Download Baixe - Pioneer

Transcript
iPod® adapter
Português (B)
CD-IB100
Nederlands
Owners Manual
-‡
Inhoud
Hartelijk dank voor het aanschaffen van dit Pioneerproduct.
Lees de instructies in deze handleiding goed door zodat u weet hoe het model
werkt. Als u de instructies heeft gelezen, bewaart u deze handleiding op een veilige
plaats zodat u hem altijd bij de hand heeft voor later.
Voor u begint
Informatie over dit toestel 3
Informatie over deze handleiding 3
Informatie over het bedienen van de iPod 3
Informatie over iPod-instellingen 4
De iPod aansluiten en loskoppelen 4
Songs op de iPod® afspelen
Luisteren naar songs op de iPod 5
Naar een song bladeren 5
Een song onderbreken 6
Tekstinformatie op de iPod weergeven 6
Herhaald afspelen 6
Songs in willekeurige volgorde afspelen
(shuffle) 6
Overige functies
Bediening met andere hoofdtoestellen 8
Compatibiliteitsoverzicht functies 8
Hoofdtoestel groep 1 8
Hoofdtoestel groep 2 9
Hoofdtoestel groep 3 9
Hoofdtoestel groep 4 9
Naar een song bladeren 10
Tekstinformatie op de iPod weergeven 10
Herhaald afspelen 11
Songs in willekeurige volgorde afspelen
(shuffle) 11
Verbindingen
De toestellen aansluiten 13
Installatie
Dit toestel installeren 14
Bevestiging met de
klittenbandbevestigingen 14
Aanvullende informatie
Storingen 15
2
Nl
Foutmeldingen begrijpen 15
Technische gegevens 15
Hoofdstuk
01
Voor u begint
Informatie over dit toestel
LET OP
! Zorg ervoor dat dit apparaat niet met vloeistof
in aanraking komt. Een elektrische schok kan
daarvan het gevolg zijn. Bovendien kan dit leiden tot rookvorming en oververhitting, waardoor het apparaat beschadigt.
! Houd deze handleiding bij de hand zodat u bedieningsprocedures en te nemen voorzorgsmaatregelen op kunt zoeken.
! Houd het volume altijd laag genoeg om geluiden van buiten de auto te kunnen blijven
horen.
! Bescherm dit toestel tegen vocht.
! Als dit product niet naar behoren functioneert,
kunt u uw leverancier of het dichtstbijzijnde
erkende Pioneer Service-station raadplegen.
Bedien dit toestel met het aangesloten hoofdtoestel. Voor de instructies in deze handleiding
wordt de AVH-P5700DVD (AVH-P5750DVD) als
voorbeeld van een hoofdtoestel gebruikt.
Als u een ander hoofdtoestel dan AVHP5700DVD (AVH-P5750DVD) gebruikt, raadpleeg Bediening met andere hoofdtoestellen op
bladzijde 8.
We raden u aan u de functies en de bediening
van de functies eigen te maken door deze
handleiding te lezen voordat u het toestel gaat
gebruiken. Het is met name belangrijk dat u
de teksten met WAARSCHUWING en LET
OP in deze handleiding leest en dat u zich aan
deze teksten houdt.
Nederlands
Dit toestel is een adapter voor een hoofdtoestel van Pioneer waarmee u een iPod, iPod
mini of iPod Photo kunt bedienen.
! iPod® is een handelsmerk van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.
! Dit toestel kan uitsluitend in een voertuig
worden gebruikt.
! Dit toestel ondersteunt uitsluitend iPods
met een dockconnectorpoort.
! Het toestel biedt geen ondersteuning voor
de softwareversies voor de iPod-update van
2004-10-20. Neem voor ondersteunde softwareversies contact op met uw dichtstbijzijnde Pioneer leverancier.
! De bediening kan variëren, afhankelijk van
de softwareversie van iPod.
Informatie over deze
handleiding
Informatie over het
bedienen van de iPod
LET OP
! Pioneer is niet verantwoordelijk voor verlies
van gegevens op de iPod, zelfs niet als dat gebeurt terwijl u dit toestel gebruikt.
! Zorg ervoor dat u de iPod niet blootstelt aan
direct zonlicht als die niet wordt gebruikt.
Overmatige blootstelling aan direct zonlicht
kan storingen in de iPod veroorzaken door de
hoge temperaturen.
! Bewaar de iPod niet op plekken met hoge temperaturen of in direct zonlicht.
! Maak de iPod goed vast als u die met dit apparaat gebruikt. Laat de iPod niet op de grond
vallen, omdat deze dan onder het rem- of gaspedaal terecht kan komen.
Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van de iPod.
Nl
3
Hoofdstuk
01
Voor u begint
Informatie over iPod-instellingen
! U kunt de equalizer van de iPod niet op de
Pioneer-apparaten gebruiken. We raden u
dan ook aan de equalizer van de iPod uit te
schakelen voordat u de iPod op dit apparaat aansluit.
! Als u dit apparaat gebruikt, kunt u de herhaalfunctie van de iPod niet uitzetten. Zelfs
als u op de iPod de herhaalfunctie uitzet,
wordt deze automatisch aangezet als u de
iPod op dit apparaat aansluit.
! De Shuffle-functie van de iPod is op Pioneer-producten de functie Afspelen in willekeurige volgorde.
De iPod aansluiten en
loskoppelen
% De iPod op dit toestel aansluiten.
Zodra de iPod is aangesloten, wordt deze automatisch ingeschakeld.
Als de iPod op dit toestel is aangesloten, wordt
PIONEER (of (markering)) op de iPod weergegeven.
! Als de contactschakelaar op ACC of ON
staat, wordt de batterij van de iPod opgeladen als de iPod op dit toestel is aangesloten.
! Als de iPod op dit toestel is aangesloten,
kunt u de iPod zelf niet aan- of uitzetten.
# De iPod die op dit toestel is aangesloten wordt
ongeveer twee minuten nadat de contactschakelaar op OFF is gezet uitgeschakeld.
% De iPod van dit toestel loskoppelen.
Als u de iPod van dit toestel loskoppelt, wordt
het hoofdmenu van de iPod na enkele seconden weergegeven.
4
Nl
Hoofdstuk
02
Songs op de iPod afspelen
®
1
3
2
# Als de iPod niet op dit toestel is aangesloten,
kunt u de iPod niet als bron selecteren.
2 Raak het scherm aan om de toetsen
voor het aanraakpaneel weer te geven.
3 Raak o of p aan om naar de vorige
of volgende song te gaan.
Als u p aanraakt, gaat u naar het begin van
de volgende song. Als u o één keer aanraakt, gaat u naar het begin van de huidige
song. Als u de toets nogmaals aanraakt, gaat
u naar de vorige song.
6 5
4
1 Bronpictogram
Dit pictogram toont welke signaalbron is geselecteerd.
2 Nummerindicator voor song
Toont het nummer van de song die wordt afgespeeld in de geselecteerde lijst.
3 Afspeeltijdindicator
Deze toont de verstreken speeltijd van de
huidige song.
4 Songtitelindicator
Deze toont de titel van de song die wordt afgespeeld.
5 Herhalingsindicator
Deze geeft aan of de herhaalde weergave
voor de huidige song is geselecteerd.
6 RDM-indicator
Deze geeft aan of willekeurig afspelen op
TRACK of ALBUM is ingesteld.
1 Raak het bronpictogram aan en raak
daarna iPod aan om de iPod te selecteren.
# U kunt de iPod ook als bron selecteren door
herhaaldelijk op SOURCE te drukken.
Nederlands
Luisteren naar songs op de
iPod
# U kunt ook naar een andere song gaan door
op c of d te drukken.
4 Blijf o of p aanraken om snel vooruit of achteruit te gaan.
# U kunt ook snel achteruit of vooruit gaan door
c of d ingedrukt te houden.
Naar een song bladeren
De bediening van dit toestel om de iPod aan te
sturen lijkt erg veel op de bediening van de
iPod zelf. Hierdoor kunt u songs zoeken en afspelen zoals u dat gewend bent op de iPod.
1 Raak TOP aan om het hoofdmenu weer
te geven.
2 Raak de categorie aan waarin u naar
een song wilt zoeken.
!
!
!
!
!
PLAYLISTS (speellijsten)
GENRES (genres)
ARTISTS (artiesten)
ALBUMS (albums)
SONGS (songs)
3 Raak de titel van de lijst aan die u wilt
afspelen.
Herhaal dit totdat u de gewenste song hebt gevonden.
Nl
5
Hoofdstuk
02
Songs op de iPod® afspelen
# U kunt het afspelen van een titel in de geselecteerde lijst starten door een titel in de lijst aan te
blijven raken.
# Raak aan om naar de volgende groep met
lijsttitels te gaan.
# Raak aan om naar de vorige groep met lijsttitels te gaan.
# Raak aan om terug te keren naar het vorige
menu.
# Raak TOP aan om naar het hoofdmenu van
lijsten zoeken te gaan.
Een song onderbreken
Door DISP te blijven aanraken, kunt u de cursor
links van de titel plaatsen.
Herhaald afspelen
Voor het afspelen van songs op de iPod bestaan twee bereiken voor herhaalde weergave:
TRACK (één song herhalen) en ALL (alle
songs in de lijst herhalen).
! Als REPEAT op TRACK is ingesteld, kunt u
de andere songs niet selecteren.
Met de Pauze-toets kunt u de weergave van
een song tijdelijk onderbreken.
1 Druk op A.MENU en raak daarna FUNC
aan om de functienamen weer te geven.
% Raak f aan tijdens het afspelen.
PAUSE zal op het display verschijnen.
2 Raak REPEAT aan om het gewenste herhaalbereik te selecteren.
Raak REPEAT herhaaldelijk aan totdat het gewenste herhaalbereik op het display verschijnt.
# Om het afspelen vanaf het punt waarop u
bent gestopt te hervatten, raakt u f opnieuw
aan.
# U kunt tevens pauze aan- of uitzetten door op
PGM te drukken.
Tekstinformatie op de iPod
weergeven
Tekstinformatie die op de iPod is vastgelegd,
kan worden weergegeven.
% Raak DISP aan.
Raak herhaaldelijk DISP aan om over te schakelen tussen de volgende instellingen:
T. Title (songtitel)Artist (naam artiest)
Album (albumtitel)
# Als de tekens die op de iPod zijn vastgelegd
niet compatibel zijn met een hoofdtoestel, worden deze tekens niet weergegeven.
6
Opmerking
Nl
! TRACK Alleen de huidige song wordt herhaald
! ALL Alle songs in de lijst worden herhaald
Songs in willekeurige
volgorde afspelen (shuffle)
De iPod bevat twee manieren om songs in willekeurige volgorde af te spelen: TRACK (songs
in willekeurige volgorde afspelen) en ALBUM
(albums in willekeurige volgorde afspelen).
1 Druk op A.MENU en raak daarna FUNC
aan om de functienamen weer te geven.
Hoofdstuk
02
Songs op de iPod afspelen
®
Nederlands
2 Raak RANDOM aan om de gewenste
manier van afspelen in willekeurige volgorde te selecteren.
Raak RANDOM aan totdat de gewenste manier van afspelen in willekeurige volgorde op
het display verschijnt.
! TRACK Speelt de songs binnen de lijst in
willekeurige volgorde af
! ALBUM Selecteert een willekeurig album
en speelt alle songs van het album op volgorde af
Nl
7
Hoofdstuk
03
Overige functies
Bediening met andere
hoofdtoestellen
Compatibiliteitsoverzicht
functies
De volgende hoofdtoestellen bedienen dit toestel als een extern toestel. Raadpleeg voor
meer informatie over het externe toestel de
handleiding van het toestel.
! FUNC4 (F4), FUNCTION4 en 16KEY kunnen niet worden gebruikt om dit toestel te
bedienen.
Hoofdtoestel groep 1
Knoppen
De iPod als bron selecteren
Druk op SOURCE.
Een categorie selecteren
Druk op BAND (BAND/ESC).
Een lijst selecteren
Druk op a of b.
Naar de volgende of
vorige song gaan*1
Druk op c of d.
Vooruit/achteruit
spoelen*2
Houd c of d ingedrukt.
Een functie selecteren
Druk op FUNCTION (FUNC).
Een song onderbreken
Druk op a of b in FUNC1
(F1).
Hoofdtoestel groep 2
De volgende hoofdtoestellen met
MULTI-CONTROL bediening.
DEH-P8650MP, DEH-P8600MP, DEH-P7750MP,
DEH-P7700MP, DEH-P860MP, DEH-P770MP,
DEH-P80MP, DEH-P8MP, DEH-P1Y
Een herhaalbereik selecteren
Druk op a of b in FUNC2
(F2).
Een willekeurige afspeelmethode selecteren
Houd a of b in FUNC2 (F2)
ingedrukt.
Het display overschakelen
Druk op a of b in FUNC3
(F3).
Hoofdtoestel groep 3
De volgende hoofdtoestellen met aanraakpaneelbediening.
AVH-P7650DVD, AVH-P7600DVD, AVHP7550DVD, AVH-P7500DVD II, AVH-P7500DVD,
AVH-P6650DVD, AVH-P6600DVD, AVHP6550DVD, AVH-P6500DVD
De titel verschuiven
Houd a of b in FUNC3 (F3)
ingedrukt.
Overschakelen tussen AUTO en MANUAL
Druk op c of d in AUTO/
MANUAL (A/M).
Hoofdtoestel groep 1
De volgende hoofdtoestellen met FUNCTION
knopbediening of SOFT KEY-bediening.
DEH-P9450MP, DEH-P9400MP, DEH-P7700MP,
DEH-P6750MP, DEH-P6700MP, DEH-P5750MP,
DEH-P5730MP, DEH-P5700MP, DEH-P4770MP,
DEH-P4750MP, DEH-P4700MP, DEH-P940MP,
DEH-P670MP, DEH-P470MP, DVH-P5650MP,
FH-P9200MP, FH-P4200MP
Hoofdtoestel groep 4
De volgende hoofdtoestellen met navigatiesystemen met aanraakpaneelbediening.
AVIC-N1, AVIC-X1
*1 U kunt deze functie gebruiken als u AUTO in AUTO/MANUAL (A/M) selecteert.
*2 U kunt deze functie gebruiken als u MANUAL in AUTO/MANUAL (A/M) selecteert.
8
Nl
Hoofdstuk
03
Overige functies
Hoofdtoestel groep 2
Nederlands
Knoppen
Hoofdtoestel groep 3
Knoppen
De iPod als bron selecteren
Druk op SOURCE.
De iPod als bron selecteren
Druk op SOURCE.
Een categorie selecteren
Druk op BAND (BAND/ESC).
Een categorie selecteren
Raak BAND aan.
Een lijst selecteren
MULTI-CONTROL omhoog of
omlaag duwen.
Een lijst selecteren
Raak a of b aan.
Naar de volgende of
vorige song gaan*1
Raak c of d aan.
Vooruit/achteruit
spoelen*2
Blijf c of d aanraken.
Een functie selecteren
Raak A.MENU en daarna
FUNCTION aan.
Een song onderbreken
Raak ab in FUNCTION1
aan.
Een herhaalbereik selecteren
Raak ab in FUNCTION2
aan.
Een willekeurige afspeelmethode selecteren
Blijf ab in FUNCTION2 aanraken.
Het display overschakelen
Raak ab in FUNCTION3
aan.
De titel verschuiven
Blijf ab in FUNCTION3 aanraken.
Overschakelen tussen AUTO en MANUAL
Raak c of d in AUTO/MANUAL aan.
Naar de volgende of
vorige song gaan*1
MULTI-CONTROL naar links
of naar rechts duwen.
Vooruit/achteruit
spoelen*2
Houd MULTI-CONTROL links
of rechts ingedrukt.
Een functie selecteren
Gebruik MULTI-CONTROL.
Een song onderbreken
Druk op MULTI-CONTROL in
FUNC1 (F1).
Een herhaalbereik selecteren
Druk op MULTI-CONTROL in
FUNC2 (F2).
Een willekeurige afspeelmethode selecteren
Houd MULTI-CONTROL in
FUNC2 (F2) ingedrukt.
Het display overschakelen
Druk op MULTI-CONTROL in
FUNC3 (F3).
De titel verschuiven
Houd MULTI-CONTROL in
FUNC3 (F3) ingedrukt.
Overschakelen tussen AUTO en MANUAL
Druk op MULTI-CONTROL in
AUTO/MANUAL (A/M).
Hoofdtoestel groep 4
Knoppen
De iPod als bron selecteren
Druk op SOURCE.
Een categorie selecteren
Raak BAND aan.
*1 U kunt deze functie gebruiken als u AUTO in AUTO/MANUAL (A/M) selecteert.
*2 U kunt deze functie gebruiken als u MANUAL in AUTO/MANUAL (A/M) selecteert.
Nl
9
Hoofdstuk
03
Overige functies
Knoppen
Een lijst selecteren
Raak a of b aan.
Naar de volgende of
vorige song gaan*1
Raak c of d aan.
Vooruit/achteruit
spoelen*2
Blijf c of d aanraken.
Een functie selecteren
Raak A.MENU en daarna
FUNCTION aan.
Een song onderbreken
Raak SEND in FUNCTION1
aan.
Een herhaalbereik selecteren
Raak SEND in FUNCTION2
aan.
Een willekeurige afspeelmethode selecteren
Blijf SEND in FUNCTION2
aanraken.
Het display overschakelen
Raak SEND in FUNCTION3
aan.
De titel verschuiven
Blijf SEND in FUNCTION3
aanraken.
Overschakelen tussen AUTO en MANUAL
Raak AUTO/MANUAL aan.
Naar een song bladeren
U kunt de titel van de lijst selecteren (bijvoorbeeld een albumtitel, of de titel van een afspeellijst) en vervolgens de songs in de lijst
afspelen.
! U kunt het zoeken verfijnen door in de zoekresultaten van de laatste zoekopdracht te
zoeken. Als u bijvoorbeeld eerst op genre
zoekt en vervolgens op artiest, krijgt u een
lijst met albums van artiesten die binnen
het gekozen genre vallen.
! Als u een genre selecteert uit het menu
Genre, verschijnt er een lijst met artiesten
die binnen het geselecteerde genre vallen.
! Als u een genre en een artiest selecteert,
verschijnt er een lijst met de albums van de
gekozen artiest die binnen het gekozen
genre vallen.
! Als u een nieuwe zoekopdracht wilt uitvoeren, gebruik BAND (BAND/ESC) om
GENRE weer te geven en start u het zoeken
opnieuw.
1 Selecteer de categorie waarin u naar
een song wilt zoeken.
Gebruik BAND (BAND/ESC) om in onderstaande volgorde tussen de categorieën over
te schakelen:
PLAYLIST (speellijsten)GENRE (genres)
ARTIST (artiesten)ALBUM (albums)
2 Selecteer de titel van de gewenste lijst.
Gebruik a of b (of MULTI-CONTROL) en selecteer de titel van de lijst die u wilt afspelen.
De songs in de geselecteerde lijst worden afgespeeld.
Tekstinformatie op de iPod
weergeven
Tekstinformatie die op de iPod is vastgelegd,
kan worden weergegeven.
% Selecteer de gewenste informatie.
Raadpleeg Compatibiliteitsoverzicht functies
op bladzijde 8.
AfspeeltijdSongtitelNaam artiestAlbumtitelStatus herhaald afspelenStatus
willekeurig afspelen
*1 U kunt deze functie gebruiken als u AUTO in AUTO/MANUAL (A/M) selecteert.
*2 U kunt deze functie gebruiken als u MANUAL in AUTO/MANUAL (A/M) selecteert.
10
Nl
Hoofdstuk
03
Overige functies
! ALBUM Selecteert een willekeurig album
en speelt alle songs van het album op volgorde af
Opmerking
U kunt de cursor links van de songtitel, de naam
van de artiest en de albumtitel plaatsen.
Nederlands
# Als de tekens die op de iPod zijn vastgelegd
niet compatibel zijn met een hoofdtoestel, worden deze tekens niet weergegeven.
Herhaald afspelen
Voor het afspelen van songs op de iPod bestaan twee bereiken voor herhaalde weergave:
TRK (één song herhalen) en ALL (alle songs in
de lijst herhalen).
! Als RPT op TRK is ingesteld, kunt u de andere songs niet selecteren.
% Het herhaalbereik selecteren.
Raadpleeg Compatibiliteitsoverzicht functies
op bladzijde 8.
! TRK Alleen de huidige song wordt herhaald
! ALL Alle songs in de lijst worden herhaald
Songs in willekeurige
volgorde afspelen (shuffle)
De iPod bevat twee manieren om songs in willekeurige volgorde af te spelen: TRK (songs in
willekeurige volgorde afspelen) en ALBUM (albums in willekeurige volgorde afspelen).
% Een willekeurige afspeelmethode selecteren.
Raadpleeg Compatibiliteitsoverzicht functies
op bladzijde 8.
! TRK Speelt de songs binnen de lijst in willekeurige volgorde af
Nl
11
Hoofdstuk
04
Verbindingen
Belangrijk
! Dit toestel is bedoeld voor voertuigen met een
accu van 12 volt en negatieve aarding. Voordat
u het toestel in een recreatievoertuig, vrachtwagen of bus installeert, moet u het voltage
van de accu controleren.
! Om kortsluiting in het elektronische systeem
te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de *
accukabel is losgekoppeld voordat u met de
installatie begint.
! Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het aansluiten van de versterker
en andere toestellen en zorg ervoor dat deze
op de juiste manier zijn aangesloten.
! Gebruik kabelklemmen of plakband om de bekabeling op een veilige manier aan te brengen. Gebruik plakband om de kabels te
beschermen op plaatsen waar zij tegen metalen onderdelen liggen.
! Leg alle kabels zodanig dat ze niet in contact
kunnen komen met bewegende onderdelen,
zoals de versnellingspook, de handrem en de
stoelrails. Leg geen kabels op plaatsen die
heet kunnen worden, zoals dichtbij de kachel.
Als de isolatie van de kabels smelt of kapot
gaat, bestaat het gevaar dat de kabels kortsluiting veroorzaken als ze in contact komen met
de carrosserie.
! Steek de gele kabel niet door een gat naar het
motorcompartiment om zo de kabel met de
accu te verbinden. Hierdoor beschadigt de
isolatie van de kabel en kan er een zeer gevaarlijke kortsluiting ontstaan.
! Maak de kabels niet korter. Als u dat doet, kan
het voorkomen dat de beveiligingsstroombaan
weigert als die nodig is.
! Voorzie nooit andere apparaten van stroom
door de isolatie van de voedingskabel van het
toestel af te knippen en een aftakking te
maken. De stroomcapaciteit van de voedingskabel wordt dan overschreden en dat kan oververhitting veroorzaken.
! Als u de zekering vervangt, moet u ervoor zorgen dat u alleen zekeringen gebruikt met een
12
Nl
vermogen dat overeenkomt met het vermogen
dat op de houder van de zekering is aangegeven.
! Om onjuiste verbindingen te voorkomen: de
invoerkant van de IP-BUS-stekker is blauw en
de uitvoerkant is zwart. Sluit de stekkers met
dezelfde kleur op de juiste manier aan.
De kabels van dit product en die van andere
producten kunnen andere kleuren hebben,
zelfs als ze dezelfde functie hebben. Als u dit
product op een ander product aansluit, raadpleeg dan de handleidingen van beide producten en verbindt de kabels die dezelfde functie
hebben.
Hoofdstuk
04
Verbindingen
De toestellen aansluiten
Nederlands
Multi-CD-speler
(apart verkrijgbaar)
Hoofdtoestel
IP-BUS kabel
IP-BUS kabel
1,5 m
Zwart
Naar IP-BUS ingang
(blauw)
Blauw
Dit toestel
iPod, iPod mini of iPod Photo
Dockconnectorpoort
1,5 m
Dockconnector
Geel
Naar aansluiting die altijd is voorzien
van stroom, ongeacht de stand van
de contactschakelaar.
Zekering (2 A)
Zwart (aarding)
Naar (metalen) carrosserie voertuig.
Nl
13
Hoofdstuk
05
Installatie
Belangrijk
! Voordat u het toestel definitief installeert, kunt
u beter eerst de kabels aansluiten om te controleren of de verbindingen in orde zijn en het
systeem naar behoren werkt.
! Gebruik uitsluitend de onderdelen die met het
toestel worden meegeleverd om u te verzekeren van een correcte installatie. Gebruik van
andere onderdelen kan storingen veroorzaken.
! Neem contact op met de dichtstbijzijnde dealer als er voor de installatie gaten moeten worden geboord of als er andere aanpassingen
aan het voertuig nodig zijn.
! Installeer het toestel op een plek waar het de
chauffeur niet in de weg zit en waar het de
passagier niet kan verwonden bij een noodstop.
! Zorg er bij het bevestigen van dit toestel voor
dat de kabels niet vast komen te zitten tussen
het toestel en het metaalwerk of de onderdelen.
! Bevestig dit toestel niet dichtbij de uitvoer van
de kachel, waar het door hitte kan worden
aangetast, of dichtbij de deuren, waardoor er
regenwater op het toestel kan komen.
! Controleer voordat u een gat gaat boren altijd
wat er achter de plek waar u wilt gaan boren
zit. Boor niet in de gasleiding, de remleiding,
in elektrische kabels of andere belangrijke
delen.
! Als u het toestel in de passagiersruimte installeert, zorg er dan voor dat het stevig vast zit en
niet loskomt als het voertuig beweegt, waardoor verwondingen of ongelukken kunnen
ontstaan.
! Als u dit toestel onder een voorstoel installeert, moet u ervoor zorgen dat het het verplaatsen van de stoelen niet belemmert. Leg
alle kabels en snoeren netjes langs het schuifsysteem van de stoel, zodat zij niet in het systeem vast komen te zitten en kortsluiting
kunnen veroorzaken.
14
Nl
Dit toestel installeren
Bevestiging met de klittenbandbevestigingen
Veeg het oppervlak waar u de klittenbandbevestigingen wilt aanbrengen grondig schoon.
! Als de klittenbandbevestigingen (hard)
rechtstreeks op de automat zijn vastgehecht, kunt u dit toestel installeren zonder
de klittenbandbevestigingen (zacht) te gebruiken.
% Het toestel bevestigen met de klittenbandbevestigingen.
Dit toestel
Klittenbandbevestigingen
(hard)
Klittenbandbevestigingen
(zacht)
Automat of chassis
Aanhangsel
Aanvullende informatie
Storingen
Oorzaak
Maatregel
iPod werkt niet De kabels zijn
Verwijder de kabel
naar behoren. niet goed aange- uit de iPod. Sluit
sloten.
de kabel weer aan
als het hoofdmenu
van de iPod wordt
weergegeven.
Reset de iPod.
Algemeen
Spanningsbron ......................... 14,4 V gelijkstroom (10,8 15,1 V toelaatbaar)
Aarding ......................................... Negatief
Max. stroomverbruik .............. 2,0 A
Afmetingen (B × H × D) ..... 95 × 25 × 91 mm
Gewicht ........................................ 0,32 kg
Nederlands
Symptoom
Technische gegevens
Opmerking
Technische gegevens en ontwerp kunnen ter productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Foutmeldingen begrijpen
Als u contact opneemt met uw leverancier of
het dichtstbijzijnde Pioneer Service-centrum,
zorg er dan voor dat u de foutmelding opschrijft.
Melding
Oorzaak
Maatregel
ERROR-11
Communicatiefout
Verwijder de kabel
uit de iPod. Sluit
de kabel weer aan
als het hoofdmenu
van de iPod wordt
weergegeven.
Reset de iPod.
ERROR-21
Oude versie van
iPod
Update de versie
van iPod.
ERROR-30
iPod-fout
Reset de iPod.
NO TRACK
Geen songs
Zet de songs over
naar de iPod.
STOP
Geen songs in de Selecteer een lijst
huidige lijst
die wel songs
bevat.
Nl
15
Conteúdo
Agradecemos por você ter adquirido este produto
Pioneer.
Leia as instruções de operação a seguir para saber como operar corretamente o
seu modelo. Ao terminar de ler as instruções, guarde este manual em um local seguro para referência futura.
Antes de utilizar este produto
Sobre esta unidade 17
Sobre este manual 17
Sobre como manusear o iPod 17
Sobre os ajustes do iPod 17
Conexão e desconexão do iPod 18
Reprodução de músicas no iPod®
Como ouvir músicas no iPod 19
Procura de uma música 19
Pausa de uma música 20
Visualização de informações de texto no
iPod 20
Repetição da reprodução 20
Reprodução de músicas em uma ordem
aleatória (shuffle) 20
Outras funções
Operação com diferentes unidades
principais 21
Gráficos de compatibilidade das funções 21
Grupo de unidades principais 1 21
Grupo de unidades principais 2 22
Grupo de unidades principais 3 22
Grupo de unidades principais 4 22
Procura de uma música 23
Visualização de informações de texto no
iPod 23
Repetição da reprodução 24
Reprodução de músicas em uma ordem
aleatória (shuffle) 24
Conexões
Conexão das unidades 26
Instalação
Instalação desta unidade 27
Instalação com velcro 27
16
Ptbr
Informações adicionais
Solução de problemas 28
Compreensão das mensagens de erro
Especificações 28
28
Seção
01
Antes de utilizar este
produto
Sobre esta unidade
CUIDADO
! Não permita que esta unidade entre em contato com líquidos. Há risco de choque elétrico. Além disso, o contato com líquidos pode
causar danos, fumaça e o superaquecimento
desta unidade.
! Mantenha este manual acessível como referência para os procedimentos de operação e
precauções.
! Deixe sempre o volume baixo para que possa
ouvir os sons do tráfego.
! Proteja esta unidade contra umidade.
! Se este produto não funcionar corretamente,
entre em contato com o revendedor ou a central de serviços autorizados da Pioneer mais
próxima.
Sobre este manual
Opere esta unidade com a unidade principal
conectada. As instruções neste manual utilizam o AVH-P5700DVD (AVH-P5750DVD) como
uma unidade principal de exemplo.
Sobre como manusear o iPod
Português (B)
Este é o adaptador da unidade principal da Pioneer utilizado para controlar um iPod, iPod
mini ou iPod Photo.
! iPod® é uma marca comercial da Apple
Computer, Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países.
! É projetado para ser utilizado apenas em
veículos.
! Oferece suporte apenas a um iPod com
porta para o conector Dock.
! Não oferece suporte a versões de software
anteriores à atualização do iPod de
2004-10-20. Para saber quais são as versões
suportadas, consulte o revendedor mais
próximo da Pioneer.
! As operações podem variar dependendo da
versão de software do iPod.
Ao utilizar unidades principais diferentes de
AVH-P5700DVD (AVH-P5750DVD), consulte
Operação com diferentes unidades principais
na página 21.
É recomendável familiarizar-se com as funções e respectivas operações, lendo o manual antes de começar a utilizar esta unidade.
É especialmente importante que você leia e
observe as ADVERTÊNCIAS e os CUIDADOS neste manual.
CUIDADO
! A Pioneer não se responsabilizará pela perda
dos dados no iPod, mesmo se esses dados tiverem sido perdidos durante a utilização
desta unidade.
! Não permita a exposição do iPod à luz direta
do sol enquanto ele não estiver sendo utilizado. A exposição prolongada à luz direta do sol
pode resultar no mau funcionamento do iPod
devido a altas temperaturas.
! Não deixe o iPod exposto a temperaturas altas
ou à luz direta do sol.
! Fixe o iPod apropriadamente ao utilizar esta
unidade. Não deixe o iPod cair no chão, onde
pode ficar preso embaixo do pedal do freio ou
acelerador.
Para obter detalhes, consulte os manuais do
iPod.
Sobre os ajustes do iPod
! Não é possível operar o Equalizador do
iPod nos produtos Pioneer. Recomendamos que você desative o Equalizador do
iPod, antes de conectá-lo a esta unidade.
Ptbr
17
Seção
01
Antes de utilizar este
produto
! Não é possível desativar a função Repetir
no iPod ao utilizar esta unidade. Mesmo se
essa função estiver desativada no iPod, ela
será alterada automaticamente para Todos
ao conectar o iPod a esta unidade.
! A função Shuffle do iPod é operada como
Aleatório nos produtos da Pioneer.
Conexão e desconexão do iPod
% Conecte o iPod a esta unidade.
Assim que o iPod for conectado, ele ligará automaticamente.
Enquanto o iPod estiver conectado a esta unidade, PIONEER (ou a marca de seleção )
será exibido no iPod.
! Quando a chave de ignição estiver na
posição ACC ou ON, e enquanto o iPod estiver conectado a esta unidade, a bateria
será utilizada.
! Enquanto o iPod estiver conectado a esta
unidade, ele não poderá ser ligado ou desligado.
# O iPod conectado a esta unidade é desligado
dois minutos após a chave de ignição ser colocada na posição OFF.
% Remova o iPod desta unidade.
Ao remover o iPod desta unidade, seu menu
principal do iPod será visualizado após alguns
segundos.
18
Ptbr
Seção
02
Reprodução de músicas
no iPod®
Como ouvir músicas no iPod
1
3
2
2 Toque na tela para visualizar as teclas
do painel sensível ao toque.
# Também é possível retroceder ou avançar
para uma outra música ao pressionar c ou d.
6 5
4
1 Ícone de fonte
Mostra qual fonte foi selecionada.
2 Indicador de número de música
Mostra o número da música reproduzida na
lista selecionada.
3 Indicador de tempo de reprodução
Mostra o tempo de reprodução decorrido da
música atual.
4 Indicador de título da música
Mostra o título da música atualmente sendo
reproduzida.
5 Indicador de repetição
Mostra quando a série de repetição está selecionada para a faixa atual.
6 Indicador RDM
Mostra quando a reprodução aleatória está
ajustada a TRACK ou ALBUM.
1 Toque no ícone de fonte e, em seguida,
toque em iPod para selecionar o iPod.
# Também é possível selecionar o iPod como
uma fonte ao pressionar SOURCE várias vezes.
# Quando o iPod não estiver conectado a esta
unidade, não será possível selecioná-lo como
uma fonte.
4 Para executar o avanço rápido ou retrocesso, toque em o ou p e segure.
Português (B)
3 Para retroceder ou avançar para uma
outra música, toque em o ou p.
Tocar em p pulará para o início da próxima
música. Tocar em o uma vez pulará para o
início da música atual. Tocar novamente pulará para a música anterior.
# Também é possível executar o retrocesso rápido/avanço rápido ao pressionar e segurar c ou
d.
Procura de uma música
A operação desta unidade para controlar o
iPod foi projetada para imitar a operação do
iPod. Isso permite que você pesquise e reproduza as músicas à medida que opera o iPod.
1 Toque em TOP para exibir o menu inicial.
2 Toque em uma das categorias na qual
deseja pesquisar uma música.
!
!
!
!
!
PLAYLISTS (listas de reprodução)
GENRES (estilos)
ARTISTS (artistas)
ALBUMS (álbuns)
SONGS (músicas)
3 Toque em um título da lista que deseja
reproduzir.
Repita essa operação até localizar a música
desejada.
# Você poderá iniciar a reprodução por toda a
lista selecionada se continuar tocando em um
título da lista.
Ptbr
19
Seção
02
Reprodução de músicas
no iPod®
# Para ir para o próximo grupo de títulos da
lista, toque em .
# Para retornar ao grupo anterior de títulos da
lista, toque em .
# Para retornar ao menu anterior, toque em .
# Para ir para o menu inicial da pesquisa da
lista, toque em TOP.
Repetição da reprodução
Pausa de uma música
1 Pressione A.MENU e toque em FUNC
para visualizar os nomes das funções.
A pausa permite que você pare temporariamente a reprodução de uma música.
% Toque em f durante a reprodução.
PAUSE é visualizado no display.
# Para retomar a reprodução no mesmo ponto
em que a pausa foi ativada, toque novamente em
f.
# Também é possível ativar ou desativar a pausa
ao pressionar PGM.
Visualização de informações
de texto no iPod
As informações de texto gravadas no iPod
podem ser visualizadas.
% Toque em DISP.
Toque em DISP várias vezes para alternar
entre os seguintes ajustes:
T. Title (Título da música)Artist (Nome do
artista)Album (Título do álbum)
# Se os caracteres gravados no iPod não forem
compatíveis com uma unidade principal, eles
não serão visualizados.
Nota
Você pode rolar para a esquerda do título ao pressionar e segurar DISP.
20
Ptbr
Para reprodução de músicas no iPod, existem
duas séries de reprodução com repetição:
TRACK (Repetição de uma música) e ALL (Repetição de todas as músicas na lista).
! Enquanto REPEAT estiver ajustado a
TRACK, não será possível selecionar outras
músicas.
2 Toque em REPEAT para selecionar a
série de repetição.
Toque em REPEAT várias vezes até visualizar a
série de repetição desejada no display.
! TRACK Repete apenas a música atual
! ALL Repete todas as músicas na lista
Reprodução de músicas em
uma ordem aleatória (shuffle)
Para reprodução de músicas no iPod, existem
dois métodos de reprodução aleatória: TRACK
(Reprodução de músicas em uma ordem aleatória) e ALBUM (Reprodução de álbuns em
uma ordem aleatória).
1 Pressione A.MENU e toque em FUNC
para visualizar os nomes das funções.
2 Toque em RANDOM para selecionar o
método de reprodução aleatória.
Toque em RANDOM várias vezes até visualizar
o método de reprodução aleatória desejado no
display.
! TRACK Reproduz músicas em uma
ordem aleatória dentro da lista
! ALBUM Seleciona um álbum aleatoriamente e reproduz todas as músicas nele
em ordem
Seção
03
Outras funções
Operação com diferentes
unidades principais
Gráficos de compatibilidade
das funções
As unidades principais a seguir operam nesta
unidade como unidades externas. Para obter
mais detalhes sobre a unidade externa, consulte o manual da unidade principal.
! FUNC4 (F4), FUNCTION4 e 16KEY não
são utilizados para operar esta unidade.
Grupo de unidades principais 1
Grupo de unidades principais 2
As unidades principais a seguir apresentam a
operação MULTI-CONTROL.
DEH-P8650MP, DEH-P8600MP, DEH-P7750MP,
DEH-P7700MP, DEH-P860MP, DEH-P770MP,
DEH-P80MP, DEH-P8MP, DEH-P1Y
Grupo de unidades principais 3
As unidades principais a seguir apresentam a
operação por teclas do painel sensível ao
toque.
AVH-P7650DVD, AVH-P7600DVD, AVHP7550DVD, AVH-P7500DVD II, AVH-P7500DVD,
AVH-P6650DVD, AVH-P6600DVD, AVHP6550DVD, AVH-P6500DVD
Selecionar o iPod
como uma fonte
Pressione SOURCE.
Selecionar uma categoria
Pressione BAND (BAND/
ESC).
Selecionar uma lista
Pressione a ou b.
Retroceder ou avançar para uma outra
música*1
Pressione c ou d.
Avançar/retroceder
rapidamente*2
Pressione e segure c ou d.
Selecionar uma
função
Pressione FUNCTION
(FUNC).
Pausar uma música
Pressione a ou b em
FUNC1 (F1).
Selecionar uma série
de repetição
Pressione a ou b em
FUNC2 (F2).
Selecionar um método de reprodução
aleatória
Pressione e segure a ou b
em FUNC2 (F2).
Alternar o display
Pressione a ou b em
FUNC3 (F3).
Rolar o título
Pressione e segure a ou b
em FUNC3 (F3).
Alternar entre AUTO
e MANUAL
Pressione c ou d em
AUTO/MANUAL (A/M).
Português (B)
Grupo de unidades principais 1
As unidades principais a seguir apresentam a
operação com o botão FUNCTION ou a operação com uma SOFT KEY (tecla programável).
DEH-P9450MP, DEH-P9400MP, DEH-P7700MP,
DEH-P6750MP, DEH-P6700MP, DEH-P5750MP,
DEH-P5730MP, DEH-P5700MP, DEH-P4770MP,
DEH-P4750MP, DEH-P4700MP, DEH-P940MP,
DEH-P670MP, DEH-P470MP, DVH-P5650MP,
FH-P9200MP, FH-P4200MP
Controles
Grupo de unidades principais 4
As unidades principais a seguir são unidades
de navegação que apresentam a operação por
teclas do painel sensível ao toque.
AVIC-N1, AVIC-X1
*1 É possível utilizar esta função ao selecionar AUTO em AUTO/MANUAL (A/M).
*2 É possível utilizar esta função ao selecionar MANUAL em AUTO/MANUAL (A/M).
Ptbr
21
Seção
03
Outras funções
Grupo de unidades principais 2
Controles
Grupo de unidades principais 3
Controles
Selecionar o iPod
como uma fonte
Pressione SOURCE.
Selecionar o iPod
como uma fonte
Pressione SOURCE.
Selecionar uma categoria
Pressione BAND (BAND/
ESC).
Selecionar uma categoria
Toque em BAND.
Selecionar uma lista
Pressione MULTI-CONTROL
para cima ou para baixo.
Retroceder ou avançar para uma outra
música*1
Pressione MULTI-CONTROL
para a esquerda ou para a direita.
Avançar/retroceder
rapidamente*2
Pressione e segure MULTICONTROL para a esquerda
ou para a direita.
Selecionar uma
função
Utilize MULTI-CONTROL.
Pausar uma música
Pressione MULTI-CONTROL
em FUNC1 (F1).
Selecionar uma série
de repetição
Pressione MULTI-CONTROL
em FUNC2 (F2).
Selecionar um método de reprodução
aleatória
Pressione e segure MULTICONTROL em FUNC2 (F2).
Alternar o display
Pressione MULTI-CONTROL
em FUNC3 (F3).
Rolar o título
Pressione e segure MULTICONTROL em FUNC3 (F3).
Alternar entre AUTO
e MANUAL
Pressione MULTI-CONTROL
em AUTO/MANUAL (A/M).
Selecionar uma lista
Toque em a ou b.
Retroceder ou avançar para uma outra
música*1
Toque em c ou d.
Avançar/retroceder
rapidamente*2
Toque em c ou d e segure.
Selecionar uma
função
Toque em A.MENU e, em seguida, toque em FUNCTION.
Pausar uma música
Toque em ab em FUNCTION1.
Selecionar uma série
de repetição
Toque em ab em FUNCTION2.
Selecionar um método de reprodução
aleatória
Toque em ab em FUNCTION2 e segure.
Alternar o display
Toque em ab em FUNCTION3.
Rolar o título
Toque em ab em FUNCTION3 e segure.
Alternar entre AUTO
e MANUAL
Toque em c ou d em AUTO/
MANUAL.
Grupo de unidades principais 4
Controles
Selecionar o iPod
como uma fonte
Pressione SOURCE.
Selecionar uma categoria
Toque em BAND.
*1 É possível utilizar esta função ao selecionar AUTO em AUTO/MANUAL (A/M).
*2 É possível utilizar esta função ao selecionar MANUAL em AUTO/MANUAL (A/M).
22
Ptbr
Seção
03
Outras funções
Controles
Toque em a ou b.
Retroceder ou avançar para uma outra
música*1
Toque em c ou d.
Avançar/retroceder
rapidamente*2
Toque em c ou d e segure.
Selecionar uma
função
Toque em A.MENU e, em seguida, toque em FUNCTION.
Pausar uma música
Toque em SEND em FUNCTION1.
Selecionar uma série
de repetição
Toque em SEND em FUNCTION2.
Selecionar um método de reprodução
aleatória
Toque em SEND em FUNCTION2 e segure.
Alternar o display
Toque em SEND em FUNCTION3.
Rolar o título
Toque em SEND em FUNCTION3 e segure.
Alternar entre AUTO
e MANUAL
Toque em AUTO/MANUAL.
Procura de uma música
É possível selecionar o título da lista (por
exemplo, o título de um álbum ou o título de
uma lista de reprodução) e reproduzir as músicas nessa lista.
! É possível refinar sua pesquisa procurando
nos resultados da última pesquisa. Por
exemplo, pesquisar primeiro pelo estilo e
depois pelo artista mostrará a você uma
lista dos álbuns desse artista que se enquadram no estilo escolhido.
1 Selecione a categoria desejada na qual
deseja pesquisar uma música.
Utilize BAND (BAND/ESC) e alterne entre as
categorias na seguinte ordem:
PLAYLIST (Listas de reprodução)GENRE (Estilos)ARTIST (Artistas)ALBUM (Álbuns)
Português (B)
Selecionar uma lista
! Quando você seleciona um estilo no menu
Estilo, uma lista de artistas que se enquadram no estilo selecionado será exibida.
! Quando você seleciona um estilo e artista,
uma lista do álbum do artista nesse estilo
será exibida.
! Para refinar a pesquisa do início, utilize
BAND (BAND/ESC) para visualizar GENRE
e inicie novamente.
2 Selecione o título da lista desejado.
Utilize a ou b (ou MULTI-CONTROL) e selecione um título de lista que você deseja reproduzir.
As músicas no título da lista selecionado começarão a tocar.
Visualização de informações
de texto no iPod
As informações de texto gravadas no iPod
podem ser visualizadas.
% Selecione as informações desejadas.
Consulte Gráficos de compatibilidade das funções na página 21.
Tempo de reproduçãoTítulo da música
Nome do artistaTítulo do álbumStatus da
reprodução com repetiçãoStatus da reprodução aleatória
*1 É possível utilizar esta função ao selecionar AUTO em AUTO/MANUAL (A/M).
*2 É possível utilizar esta função ao selecionar MANUAL em AUTO/MANUAL (A/M).
Ptbr
23
Seção
03
Outras funções
# Se os caracteres gravados no iPod não forem
compatíveis com uma unidade principal, eles
não serão visualizados.
Nota
É possível rolar o título da música, o nome do artista e o título do álbum para a esquerda.
Repetição da reprodução
Para reprodução de músicas no iPod, existem
duas séries de reprodução com repetição:
TRK (Repetição de uma música) e ALL (Repetição de todas as músicas na lista).
! Enquanto RPT estiver ajustado a TRK, não
será possível selecionar outras músicas.
% Selecione a série de repetição.
Consulte Gráficos de compatibilidade das funções na página 21.
! TRK Repete apenas a música atual
! ALL Repete todas as músicas na lista
Reprodução de músicas em
uma ordem aleatória (shuffle)
Para reprodução de músicas no iPod, existem
dois métodos de reprodução aleatória: TRK
(Reprodução de músicas em uma ordem aleatória) e ALBUM (Reprodução de álbuns em
uma ordem aleatória).
% Selecione o método de reprodução
aleatória.
Consulte Gráficos de compatibilidade das funções na página 21.
! TRK Reproduz músicas em uma ordem
aleatória dentro da lista
24
Ptbr
! ALBUM Seleciona um álbum aleatoriamente e reproduz todas as músicas nele
em ordem
Seção
04
Conexões
Importante
Os cabos deste produto e os de outros produtos poderão ter cores diferentes, mesmo se
eles tiverem a mesma função. Ao conectar
este produto a outro, consulte os manuais fornecidos e conecte os cabos que tenham a
mesma função.
Português (B)
! Esta unidade é projetada para veículos com
bateria de 12 volts e aterramento negativo.
Antes de sua instalação em uma van, caminhão ou ônibus, verifique a tensão da bateria.
! Para evitar curtos no sistema elétrico, certifique-se de desconectar o cabo da bateria *
antes de iniciar a instalação.
! Consulte o manual do proprietário quanto a
detalhes sobre a conexão do amplificador de
potência e de outras unidades, em seguida,
faça as conexões corretamente.
! Fixe a fiação com presilhas para cabos ou fita
adesiva. Para proteger a fiação, utilize a fita
adesiva, envolvendo-a por onde ela passar, de
forma que não entre em contato com peças
metálicas.
! Passe e fixe toda a fiação de forma que ela
não entre em contato com peças de movimento, como marcha, freio de mão e trilho do assento. Não passe a fiação por lugares que
possam aquecer, como próximos à saída do
aquecedor. Se o material isolante da fiação
derreter ou rasgar, curto-circuito da fiação
pode acometer o corpo do veículo.
! Não passe o condutor amarelo por um orifício
em direção ao compartimento do motor para
conectar a bateria. Isso danificará o isolamento do condutor e causará um curto muito perigoso.
! Não encurte os condutores. Se fizer isso, o circuito de proteção poderá falhar.
! Nunca alimente outro equipamento cortando
o isolamento do condutor da fonte de alimentação da unidade e juntando-o ao condutor. A
capacidade atual do condutor excederá, causando superaquecimento.
! Ao substituir o fusível, certifique-se de utilizar
apenas um fusível com a classificação prescrita em seu suporte.
! Para evitar conexões incorretas, o lado de entrada do conector IP-BUS é azul e o lado de
saída é preto. Acople os conectores com as
mesmas cores corretamente.
Ptbr
25
Seção
04
Conexões
Conexão das unidades
Multi-CD player
(vendido
separadamente)
Unidade principal
Cabo IP-BUS
Cabo IP-BUS
1,5 m
Preto
Para a entrada IP-BUS
(azul)
Esta unidade
iPod, iPod mini ou iPod Photo
Porta para conector
Dock
1,5 m
Conector Dock
Amarelo
Para o terminal sempre fornecido
com potência, independentemente
da posição da chave de ignição.
Preto (terra)
Para o corpo do veículo (metálico).
26
Ptbr
Fusível (2 A)
Azul
Seção
05
Instalação
Importante
Instalação com velcro
Limpe completamente a superfície antes de
afixar o velcro.
! Se o velcro (rígido) aderir ao carpete do
carro diretamente, você poderá instalar
esta unidade sem utilizar o velcro (flexível).
% Instale esta unidade utilizando velcro.
Esta unidade
Velcro (rígido)
Português (B)
! Antes de fazer a instalação final da unidade,
conecte temporariamente a fiação para confirmar se as conexões estão corretas e se o sistema está funcionando corretamente.
! Utilize apenas as peças incluídas na unidade
para garantir a instalação apropriada. O uso
de peças não autorizadas pode causar o mau
funcionamento.
! Consulte o revendedor mais próximo se a instalação exigir a perfuração de orifícios ou outras modificações no veículo.
! Instale a unidade de modo que não fique visível ao motorista e de modo que não possa
ferir o passageiro, no caso de uma parada
brusca, por exemplo, em uma situação de
emergência.
! Ao instalar esta unidade, certifique-se de que
os conectores não fiquem presos entre esta
unidade e o material metálico subjacente ou
acessórios.
! Não instale esta unidade próxima à saída do
aquecedor, onde ela possa ser afetada pelo
calor, ou próxima às portas, onde possa receber respingos da água de chuva.
! Antes de perfurar os orifícios de instalação,
sempre verifique a parte de trás de onde deseja perfurar. Não perfure na linha de gás, linha
do freio, fiação elétrica ou outras partes importantes.
! Se esta unidade for instalada no compartimento do passageiro, ancore-a com firmeza,
de modo que não quebre enquanto o veículo
estiver em movimento e cause ferimentos ou
um acidente.
! Se esta unidade for instalada sob o assento
dianteiro, certifique-se de que ela não obstrua
o movimento do banco. Passe todos os conectores e cabos com cuidado em torno do mecanismo deslizante, de forma que eles não
sejam imprensados ou espremidos no mecanismo e causem curto-circuito.
Instalação desta unidade
Velcro (flexível)
Carpete do carro ou chassi
Ptbr
27
Apêndice
Informações adicionais
Solução de problemas
Sintoma
Causa
O iPod não
Os cabos estão
está funcionan- conectados de
forma incorreta.
do corretamente.
Ação
Desconecte o cabo
do iPod. Uma vez
que o menu principal do iPod é visualizado, conecte
novamente o cabo.
Reinicie o iPod.
Especificações
Generalidades
Fonte de alimentação ............ 14,4 V DC (10,8 15,1 V permissível)
Sistema de aterramento ...... Tipo negativo
Consumo máx. de energia
..................................................... 2,0 A
Dimensões (L × A × P) ........ 95 × 25 × 91 mm
Peso ............................................... 0,32 kg
Nota
Compreensão das
mensagens de erro
Ao entrar em contato com o revendedor ou a
Central de Serviços da Pioneer mais próxima,
certifique-se de gravar a mensagem de erro.
28
Mensagem
Causa
ERROR-11
Falha de comuni- Desconecte o cabo
cação
do iPod. Uma vez
que o menu principal do iPod é visualizado, conecte
novamente o cabo.
Reinicie o iPod.
ERROR-21
Versão antiga do Atualize a versão
iPod
do iPod.
ERROR-30
Falha no iPod
Reinicie o iPod.
NO TRACK
Nenhuma música
Transfira as músicas ao iPod.
STOP
Nenhuma música na lista atual
Selecione uma
lista que contenha
as músicas.
Ptbr
Ação
As especificações e o design estão sujeitos a
possíveis modificações sem prévio aviso devido
aos avanços.
î
àüHÒ"Á
ˀ(ªøå†ã,‹_„cºÍ\¹Õ€ŒbŒË¥„ÝXå
™åŒÃ
‹Ë(KM
ܼ,_ 30
ܼ,ªø 30
ܼÍ\iPod 30
ܼiPod-š 30
#¥Ê·‹iPod 30
-‡
(iPod®
­>Lò
6}iPod
„Lò 31
½Lò 31
«\Lò 31
o:iPodK‡WÇ
32
Í­> 32
¨_­>Lò¨_xò 32
v֟ý
(„;_2LÍ\ 33
Ÿý|¹h 33
;_D1 33
;_D2 33
;_D3 34
;_D4 34
½Lò 34
o:iPodK‡WÇ
35
Í­> 35
¨_­>Lò¨_xò 35
#¥
#¥-™ 37
‰Ý
‰Ý,_ 38
(VelcroÏc6‰Ý 38
D Ç
Eœ’d 39
/¤
oK+© 39
< 39
Zhtw
29
À
01
‹Ë(KM
ܼ,_
,_ºHÒ;_„iMh(¼§6iPod
iPod miniiPod Photo
! iPod®ºApple Computer, Inc.(Žv
Ö¶;ŠKF
! ,_-ºÊg(
! ,_Å/ôM™Dock¥-à„iPod
! ,_/ôiPod update 2004-10-20KM„
ßÔH,Ü/ô„H,Ë1ф
Hғ·F‚b
! Í\ïýàiPod„ßÔH,p
Ã
! Ëÿ“,_¥ø²Ôøû‹Eï1d|
d²Ô¥ø„ïô,_×
’YÊN±
! Ë,ªøÝX¼¨KïÖKUå™å
±Í\e_Êè‹
! ËÙÅÝ(iv„óÏåý}‹Ê„
rÿº–
! Ëè,_„2n
! ‚œ,_!Õc8å\˓·F1Ñ
„H҈
ÙÙok
! viPod(BËÿ“vô}I
wB“(ô}I iPodàØ«|
Eœ
! ËÿiPodn¼Ø«ô}I
! ,_ w(BËiPodúšbúË
ÿ“iPodœ=(0
&Gƒïýa(
^ʹ€K
ÜsÅËËiPodªø
ܼiPod-š
! iPodIh(HÒ"Á
!ÕÍ\(
iPod#¥ó,_KMúp¨
iPodIh-ºÜ
! (,_B¨!Õ(iPod
RepeatÍ­>-ºÜs¨(
iPod
RepeatÍ­>-º
ÜviPod#¥ó,_BRepeat
Í­>¦êՊºAllh
è
! iPod„Shuffle¨_xòŸýH
Ò"Á„¨_­>2LÍ\
#¥Ê·‹iPod
ܼ,ªø
Ë(#¥„;_,_2LÍ\,ªø„:åAVH-P5700DVD (AVH-P5750DVD);_
º‹
(AVH-P5700DVD (AVH-P5750DVD)å„;
_BËË,33
(„;_2LÍ
\
úp¨(‹Ë(,_KMH€,ª
øŸ‰vŸýåÊøÜÍ\$ºÍ„/
±€&uª,ªø-„fJÃ
ܼÍ\iPod
Ã
! ¼iPodxڄ1sƒ|((,
_BHÒ¦‚ ¬
30
Zhtw
% iPod#¥ó,_
æ¥}iPodvûêÕ¥
viPod#¥ó,_BPIONEER 8Ö
(iPod
o:
! vÞk‹Ü-š¼ACCONMnB‚œ
iPod#¥ó,_GiPod„û`Eû
! viPod#¥ó,_BiPod!ÕêL‹
_܉
# Þk‹Ü-š(OFFMniŒ#¥ó
,_„iPod܉
% iPodž,_ûd
ž,_ûdiPodBiPod;x®(àҌo
:
À
02
(iPod ­>Lò
®
6}iPod
„Lò
1
3
2
3 ŒMóóæ LòBøxo
p
øxpïóó Lò„‹ËMnøx
!oïóóvMLò„‹ËMnø
x !Góó
Lò
# cd#ïŒMóóæ Lò
4
ë2ëBOop
# Ocd#ï÷Lëë2
6 5
4
½Lò
,_§6iPod„Í\-º!ÿiPod„Í\
¨ïLò2L"Ê­>‚Í\
iPod ,
2 Lòè_:h
o:@xh-­>„Lò„è_
1
3 ­>B“:h
o:vMLòò­>„B“
4 LòL:h
o:vMc(­>Lò„L
5 Í­>:h
(vMòîxÇÍÄBo:
6 RDM:h
v¨_­>-ºTRACKALBUMBo:
1 øx­>:6ŒøxiPodxÇ
iPod
# ͆SOURCE#ïiPodxº­>
# viPod*#¥ó,_B¨!ÕxÇiPod
\º­>
2
øx¢Uo:øxu
2
øxTOPo:dx®
!
!
!
!
!
øx¨"Lò„
-‡
1 ­>:
o:ò“xDŽ­>
.^%
PLAYLISTS­>h
GENRESA>
ARTISTS\
ALBUMS1GÆ
SONGSLò
3 øx¨­>„hL
Í
ðÍ\ôó¨[email protected] „Lò
# ‚œOÐhLGï‹Ë­>x„th
# 2e DhLBËøx # ÔÞ
DhLBËøx # ÔÞM x®BËøx # 2eh"„dx®BËøx
TOP
«\Lò
«\Ÿýï«B\bLòK­>
% (­>Bøxf
PAUSE(o:U-úþ
Zhtw
31
À
02
(iPod®
­>Lò
# ž«\‹_„ Mnb©­>Bˍ!
øxf
# PGM#ï‹_܉«\Ÿý
o:iPodK‡WÇ
iPod
ý„‡WÇ
ïåo:
% øxDISP
͆øxDISPï(å-šK“Û
T. TitleLòLArtist\Ó
Album1GÆL
# ‚œiPod
ý„WC;_|¹Gd
^WCo:
è
ODISPïþÕóL„æï
Í­>
¼iPod
LòK­>qi.Í­>Ä
sTRACK® LòÍALLÍ
[email protected]ò
! vREPEAT-ºTRACKB¨!ÕxÇv
ÖLò
1 A.MENU6ŒøxFUNCo:Ÿý
1
2 øxREPEATxÇÍ­>Ä
͆øxREPEATôó@ Í­>Ä(o
:U-úþ
! TRACKÅÍvMLò
! ALLÍhg„@Lò
32
Zhtw
¨_­>Lò¨_xò
¼iPod
LòK­>qi.¨_­>¹
sTRACK¨_­>Lò
ALBUM¨_­>1GÆ
1 A.MENU6ŒøxFUNCo:Ÿý
1
2 øxRANDOMxǨ_­>¹
͆øxRANDOMôó@ ¨_­>¹(
o:U-úþ
! TRACK¨_­>hg„Lò
! ALBUM¨_xÇ 1GÆ6Œ!
­>v-„@Lò
À
03
v֟ý
(„;_2LÍ\
Ÿý|¹h
å;_,_è-™2LÍ\Ü
è-™„ôÇ
ËË;_ªø
! FUNC4 (F4)FUNCTION41 6KEY!Õ
(¼Í\,_
;_D1
;_D1
å;_wFUNCTIONÍ\SOFT KEY
Í\
DEH-P9450MP, DEH-P9400MP, DEH-P7700MP,
DEH-P6750MP, DEH-P6700MP, DEH-P5750MP,
DEH-P5730MP, DEH-P5700MP, DEH-P4770MP,
DEH-P4750MP, DEH-P4700MP, DEH-P940MP,
DEH-P670MP, DEH-P470MP, DVH-P5650MP, FHP9200MP, FH-P4200MP
;_D3
å;_wøxuÍ\
AVH-P7650DVD, AVH-P7600DVD, AVH-P7550DVD,
AVH-P7500DVD II, AVH-P7500DVD, AVHP6650DVD, AVH-P6600DVD, AVH-P6550DVD,
AVH-P6500DVD
;_D4
å;_ºwøxuÍ\„*ûq
AVIC-N1, AVIC-X1
SOURCE
xÇ^%
BAND (BAND/ESC)
xÇh
ab
ŒMóóæ
Lò*1
cd
ë2ë*2
Ocd
xǟý
FUNCTION(FUNC)
«\Lò
(FUNC1 (F1)-ab
xÇÍ­>Ä
(FUNC2 (F2)-ab
xǨ_­>¹
(FUNC2 (F2)-Oa
b
Ûo:U
(FUNC3 (F3)-ab
þÕL
(FUNC3 (F3)-Oa
b
(AUTOMANUAL
K“Û
(AUTO/MANUAL (A/M)cd
-‡
;_D2
å;_wMULTI-CONTROLÍ\
DEH-P8650MP, DEH-P8600MP, DEH-P7750MP,
DEH-P7700MP, DEH-P860MP, DEH-P770MP, DEHP80MP, DEH-P8MP, DEH-P1Y
§6Í\
xÇiPod\º­>
;_D2
§6Í\
xÇiPod\º­>
SOURCE
xÇ^%
BAND (BAND/ESC)
xÇh
¨MULTI-CONTROL
ŒMóóæ
Lò*1
æó¨MULTI-CONTROL
ë2ë*2
æó¨OMULTI-CONTROL
xǟý
(MULTI-CONTROL
«\Lò
(FUNC1 (F1)-MULTICONTROL
*1 v¨(AUTO/MANUAL (A/M)-xÇAUTOB¨ï(rŸý
*2 v¨(AUTO/MANUAL (A/M)-xÇMANUALB¨ï(rŸý
Zhtw
33
À
03
v֟ý
;_D4
§6Í\
xÇÍ­>Ä
(FUNC2 (F2)-MULTICONTROL
xǨ_­>¹
(FUNC2 (F2)-OMULTICONTROL
Ûo:U
(FUNC3 (F3)-MULTICONTROL
þÕL
(FUNC3 (F3)-OMULTICONTROL
(AUTOMANUAL
K“Û
(AUTO/MANUAL (A/M)MULTI-CONTROL
;_D3
§6Í\
§6Í\
xÇiPod\º­>
SOURCE
xÇ^%
øxBAND
xÇh
øxab
ŒMóóæ
Lò*1
øxcd
ë2ë*2
Ocd
xǟý
øxA.MENU6Œøx
FUNCTION
«\Lò
(FUNCTION1-øx
SEND
xÇÍ­>Ä
(FUNCTION2-øx
SEND
xǨ_­>¹
(FUNCTION2-O
SEND
Ûo:U
(FUNCTION3-øx
SEND
xÇiPod\º­>
SOURCE
xÇ^%
øxBAND
xÇh
øxab
ŒMóóæ
Lò*1
øxcd
þÕL
(FUNCTION3-O
SEND
ë2ë*2
Ocd
(AUTOMANUAL
K“Û
øxAUTO/MANUAL
xǟý
øxA.MENU6Œøx
FUNCTION
«\Lò
(FUNCTION1-øxab
xÇÍ­>Ä
(FUNCTION2-øxab
xǨ_­>¹
(FUNCTION2-Oab
Ûo:U
(FUNCTION3-øxab
þÕL
(FUNCTION3-Oab
(AUTOMANUAL
K“Û
(AUTO/MANUAL-øxc
d
½Lò
¨ïxÇhL‹‚1GÆL­>
hL6Œ­>hg„Lò
! N(
!"„Pœg2L"¨ï
ÐI"‹‚H"A>6Œ"
\¨ïr—@xA>-r\1GÆ
„h
! v¨žA>x®-xÇ A>[email protected]
A>-\„ho:
! v¨xÇA>\BrA>-r\
1GƄho:
*1 v¨(AUTO/MANUAL (A/M)-xÇAUTOB¨ï(rŸý
*2 v¨(AUTO/MANUAL (A/M)-xÇMANUALB¨ï(rŸý
34
Zhtw
À
03
v֟ý
! ž‹ËÐI"BË(
BAND (BAND/ESC)o:GENRE6Œ‹
Ë
1 xǨ"Lò„@ ^%
(BAND (BAND/ESC)6Œå
Û^%
PLAYLIST­>hGENREA>
ARTIST\ALBUM1GÆ
2 xÇ@ „hL
(abMULTI-CONTROL&xǨ
­>„hL
@xhL-„Lò‹Ë­>
¨_­>Lò¨_xò
¼iPod
LòK­>qi.¨_­>¹
sTRK¨_­>Lò
ALBUM¨_­>1GÆ
% xǨ_­>¹
ËË,33
Ÿý|¹h
! TRK¨_­>hg„Lò
! ALBUM¨_xÇ 1GÆ6Œ!
­>v-„@Lò
-‡
o:iPodK‡WÇ
iPod
ý„‡WÇ
ïåo:
% xÇ@ „Ç
ËË,33
Ÿý|¹h
­>B“LòL\Ó1GÆL
Í­>ÀK¨_­>ÀK
# ‚œiPod
ý„WC;_|¹Gd
^WCo:
è
¨ïþÕóLòL\Ó1GÆL„
æï
Í­>
¼iPod
LòK­>qi.Í­>Ä
sTRK® LòÍALLÍ
[email protected]ò
! vRPT-ºTRKB¨!ÕxÇvÖL
ò
% xÇÍ­>Ä
ËË,33
Ÿý|¹h
! TRKÅÍvMLò
! ALLÍhg„@Lò
Zhtw
35
À
04
#¥
́
! ,_›M™12yû` ¥0„Ê
((v‰Ý(ÅÊaÊôëK
MË¢åû`„ûÓ
! º2bûhûq-úþíï(‹Ë‰ÝK
MËÙÅÔ*û`ûœ
! ËË(6KŠå†ã#¥Ÿ‡>'hv
Ö-™„sÅ6Œcº2L#¥
! Ë(ûœ> 6úšÚœºÝwڜ
Ë(vÑlèö¥ø„èM
6
! @ڜɥ„HÚ&úšåM°0ûU
;Õèö‹‚}ʒ”K^ʧMv
KËÿڜHn(ïý×±„Mn‹
‚`і¨_ú゜ڜ„Uãd”
èGڜ¥óÊ«úþíï„q
ª
! ËÿÃrÚNΤ„T#¥óû
`ÞڄUãd&ô^8qª
„íï
! Ëÿ.íûUÚ&GÝwûïïý(
r|î\(B1H
! ÿr‹,_ûÚUãd#¥Úåd
ºvÖ-™›ûڄûA¹Ï1d
4žôN±
! ôÛݪrBËÙÅÅ(ݪr§

šMš<„ݪr
! º2b#¥/¤IP-BUSûœ„8eïºÍ
r8úïGºÑrËcº#¥Orø
„#¥h
,_„ûœvÖ"Á„ûœ¡Ÿýø
Fƒ„Orïý(,_#¥óvÖ
"ÁBËËi"ÁD6„ªø6
Œ#¥Ÿýø„ûœ
36
Zhtw
À
04
#¥
#¥-™
-‡
Zhtw
37
À
05
‰Ý
́
! ( B‰Ý,_KMË«B#¥Úœå
º#¥cºûqå\c8
! ËÅ(,_D6„èöåºÝ‰Ýc
º(^ÕèöïýôEœ
! ‚œ‰Ý }TÊ2Lv֊ô
Ë1ф“·F‚b
! ,_‰ÝŒÉ¨ø_(ø‚Ê%^
ÊI6\ÊBÉ·ÊX¢
! ‰Ý,_B˺ÝÚa(,_Û
h„ÑlýÁÝnK“
! Ëÿ,_‰Ý(×±„–¨_úãD
щÝ(ïý«è4ú0„€ãDÑ
! }ûU‰ÝTKMËÙŢ威}T„
MňËÿ}0¹ï6Õ¡ïû#
ÚïvÖ́èö
! ‚œ,_‰Ý(X¢YGËvúšb
úv(ÊLÛB՞ô
º«·³‹E
! ‚œ,_‰Ý(M§bG˺Ýv
;˧M„ûÕ(ÑÕ_ËÛhÉÃH
[email protected]ÚûœåM«aO>Ož
ôíï
‰Ý,_
(VelcroÏc6‰Ý
5¼VelcroÏc6KM˹•æèhb
! ‚œô¥VelcroÏc6l5¼(}
ʊ
G‰Ý,_ïý(WVelcroÏ
c6ß
38
Zhtw
% (VelcroÏc6‰Ý,_
D
D Ç
Eœ’d
<
ÇÀ
Ÿà
ª½
iPod!Õcº
Í\
ûœ#¥v
žiPodÆûœ
æiPod;x®o
:GÍ°#¥û
œ
ÍniPod
,
û ................................................14.4 V DC¹1Ä10.8
15.1 V
¥0ûq ...................................... u‹
'ûAˆ ............................2.0 A
:øì×Ø×ñ .............95×25×91 mm
ÍÏ ................................................0.32 l¤
è
à"Á92<Ê-åŠôUæL
å
/¤
oK+©
“·F1фH҈
Ù-ÃokB
ËÙÅ/¤
o
Ÿà
ª½
á1W
žiPodÆûœ
æiPod;x®o
:GÍ°#¥û
œ
ÍniPod
ERROR-21
iPodH,NB
ô°iPod„H,
ERROR-30
iPodEœ
ÍniPod
NO TRACK
!Lò
³LòóiPod
STOP
vMh-!L
ò
xÇ+Lò„
h
-‡
o
ERROR-11
Zhtw
39
”dNH«
WO&U{« U)uKF)
UH,«u*«
‰UDŽô« Íd%
©v« lł—«® ÃöF«
W)UŽ
dýU³ —UOð Xu ±¥\¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W'UD« —bB
ÕuL*« Xu ±µ\±≠±∞\∏®
©UNÐ
VUÝ “«dÞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w{—ô« ÂUE½
dO³« ≤\∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆ W'UDK „öN²Ý« vB'«
©oLF« ™ ŸUHð—ô« ™ ÷dF«®œUFÐô«
3 π± ™ ≤µ ™ πµ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
rG4 ∞\≥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ê“u«
ÆiPod s pK« qB«
÷dŽ UNO r²¹ w²« WE×K« w
qË ¨WOOzd« iPod WLzU'
ÆÈdš« …d pK«
ÆiPod j³{ bŽ«
V³«
qOuð r²¹ r
…—uBÐ „öÝô«
ÆW×O×
÷—UF«
iPod qLFð ô
ÆW×O× …—uBÐ
Q?D)« qzUÝ— rNHð
WEŠö)
÷dG o³ —UFý« ÊËbÐ dOOG²K W{dŽ rOLB²«Ë UH«u*«
Æd¹uD²«
s bL²F W½UO e4d »d'« Ë√ wK;« pKO4uÐ ‰UBðô« bMŽ
vKŽ dNþ w²« QD)« WUÝ— sŽ rNžöЫ s b4Qð ¨dO½u¹UÐ
ÆWýUA«
ÃöF«
ÆiPod s pK« qB«
÷dŽ UNO r²¹ w²« WE×K« w
qË ¨WOOzd« iPod WLzU'
ÆÈdš« …d pK«
ÆiPod j³{ bŽ«
ÆiPod s ÀbŠ« WE½ V4—
V³«
WUÝd«
ôUBðô« XIHš«
ERROR-11
s W1b' WE½
ERROR-21
iPod
ÆiPod j³{ bŽ«
ÆiPod v« w½Užô« qI½«
Íu²% Èdš« WLzU' —UO²šUÐ r'
Æw½Už√ vKŽ
±≥
Ar
iPodqOGAð oHš«
ERROR-30
w½Už√ błuð ô NO TRACK
w w½Už√ błuð ô
STOP
WOU(« WLzUI«
rI«
VO8d²«
…—UO« …œU−Ý vKŽ ©W³KB«® WOKL<« U²³¦*« XIB «–« •
U²³¦*« «bE²Ý« ÊËbÐ “UN'« «c¼ VO4dð pMJ1 b' ¨…dýU³
Æ©WLŽUM«® WOKL<«
ÆWOKL<« U²³¦*« «[email protected]²ÝUÐ “UN'« «c¼ V8— “UN'« «c¼
©W³KB«® WOKL<« U²³¦*«
©WLŽUM«® WOKL<« U²³¦*«
…—UO« qJON« Ë√ …œU−Ý
∞µ
ÂU¼
•
•
•
•
•
•
•
•
WOÐdF«
W²'R …—uBÐ „öÝô« qOu²Ð r' ¨UOzUN½ “UN'« VO4dð q³'
ÆÂUEM« qOGAð W×Ë „öÝô« q4 qOuð W× s b4Q²K
WOKLŽ ÊULC jI “UN'« l …œËe*« lDI« «bE²Ý« V−¹
Ê√ sJ1 …bL²F dOž lD' «bE²Ý« Ê« YOŠ ÆW×O× VO4d²«
Æ“UN'« qDFð tMŽ Z²M¹
dHŠ VO4d²« WOKLŽ X³KDð «–« p¹b wK× qO4Ë »d'√ dA²Ý«
Æ…—UO« w Èdš« ö¹bFð ¡«dł« Ë√ »uIŁ
v« ÍœR¹ôË ozU« W4dŠ ÷d²F¹ ô ÊUJ w “UN'« V4—
n'u²« ö¦ ¨¡vłUH*« n'u²« WUŠ w ÕËd−Ð »U4d« WÐU«
Æ¡È—«uD« ôUŠ w
«c¼ 5Ð „öÝô« —UA×½« ÂbŽ s b4Q𠨓UN'« «c¼ VO4dð bMŽ
ÆtÐ WDO;« Èdšô« «Ëœô« Ë√ WO½bF*« WIDM*«Ë “UN'«
YOŠ ¨W¾b²« Ãdš Uײ s »dIUÐ “UN'« VO4dð ÂbŽ V−¹
tOKŽ dŁUM²ð YOŠ ¨»«uÐô« s »dIUÐ Ë√ ¨…—«d(UÐ dŁQ²ð b'
ÆdD*« «dD'
Í√ œułË ÂbŽ s ULz«œ oI% XO³¦ð »uIŁ Í√ dH×Ð ÂUOI« q³'
¨“UG« VOÐU½« vKŽ dH(« ÂbŽ V−¹ ÆdH(« ÊUJ nKš ¡wý
¡«ełô« s U¼dOž Ë√ WOzUÐdNJ« „öÝô« ¨q«dH« VOÐU½«
ÆWLN*«
UN²O³¦ð rJŠ« ¨»U4d« …—uBI w “UN'« «c¼ VO4dð - «–«
WÐUô« w V³²ð b'Ë ¨…—UO« „dײð ULMOÐ XKHð ô YO×Ð
ÆÀœUŠ Ë√ ÕËd−Ð
ÂbŽ s oI% ¨wUô« bFI*« X% “UN'« «c¼ VO4dð - «–«
WO¬ ‰uŠ W¹UMFÐ ö³J«Ë „öÝô« q4 —d ÆbFI*« W4dŠ q'dFð
w V³²ðË W4d(« WO¬ w lDIMð Ë√ dA×Mð ô YO×Ð ‚ôe½ô«
ÆWOzUÐdN4 Wb
•
“U?N'« «c¼ VO8dð
W?OKL<« U²³¦*UÐ qO,u²«
ÆWOKL<« U²³¦*« XO³¦ð q³' UU9 `D« `«
Ar
±≤
rI«
öO,u²«
∞¥
«bŠu« qO,uð
W−b U½«uDÝ« qGA
…—uBÐ ŸU³¹® …œbF²
©WKBHM
WOOz— …bŠË
IP-BUS pKÝ
IP-BUS pKÝ
 ±\µ
œuÝ√
©‚—“«® IP-BUS qu*« qšœ
“UN'« «c¼
iPod Photo Ë√ iPod mini ¨iPod
„Ëœ qu Wײ
 ±\µ
„Ëœ qu
dH√
iGÐ W'UDUÐ œËe¹ Íc« ·dD« v«
ƉUFýô« ÕU²H l{Ë sŽ dEM«
©w{—√® œuÝ√
Æ©w½bF*«® …—UO« rł v≈
±±
Ar
©dO³« ≤® “uO
‚—“√
rI«
öO,u²«
Èdšô« …eNłôUÐ WU)« pKðË “UN'« «c¼ „öÝ« Ê«u« nK²Eð b'
v« “UN'« «c¼ qOuð bMŽ ÆqLF« fHMÐ ÂuIð X½U4 uË v²Š
s¹“UN'« öJ qOGA²« «œUý—« U³O²4 v« lł—« ¨Èdš« …eNł«
ÆUF WHOþu« fH½ UN w²« „öÝô« qOu²Ð r' rŁ
∞¥
ÂU¼
Ar
•
•
•
•
•
•
•
WOÐdF«
ju ±≤ W¹—UD³Ð qLFð w²« «—UOK hBE “UN'« «c¼
Ë√ ÂUL−²Ýö WBBE …—UOÝ w t³O4dð q³' ÆVUÝ w{—√Ë
ÆW¹—UD³« bNł s oI% ¨WKUŠ Ë√ WMŠUý
qB s b4Qð ¨wzUÐdNJ« ÂUEM« w dB' dz«Ëœ Ÿu'Ë VM−²
ÆVO4d²« ¡bÐ q³' · VU« W¹—UD³« q³4
rEC qOuð ‰uŠ qOUH²« s b¹e* pU*« qOœ v≈ lł—≈
Æ`O× qJAÐ öOu²« qLŽ« rŁ ¨Èdš_« …eNł_«Ë …—bI«
¨oô j¹dý Ë√ ö³4 pÐUA0 qOu²« „öÝ√ XO³¦ð rJŠ«
w UNuŠ oö« j¹dA« n rŁ ¨qOu²« „öÝ√ W¹UL(
Æ…—UO« s WO½bF*« ¡«eł_« l UNÝU9 ÊUJ
W¹√ fLKð ô YO×Ð qOu²« „öÝ√ q4 XO³¦ð rJŠ«Ë —d
WKdH«Ë WŽd« dOOGð Ÿ«—– q¦ ¨…—UO« s W4dײ ¡«eł√
„öÝ√ —«d≈ ÂbŽ V−¹ UL4 ÆbFI*« p¹d% ÊU³C'Ë W¹ËbO«
ÆW¾b²« ÃdE »d' q¦ ¨…—UŠ `³Bð b' s4U√ w qOu²«
dDš „UMN ¨t'e9 Ë√ qOu²« „öÝ√ ‰“UŽ —UNB½≈ WUŠ wË
Æ…—UO« rł l qOu²« „öÝô dB' …dz«œ Ÿu'Ë
tKOu² „d;« r' v« VIŁ d³Ž dHô« pK« —d9 ô
pKK W“UF« …œU*« ·öð≈ vKŽ qLFOÝ dô« «c¼ ÆW¹—UD³UÐ
Æ«bł …dODš WOzUÐdN4 dB' …dz«œ V³¹Ë
Í_ dB' …dz«œ v« ÍœR¹ ¡wý Í√ qLFÐ ÂUOI« ÂbŽ V−¹
qLF« w W¹UL(« …dz«œ qAHð bI ¨pcÐ XL' «–«Ë ÆpKÝ
Æp– UN wG³M¹ ULMOŠ
lDIÐ p–Ë dš« “UNł Í√ v« …—bI« W¹cG²Ð ÂUOI« ÂbŽ V−¹
wŽd pKÝ qOu²Ð “UN−K …—bI« b¹ËeðË pKK W“UF« …œU*«
b' Íc« dô« ¨WOU(« pK« WFÝ “ËU& v« ÍœROÝ «c¼ ÆtÐ
Æ…bz«“ …—uBÐ tð—«dŠ Wł—œ ŸUHð—« w V³²¹
q¦ …d¹UF Ë– “uO «bE²Ý« s b4Qð ¨ «“uOH« ‰«b³²Ý« bMŽ
ÆjI «“uOH« qUŠ vKŽ W×{u*«
quLK qšb« pKÝ Êu ÊU ¨W¾ÞUš öOuð Í√ Ÿu'Ë lM*
«– öu*« qË ÆœuÝ√ Ãd)« pKÝ ÊuË ¨‚—“« IP-BUS
ÆW×O× …—uBÐ UF WNÐUA²*« Ê«uô«
•
•
•
±∞
rI«
Èdšô« nzUþu«
∞≥
WEŠö)
ÆÂu³ô« Ê«uMŽË ÊUMH« rÝ« ¨WOMžô« Ê«uMŽ —U¹ v« ‰UI²½ô« pMJ1
—dJ²*« ŸUL²Ýô«
w¹b „UM¼ ¨iPod vKŽ …œułu*« w½Užö ŸUL²Ýô« …œUŽô
ALL Ë ©…bŠ«Ë WOMžô ŸUL²Ýô« —dJ¹®TRK ∫—dJ²*« ŸUL²Ýö
Æ©WLzUI« w …œułu*« w½Užô« qJ ŸUL²Ýô« —dJ¹®
s ¨TRK l{Ë vKŽ WÞu³C RPT WHOþË ÊuJð ULMOÐ •
ÆÈdš« w½Už« Í√ —UO²š« pMJ1
Æ»užd*« —«dJ²« Èb) —UO²šUÐ rK Æ∑ W×H w œułu*« nzUþu« qOGAð o«uð ‰Ë«bł r' v« lł—≈
UNO« ŸUL²Ýô« r²¹ w²« WOMžö ŸUL²Ýô« —dJ¹ ≠ TRK •
jI UOUŠ
WLzUI« w …œułu*« w½Užô« qJ ŸUL²Ýô« —dJ¹ ≠ ALL •
dš« ZzU²½ ‰öš Y׳« WDÝ«uÐ Y׳« WOKLŽ 5% pMJ1
w »uKÝô« l{Ë w Y×Ð ¡«dł« ¨ö¦ ÆUNÐ XL' Y×Ð WOKLŽ
pc Âu³« WLzU' ÊUMH« l{Ë pODFOÝ p– bFÐ rŁ W¹«b³«
Æ—U²<« »uKÝô« w lIð w²« ÊUMH«
WLzU' ÷dŽ r²OÝ ¨VOUÝô« WLzU' s »uKÝ« —UO²š« bMŽ
Æ—U²<« »uKÝô« Èb w błuð w²« 5½UMH«
p– Âu³« WLzU' ÷dŽ r²OÝ ¨ÊUMË »uKÝ« l{Ë —UO²š« bMŽ
Æ—U²<« »uKÝô« w błuð w²« ÊUMH«
ÂbE²Ý« ¨W¹«b³« s Y׳« 5ײ
rŁ GENRE l{u« ÷dF BAND (BAND/ESC)
Æb¹bł s √bЫ
•
•
•
•
UNO& Y׳« b¹dð w²« WÐužd*« W¾H« —UO²šUÐ rK ±
ÆUN²DÝ«uÐ WOMžô« sŽ
U¾H« 5Ð ‰uŠË BAND (BAND/ESC) l{u« ÂbE²Ý«
∫wU²« VOðd²UÐ
—©»uKÝô«® GENRE—©ŸUL²Ýô« WLzU'® PLAYLIST
© Uu³ô«® ALBUM—©ÊUMH«® ARTIST
ÆWÐužd*« Ê«uMF« WLzUK —UO²šUÐ rK ≤
rŁ ©MULTI-CONTROL —e« Ë√® ∞ Ë√ 5 —e« ÂbE²Ý«
ÆUNO« ŸUL²Ýô« w Vždð w²« Ê«uMF« WLzU' d²š«
Æ…—U²<« Ê«uMF« WLzU' w …œułu*« w½Užö ŸUL²Ýô« √b³OÝ
w?z«uAŽ VOðd²Ð w½Užö ŸUL²Ýô«
©jK²@)®
w¹b „UM¼ ¨iPod vKŽ …œułu*« w½Užö ŸUL²Ýô« …œUŽô
w½Užö ŸUL²Ýô« bOF¹® TRK ∫wz«uAŽ VOðd²Ð ŸUL²Ýö
VOðd²Ð Uu³K ŸUL²Ýô« bOF¹® ALBUM Ë ©wz«uAŽ VOðd²Ð
Æ©wz«uAŽ
VOðd²UÐ w½Užö ŸUL²Ýô« WI¹dÞ —UO²šUÐ rK ÆWÐužd*« wz«uAF«
Æ∑ W×H w œułu*« nzUþu« qOGAð o«uð ‰Ë«bł r' v« lł—≈
WLzUI« w …œułu*« w½Užö ŸUL²Ýô« bOF¹ ≠ TRK •
wz«uAŽ VOðd²Ð
ŸUL²Ýô« bŽ« rŁ ¨wz«uAŽ VOðd²Ð Âu³« d²š« ≠ ALBUM •
VOðd²UÐ tO …œułu*« w½Užô« qJ
π
Ar
v?KŽ WK−*« U)uKF*« ’uB½ ÷dŽ
iPod
ÆiPod vKŽ WK−*« UuKF*« ’uB½ ÷dŽ sJ1
ÆWÐužd*« U)uKF*« —UO²šUÐ rK Æ∑ W×H w œułu*« nzUþu« qOGAð o«uð ‰Ë«bł r' v« lł—≈
WUŠ—Âu³ô« Ê«uMŽ—ÊUMH« rÝ«—WOMžô« Ê«uMŽ—ŸUL²Ýô« X'Ë
wz«uAŽ VOðd²Ð ŸUL²Ýô« WUŠ——dJ²*« ŸUL²Ýô«
…bŠu« l WI«u² dOž iPod vKŽ WK−*« ·dŠô« X½U4 «–« ÆWýUA« vKŽ ·dŠô« pKð ÷dŽ r²¹ sK ¨WOOzd«
rI«
Èdšô« nzUþu«
U¹u²;«
U¹u²;«
≥ WHOþu« w ∞ 5 —e« f* w dL²Ý«
ÆFUNCTION3
MANUAL/ w 3 Ë√ 2 —e« f*≈
ÆAUTO
Ê«uMF« d³Ž qI²½«
l{u« 5Ð ‰uŠ
MANUALË AUTO
¥ W?ŽuL:« WOOzd« …bŠu«
U¹u²;«
ÆSOURCE —e« jG{«
ÆBAND —e« f*≈
Æ∞ Ë√ 5 —e« f*≈
Æ3 Ë√ 2 —e« f*≈
—bBL4 iPod d²š«
W¾H« d²š«
WLzUI« d²š«
ÂUô« Ë√ nKEK vDEð
≤*Èdš« WOMžô
±*lOłd²«Øl¹d« .bI²«
WHOþË d²š«
W?OMž« sŽ Y׳«
WLzU' Ê«uMŽ Ë√ ¨Âu³« Ê«uMŽ ö¦® Ê«uMF« WLzU' —UO²š« pMJ1
ÆWLzUI« w …œułu*« w½Užö lL²²Ý czbFÐ rŁ ©ŸUL²Ý«
MULTI- —e« jG{ X³ŁË jG{« ±*lOłd²«Øl¹d« .bI²«
Æ—UO« Ë√ 5LO« v« CONTROL
ÆMULTI-CONTROL —e« ÂbE²Ý«
WHOþË d²š«
U²'R WOMžô« ·UI¹«
w MULTI-CONTROL —e« jG{«
ÆFUNC1 (F1) ± WHOþu«
w MULTI-CONTROL —e« jG{« —dJ²*« ŸUL²Ýô« Èb d²š«
ÆFUNC2 (F2) ≤ WHOþu«
MULTI-—e« jG{ X³ŁË jG{«
ŸUL²Ýô« WI¹dÞ d²š«
FUNC2 ≤ WHOþu« w CONTROL
wz«uAŽ VOðd²Ð
Æ(F2)
w MULTI-CONTROL —e« jG{«
÷dF« ‰uŠ
ÆFUNC3 (F3) ≥ WHOþu«
MULTI- —e« jG{ X³ŁË jG{«
Ê«uMF« d³Ž qI²½«
FUNC3 ≥ WHOþu« w CONTROL
Æ(F3)
w MULTI-CONTROL —e« jG{«
l{u« 5Ð ‰uŠ
Æ(A/M) MANUAL/AUTO MANUALË AUTO
≥ W?ŽuL:« WOOzd« …bŠu«
U¹u²;«
ÆSOURCE —e« jG{«
ÆBAND —e« f*≈
Æ∞ Ë√ 5 —e« f*≈
Æ3 Ë√ 2 —e« f*≈
—bBL4 iPod d²š«
W¾H« d²š«
WLzUI« d²š«
ÂUô« Ë√ nKEK vDEð
≤*Èdš« WOMžô
±*lOłd²«Øl¹d« .bI²«
WHOþË d²š«
WOÐdF«
3 Ë√ 2 —e« f* w dL²Ý«
—e« f*≈ rŁ A.MENU —e« f*≈
ÆFUNCTION
± WHOþu« w SEND —e« f*≈
U²'R WOMžô« ·UI¹«
ÆFUNCTION1
≤ WHOþu« w SEND —e« f*≈ —dJ²*« ŸUL²Ýô« Èb d²š«
ÆFUNCTION2
≤ WHOþu« w SEND —e« f* w dL²Ý«
ŸUL²Ýô« WI¹dÞ d²š«
ÆFUNCTION2
wz«uAŽ VOðd²Ð
≥ WHOþu« w SEND —e« f*≈
÷dF« ‰uŠ
ÆFUNCTION3
≥ WHOþu« w SEND —e« f*≈
Ê«uMF« d³Ž qI²½«
ÆFUNCTION3
l{u« 5Ð ‰uŠ
ÆMANUAL/AUTO —e« f*≈
MANUALË AUTO
∞≥
Æ3 Ë√ 2 —e« f* w dL²Ý«
—e« f*≈ rŁ A.MENU —e« f*«
ÆFUNCTION
± WHOþu« w ∞ 5 —e« f*≈
U²'R WOMžô« ·UI¹«
ÆFUNCTION1
≤ WHOþu« w ∞ 5 —e« f*≈ —dJ²*« ŸUL²Ýô« Èb d²š«
ÆFUNCTION2
≤ WHOþu« w ∞ 5 —e« f* w dL²Ý«
ŸUL²Ýô« WI¹dÞ d²š«
ÆFUNCTION2
wz«uAŽ VOðd²Ð
≥ WHOþu« w ∞ 5 —e« jG{«
÷dF« ‰uŠ
ÆFUNCTION3
Æ(A/M) MANUAL/AUTO j³C« l{Ë w MANUAL l{Ë —UO²š« bMŽ WHOþu« Ác¼ ÂbE²Ý« pMJ1 ±*
Æ(A/M) MANUAL/AUTO j³C« l{Ë w AUTO l{Ë —UO²š« bMŽ WHOþu« Ác¼ ÂbE²Ý« pMJ1 ≤*
Ar
∏
rI«
Èdšô« nzUþu«
∞≥
n?zUþu« qOGAð o&«uð ‰Ë«bł
± W?ŽuL:« WOOzd« …bŠu«
U¹u²;«
ÆSOURCE —e« jG{«
ÆBAND (BAND/ESC) —e« jG{«
Æ∞ Ë√ 5 —e« jG{«
Æ3 Ë√ 2 —e« jG{«
Æ3 Ë√ 2 —e« jG{ X³ŁË jG{«
ÆFUNCTION (FUNC) —e« jG{«
± WHOþu« w ∞ Ë√ 5 —e« jG{«
—bBL4 iPod d²š«
W¾H« d²š«
WLzUI« d²š«
ÂUô« Ë√ nKEK vDEð
±*Èdš« WOMžô
≤*lOłd²«Øl¹d« .bI²«
WHOþË d²š«
U²'R WOMžô« ·UI¹«
ÆFUNC1 (F1)
≤ WHOþu« w ∞ Ë√ 5 —e« jG{« —dJ²*« ŸUL²Ýô« Èb d²š«
ÆFUNC2 (F2)
w ∞ Ë√ 5 —e« jG{ X³ŁË jG{«
ŸUL²Ýô« WI¹dÞ d²š«
ÆFUNC2 (F2) ≤ WHOþu«
wz«uAŽ VOðd²Ð
≥ WHOþu« w ∞ Ë√ 5 —e« jG{«
÷dF« ‰uŠ
ÆFUNC3 (F3)
w ∞ Ë√ 5 —e« jG{ X³ŁË jG{«
Ê«uMF« d³Ž qI²½«
ÆFUNC3 (F3) ≥ WHOþu«
(A/M) w 3 Ë√ 2 —e« jG{«
l{u« 5Ð ‰uŠ
ÆMANUAL/AUTO MANUALË AUTO
WHK²@) WOOz— «b?ŠË WDÝ«uÐ qOGA²«
s b¹e* Æwł—Uš “UN−4 “UN'« «c¼ WOU²« WOOzd« «bŠu« qGAð
’U)« qOGA²« qOœ v« lł—≈ ¨WOł—U)« …eNłô« sŽ qOUH²«
ÆWOOzd« …bŠuÐ
Ë ¨FUNC4 (F4) ŸU{Ëô« «bE²Ý« sJ1 ô •
Æ…bŠu« Ác¼ qOGA² 1–6KEY `OðUH*«Ë FUNCTION4
± W?ŽuL:« WOOzd« …bŠu«
—e« WDÝ«uÐ qOGA²« WOKLFÐ WOU²« WOOzd« «bŠu« “U²9
ÆSOFT KEY ÕU²H*« WDÝ«uÐ qOGA²« WOKLŽ Ë√ FUNCTION
¨DEH-P7700MP ¨DEH-P9400MP ¨DEH-P9450MP
¨DEH-P5750MP ¨DEH-P6700MP ¨DEH-P6750MP
¨DEH-P4770MP ¨DEH-P5700MP ¨DEH-P5730MP
¨DEH-P940MP ¨DEH-P4700MP ¨DEH-P4750MP
¨DVH-P5650MP ¨DEH-P470MP ¨DEH-P670MP
FH-P4200MP ¨FH-P9200MP
≤ W?ŽuL:« WOOzd« …bŠu«
—e« WDÝ«uÐ qOGA²« WOKLFÐ WOU²« WOOzd« «bŠu« “U²9
ÆMULTI-CONTROL
¨DEH-P7750MP ¨DEH-P8600MP ¨DEH-P8650MP
¨DEH-P770MP ¨DEH-P860MP ¨DEH-P7700MP
DEH-P1Y ¨DEH-P8MP ¨DEH-P80MP
≤ W?ŽuL:« WOOzd« …bŠu«
U¹u²;«
ÆSOURCE —e« jG{«
ÆBAND (BAND/ESC) —e« jG{«
v« MULTI-CONTROL —e« jG{«
ÆqHÝô« Ë√ vKŽô«
v« MULTI-CONTROL —e« jG{«
Æd¹ô« Ë√ s1ô«
—bBL4 iPod d²š«
W¾H« d²š«
WLzUI« d²š«
ÂUô« Ë√ nKEK vDEð
±*Èdš« WOMžô
≥ W?ŽuL:« WOOzd« …bŠu«
`OðUH WDÝ«uÐ qOGAð UOKLFÐ WOU²« WOOzd« «bŠu« “U²9
ÆfLKUÐ qLFð WŠu vKŽ
AVH- ¨AVH-P7600DVD ¨AVH-P7650DVD
¨AVH-P7500DVD ¨AVH-P7500DVD— ¨P7550DVD
AVH- ¨AVH-P6600DVD ¨AVH-P6650DVD
AVH-P6500DVD ¨P6550DVD
¥ W?ŽuL:« WOOzd« …bŠu«
WOOzd« «bŠu« s ‚dD« `O{uð jz«d) W{—UF« «bŠu« “U²9
ÆfLKUÐ qLFð WŠu vKŽ `OðUH WDÝ«uÐ qOGAð UOKLFÐ WOU²«
AVIC-X1 ¨AVIC-N1
Æ(A/M) MANUAL/AUTO j³C« l{Ë w AUTO l{Ë —UO²š« bMŽ WHOþu« Ác¼ ÂbE²Ý« pMJ1 ±*
Æ(A/M) MANUAL/AUTO j³C« l{Ë w MANUAL l{Ë —UO²š« bMŽ WHOþu« Ác¼ ÂbE²Ý« pMJ1 ≤*
Ar
∞±
rI«
iPod® W?DÝ«uÐ w½Užô« ŸUL²Ý«
÷dF FUNC —e« f*≈ rŁ A.MENU —e« jG{« ±
ÆnzUþu« ¡ULÝ«
—«dJ²« Èb) —UO²šô REPEAT —e« f*≈ ≤
Æ»užd*«
—«dJ²« Èb dNE¹ v²Š …—dJ² …—uBÐ REPEAT —e« f*≈
ÆWýUA« vKŽ »užd*«
ŸUL²Ýô« r²¹ w²« WOMžö ŸUL²Ýô« —dJ¹ ≠ TRACK •
jI UOUŠ UNO«
WLzUI« w …œułu*« w½Užô« qJ ŸUL²Ýô« —dJ¹ ≠ ALL •
∞≤
W?OMžö XKR*« ·UI¹ô«
WOMžô ŸUL²Ýô« …œUŽ« ·UI¹UÐ X'R*« ·UI¹ô« WHOþË p `Lð
ÆW²'R …—uBÐ
ÆŸUL²Ýô« …œUŽ« ¡UMŁ√ 3Ø8 —e« f*≈ Æ÷dF« WýUý vKŽ PAUSE ÷dF« dNEOÝ
tO XH'Ë« Íc« ÊUJ*« fH½ w ŸUL²Ýô« …œUŽ« ·UM¾²Ýô ÆÈdšô« …d 3Ø8 —e« f*≈ ¨W²'R …—uBÐ ŸUL²Ýô«
jGCÐ X'R*« ·UI¹ô« qOGAð ·UI¹« Ë√ qOGAð UC¹√ pMJ1 ÆPGM —e«
W?ýUý vKŽ U)uKF*« ’uB½ ÷dŽ
w?z«uAŽ VOðd²Ð w½Užö ŸUL²Ýô«
©jK²@)®
w¹b „UM¼ ¨iPod vKŽ …œułu*« w½Užö ŸUL²Ýô« …œUŽô
w½Užö ŸUL²Ýô« bOF¹® TRACK ∫wz«uAŽ VOðd²Ð ŸUL²Ýö
VOðd²Ð Uu³K ŸUL²Ýô« bOF¹® ALBUM Ë ©wz«uAŽ VOðd²Ð
Æ©wz«uAŽ
ŸUL²Ýô« WI¹dÞ —UO²šô RANDOM —e« f*≈ ≤
ÆWÐužd*« wz«uAŽ VOðd²Ð w½Užö
ŸUL²Ýô« Èb dNE¹ v²Š …—dJ² …—uBÐ RANDOM —e« f*≈
ÆWýUA« vKŽ »užd*« wz«uAŽ VOðd²Ð w½Užö
WLzUI« w …œułu*« w½Užö ŸUL²Ýô« bOF¹ ≠ TRACK •
wz«uAŽ VOðd²Ð
ŸUL²Ýô« bŽ« rŁ ¨wz«uAŽ VOðd²Ð Âu³« d²š« ≠ ALBUM •
VOðd²UÐ tO …œułu*« w½Užô« qJ
ÆWýUA« vKŽ iPod vKŽ WK−*« UuKF*« ÷dŽ sJ1
ÆDISP —e« f*≈ j³C« ŸU{Ë« 5Ð q¹uײK …—dJ² …—uBÐ DISP —e« f*≈
∫WOU²«
Album—©ÊUMH« rÝ«® Artist—©WOMžô« Ê«uMŽ® T. Title
©Âu³ô« Ê«uMŽ®
…bŠu« l WI«u² dOž iPod vKŽ WK−*« ·dŠô« X½U4 «–« ÆWýUA« vKŽ ·dŠô« pKð ÷dŽ r²¹ sK ¨WOOzd«
WOÐdF«
÷dF FUNC —e« f*≈ rŁ A.MENU —e« jG{« ±
ÆnzUþu« ¡ULÝ«
iPod
WEŠö)
ÆDISP —e« f* —«dL²ÝUÐ Ê«uMF« —U¹ v« ‰UI²½ô« pMJ1
—dJ²*« ŸUL²Ýô«
w¹b „UM¼ ¨iPod vKŽ …œułu*« w½Užö ŸUL²Ýô« …œUŽô
Ë ©…bŠ«Ë WOMžô ŸUL²Ýô« —dJ¹® TRACK ∫—dJ²*« ŸUL²Ýö
Æ©WLzUI« w …œułu*« w½Užô« qJ ŸUL²Ýô« —dJ¹® ALL
l{Ë vKŽ WÞu³C REPEAT WHOþË ÊuJð ULMOÐ •
ÆÈdš« w½Už« Í√ —UO²š« pMJ1 ô ¨TRACK
Ar
∂
rI«
iPod® W?DÝ«uÐ w½Užô« ŸUL²Ý«
∞≤
Æf*UÐ qLFð w²« WŠuK« —«—“√ ÷dF WýUA« f*≈ ≤
f*≈ ¨Èdš« WOMž_ nK)« Ë√ ÂU)ô« v« [email protected]²K ≥
Æ¢ Ë√ 4 —e«
ÆWOU²« WOMžô« W¹«bÐ v« wDE²« vKŽ qLFOÝ ¢ —e« f*
WOMžô« W¹«bÐ v« wDE²« vKŽ qLFOÝ …bŠ«Ë …d 4 —e« f*
WOMžô« W¹«bÐ v« wDE²« vKŽ qLFOÝ Èdš« …d t* ÆWOU(«
ÆWIÐU«
2 —e« jGCÐ ÂUô« Ë√ nKEK wDE²UÐ ÂUOI« UC¹√ pMJ1 Æ3 Ë√
f* w& dL²Ý« ¨lOłdð Ë√ l¹dÝ .bI²Ð ÂUOIK ¥
Æ¢ Ë√ 4 —e«
jGCUÐ l¹d« .bI²«Øl¹d« lOłd²UÐ ÂUOI« UC¹√ pMJ1 Æ3 Ë√ 2 —e« jG{ XO³¦ðË vKŽ
W?OMž« sŽ Y׳«
ÆiPod qOGAð …U4U; iPod w rJײK “UN'« «c¼ qOGAð rL
qOGA²« r²¹ U*UÞ w½Užö ŸUL²Ýô«Ë Y׳UÐ p `L¹ «c¼
ÆiPod WDÝ«uÐ
ÆW¹uKF« WLzUI« ÷dF TOP —e« jG{« ±
sŽ Y׳« w& Vždð w²« U¹b*« bŠ√ f*≈ ≤
ÆUN²DÝ«uÐ WOMžô«
©ŸUL²Ýô« WLzU'® PLAYLISTS •
©»uKÝ«® GENRES •
©ÊUMH«® ARTISTS •
©Âu³«® ALBUMS •
©w½Užô«® SONGS •
ŸU?L?²?Ýô« w?& Vždð w²« Ê«uMF« WLzUK f*≈ ≥
ÆUNO«
ÆWÐužd*« WOMžô« b& v²Š WOKLF« Ác¼ —d4
w X¹dL²Ý« «–« …—U²<« WLzUI« d³Ž ŸUL²Ýô« …œUŽ« ¡bÐ pMJ1 ÆWLzUI« Ê«uMŽ jG{
Æ —e« f*≈ ¨s¹ËUMF« WLzU' s WOU²« WŽuL:« v« ‰UI²½ö Æ —e« f*≈ ¨s¹ËUMF« WLzU' s WIÐU« WŽuL:« v« …œuFK Æ f*≈ ¨WIÐU« WLzUI« v« …œuFK —e?« f?*≈ ¨Y׳« WLzU' s W¹u?K?F?« WLzUI« v« ‰UI²½ö ÆTOP
µ
Ar
iPod W?DÝ«uÐ w½Užô ŸUL²Ýô«
1
6 5
3
2
4
—bB*« e)— 1
ÆÁ—UO²š« - —bB Í√ 5³¹
W?O?M?žô« r?K— dýR) 2
Æ—U?O?²?šô« W?L?zU?' w? ŸU?L?²?Ýô« r²¹ w²« WOMžô« r' — 5?³¹
ŸU?L?²?Ýô« X?KË dýR) 3
U?N?O?« ŸU?L?²Ýô« r²¹ w²« WOMžö wCIM*« ŸUL²Ýô« X' Ë 5³¹
ÆUOUŠ
WOMžô« Ê«uMŽ dýR) 4
ÆUOUŠ UNO« ŸUL²Ýô« r²¹ w²« WOMžô« Ê«uMŽ 5³¹
—dJ²*« ŸUL²Ýô« dýR) 5
W?OMžö Á—U?O?²?š« - b?' —dJ²*« ŸUL²Ýô« Èb ÊuJ¹ v² 5³¹
ÆUOUŠ UNO« ŸUL²Ýô« r²¹ w²«
RDM wz«uAŽ VOðd²Ð ŸUL²Ýô« dýR) 6
v?KŽ j³{ b' wz«u?AŽ VOðd?²?Ð ŸU?L²Ýô« ÊuJ¹ v² 5³¹
ÆALBUM Âu³ô« Ë√ TRACK WOMž√ l{Ë
ÆiPod —UO²šô iPod f*≈ rŁ —bB*« e)— f*≈ ±
—e« vKŽ jGCUÐ —bBL4 iPod —UO²š« UC¹« pMJ1 Æ…—dJ² …—uBÐ SOURCE
—UO²š« pMJ1 s ¨“UN'« «c¼ v« öB² iPod ÊuJ¹ ô UbMŽ ÆqOGA²K —bBL4 iPod
rI«
“U?N'« «c¼ «[email protected]²Ý« q³K
∞±
iPod j?³{ ŸU{Ë« ‰uŠ
ÆdO½u¹UÐ …eNł√ l w½UO³« iPod Ê“«u qOGAð pMJ1 ô •
·UI¹« l{Ë vKŽ w½UO³« iPod Ê“«u j³CÐ p×BM½
Æ“UN'« «c¼ v« iPod qOuð q³' ¨qOGA²«
l{Ë vKŽ iPod ‡ —dJ²*« ŸUL²Ýô« WHOþË j³{ pMJ1 s •
j³{ - «–« v²Š Æ“UN'« «c¼ «bE²Ý« bMŽ qOGA²« ·UI¹«
¨qOGA²« ·UI¹« l{Ë vKŽ iPod ‡ —dJ²*« ŸUL²Ýô« WHOþË
qJ« qOGAð l{Ë v« —dJ²*« ŸUL²Ýô« WHOþË ‰uײ²Ý
Æ“UN'« «c¼ l öB² iPod ÊuJ¹ UbMŽ UOJOðUuðË«
ŸUL²Ýô« WÐU¦0 iPod ‡ Shuffle jK²<« WHOþË qOGAð r²¹ •
ÆdO½u¹UÐ …eNł« vKŽ wz«uAŽ VOðd²Ð
iPod q?B&Ë qO,uð
WOÐdF«
Æ“UN'« «c¼ v« iPod q,Ë t²'UÞ qOGAð r²OÝ ¨iPod qOuð UNO r²¹ w²« WE×K« w
ÆWOJOðUuðË« …—uBÐ
÷dF« dNEOÝ ¨“UN'« «c¼ l öB² iPod ÊuJ¹ ULMOÐ
ÆiPod vKŽ ©©h×H« WöŽ® WöF« Ë√® PIONEER
UI×K*« wF{Ë s Í√ vKŽ ‰UFýô« ÕU²H ÊuJ¹ UbMŽ •
ULMOÐ iPod W¹—UDÐ s×ý r²OÝ ¨ON qOGA²« Ë√ ACC
Æ“UN'« «c¼ l öB² iPod ÊuJ¹
Ë√ qOGAð r²¹ s ¨“UN'« «c¼ l öB² iPod ÊuJ¹ ULMOÐ •
ÆtH½ iPod qOGAð ·UI¹«
bFÐ “UN'« «c¼ l öB² ÊuJ¹ UbMŽ iPod qOGAð n'u²OÝ qOGA²« ·UI¹« l{Ë vKŽ ‰UFýô« ÕU²H j³{ s 5²IO'œ —Ëd
ÆOFF
Æ“UN'« «c¼ sŽ iPod qBHÐ rK WOOzd« iPod WLzU' ÷dŽ r²OÝ ¨“UN'« «c¼ sŽ iPod qB bMŽ
ÆÊ«uŁ lCÐ —Ëd bFÐ WýUA« vKŽ
Ar
¥
rI«
“U?N'« «c¼ «[email protected]²Ý« q³K
∞±
q?Ob« «c¼ ‰uŠ
Ê«Ë ULOÝô ÆWKB²*« WOOzd« …bŠu« l “UN'« «c¼ qOGA²Ð r'
“UN'UÐ WU)« w¼ qOb« «c¼ w WKLF²*« qOGA²« «œUý—«
…bŠuK ‰U¦L4 (AVH-P5750DVD) AVH-P5700DVD q¹œu
ÆWOOzd«
q¹œu*« dOž WOOzd« …bŠË «bE²Ý« bMŽ
r' v« lł—≈ ¨(AVH-P5750DVD) AVH-P5700DVD
Æ∑ W×H w WHK²E WOOz— «bŠË WDÝ«uÐ qOGA²«
UNKOGAð ‚dÞË nzUþu« «bE²Ý« vKŽ pH½ œuFð ÊUÐ p×BM½
U?L?O?Ýô Æ“U?N?'« «c¼ «bE²ÝUÐ ¡b³« q³' UU9 qOb« «c¼ …¡« dIÐ
…œułu*« «d¹cײ«Ë UNO³M²« ŸU³ð«Ë …¡«d' «bł rN*« s Ê«Ë
ÆqOb« «c¼ w
“U?N'« «c¼ ‰uŠ
¨iPod w rJײK WOOzd« dO½u¹UÐ …bŠu T¹UN u¼ “UN'« «c¼
ÆiPod Photo Ë√ iPod mini
dðuO³L4 qЫ W4dA W¹—U& WöŽ w¼ iPod® WöF« •
‰ËœË WOJ¹dô« …bײ*« U¹ôu« w WK−*« ¨5A¹dÐËdJ½«
ÆÈdš«
ÆjI …—UO« w «bE²Ýö “UN'« «c¼ rL
ÆjI „Ëœ qOuð WײHÐ eN:« iPod l “UN'« «c¼ o«u²¹
- Íc« Y¹bײ« q³' U Z«d³« a½ l o«u²¹ ô “UN'« «c¼
sŽ qOUH²« s b¹eLK Æ≤∞∞¥≠±∞≠≤∞ w iPod vKŽ
…—UA²Ý« vłd¹ ¨“UN'« l UNKOGAð o«u²¹ w²« Z«d³« a½
ÆdO½u¹U³ wK× qO4Ë »d'«
l WbE²*« Z«d³« aM UIË qOGA²« UOKLŽ nK²Eð b'
ÆiPod
•
•
•
•
iPod l?) q)UF²« ‰uŠ
d¹c%
d¹c%
s UuKF bI sŽ WOËR Í√ dO½u¹UÐ W4dý qLײð ô
Ác¼ «bE²Ý« ¡UMŁ√ UuKF*« pKð Ê«bI - uË v²Š iPod
Æ…bŠu«
iPod vKŽ …dýU³*« fLA« WFý« ◊uIÐ ÕUL« ÂbŽ V−¹
Èb*« q¹uD« ÷dF²« V³²OÝ YOŠ ÆUN«bE²Ý« r²¹ ô UbMŽ
ŸUHð—ô« V³Ð p–Ë iPod qDFð w …dýU³*« fLA« WFýô
Ætð—«dŠ Wł—œ w
Ë√ WOUŽ …—«dŠ Wł—bÐ “U²1 ÊUJ w iPod „dð ÂbŽ V−¹
Æ…dýU³*« fLA« WFýô U{dF²
ÂbŽ V−¹ Æ“UN'« «c¼ l «bE²Ýô« bMŽ ÂUJŠUÐ iPod X³Ł
q'dF²¹ b' YOŠ ¨…—UO« WO{—« vKŽ iPod ◊uIÐ ÕUL«
Æ©s¹eM³«® Ÿ—U²« Ë√ q«dH« WÝ«Ëœ X%
•
•
•
•
ÆiPod qOGAð qOœ v« lł—≈ ¨qOUH²« s b¹e*
≥
Ar
b' YOŠ Æ“UN'« «c¼ vKŽ qz«u« ◊uIÐ ÕUL« ÂbŽ V−¹
sŽ Z²M¹ ¨p– v« WU{ôUÐ ÆWOzUÐdN4 Ub p– sŽ Z²M¹
¨s ÊUšœ —Ëb ¨qDFð “UN'« «c¼ vKŽ qz«u« ◊uIÝ
Æ“UN'« …—«dŠ Wł—œ ŸUHð—«Ë
UOKLF UFłd ÊuJ¹ wJ „b¹ ‰ËUM² w qOb« «cNÐ kH²Š«
Æ UÞUO²Šô«Ë qOGA²«
Wł—œ v« UCHEM uB« Èu² vKŽ ULz«œ WEU;« V×¹
Æ…—UO« ×Uš s …—œUB« «uô« ŸULÝ UNO pMJ1
ÆWÐuÞdK ÷dF²« s “UN'« wLŠ«
wK;« pKO4uÐ qBð« ¨W×O× …—uBÐ “UN'« «c¼ qLF¹ r «–«
ÆdO½u¹UÐ q³' s …bL²F W½UO Ubš WD× »d'« Ë√
•
•
•
•
•
U¹u²;«
ÆdO½u¹UÐ s) “UN'« «cN pz«dý vKŽ „dJA½
Ác¼ …¡«d' s ¡UN²½ô« bFÐ ÆW×O× …—uBÐ „“UNł qOGAð WOHO4 vKŽ ·dF²K Ác¼ qOGA²« ULOKFð …¡«d' vłd¹
Æq³I²*« w UNO« ŸułdK s« ÊUJ w UNF{ ¨ ULOKF²«
WO&U{« U)uKF)
±≥ ‰UDŽô« Íd%
±≥ QD)« qzUÝ— rNHð
±≥ UH«u*«
“UN'« «c¼ «[email protected]²Ý« q³K ∞±
≥ “UN'« «c¼ ‰uŠ
≥ qOb« «c¼ ‰uŠ
≥ iPod l qUF²« ‰uŠ
¥ iPod j³{ ŸU{Ë« ‰uŠ ≠
¥ iPod qBË qOuð
iPod® WDÝ«uÐ w½Užô« ŸUL²Ý« ∞≤
µ iPod WDÝ«uÐ w½Užô ŸUL²Ýô«
µ WOMž« sŽ Y׳«
∂ WOMžö X'R*« ·UI¹ô«
∂ iPod WýUý vKŽ UuKF*« ’uB½ ÷dŽ
∂ —dJ²*« ŸUL²Ýô«
∂ ©jK²E® wz«uAŽ VOðd²Ð w½Užö ŸUL²Ýô«
WOÐdF«
Èdšô« nzUþu« ∞≥
∑ WHK²E WOOz— «bŠË WDÝ«uÐ qOGA²«
∑ nzUþu« qOGAð o«uð ‰Ë«bł
∑ ± WŽuL:« WOOzd« …bŠu« ≠
∑ ≤ WŽuL:« WOOzd« …bŠu« ≠
∏ ≥ WŽuL:« WOOzd« …bŠu« ≠
∏ ¥ WŽuL:« WOOzd« …bŠu« ≠
∏ WOMž« sŽ Y׳«
π iPod vKŽ WK−*« UuKF*« ’uB½ ÷dŽ
π —dJ²*« ŸUL²Ýô«
π ©jK²E® wz«uAŽ VOðd²Ð w½Užö ŸUL²Ýô«
öO,u²« ∞¥
±± «bŠu« qOuð
VO8d²« ∞µ
±≤ “UN'« «c¼ VO4dð
±≤ WOKL<« U²³¦*UÐ qOu²« ≠
Ar
≤
PIONEER CORPORATION
4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN
PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.
P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404
PIONEER EUROPE NV
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium
TEL: (0) 3/570.05.11
PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.
253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555
PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.
178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia
TEL: (03) 9586-6300
PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.
300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada
TEL: 1-877-283-5901
PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.
Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270
HÒ¡ýPlø
=lø : ð-q44_13
ûq : (02) 2521-3588
HÒûP™/Plø
™/]™€w/ÎLFm-Ã
9901-6¤
ûq : (0852) 2848-6488
Published by Pioneer Corporation.
Copyright © 2004 by Pioneer Corporation.
All rights reserved.
Printed in Malaysia
<KMMZX> <04K00000>
<CZR2984-A> E