Download Bosch SMS73L02TR dishwasher

Transcript
Arıza halinde ne yapmalı?
Arıza
Bula ıklar kuru de il.
Plastik bula ıkları
kurutmayınız.
Çatal bıçaklar kuru de il.
Yıkama i leminden sonra
cihazın iç kısmı ıslak.
tr
Nedeni
Giderilmesi
Stok kabında parlatıcı yok veya
Parlatıcı ilave ediniz.
çok az var.
Kurutmasız bir program seçilmi . Kurutma fonksiyonlu program seçiniz
(bakınız Programa genel bakı , program
akı ı)
Bula ıkların çukur kısımlarında su Yerle tirme esnasında e ik yerle tirmelere
toplanmı .
dikkat ediniz, ilgili bula ıkları mümkün
oldu u kadar e it yerle tiriniz.
Kullanılan kombine temizleyicinin Daha iyi kurutma performasına sahip ba ka
kuruma ve kurutma özellikleri
kombine temizlik maddesi kullanınız. Ek
iyi de il.
parlatıcı kullanılması kurutma performansını
yükseltir.
Kurutmayı yo unla tırmak için,
Yo un kurutmayı aktifle tiriniz (Cazın
yo un kurutma fonksiyonu
kullanılması bölümüne bakınız)
aktifle tirilmemi .
Bula ıklar cihazdan çok erken
Program sonunu bekleyiniz ya da bula ıkları
çıkarıldı veya kurutma süreci
program sona erdikten ancak 30 dakika
henüz sona ermemi ti.
sonra cihazdan çıkarınız.
Kullanılan ekolojik parlatıcının
Marka parlatıcı kullanınız. Ekolojik ürünlerin
kuruma ve kurutma özellikleri iyi etkinli i belirgin ekilde daha kötüdür.
de il.
Plasti in özel sıfatları.
Plastik daha az ısı depolama özelli ine
sahiptir ve bu ndenle daha kötü kurur.
Çatal bıçaklar ilgili sepete uygun Bula ıkların birbirinden ayrık olmasına
yerle tirilmemi .
dikkat ediniz, temas yerleri olmasını
önleyiniz.
Çatal bıçaklar ilgili çekmeceye
çatal bıçakları do ru yerle tiriniz ve
uygun yerle tirilmemi .
mümkünse birbirinden ayırınız.
Cihaz hatası yok.
”Kondansasyon kurutma” adı verilen
kurutma prensibine göre, kabın içinde su
damlaları olması fiziksel bir olaydır ve
istenilen bir durumdur. Havadaki nem
makinenin iç yüzlerinde yo u ur, a a ı akar
ve pompalanıp bo altılır.
31