Download Makita UC3530A Instruction manual

Transcript
-
-
odvržení elektrické řetězové pily značnou silou
směrem k uživateli (nebezpečí zranění).
Chcete-li zpětným vrhům zamezit, dodržujte
následující pokyny:
Při zahajování řezu nikdy nepoužívejte špičku lišty.
Konec lišty vždy sledujte.
Nikdy nepoužívejte konec lišty k řezání. Při
déletrvajícím řezu buďte opatrní.
Při zahajování řezu musí být pilový řetěz v pohybu.
Dbejte, aby byl řetěz vždy správně naostřený.
Zvláštní pozornost věnujte výšce omezovačů hloubky
(podrobné informace naleznete v kapitole „Ostření
pilového řetězu“).
Nikdy neřežte několik větví současně. Při řezání větve
dbejte, abyste se nedotkli žádné jiné větve.
Při přeřezávání kmene dejte pozor na sousední
kmeny. Doporučujeme použít kozu.
Přeprava a skladování
- Elektrickou řetězovou pilu přenášejte za obloukové
držadlo. Lišta pily má směřovat dozadu. Elektrickou
řetězovou pilu nikdy nepřenášejte ani
nepřepravujte s běžícím řetězem.
- Pilu nikdy nenoste za napájecí kabel. Zástrčku
neodpojujte taháním za napájecí kabel.
- Chcete-li během práce změnit polohu, elektrickou
řetězovou pilu vypněte a aktivujte řetězovou brzdu,
abyste zamezili nechtěnému spuštění řetězu.
- Při přenášení elektrické řetězové pily na delší
vzdálenosti musí být vytažena elektrická zásuvka a na
liště musí být nasazen ochranný kryt, který je součástí
dodávky. (Obr. 20)
- Při přepravě automobilem zabezpečte elektrickou
řetězovou pilu v bezpečné poloze, aby nedošlo k
úniku oleje.
- Pilu skladujte v bezpečné, suché, uzamykatelné
místnosti mimo dosah dětí. Skladování venku není
dovoleno.
- Při ukládání elektrické řetězové pily na delší
dobu nebo před jejím odesláním musí být zcela
vyprázdněna olejová nádrž.
- K přepravě či skladování řetězového oleje používejte
pouze schválené a řádně označené nádoby.
Údržba
- Před prováděním údržby elektrickou řetězovou
pilu vypněte, odpojte zástrčku od napájení a
zabezpečte ji. (Obr. 21)
- Před zahájením práce se vždy ujistěte, zda je pila
v bezpečném pracovním stavu a prověřte zvláště
řetězovou a doběhovou brzdu. Zajistěte, aby byl
pilový řetěz vždy správně naostřený a napnutý.
(Obr. 22)
- Řetězovou a doběhovou brzdu nechávejte pravidelně
kontrolovat (viz „Řetězová brzda, doběhová brzda“).
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda není jeho
plášť poškozený.
- Elektrickou řetězovou pilu pravidelně čistěte.
- Dojde-li k poškození plastového pouzdra, nechte jej
okamžitě opravit kvalifikovanou osobou.
- Pravidelně kontrolujte utažení víčka nádrže.
- S pilou nepracujte, jestliže je vadný přepínač
ZAP./VYP. Přepínač nechte opravit kvalifikovaným
odborníkem.
Dodržujte pokyny k prevenci nehod vydané
oprávněnými řemeslnými sdruženími a
pojišťovnami.
Elektrickou řetězovou pilu nijak neupravujte.
120
Ohrozili byste vlastní bezpečnost.
Provádějte pouze údržbu a opravy popsané v návodu
k obsluze. Veškeré ostatní práce musí zajistit servis
společnosti MAKITA. (Obr. 23)
Používejte pouze originální náhradní díly a
příslušenství MAKITA.
Použití jiných než originálních náhradních dílů a
příslušenství MAKITA s různými kombinacemi lišty
a řetězu či jejich délek představuje vážné nebezpečí
úrazu. Za úrazy a škody v souvislosti s použitím
neschválených řezacích zařízení a příslušenství
neneseme žádnou odpovědnost.
První pomoc (Obr. 24)
Pro případ úrazu mějte vždy v blízkosti pracoviště v
pohotovosti příruční lékárničku. Jakýkoli použitý obsah
lékárničky neprodleně doplňte.
V případě přivolávání pomoci poskytněte
následující informace:
- místo nehody
- co se stalo
- počet zraněných osob
- druh zranění
- své jméno.
POZNÁMKA
Osoby se slabším krevním oběhem vystavené přílišným
vibracím mohou utrpět zranění cévního nebo nervového
systému.
Vibrace mohou na prstech, rukou či zápěstích
vyvolat následující příznaky: „ochablost“ (necitlivost),
mravenčení, bolest, bodavá bolest, změna barvy či
stavu pokožky. Trpíte-li jakýmkoli z těchto příznaků,
vyhledejte lékaře!