Download Bosch GPL 3 Professional

Transcript
OBJ_BUCH-807-002.book Page 110 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
110 | Slovensky
A
180˚
B
d
– Dajte merací prístroj do takej polohy, aby sa
horný zvislý laserový lúč dotýkal čiary na
strope. Nechajte, aby sa merací prístroj naniveloval. Označte stred horného laserového
bodu na čiare na strope (bod I). Označte
okrem toho stred dolného laserového bodu
na podlahe (bod II).
d
– Otočte merací prístroj o 180°, bez toho, aby
ste zmenili jeho výšku. Nechajte ho, aby sa
naniveloval a označte stred bodu laserového
lúča na stene A (bod III). Dávajte pritom
pozor na to, aby sa bod III nachádzal podľa
možnosti zvislo nad resp. pod bodom I.
– Rozdiel d oboch označených bodov I a III na
stene A dáva skutočnú výškovú odchýlku
meracieho prístroja.
Na meranej trase 2 x 20 m = 40 m smie mať
maximálne prípustná odchýlka hodnotu:
40 m x ± 0,3 mm/m = ± 12 mm.
Rozdiel d medzi bodmi I a III smie byť potom
následne maximálne 12 mm.
Kontrola presnosti zvislej samonivelácie
Na túto kontrolu budete potrebovať voľnú meraciu trasu na pevnom podklade so vzdialenosťou
cca 5 m medzi podlahou a stropom.
– Nakreslite na strope rovnú čiaru.
– Namontujte merací prístroj na držiak alebo
na statív. Zapnite merací prístroj a otočte ho
do takej polohy, aby bol dolný zvislý laserový
lúč viditeľný na podlahe.
– Otočte merací prístroj o 180°. Dajte ho do
takej polohy, aby stred dolného laserového
bodu ležal na predtým označenom bode II a
horný laserový bod aby sa nachádzal na čiare
na strope. Nechajte, aby sa merací prístroj
naniveloval. Označte stred horného laserového bodu na čiare na strope (bod III).
– Rozdiel d oboch označených bodov I a III na
strope dáva skutočnú odchýlku meracieho
prístroja od zvislice (zvislej polohy).
Na meranej trase 2 x 5 m = 10 m smie mať
maximálne prípustná odchýlka hodnotu:
10 m x ± 0,3 mm/m = ± 3 mm.
Rozdiel d medzi bodmi I a III smie byť potom
následne maximálne 3 mm.
5m
1 609 929 S08 | (30.9.08)
Bosch Power Tools