Download Bosch GPL 3 Professional

Transcript
OBJ_BUCH-807-002.book Page 168 Tuesday, September 30, 2008 1:13 PM
168 | Hrvatski
Upute za rad
f Za označavanje koristite uvijek samo
središte laserske točke. Veličina laserske
toče mijenja se sa udaljenošću.
Pričvršćenje sa držačem
Za pričvršćenje mjernog alata na držač 8 stegnite zaporni vijak 9 držača u 1/4" pričvršćenju
stativa 6 na mjernom alatu. Za okretanje mjernog alata na držaču, otpustite malo vijak 9.
– Da bi se donja vertikalna zraka učinila vidljivom, okrenite mjerni alat na držaču 8 na
stranu ili prema natrag.
– Okrenite mjerni alat na držaču 8, kako bi se
sa vodoravnom laserskom zrakom mogle
prenijeti visine.
Pomoću držača 8 imate slijedeće mogućnosti
pričvršćenja mjernog alata:
– Montirajte držač 8 sa 1/4" pričvršćenjem
stativa 13 na stativ 18 ili na obični foto stativ.
Za pričvršćenje na uobičajeni građevni stativ
koristite pričvršćenje stativa 5/8" 14.
– Na čelične dijelove se držač 8 može pričvrstiti
sa magnetima 12.
– Na suhe građevne zidove ili drvene zidove
držač 8 se može stegnuti sa vijcima. U tu
svrhu vijke dužine najmanje 50 mm provucite
kroz rupe za vijke 10 držača.
– Na cijevi ili slične dijelove držač 8 se može
pričvrstiti pomoću običnog remena, koji se
provuče kroz vodilicu remena 11.
Radovi sa stativom (pribor)
Stativ 18 pruža stabilnu, visinski podesivu podlogu za mjerenje. Stavite mjerni alat sa pričvršćenjem stativa 6 na 1/4" navoj stativa i stegnite
sa steznim vijkom stativa.
Radovi sa mjernom pločom (pribor)
Pomoću mjerne ploče 15 možete oznake lasera
prenijeti na pod, odnosno visinu lasera na zid.
Sa nultim poljem i skalom možete izmjeriti
pomak do željene visine i ponovno nanijeti na
drugo mjesto. Time se izostavlja točno podešavanje mjernog alata na prenošenu visinu.
Mjerna ploča 15 ima na sebi reflektirajući sloj
koji poboljšava vidljivost laserske zrake na većoj
udaljenosti, odnosno kod jakih sunčevih zraka.
Pojačanje svjetloće se može prepoznati samo
ako gledate na mjernu ploču paralelno sa
laserskom zrakom.
Naočale za gledanje lasera (pribor)
Naočale za gledanje lasera filtriraju okolno
svjetlo. Zbog toga se crveno svjetlo lasera za oči
pojavljuje kao svjetlije.
f Naočale za gledanje lasera ne koristite kao
zaštitne naočale. Naočale za gledanje lasera
služe za bolje prepoznavanje laserske zrake,
međutim one ne mogu zaštititi od laserskog
zračenja.
f Naočale za gledanje lasera ne koristite kao
sunčane naočale ili u cestovnom prometu.
Naočale za gledanje lasera ne služe za potpunu zaštitu od ultraljubičastih zraka i
smanjuju sposobnost za razlikovanje boja.
Održavanje i servisiranje
Održavanje i čišćenje
Mjerni alat spremite i transportirajte samo u za
to isporučenoj zaštitnoj torbici.
Mjerni alat održavajte uvijek čistim.
Ne uranjajte mjerni alat u vodu ili u druge
tekućine.
Prljavštinu obrišite vlažnom, mekom krpom. U tu
svrhu ne koristite nikakva sredstva za čišćenje i
otapala.
Posebno redovito čistite površine na izlaznom
otvoru lasera i kod toga pazite na vlakanca.
1 609 929 S08 | (30.9.08)
Bosch Power Tools