaVn]Vhig^eeZY#
Edhh^WaZHdaji^dc
&#8]ZX`idhZZi]Vi[ddiWgV`Z^hje#
'# GdiViZXadX`l^hZha^\]ianjci^a^iedehdji$gZeaVXZ^i#
(#
)#
*#
+#
,#
-#
EdlZghjeean^hVi[Vjai$hl^iX]ZYD;;#
8dggZXih]dgi$gZeaVXZ[jhZ^cbV^cZaZXig^XVaWdm#
IZhi[dg\ddYXdciVXih0XdggZXii]Zl^g^c\#
IZhi$gZeaVXZ^[[Vjain#
8dggZXibdidgl^g^c\XdccZXi^dch#
IjgcXji"djiY^Vaid^cXgZVhZldg`^c\VbehVcYejh]
i]ZgZhZie^c#GZeaVXZ^[ig^eeZYbjai^eaZi^bZhlZV`
gZaVn#
.# 8dciVXidgcdi\Zii^c\ZcZg\^oZY$]VhWjgciXdc"
.# IZhi [dg edlZg dc Vaa aZ\h VcY XdciVXidg deZgVi^dc#
iVXih#
GZeaVXZjc^i^[[Vjain#
&%#:chjgZXdggZXih^oZ[dgbVX]^cZadVY0gZeaVXZlZV`
&%#LVaa[jhZ$X^gXj^iWgZV`Zg^hWadlc$ig^eeZY#
WgZV`Zg#
&&#BdidgDCWjiidcdgDC$D;;hl^iX]^hVi[Vjai# &&#GZeaVXZ[VjainDCWjiidcdgDC$D;;hl^iX]#
&'#8]ZX` [dg Wgd`Zc l^gZh dg Y^hXdccZXiZY$XdggdYZY
&'#L^g^c\^hdeZc$]Vh]^\]gZh^hiVcXZ#
XdccZXi^dch!VcYgZeV^g$gZeaVXZVhcZXZhhVgn#
&(#IZhi$gZeV^g$gZeaVXZ#
&(#Bdidg^hVi[Vjai#
&)#Ijgchl^iX]id;L9$G:K0gZeaVXZWVYhl^iX]#
&)#He^cYaZgdiVi^dchl^iX]^hVi[Vjai#
&*#IZhi!gZeaVXZ^[cZZYZY#
&*#;ddiWgV`ZhV[Zinhl^iX]^h[Vjain#
AdjY! gZeZi^i^djh &# EjaaZn hZihXgZlh dg `Znh VgZ b^hh^c\ dg &# >cheZXi `Znh VcY hZihXgZlh# GZeaVXZ dg i^\]iZc ^[
addhZ#
cZXZhhVgn#
cd^hZ
Xdb^c\
'# I^\]iZc[Vcdgh]^bXdkZg!dggZeaVXZ^iZbh#
[gdb bVX]^cZ '# Bdidg[Vc^h]^ii^c\i]ZXdkZg#
Vi dg cZVg i]Z
bdidg#
BdidgdkZg]ZVih#
&# BdidgdkZgadVYZY#
'# 6^gX^gXjaVi^dci]gdj\]i]ZbdidggZhig^XiZY#
&# GZYjXZadVYdcbdidg#
'# 8aZVcdjibdidgidegdk^YZcdgbVaV^gX^gXjaVi^dc#
Bdidg^hadjY
l]ZcXjii^c\#
DkZg]ZVihdg
Wd\hYdlc^ci]Z
Xji#
&#
'#
(#
)#
&#
'#
(#
)#
:mXZhh^kZYZei]d[Xjidg[ZZYgViZ#
GEBdg[ZZYgViZlgdc\[dgXjii^c\deZgVi^dc#
8jii^c\idda^hYjaa#
<ZVghZije^hiddi^\]i!XVjh^c\i]ZbidW^cY#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
9ZXgZVhZYZei]d[Xjidg[ZZYgViZ#
GZ[ZgidGEB[ZZYgViZX]Vgi[dgVeegdeg^ViZgViZh#
H]VgeZcdggZeaVXZi]ZXjii^c\idda#
GZVY_jhii]Z\ZVghZijel^i]VhbVaaVbdjcid[
WVX`aVh]hdi]Z\ZVghbdkZ[gZZanVcYhbddi]an
l]Zci]ZX]jX`^hgdiViZYWn]VcY#
"*,"
Operation and Work Results
Hnbeidb
:ci^gZ bVX]^cZ
k^WgViZh ZmXZh"
h^kZan jedc hiVgi"
jeVcYl]^aZgjc"
c^c\#
Edhh^WaZ8VjhZ
&# Ldg`e^ZXZ^hjcWVaVcXZY#
'#
(#
)#
*#
AddhZdgYVbV\ZYWZaih#
K"WZaiejaaZnhVgZcdiegdeZganVa^\cZY#
LdgcdgWgd`Zc\ZVgegZhZci#
8]jX`dg[VXZeaViZ]VhWZXdbZjcWVaVcXZY#
+# He^cYaZWZVg^c\hWVYanldgc#
7VY hjg[VXZ [^c" &# Lgdc\GEBdg[ZZYgViZ#
^h]#
'# 9jaaidda^c\dgeddgiddahZaZXi^dc#
(# IddbjX]eaVn^c\^Wh#
)# Iddaidd]^\]#
Edhh^WaZHdaji^dc
&# GZ^chiVaa ldg`e^ZXZ hd ^i ^h Vh XZciZgZY l^i] i]Z
he^cYaZWdgZVhedhh^WaZ#
'# I^\]iZc$gZeaVXZi]ZWZaiVhcZXZhhVgn#
(# 6a^\ci]ZK"WZaiejaaZnh#
)# >cheZXi\ZVghVcYgZeaVXZ^[cZXZhhVgn#
*# GZWVaVcXZ X]jX` dg [VXZeaViZ0 XdciVXi V adXVa
bVX]^cZh]de[dg]Zae#
+# GZeaVXZhe^cYaZWZVg^c\h#
&# 6Y_jhi[dgVeegdeg^ViZGEBVcY[ZZYgViZ#
'# H]VgeZcidda^c\dghZaZXiVWZiiZgidda[dgi]Z^ciZcY"
ZYdeZgVi^dc#
(#I^\]iZc\^Wh#
)# AdlZgi]Ziddaedh^i^dc#
8Vci
gZbdkZ &# Fj^aa]VYcdigZigVXiZYVaai]ZlVnWVX`^cidi]Z &# Ijgc i]Z fj^aa ]VcYl]ZZa jci^a ^i [dgXZh iVeZg dji d[
fj^aa#
iV^ahidX`#
iVeZgZY idda [gdb
'# 9ZWg^h lVh cdi gZbdkZY [gdb iVeZg WZ[dgZ '#6alVnhbV`ZhjgZi]ViiVeZghjg[VXZhVgZXaZVc#
iV^ahidX`fj^aa#
^chZgi^c\^cidfj^aa#
&# I^\]iZc\^WhXgZlh#
8gdhhha^YZ!Xdb" &# <^WhVgZdjid[VY_jhibZci#
'# I^\]iZc]VcYl]ZZa[VhiZcZgh#
edjcY ha^YZ! dg '#=VcYl]ZZa^haddhZ#
XVgg^V\Z[ZZY]Vh (# AZVYhXgZlbZX]Vc^hbldgcdgdjid[VY_jhi" (# I^\]iZc Vcn addhZ [VhiZcZgh dc aZVY hXgZl bZX]V"
c^hb#
bZci#
hadeendeZgVi^dc#
8gdhhha^YZ!Xdb" &# <^Wh VgZ adVYZY je l^i] h]Vk^c\h! Yjhi! dg &# GZbdkZ \^Wh! XaZVc lVnh$YdkZiV^ah! ajWg^XViZ! VcY
gZVY_jhi\^Wh#
\g^bZ#
edjcY ha^YZ! dg
'# AddhZc \^W hXgZlh ha^\]ian! VcY ajWg^XViZ
XVgg^V\Z
[ZZY '#<^WhXgZlhVgZiddi^\]i#
WZYlVnh#
]VcYl]ZZa
^h
(# Ha^\]ian addhZc WVX`aVh] hZii^c\ Wn addhZc^c\ i]Z
(# 7VX`aVh]hZii^c\iddi^\]iXgdhhha^YZdcan#
]VgYidbdkZ#
adX`^c\hXgZlVcYVY_jhi^c\i]ZheVccZgg^c\Vii]Z
ZcYd[i]Z]VcYaZ#
)# AjWg^XViZWZYlVnhVcY]VcYaZh#
)# 7ZYlVnhVgZYgn#
8jii^c\ idda dg
bVX]^cZ Xdb"
edcZcih k^WgViZ
ZmXZhh^kZan Yjg"
^c\Xjii^c\#
&# Idda]daYZgcdii^\]iZcdj\]#
'# 8jii^c\ idda hi^X`h idd [Vg dji d[ idda ]daYZg0
aVX`d[hjeedgi#
(# <^WhVgZdjid[VY_jhibZci#
)# 9jaaXjii^c\idda#
*# >cXdggZXihe^cYaZheZZYdg[ZZYgViZ#
&# 8]ZX`[dgYZWg^h!XaZVc!VcYgZi^\]iZc#
'# GZ^chiVaaXjii^c\iddahdcdbdgZi]Vc &$(d[i]ZidiVa
aZc\i]^hhi^X`^c\djid[idda]daYZg#
(# I^\]iZc\^WhXgZlhViV[[ZXiZYXdbedcZci#
)# GZeaVXZdggZh]VgeZcXjii^c\idda#
*# JhZi]ZgZXdbbZcYZYhe^cYaZheZZY#
>cVXXjgViZ ijgc" &# =ZVYhidX` VcY iV^ahidX` VgZ cdi egdeZgan &# GZVa^\c i]Z iV^ahidX` id i]Z ]ZVYhidX` he^cYaZ WdgZ
Va^\cZYl^i]ZVX]di]Zg#
XZciZga^cZ#
^c\ gZhjaih [gdb
dcZ ZcY d[ i]Z
ldg`e^ZXZ id i]Z
di]Zg#
8]jX`_Vlhldci &# 8]^ehadY\ZY^ci]Z_Vlh#
bdkZ dg Ydci
bdkZZVh^an#
&# GZbdkZ _Vlh! XaZVc VcY ajWg^XViZ X]jX` i]gZVYh!
VcYgZeaVXZ_Vlh#
8Vgg^V\Z
[ZZY#
&# 6Y_jhi\ZVgedh^i^dch#
'# GZeaVXZ#
(# I^\]iZc#
"*-"
ldci &# <ZVghVgZcdiVaaZc\V\ZY#
'# <ZVghVgZWgd`Zc#
(# AddhZhXgZldci]Z[ZZY]VcYaZ#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Operation and Work Results
Hnbeidb
Edhh^WaZ8VjhZ
Edhh^WaZHdaji^dc
8Vgg^V\Z]VgYid
bdkZ#
&# 8Vgg^V\ZadX`^hi^\]iZcZYYdlc#
'# 8]^eh]VkZadVYZYjedcWZYlVnh#
&# 8]ZX`idbV`ZhjgZi]ZXVgg^V\ZadX`Wdai^h[jaan
gZaZVhZY#
'# ;gZfjZcianXaZVcVlVnX]^ehi]ViadVYjeYjg^c\
ijgc^c\deZgVi^dch#
(# AjWg^XViZWZYlVnhVcY]VcYaZh#
)# 8]ZX`idbV`ZhjgZi]VihidehVgZ[adVi^c\VcYcdi
]^ii^c\i]ZXZciZghide#
*# AddhZc\^WhXgZlhha^\]ian#
(# 7ZYlVnhVgZYgnVcY^ccZZYd[ajWg^XVi^dc#
)# Adc\^ijY^cVahidehVgZ^ciZg[Zg^c\#
*# <^WhVgZiddi^\]i#
<ZVgX]Vc\Z
aZkZghl^aacdi
h]^[i^cidedh^i^dc#
&# <ZVghcdiVa^\cZY^c]ZVYhidX`#
&# GdiViZhe^cYaZWn]VcYjci^a\ZVg[Vaah^cideaVXZ#
AdjY!gZeZi^i^djh &# <ZVghcdiVa^\cZY^c]ZVYhidX`dgcdWVX`"
aVh]#
cd^hZXdb^c\
'# 7gd`Zc\ZVgdgWVYWZVg^c\#
[gdbbVX]^cZ#
(# Ldg`e^ZXZ^h]^ii^c\hiVi^dcVgndW_ZXi#
&# 6Y_jhi\ZVghVcYZhiVWa^h]WVX`aVh]#
IV^ahidX`fj^aal^aa &# Fj^aaadX``cdW^hi^\]iZcZYYdlc#
cdi[ZZYdjid[
iV^ahidX`#
&# Ijgc`cdWXdjciZgXadX`l^hZ#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
'# GZeaVXZWgd`Zc\ZVgdgWZVg^c\#
(# HideaVi]Z^bbZY^ViZanVcYXdggZXi^ciZg[ZgZcXZ
egdWaZb#
"*."
Cross Slide
Leadscrew
Adjustment
7VX`aVh] ^h i]Z Vbdjci d[ eaVn [djcY ^c V aZVY
hXgZl# >i XVc WZ [djcY Wn ijgc^c\ i]Z Xgdhh ha^YZ
]VcYl]ZZa ^c dcZ Y^gZXi^dc! i]Zc ijgc^c\ i]Z
]VcYl]ZZa i]Z di]Zg Y^gZXi^dc# L]Zc i]Z Xgdhh
ha^YZ WZ\^ch id bdkZ! i]Z WVX`aVh] ]Vh WZZc
iV`Zcje#
Leadscrew Endplay
Adjustment
6[iZgVadc\eZg^dYd[i^bZ!ndjbVn[^cYi]Vii]Z
aZVYhXgZl[dgi]gZVY^c\deZgVi^dchbVnYZkZade
V W^i d[ ZcY eaVn# I]^h aVi]Z ^h YZh^\cZY hd i]Vi
eaVnXVcWZgZbdkZY#
To remove leadscrew end play:
1. 9>H8DCC:8IA6I=:;GDBEDL:G#
Note: Avoid the temptation to overtighten the
cross slide backlash screw. Overtightening will
cause excessive wear to the sliding block and
lead screw. Reducing backlash to less than 0.001"
is impractical and reduces cross slide life.
2. Jh^c\V)bb]ZmlgZcX]!gZbdkZi]Zi]gZZ
XVehXgZlhVcYi]ZXdkZgFigure 102#
7VX`aVh] ^h VY_jhiZY Wn i^\]iZc^c\ dg addhZc"
^c\ i]Z XVe hXgZlh h]dlc ^c Figure 101# I]ZhZ
hXgZlh YgVl V lZY\Z"ineZ cji V\V^chi i]Z aZVY
hXgZl VcY bV^c cji# >[ ndj \Zi i]Z \^W idd i^\]i!
addhZci]ZXVehXgZlhV[Zlijgch!iVei]ZXgdhh
ha^YZV[Zli^bZhl^i]VgjWWZgdglddYZcbVaaZi!
VcY ijgc i]Z ]VcYaZ hadlan WVX` VcY [dgi] jci^a
i]Z]VcYaZijgch[gZZan#IdgZVY_jhii]ZWVX`aVh]!
gdX` i]Z ]VcYaZ WVX` VcY [dgi] VcY i^\]iZc i]Z
hXgZlhadlanjci^ai]ZWVX`aVh]^hViVeegdm^bViZan
%#%%&Vh^cY^XViZYdci]Z]VcYl]ZZaY^Va#
4. :c\V\Zi]Z]Va[cjiaZkZgVcYbVcjVaangdiViZ
i]ZbVcjVaVegdc[ZZY]VcYl]ZZaWVX`VcY
[dgi] ha^\]ian id iZhi [dg ZcY eaVn# L]^aZ ndj
VgZ Yd^c\ i]^h! i^\]iZc i]Z gZiV^cZg jci^a Vaa
aZVYhXgZlZcYeaVn^hgZbdkZY#
3. Jh^c\V(bb]ZmlgZcX]!addhZci]ZgZiV^cZg
hZihXgZlFigure 102#
5. I^\]iZci]ZhZihXgZl!gZ^chiVaai]ZXdkZg!VcY
gZ[^aai]Z]djh^c\l^i]d^a#
D^a;^aa
GZiV^cZg
8VeHXgZlh
Figure 102.AZVYhXgZlZcYeaVnVY_jhibZci
adXVi^dc#
Figure 101.8gdhhha^YZWVX`aVh]VY_jhibZci
hdX`Zi]ZVYXVehXgZlh#
"+%"
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Gib Adjustment
L]ZcVY_jhi^c\i]ZXgdhhha^YZ!iV^ahidX`!hVYYaZ!
VcY XdbedjcY gZhi \^W hXgZlh Figures 103106! `ZZe ^c b^cY i]Vi i]Z \dVa ^h id gZbdkZ
hadee^cZhh^ci]ZlVnhl^i]djiXVjh^c\i]Zha^YZh
id W^cY# AddhZ \^Wh l^aa XVjhZ V eddg [^c^h] dc
i]Zldg`e^ZXZVcYbVnXVjhZjcYjZlZVgdci]Z
ha^YZ#DkZg"i^\]iZc^c\bVnXVjhZegZbVijgZlZVg
dci]Zha^YZ!aZVYhXgZl!VcYcji#
I]ZXgdhhha^YZ!iV^ahidX`!hVYYaZ!VcYXdbedjcY
gZhi\^WhjhZViVeZgZYe^ZXZd[^gdcl]^X]^h]ZaY
^c edh^i^dc Wn ild \^W hXgZlh Vi deedh^c\ ZcYh
d[ i]Z \^W# L]Zc i]ZhZ deedh^c\ [gdci VcY gZVg
\^W VY_jhibZci hXgZlh VgZ ijgcZY ^c deedh^iZ
Y^gZXi^dch[gdbZVX]di]Zg!DcZhXgZlXadX`l^hZ
VcY i]Z di]Zg XdjciZgXadX`l^hZ! dg k^hV kZghV
i]Zh^c\aZ\^Wl^aaWZejh]ZY[dgZdgV[iid[^aai]Z
addhZkd^Y^ci]ZlVn#I]jh!i]ZeaVn^ci]Zha^YZ^h
gZbdkZY#>[bdgZeaVn^hcZZYZYVY_jhii]ZhXgZlh
hdi]Z\^W^hbdkZYVcY]ZaY^ci]Zdeedh^iZY^gZX"
i^dc#
AZ[i<^W
HXgZl
Figure 105.;gdciXgdhhha^YZVcYXdbedjcY
gZhi\^WhXgZladXVi^dch#
8dbedjcYGZhiGZVg<^WHXgZl
AZ[i<^W
HXgZl
Figure 106.IV^ahidX`\^WhXgZladXVi^dc#
Ha^YZGZVg<^WHXgZl
Figure 103. GZVgXgdhhha^YZVcYXdbedjcYgZhi
\^WhXgZladXVi^dch#
AZ[i<^W
HXgZl
Figure 104.AZ[ihVYYaZ\^WhXgZl#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
"+&"
Halfnut Adjustment
L]Zc VY_jhi^c\ i]Z ]Va[cji \^Wh gZbdkZ i]Z
i]gZVYY^VaidZmedhZi]Zild\^WhXgZlhFigure
107# Ndjg \dVa ^h id gZbdkZ hadee^cZhh ^c i]Z
lVnhl^i]djiXVjh^c\i]Z]Va[cjiidW^cY#Ndjl^aa
addhZci]Z_VbcjihVcYijgci]ZildhZihXgZlh
XadX`l^hZ jci^a ha^\]i iZch^dc ^h [Zai ^c i]Z hZi
hXgZl# I]Z \^Wh l^aa i]Zc WZ ha^\]ian egZ"adVYZY#
I^\]iZci]Z_Vbcjihl]Zc[^c^h]ZY#
Feed Clutch
Adjustment
I]^h aVi]Z ^h YZh^\cZY l^i] V [ZZY XajiX]# I]^h
XdcZ ineZ XajiX] ]Zaeh egdiZXi i]Z Vegdc [ZZY
hnhiZb[gdbdkZgadVY#I]Z[ZZYXajiX]XdbZhhZi
[gdbi]Z[VXidgn#=dlZkZg!V[iZgi]ZaVi]ZWZXdbZh
Wgd`Zc^c!ndjbVn]VkZidgZVY_jhii]^hhZii^c\#
To adjust the clutch release point:
1. Jh^c\ V *bb ]Zm lgZcX]! ijgc i]Z XZciZg
XVe hXgZl XadX`l^hZ id ^cXgZVhZ i]Z XajiX]
]daY^c\ edlZg! VcY ijgc XdjciZgXadX`l^hZ id
YZXgZVhZ i]Z XajiX] ]daY^c\ edlZg Figure
108#
6egdc
2. HiVgii]ZaVi]Z#
=Va[Cji<^W
6Y_jhibZcih
Ed^cih
I]gZVY9^Va
GZbdkZY
AZVYhXgZl
Figure 107.=Va[cji\^WVY_jhibZci#
3. :c\V\Z i]Z edlZg [ZZY VcY ]daY i]Z adc"
\^ijY^cVa [ZZY ]VcYl]ZZa l^i] dcZ ]VcY#
I]Z XajiX] h]djaY gZaZVhZ l^i]^c V [Zl hZX"
dcYhl^i]djindj[^\]i^c\]VcYl]ZZagdiVi^dc#
L]Zc ^i YdZh! i]Z ]daY^c\ [dgXZ ^h Veegdm^"
bViZan&'`\#
4. GZVY_jhi i]Z XajiX] hXgZl Vh gZfj^gZY id
VX]^ZkZi]Z&'`\hZii^c\#
8ajiX]
HXgZl
Figure 108.;ZZYXajiX]#
"+'"
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
V-Belts
Brake and Switch
6[iZgXdch^hiZciaVi]ZjhV\Z!^il^aaWZcZXZhhVgn
idXdbeZchViZ[dgWZailZVg#
6[iZgXdch^hiZciaVi]ZjhV\Z!^il^aaWZcZXZhhVgn
idXdbeZchViZ[dgWgV`Za^c^c\lZVg#
To adjust or replace the V-belts on the lathe:
To adjust the brake and brake switch:
1. 9>H8DCC:8IA6I=:;GDBEDL:G
1. 9>H8DCC:8IA6I=:;GDBEDL:G
2. DeZc gZVg XdkZg dc i]Z aVi]Z WVhZ Figure
109#
2. GZbdkZi]Zh^YZbdidgXdkZg#
3. JhZ V ')bb lgZcX] VcY VY_jhi i]Z WZai
iZch^dc ]Zm cjih hZZ Figure 109 i]ZgZ ^h
Veegdm^bViZan&%bbWZaiYZ[aZXi^dcdcZVX]
WZai l]Zc egZhhZY [^gban ^c i]Z XZciZg ^c
WZilZZci]ZejaaZnh#
Note: Replace all three belts as a matched
set even if one shows cracking, glazing, or
fraying.
3. JhZ V &+bb lgZcX] VcY VY_jhi i]Z WgV`Z
gdYFigure 110hd!l]Zci]Z[ddieZYVa^h
egZhhZY! i]Z WgV`Z WVcY [^gban XaVbeh i]Z
Ygjb#L]ZcgZaZVhZYi]ZWgV`ZWVcYh]djaY
WZaddhZdci]ZYgjb#
Note:Replace the brake band when the friction material is worn down to approximately
2mm thick.
4. GZ^chiVaai]ZgZVgXdkZg#
EjaaZn
9Z[aZXi^dc
7ZaiIZch^dc6Y_jhibZci
("*bb
<Ve
7gV`ZGdY
EjaaZn
7gV`ZHl^iX]8Vb
VcY8VehXgZl
Figure 110.7gV`ZWVcYVcYhl^iX]#
Figure 109.K"WZaiVY_jhibZci#
4. JhZV*bb]ZmlgZcX]VcYVY_jhii]ZWgV`Z
hl^iX]XVbhdl]Zc^ci]ZgZaZVhZYedh^i^dc!
i]ZgZ^h(id*bb\VeWZilZZci]ZXVbVcY
i]ZWgV`Zhl^iX]ejh]gdYFigure 110#
5. GZ^chiVaa hV[Zin XdkZg VcY iZhi [ddi WgV`Z
deZgVi^dc#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
"+("
Control Panel Electrical
SB2
?d\Hl^iX]
SB1
:bZg\ZcXnHideHl^iX]
SA1
EdlZgDC$D;;Hl^iX]
EdlZgAVbe
SA2
EjbeHl^iX]
Figure 111. 8dcigdaeVcZahl^iX]Zh#
"+)"
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Switch and Motor Electrical
Figure 112. Ejbel^g^c\B'#
Figure 115. He^cYaZbdidgl^g^c\B&#
Figure 113. He^cYaZgdiVi^dchl^iX]HF&!HF'#
Figure 116. BV^cedlZghl^iX]H#
Figure 114. 7gV`Zhl^iX]HF)#
Figure 117. <ZVgXdkZga^b^ihl^iX]HF(#
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
"+*"
Main Electrical Box
He^cYaZBdidg
[email protected]&
He^cYaZBdidg
[email protected]'
EjbeBdidg
[email protected](
He^cYaZBdidg
I]ZgbVaGZaVn
;G&
EjbeBdidg
I]ZgbVaGZaVn
;G'
<gdjcY7adX`
*%6BVhiZg
EdlZgHl^iX]$
GZaVnH
He^cYaZBdidg
IZgb^cVa7adX`
BVhiZgEdlZg
8dciVXidg
@B)
Figure 118#:aZXig^XVaWdm#
"++"
IgVch[dgbZgI8
*6;jhZ
;J'
(6;jhZ
;J(
BV^cIZgb^cVa
7adX`
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Model G0600 Electrical Diagram
If a phase converter is
being used, connect the
“Wild Wire” or
“Manufactured
Leg” to L3 or
contactor and
transformer
failure may
result.
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
"+,"
Headstock Gear System
(0000 Series Parts)
&+
&*
&)
&'
&(
&&
&, &- &. '% '& '' '( ') '*
&%
'+ ', '- '. (% (& (' (( ()
(*
(+
,
(,
((.
+
)%
.!-
&',
*
&'-
)&
&'.
)'
)
)(
(!'
;L98dciVXidg
))
G:K8dciVXidg
&'+
&
)*
)+
),
&%- &%.
&%+
&%)
.&
.( .) .* .+ ., .- .. &%% &%&&%'
&%,
&%(
&%*
.'
&'(
&&'
&&%
&'* &') &'' &'& &'% &&. &&- &&, &&+ &&* &&)
&&(
&&&
.%
&(& &(%
).
8dcigda
HnhiZb
HiZe9dlc
IgVch[dgbZg
-.!--,
&('
-+
)-
*%
*,
*+
** *)
*(
*&
*'
*-*!-)
IZgb^cVa7Vg
-(
&((
8dcigdaHnhiZb;jhZh
&() &(*
&(+ &(,
*.
+%
-'
BV^cEdlZgHl^iX]
-&
-%
+&
+'
,.!,-
+(
,,
+)
,+
,*
"+-"
,)
,(
,'
,&
,%
+.
+- +, ++
+*
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Headstock Face and Shift System
(0000 Series Parts)
&)%
'&.
''%
&(.
&)&
&)'
).
&)*
&)+
&),
''(
'''
''&
&(-
&)-
&).
&*%
'(%
&)(
&))
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
"+."
Headstock Shift System
(0000 Series Parts)
&-)
&-*
&-+
&-,
&-&-.
&-%
&.%
&.&
&-(
&-'
&.'
&.+ &.*
&,%
&+.
&,&
&.)
''.
''&.(
&,' &,(
&,)
&,*
&+,
&,+
&++!'')
&+*
&+)
&+(
&,,
&,-
&+'
&,.
&+&
&-(
&+%
&-%
&*.
&-&
''*
'',
''+
&*-
",%"
&*,
&*+
&**
&*) &*'
&*&
&*(
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Headstock Oil Pump System
(0000 Series Parts)
'&&
'&'
'&(
'&)
'&*
'(& '&+
'%%
&..
'&, '&-
'&%
'%.
'%-
'%,
'%+
'%*
'%)
'%(
'%'
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
'%&
&.-
&.,
",&"
REF PART #
DESCRIPTION
REF PART #
DESCRIPTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
CAP SCREW M6-1 X 20
BEARING COVER
BEARING COVER SEAL
SPLINE SHAFT
BALL BEARING 6205
CAP SCREW M6-1 X 16
INPUT SHAFT
SPANNER NUT M30 X 1.5
LOCK WASHER 30MM
KEY 8 X 8 X 40MM
PULLEY
OIL SEAL
CAP SCREW M6-1 X 30
BALL BEARING 1080908
BEARING CAP
BEARING SEAT SEAL
INT RETAINING RING 62MM
BALL BEARING 6306
EXT RETAINING RING 30MM
SPACER
GEAR 39T X M2.75
KEY 8 X 8 X 70MM
GEAR 20T X M2.75
SPACER
BALL BEARING 6205
GEAR 40T X M2.75
GEAR 33T X M2.75
GEAR 47T X M2.75
BALL BEARING 6206
GEAR 46T X M2.75
GEAR 24T X M2.75
SPLINE SHAFT
BALL BEARING 6305
SPACER WASHER
O-RING 56 X 2.65MM
COVER
INT RETAINING RING 62MM
BALL BEARING 6305
LOCK WASHER
O-RING 56 X 2.65MM
COVER
SPLINE SHAFT
INT RETAINING RING 62MM
EXT RETAINING RING 75MM
GEAR 47T X M2.75
D1-8 CAM LOCK
SPECIAL D1-8 SCREW
COMPRESSION SPRING
SPINDLE
D1-8 STUD
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
CAP SCREW M6-1 X 40
FRONT BEARING COVER
FRONT BEARING COVER SEAL
BALL BEARING D2007124E
GEAR 72T X M2.75
GEAR 50T X M2.75
SHAFT
BALL BEARING 6205
SHAFT
BALL BEARING 6205
EXT RETAINING RING 30MM
BALL BEARING 6205
EXT RETAINING RING 30MM
KEY 8 X 8 X 36MM
GEAR 48T X M2.25
OUTPUT SHAFT
KEY 8 X 8 X 40MM
GEAR 36T X M2.25
EXT RETAINING RING 30MM
SPACER
GEAR 30T X M2.25
IDLER SHAFT
O-RING 30 X 2.4MM
SPACER
CAP SCREW M6-1 X 16
BRASS BUSHING
BALL BEARING 6206
BEARING SEAT
BEARING SEAT SEAL
BALL BEARING 1080908
OIL SEAL
KEY 6 X 6 X 28MM
CAP SCREW M6-1 X 20
BEARING COVER
BEARING COVER SEAL
BALL BEARING 6205
CAP SCREW M6-1 X 16
BEARING COVER
BEARING COVER SEAL
CAP SCREW M6-1 X 16
LOCK NUT
BRASS BUSHING
SET SCREW M10-1.5 X 10
BALL BEARING 120
GEAR 32T X M2.75
KEY 8 X 8 X 20MM
INT RETAINING RING 52MM
GEAR 51T X M2.75
KEY 10 X 10 X 80MM
",'"
PSB02M
P06000002
P06000003
P06000004
P6205
PSB01M
P06000007
P06000008
P06000009
PK41M
P06000011
P06000012
PSB07M
P06000014
P06000015
P06000016
PR38M
P6306
PR15M
P06000020
P06000021
P06000022
P06000023
P06000024
P6205
P06000026
P06000027
P06000028
P6206
P06000030
P06000031
P06000032
P6305
P06000034
P06000035
P06000036
PR38M
P6305
P06000039
P06000040
P06000041
P06000042
PR38M
P06000044
P06000045
P06000046
P06000047
P06000048
P06000049
P06000050
PSB29M
P06000052
P06000053
P06000054
P06000055
P06000056
P06000057
P6205
P06000059
P6205
PR15M
P6205
PR15M
PK129M
P06000065
P06000066
PK41M
P06000068
PR15M
P06000070
P06000071
P06000072
P06000073
P06000074
PSB01M
P06000076
P6206
P06000078
P06000079
P06000080
P06000081
PK32M
PSB02M
P06000084
P06000085
P6205
PSB01M
P06000088
P06000089
PSB01M
P06000091
P06000092
PSS30M
P06000094
P06000095
PK107M
PR26M
P06000098
P06000099
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
REF PART #
DESCRIPTION
REF PART #
DESCRIPTION
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
EXT RETAINING RING 48MM
GEAR 31T X M2.75
KEY 8 X 8 X 32MM
SET SCREW M8-1.25 X 10
GEAR 24T X M2.75
BALL BEARING D2007122E
SPACER
BALL BEARING 6205
SET SCREW M10-1.5 X 16
KEY 10 X 10 X 90MM
LOCK NUT
BRASS BUSHING
LOCK NUT
BRASS BUSHING
EXT RETAINING RING 30MM
GEAR 24T X M2.25
KEY 8 X 8 X 70MM
GEAR 36T X M2.25
GEAR 55T X M2.25
GEAR 55T X M2.25/55T X M2.25
SHAFT RING
OIL RING
REAR BEARING COVER
BEARING COVER SEAL
SET SCREW M6-1 X 8
COUNTERWEIGHT
EXT RETAINING RING 34MM
GEAR 38T X M2.75
GEAR 25T X M2.75
KEY
KEY 8 X 8 X 90MM
BALL BEARING 6205
GEAR 48T X M2.25
EXT RETAINING RING 48MM
KEY 6 X 6 X 55MM
GEAR 36T X M2.25
KEY 8 X 8 X 90MM
GEAR 24T X M2.25
CAP SCREW M16-2 X 55
INDICATOR PLATE
INDICATOR PLATE
RIVET 2 X 5MM
INDICATOR PLATE
LEVER
FORK
OIL SIGHT GLASS
INDICATOR PLATE
POINTER PLATE
GEAR 31T X M2
GEAR 35T X M2
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
SHAFT
FORK
E-CLIP 10MM
LEVER
ROLL PIN 5 X 26MM
SHAFT
GUIDE PIN
SET SCREW M10-1.5 X 25
O-RING 22 X 2.4MM
LOCK WASHER
SPECIAL DOME SCREW
SET SCREW M8-1.25 X 8
LEVER
SHAFT
KEY 5 X 5 X 12MM
HANDLE HUB
SPACER PLATE
LEVER
O-RING 20 X 2.4MM
SET SCREW M6-1 X 6
ROLL PIN 5 X 26MM
GEAR 35T X M2
GEAR 25T X M2
RUBBER MAT
HEADSTOCK COVER
SHAFT
PLUG
ROLL PIN 5 X 30MM
FORK
LEVER
HEADSTOCK
FORK
E-CLIP 12MM
GEAR 42T X M2
GEAR 18T X M2
HUB
SHAFT
HANDLE LEVER BLOCK
KEY 5 X 5 X 12MM
ROLL PIN 4 X 20MM
LEVER
KEY 5 X 5 X 12MM
HANDLE HUB
SHAFT
LEVER
FORK
O-RING 68 X 3.1MM
COVER
BRASS TUBE 4 X 0.75"
PR32M
P06000101
PK09M
PSS16M
P06000104
P06000105
P06000106
P6205
PSS75M
P06000109
P06000110
P06000111
P06000112
P06000113
PR15M
P06000115
P06000116
P06000117
P06000118
P06000119
P06000120
P06000121
P06000122
P06000123
PSS03M
P06000125
P06000126
P06000127
P06000128
P06000129
P06000130
P6205
P06000132
PR32M
PK49M
P06000135
P06000136
P06000137
P06000138
P06000139
P06000140
P06000141
P06000142
P06000143
P06000144
P06000145
P06000146
P06000147
P06000148
P06000149
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
P06000150
P06000151
PEC03M
P06000153
PRP26M
P06000155
P06000156
P06000157
P06000158
P06000159
P06000160
PSS20M
P06000162
P06000163
PK10M
P06000165
P06000166
P06000167
P06000169
PSS02M
PRP26M
P06000172
P06000173
P06000174
P06000175
P06000176
P06000177
PRP05M
P06000179
P06000180
P06000181
P06000182
PEC12M
P06000184
P06000185
P06000186
P06000187
P06000188
PK10M
PRP39M
P06000191
PK10M
P06000193
P06000194
P06000195
P06000196
P06000197
P06000198
P06000199
",("
REF PART #
DESCRIPTION
REF PART #
DESCRIPTION
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
CAP SCREW M5-.8 X 25
MANIFOLD
SEAL SLEEVE
BRASS FITTING
BRASS TUBE 8 X 0.75"
GEAR 20T X M2.75
CAP SCREW M6-1 X 12
CAP SCREW M6-1 X 16
BRASS FITING
SEALING SLEEVE
BRASS FITTING
SEAL WASHER
OIL PUMP
BRASS FITTING
BRASS TUBE 10 X 0.75"
BRASSS FITTING
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
SEAL SLEEVE
SEAL WASHER
SCREEN
PLUG
TUBE FITTING
LOCK WASHER 16MM
CAP SCREW M16-2 X 45
ANCHOR PIN 16 X 60
CAP SCREW M6-1 X 16
HANDLE HUB
PHLP HD SCR M5-.8 X 25
OIL PLUG
STEEL BALL 1/4"
COMPRESSION SPRING
CAP SCREW M8-1.25 X 20
BRASS FITTING
",)"
PSB38M
P06000201
P06000202
P06000203
P06000204
P06000205
PSB26M
PSB01M
P06000208
P06000209
P06000210
P06000211
P06000212
P06000213
P06000214
P06000215
P06000216
PLW12M
P06000218
P06000219
P06000220
PLW10M
P06000222
P06000223
PSB01M
P06000225
PS22M
P06000227
P06000228
P06000229
PSB14M
P06000231
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Quick Change Gearbox Gear System
(1000 Series Series Parts)
&%),
&%+,
&%,%
&%)+ &%)&%++
&%*. &%,(
&%,&
&%%&
&%).
&%*%
&%+.
&%*&
&%*'
&%*(
&%*)
&%**
&%*+
&%'%
&%(&
&%+%
&%&,
&%+(
&%(&%(&
&%(&
&&&,
&%+)
&%,(
&%+&%)*
&%)(
&%))
&%)%
&%.(
&%.(
&%*&%(.
&%('
&%(.
&%)'
&%)&
&%(+
&%*,
&%''
&%(*
&%()
&%'(
&%'%
&%')
&%'*
&%()
&%('
&%(&%((
&%(&
&%'+
&%&+
&%&*
&%&(
&%&&
&%&'
&%&) &%&%
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
&%(%
&%'.
&%%.
&%'&%%-
&%&&%%+
&%%,
&%',
&%'*
&%%(
",*"
Quick Change Gearbox Face
(1000 Series Parts)
&&%&%,)
&%,,
&%,'
&%%'
&%(,
&&&(
&&'+
&&%.
&&&%
&&'&&%(
&&&+
&&&'
&%&.
&&',
&%+&
&&&&
&&%(
&&&)
&%'&
&&&*
&%.-
",+"
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Quick Change Gearbox Shift System
(1000 Series Parts)
&%.'
&%&&%-)
&&%&
&%-*
&&'&
&%..
&&%(
&&%)
&%'(
&%.,
&&'.
&&''
&%-&%-+
&%.%
&%.)
&%-&
&%-(
&%.&
&%.*
&%.+
&%,&&')
&%-'
&%,.
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
",,"
Quick Change Gearbox Shift System
(1000 Series Parts)
&%-.
&&&-
&%%)
&%%*
",-"
&%..
&&%*
&%-%
&%.,
&%+*
&%-,
&%,+
&&%+ &&%,
&%+' &%..
&&&.
&&%% &%,*
&&%'
&&'%
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
REF
PART #
DESCRIPTION
REF
PART #
DESCRIPTION
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
P06001001
P06001002
P06001003
P06001004
P06001005
P06001006
P06001007
P06001008
P06001009
P06001010
PRP91M
P06001012
P06001013
PSS16M
P06000158
P06001016
PRP91M
PSS25M
P06001019
PSB02M
P06001021
P06001022
P06001023
P06001024
PR11M
P06001026
P06001027
P06001028
P06001029
P06001030
P06001031
P06001032
P06001033
PK07M
P06001035
P06001036
P06001037
PSB26M
P06001039
P06001040
P06001041
P06001042
P06001043
P06001044
P06001045
P06001046
P06001047
P06001048
P06001049
P06001050
GEAR BOX
FRONT COVER
BEVEL GEAR
HEX BOLT
FLAT WASHER
SHIFTER CLAW
SHIFTER CLAW
SHIFTER CLAW
SHIFTER CLAW
SHIFTER CLAW
ROLL PIN 5 X 35MM
CAM SHIFTER
RETAINER
SET SCREW M8-1.25 X 10
O-RING 22 X 2.4MM
H-SHAFT
ROLL PIN 5 X 35MM
SET SCREW M6-1 X 20
RECEIVER HUB
CAP SCREW M6-1 X 20
END CAP (RIGHT)
OIL SEAL
BALL BEARING 180204
GEAR 36T X M1.25
EXT RETAINING RING 25MM
GEAR 22T X 12D.P
GEAR 22T X M2.25
GEAR 33T X 14D.P
GEAR 22T X 11D.P
GEAR 22T X 10D.P
BALL BEARING 180104
EXT RETAINING RING 20MM
GEAR 22T X 10D.P
KEY 6 X 6 X 20MM
G-SHAFT
BALL BEARING 180103
COVER
CAP SCREW M6-1 X 12
O-RING 35 X 3.5MM
E-SHAFT
GEAR 20T X 10D.P/40T X 14D.P
BALL BEARING 180203
D-SHAFT
KEY 6 X 6 X 146MM
GEAR 19T X 10D.P
GEAR 18T X M2
GEAR 20T X 10D.P
GEAR 22T X 11D.P
GEAR 23T X 11D.P
GEAR 24T X 14D.P
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
P06001051
P06001052
P06001053
P06001054
P06001055
P06001056
P06001057
P06001058
PR07M
P06001060
P06001061
P06001062
P06001063
P06001064
P06001065
PK48M
P06001067
P06001068
P06001069
P06001070
P06001071
P06001072
P06001073
P06001074
P06001075
P06001076
P06001077
PRP05M
P06001079
P06001080
P06001081
P06001082
P06001083
P06001084
P06001085
P06001086
PK19M
P06001088
P06001089
P06001090
PSB40M
PSB71M
PSB01M
PK131M
PSB72M
P06001096
P06001097
PSB49M
P06001099
GEAR 27T X 14D.P
GEAR 24T X M2.25
GEAR 26T X M2.25
GEAR 36T X M2
GEAR 27T X 12D.P
GEAR 28T X 12D.P
GEAR 50T X M1.25/20T X M2
F-SHAFT
EXT RETAINING RING 18MM
THRUST BEARING 8104
END CAP
STEEL BALL 1/4"
C-SHAFT
GEAR 35T X M1.25/35T X M2
ARM
KEY 4 X 4 X 20MM
BALL BEARING 180105
A-SHAFT
GEAR 18T X M2/23T X 11D.P
GEAR 36T X M2
GEAR 19T X 10D.P/19T X 14D.P
B-SHAFT
CLUTCH
CAP
FORK
FORK
SPACER
ROLL PIN 5 X 30MM
BEVEL GEAR
SPEED CHANGE HUB
LEVER HUB
SPACER
SHAFT SLEEVE
O-RING 16 X 2.4MM
SHIFT FORK
DIAL HUB
KEY 5 X 5 X 14MM
ARM
CAP SCREW M8-1.25 X 8
HAND KNOB
CAP SCREW M8-1.25 X 35
CAP SCREW M10-1.5 X 60
CAP SCREW M6-1 X 16
KEY 5 X 5 X 28MM
CAP SCREW M10-1.5 X 30
TAPER PIN 10 X 45MM
SPECIAL DOME SCREW
CAP SCREW M6-1 X 60
DETENT PLATE
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
",."
REF PART #
DESCRIPTION
REF PART #
DESCRIPTION
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1110
1111
1112
1113
1114
1115
ARM
SHAFT
FORK
CAP SCREW M6-1 X 50
LOCK WASHER
COMPRESSION SPRING
O-RING 16 X 2.4MM
O-RING 30 X 3.1MM
CAP SCREW M6-1 X 30
CAP SCREW M6-1 X 30
POINTER PLATE
INDICATOR PLATE
OIL SIGHT GLASS
INDICATOR PLATE
INDICATOR PLATE
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
RIVET 2 X 5MM
OIL-SEAL
FEMALE KNOB M10-1.5
SHAFT
ROLL PIN 5 X 30MM
LEVER
PHLP HD SCR M5-.8 X 10
PHLP HD SCR M5-.8 X 25
SPACER
ROLL PIN 5 X 16MM
OIL PLUG
OIL PLUG
TOP COVER
HANDLE HUB
"-%"
P06001100
P06001101
P06001102
PSB37M
P06001104
P06001105
P06001084
P06000073
PSB07M
PSB07M
P06001111
P06001112
P06001113
P06001114
P06001115
P06000141
P06001117
P06001118
P06001119
PRP05M
P06001121
PS09M
PS22M
P06001124
PRP24M
P06001126
P06001127
P06001128
P06001129
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Carriage
(2000 Series Parts)
'%*+
'%)'%,.
'%-%
'%,-
'%))
'%)*
'%.%
'%*'
'%-&
'%)+
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
'%.&
"-&"
Cross Slide and Carriage
(2000 Series Parts)
'%%(
'%+.
'%,(
'%*%
'%).
'%-.
'%(,
'%)(
'%)'
'%)%
'%)&
'%.)
'%.(
'%.'
'%(.
'%()
'%(- '%,&
'%-+
'%-)
'%'.
'%-*
"-'"
'%,%
'%,'
'%-,
'%(+ '%(&
'%+-
'%+'
'%+(
'%+&
'%,*
'%*'%&(
'%+,
'%,)
'%++
'%*.
'%+)
'%%,
'%-- '%+%
'%+*
'%&*
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Compound Rest and Tool Post
(2000 Series Parts)
'%%(
'%+.
'%,(
'%*%
'%).
'%-.
'%(,
'%)(
'%)'
'%)%
'%)&
'%.)
'%.(
'%.'
'%(.
'%()
'%,&
'%('%-+
'%-)
'%'.
'%-*
'%,%
'%,'
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
'%-,
'%(+ '%(&
'%+-
'%+'
'%+(
'%+&
'%,*
'%*'%&(
'%+,
'%,)
'%++
'%*.
'%+)
'%%,
'%-- '%+%
'%+*
'%&*
"-("
Carriage Oil Pump System
(2000 Series Parts)
'&%-
'%,+
'&&%
'&%.
'&&&
'%.*
'%,,
'&%,
'&%+
'%.+
'&%*
'%.,
'&%)
'%.'&%(
'%..
'&%%
'&%'
'&%&
'&&(
'&&'
"-)"
'&&*
'&&)
'&&,
'&&-
'%),
'&&+
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
REF
PART #
DESCRIPTION
REF
PART #
DESCRIPTION
2000
P06002000
FLANGE NUT M20-2.5
2051
P06002051
GIB
2001
P06002001
SADDLE
2052
P06002052
RUBBER WIPER
2002
P06002002
NUT (INCH)
2053
P06002053
CARRIAGE CLAMP
2003
P06002003
GIB SCREW
2054
P06002054
GIB SCREW
2004
PSB48M
CAP SCREW M6-1 X 35
2055
P06002055
RUBBER WIPER
2005
P06002005
GIB
2056
P06002056
WIPER
2006
PSB68M
CAP SCREW M6-1 X 8
2057
P06002057
SET SCREW M8-1.25 X 70
2007
P06002007
HANDLE
2058
P06002058
SPANNER NUT
2008
P06002008
BRACKET
2059
P06002059
THRUST BEARING 8102
2009
P06002009
THRUST BEARING 8101
2060
PSS01M
SET SCREW M6-1 X 10
2010
P06002010
HEX NUT
2061
P06002061
BARREL NUT
2011
P06002011
CROSS FEED SCREW (INCH)
2062
P06002062
WAVY WASHER
2012
P06002012
CROSS FEED PINION
2063
P06002063
DIAL-COMPOUND REST (INCH)
2013
PSB04M
CAP SCREW M6-1 X 10
2064
P06002064
CLUTCH DIAL
2014
P06002014
BRACKET
2065
P06002065
DIAL HOUSING
2015
P06002015
HANDLE
2066
P06002066
HALF NUT (INCH)
2016
PSS03M
SET SCREW M6-1 X 8
2067
P06002067
LEAD SCREW
2017
P06002017
CLUTCH-DIAL
2068
P06002068
TOOL POST SHAFT
2018
P06002018
BALL OILER
2069
P06002069
GIB
2019
P06002019
CROSS FEED DIAL
2070
P06002070
GUIDE PIN
2020
P06002020
WAVY WASHER
2071
P06002071
SLEEVE
2021
P06002021
BARREL NUT
2072
P06002072
COMPRESSION SPRING
2022
P06002022
CRACK HANDLE
2073
PSB02M
CAP SCREW M6-1 X 20
2023
PSB11M
CAP SCREW M8-1.25 X 16
2074
PSS31M
SET SCREW M5-.8 X 8
2024
P06002024
HANDLE
2075
PSB85M
CAP SCREW M6-1 X 6
2025
P06002025
GIB (LEFT-FRONT)
2076
P06002076
END PLATE
2026
PSB13M
CAP SCREW M8-1.25 X 30
2077
P06002077
HANDLE
2027
P06002027
GIB CRADLE
2078
PSB71M
CAP SCREW M10-1.5 X 60
2028
P06002028
GIB
2079
P06002079
TAPER PIN 8 X 60MM
2029
PSB90M
CAP SCREW M10-1.5 X 55
2080
P06002080
OIL PLUG
2030
P06002030
CARRIAGE CLAMP
2081
PSB14M
CAP SCREW M8-1.25 X 20
2031
P06002031
KNURLED WASHER
2082
PSB02M
CAP SCREW M6-1 X 20
2032
P06002032
CROSS SLIDE COVER
2083
P06002083
GIB (FRONT)
2033
PSB13M
CAP SCREW M8-1.25 X 30
2084
PS02M
PHLP HD SCR M4-.7 X 12
2034
P06002034
BALL OILER
2085
P06002085
RUBBER WIPER
2035
P06002035
HEX NUT
2086
P06002086
RUBBER WIPER
2037
PSB47M
CAP SCREW M10-1.5 X 40
2087
P06002087
TOOL HOLDER SPECIAL SERIES
2038
P06002038
COMPOUND REST
2088
PN09M
HEX NUT M12-1.75
2039
P06002039
TOOL POST SPECIAL 500 SERIES
2089
PSB12M
CAP SCREW M8-1.25 X 40
2040
P06002040
SQUARE HEAD BOLT M12-1.75 X 50
2090
P06002090
RUBBER WIPER
2041
P06002041
BARREL SLEEVE
2091
P06002091
RUBBER WIPER
2042
P06002042
HANDLE HUB
2092
P06002092
STUD M12-1.75 X 60
2043
P06002043
LEVER M12-1.75
2093
P06002093
PISTON FOOT
2044
P06002044
RUBBER WIPER
2094
P06002094
CAP SCREW M16-2 X 12
2045
P06002045
RUBBER WIPER
2095
PFH07M
FLAT HD SCR M5-.8 X 10
2046
P06002046
RUBBER WIPER
2096
P06002096
COMPRESSION SPRING
2047
PS08M
PHLP HD SCR M5-.8 X 12
2097
P06002097
BOTTOM PLATE
2048
PS02M
PHLP HD SCR M4-.7 X 12
2098
P06002098
TUBE FITTING
2099
P06002099
TUBE NUT
2049
PSB52M
CAP SCREW M8-1.25 X 10
2050
P06002050
STEEL BALL 1/4"
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
"-*"
REF PART #
DESCRIPTION
REF PART #
DESCRIPTION
2100 P06002100
SLEEVE
2112
P06002112
TUBE FITTING
2101 P06002101
CHECK VALVE
2113
P06002113
BRASS TUBE 4 X 200MM
2102 P06002102
BRASS TUBE 6 X 170MM
2114
P06002114
BRASS TUBE 4 X 170MM
2103 P06002103
TUBE FITTING
2115
P06002115
MANIFOLD
2104 P06002104
STEEL BALL 5MM
2116
P06002116
SLEEVE AND FITTING
2105 P06002105
COMPRESSION SPRING
2117
P06002117
BRASS TUBE 4 X 390MM
2106 P06002106
END PLUG
2118
P06002118
BRASS TUBE 4 X 410MM
2107 P06001084
O-RING 16 X 2.4MM
2119
PR58M
EXT RETAINING RING 24MM
2108 P06002108
PUMP BODY
2120
P06002120
GEAR 19T X M2
2109 P06002109
O-RING 9 X 1.8MM
2121
PK70M
KEY 8 X 8 X 12MM
2110 P06002110
PISTON ROD
2122
P06002122
FEMALE KNOB M12-1.75
2111 P06002111
O-RING 32 X 3.1MM
2123
P06002123
FEMALE KNOB M12-1.75
"-+"
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Apron Face, Thread Dial, Auto Stop System
(3000 Series Parts)
(%%(
(%'I]gZVY
9^Va
(&&. (%%&
(%%,
(%.+
(%.,
(%.(%..
(&&%
(%&-
(&%)
(&%(
(&%.
(&%'
(&%&
(%&.
(&%%
(&%+ (%%- (&%,
(&%-
(%'%
(%'.
(%(%
(%).
(%+)
(%,*
(%+%
(%*+
(%+&
(%*.
(%*'
(%*% (%%+
(%''
(%)-
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
(%',
(%-'
(%'+
(%-*
(%*,
(%*(%%+
(%')
(%'&
(%'(
(%'*
"-,"
"--"
(%&(
(%&&
(%&%
(%%&
(%%)
(&&)
(&&*
(%%'
(%%+
(%%*
(%%+
(%&,
(%,%
(&&&
(%+*
(%,(
(%%(
(%(&
(%&'
(%,& (%((
(%,'
(&&, (&&-
(&&( (%('
(%.'
(%(,
(%-+
(%%(
(%-(
(%-)
(%&*
(%),
(%.*
(%.(
(%-'
(%.)
(%,+ (%,- (%,, (%-.
(%+.
(%-%
(%,*
(%-&
(%,)
(%,.
(%*,
(%+)
(%+(
(%+'
(%++
(%%.
(&%*
(&&'
(%.&
(%-,
(&&+
(%.%
(%--
(%-*
Apron Gearing, Halfnut, Feed System
(3000 Series Parts)
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Apron Feed Rod, Clutch and Lever System
(3000 Series Parts)
(%+-
(%*(
(%&'
(%&,
(%**
(%*&
(%&+
(%&*
(%*'
(%)+
(%*%
(%&)
(%*)
(%*&
(%%(
(%(-
(%(.
(%&'
(%&'
(%()
(%(*
(%(+
(%()
(%)&
(%)*
(%)'
(%))
(%)(
(%)'
(%).
(%)%
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
"-."
REF
PART #
DESCRIPTION
REF
PART #
DESCRIPTION
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
P06003001
P06003002
PSB26M
P06003004
P06003005
PSB01M
P06000141
P06003008
P06003009
P06003010
P06002111
PSS16M
P06003013
P06003014
P06003015
PSB52M
P06003017
P06003018
PRP35M
P06003020
P06003021
P06003022
P06003023
P06003024
P06003025
PSB85M
P06003027
P06003028
PSS19M
PN03M
P06003031
P06003032
PS09M
P06003034
P06003035
P06003036
P06003037
PK81M
P06003039
P06003040
P06003041
P06001060
P06003043
P06003044
P06003045
PSB02M
P06003047
P06003048
P06003049
P06003050
APRON CASE
GIB
CAP SCREW M6-1 X 12
LEAD NUT ASSY (INCH)
HAFT NUT (INCH)
CAP SCREW M6-1 X 16
RIVET 2 X 5MM
OIL PLUG
KEY
SHAFT
O-RING 32 X 3.5MM
SET SCREW M8-1.25 X 10
SHAFT SLEEVE
STEEL BALL 1/4"
COMPRESSION SPRING
CAP SCREW M8-1.25 X 10
LEVER
POINTER PLATE
ROLL PIN 5 X 10MM
OIL SIGHT
GUIDE PIN
BOTTOM COVER
OIL SEAL
BRACKET
DOWEL PIN 8 X 40MM
CAP SCREW M6-1 X 6
LEVER
SPACER
SET SCREW M8-1.25 X 30
HEX NUT M8-1.25
LEVER HUB
CHANGE SLEEVE
PHLP HD SCR M5-.8 X 10
OIL SEAL
BUSHING
FEED ROD SLEEVE
PLUG
KEY 6 X 6 X 12MM
GEAR 24T X M2
WORM SEAT
SHAFT
THRUST BEARING 8104
WORM GEAR
TAB WASHER 20MM
SPANNER NUT M20-1.5
CAP SCREW M6-1 X 20
STEEL BALL 7/32"
BLOCK
FLAT WASHER
DOWEL PIN 8 X 25MM
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
P06003051
P06003052
P06000169
P06003054
P06003055
PR01M
P06003057
PSB58M
P06003059
PS05M
P06003061
P06003062
P06001067
P06003064
P06003065
PK70M
P06003067
P06003068
P06003069
P06003070
PSS73M
P6204
P06003073
PR09M
P06003075
P06003076
P06003077
PK07M
PSB58M
P06003080
P06003081
P06003082
P06003083
P06003084
P06003085
PK45M
P06003087
PSB06M
P06003089
P06003090
P06003091
P06003092
P06003093
P06003094
P06003095
P06003096
P06003097
P06003098
P06003099
SHAFT
BUFFER
O-RING 20 X 2.4MM
SLEEVE
LEVER HUB
EXT RETAINING RING 10MM
LEVER SHAFT
CAP SCREW M8-1.25 X 12
SPECIAL SCREW
PHLP HD SCR M5-.8 X 8
COMPRESSION SPRING
COVER
BALL BEARING 180105
WORM GEAR
GEAR 36T X M2
KEY 8 X 8 X 12MM
SHAFT
GUIDE PIN
SLEEVE
HANDLE LEVER
SET SCREW M10-1.5 X 30
BALL BEARING 6204
COVER
EXT RETAINING RING 20MM
GEAR 46T X M2/18T X M2
SHAFT
PINION
KEY 6 X 6 X 20MM
CAP SCREW M8-1.25 X 12
SPACER
CAP SCREW M8-1.25 X 8
GEAR 61T X M2
BALL BEARING 103
COVER
SHAFT
KEY 6 X 6 X 24MM
SEAT
CAP SCREW M6-1 X 25
NEEDLE BEARING 4644903
BEARING 2010
DIAL-RACK
HAND WHEEL
HANDLE
FLAT WASHER
SPECIAL SCREW
DIAL FACE
DIAL INDICATOR SHAFT
THREAD DIAL BODY
CAP SCREW M8-1.25 X 85
".%"
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
REF PART #
DESCRIPTION
REF
PART #
DESCRIPTION
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
LOCK WASHER 10MM
HEX NUT M10-1.5
DOWEL PIN 3 X 8MM
GEAR 16T X M2
SPACER
CAP SCREW M5-.8 X 25
INDICATOR PLATE
INDICATOR PLATE
FEMALE KNOB M10-1.5
PHLP HD SCR M4-.7 X 10
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
P06003110
P06003111
P06003112
P06003113
PN01M
PSS25M
P06003116
PS52M
P06003118
P06003119
INDICATOR PLATE
SPACER
FLAT SPRING
COMPRESSION SPRING
HEX NUT M6-1
SET SCREW M6-1 X 20
BALL OILER
PHLP HD SCR M4-.7 X 20
SHOULDER WASHER
INDICATOR PLATE
PLW06M
PN02M
P06003102
P06003103
P06003104
PSB38M
P06003106
P06003107
P06003108
PS38M
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
".&"
Tailstock
(4000 Series Parts)
)%*,
)%%&
)%%)
)%%'K'
)%%*
)%*-
)%%+
)%%,
)%%-
)%),
)%&%
)%%.
)%&'
)%&&
)%&(
)%*+
)%&)
)%&*
)%))%%(
)%''
)%&+
)%',
)%')%'.
)%'(
)%')
)%'*
)%*(
)%'+
)%*'
)%)*
)%(& )%(%
)%&,
)%&)%*& )%*%
)%). )%&.
)%'%
)%'&
)%))
)%(,
)%)+
)%()%*)
)%(.
)%**
)%)%
)%)&
)%)'
)%)(
".'"
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
REF
PART #
DESCRIPTION
REF
PART #
DESCRIPTION
4001
4002V2
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
P06004001
P06004002V2
P06004003
P06004004
P06004005
PSB01M
P06004007
P06004008
PSB01M
P06004010
P06004011
PK07M
P06004013
PS22M
P06004015
P06004016
PN28M
PLW07M
P06004019
P06004020
PS02M
PSB04M
P06004023
PB140M
P06004025
PLW05M
P06004027
QUILL
TAILSTOCK BODY V2.07.11
OIL SEAL
BALL OILER
FEED SCREW (INCH)
CAP SCREW M6-1 X 16
FEED NUT (INCH)
THRUST BEARING 8105
CAP SCREW M6-1 X 16
END CAP
DIAL-FEED (INCH)
KEY 6 X 6 X 20MM
HANDLE
PHLP HD SCR M5-.8 X 25
FLAT WASHER
HANDLE WHEEL
HEX NUT M20-2.5
LOCK WASHER 20MM
WIPER RETAINER
RUBBER WIPER
PHLP HD SCR M4-.7 X 12
CAP SCREW M6-1 X 10
PIN SHAFT
HEX BOLT M12-1.75 X 70
TAILSTOCK BASE
LOCK WASHER 12MM
BOLT-CLAMP
4028
4029
4030
4031
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
P06004028
P06004029
P06004030
P06004031
P06004037
P06004038
P06004039
PSS65M
P06004041
P06004042
PLW07M
P06004044
P06004045
PRP31M
P06004047
PSS24M
P06004049
P06000141
P06004051
P06004052
P06004053
PSB62M
PSS30M
P06004056
P06004057
P06004058
SLEEVE
ADJUSTMENT BLOCK
SPECIAL SCREW
GIB
LEVER
SHAFT
SPECIAL SCREW
SET SCREW M16-2 X 20
SHAFT
CLAMP SHOE
LOCK WASHER 20MM
HEX BOLT M20-2.5 X 150
HEX BOLT M20-2.5 X 100
ROLL PIN 6 X 36MM
BALL OILER
SET SCREW M5-.8 X 25
SCALE PLATE
RIVET 2 X 5MM
SCALE PLATE
RUBBER WIPER
WIPER PLATE
CAP SCREW M10-1.5 X 12
SET SCREW M10-1.5 X 10
QUILL LOCK CLAMP ASSEMBLY
LOCK LEVER ASSEMBLY
LOCK LEVER FLAT WASHER
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
".("
".)"
*&)&
*%'*
*%(%
*%)'
*%)( *%',
*%'*%'+
*&+.
*&&, *&&- *%%)
*%')
*&'(
*%%(
*%()
*&''
*&'&
*&'%
*&&* *&&+ *&,& *&&. *%%*
*%%& *&'.
*&,(
*&,%
*&,'
*&)%
*&(.
*&(-
*&(+
*%'(
*&&&
*%'.
*%%,
*&(%
*&(&
*%%.
*%%-
*%&)
*%&*
*&()
*%&(
*%(&
*%&'
*%&%
*&((
*&('
*%'' *%(( *%'& *%&*&(*
*%&+
*%(' *%'% *%&.
*%%'
*&'-
*%%+
*&',
*&'+
*&(,
*&')
*&'*
Bed Assembly
(5000 Series Parts)
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Brake Pedal and Headstock Panels
(5000 Series Parts)
*&,)
*&,+
*&)) *&)*
*%-(
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
*%-)
*%-*
".*"
Brake System and Change Gears
(5000 Series Parts)
*%-'
*%-&
*%-%
*%,.
*%,-
*%(*
*%(+
*%,,
*%(,
*%(*%(.
*%%+
*%,(
*%,'
*%,&
*%(,
*%+.
*%(,
*%)%
*%+-
*%)&
*%+,
*%)'
*%++
*%)(
*%+*
*%))
*%)*
*%+(
*%+'
*%+&
*%+%
*%)- *%).
*%*%
*%),
*%*+
*%,%
*%**
*%*&
*%*)
*%+)
*%*' *%*(
*%)+
".+"
*%*.
*%**%*,
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Motor and Headstock Mounting
(5000 Series Parts)
*&,*
*%,+
*%(,
,%'&
*&++
*&+,
*&+)
*&+*
*&++ *&+)
*&')
*&'(
*&(,
*%(+
*&+(
*%++
*%)'
*&+'
*&+*
*%&,
*&+&
*%*&
*&+%
*%+*%(,
*%*'
*%*(
*%*)
*&**&*.
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
*&**
*&*,
*%)*&*+
*%**
*&*&
*%-*
*&*'
*%-) *&*( *&*)
".,"
End Covers and Splash Guard
(5000 Series Parts)
*%-+
*%--
*%-.
*%-,
*&).
*%.&
".-"
*&)*%.%
*&*%
*%-,
*%,&
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Change Gear System
(5000 Series Parts)
*%-'
*%.(
*%.)
*%.(
*&&&
*%.*
*&%-
*%-&
*&&'
*%.,
*&%*
*&%.
*&&)
*%,.
*%-%
*&%+
*%.-
*&&%
*&&(
*%..
*&%%
*&%&
*%,(
*&%'
*%,*%,*
*%,)
*&)+
*&%)
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
*&%(
*&), *%-+
".."
REF
PART #
DESCRIPTION
REF
PART #
DESCRIPTION
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
P06005001
P06005002
P06005003
PRP05M
PSB06M
P06005006
P06005007
PSB47M
P06005009
P06005010
P06004008
P06005012
P06005013
P06005014
P06005015
P06005016
PN02M
P06005018
P06005019
P06005020
PSB68M
P06005022
P06005023
P06005024
P06005025
P06005026
P06005027
PS65M
P06005029
PSB31M
P06005031
P06005032
P06005033
P06005034
P06005035
P06005036
PS03M
PLW10M
PB80M
P06005040
P06005041
P06005042
P06005043
PN13M
PW08M
PLW06M
PB14M
P06005048
SWITCH SEAT
LEAD SCREW (INCH)
RACK
ROLL PIN 5 X 30MM
CAP SCREW M6-1 X 25
BED
TAPER PIN 10 X 45MM
CAP SCREW M10-1.5 X 40
HOUSING
BARREL NUT
THRUST BEARING 8105
PLUG
BUSHING
PLUG
BUSHING
BRACKET
HEX NUT M10-1.5
COMPRESSION SPRING
STEEL BALL 6MM
STAR DIAL
CAP SCREW M6-1 X 8
CAM
FEED ROD
START ROD
STAR DIAL
BRACKET
LIMIT SWITCH
PHLP HD SCR M4-.7 X 40
LIGHT SEAT
CAP SCREW M8-1.25 X 25
SPACER
CLAMP SHOE
CAP SCREW M8-1.25 X 6
AUTO STOP ROD
V-BELT B76
CONDUIT
PHLP HD SCR M6-1 X 8
LOCK WASHER 16MM
HEX BOLT M16-2 X 55
MOTOR COVER
MOTOR
SHOULDER WASHER
CAP SCREW
HEX NUT M16-2
FLAT WASHER 16MM
LOCK WASHER 10MM
HEX BOLT M10-1.5 X 35
MOTOR SEAT
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5093
5094
5095
5097
5098
5099
P06005049
P06005050
P06005051
P06005052
P06005053
P06005054
P06005055
P06005056
P06005057
P06005058
P06005059
PS52M
PN04M
P06005062
PS09M
PW04M
P06005065
P06005066
P06005067
P06005068
P06005069
PS05M
P06005071
P06005072
P06005073
PN13M
P06005075
P06005077
P06005078
P06005079
P06005080
P06005081
P06005082
P06005083
P06005084
P06005085
P06005086
P06005087
P06005088
P06005089
P06005090
P06005091
P06005093
P06005094
PSB14M
PSB04M
P06005098
P06005099
SHAFT
TENSION SPRING
SHAFT
BRAKE LEVER
CAM
SHAFT
MOTOR SEAT BRACKET
LIMIT SWITCH
LEVELING BLOCK
SPECIAL NUT M24-2
FOOT STUD
PHLP HD SCR M4-.7 X 20
HEX NUT M4-.7
LIMIT SWITCH SEAT
PHLP HD SCR M5-.8 X 10
FLAT WASHER 10MM
BRAKE BAND ASSY
PULLEY
STAND
MOTOR COVER
LIMIT SWITCH
PHLP HD SCR M5-.8 X 8
LIMIT SWITCH SEAT
DOOR LOCK STUD
GEAR 56T X 2.25
HEX NUT M16-2
STUD
TOP COVER
SWING BRACKET
SPINDLE STUD
BALL BEARING 16204
GEAR 49T X 2.25
GEAR 55T X 2.25
BRACKET
ARM
BRAKE PEDAL
THUMB KNOB
SAFETY DOOR
GUARD ASSEMBLY
COVER
OIL GUARD
HINGE
GEAR 48T X 2.25
SPACER
CAP SCREW M8-1.25 X 20
CAP SCREW M6-1 X 10
SPACER
SPACER
"&%%"
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
REF
PART #
DESCRIPTION
REF
PART #
DESCRIPTION
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
PK95M
P06005101
P06005102
P06005103
P06005104
P06005105
P06005106
P06005108
P06005109
P06005110
P06005111
P06005112
P06005113
PR09M
P06005115
P06005116
PS05M
P06005118
PSB73M
P06005120
PN02M
PSB47M
PSB01M
P06005124
P06005125
PSS19M
PN03M
P06005128
P06005129
P06005130
PS05M
P06005132
PSS03M
PSB68M
PSB48M
P06005136
P06005137
P06005138
KEY 6 X 6 X 10MM
SHAFT
SPACER
SPECIAL SCREW
SPECIAL SCREW
GEAR 57T X 2.25
EXT RETAINING RING 47MM
GEAR 66T X 2.25
GEAR 57T X 2.25
GEAR 42T X 2.25
SPACER
GEAR 57T X 2.25
GEAR 57T X 2.25
EXT RETAINING RING 20MM
STUD
THREADING PLATE
PHLP HD SCR M5-.8 X 8
BED GAP
CAP SCREW M12-1.75 X 50
BOLT PIN 10 X 75MM
HEX NUT M10-1.5
CAP SCREW M10-1.5 X 40
CAP SCREW M6-1 X 16
BRACKET
BRACKET
SET SCREW M8-1.25 X 30
HEX NUT M8-1.25
FEMALE KNOB M8-1.25
BUSHING
OIL PLUG
PHLP HD SCR M5-.8 X 8
COVER
SET SCREW M6-1 X 8
CAP SCREW M6-1 X 8
CAP SCREW M6-1 X 35
LEVER
GUIDE PIN
LOCK WASHER
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
P06005139
P06005140
PSB14M
P06005142
PLW10M
P06005144
P06005145
PLW10M
PSS03M
PSB26M
PS09M
PSB01M
PSB14M
PN02M
PSB64M
PSB01M
P06005155
PLW06M
PSB47M
PS03M
PRP28M
PSB26M
PLW06M
PSB13M
PRP42M
PN03M
PLW04M
PSB13M
P06005167
P06005168
P06005169
PSB26M
P06005171
PSB06M
P06005173
P06005174
P06005175
P06005176
COMPRESSION SPRING
BUSHING
CAP SCREW M8-1.25 X 20
CAP SCREW M16-2 X 55
LOCK WASHER 16MM
WARNING PLATE
THREADING CHART PLATE
LOCK WASHER 16MM
SET SCREW M6-1 X 8
CAP SCREW M6-1 X 12
PHLP HD SCR M5-.8 X 10
CAP SCREW M6-1 X 16
CAP SCREW M8-1.25 X 20
HEX NUT M10-1.5
CAP SCREW M10-1.5 X 25
CAP SCREW M6-1 X 16
SHAFT
LOCK WASHER 10MM
CAP SCREW M10-1.5 X 40
PHLP HD SCR M6-1 X 8
ROLL PIN 5 X 40MM
CAP SCREW M6-1 X 12
LOCK WASHER 10MM
CAP SCREW M8-1.25 X 30
ROLL PIN 3 X 20MM
HEX NUT M8-1.25
BELT BRAKE
CAP SCREW M8-1.25 X 30
SCREEN
COOLANT PUMP BASE
CAM
CAP SCREW M6-1 X 12
BLOCK
CAP SCREW M6-1 X 25
BLOCK
STAR TYPE RING
PUMP COVER
3-JAW CHUCK
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
"&%&"
Steady and Follow Rests
(6000 Series Parts)
+%&-
+%&,
+%&+
+%&*
+%&)
+%&(
+%&'
+%'%
+%&.
+%'&
+%&&
+%&%
+%%.
+%%-
+%%,
+%''
+%'(
+%')
+%%+
+%'*
+%%*
+%%(
+%%) +%%'
+%'+
+%%&
+%',
+%'+%'.
+%(%
+%(&
+%('
"&%'"
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
REF
PART #
DESCRIPTION
REF PART #
DESCRIPTION
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
P06006001
P06006002
P06006003
PLW07M
P06006005
P06006006
P06006007
P06006008
P06006009
P06006010
PSB68M
P06006012
P06006013
P06006014
PRP30M
P06006016
CLAMPING BRACKET
HEX BOLT M20-2.5 X 110
SPECIAL NUT M20-1.5
LOCK WASHER 20MM
STEADY REST BASE
LIMIT SCREW
DOWEL PIN 10 X 60MM
BALL BEARING 180300
GUIDE PIN
SUPPORT SHAFT
CAP SCREW M6-1 X 8
SLEEVE
SHAFT
UPPER CASTING
ROLL PIN 5 X 50MM
BUSHING
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
ADJUSTMENT KNOB
SET SCREW M6-1 X 8
LOCK KNOB
CLAMP SCREW
DOWEL PIN 10 X 60MM
ROTATE HANDLE
ROLL PIN 5 X 26MM
FOLLOW REST
LIMIT SCREW
BRACKET
SLEEVE
BUSHING
SPECIAL SCREW
SHAFT
HEX BOLT M10-1.5 X 40
LOCK WASHER 10MM
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
P06006017
PSS03M
P06006019
P06006020
P06006021
P06006022
PRP26M
P06006024
P06006025
P06006026
P06006027
P06006028
P06006029
P06006030
PB31M
PLW06M
"&%("
Accessories, Coolant, and Lighting System
(7000 Series Parts)
,%%&
,%%.
,%&'
,%%+
,%&&
,%&(
,%%'
,%&,%%(
,%%)
,%&*
,%%,%&+
,%%*
,%%,
,%&)
,%&%
,%&."&
,%&,
,%'&
,%'*
,%&."'
,%&."(
,%')
,%'%
,%'(
,%''
*&,+
,%&.
REF
PART #
DESCRIPTION
REF
PART #
DESCRIPTION
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
P06007001
P06007002
P06007003
P06007004
P06007005
P06007006
P06007007
P06007008
P06007009
P06007010
P06007011
P06007012
P06007013
P06007014
TOOL BOX
OIL BOTTLE
GREEN SPOT PAINT
PUTTY SPOT PAINT
TOOL POST WRENCH
4-JAW CHUCK WRENCH
3-JAW CHUCK WRENCH
4-JAW CHUCK LIFT EYE
18" FACE PLATE
4-JAW CHUCK
MT#7-5 TAPERED SPINDLE SLEEVE
MT#5 DEAD CENTER
FEED ROD/LEAD SCREW SHEAR PIN
HEX WRENCH SET 1.5-10
7015
7016
7017
7018
7019
7019-1
7019-2
7019-3
7020
7021
7022
7023
7024
7025
P06007015
P06007016
P06007017
P06007018
P06007019
P06007019-1
P06007019-2
P06007019-3
PSB06M
P06007021
P06007022
P06007023
P06007024
P06007025
#2 STANDARD SCREW DRIVER
#2 PHILLIPS SCREW DRIVER
COMBO WRENCH SET 6-30
GAP PULLER HUB
LAMP ASSEMBLY
BASE AND ARM ASSEMBLY
LENSE
BULB 24V-50W
CAP SCREW M6-1 X 25
MOTOR AND PUMP ASSY
SUPPLY FLEX TUBE
STANDOFF PIPE
FLOW VALVE
NOZZLE AND FLEX TUBE
"&%)"
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
Main Electrical Box
(8000 Series Parts)
-%%&
-%%'
-%%*
-%%(
-%%)
-%%+
-%%,
-%%-%&)
-%%.
-%&(
-%&'
-%&%
-%&&
REF PART #
DESCRIPTION
REF
PART #
DESCRIPTION
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
8008
CONTACTOR (3TB44)
CONTACTOR (3TB44)
THERMAL RELAY (SETTING: 32A)
CONTACTOR (40E, 3TH80)
THERMAL RELAY (SETTING: 1A)
TRANSFORMER (JBK50160-VATH)
CONTACTOR (40E, 3TH80)
CIRCUIT BREAKER (3A, 400VAC)
8009
8010
8011
8012
8013
8014
P06008009
P06008010
P06008011
P06008012
P06008013
P06008014
CIRCUIT BREAKER (6A, 400VAC)
MAIN TERMINAL BOARD
MOTOR TERMINAL BOARD
GROUND TERMINAL BOARD
MOUNTING PANEL
MASTER CIRCUIT BREAKER
(50A, 400VAC)
P06008001
P06008002
P06008003
P06008004
P06008005
P06008006
P06008007
P06008008
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
"&%*"
WARRANTY AND RETURNS
<g^ooan>cYjhig^Va!>cX#lVggVcihZkZgnegdYjXi^ihZaah[dgVeZg^dYd[1 yearidi]Zdg^\^cVaejgX]VhZg[gdb
i]ZYViZd[ejgX]VhZ#I]^hlVggVcinYdZhcdiVeeanidYZ[ZXihYjZY^gZXiandg^cY^gZXianidb^hjhZ!VWjhZ!
cZ\a^\ZcXZ!VXX^YZcih!gZeV^ghdgVaiZgVi^dchdgaVX`d[bV^ciZcVcXZ#I]^h^h<g^ooan»hhdaZlg^iiZclVggVcin
VcYVcnVcYVaalVggVci^Zhi]VibVnWZ^bea^ZYWnaVl!^cXajY^c\VcnbZgX]VciVW^a^indg[^icZhh![dgVcneVg"
i^XjaVgejgedhZ!VgZ]ZgZWna^b^iZYidi]ZYjgVi^dcd[i]^hlg^iiZclVggVcin#LZYdcdilVggVcidggZegZhZci
i]Vii]ZbZgX]VcY^hZXdbea^Zhl^i]i]Zegdk^h^dchd[VcnaVldgVXihjcaZhhi]ZbVcj[VXijgZghdlVggVcih#
>ccdZkZcih]Vaa<g^ooan»ha^VW^a^injcYZgi]^hlVggVcinZmXZZYi]ZejgX]VhZeg^XZeV^Y[dgi]ZegdYjXiVcY
VcnaZ\VaVXi^dchWgdj\]iV\V^chi<g^ooanh]VaaWZig^ZY^ci]ZHiViZd[LVh]^c\idc!8djcind[L]ViXdb#
LZh]Vaa^ccdZkZciWZa^VWaZ[dgYZVi]!^c_jg^ZhideZghdchdgegdeZgindg[dg^cX^YZciVa!Xdci^c\Zci!heZX^Va!
dgXdchZfjZci^VaYVbV\ZhVg^h^c\[gdbi]ZjhZd[djgegdYjXih#
IdiV`ZVYkVciV\Zd[i]^hlVggVcin!XdciVXijhWnbV^adge]dcZVcY\^kZjhVaai]ZYZiV^ah#LZl^aai]Zc
^hhjZ ndj V ¸GZijgc CjbWZg!»» l]^X] bjhi WZ XaZVgan edhiZY dc i]Z djih^YZ Vh lZaa Vh i]Z ^ch^YZ d[ i]Z
XVgidc# LZ l^aa cdi VXXZei Vcn ^iZb WVX` l^i]dji i]^h cjbWZg# Egdd[ d[ ejgX]VhZ bjhi VXXdbeVcn i]Z
bZgX]VcY^hZ#
I]ZbVcj[VXijgZghgZhZgkZi]Zg^\]iidX]Vc\ZheZX^[^XVi^dchViVcni^bZWZXVjhZi]ZnXdchiVcianhig^kZid
VX]^ZkZWZiiZgfjVa^inZfj^ebZci#LZbV`ZZkZgnZ[[dgiidZchjgZi]VidjgegdYjXihbZZi]^\]fjVa^inVcY
YjgVW^a^inhiVcYVgYhVcYlZ]deZndjcZkZgcZZYidjhZi]^hlVggVcin#
EaZVhZ[ZZa[gZZidlg^iZdgXVaajh^[ndj]VkZVcnfjZhi^dchVWdjii]ZbVX]^cZdgi]ZbVcjVa#
I]Vc`ndjV\V^c[dgndjgWjh^cZhhVcYXdci^cjZYhjeedgi#LZ]deZidhZgkZndjV\V^chddc#
"&%+"
BdYZa<%+%%B[\#H^cXZ,$&&
WARRANTY CARD
CVbZTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT HigZZiTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
8^in TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT HiViZTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT O^e TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
E]dcZTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT :bV^a TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT >ckd^XZTTTTTTTTTTTTTTTTT
BdYZaTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT DgYZgTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT HZg^VaTTTTTTTTTTTTTTTTTT
The following information is given on a voluntary basis. It will be used for marketing purposes to help us develop
better products and services. Of course, all information is strictly confidential.
1. =dlY^YndjaZVgcVWdjijh4
TTTT 6YkZgi^hZbZci
TTTT 8VgY9ZX`
TTTT ;g^ZcY
TTTT LZWh^iZ
TTTT 8ViVad\
TTTT Di]Zg/
8JI6ADC<9DII:9A>C:
2. L]^X]d[i]Z[daadl^c\bV\Vo^cZhYdndjhjWhXg^WZid4
TTTT
TTTT
TTTT
TTTT
TTTT
TTTT
TTTT
TTTT
TTTT
TTTT
8VW^cZibV`Zg;9B
;Vb^an=VcYnbVc
=VcYAdVYZg
=VcYn
=dbZH]deBVX]^c^hi
?djgcVad[A^\]i8dci#
A^kZHiZVb
BdYZa6^geaVcZCZlh
DaY=djhZ?djgcVa
EdejaVgBZX]Vc^Xh
TTTT
TTTT
TTTT
TTTT
TTTT
TTTT
TTTT
TTTT
TTTT
TTTT
EdejaVgHX^ZcXZ
EdejaVgLddYldg`^c\
EgZX^h^dcH]ddiZg
Egd_ZXih^cBZiVa
G8BdYZaZg
G^ÄZ
H]deCdiZh
H]di\jcCZlh
IdYVn»h=dbZdlcZg
LddY
TTTT
TTTT
TTTT
TTTT
TTTT
TTTT
TTTT
LddYZc7dVi
LddYh]deCZlh
LddYhb^i]
LddYldg`
LddYldg`ZgLZhi
LddYldg`Zg»h?djgcVa
Di]Zg/
3. L]Vi^hndjgVccjVa]djhZ]daY^cXdbZ4
TTTT '%!%%%"'.!%%%
TTTT (%!%%%"(.!%%%
TTTT *%!%%%"*.!%%%
TTTT +%!%%%"+.!%%%
TTTT )%!%%%").!%%%
TTTT ,%!%%%
4. L]Vi^hndjgV\Z\gdje4
TTTT '%"'.
TTTT *%"*.
TTTT )%").
TTTT ,%
TTTT (%"(.
TTTT +%"+.
5. =dladc\]VkZndjWZZcVlddYldg`Zg$bZiValdg`Zg4
TTTT %"'NZVgh
TTTT '"-NZVgh
TTTT -"'%NZVgh
TTTT '% NZVgh
6. =dlbVcnd[ndjgbVX]^cZhdgiddahVgZ<g^ooan4
TTTT %"'
TTTT ("*
TTTT +".
TTTT &%
7. 9dndji]^c`ndjgbVX]^cZgZegZhZcihV\ddYkVajZ4
TTTTT NZh
TTTTTCd
8. LdjaYndjgZXdbbZcY<g^ooan>cYjhig^VaidV[g^ZcY4
TTTTT NZh
TTTTTCd
9. LdjaYndjVaadljhidjhZndjgcVbZVhVgZ[ZgZcXZ[dg<g^ooanXjhidbZgh^cndjgVgZV4
Note: We never use names more than 3 times.
TTTTT NZh
TTTTTCd
10. 8dbbZcih/ _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
;DA96ADC<9DII:9A>C:
EaVXZ
HiVbe
=ZgZ
'2)::,9).$5342)!,).#
0/"/8
"%,,).'(!-7!
;DA96ADC<9DII:9A>C:
HZcYV<g^ooan8ViVad\idV[g^ZcY/
CVbZTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
HigZZiTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
8^inTTTTTTTTTTTTTTHiViZTTTTTTO^eTTTTTT
I6E:6ADC<:9<:H""EA:6H:9DCDIHI6EA:
Buy Direct and Save with Grizzly ® – Trusted, Proven and a Great Value!
~Since 1983~
Visit Our Website Today For
Current Specials!
ORDER
24 HOURS A DAY!
1-800-523-4777