Download Bosch GPL 3 Professional

Transcript
OBJ_BUCH-807-002.book Page 101 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
Česky | 101
Provoz
Práce s nivelační automatikou
Uvedení do provozu
Postavte měřící přístroj na vodorovný, pevný podklad, upevněte jej na držák 8 nebo na stativ 18.
f Chraňte měřící přístroj před vlhkem a přímým slunečním zářením.
f Nevystavujte měřící přístroj žádným extrémním teplotám nebo teplotním výkyvům.
Nenechávejte jej např. delší dobu ležet v
autě. Při větších teplotních výkyvech nechte
měřící přístroj nejprve vytemperovat, než jej
uvedete do provozu. Při extrémních teplotách nebo teplotních výkyvech může být
omezena přesnost přístroje.
f Zabraňte prudkým nárazům nebo pádům
měřícího přístroje. Po silných vnějších vlivech na měřící přístroj by se měla před další
prací vždy provést kontrola přesnosti (viz
„Přesnost nivelace“).
f Pokud měřící přístroj přepravujete, vypněte
jej. Při vypnutí se kyvná jednotka zajistí, při
prudkých pohybech se jinak může poškodit.
Po zapnutí automaticky vyrovná nivelační automatika nerovnosti uvnitř rozsahu samonivelace
± 5° (podélná osa) resp. ± 3° (příčná osa). Nivelace je ukončena, jakmile se už laserové body
nepohybují.
Není-li automatická nivelace možná, např. proto,
že plocha stanoviště měřícího přístroje se
odchyluje více než 5° resp. 3° od horizontál, pak
paprsky laseru blikají v rychlém taktu. V tom
případě postavte měřící přístroj vodorovně a
vyčkejte samonivelace. Jakmile se měřící přístroj nachází uvnitř rozsahu samonivelace ± 5°
resp. ± 3°, svítí laserové paprsky opět trvale.
Při otřesech nebo změnách polohy během provozu se měřící přístroj automaticky opět zniveluje. Po nivelaci zkontrolujte polohu laserových
paprsků ve vztahu k referenčním bodům, aby se
zamezilo chybám daným posunutím měřícího
přístroje.
Zapnutí – vypnutí
Pro zapnutí měřícího přístroje posuňte spínač 4
nahoru, takže na spínači se objeví „I“. Měřící
přístroj vysílá ihned po zapnutí z výstupních
otvorů 1 po jednom laserovém paprsku.
f Nesměrujte laserový paprsek na osoby
nebo zvířata a nedívejte se sami do něj a to
ani z větší vzdálenosti.
Pro vypnutí měřícího přístroje posuňte spínač 4
dolů, takže na spínači se objeví „0“. Při vypnutí
se kyvná jednotka zajistí.
Nastavení vypínací automatiky
Standardně se měřící přístroj automaticky
vypne 20 min. po zapnutí.
Tuto vypínací automatiku lze přepnout z 20 min.
na 8 h. K tomu měřící přístroj zapněte, ihned
zase vypněte a během 4 s znovu zapněte. Pro
potvrzení změny zablikají všechny laserové paprsky po druhém zapnutí na 2 s v rychlém taktu.
Přesnost nivelace
Vlivy na přesnost
Největším vlivem působí teplota okolí. Zvláště
od podlahy nahoru probíhající teplotní rozdíly
mohou paprsek laseru odchýlit.
Poněvadž je vrstvení teploty v blízkosti podlahy
největší, měli byste měřící přístroj namontovat
podle možnosti na běžný stativ a postavit jej do
středu pracovní plochy.
Vedle vnějších vlivů mohou vést k odchylkám i
přístrojem specifikované vlivy (jako např. pády
nebo prudké nárazy). Zkontrolujte proto před
každým začátkem práce přesnost měřícího přístroje.
Pokud by měřící přístroj při jedné z kontrol
překročil maximální odchylku, pak jej nechte v
servisu Bosch opravit.
f Neponechávejte zapnutý měřící přístroj bez
dozoru a po používání jej vypněte. Mohly by
být laserovým paprskem oslněny jiné osoby.
Při dalším zapnutí měřícího přístroje je vypínací
automatika opět nastavena na 20 min.
Bosch Power Tools
1 609 929 S08 | (30.9.08)