Exos-2 LX, Exos-2.5 User`s Manual Exos-2 LX, Exos-2.5 Download