Download Makita UC3530A Instruction manual

Transcript
pily. (Obr. 11)
- Elektrickou řetězovou pilu používejte pouze k řezání
dřeva.
- Zamezte kontaktu pohybujícího se řetězu se zemí.
Při řezání dřeva ležícího přímo na zemi nezapomeňte
dřevo před dokončením řezu pootočit, abyste neřízli
do země.
- Místo řezu očistěte od cizorodých těles jako je písek,
kameny, hřebíky, dráty atd. Podobné objekty mohou
poškodit ostří a vyvolat nebezpečný zpětný vrh.
- Při řezání předřezaného či tenkého dřeva
používejte bezpečné podpěry (kozu, 12). Při řezání
předřezaného dřeva nebo tenkých kusů používejte
stabilní podpěry (koza na řezání dříví, 12). Neřežte
stohované dřevo! Nedovolte jiné osobě, aby dřevo
přidržovala a nepřidržujte si dřevo nohou!
- Kulatinu si zajistěte.
- Při práci ve svahu stůjte vždy čelem ke svahu.
- Při provádění příčných řezů musí být zubová
opěrka (Z, obr. 12) opřena o řezivo.
- Před započetím příčného řezu pevně přitiskněte
zubovou opěrku na řezivo. Teprve poté lze zahájit
řezání s běžícím řetězem. Při tomto postupu se
elektrická řetězová pila zvedá za zadní držadlo a vede
se obloukovým držadlem. Zubová opěrka slouží jako
střed otáčení. Pokračujte mírným zatlačením dolů na
obloukové držadlo a současným tažením elektrické
řetězové pily směrem zpět. Zubovou opěrku zapřete
trochu hlouběji a znovu zvedněte zadní držadlo.
- Při vyjímání elektrické řetězové pily z řeziva musí být
řezací zařízení vždy v chodu.
- Při provádění několika řezů se elektrická řetězová pila
musí mezi jednotlivými řezy vypínat.
- Pokud je nutné provést zápichy k řezání nebo
řezat podélně, doporučujeme naléhavě, aby
tuto práci prováděly pouze speciálně vyškolené
osoby (značné nebezpečí zpětného vrhu).
- Při provádění podélných řezů (Obr. 13) přiložte pilu
v co nejmenším úhlu. Při této práci si počínejte velmi
opatrně, neboť nelze použít zubovou opěrku.
- Při řezání horní stranou vodicí lišty může při sevření
řetězu dojít k odražení elektrické řetězové pily
směrem k obsluze. Z tohoto důvodu používejte pokud
možno co nejvíce dolní okraj lišty. V takovém případě
bude elektrická řetězová pila tlačena směrem od těla.
(Obr. 14)
- Existuje-li v řezivu pnutí (Obr. 15), řežte nejprve na
straně tlaku (A). Pak lze provést příčný řez na straně
napnutí (B). Zamezíte tak sevření lišty.
- Při řezání štěpinovitého dřeva buďte velmi opatrní.
Odřezané odštěpky dřeva mohou odletovat
(nebezpečí zranění).
- Elektrickou řetězovou pilu nikdy nepoužívejte ke
zvedání a přesunování dřeva či jiných předmětů.
- Při uvolňování pnutí je třeba elektrickou řetězovou pilu
opřít o kmen (nebezpečí zpětného vrhu).
- Práce související s uvolňováním pnutí musí
provádět vyškolené osoby. Existuje značné
nebezpečí zranění.
- Dejte pozor na napružené větve. Volné větve
neodřezávejte zezdola.
- Nikdy neprovádějte práce související s uvolněním
pnutí, pokud stojíte na kmeni.
- Elektrickou řetězovou pilu nepoužívejte k lesním
pracím, čili ke kácení stromů či provádění prací
souvisejících s uvolňováním pnutí. Z důvodu
nutnosti připojení kabelu totiž není zaručena
pohyblivost uživatele ani bezpečnost nezbytná
pro tento druh práce.
UPOZORNĚNÍ:
Nekácejte a neodvětvujte stromy, pokud nejste
pro tuto činnost speciálně vyškoleni! Existuje
značné nebezpečí zranění! Zajistěte dodržování
místních předpisů.
- Před kácením stromu se ujistěte:
a) zda se na pracovišti nacházejí pouze osoby, jež se
skutečně na kácení podílejí
b) zda mají všechny zúčastněné osoby zajištěnu
ústupovou cestu bez překážek (ústupová cesta
by měla vést úhlopříčně asi ve 45° úhlu od směru
pádu stromu). Dejte pozor na zvýšené riziko
zakopnutí o elektrické kabely!
c) zda nejsou v dolní části kmene žádná cizorodá
tělesa, podrost a větve. Zajistěte si bezpečný
postoj (nebezpečí zakopnutí).
d) zda se vedlejší pracoviště nachází v minimální
vzdálenosti 2 1/2 délky stromu. (Obr. 16) Před
kácením stromu zkontrolujte směr pádu stromu a
přesvědčte se, zda se ve vzdálenosti 2 1/2 délky
stromu nenachází žádné osoby ani předměty.
(Obr. 16)
= Směr pádu
= Nebezpečná zóna
= Ústupová cesta
-
-
-
-
- Posouzení stromu:
Směr sklonu – uvolněné nebo suché větve – výška
stromu – přirozený náklon – není strom zetlelý?
Vezměte v úvahu směr a rychlost větru. Při prudkých
poryvech větru se do kácení nepouštějte.
Řezání kořenů:
Začněte nejsilnějším kořenem. Nejdříve proveďte
svislý a pak vodorovný řez.
Naříznutí kmenu (A, obr. 17):
Zásek určuje směr pádu a při pádu strom vede. Kmen
se nařezává kolmo ke směru pádu s průnikem do
hloubky 1/5 až 1/3 průměru kmene. Řez veďte blízko
země.
Případnou opravu řezu provádějte vždy v celé šířce
záseku.
Strom porazte (B, obr. 18) řezem nad dolní hranou
záseku (D). Řez musí být přesně vodorovný.
Vzdálenost mezi oběma řezy musí odpovídat přibližně
1/10 průměru kmene.
Materiál mezi oběma řezy (C) plní funkci pantu.
Nedořez nikdy nepřeřezávejte úplně – strom by padl
nekontrolovaně. Do řezu (B, obr. 18) ve správnou
chvíli zasuňte dřevorubecké klíny.
Řez zajišťujte pouze plastovými či hliníkovými klíny.
Nepoužívejte ocelové klíny.
Při kácení stromu vždy stůjte stranou od padajícího
stromu.
Při úniku po finálním řezu dejte pozor na padající
větve.
Při práci ve svahu musí stát obsluha elektrické
řetězové pily stranou či nahoře nad káceným nebo již
pokáceným stromem.
Dejte pozor na kmeny, jež se k vám mohou přivalit.
Zpětný vrh
- Při práci s elektrickou řetězovou pilou může docházet
ke zpětným vrhům.
- Zpětný vrh nastane při nechtěném kontaktu špičky
lišty (zvláště pak horní čtvrtiny) se dřevem či jinými
pevnými předměty. (Obr. 19)
- V takovém případě dojde k nekontrolovanému
119