Download Makita UC3530A Instruction manual

Transcript
- Pozor: Reťaz sa začne pohybovať okamžite.
Ponechajte hlavný sieťový vypínač stlačený tak, dlho,
ako dlho chcete, aby motor bežal.
UPOZORNENIE:
Nikdy hlavný sieťový vypínač nezablokujte v
polohe ON (ZAP.).
Vypnutie motora
- Uvoľnite hlavný sieťový vypínač (1).
POZNÁMKA:
Pokiaľ je brzda reťaze aktivovaná, prívod
elektrickej energie do motora bude prerušený.
Pokiaľ sa píla nespustí po aktivovaní vypínača
ON/OFF (ZAP./VYP.) (1), bude potrebné uvoľniť
reťazovú brzdu.
- Potiahnite chránič ruky (6) silno v smere šípky, a to
dokiaľ nepocítite zachytenie. (Obr. 47)
Dôležité:
Tieto modely sú vybavené obmedzovačom spúšťacieho
prúdu. Tento elektronický prvok zabraňuje prudkému
naštartovaniu elektrického motora.
Vypnutie prúdu nadmernej hodnoty: Pokiaľ
elektrický prúd privádzaný do píly presiahne maximálnu
hodnotu, dôjde k automatickému vypnutiu elektrického
prívodu do motora. Tým sa zabráni prehrievaniu motora
s dôsledkom poškodenia. Pre opätovné naštartovanie
píly uvoľnite vypínač ON/OFF (ZAP./VYP.) a tlačte ho
opäť.
UPOZORNENIE: Pílu nepoužívajte pokiaľ vypnutie
prúdu opakovane vypína pílu. Poraďte sa so servisným
strediskom MAKITA.
Kontrola brzdy reťaze (Obr. 48)
Nepracujte s reťazovou pílou bez bez
predchádzajúcej kontroly brzdy reťaze!
- Motor spustite, ako je to popísané (zaujmite stabilný
postoj a pílu umiestnite na zem tak, aby sa vodiaca
lišta zeme nedotýkala).
- Jednou rukou pevne uchopte rúrkovú rukoväť a
druhou rukou uchopte rúčku.
- Zapnite motor a stlačte chránič ruky (1) v smere šípky
chrbtom ruky, kým sa neaktivuje brzda reťaze. Reťaz
by sa mala okamžite zastaviť.
- Vypnite motor okamžite a uvoľnite brzdu reťaze.
Dôležité: Pokiaľ sa pílová reťaz počas
vykonávania tohto testu nezastaví okamžite, za
žiadnych okolností pílu nepoužívajte! Reťazovú
pílu zaneste do servisného strediska MAKITA.
Testovanie zastavovacej brzdy (Obr. 49)
S pílou nepracujte skôr, ako najprv neskontrolujete
zastavovaciu brzdu!
- Motor spustite, ako je to popísané (zaujmite stabilný
postoj a pílu umiestnite na zem tak, aby sa vodiaca
lišta zeme nedotýkala).
- Jednou rukou pevne uchopte rúrkovú rukoväť a
druhou rukou uchopte rúčku.
- Zapnite motor a následne ho vypnite. Reťaz by sa
mala úplne zastaviť do dvoch sekúnd od vypnutia
motora.
Dôležité: Pokiaľ sa reťaz počas vykonávania
tohto testu nezastaví do dvoch sekúnd, pílu
nepoužívajte! Skontrolujte uhlíkové kefky.
Kontrola mazania reťaze (Obr. 50)
Pílenie nikdy nevykonávajte pokiaľ nie je zabezpečené
dôkladné mazanie reťaze. V opačnom prípade dôjde k
zníženiu životnosti pílového zariadenia. Pred začiatkom
práce skontrolujte hladinu oleja v nádrži a prívod
oleja. Množstvo privádzaného oleja skontrolujte podľa
nasledujúcich pokynov:
- Spustite elektrickú reťazovú pílu.
- Bežiacu reťazovú pílu podržte približne 15 cm nad
kmeňom alebo zemou (použite primeranú podložku).
Ak je mazanie dostatočné, uvidíte ľahkú olejovú stopu,
lebo olej bude odstrekovať z reťazovej píly. Venujte
pozornosť smeru vetra a nevystavujte sa zbytočne
rozprašovanému oleju!
ÚDRŽBA
Ostrenie pílovej reťaze (Obr. 51)
Počas práce na pílovej reťazi vždy vytiahnite
zástrčku sieťového kábla zo zásuvky a používajte
ochranné rukavice.
Reťaz je potrebné naostriť, keď:
- Piliny vytvárané pri pílení vlhkého dreva vyzerajú ako
drevitá múčka.
- Reťaz preniká do dreva len pod silným tlakom.
- Rezacia hrana je viditeľne poškodená.
- Pílové zariadenie je počas pílenia ťahané doprava
alebo doľava. To je spôsobené nevyrovnaným
ostrením reťaze alebo jej poškodením na jednej
strane.
Dôležité: Pravidelne ju ostrite, ale neodstraňujte
pri tom príliš veľa kovu!
Vo všeobecnosti stačia 2 alebo 3 ťahy pilníkom.
Keď ste pílu niekoľkokrát ostrili sami, nechajte ju
naostriť v servisnom stredisku.
Správne ostrenie: (Obr. 52)
UPOZORNENIE:
Používajte len reťaze a vodiace lišty určené pre
túto pílu!
- Všetky nože musia mať rovnakú dĺžku (rozmer a).
Nože s rôznymi dĺžkami spôsobia tvrdý chod reťaze a
môžu zapríčiniť vznik prasklín v reťazi.
- Minimálna dĺžka noža je 3 mm (0,11”). Po dosiahnutí
minimálnej dĺžky nožov už reťaz neostrite - v tomto
momente ju treba vymeniť.
- Hĺbka rezu je určená rozdielom vo výške medzi
obmedzovačom hĺbky (okrúhle čelo) a rezacou
hranou.
- Najlepšie výsledky dosiahnete pri nastavení
obmedzovača-hĺbky na 0,64 mm (,025”).
UPOZORNENIE:
Pri nadmernej hĺbke sa zvyšuje riziko spätného
nárazu! (Obr. 53)
- Všetky nože musia byť zaostrené v rovnakom
uhle 30°. Pri nerovnakých uhloch by mohlo dôjsť k
tvrdému nepravidelnému chodu reťaze, zvýšenému
opotrebovaniu, čo by mohlo viesť k pretrhnutiu reťaze.
(Obr. 54)
- 85° predný sklon noža je spôsobený hĺbkou rezu
okrúhleho pilníka. Pri použití správneho pilníka
správnym spôsobom sa automaticky dosiahne
správny predný sklon.
111