Download Bosch GPL 3 Professional

Transcript
OBJ_BUCH-807-002.book Page 109 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
Slovensky | 109
Presnosť nivelácie
A
Faktory ovplyvňujúce presnosť
B
180˚
Najväčší vplyv na presnosť merania má teplota
okolia. Najmä rozdiely teploty prechádzajúce od
zeme smerom hore môžu spôsobiť vychýlenie
laserového lúča.
Pretože v blízkosti podlahy sú tepelné rozdiely
najvyššie, mali by ste merací prístroj namontovať na bežný fotografický statív a postaviť ho
doprostred pracovnej plochy.
Odchýlky môžu okrem vonkajších vplyvov vyvolávať aj vplyvy, ktoré sú špecifické pre daný
merací prístroj (ako napr. pády alebo prudké
nárazy). Skontrolujte preto presnosť meracieho
prístroja pred každým začiatkom práce.
Ak by merací prístroj pri jednej z uvedených
skúšok prekračoval maximálnu povolenú odchýlku, dajte ho opraviť v autorizovanom servise
firmy Bosch.
– Otočte merací prístroj o 180°, nechajte ho,
aby sa niveloval a označte stred bodu laserového lúča na protiľahlej stene B (bod II).
– Umiestnite merací prístroj do blízkosti steny
B – bez toho, aby ste ho otáčali – , zapnite ho
a nechajte merací prístroj, aby sa naniveloval.
A
B
Kontrola presnosti vodorovnej nivelácie
Na túto kontrolu budete potrebovať voľnú meraciu trasu dĺžky 20 m na pevnom podklade medzi
dvoma stenami A a B.
– Namontujte merací prístroj blízko steny A na
držiak alebo na statív, alebo ho postavte na
pevný a rovný podklad. Zapnite merací
prístroj.
A
– Prístroj vyrovnajte výškovo tak (pomocou
statívu alebo v prípade potreby podložením),
aby stred bodu laserového lúča smeroval
presne na predtým označený bod II na
stene B.
B
20 m
– Nasmerujte vodorovný laserový lúč na blízku
stenu A a nechajte merací prístroj, aby sa
niveloval. Označte stred bodu laserového
lúča na stene (bod I).
Bosch Power Tools
1 609 929 S08 | (30.9.08)